Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Medlemmene i hovedutvalget avrunder året med en juletallerken på Rødberg Hotell kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Medlemmene i hovedutvalget avrunder året med en juletallerken på Rødberg Hotell kl. 16.30."

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: /2008 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/servicekontotret. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, Medlemmene i hovedutvalget avrunder året med en juletallerken på Rødberg Hotell kl

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 101/08 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Myrann for vei til gnr. 10, bnr. 17. PS 102/08 Innspill til arbeidet med fylkesvegplan PS 103/08 Søknad om støtte til gjennomføring av forprosjekt. PS 104/08 Søknad om støtte til gjennomføring av forprosjekt. PS 105/08 Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks. Steinset. PS 106/08 Klage på innvilget dispensasjon for tilbygg til hytte PS 107/08 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Fjellsnaret for vei. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 10/8 Saksmappe : 2008/1306 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Mette Bjørnsen Saur Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Myran for vei til gnr. 10, bnr. 17. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /08 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Myrann med bestemmelse om krav til bebyggelsesplan, for fremføring av vei til eiendommen gnr. 10, bnr. 17. Fakta: Det søkes om dispensasjon fra bestemmelse om krav til bebyggelsesplan i reguleringsplan for Myran i forbindelse med framføring av vei til eiendommen gnr. 10, bnr. 17. Reguleringsplan for Myran er godkjent Planen er delt inn i enkelttomter og større områder avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse. For de større områdene er det i reguleringsbestemmelsenes 4 pkt. 2, satt krav om bebyggelsesplan før byggetiltak kan iverksettes. Det området, hvor det nå søkes om vei igjennom, har betegnelsen H 2 på plankartet, og omfattes av bestemmelsen om krav til bebyggelsesplan. Det er med bakgrunn i dette søkt om dispensasjon fra kravet om bebyggelsesplan. Søknader om dispensasjon behandles i henhold til Plan- og bygningsloven 7. For at dispensasjon skal kunne innvilges må det foreligge særlige grunner som relaterer seg til areal og ressursdisponeringshensyn.

4 De særlige grunner som fremmes i søknad, datert , mottatt er: - Det ønskes en tomtejustering mellom gnr. 10, bnr. 17 og gnr. 10, bnr. 8. Forutsetningen for aksept for grensejusteringen er at bruk av vei til gnr. 10, bnr. 17 over gnr. 10, bnr. 8 oppfører, og at det etableres ny vei fra gnr. 10, bnr Eier av gnr. 10, bnr. 20, Numedal tomteservice har samtykket i søknaden. Kopi av dispensasjonssøknaden er vedlagt saksframlegget. Saksbehandlers vurdering: I følge plan- og bygningslovens 7 kan det gis dispensasjon dersom de foreligger særlige grunner. Uttrykket særlige grunner må sees i forhold til de offentlige hensyn planlovgivningen skal ivareta. De særlige grunner som kan begrunne en dispensasjon, er i første rekke knyttet til areal og ressursdisponeringshensyn. Dispensasjoner skal ikke stride mot intensjonene i en plan. I denne saken er det søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om krav til bebyggelsesplan for fremføring av vei til gnr. 10, bnr. 17. Bakgrunnen for søknaden er at det ønskes en tomtejustering mellom gnr. 10, bnr. 17 og gnr. 10, bnr. 8, og forutsetningen for aksept for grensejusteringen er at bruk av vei til gnr. 10, bnr. 17 over gnr. 10, bnr. 8 oppfører, og at det etableres ny vei fra gnr. 10, bnr. 20. Planlagt veitrase går igjennom regulert byggeområde for hytter. Området har betegnelsen H 2 på plankartet, og her er det krav om bebyggelsesplan, jfr. 4, pkt 2 i reguleringsbestemmelsene. Veien er et byggeformål, og tiltaket kan dermed ikke sies å være i strid med formålet i reguleringsplanen. En dispensasjon vil da ikke stride imot intensjonene i reguleringsplanen. Administrasjonen finner at det ikke er hensiktsmessig å kreve bebyggelsesplan for område H 2 kun med bakgrunn i veien, og anbefaler at det gis dispensasjon fra krav om bebyggelsesplan. Ved fremtidig bebyggelsesplan må det tas hensyn til veien. Før byggearbeider igangsettes må det foreligge byggetillatelse etter plan- og bygningslovens 93. Det vurderes dit at saken er av en slik karakter at sektormyndighetenes saksområde ikke blir direkte berørt. Det er derfor ikke behov for en ekstern høring. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 7 innvilger Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk dispensasjon fra krav om bebyggelsesplan reguleringsbestemmelsene for Myran, for framføring av vei til gnr. 10, bnr. 17. Dispensasjonen begrunnes med at tiltaket er i tråd med arealformålet i reguleringsplanen, og at kommunen ikke finner det hensiktsmessig å kreve bebyggelsesplan kun for veien.

