MODUM KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT - UTBYGGING AV BARNEHAGER PÅ GUSTADMOEN OG NORDBRÅTAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODUM KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT - UTBYGGING AV BARNEHAGER PÅ GUSTADMOEN OG NORDBRÅTAN"

Transkript

1 MODUM KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT - UTBYGGING AV BARNEHAGER PÅ GUSTADMOEN OG NORDBRÅTAN NORDBRÅTAN GUSTADMOEN

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Presisering Dekning av behov for plasser Vurdering av barnegruppenes størrelse, og antall avdelinger Gustadmoen barnehage Dagens situasjon Barnegruppenes størrelse, og antall avdelinger Bygg- og anleggstekniske forhold Vurdering av arealer for utbygging Utbygging Generelt Rehabilitering av eksisterende bygg Parkering og trafikkforhold Utomhus Vann og avløp Risiko og sårbarhet Fremtidsretta løsninger og miljø Byggeperioden Økonomi Framtidige muligheter og begrensninger Nordbråtan barnehage Dagens situasjon Barnegruppenes størrelse, og antall avdelinger Bygg- og anleggstekniske forhold Vurdering av arealer for utbygging Utbygging Generelt Rehabilitering av eksisterende bygg Parkering og trafikkforhold Utomhus Vann og avløp Risiko og sårbarhet Fremtidsretta løsninger Byggeperioden Økonomi Framtidige muligheter og begrensninger Prosjektgruppas anbefaling Vedlegg Side 1

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Med bakgrunn i kommunestyrevedtak i K-sak 38/12 utbygging av barnehage og i Hovedutvalget for undervisning i sak 07/13 Strategi for full barnehagedekning i Modum prioritering av tiltak, ble det i Hovedutvalgets sak 27/13 vedtatt mandat for utbyggingsprosjekt for Gustadmoen og Nordbråten barnehager. Mandatet følger som vedlegg. Mål for prosjektet er å utarbeide beslutningsgrunnlag for utbygging av barnehagene på Nordbråtan og Gustadmoen. Oppgaver som er utredet: Dagens status Vurdering av barnegruppenes størrelse, og antall avdelinger. Arealbehov ved utbygging. Innbefatter bygningene, utearealer, adkomst og parkering. Behov for endring og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i forhold til bygningsmessig standard og fremtidig drift. Fremtidsretta løsninger. Omfatter ENØK, fleksibilitet og bærekraft. Kostnader Drift i byggeperioden Prosjektgruppa har i hovedsak bestått av: Grete Oshaug Øyvind Brandtenborg Heidi Ødegaard Mariann Moe Martinsen Per Sønsteby Else Hostvedt Lise Bendiksby Anne Warhus Rita Holden Prosjektleder og barnehageleder Prosjektleder teknisk etat Prosjektsekretær Styrer Gustadmoen barnehage Styrer Nordbråtan Barnehage Rektor Buskerud Skole Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Hovedtillitsvalgt fagforbundet Plasstillitsvalgt fagforbundet Prosjektgruppa har hatt 15 møter. Møtene har også omfattet utbygging av ny barnehage i Vikersundområdet. I tillegg har representanter fra gruppa hatt 2 møter med J&A Rosenlund, i forhold til parkering og adkomst på deres nabotomt. 1.2 Presisering Mandatet prosjektgruppa er gitt, sier at målet for prosjektet er et forprosjekt, mens det står at hensikten er å utarbeide skisser og grunnlag. Vi presiserer med dette at det er et skisseprosjekt det er mandatet er ment for. Et forprosjekt er en prosess som kommer i etterkant av skisseprosjektet. Forprosjektet er en mer detaljert prosess. Det vil være naturlig at Teknisk etat overtar prosjektet på dette stadiet. Side 2

4 2 Dekning av behov for plasser Behovet for nye plasser i kommunen var i utredningen fra 2011 anslått til 750 barn med behov for barnehageplass i Vi har pr barn i barnehage i kommunen. Det vil si at vi i løpet av 6 år kan ha behov for ca. 90 nye plasser i kommunen. Behovet for flere barnehageplasser er stort i Åmot området. Vi ser både fra årets og fjorårets søkerliste til barnehagene at vi har problemer med å gi tilbud til alle som ønsker plass i området. I hovedopptaket for 2014 er 118 av 204 søkere med rett til plass fra Åmot. Mange har fått tilbud om plass i barnehager nord i bygda. Det er ikke et tilbud alle kan nytte og en del takker derfor nei. Da mister de retten til plass det året, men kan stå på venteliste om det blir noe ledig utover året. Etter 2. runder i hovedopptaket er det fortsatt 7 barn med rett til plass som ikke har fått tilbud, alle disse er i Åmot området. I tillegg er det 25 søkere som ikke har rett til plass som fyller ett år mellom august og januar 15. Det er 24 som fortsatt søker annen barnehage, mange til Åmotområdet. I Løkkeveien barnehage går det i dag 10 barn med adresse Åmot og en Geithus, og neste år ser ut for å få samme bilde. Skolekrets Antall 1-5 år i Plasser i barnehage Barnehager kretsen pr Buskerud Nordbråten Strand Trollskogen familiebhg Enger Bårudåsen Mælumenga Gustadmoen Stalsberg Gustadmoen Kjemperud Rolighetsmoen Barna som går i Gustadmoen sokner ca 50/50 Til Enger og Stalsberg. 3 Vurdering av barnegruppenes størrelse, og antall avdelinger Mandatet ber om vurdering av barnegruppe på 14/4 og 28/4, samt antall avdelinger. Det er i barnehagemiljøet store diskusjoner rundt gruppestørrelser og bemanning. Tidligere barnehageplan fra hadde som mål at: Bemanningsnormen i de kommunale barnehagene i Modum på 3 voksne pr 18 plasser opprettholdes. Det betyr tre voksne på 18 barn over tre og 9 barn under tre år. Da barn under tre år teller for 2 plasser. Barna regnes som over tre år hele det året de fyller tre år, i forhold til pedagognormen. Stortingsmelding nr. 24 ( ) Framtidens barnehage har samme målsetting. På side 53 står det: Regjeringen vil innføre et krav om grunnbemanning i barnehagen på en voksen per tre småbarnsplasser(1:3) og en voksen per seks storebarnsplasser (1:6) innen Det var den forrige regjeringen som la fram stortingsmeldingen og med ny regjering kan det komme endringer til det som er lagt fram. Det er stort fokus mot kvalitet i barnehagen også på innholdet i virksomheten. Her sees antall pedagoger og voksentetthet pr barn som en kvalitetsindikator. Ut fra Side 3