5 Før byggearbeider igangsettes må det foreligge byggetillatelse etter plan- og bygningslovens 93. Ved fremtidig bebyggelsesplan må det tas hensyn til veien. Vedlegg: 1. Søknad om dispensasjon m/ vedlegg, datert , mottatt Utsnitt av reguleringsplan for Myran 3. Utdrag av reguleringsbestemmelser for Myran Saksdokumenter: 1. Øvrige dok. i saken

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : Q13 Saksmappe : 2008/1346 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Birger Deinboll Innspill til arbeidet med fylkesvegplan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /08 Saken gjelder: Innspill til arbeidet med fylkesvegplan Fakta: Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud har igangsatt arbeidet med en ny plan for det eksisterende fylkesvegnettet, og har bedt kommunen om innspill. Saksbehandlers vurdering: Fylkesvegplan vil være fylkeskommunens overordnede plan for drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet. Det er viktig å være klar over at det er de første 4 år i denne planen fra som danner grunnlag for prioriterte planer og budsjetter. For kommunen er det viktig å ta med alle de tiltak som vi ønsker å få utbedret/øke standarden for. Spesielt er det viktig i vår kommune at fylkesvegnett har god standard, da de fleste innbyggerne og næringsbedrifter er svært avhengig av disse vegene. Trafikksikkerhetsutvalget skal nå sende ut på høring en rullering av gjeldende plan. I denne planen er det lagd en egen prioritering for tiltak på og i forbindelse med fylkesvegene. Disse tiltakene er derfor innarbeidet i vår prioritering nedenfor.

7 Som i tidligere innspill har kommunen laget en prioritert liste for utbedring/økt standard. 1. Vi har lenge vært lovd utvidelse av Rolv bru på fylkesveg 122 Kirkebygdvegen. Det forventes at dette tiltaket blir utført senest i 2010, og at det også lages løsning med hensyn til gangtrafikk. På grunn av forskyvning i denne prosessen og at det også er et stort behov for et mindre tiltak ved Uvdal Stavkirke, ber en om at dette kan samordnes nå. Tiltaket gjelder utbedring av en farlig sving nedenfor stavkirken. Her har det flere ganger vært uhell, og det er et under at ingen har kjørt ut på yttersiden av vegen som består av en høy gråsteinsmur uten autovern. Kommunen har dessuten svært mange besøkende til stavkirken og bygdetunet, og har konkrete planer for å øke aktiviteten. Det arbeides nå med utbedring av parkeringsforholdene og i den sammenheng få bygd en gangveg i dette området. Krysset med riksveg 40 ved Uvdal kirke er uoversiktelig og har stor stigning. Krysset bør flyttes lengre mot vest. 2. For fylkesveg 120 Rødberg Tunhovd er det flere trafikkfarlige strekninger, og kommunen har mottatt mange henvendelser om disse. Vegen må legges om ved NSBbygningene og ved tidligere Statkraft sin messebygning. Det er heller ikke gangveg på disse stedene, og derfor er også de myke trafikkantene svært utsatt i tillegg til dårlig kjøre/siktforhold for kjøretøy. Fjellskjæring nord for Øygardsgrend hevdes å ikke være godt nok sikret, og i disse tider med stort påtrykk om slike rasfarer er det ikke betryggende med nåsituasjon. I Tunhovd er det behov for utslaking av bratt bakke ovenfor kirken, og gangveg mellom boligfelt og skole. 3. Det gjenstår utbedring og reasfaltering på deler av fylkesveg 116 Åsly-Åsbøgrend. Disse arbeider ønskes utført så tidlig som mulig i perioden Norefjord bru er planlagd utbygd med gangfelt, men gangfeltet er ikke montert og ønskes prioritert. 4. Fylkesveg 123 har et farlig kryss med riksveg 40 lokalt benevnt som Hagenkrysset. Her har trafikken til området økt sterkt de senere år på grunn av Uvdal Alpinsenter og økningen i turistutbyggingen i dette området, men også fordi trafikken på riksveg 40 øker. Krysset ønskes derfor ombygd. 5. Fylkesveg 117 Lesteberg har kryss med riksveg 40 like etter undergangen når en kommer fra Rødberg. Her er det kort siktstrekning og høy fart. Krysset bør flyttes sydover så mye som mulig, i retning mot Norefjord. Det er også stort behov for busslomme(r) her, slik at skolebarn og andre i området slapp å gå langs riksveg 40. Vegen ved brua mellom Rustand og Guterud må breddeutvides for at tømmerbilene skal kunne passere brua. 6. Generelt er dekkestandarden meget viktig, og må opprettholdes eller bedres i planperioden. I tillegg er det behov for sikring med mer autovern på mange steder, og rydding langs vegene er en utfordring samt at ryddingsbredden bør økes. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ber om at følgende tiltak innarbeides i ny plan for fylkesveger:

8 1. Rolv bru på fylkesveg 122 Kirkebygdvegen. Det forventes at dette tiltaket blir utført senest i 2010, og at det også lages løsning med hensyn til gangtrafikk. På grunn av forskyvning i denne prosessen og at det også er et stort behov for et mindre tiltak ved Uvdal Stavkirke, ber en om at dette kan samordnes nå. Tiltaket gjelder utbedring av en farlig sving nedenfor stavkirken. Her har det flere ganger vært uhell, og det er et under at ingen har kjørt ut på yttersiden av vegen som består av en høy gråsteinsmur uten autovern. Kommunen har dessuten svært mange besøkende til stavkirken og bygdetunet, og har konkrete planer for å øke aktiviteten. Det arbeides nå med utbedring av parkeringsforholdene og i den sammenheng få bygd en gangveg i dette området. Krysset med riksveg 40 ved Uvdal kirke er uoversiktelig og har stor stigning. Krysset bør flyttes lengre mot vest. 2. Fylkesveg 120 Rødberg Tunhovd er det flere trafikkfarlige strekninger. Vegen må legges om ved NSB-bygningene og ved tidligere Statkraft sin messebygning. Det er heller ikke gangveg på disse stedene, og derfor er også de myke trafikkantene svært utsatt i tillegg til dårlig kjøre/siktforhold for kjøretøy. Fjellskjæring nord for Øygardsgrend hevdes å ikke være godt nok sikret mot ras/steinsprang, og i disse tider med stort påtrykk om slike rasfarer er det ikke betryggende med nåsituasjonen. I Tunhovd er det behov for utslaking av bratt bakke ovenfor kirken, og gangveg mellom boligfelt og skole. 3. Fylkesveg 116 Åsly-Åsbøgrend. Her gjenstår utbedring og reasfaltering på deler av vegen. Disse arbeider ønskes utført så tidlig som mulig i perioden Norefjord bru er planlagd utbygd med gangfelt, men gangfeltet er ikke montert og ønskes prioritert. 4. Fylkesveg 123 har et farlig kryss med riksveg 40 lokalt benevnt som Hagenkrysset. Krysset må ombygges før en alvorlig ulykke skjer. 5. Fylkesveg 117 Lesteberg har kryss med riksveg 40 like etter undergangen når en kommer fra Rødberg. Krysset bør flyttes sydover så mye som mulig. Det er også stort behov for busslomme(r) her, og ved å kombinere arbeidene blir det stor besparelse i kostnadene. Vegen ved brua mellom Rustand og Guterud må breddeutvides for at tømmerbilene skal kunne passere brua. 6. Generelt er dekkestandarden meget viktig, og må opprettholdes eller bedres i planperioden. I tillegg er det behov for sikring med mer autovern på mange steder, og rydding langs vegene er en utfordring samt at ryddingsbredden bør økes. Vedlegg: - Brev av fra Statens Vegvesen.

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2008/1224 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om støtte til gjennomføring av forprosjekt. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /08 Saken gjelder: Søknad om støtte til forprosjektering av kraftverk i Økta. Fakta: Tre grunneiere til elva Økta i Wetterhusgrend har startet et arbeid med å forprosjektere et småkraftverk i nedre deler av elva. Disse er: Morten Røine, Vidar Kittilsen og Anne Kari Brugaard. Det ligger godt til rette for etablering av et småkraftverk i nedre deler av Økta, som så mange sidelever i kommunen så har også vannkraften i Økta i tidligere tider vært benyttet til sagbruk og møller. Forprosjekteringen skal innhente nødvendig data og gi svar på om det er økonomisk grunnlag for å bygge et småkraftverk. Forprosjekteringskostnadene er beregnet til kr av dette utgjør kr egeninnsats, kr uforutsette utgifter, resten er innkjøpte konsulenttjenester, kulturminneregistreringer og juridisk bistand. Søkerne har oppnådd kr i støtte til forprosjektet fra Innovasjon Norge. Det er tidligere bevilget kr til forprosjektering av Smådøla kraft, noe som utgjorde 15 % av forprosjekteringskostnadene den gang. (NMK-sak 37-04) Smådøla kraft oppnådde ikke annen offentlig støtte til dekning av forprosjekteringskostnadene.