5 økonomisk perspektiv sees de samme indikatorer på som kostnadsdrivende. I Modum har man i tidligere barnehageplan lagt seg på samme linje som stortingsmeldingen for framtidas barnehage anbefaler. I de siste fire årene har vi hatt en utvikling mot utvidete grupper på småbarnsavdelingene. Der lekeog oppholdsarealet har tillatt det er gruppene økt til 14 barn og fire voksne, to pedagogiske ledere og to assistenter. Voksentettheten minsker der fra 3 barn pr. voksen til 3,5 barn pr. voksen. Dette gjelder i dag småbarnsgruppene på Mælumenga, Rolighetsmoen, Kroka og Barnas hus. Til sammen 5 avdelinger. På Nordbråten, Gustadmoen og Brunes og Løkkeveien setter arealet begrensninger for antallet barn og de har fortsatt 9 barn og tre voksne, en pedagogiskleder og to assistenter. Det som i praksis har vært utfordrende er når de eldste barna 3 åringene- ikke kan flytte over på stor avdeling fordi det ikke er ledige plasser der. Når disse «store» 3 åringene da teller som en øker barnetallet i gruppen. Dette fører til utfordringer i å skape et trygt og oversiktlig miljø for de minste 1 og 2 åringene. Erfaringene viser også at der hvor personaltettheten er lavere er man i større grad avhengig av å sette inn vikar ved fravær i personalgruppa for at barnas sikkerhet og forsvarligheten i virksomheten skal opprettholdes. Opprettholdes tidligere bemanningsnorm (3 og 6 barn pr. voksen) vil utvidet gruppe være 12/4 og 24/4. Da må bemanningen være to pedagoger og to assistenter i hver avdeling. I krav om pedagogisk leder jmf. barnehageloven teller barn under tre år som to, (9 barn pr. ped.leder), mens barn over tre år teller som 1, (18 barn pr. ped.leder). Dette har tradisjonelt ført til at barnegruppene har vært delt inn i 9 barn under tre år og 18 barn over tre år. Ved utvidede grupper vil man ha «overkapasitet» på minstekrav for pedagoger. Det vil si at man har en mulighet for fleksibilitet i forhold til antall barn i gruppen. Det som også setter grenser for antall barn i barnehagen er arealkrav. I kommunens vedtekter for barnehagene er de satt til 4 kvm for barn over tre år og 5,4 for barn under tre år. Ved godkjenning av barnehager fastsettes barnehagens leke og oppholdsareal. Ved nybygg settes barnehagens romprogram opp med rom som kommer inn under leke- og oppholdsareal ut fra det antall barn man ønsker plasser til. Ved å bygge ut til 14 og 28 barn i gruppen vil man maksimalt kunne ha dette antallet barn i lokalene. Barnegruppene i Modum varierer fra år til annet. Et årskull i barnehagealder kan ut fra statistikker variere fra 20 til 30 barn i antall. Det betyr at vi må planlegge for variasjoner i barnetallet. Om Modum holder på anbefalt norm på 3-6 barn pr voksen, kan man velge utvidete grupper på 12 og 24 barn, men med mulighet for å flekse opp til 14 og 28 i perioder med stort behov for plass. Ved å bygge med noe mer enn minstekrav i areal, vil man da ha både pedagogressurs nok og areal nok, til å kunne ha en mulighet til ivareta variasjoner i barnetallet. Krav til bemanning generelt er at den skal være forsvarlig. Barnehagen må uansett vurdere behov i barnegruppa og bemanne ut fra det. Her vil også behov for ev. spesialpedagogisk hjelp m.m. måtte vurderes. Side 4

6 Barnehageadministrasjonen er i en prosess med å utarbeide en bemanningsplan for de kommunale barnehagene i Modum. Denne vil se på helheten, både i forhold til grunnbemanning, kompetansekrav, behov for spesialpedagoger m.m. På oppdrag fra kunnskapsdepartementet har International Research Institute of Stavanger AS (www.iris.no) utarbeidet en rapport; Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet (rapport IRIS-2011/029) Rapporten konkluderer med at den optimale størrelsen på barnehager ut fra barnas beste er rundt 60 barn, det vil i praksis si fireavdelingsbarnehager. Fra rapportens konklusjon: En anbefaling vi gir avslutningsvis er at man bør satse sterkere på mellomstore barnehager, forsiktig anslått til rundt 60 barn. Slike barnehager kommer i det store og det hele godt utpå ulike indikatorer for strukturell kvalitet, slik som ansattes utdanningsnivå, oppfylling av pedagognormen, areal per barn, størrelse på barnegruppene, pedagogiske lederes tilstedeværelse i barnegruppene og antall barn den enkelte voksne forholder seg til i løpet av dagen. Mellomstore barnehager er store nok til å sikre faglig utvikling for de voksne, og små og oversiktlige nok til å ivareta trygge rammer for barn. De bevarer det som har vært den såkalte «nordiske barnehagemodellens» styrke, nemlig kollektive trygge rammer for barn, og tar inn over seg faglige nyvinninger og barns endrete posisjon i samfunnet og visà- vis voksne. En annen anbefaling er at man lar barnehagene selve velge organiseringsform, det vil si at valget springer ut av den enkelte barnehages pedagogiske plattform. Da er en kvalifisert gjetning at man vil se mer tradisjonell avdelingsdrift for de yngste barna, jf. deres behov for trygge rammer, i kombinasjon med mer fleksibel gruppeorganisering for de eldste. Mange av de private barnehageutbyggerne som har hatt kontakt med kommunen ang utbygging, sier at skal de bygge ut må det være minst 80 til 100 plasser i barnehagen skal den ha økonomisk bærekraft. Bygger man større barnehager, er det viktig at utformingen gir mulighet til inndeling i mindre enheter i den store helheten. På den måten kan man få noen storbruksfordeler samtidig som man ivaretar barnas behov for trygge og oversiktlige rammer. Side 5