10 Saksbehandlers vurdering: Produksjon av strøm fra småkraftverk kan styrke det økonomiske grunnlaget og dermed bidra til å opprettholde drift og bosetting på de involverte gårdsbrukene. Med dagens strømpriser er det et betydelig økonomisk potensial i produksjon av strøm fra småkraftverk. Tidligere NMK utvalg har vært positive til å støtte i en forprosjekteringsfase og til planleggingen, det er ikke vært behandlet noen søknad om medfinansiering av anleggskostnader. Kommunal medfinansiering til bygging av småkraftanlegg synes ikke å være aktuelt, etter det saksbehandler kjenner til er det ikke vanskelig å oppnå privat finansiering til slike formål. Med bakgrunn i at annen offentlig finansiering oppnådd anbefales det å gi 10 % støtte til dekning av forprosjektkostnader eskl. egeninnsats og budsjetterte uforutsette utgifter. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på at det økonomiske grunnlaget for å etablere et småkraftverk i Økta utredes og bevilger inntil kr i støtte til forprosjekteringsarbeidet. Beløpet utgjør 10 % av prosjekteringskostnadene eskl. egeninnsats, uforutsette utgifter og belastes ansvar 4300 konto Prosjekter nye tiltak. Utbetaling gjøres etter dokumentasjon av utgifter i henhold til søknad. Vedlegg: Søknad. Saksdokumenter: Utskrift av NMK sak Tilsagn om støtte fra I Norge.

11 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2008/1280 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om støtte til gjennomføring av forprosjekt. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /08 Saken gjelder: Søknad om støtte til forprosjektering av kraftverk i nedre del av Eidsåa. Fakta: Fire grunneiere til nedre deler av Eidsåa har startet et arbeid med å forprosjektere et småkraftverk i deler av elva. Disse er: Lars Fullu, Gudrun Haugje, Liv Irene Schuldt Sætrang og Jan Egil Østlid. Det ligger godt til rette for etablering av et småkraftverk i Eidsåa, det har også tidligere vært etablert et lite kraftverk i det samme området av elva. Forprosjekteringen skal innhente nødvendig data og gi svar på om det er økonomisk grunnlag for å bygge et småkraftverk. Forprosjekteringskostnadene er beregnet til kr av dette utgjør kr egeninnsats, resten er innkjøpte konsulenttjenester og analyser. Søkerne har oppnådd kr i støtte til forprosjektet fra Innovasjon Norge. Det er tidligere bevilget kr til forprosjektering av Smådøla kraft, noe som utgjorde 15 % av forprosjekteringskostnadene den gang. Smådøla kraft oppnådde ikke annen offentlig støtte til dekning av forprosjekteringskostnadene.

12 Saksbehandlers vurdering: Produksjon av strøm fra småkraftverk kan styrke det økonomiske grunnlaget og dermed bidra til å opprettholde drift og bosetting på de involverte gårdsbrukene. Med dagens strømpriser er det et betydelig økonomisk potensial i produksjon av strøm fra småkraftverk. Tidligere NMK utvalg har vært positive til å støtte i en forprosjekteringsfase og til planleggingen, det er ikke vært behandlet noen søknad om medfinansiering av anleggskostnader. Kommunal medfinansiering til bygging av småkraftanlegg synes ikke å være aktuelt, etter det saksbehandler kjenner til er det ikke vanskelig å oppnå privat finansiering til slike formål. Med bakgrunn i at annen offentlig finansiering oppnådd anbefales det å gi 10 % støtte til dekning av forprosjektkostnader eskl. egeninnsats. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på at det økonomiske grunnlaget for å etablere et småkraftverk i Eidsåa utredes og bevilger inntil kr i støtte til forprosjekteringsarbeidet. Beløpet utgjør 10 % av prosjekteringskostnadene eskl. egeninnsats og belastes ansvar 4300 konto Prosjekter nye tiltak. Utbetaling gjøres etter dokumentasjon av utgifter i henhold til søknad. Vedlegg: Søknad om støtte. Saksdokument: Utskrift av NMK sak støtte til Smådøla kraft. Tilsagn om støtte fra I.Norge.

13 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 149/4/20 T22 Saksmappe : 2008/1065 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Kari Huseby Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks. Steinset, gnr.149, bnr.4, festenr. 20. Svein Espen Bang, Rødberg. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /08 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon for flytting og oppføring av 30m2 anneks på gnr.149, bnr.4, festenr. 20 i Steinsetfeltet. Søker Sven Espen Bang, Rødberg. Viser til søknad datert 12/ Viser også til kommunes brev av 26/8-2008, kartkopi datert 25/8-2008, byggetegninger registrert inn til kommunen 10/ og gjenpart av nabovarsel og kvittering for sendt nabovarsel, datert 10/ Fakta: To av tre kontorbrakker i Bråflåtvegen 9 på Rødberg søkes flyttet til gnr.149, bnr.4, feste nr. 20 i Steinsefeltet som anneks til ubebygd hytte. Søknaden fremmes for å forskjønne/rydde opp i Bråflåtvegen 9 samt ønske om å få et anneks som kan anvendes i forbindelse med hyttebygging og senere kan bli brukt som et gjesteanneks. Tomten er ubebygd men det planlegges å sette opp en hytte på ca m2. Kontorbrakkene søkes plassert innenfor disposisjonsplan for Steinset, omr. IVE godkjent av fylkesmannen 16/ Tomten ble etablert i I følge web kartet ligger tomten utenfor disposisjonsplanområde for Steinsetfeltet. I følge disposisjonsplan ligger tomten innenfor godkjent plan. På grunn av anneksets størrelse behandles søknaden som en dispensasjonssak etter Plan og bygningslovens 7

14 Saksbehandlers vurdering: I forhold til gjeldene kommuneplan vedtatt i Kommunestyret den 26/6-2000, sak 49/00 har denne ingen arealbestemmelser på hytter og uthus. Bestemmelser og føringer i arealdelen av kommuneplan for Nore og Uvdal , vedtatt i kommunestyre den 14/3-2005, K- sak 28/05 har imidlertid arealbestemmelser på disse. Uthus/anneks tillates bygd med en arealbegrensning på bebygd- (T-BYA) areal på inntil 20 m2. Praksis i behandling av areal saker etter gjeldene kommuneplan har vært i tråd med bestemmelser og føringer i kommuneplan som nevnt ovenfor og blitt behandlet som dispensasjonssaker. Tomten ligger innenfor disposisjonsplan for Steinsetfeltet, godkjent i Disposisjonsplanen har ikke egne bestemmelser. Slike gamle disposisjonsplaner er formelt ikke lengre godkjente planer, men kommunen har praktisert disse som gjeldende planer der bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er gjort gjeldende. I dispensasjonssaker skal særlige grunner foreligge dersom kommunen skal kunne gi varig eller midlertidig dispensasjon. I dispensasjonssaker skal areal- og ressursmessige forhold vurderes Søker angir grunner som forskjønning og opprydding i Bråflåtvegen samt ønske om å få et anneks som kan anvendes i forbindelse med hyttebygging og senere kan bli brukt som et gjesteanneks, som årsaker til dispensasjonssøknaden. Det er positivt at søker ønsker å rydde og forskjønne område som beskrevet i søknaden, men vurderes som ikke særlige grunner i tråd med Plan og bygningslovens 7. Administrasjonen har ført lik praksis ved behandling av arealbegrensningen på 20 m2 for uthus/ anneks. Ved behandling av reguleringsplaner de siste årene har også 20 m2 regelen for uthus/anneks blitt gjennomført ved administrativ anbefaling og ved politiske vedtak. Av hensyn til kommunal praksis og likebehandling anbefales ikke dispensasjon. Rådmannens forslag til vedtak: Søknad om dispensasjon for flytting og oppføring av anneks på 30m2 i Steisetfeltet på gnr. 149, bnr.4 og feste nr. 20 avslås med hjemmel i Plan og bygningslovens 7. Avslaget begrunnes med følgende: - særlige grunner jfr Plan og bygningslovens 7 foreligger ikke - likebehandling og kommunal praksis. Vedlegg: Søknad om dispensasjon datert 25/ Kartkopi 25/ Byggetegninger som viser fasader og grunsnitt

15 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 11/1/13 T39 Saksmappe : 2008/1073 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Mette Bjørnsen Saur Klage på innvilget dispensasjon for tilbygg til hytte, gnr. 11, bnr. 1, fnr. 13, Dagalifjell. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /08 Saken gjelder: Klage på innvilget dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gnr. 11, bnr. 1, fnr. 13, ved Ånevatn på Dagalifjell. Klagen er mottatt Fakta: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk ga i møte , sak 95/08, dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte på gnr. 11, bnr. 1, fnr. 13. Hytta ligger ved Ånevatn på Dagalifjell. Vedtaket var som følger: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 innvilger Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser om areal for tilbygg til hytte på eiendommen gnr. 11, bnr. 1, fnr. 13, tomt nr. 39 ved Ånevatn på Dagalifjell. Dispensasjonen begrunnes med følgende: Beliggenhet i nærhet av veg og skiløype Ligger nært inntil nylig godkjent plan for Lomlia, som kan bebygges med hytter på inntil 150 m2 Likebehandling i forhold til andre saker i området Det kan ikke påregnes gitt flere dispensasjoner i dette planområdet