7 4. Gustadmoen barnehage 4.1 Dagens situasjon Planstatus Regulert område KALDAKERSKOGEN OG SKALSTAD sør og vest for industriveien. Lilla= forretning eller industri Rødt= Offentlig bygg barnehage Lys rosa= Kommunalteknisk virksomhet Barnegruppenes størrelse, og antall avdelinger I dag rommer barnehagen 54 barn og 16 ansatte. Fordelt på 3 avdelinger, 1 småbarnsavdeling (<3år), og 2 avdelinger for større barn(>3år). Etter 2. runde i årets hovedopptak er det fortsatt 28 barn med rett til plass som søker Gustadmoen, 20 av disse har fått tilbud om plass eller har plass i annen barnehage. I tillegg er det 12 barn på søkerlista som ikke har rett til plass dvs. som fyller ett år etter , i perioden fram til januar Videre er det mange barn som søker andre barnehager i Åmot øst som ikke har fått plass i ønsket barnehage. Bl.a. har Løkkeveien 11 barn inneværende år som har adresse i Åmot området, samme tendens er det også neste år. Funksjonsbeskrivelsen fra de ansatte ved barnehagene viser at lokalene er for små og lite funksjonelle. Det mangler bl.a. tilfredsstillende arbeidsplasser for personalet, treningsrom for barn med særlig behov, møterom og nok garderobeplass for ansatte. Det skal i nær fremtid settes opp midlertidige brakker på til sammen 50 m 2, for å avlaste barnehagens innvendige arealer. Side 6

8 4.1.2 Bygg- og anleggstekniske forhold Gustadmoen barnehage (Gnr/Bnr: 48/196) ble bygget i Det er en barnehage på ett plan, som er bygget i tradisjonelt bindingsverk, med takstoler av tre. Utvendige flater er tre- panel og takstein. Fundamentet er en ringmur, og gulvet er støpt plate på mark. Grunnflaten er 383 m 2. Bygget fikk installert ventilasjonsanlegg i Aggregatet ble plassert i et påbygg over 1.etg. Bygget er i bygningsmessig god stand, men innvendige flater er slitt. Vinduer er ikke byttet siden bygget var nytt. Grunnflaten på tomta er ca. 5 mål. Tomta ligger i utkanten av et industriområde. Industriveien er adkomst til dette, og medfører mye trafikk på dagtid. Utearealene er etter Modum- standard relativt lite, men fungerer i dag tilfredsstillende. Lekeapparatene bærer preg av slitasje. 4.2 Vurdering av arealer for utbygging Utbygging etter mandatet vil kreve et areal på selve bygget som er over dobbelt så stort som i dag. Byggelinjene begrenser mulighetene betraktelig, særlig på grunn av faresonen for høyspent. Legger man sammen arealbehov for uteareal, bygningsmasse og parkering, er tomta for liten. For å få regnestykke til å gå opp må noe areal legges på utsiden av tomta. Det er vurdert å erverve grunn til parkering på nabotomta (J&A Rosenlund) og på returpunktet i krysset mellom Industriveien og Eikerveien. Dette disponeres i dag av RFD, men skal legges ned i 2015, og vil da disponeres av kommunen. Ved å legge parkering til returpunktet vil regnestykket gå opp. Man må allikevel ha noe parkering inne på tomta, eller på J&A Rosenlund sin tomt. 4.3 Utbygging Generelt Utbyggingen tar utgangspunkt i at den nye barnehagen skal romme 84 barn og 21 ansatte, fordelt på 4 avdelinger, hvorav to avdelinger er for småbarn. I arkitektens forslag blir det nye bygget totalt 961m 2. Hvorav 533m 2 er nytt. Bygget utvides i hovedsak mot nord, men også i de andre himmelretningene. Mest mulig av eksisterende bygningsmasse beholdes, og gjenbrukes. I arkitektens rapport er det også vurdert sanering av bygget, og oppsetting av et helt nytt bygg. Det er baser på at bygget plasseres på samme sted, og har den samme utforming og planløsning. Dette er for å belyse kostnadsdifferansen. Etter vurdering av arkitektens forslag ble det utarbeidet en skisse til alternativ løsning. Dette er en kompakt løsning med personalavdeling og teknisk rom i andre etasje. Parkeringsareal utvendig vil da Side 7

9 frigjøres. Ulempen er at man får et krav om heis og trapperom. Alternativet er ikke er kalkulert, og trenger videre utarbeidelse. Kostnadene vil ikke avvike mye fra kalkylen for arkitektens forslag. Det vil i fremtiden være urealistisk å bygge ut Gustadmoen barnehage ytterligere Rehabilitering av eksisterende bygg Eksisterende bygg må tilpasses fremtidig funksjon av det totale bygget. Dette forutsetter at romplanen endres såpass mye at man ser på en omfattende rehabilitering. Alle innvendige flater fornyes, og ytterveggene og taket etterisoleres for å tilstrebe dagens standard. Elektrisk anlegg må også byttes. Dører og vinduer er i en slik forfatning at alle disse også må byttes Parkering og trafikkforhold Foreldreutvalget i barnehagen er opptatt av trafikksikkerheten ved barnehagen med dagens løsning på trafikk og parkeringsforhold. Det er stor trafikk på veien utenfor barnehagen til og fra industriområdene i nærheten. Adkomsten ned på parkeringen er bratt, og skaper problemer om vinteren. Adkomst for gående er også mangelfull, med manglende gangvei og fotgjengerfelt. Det skal være totalt 40 parkeringsplasser i utbyggingen. Det er plass til 24 parkeringsplasser på eksisterende returpunkt. Dette dekker opp for parkering til de ansatte (langtidsparkering). Brukerne av denne parkeringsplassen må gå 300 meter for å komme frem til bygget. Det er regulert gangvei fra parkeringen og ned til eksisterende gangvei. Denne vil komme i utbyggingsfasen. Resterende 16 korttidsparkeringsplasser må legges inne på tomta, eller på naboens grunn i sør- enden av tomta deres. Prosjektgruppa har hatt to møter med Rosenlund, men på det tidspunktet visste vi ikke at returpunktet skulle legges ned. Naboen ønsket i utgangspunktet ingen parkering på deres tomt, men de avviste det ikke. De ønsker et tilbud og en konkret løsning før de tar stilling til det. Erverving av grunn på nabotomta vil gi større lekearealer inne på tomta og en tryggere adkomst. Man må allikevel ha en vei inn til bygget med snuplass, for å få brøytet og levert varer. I arkitektens forslag er de 16 plassene lagt inne på tomta. Utbyggingen medfører at dagens adkomst blir flyttet nærmere krysset, og at dagens parkering utvides sørover langs bygget. Side 8

10 Skissen viser mulige parkeringsarealer med blå felter Rosenlund RFD Utomhus Lekearealer utvendig er vurdert. Det er behov for utbytting av flere lekeapparater, og behov for flere nye. Opparbeidelse av småveier, støttemurer, belysning etc. vil det også være behov for Vann og avløp Kapasitet på vann og avløp er tilstrekkelig til en slik utvidelse Risiko og sårbarhet Det er utarbeidet en ROS- analyse (vedlegg). Hovedmomenter i denne er fareområde fra høyspent, og trafikk. Fareområdet for høyspent går langs tomtas vestre side. I dag er en stor del av lekearealet under denne. Høyspentlinja kan vurderes å legges i bakken i forbindelse med prosjektets neste fase. Side 9

11 Barnehagen ligger ved siden av et industriområde, med mye trafikk på industriveien. Dette utgjør en viss fare for barnehagen når de skal ut på tur, men også for tilkjøring og henting Fremtidsretta løsninger og miljø I tråd med klima og energiplanen er det en forutsetning at energiøkonomiske løsninger integreres.. Det er vurdert om bygget skal oppfylle dagens standard, teknisk forskrift 2010 (TEK10), eller lavenergibygg klasse 1. Lavenergibygg klasse 1 er en mellomting mellom TEK10 og passivhusstandard. Lavenergibygg og passivhus er standarder som innebærer tiltak i konstruksjonen som er med på å senke energibehovet. Det eksisterende bygget vil ikke kunne oppfylle noen av disse standardene, siden vi beholder fundamentet. Eksisterende bygg skal allikevel tilstrebe TEK10 eller lavenergibygg klasse 1. I prosjektets neste fase vurderes rehabilitering etter TEK10 av eksisterende bygningsmasse, og lavenergibygg for nybygget. Det er forutsatt bruk av varmepumper og vannbåren varme. Dette integreres også i rehabiliteringen av det eksisterende bygget. Det er mulig å søke ENOVA om støtte til oppgradering av eksisterende bygg. Dette er ikke vurdert nærmere i denne fasen av prosjektet. Bygging i lavenergibygg klasse 1, kontra TEK10, vil i levert energi utgjøre omlag kwh/år i levert energi. Kostnadsmessig er dette anslått til omlag NOK/år etter dagens strømpriser. Merkostnaden for investeringen er NOK. Inntjeningstiden vil da bli nærmere 48 år. Intervallene på omfattende rehabilitering anslås ofte til 30 år. Investeringen vil ikke være økonomisk forsvarlig i et slikt regnestykke, men man reduserer nærmere 1/3 av energien til oppvarming. Dette er en stor besparelse, og kan forsvares i forhold til klima og energiplanen. I neste fase av prosjektet vurderes integrering av avfallssiloer i bakken. Dette bidrar til å minske ressurser på avfallshåndtering i driftsfasen. Sanering av bygget, og nybygging vil være negativt i forhold til gjenbruk. Man bruker da ressurser på riving og avfallshåndtering på bygningsmasse som har en betydelig restverdi Byggeperioden Byggeperioden vil vare i om lag ett år. Det vil ikke være forsvarlig å drifte barnehagen i denne perioden. To alternativer for drift i byggeperioden er skissert: 1. Brakker. Det finnes tilfredsstillende løsninger for dette. Fordrer at vi finner egnet tomt. 2. Flytte drifta til Nordbråtan. Dette forutsetter at denne barnehagen bygges først. Utbyggingen her vil romme barnetallet på begge steder. Et eventuelt tredje alternativ er å finne andre egnede lokale Økonomi Oppsettet under inneholder alle kostnader knyttet til prosjektet, med utgangspunkt i TEK10- standard etter arkitektens rapport. Det presiseres at dette er anslag. Side 10

12 Summer er i kroner eks. mva. Entreprise ,- Byggherreadministrasjon ,- Sum ,- Bygging etter lavenergibygg klasse 1 vil få en merkostnad på anslagsvis 0,95 millioner. Sanering av bygget og oppføring av ny barnehage på samme tomt vil gi en anslått merkostnad på anslagsvis 3,3 millioner. Merkostnader til brakkeløsning og flytting under byggeperioden er anslått til 2 millioner. Eventuell omlegging av høyspent er ikke kalkulert. Økonomi rundt drift er beskrevet i eget vedlegg. 4.4 Framtidige muligheter og begrensninger Prosjektgruppa anser at det er fult mulig å bygge ut til en fireavdelings barnehage med to avdelinger på maksimalt 14 og to avdelinger 28 barn, på eksisterende tomt ved Gustadmoen barnehage. Det betinger at man finner gode parkeringsløsninger ved å utnytte returpunktet og/eller med avtaler å benytte del av nabotomt fra Rosenlund AS. Barnehagetomten vil da være maksimalt utnyttet og man kan ikke påregne noen mer utbygging/utnyttelse innenfor eksisterende tomt. Prosjektgruppa anbefaler at det vurderes om det kan være lønnsomt å finne annen egnet tomt i området Stalsberg -Enger, med mulighet for framtidig utvidelser. Da kan barnehagen drives i eksisterende bygg fram til nybygg står ferdig og man sparer utgifter til erstatningslokaler i byggeperioden. I prosjektrapporten «Barnehageutbygging Modum kommune» fra 6. september 2011, var det også anbefalt annen beliggenhet for Rolighetsmoen barnehage når den i sin tid vil ha behov for oppgradering m.m. En etappevis utbygging av disse barnehagene kan ses i sammenheng. Side 11