16 Hovedutvalget vil anbefale at endringer av areal skjer gjennom endring av reguleringsbestemmelser. Kommunen mottok klage fra Fylkesmannen i Buskerud på vedtaket. Klagen er datert Klagen inneholder i hovedsak følgende momenter: Dispensasjonssøknaden er ikke behandlet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, med forhåndshøring til statlig fagmyndighet. Det synes å gå frem av sakens dokumenter at eiendommen befinner seg innefor villreinens leveområde. Det er imidlertid ikke mottatt nødvendig kartmateriale for å kunne foreta en vurdering av verdier og interesser i det aktuelle området, og mulige virkninger av tiltaket. Fylkesmannen påpeker i sin klage, saksbehandlingsfeil i kommunen. Fylkesmannen forutsetter at kommunen ved senere behandling av dispensasjonssøknader i slike områder, vil følge opp bestemmelsene i plan- og bygningslovens 7. Dersom dette ikke blir fulgt opp må Fylkesmannen vurdere å oppheve kommunens vedtak i medhold av forvaltningslovens 35. Kopi av klagen er vedlagt saksframlegget. Tiltakshaver har ved e-post mottatt kommentert klage fra Fylkesmannen i Buskerud. Kommentaren går i hovedsak ut på at tiltakshaver fremmer påstand om at hytta ligger i sone 1 innefor Fylkesdelplanen for Hardangervidda øst. Kopi av e-posten er vedlagt. Saksbehandlers vurdering: Saken er etter administrasjonens vurdering godt redegjort for i NMK-sak 95/08. Saksbehandler vil nå ta for seg momentene i klagen fra Fylkesmannen. Fylkesmannen påpeker at saken ikke er behandlet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. 7 i plan- og bygningsloven tilsier følgende: Ved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller fra denne lovs 17-2 og 23, skal fylkeskommunen og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt høve til å uttale seg før dispensasjon gis. Omsøkte tiltak ligger i tilknytning til villreinens leveområder på Dagalifjell. Fylkesmannen er statlig fagmyndighet med hensyn på villrein, og med bakgrunn i dette burde dispensasjonssøknaden vært oversendt Fylkesmannen i Buskerud til uttale før dispensasjonssaken ble avgjort i kommunen. Øvrige som burde fått anledning til å uttale seg er Buskerud Fylkeskommune og Villreinnemnda for Hardangervidda. Fylkesmannen påpeker også at oversendelsen fra kommunen med opplysning om vedtak, ikke inneholdt nødvendig kartmateriale for å kunne foreta en vurdering av

17 verdier og interesser i det aktuelle området. Det er ikke registrert henvendelse til kommunen fra Fylkesmannen vedrørende ønske om tilsending av ytterligere opplysninger i saken. Fylkesmannen har for øvrig selv tilgang til kart over kommunen med eiendommer, kommuneplanens arealdel og Fylkesdelplanen for Hardangervidda Øst. Kommunens praksis ved oversendelse av vedtak, har vært kopi av særutskriften sammen med et følgebrev. Kommunen ser nå nødvendigheten av å endre praksis, og også sende med kopi av saksvedleggene. Tiltakshaver kommenterer klagen med påstand om at hytta ligger innefor sone 1 i Fylkesdelplanen for Hardangervidda øst. Det er i faktadelen i NMK-sak 95/08 vist til at hytta ligger i grenseland mellom sone 1 og 2. Nøyaktig stedidentifikasjon i forhold til Fylkesdelplanen er vanskelig med en målestokk på 1: Med bakgrunn i Fylkesmannens påpekning av saksbehandlingsfeil og manglende opplysninger, vil administrasjonen anbefale at klagen tas til følge, vedtaket i NMK-sak 95/08 oppheves og dispensasjonssøknaden sendes på høring til aktuelle instanser. Fylkesmannen krever at klagen gis oppsettende virkning, jf. 42 i forvaltningsloven. Oppsettende virkning vil si en utsatt virkning av vedtaket. Det vil ikke kunne skje noe i denne saken før det er gitt byggetillatelse med hjemmel i plan- og bygningsloven. Byggesaken vil ikke bli tatt opp til behandling før søknad om dispensasjon er ferdig behandlet. Dersom Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk ikke tar klagen til følge, anbefales det at vedtaket gis oppsettende virkning inntil klagesaken er avgjort. Dersom klagen ikke tas til følge sendes saken til Fylkesmannen i Buskerud for videre ekspedisjon til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Dette departementet vil oppnevne en settefylkesmann for behandling av klagesaken, jf. Miljøverndepartementets rundskriv T-6/96; overføring av myndighet etter plan- og bygningsloven til fylkesmann. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk tar klage fra Fylkesmannen i Buskerud, datert , på dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte på eiendommen gnr. 11, bnr. 1, fnr. 13 på Dagalifjell, til følge. Klagen tas til følge med bakgrunn i saksbehandlingsfeil i kommunen. Vedtak i Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk, sak 95/08 oppheves. Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk stiller seg positive til dispensasjon for oppføring av tilbygg på eiendommen gnr. 11, bnr. 1, fnr. 13 på Dagalifjellet. Før endelig vedtak i saken fattes, må saken sendes på høring til berørte sektormyndigheter.