13 5 Nordbråtan barnehage 5.1 Dagens situasjon Planstatus Barnehagen 129/46 130/18 130/20 Området er ikke regulert, men ligger i kommuneplan. Modum kommune eier Gnr/Bnr uthevet på tegningen. Lys rosa= offentlig eller privat tjenesteyting nåværende. Mørk rosa= offentlig eller privat tjenesteyting-fremtidig. Grønt= LNFR- nåværende Barnegruppenes størrelse, og antall avdelinger I dag rommer barnehagen 51 barn og 14 ansatte. Fordelt på 3 avdelinger, 1 småbarnsavdeling (<3år), og 2 avdelinger for større barn(>3år). Ut fra statistikk vi innhentet pr , var det 104 barn i aldersgruppen 1-5 år i Buskerud skolekrets og 77 av dem hadde plass i barnehager i skolekretsen. Etter at vi har hatt 2. runde i årets opptak er det fortsatt 3 som søker Nordbråten som ikke har fått tilbud om plass og 24 som har plass Side 12

14 eller fått tilbud om plass i annen barnehage som ønsker seg til Nordbråten. 8 av disse barna er over tre år og 16 under tre år. Videre er det 6 barn som ikke har rett da de fyller ett år mellom og Bygg- og anleggstekniske forhold Nordbråtan barnehage (Gnr/Bnr: 130/20) ble bygget i Alt er på en flate og måler 481 m 2 i grunnflate. Den er bygget i tradisjonelt bindingsverk, med takstoler av tre. Utvendige flater er trepanel og takstein. Fundamentet er en ringmur, og gulvet er støpt plate på mark. Bygget er lokalisert på samme tomt som Buskerud skole, med store utearealer. Nabotomta i nord (Gnr/Bnr: 129/46) er også eid av Modum kommune, og blir benyttet som uteareal for barnehagen og skolen. Parkeringa skjer primært på østsiden av barnehagen, med adkomst fra Nordbråtagata. Parkeringsplassen brukes av både skolen og barnehagen. Denne rommer rundt regnet 40 parkeringsplasser. Sekundært brukes parkeringsplass med adkomst fra Setersbergveien på vestsiden. Her er det 6 parkeringsplasser. 5.2 Vurdering av arealer for utbygging Buskerud skole og Nordbråtan barnehage deler tomt. I tillegg eier Modum kommune to nabotomter. Den ene ligger i øst og inneholder dagens parkering, samt gressbane for ballspill, og strekker seg helt ned til Nordbråtagata. Den andre ligger i nord, og blir delvis brukt til lekeareal for skole og barnehage. Denne tomta er svært bratt. Innsigelser fra skolen om å beholde lekeareal øst for barnehagen har ført til at forslaget for utvidelse av bygget er lagt mot nord- øst inn på nabotomta i nord. Arealer til parkering kan legges med adkomst både fra Setersbergveien og Nordbråtagata, som i dag. Eksisterende parkeringer kan utvides, men det er også muligheter for å anlegge nye parkeringer på øst, og sørsiden av Buskerud skole. Drøftes nærmere under punkt Utbygging Generelt Utbyggingen tar utgangspunkt i at den den nye barnehagen skal romme 112 barn og 26 ansatte, fordelt på 5 avdelinger, hvorav to avdelinger er for småbarn. I arkitektens forslag blir det nye bygget totalt 1291m 2. Hvorav 810m 2 er nytt. I skolekretsen finnes Strand barnehage og Trollskogen familiebarnehage. Bygges barnehagen ut med 112 plasser vil denne barnehagen dekke behovet for plasser i skolekretsen. Totalt vil det da bli overkapasitet i skolekretsen. Det vil være behov for samarbeid med disse to barnehagene i forhold til framtidig virksomhet, alternativt at barnehagen bygges med færre plasser. Samtidig vet vi at lokalene til Strand barnehage ikke er optimale og at barnehagen har vært på utkikk etter endringer. Til sammen vil denne planlagte utbyggingen av Gustadmoen og Nordbråten gi inntil 46 nye plasser under tre år og 68 plasser for barn over tre år. Det tilsier at en slik utbygging av Gustadmoen og Nordbråten vil kunne dekke behovet for nye plasser i perioden, samt dekke opp for de midlertidige Side 13

15 plassene i Løkkeveien, der flertallet av barna som har plass i år og neste år har adresse i Åmotområdet. Da er vi avhengig av fortsatt drift i alle andre eksisterende barnehager Rehabilitering av eksisterende bygg Eksisterende bygg må tilpasses fremtidig funksjon av det totale bygget. Dette forutsetter at romplanen endres såpass mye at man ser på en omfattende rehabilitering. Alle innvendige flater fornyes, og ytterveggene og taket etterisoleres for å tilstrebe dagens standard. Elektrisk anlegg må også byttes. Bytting av dører og vinduer er medtatt, men man kan vurdere å beholde deler eller alt av dette i prosjektets neste fase Parkering og trafikkforhold Parkering for skolen og barnehagen må ses i sammenheng. I dag disponerer skole og barnehage om lag 45 parkeringsplasser. Den nye barnehagen vil ha behov for 33 nye parkeringsplasser i forhold til dagens kapasitet. Totalt behov for barnehagen er 50 plasser, fordelt på 26 korttidsparkeringer og 24 for ansatte. Det er flere muligheter for arealer til parkering. Alternativene som er utarbeidet under utelukker ikke hverandre i kombinasjon. 1. Utvide eksisterende hovedparkering. 2. Flytte eksisterende hovedparkering ned til Nordbråtagata, og lage ny adkomst til denne fra Nordbråtagata. 3. Etablere parkering for barnehagen på vestsiden av skolen, mellom Setersbergveien og skolen 4. Etablere parkering på grusplassen på sørsiden av skolen, med adkomst fra Setersbergveien. Dagens utfordring er at myke trafikanter krysser trafikkert vei flere steder. Situasjonen forverres ytterligere når trafikken øker som følge av utbyggingen. Alternativ 1 alene vil forverre situasjonen, og bør i så fall kombineres med et annet alternativ. Alternativ 2 er forslått fra skolen. Da kan skolen benytte eksisterende parkering til elevenes uteområde. Skolen og barnehagen benytter parkeringsplassen sammen. Barnehagen kan få ny adkomst fra parkeringsplassen på en ny adkomst langs tomtegrensen i nord, med en eventuell korttidsparkering ved dagens hovedparkering (alternativ 1). Forutsetningen er da at dagens adkomst til skolen fra Nordbråtagata frigjøres for stor trafikk, slik at barna kan ferdes trygt. Alternativ 3 og 4 vil kreve en oppgradering av Setersbergveien fra avkjøring ved Fv149 og opp til parkeringene. Oppgraderingen innebærer utskifting av masser og asfaltering. Veien blir bredere, med plass til myke trafikanter. Fordelen med alternativ 2 er at man får en tryggere adkomst for myke trafikanter. Både med adkomst langs Setersbergveien, men også på Nordbråtagata. Alternativ 3 og/eller 4 vil føre til at hele eller deler av dagens parkering vil forsvinne, og kan frigjøres til lekeareal, og bidra til tryggere adkomst for barna. Alternativ 3 vil romme mellom nye parkeringsplasser, mens alternativ 4 vil kunne romme rund 70. Side 14