18 Vedlegg: Saksdokumenter: 1. Klage på vedtak, Fylkesmannen i Buskerud, datert Særutskrift av NMK-sak 95/08 3. E-post fra tiltakshaver, mottatt Søknad om dispensasjon, datert Utdrag, reguleringsbestemmelser for Brøstrud/Sønstebø sameige 3. Kart 4. Tegninger 5. Søknad om tillatelse til tiltak 6. Utsnitt av Fylkesdelplan for Hardangervidda 7. Gjenpart av nabovarsel 8. Øvrige dokument i saken

19 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 6/17 T149 Saksmappe : 2008/1201 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Mette Bjørnsen Saur Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Fjellsnaret for vei til gnr. 6, bnr. 17. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /08 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fjellsnaret for fremføring av vei til gnr. 6, bnr. 17, tomt nr Fakta: Reguleringsplan for Fjellsnaret, område 1, er godkjent med endringer av bestemmelser godkjent I forbindelse med byggesøknad for hytte på eiendommen gnr. 6, bnr. 17, tomt nr. 149, søkes det om dispensasjon for fremføring av vei til tomta gjennom et område som i reguleringsplanen er avsatt til landbruk- natur- og friluftsformål (LNF). Søknader om dispensasjon behandles i henhold til Plan- og bygningsloven 7. For at dispensasjon skal kunne innvilges må det foreligge særlige grunner som relaterer seg til areal og ressursdisponeringshensyn. De særlige grunnene som i hovedsak fremmes i søknaden er: - Gjeldene reguleringsplan tar ikke nødvendig hensyn til at høydeforskjell på veitrase fra stikkvei og inn til hytte.

20 - Veitrase i gjeldende reguleringsplan vil medføre store terrenginngrep på egen tomt, både med hensyn til vei og plassering av hytte. - Veitrase i gjeldende reguleringsplan vil virke forringende for nabotomt. - Omsøkte tiltak vil ikke ha betydning for forhold vedrørende natur-, plante- og dyreliv og vil ikke stride mot friluftsinteressene i området. Kopi av dispensasjonssøknaden er vedlagt saksframlegget. Det er sendt nabovarsel, og ikke mottatt merknader til dispensasjonssøknaden. Uvdal utmarkslag BA har ingenting imot at det gis dispensasjon for ny vei til tomta. Saksbehandlers vurdering: For at dispensasjon fra reguleringsplan skal kunne gis må det foreligge særlige grunner som relaterer seg til areal- og ressursdisponeringshensyn. En eventuell dispensasjon kan innvilges med hjemmel i Plan- og bygningsloven 7. Ved søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, må det også vurderes hvorvidt saken heller bør behandles som reguleringsendring. Reguleringsplanen er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess, og det skal ikke være en kurant sak å fravike denne. Kommunen har hatt en restriktiv praksis når det gjelder å dispensere fra nyere planer. Administrasjonen har ikke befart tomta, men ut ifra kartet og de grunnene som er oppgitt i søknaden, kan det se ut som om omsøkte veitrase er en bedre løsning enn den adkomsten som er regulert i plankartet. Det kan se ut som om omsøkte vei vil føre til mindre terrenginngrep. Det kan være uheldig at omsøkte vei vil føre til avkjøring til enkelttomt fra hovedveien i området. Innenfor planområdet har tomtene i hovedsak avkjøring fra interne samleveier. Avkjøringen vurderes imidlertid til å ha gode siktforhold. Dispensasjon etter 7 i plan- og bygningsloven er mest aktuell ved midlertidige og tidsbestemte unntak fra reguleringsplan. Det bør normalt ikke gis dispensasjon for så omfattende avvik fra planen at de går ut over rammen av hva som kan karakteriseres som mindre vesentlig endring etter plan- og bygningslovens 28. Dette jfr. rundskriv fra Fylkesmannen i Buskerud, datert I denne saken dreier det seg om å anlegge en vei i et område avsatt til LNF-formål. Dette innebærer en endring av formålet, og kan ikke betraktes som mindre vesentlig, jfr. plan- og bygningslovens 28. Administrasjonen vil derfor anbefale at søknad om dispensasjon avslås, og at det anmodes om å fremme en planendring for omsøkte vei. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 7 avslår Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Fjellsnaret, område 1, for fremføring av vei til gnr. 6, bnr. 17, tomt nr. 149.

21 Avslaget begrunnes med at omsøkte avvik fra planen går ut over rammen av hva som kan karakteriseres som mindre vesentlig endring etter plan- og bygningslovens 28, og saken derfor bør behandles som en endring av reguleringsplan. Vedlegg: 1. Søknad om dispensasjon, datert , mottatt Situasjonskart, datert , mottatt Utsnitt fra reguleringsplan Fjellsnaret, område 1 Saksdokumenter: 1. Byggesøknad, datert , mottatt Brev fra kommunen, datert Tillegg til byggesøknad, datert , mottatt Brev fra Uvdal utmarkslag BA, datert , mottatt Gjenpart av nabovarsel, mottatt Rundskriv fra Fylkesmannen i Buskerud, datert

Møteinnkalling. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 95 96/2008 Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2008 Tidspunkt: 15:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møterom 2 i kommunehuset, Rødberg Møtet starter med befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 46-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.09.2009 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 46-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.09.2009 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-52 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.09.2009 Tidspunkt: 13:00 16:00 Det ble avholdt møter i valgstyret, administrasjonsutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonen vil gi informasjon om status planarbeid.

Møteinnkalling. Administrasjonen vil gi informasjon om status planarbeid. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 53-57 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/09 PS 54/09 PS 55/09 PS 56/09 PS 57/09

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-75 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunstyresalen, Rødberg Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-51 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.04.2009 Tidspunkt: 14:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 16:00 MERK TIDEN. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalgene NMK, SBK og HSO kalles inn til et fellesmøte på kommunestyresalen kl. 14.00 15.00 til drøfting av følgende temaer:

Møteinnkalling. Hovedutvalgene NMK, SBK og HSO kalles inn til et fellesmøte på kommunestyresalen kl. 14.00 15.00 til drøfting av følgende temaer: Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 60 68 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalgene NMK, SBK

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-37 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-49 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 10:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26 34/2009 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 14:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 43-54 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 09:00 15:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4 8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:15 Merknader: Hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-40 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget vil ha heldagsbefaring onsdag 9. mai. Det sendes ut program til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-29 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45 62/2008 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2008 Tidspunkt: 14:00 18.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2009 66824/2009 2009/4351 124/104 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/26 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/162 Planutvalget 15.12.2009

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 69-73 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.09.2009 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7/15-13/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Jan Helge Jacobsen Postboks 55 7601 LEVANGER Deres ref: Vår ref: TSI 2012/7495 Dato: 24.06.2013 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 267/14/6/0

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 84-92 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalgsleder inviterer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 74 78/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 18.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 007/09 EKBAS Planutvalget 26.05.2009 017/09 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv: GBR-113/1, K2- : Arkivsaknr.:

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Saksframlegg. Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115 Søgne kommune Arkiv: 73/31 Saksmappe: 2015/1982-11238/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.03.2016 Saksframlegg Klage vedrørende avslag på dispensasjon for hundegård på GB 73/31 Kleplandsveien 115

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 BEFARING: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget kalles

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5 Søgne kommune Arkiv: 37/300 Saksmappe: 2016/11-10375/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien

Møtebok. Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15. Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Møtebok Saksbehandler: Kyrre Halvorsen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 09/438-15 Reguleringsendring Fageråsen I, gangvei langs Trolldalsveien Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA &&&

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/5192-22 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 17/116 - Bod - ileggelse av tvangsmulkt Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ivar Lillenes Nes 7632 Åsenfjord Deres ref: Vår ref: TSI 2008/8470 Dato: 29.01.2009 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 245/2// Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 46 31, v/ Svein Erik Lund. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 16 17/08 Utvalg: Viltnemnda Møtested: Utmarkssenteret Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 20:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26/09-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Else Bekkeseth,

Detaljer