16 Skissen under viser alternativer for parkering i blå bokser Utomhus Lekearealer utvendig er vurdert. Det er behov for utbytting av flere lekeapparater, og behov for flere nye. Opparbeidelse av småveier, støttemurer, belysning etc. vil det også være behov for Vann og avløp Det er sannsynlig at dagens kapasitet på ledningsnettet kan være utilstrekkelig med tanke på brannvann. Dette må undersøkes nærmere i neste fase av prosjektet. Det er uansett planer om å etablere et høydebasseng i området. Når dette vil være på plass er usikkert Risiko og sårbarhet Det er utarbeidet en ROS- analyse (vedlegg). Trafikale forhold er et tema som må vurderes nærmere i neste fase av prosjektet. Dagens ankomst innebærer en viss fare for fotgjengere. Avdeling for kommunalteknikk i Modum kommune sier det er for liten kapasitet for brannvann i området. Det bør etableres et høydebasseng på Setersbergåsen. Det er ikke fremmet forslag til politisk nivå Fremtidsretta løsninger I tråd med klima og energiplanen er det en forutsetning at energiøkonomiske løsninger integreres.. Side 15

17 Det er vurdert om bygget skal oppfylle dagens standard, TEK10, eller lavenergibygg klasse 1. Lavenergibygg klasse 1 er en mellomting mellom TEK10 og passivhus- standard. Det eksisterende bygget vil ikke kunne oppfylle noen av disse standardene, siden vi beholder fundamentet. Eksisterende bygg skal allikevel tilstrebe TEK10 eller lavenergibygg klasse 1. I prosjektets neste fase vurderes rehabilitering etter TEK10 av eksisterende bygningsmasse, og lavenergibygg for nybygget. Det er forutsatt bruk av varmepumper og vannbåren varme. Dette integreres også i rehabiliteringen av det eksisterende bygget. Det er mulig å søke ENOVA om støtte til oppgradering av eksisterende bygg. Dette er ikke vurdert nærmere i denne fasen av prosjektet. Besparelsen for bygging i lavenergibygg klasse 1, kontra TEK10, vil i levert energi være omlag kwh/år i levert energi. Dette utgjør omtrent NOK/år etter dagens strømpriser. Inntjeningstiden vil da bli nærmere 45 år. Intervallene på omfattende rehabilitering anslås ofte til 30 år. Investeringen vil ikke være økonomisk forsvarlig i et slikt regnestykke, men man reduserer nærmere 1/3 av energien til oppvarming. Dette er en stor besparelse, og kan forsvares i forhold til klima og energiplanen. I neste fase av prosjektet vurderes integrering av avfallssiloer i bakken Byggeperioden Byggeperioden deles inn i to faser. I den første fasen bygges nybygget, med tre nye avdelinger, uten å berøre eksisterende bygg i stor grad. I den andre fasen flyttes drifta fra de gamle avdelingene over til det nye bygget. Deretter rehabiliteres gammel del. Totalt vil byggeperioden vare i om lag 1,5 år. Det vil være uproblematisk å bygge ut Nordbråtan barnehage, med full drift under utvidelsen Økonomi Kalkylen inneholder alle kostnader knyttet til prosjektet, med utgangspunkt i TEK10- standard etter arkitektens rapport. Det presiseres at summene er et anslag. Summer er i kroner eks. mva. Entreprise ,- Byggherreadministrasjon ,- Sum ,- Bygging etter lavenergibygg klasse 1 vil få en merkostnad på anslagsvis 1,35 millioner. Oppgradering av Setersbergveien vil få en merkostnad på anslagsvis 2 millioner. Økonomi rundt drift er beskrevet i eget vedlegg. Side 16

18 5.4 Framtidige muligheter og begrensninger Prosjektgruppa anser at det er fult mulig å bygge ut til en femavdelings barnehage med to avdelinger på maksimalt 14 og tre avdelinger 28 barn, på eksisterende tomt ved Nordbråten barnehage. Barnehagen har felles tomt med skolen og det vil fortsatt være muligheter for utvidelse. Med en utbygging på til sammen 112 plasser vil barnehagen dekke behovet for barnehageplasser i skolekretsen, slik bosetting og skolestrukturen i området er i dag. 6 Prosjektgruppas anbefaling Normen for bemanning med 3 barn pr voksen under tre år og seks barn pr. voksen over tre år beholdes som ønsket norm for grunnbemanning. Ved behov for dekning av retten til plass kan barnetallet økes til 14 barn i gruppa under tre år og 28 barn i gruppa over tre år. Bemanningen i utvidet gruppe kan da reduseres noe og maksimalt til 3,5 barn og 7 barn pr. voksen. Bemanningen må vurderes ut fra barnas alder, behov i barnegruppa og barnegruppas sammensetning ut fra forsvarlig drift med hensyn til barnas trygghet, omsorg og barnehagen som pedagogisk virksomhet. Arealet i avdelingene bygges ut til å kunne gi tilbud til maksimalt 14 og 28 barn. Utbygging av Norbråtan barnehage videreføres under ledelse av teknisk etat. Arkitektens planforslag videreutvikles. Det etableres et felles nærmiljøprosjekt for Buskerud skole og Nordbråtan barnehage i forhold til trafikk og utomhus ved neste utbyggingsfase slik at gode løsninger for alle parter ivaretas i forhold til å utnytte området best mulig. Det er fullt mulig å bygge ut Gustadmoen barnehage til en fireavdelingsbarnehage slik det er beskrevet i prosjektet. Tomten har noen begrensninger i forhold til trafikkforhold, nærhet til industriområder og høyspentledningen, og parkeringsmuligheter. Det vil ikke være mulig med nye utvidelser på området. Prosjektgruppa anbefaler at det vurderes et alternativ med å bygge ny barnehage på annen større tomt med muligheter for utvidelser. 7 Vedlegg Prosjektmandat Rapporter fra Arkitekt ROS- analyser Funksjonsbeskrivelser fra barnehagene Skisse for alternativt forslag Gustadmoen Økonomi vedrørende drift Side 17

MODUM KOMMUNE PROSJETKRAPPORT UTBYGGING AV NY BARNEHAGE I VIKERSUND. Avdeling Blå

MODUM KOMMUNE PROSJETKRAPPORT UTBYGGING AV NY BARNEHAGE I VIKERSUND. Avdeling Blå MODUM KOMMUNE PROSJETKRAPPORT UTBYGGING AV NY BARNEHAGE I VIKERSUND Avdeling Blå Innhold 1. Innledning... 2 1.2. Bakgrunn... 2 1.3 Presisering... 2 2. Dekning av behov for plasser... 3 3. Vurdering av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718 NY BARNEHAGE VED STALSBERG - OMFANG Rådmannens innstilling: Ny barnehage ved Stalsberg planlegges med minimum seks avdelinger ca.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/500 614 A10 Grete Oshaug UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det iverksettes ikke tiltak med sikte på varig drift i Løkkeveien barnehage.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

BEMANNINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MODUM

BEMANNINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MODUM BEMANNINGSPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MODUM 1 Innledning De siste årene har det i ulike stortingsmeldinger og i andre sammenhenger vært økt fokus mot kvalitet i barnehagen. En av de indikatorene som

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Innspill angående ny kommunal barnehage i Åsen, fra ansatte i Åsen barnehage

Innspill angående ny kommunal barnehage i Åsen, fra ansatte i Åsen barnehage Innspill angående ny kommunal barnehage i Åsen, fra ansatte i Åsen barnehage Vi tar oss den frihet å sende inn et ønske angående ny kommunal barnehage i Åsen. Det er gjort et vedtak i kommunestyret om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

Barnehagestruktur for Odda kommune

Barnehagestruktur for Odda kommune Arkiv: K1-614K2 - A10 Arkivsak ID: 09/203-9 Journalpost ID: 14/5845 Saksh.: Marianne Halland Dato: 20.05.2014 Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Driftskomite 10.06.2014 022/14 Odda formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1610 614 A1 &42 Grete Oshaug Jan Samuelsen UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. I tillegg til rehabilitering/utbygging av Barnas

Detaljer

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen

Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur. Rapport Fra Prosjektgruppen Mulighetsstudie 2 Blaker - Ny Barnehage- og Skolestruktur Rapport Fra Prosjektgruppen Innholdsfortegnelse 1. Prosjektgjennomføring og organisering 2. Innledning/Mandat/Kommentar planskisse a) Situasjonsplan

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om

Detaljer

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. Høring vedr. forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 1. Minimumskrav til grunnbemanning. Som det presiseres i forslaget har det hittil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5683 SØKNAD OM GARANTI FOR TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE - HOLEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5683 SØKNAD OM GARANTI FOR TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE - HOLEMOEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5683 SØKNAD OM GARANTI FOR TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE - HOLEMOEN Rådmannens innstilling: Nina Saastad og Line Sønstedby innvilges en

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune NORDBRÅTAN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune Drammen 28.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom og bygning... 3 Program for ombygging og utvidelse

Detaljer

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 Saksframlegg UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjonen om arbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MODUM KOMMUNE KONSEKVENSUTREDING PLASSERING OG INFRASTRUKTUR FOR NY BARNEHAGE I STALSBERGOMRÅDET. Øyvind Brandtenborg

MODUM KOMMUNE KONSEKVENSUTREDING PLASSERING OG INFRASTRUKTUR FOR NY BARNEHAGE I STALSBERGOMRÅDET. Øyvind Brandtenborg MODUM KOMMUNE KONSEKVENSUTREDING PLASSERING OG INFRASTRUKTUR FOR NY BARNEHAGE I STALSBERGOMRÅDET Øyvind Brandtenborg 07.05.2015 Innhold 1 Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Orientering...3 2 Forutsetninger...4

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høring endring av forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 09.03.2017 12.12.2016 16/02042-19 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142228 forskning Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

GUSTADMOEN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune

GUSTADMOEN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune GUSTADMOEN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune Drammen 28.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom og bygning... 3 Program for ombygging og utvidelse

Detaljer

Modum kommune MØTEPROTOKOLL

Modum kommune MØTEPROTOKOLL Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN Møtedato: 13.04.2010 kl 18.00 Møteleder: Forfall: Egil Kjølstad, Ap Marita Bjørnstrøm-Waal Varamedlemmer: Andre møtende: Gunnar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Hillestrøm og Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 16/129

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Hillestrøm og Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 16/129 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Hillestrøm og Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 16/129 BARNEHAGEOPPTAK HØST 2016 ETABLERING AV FLERE BARNEHAGEPLASSER Rådmannens innstilling: 1. Det etableres

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg for oppvekst 31/ Formannskapet 127/ Kommunestyret 104/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg for oppvekst 31/ Formannskapet 127/ Kommunestyret 104/ Selbu kommune Arkivkode: 030 Arkivsaksnr: 2011/2034-20 Saksbehandler: Ann Kristin Geving Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst 31/12 15.11.2012 Formannskapet 127/12 27.11.2012

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805700 : E: 614 A10 &18 : Rannveig Eriksen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 4/09 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/11284-4 Dato: 20.11.2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.09.203 098/3 ODV Administrasjonsutvalget 30.09.203 03/3 PEU Arbeidsmiljøutvalget 30.09.203 024/3 PEU Kommunestyret

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016.

Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016. Barn og ansatte i barnehager i 2016 Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.02.2017 Du finner mer statistikk om barnehager

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00-20:15

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 20:00-20:15 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.02.2017 Tidspunkt: 20:00-20:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/715-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Bente Rudrud MANDAT FOR BARNEHAGEUTREDNING 2014-2017 Rådmannens innstilling: Barnehageutredningen 2014-2017 gjennomføres i henhold til vedlagt mandat. Side

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS Arkivsak-dok. 16/02045-8 Saksbehandler Anne Mari Færgestad Saksgang Møtedato Utdanningsutvalget 09.11.2016 Formannskapet Kommunestyret 23.11.2016 SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/3333-8 Saksbehandler: Roger Johansen Saksframlegg Skage barnehage arealrammer og finansiering Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 14/3732-1 OMBYGGING/NYBYGG OLDERSKOG BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: Olderskog barnehage rives og

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole

Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Vedlegg 4 - Teknisk/økonomisk vurdering av Slettebakken skole Området og skolebygningene Slettebakken skole ligger med en attraktiv beliggenhet like ved Tveitevannet. Tvers over gaten for skolene ligger

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Åsen barnehage - Hakkespettan

Åsen barnehage - Hakkespettan INFORMASJONSSKRIV FOR JANUAR 2015 Åsen barnehage - Hakkespettan I desember har vi kost oss mye med å lage julegaver, baking, julevandring, lucia og nissefest. Barna koste seg i kirka der barna fikk være

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Rissa Kommune. Rissa Kommune postmottak@rissa.kommune.no

Rissa Kommune. Rissa Kommune postmottak@rissa.kommune.no De private barnehagene i Stadsbygd, 04.12.15 Rissa Kommune Rissa Kommune postmottak@rissa.kommune.no HØRINGSUTTALELSE BARNEHAGEPLANEN RISSA KOMMUNE Vi v iser til Barnehageplanen - Rissa Kommune 2015-2020

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling:

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune,

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2012/6143-1 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, 2013-2016. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 15.11.2012

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Plan for barnehage- og skolebygg sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Plan for barnehage- og skolebygg sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Plan for barnehage- og skolebygg 2017-2026 sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Formål og utfordringer Sikre full barnehagedekning gjennom perioden 2017-2026. Opprette plasser der hvor folk bor.

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

Utredningsarbeid oppvekst

Utredningsarbeid oppvekst Utredningsarbeid oppvekst Endrede forutsetninger innenfor utredning oppvekst siden 2014 Hall eller gymnastikksal: I vedtaket i 2014 ble det ikke tatt stilling til hall eller gymsal eller lokalisering.

Detaljer

501: , tilsvarer strvn og prestekragen i dag, 501: ,. Er tall ut i fra skolelokaler, dvs en viss prosent fordelt på avd.

501: , tilsvarer strvn og prestekragen i dag, 501: ,. Er tall ut i fra skolelokaler, dvs en viss prosent fordelt på avd. Budsjett tallene jeg har brukt tilsvarer 2012 tall. Ansv. 501 har jeg brukt tall fra 2012, jeg har ikke regnet på evt innsparing på dette området, usikker. 501: 402 500, tilsvarer strvn og prestekragen

Detaljer

Barnehageplan 2015-2019

Barnehageplan 2015-2019 Tvedestrand kommune Barnehageplan 2015-2019 Sist endret 14.10.2015 Utarbeidet av enhetsleder og styrere i barnehageenheten Opprettet Juni 2013 Revisjon 2015 Innledning Planen rulleres to år før tiden da

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/715-27 Arkivnr.: A10 Saksbehandler: kommunalsjef, Bente Rudrud Barnehagestrukturen i Lunner kommune Hjemmel: Rådmannens innstilling: Anbefalingene som følger av utredningen vedtas med

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune.

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Barnetallsutviklingen i Ås kommune Antall barn i aldersgruppen 1 til 5 år har steget jevnt siden 2006 og trenden forventes å fortsette mot

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE

Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE Endring av vedtekter 2011 VEDTEKTER FOR RENDALEN BARNEHAGE 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING... 2 1.4. Samarbeidsutvalg... 2 1.5. Foreldreråd... 2 2. FORMÅL... 2 3. INNTAK... 3 3.1. Generelle forhold vedr.

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Ombygging/tilbygg Singsås barnehage 2011/2012

Ombygging/tilbygg Singsås barnehage 2011/2012 Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/960-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Berit Stornes Ombygging/tilbygg Singsås barnehage 2011/2012

Detaljer

Velkommen til grendemøte

Velkommen til grendemøte Velkommen til grendemøte Tema: Strategi for barnehage- og skolestruktur i Sørum kommune Presentasjon av utredning - utarbeidet av firmaet Norconsult Kommunestyret har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/4599 I Arkiv sakid.: 11/1165 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Frank Bernhardsen I Dato: 16.06.2011

Detaljer

F-1 FØLGEBREV. Dato Vedr.: Tienbråten barnehage. Søknad om rammetillatelse. Gnr 11 bnr 1 (del av), Fet kommune.

F-1 FØLGEBREV. Dato Vedr.: Tienbråten barnehage. Søknad om rammetillatelse. Gnr 11 bnr 1 (del av), Fet kommune. Dato 10.01.2014 FØLGEBREV Vedr.: Tienbråten barnehage. Søknad om rammetillatelse. Gnr 11 bnr 1 (del av), Fet kommune. F-1 På vegne av tiltakshaver Fet kommune, Eiendomsavdelingen, oversendes søknad om

Detaljer

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune Notat Til: Barnehagesjef Mona Mikalsen, Gran kommune Kopi: Fra: Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang AS Dato: 21.8.2013 Emne: Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune 1 Problemstilling

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser:

SAKSFREMLEGG. Stillingsressurser: Inneværende skoleår (2014/2015) er Kåfjord skole tilført følgende ressurser: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1152-1 Arkiv: B11 &32 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: KÅFJORD OPPVEKSTSENTER - UTREDNING Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer