Husleier kommunale boliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husleier kommunale boliger"

Transkript

1 Betalingssatser 2014

2 Generelt Betalingssatser 2014, er et vedlegg til økonomiplanen for , og viser prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dokumentet blir vedtatt sammen med økonomiplanen. Dokumentet oppdateres årlig med nye satser. Økning på 3,0 % gjelder prisstigningen, mens endringer utover dette er en reell justering av satsene. Enkelte satser er fastsatt etter selvkostkalkyler, som for eksempel vann, avløp og renovasjon og feiing. Barnehagesatsene følger maksimumspriser i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett. Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret. ************************ Husleier kommunale boliger 1 For nye husleiekontrakter som inngås i løpet av året reguleres husleia m/ tillegg i hht til kommunal deflator. Det vil si økningen på 3,00 %. 2 For kommunalt ansatte skal husleien være 10 % høyere enn regulativleien. For denne gruppen økes husleien ytterligere 10 % årlig ut over den fastsatte botida på ett år. 3 Leieobjekter med kostnadsdekkende husleie skal prisjusteres i hht punkt 1. 4 For nye kontrakter fastsettes garasjeleien til den pris som er fastsatt av det enkelte borettslag. For garasjer tilhørende ordinære kommunale boliger økes leieprisen på samme måte for leiesatsene for øvrig. 5 For leietakere der kommunen betaler for elektrisk oppvarming og lys skal det betales strøm pr kvm som justeres årlig i hht indeksen for elektrisk kraft, pluss administrasjonskostnader. Innhold: Barnehager, SFO og Kulturskole Middagspriser i Omsorgstjenesten Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester Trygghetsalarmer Egenbetaling for institusjonsopphold og dagsenter Gebyrer - vaksinasjonskontoret Bibliotek Utleiepriser idretts- og svømmehaller, med mer Leie av torg og plasser Gravegebyr Feieavgifter Gravlundsgebyrer Vann og avløp Byutvikling 2

3 Barnehager, skolefritidsordning, kulturskole Type avgift Kommunale barnehager Endring % plass, 45 timer pr uke eldste barn Per mnd ,2 % 100% plass, 45 timer pr uke 2 søsken ,4 % 100% plass, 45 timer pr uke 3 søsken ,6 % For delte plasser betales % - vis full sats + deltidstillegg (for 90 % plass kr 85,- for mindre plasser kr 170,-) per mnd per barn. Satsene er avrundet til nærmeste 5,- krone Endring Inndeling i kategorier % plass, 40,5t. uke - Eldste barn Per mnd ,2 % 90% plass, 40,5t. uke - 2 søsken ,6 % 90% plass, 40,5t. uke - 3 søsken osv ,5 % 80% plass, 36t. uke - Eldste barn ,7 % 80% plass, 36t. uke - 2 søsken ,9 % 80% plass, 36t. uke - 3 søsken osv ,5 % 70% plass, 31,5t. uke - Eldste barn ,1 % 70% plass, 31,5t. uke - 2 søsken ,8 % 70% plass, 31,5t. uke - 3 søsken osv ,8 % 60% plass, 27t. uke - Eldste barn ,9 % 60% plass, 27t. uke - 2 søsken ,2 % 60% plass, 27t. uke - 3 søsken osv ,2 % 50% plass, 22,5t. uke - Eldste barn ,6 % 50% plass, 22,5t. uke - 2 søsken ,7 % 50% plass, 22,5t. uke - 3 søsken osv ,7 % 40% plass, 18t. uke - Eldste barn ,7 % 40% plass, 18t. uke - 2 søsken ,6 % 40% plass, 18t. uke - 3 søsken osv ,0 % 30% plass, 13,5t. uke - Eldste barn ,3 % 30% plass, 13,5t. uke - 2 søsken ,6 % 30% plass, 13,5t. uke - 3 søsken osv ,8 % 20% plass, 9t. uke - Eldste barn ,6 % 20% plass, 9t. uke - 2 søsken ,0 % 20% plass, 9t. uke - 3 søsken osv ,0 % Kjøp av enkeltdager / dropp inn ,0 % Gebyr for sen henting % Kost beregnet etter selvkost (i den enkelte barnehage) vil komme i tillegg 3

4 Skolefritidsordning Endring % plass - 23 timer/uke % 50% plass - 12 timer/uke % 30 % plass(distr.skoler) 7 t/uke % Kulturskolen Endring Elevbetaling barn og ungdom % Elevbet.voksne over 26 år % Ensembleavgift ,2 % Instrumentleie Materiellavgift* *Materiellavgift inkludert i elevbetaling fra Egenbetaling for helse og omsorgstjenester I henhold til 8 i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon har kommunen adgang til å fastsette egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg jfr. helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Skjermingsregelen - Samlet inntektsgradert utgiftstak for praktisk bistand og opplæring (Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester 10): Når kommunen bestemmer den maksimale egenandelen en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i 8 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-6 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i 8 ikke overstige et utgiftstak på kroner 180 pr. måned fra Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året. Til husstanden regnes bare ektefeller eller samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov. Hvis et av husstandens medlemmer betaler egenandel for langtidsopphold etter kapittel 1 eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i andre ledd. 4

5 Trygghetsalarm Hvis alarmen innvilges og er en erstatning for tilsynsbesøk fra hjemmetjenesten hjemles vedtaket i helse og omsorgstjenesteloven og tjenesten er gratis da tilsyn er unntatt fra egenbetaling. Hvis tjenesten ikke erstatter tilsynsbesøk, men gis som ekstra trygghet til brukeren regnes dette som er kommunal servicetjeneste og brukeren må betale fastsatt månedsleie. Matombringing Hvis bruker ikke er i stand til å lage middag selv innvilges tjenesten med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven. For husstander med inntekt under 2 G er samlet vederlag for tjenesten maksimalt kr. 180,- pr. mnd. uansett tjenesteomfang. I tillegg betales for kostpris for middagen. Snømåkingstjenesten til eldre og funksjonshemmede Snømåkingstjenesten for eldre og funksjonshemmede i det sentrumsnære byområdet har vært i drift siden begynnelsen av 1990 og utføres av Bydrift. Behovet for bistand til snømåking vurderes etter helse og omsorgstjenesteloven, og det betales egenandel etter betalingssatsene for praktisk bistand. Brukere i bynære områder som ikke fyller vilkårene i loven, kan tilbys tjenesten til kostpris. Betalingssatser for opphold i dagsentrer for eldre Mange kommuner velger å skille mellom dagopphold på dagsenter og dagopphold i institusjon og opererer med to ulike betalingssatser. Mens dagopphold i institusjon følger någjeldende satser i vederlagsforskriften, fastsettes betalingssatser for opphold på dagsenter av kommunen selv. I 2014 fastsettes betalingssatsen for dagsenter til kr 138,- pr dag. Tilbudet dekker opphold, transport og mat. Egenbetaling for transport til og fra dagsentrer for funksjonshemmede Opphold på dagsentrer for unge funksjonshemmede og utviklingshemmede hjemles i helse og omsorgstjenesteloven og gir kommunen anledning til å ta betaling for opphold og skyss. Egenandel bel innført i I 2014 blir egenandelen for skyss på kr. 26,- pr. tur. Kommunalt lærings og mestringstilbud Kommunestyret fattet i møte i sak 91/13 at kommunen skal ha et Lærings- og mestringstilbud som fast tiltak. Følgende områder er viktige: Diagnose og diagnoseuavhengige kurs, tilbud til personer som står i fare for eller har utviklet livsstilssykdommer, pårørendearbeid/ nærpersoner, ivaretakelse (rekruttering og skolering) av likemenn og frivillige. Deltakeravgift ble satt til kr. 50,- pr. gang for tematilbud og kr. 100,- pr. mnd. for langvarige tilbud. Kurs for likemenn og frivillige er gratis. Kommunal frisklivssentral I Tromsø kommunes økonomiplan for ble det tatt til orde for at Tromsø FLS skulle utredes i 2013, og at midler til drift skulle legges inn i økonomiplanen for Det er nå fremmet sak om etablering av Frisklivssentral som et fast tiltak. Tilbudet skal rette seg primært mot personer som har økt risiko for, eller som allerede har utfordringer eller sykdom som skyldes livsstil innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, og der hvor fysisk 5

6 aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har forebyggende effekt. Det kan tas egenbetaling for temabaserte kurs og gruppeaktiviteter som ikke har til hensikt å behandle spesifikke diagnoser. Deltakeravgiften anbefales å være den samme som for Kommunalt Lærings- og mestringssenter med kr. 50,- pr gang for temabaserte kurs og kr. 100,- pr. mnd. for langvarige tilbud. Middagspriser i omsorgstjenesten Endring Utbrakt middag (normal porsjon inkl.dessert) % Utbrakt middag (stor porsjon inkl.dessert) % Kostpris på utbrakt middag for de med inntekt under 2G (normal porsjon 45 3 % inkl.dessert) 44 Kostpris på utbrakt middag for de med inntekt under 2G (stor porsjon 54 3 % inkl.dessert) 52 Kost abonnement omsorgsboliger(frokost, middag, kvelds) % Kost abonnement omsorgsboliger, kostpris for de med inntekt under 2G % Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester Endring Type avgift (G = grunnbeløp i folketrygden kr ,-pr ) Gruppe 01 ( -2G ) pr. time Gruppe 02 (2G-3G ) pr time % Gruppe 03 (3G-4G ) pr time % Gruppe 04 (4G-5G ) pr time % Gruppe 05 (5G- ) pr time % Gruppe 01 ( -2G) ab.maks kr. 175 pr mnd og kr pr år) Gruppe 02 (2G-3G ) ab.f.o.m. 3 timer pr mnd (timepris x 3) Gruppe 03 (3G-4G ) ab.f.o.m. 5 timer pr mnd (timepris x 5) Gruppe 04 (4G-5G ) ab.f.o.m. 8 timer pr mnd (timepris x 8) Gruppe 05 (5G- ) ab.f.o.m. 10 timer pr mnd (timepris x 10) Trygghetsalarmer: Trygghetsalarm - leie pr mnd. jfr. skjermingsregelen % Egenbetaling for institusjonsopphold og dagsenter Fastsettes med hjemmel i forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Endring i satsene fra Korttidsopphold pr døgn maksimalsats Dag/nattopphold i institusjon pr døgn Dagopphold dagsenter for eldre inkl. transport og mat % Egenbetaling for transport dagsenter for funksjonshemmede pr. tur % Langtidsopphold, 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket fribeløp, og 85 % av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp. Kommunalt Lærings- og mestringstilbud Kurs for likemenn og frivillige Gratis Gratis Temabaserte kurs pr. gang % 6

7 Langvarige kurstilbud pr. mnd % Kommunal Frisklivssentral Deltakelse på Frisklivssentral Gratis Gratis Temabaserte kurs pr. gang % Langvarige kurstilbud pr. mnd % Endring Gebyrer - vaksinasjonskontoret Konsultasjon/rådgivning - Familie ,5 % - Enkel ,3 % - Barn over 7 år og studenter ,5 % Samme reise oppfølging 50 % rabatt Resept ,6 % Medbrakt vaksine Begrunnelsen for den foreslåtte økningen, er at Tromsø Vaksinasjonskontor sine priser har vært betydelig lavere enn i sammenlignbare kommuner. Bibliotek Endring Gebyr for sein levering: Voksenavdeling: 1. purring Voksenavdeling: 2. purring Barneavdeling: 1. purring Barneavdeling: 2. purring Tapte/ødelagte lånekort, bøker og medier: Bøker/medier tilhørende voksenavdelingen Språkkurs voksenavdelingen Bøker/medier tilhørende barneavdelingen Erstatte tapt lånekort, voksne Erstatte tapt lånekort, barn Utleie av lokale: Arrangement lokalleie til institusjoner, lag og foreninger pr time Lite PA-anlegg pr døgn

8 Utleiepriser idretts- og svømmehaller, gymsaler og skolebasseng, møterom, Hella, Skansen, kaféer, Utleiesentralen mm. Kommentardel: Prisene gjelder også skolenes gymsaler og skolebasseng. Utleie dag/kveld og helger. For bevegelige helligdager tas reelle ekstrakostnader med. Prisene er justert opp med 3.0 % kun i de tilfeller prisene har vært lavere enn det sammenlignbare kommuner har. Behovet for avrundete priser er ivaretatt. Noen priser er endret som følge av kostnadsnivå. Tromsø kommune tar ikke betalt for trening for det enkelte lag registrert i Norges idrettsforbund og hjemmehørende i Tromsø kommune, ordningen gjelder brukere under 18 år. Ordningen gjelder også i helger, lagene må imidlertid vike ved arrangementer/utleie. Ingen klubber kan forhåndsbestille gratis trening i helger over tid i den hensikt og låse anlegget til egen virksomhet. Gratis trening gjelder også for de som har passert 18 år og driver aktiv konkurranseidrett, eksempelvis deltar i Norgesmesterskap eller i lag tilknyttet eliteserie. Dette gjelder ikke master /veteran serier. Tvilstilfeller drøftes mellom driftsseksjonen og idrettsråd. Gratis trening følger skoleruten, det utarbeides egne priser for øvrig leie, eller gebyrregulativet benyttes i henhold til timesats Grupper/lag/leietagere plikter å sette seg inn i reglement for leieforhold i Tromsø kommune, brudd på reglementer faktureres i sin helhet med faktisk kostnad og vedtatte satser for medgått tid. For større arrangementer, pris etter avtale med Kultur og idrett driftsseksjon. Kioskvarer og salgsartikler innen ulike idretter etc. pris fastsettes av Kultur og idrett driftsseksjonen. Lag/foreninger/leietagere med restanser skal utestenges fra anlegg og mulighet for leie. Normalhall 23x45m, og svømmehall m/25 m basseng (ikke Alfheim): Gjelder for hel hall: Stakkevollan/Kroken/Gyllenborg/Tromsdalshallen/Tromstun og 1/3 Tromsøhallen Endring Arr. og stevner - generelle kulturorg pr time voksen Arr. og stevner - generelle kulturorg pr time barn u/ 18 år Trening - bedriftsidrettslag/mosjonsgruppe/utenbys lag 1 t/uke hel sesong Kommunale etater, stat, fylkeskommune og ikke idrettslige arrangement og lignende pr. time Trening enkelttimer helger/høytidsdager For messer og større arrangementer Etter avtale Etter avtale Sportshall Kroken 13, 77m x 34m: Endring 8

9 Arr. og stevner - generelle kulturorg pr time voksen Arr. og stevner - generelle kulturorg pr time barn u/ 18 år Trening - bedriftsidrettslag/mosj.gr./utenbys lag 1 t/uke hel sesong Kommunale etater, stat, fylkeskommune og ikke idrettslige arrangement og lignende pr. time Trening enkelttimer helger/høytidsdager Gymsaler/svømmebasseng under 25 m: (diverse gymsaler,se Utleiesentral) Arrangement - alle lag og foreninger pr time Endring Gymsaler: Trening idrettslag over 18 år/ bedr.idr.lag/ mosj.gr./ utenbys lag 1 t/uke hel sesong Kommunale etater, stat, fylkeskommune, ikkeidrettslige arrangement og lignende pr. time Trening enkelttimer hverdager Svømmebasseng under 25 m pr time voksen Svømmebasseng under 25 m pr time barn under 18 år Svømmebasseng under 25 m: Trening idrettslag over 18 år/ bedr.idr.lag/ mosj.gr./ utenbys lag 1 t/uke hel sesong Tromsøhallen: Endring 1/3 av hallen - stat, fylkeskomm. o.a. pr time /3 av hallen - stat, fylkeskomm. o.a. pr time Hele hallen - stat, fylkeskomm. o.a. pr time /3 av hallen per. time voksen /3 av hallen per time u/18 år

10 2/3 av hallen per t voksen /3 av hallen per time u/ 18 år Hele hallen per. time voksen Hele hallen per time u/18 år Leie foajé m/kjøkken pr. time Ett.avtale Gjelder alle bygninger: Endring Treningsrom arrangement pr time Treningsrom: Trening idrettslag over 18 år/ bedr.idr.lag/ mosj.gr./ utenbys lag 1 t/uke hel sesong Treningsrom trening enkelttimer pr time Garderobe m/dusj arrangement pr. time Møterom/undervisningsrom pr. time Spinningrom m/sykler (Tromstun o.l) Danserom (Tromstun o.l.) Styrketreningsrom (Tromstun,Tromsøhallen,Gyllenborg o.l.) Auditorium /Stakkevollan pr time Overnatting pr. person pr. natt Utleie til loppemarked eller lignende i særskilte arealer: Endring Vestibyler/garderober, eller tilsvarende arealer (hele haller og gymsaler betales i hh.t satsene for disse) Kunstisbanen: For islegging utenom sesong fastsettes leien med de faktiske utgifter Endring Leie av banen pr time voksen arrangement inklusiv prep Leie av banen pr time u/18år arrangement inklusiv prep Leie av kafe/selskapslokaler pr time

11 Leie av kafe, (over 25 år) 1 fredag/lørdag til lørdag/søndag u/renhold, eller etter avtale Leie av kafe, (over 25 år)1 fredag til søndag u/renhold, eller etter avtale Renhold pr. time Ved åpen bane billett voksen Ved åpen bane billett barn Klippekort voksen Klippekort barn Leie av skøyter Sliping av lengdeløps skøyter (tillegg v/ekstra arbeid) Sliping av hockey og danse skøyter Utleiesentralen: Endring Stoler (ved større antall etter avtale) Bord (ved større antall etter avtale) Mobil gjesteseng pr. døgn Megafon Lite PA-anlegg pr døgn (2 høyttalere og forsterker) Mellomstor PA pr døgn. (2 Høytaler) Mixer Leie av sceneelementer, pr. element Leie av amfi ekskl.. frakt, montering/demontering Prosjektører og annet AV-utstyr Etter avtale Etter avtale Stativer alle typer Etter avtale Etter avtale Mikrofon alle typer Etter avtale Etter avtale Gelender Etter avtale Etter avtale Trappesystemer Etter avtale Etter avtale Leie av sceneelementer inkl frakt, mont/demont. pr.elem Etter avtale Etter avtale 11

12 Mobilscene 9/6.7 m ca 61 m2 m/tak etc. døgn inklusiv montering Strømkoplinger etc. tillegg, eller etter avtale. Utrykning pr mann time. Overtid/bevegelige helligdager kommer som tillegg Renhold etc. pr time Leie av Anna-dukke Kaffecontainer Startpistol 260, Synkedukke Sukkerspinnmaskin pr døgn Popcornmaskin pr døgn Flaggstenger Fra230.- Fra Flagg og vimpler Fra92.- Fra Kabler Etter avtale Etter avtale Strømskap 32A (eller etter avtale) 560, Strømskap 63A (eller etter avtale) 785, Lysrigg Etter avtale Etter avtale Premiepaller Fra Fra Isprepareringsmaskin inklusiv sjåfør Etter avtale Transport m/ sjåfør pr. time , Offentlig bading v/ Alfheim og Stakkevollan svømmehall: Endring Voksne fra 18 år (1 time) Barn fra 5-18 år (1 time) Studenter og vernepliktige med legitimasjon Pensjonister og uføretrygdede med legitimasjon Barn under 5 år gratis Kun dusj eller badstu voksne Håndklær utleie

13 Klippekort voksne Klippekort barn Klippekort studenter, pensjonister, uføretrygdede Sesongkort voksne: Sesongkort 3 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 6 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 12 måneder(gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort barn: Sesongkort 3 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 6 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 12 måneder(gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort studenter,pensjonister, uføretrygdede: Sesongkort 3 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 6 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 12 måneder(gjelder i alle svømmehaller) Hele svømmehallen per time (svømmeklubber kr 520.) Kommunale etater, stat, fylkeskommune og lignende pr. time Solarium ( pris pr 6 min) Tilrigging av bord, stoler etc. ved arrangement Badebursdag 2 timer inklusiv garderobetid Ishall: For islegging utenom sesong fastsettes leien med de faktiske utgifter Endring Leie av isflate voksen arrangement inklusiv prep. 45min Leie av isflate u/18år arrangement inklusiv prep. 45 min Hall uten is Etter avtale Leie av kafe/selskapslokaler pr time Leie av kafe/selskapslokaler arrangement helg pris Etter avtale Ved åpen hall billett voksen

14 Ved åpen hall billett barn Klippekort voksen Klippekort barn Leie av skøyter Sliping av hockey og kunstløpskøyter Tilrigging Leie av hjelm 30, Leie av pingvin/isbjørn e.l. 40, Hella: Endring Hellastua arrangement 1 dag u/renhold, eller avtale Hellastua pr. time 365, Bryggeloftet 1 dag u/renhold, eller etter avtale 3500, Bryggeloftet pr. time 250, Overnatting ekstra mobil seng, eller etter avtale Leilighet 109, 2. etg.ekskl/ inkl loft (pr. seng kr 400,-), 6/ 10 sengeplasser 2400,-/4000, / Leilighet 109, 1 etg. 3 sengeplasser 1200, Leilighet»Stabburet», 1 etg. 5 sengeplasser 2000, Leilighet»Stabburet», 2 etg. 3 sengeplasser 1200, Renhold/tilrettelegging pr time, eller etter avtale Skansen: Skansen 1 hverdag u/renhold, eller etter avtale 3500, Skansen 1 fredag/lørdag til lørdag/søndag u/renhold, eller etter avtale 4800, Skansen fredag til søndag u/renhold, eller etter avtale 6900, Skansen pr. time (ved inntil 4 timer, ellers dagsleie) 270, Maskiner og mannskap: Leie av truck uten sjåfør 395, Leie av truck m/ sjåfør 868, Leie av arbeid pr. arbeidstager

15 Leie av maskin (fra oppgitt beløp, øvrig etter vurdering) For leie av utstyr/booking av haller/lokaler etc, se utleiesentralen. Ved bestilling Kultur og idrett Driftsseksjon , faks , vakttelefon kveld/helg Leie av torg, plass & kom. grunn Type leie Priser 2013 Endring pris Enhetspris Pr. Pr. Pr. dag uke måned Stortorget - liten plass 9m % Stortorget stor plass m/bil 34m % Strandtorget - Inntil 20m % Strandtorget Stor plass m/ salg 5'-10' "0 %" Leie av 1/2 Stortorget 25' "0 %" 2500 ("firma 5000") ("firma 25000") Leie av 1/1 Stortorget 25' "0 %" 5000 ("firma 10000") ("firma 50000") Leie av 1/2 Strandtorget 25' "0 %" 1250 ("firma 2500") 6250 ("firma 12500") Leie av 1/1 Standtorget 25' "0 %" 2500 ("firma 5000") ("firma 25000") Storgata salgsplass 10m % Strømuttak & strøm 16A 53 3 %

16 Strømuttak ved kun bruk av vekt el betal.term % Strømuttak & strøm 32A, gatekj./kjøl/ frys 89 3 % Strømfordelingsbok s 1 X 63A & strøm % Liten INFO-plass torget (organisasjon med stats-støtte) med / uten strøm 250 / / 100 Juletresalg- 68m % Info.plass i Storgt / Erl. B. plass 10m Sirkusplassen % * Leie av kommunal grunn for park septapr av tilhenger mv. ca 30 kvm 2,5' pr sesong "0" 2500 * Leie av kommunal grunn. Inntil 50m 2 Behandlings-gebyr 300 kr pr søknad + 33kr/m 2 pr uke 3 % 34 kr/m2 pr/uke 16

17 *Leie av kommunal grunn. 50m 2 og mer + Behandlingsgebyr 300 kr pr søknad + 22 kr/m 2 pr uke 3 % 23 kr/m2 pr/uke Småregninger sendes som samleregning - større regninger fortrinnsvis fortløpende -. * Behandlingsgebyr pr søknad settes til kr leie av m2 * Minimumsregning settes til kr 500 pr tillatelse. Inntil 50% tidsrabatt kan innvilges ved langtidsleie. Grave-gebyr Behandling av arbeidsvarslingsplan Nytt gebyr 275 Gravegebyr, behandlingskompensasjon pr utstedt gravemelding 3 m utenfor regulert trafikkareal % 550 Gravegebyr, behandlingskompensasjon pr utstedt gravemelding i og inntil 3 m utenfor regulert trafikkareal %

18 Ordinære feieavgifter: Vedtatt for 2013 Ny pris 2014 Endring Feieavgift per år: Pipe 1-2 etg % Pipe 3-4 etg % Pipe over 4 etg % 1/2 pipe (vertikal-/horisontaldelt enebolig, der to enheter deler ett pipeløp) % Avgifter 110-sentralen: Brannvarsling egen og andre kommuner, pr innbygger ,75% Bedriftsovervåkning, tilknytningsavgift % Bedriftsovervåking, årsavgift høy sikkerhet % Feieavgifter Gravlundsgebyrer Tekst 2013 Økning % Økning kr 2014 Gravferdsavgift % utenbysboende Urnenedsettelse ,7 % utenbysboende Festeavgift pr grav pr år, ,4 % innenbysboende Festeavgift pr grav pr år, ,8 % utenbysboende Bruk av kirke/kapell: ,35 % Begravelse/bisettelse av utenbysboende/ikke medlemmer av Den norske kirke Tilrettelagt grav for

19 utenbysboende(muslims k gravfelt, Sandnessund) *Minste antall års festetid er 20 Gebyrregulativ - vann og avløp Gjeldende fra Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 3-5 års periode. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Alle priser er inkludert 25 % mva. Satser i parentes er uten mva. 1. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyr for tilknytning per eiendom Vann Avløp Kr 1,25 (1,00) Kr 1,25 (1,00) 2. Årsgebyr 2.1 Enhetspris Årsgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert/beregnet forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris. Enhetspris for vann: Enhetspris for avløp: kr 14,13(11,30) pr. m 3 kr 17,27(13,81) pr. m 3 19

20 3. Målt eller beregnet forbruk etter areal 3.1 Målt forbruk etter vannmåler Årsgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per m 3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. Årsgebyr ved bruk av vannmåler: Vann : Enhetspris ( kr 14,13(11,30) pr. m 3 ) x Målt forbruk [m 3 ] Avløp : Enhetspris ( kr 17,27(13,81) pr. m 3 ) x Målt forbruk [m 3 ] 3.2 Stipulert/beregnet forbruk etter areal Årsgebyret baseres på stipulert/beregnet forbruk og pris per m 3. Boliger- og hytter/fritidshusabonnenter kan velge fritt mellom stipulert/beregnet forbruk eller målt forbruk. De øvrige abonnenter skal ha målt forbruk (bruke vannmåler). Stipulert/beregnet forbruk [m 3 ] beregnes slik: Bruksareal BRA [m 2 ] x spesifikt forbruk [m 3 /m 2 ] der: Arealet beregnes som bruksareal BRA [m 2 ] etter NS 3940 Spesifikt forbruk er fastsatt slik: Boliger, hytter/ fritidshus (bruksareal) 1,5 m 3 /m 2 Boliger, hytter/fritidshus (leieareal) 1,5 x 1,167 1,75 m 3 /m 2 Forretninger, kontorer 2,5 m 3 /m 2 Sykehus, skoler, hoteller, kafeer, restauranter, Bensinstasjoner, servicebedrifter, industri med lite/uten prosessvann 4,5 m 3 /m 2 Lager, forsamlingshus, driftsbygninger 1,5 m 3 /m 2 Årsgebyr; boliger: Vann (bruksareal) Enhetspris kr 14,13(11,30) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,5] Vann (leieareal) Enhetspris kr 14,13(11,30) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,75] Avløp (bruksareal) Enhetspris kr 17,27(13,81) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,5] Avløp (leieareal) Enhetspris kr 17,27(13,81) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,75] Årsgebyr; hytter/fritidshus: Vann (BRA) Enhetspris kr 14,13(11,30) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,5] x Forventet brukstid 1) Avløp (BRA) Enhetspris kr 17,27(13,81) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,5] x Forventet brukstid 1) 1 Forventet brukstid settes som en andel av året etter følgende modell: - Utleiehytter : Forventet brukstid = 50 % av året) 20

21 - Øvrige hytter/fritidshus : Forventet brukstid = 25 % av året) 4. Årlig vannmålerleie Kommunen eier vannmåleren for alle abonnenter. Kostnadene for installasjon dekkes av abonnenten. Utlevering skjer fra kommunen. Det betales en årlig leie til kommunen for dekning av vannmåleren og administrasjonskostnader etter følgende modell: Diameter t.o.m. 25 mm kr 288 (230) pr. år mm kr 560 (448) pr. år mm kr (1 375) pr. år Større enn 150 mm kr (3 102) pr. år Kommunal avlesing av vannmåler kr (868) pr. år (gjelder når målerkort ikke er levert) 5. Stenging / åpning av vannledninger Stenging / åpning av vannledning (timepris) kr 748 (599) pr. time Stenging / åpning av vannledning (dagtid) kr (2 394) pr. stk Stenging / åpning av vannledning (overtid) kr (3 229) pr. stk 6. Tømming av slam fra slamavskillere/septik Slamavskillere blir i utgangspunktet tømt hvert 2. år. Fritidsbebyggelse hvert 4. år. Tømmegebyr (årsgebyr) bolig kr (1 400) Tømmegebyr (årsgebyr) fritidshus kr 875 (700) kr 1150,00 kr 575,00 Ekstratømming (bolig og fritid) kr (3 250) pr. stk Tømming av slamavskiller større enn 7 m 3 kr 825 (660) pr. m 3 Ekstraordinære tømmeoppdrag Etter medgått tid og tømt mengde Mottak råslam kr 283 (227) pr. m 3 7. Midlertidig bruk av vann og avløp Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og Saksbehandlingsgebyr (ikke mva pliktig) Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, påslippstillatelse eller endring/omgjøring av slike tillatelser. Gebyret beregnes i henhold til Ff. (forurensningsforskriftens) kapittel 12 og 13. Aktivitet Beløp 21

22 Søknad om utslippstillatelse for anlegg mindre enn 50 PE¹ (Ff. kap. 12) Søknad om utslippstillatelse for anlegg fra og med 50 PE¹ (Ff. kap. 13) Forenklet behandling av utslippstillatelse Påslippstillatelse og saksbeh. Oljeavskillere (Ff. kap. 15) Påslippstillatelse og saksbeh. Fettavskillere (Ff. kap. 15A) kr kr kr kr kr Annonseutgifter i forbindelse med forhåndsvarsling kommer i tillegg. Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse. ¹)1 PE er gjennomsnittlig utslipp fra 1 person. Nærmere bestemt forstås dette som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 )på 60 gram oksygen pr. døgn. 9. Kontrollgebyr (engangsgebyr, ikke mva pliktig) Kontrollgebyr betales for alle eksisterende mindre avløpsanlegg der kommunen gjennomfører kontroll. Gebyret beregnes i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 12 og 13. Aktivitet beløp Fritidsbolig kr Anlegg med utslipp mindre enn 50 PE kr Anlegg med utslipp PE kr Anlegg med utslipp PE kr Anlegg med utslipp over 500 PE kr Type avgift Enh et 2013 eks mva 2014 eks mva 2014 inkl mva Endrin g Vanngebyrer: kr kr kr Vann, bolig bruksareal m 2 16,47 16,96 21,20 3,00 % Vann, bolig leieareal m 2 19,20 19,78 24,72 3,00 % Vann, forretning/kontor m 2 27,44 28,26 35,33 3,00 % Vann, rest/verkst/skoler m 2 49,39 50,87 63,59 3,00 % 22

23 Vann, lager/forsaml m 2 16,47 16,96 21,20 3,00 % Vann, basseng m 3 10,97 11,30 14,13 3,00 % Vannmåler m 3 10,97 11,30 14,13 3,00 % Akonto vann dette år m 3 10,97 11,30 14,13 3,00 % Stenging Stenging/åpn.vannl. (timepr) time ,00 % Stenging/åpn.vannl. (dagtid) stk ,00 % Stenging/åpn.vannl. (overtid) stk ,00 % Tilknytningsgebyr vann 1,00 pr eiendom 1,00 pr eiendo m 1,25 pr eiendo m 0,00 % Vannmålerleie (årlig) Diameter t.o.m. 25 millimeter stk ,00 % millimeter stk ,00 % millimeter stk ,00 % større enn 150 millimeter stk ,00 % Kommunal avlesing av vannmåler (hvis målerkort ikke leveres) stk ,00 % Avløpsgebyrer Avløp, bolig bruksareal Avløp, bolig leieareal Avløp, forretning/kontor Avløp, rest/verkst/skoler Avløp, lager/forsaml Avløp, basseng Avløp, måler Akonto avløp dette år m 2 20,12 20,72 25,90 3,00 % m 2 23,47 24,17 30,22 3,00 % m 2 33,53 34,54 43,17 3,00 % m 2 60,35 62,16 77,70 3,00 % m 2 20,12 20,72 25,90 3,00 % m 3 13,41 13,81 17,27 3,00 % m 3 13,41 13,81 17,27 3,00 % m 3 13,41 13,81 17,27 3,00 % Tilknytningsgebyr avløp 1,00 pr eiendom 1,00 pr eiendo m 1,25 pr eiendo m 0,00 % Slamavskillere (septik) Tømming slamavskiller, bolig pr. år stk ,00 % Tømming slamavskiller, fritidshus pr. år stk ,00 % Ekstratømming slamavskiller (bolig og fritid) stk. Ny Ekstraordinære tømmeoppdrag Etter medgått tid og tømt mengde 23

24 Tømming slamavskiller større enn 7 m 3 m 3 Ny Mottak råslam m ,00 % Utslippstillatelse (ikke mva pliktig) Utslippstillatelse, saksbehandlingsgebyr 1-49 PE (Forurens.forskr. kap.12 ) stk ,00 % Utslippstillatelse, saksbehandlingsgebyr over 49 PE (Forurens.forskr. kap.13 ) stk ,00 % Forenklet behandling av utslippstillatelse stk Ny Påslippstillatelse og saksbeh. oljeavskillere (Forurens.forskr. kap.15 ) stk ,00 % Påslippstillatelse og saksbeh. fettavskillere (Forurens.forskr. kap.15a ) stk ,00 % Kontrollgebyr (ikke mva pliktig) Saksbehandlings- og kontrollgebyr slamavskillere. Fritidsbolig stk ,00 % Saksbehandlings- og kontrollgebyr slamavskillere 1-49 PE stk ,00 % Saksbehandlings- og kontrollgebyr slamavskillere. Anlegg PE stk ,00 % Saksbehandlings- og kontrollgebyr slamavskillere. Anlegg PE stk ,00 % Saksbehandlings- og kontrollgebyr slamavskillere. Anlegg over 500 PE stk ,00 % 24

25 Gebyrregulativ 2014 Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven : For behandling av Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker Refusjon 25

26 Gebyrer vedtatt med hjemmel i eierseksjoneringslovens 7 og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32, forskriftene 16: Seksjonering Kart Oppmålingssaker 26

27 INNHOLDSOVERSIKT Kap. Emne Side 1 FELLESBESTEMMELSER 3 2 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNINGER 5 3 BYGGESAKER GENERELT 7 4 ULOVLIGE TILTAK TILSYN 11 5 SØKNAD OM ANSVARSRETT OG LOKAL GODKJENNING AV FORETAK 6 HEISER OG LØFTEINNRETNINGER 13 7 DELINGSSAKER 14 8 REFUSJON 14 9 BELIGGENHETSKONTROLL AV TILTAK OPPMÅLINGSSAKER OG MATRIKKELFØRING gebyr for arbeid etter matrikkelloven 32, forskriftene SITUASJONSKART KART OG FASTMERKER SEKSJONERING ANDRE GEBYRER

28 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Betalingsplikt Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor byutviklingssjefens myndighets- og ansvarsområde. 1.2 Beregningstidspunkt Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger. 1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. Hovedkategorier faktura: 1. Forskuddsfaktura: Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført. 2. Etterskuddsfaktura: Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført. Innfordring Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: A. Kontorarbeid Saksbehandler kr 950,- B. Feltarbeid Saksbehandler kr 950,- Målelag (920,- + 70% tillegg) kr 1.610,- 1.5 Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned. Ved beregning benyttes reglene i pkt 1.4. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 28

29 1.6 Nedsettelse av gebyr Når særlige grunner foreligger kan byutviklingssjefen etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 1.7 Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i planog bygningsloven 1-9. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 29

30 2 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNINGER 2.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak Folkemøter For annonserte folkemøter som Byutvikling arrangerer i tilknytning til private planforslag betales kr ,- i gebyr. 2.2 Fritak for gebyr Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl nr. 2, jf. 2-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl nr. 3, jf nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. Områder for naturvern, jf. pbl nr. 5 Grav- og urnelunder, jf. pbl nr. 1 Friluftsområder, jf. pbl nr. 5 Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter. I distriktet skal det ikke betales arealgebyr for bolig- og næringsarealplaner som er under 10 daa. Med distriktet forstås området utenfor pendlergrensen anvist i kommuneplanens arealdel for distriktet temakart Pendlersone på Kvaløya og Tønsvikelva og Kalvebakkelva på fastlandsida. 30

31 2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner Samlet gebyr for reguleringsplaner blir summen av pkt. A, B og eventuelt C og D. A) Behandlingsgebyr kr ,- B) Arealgebyr etter planområdets areal B 1 For arealer til og med m² kr ,- B 2 For arealer over m² til og med m² kr ,- B 3 For arealer over m² til og med m² kr ,- B 4 For arealer over m² til og med m² kr ,- B 5 For arealer over m² betales et tillegg på for hvert påbegynt arealintervall på m² kr 2.900,- C) Bygningsgebyr etter bebyggelsens areal Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng innen planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. For hver m 2 bruksareal (BRA) skal det betales et tillegg kr 6,25 pr m 2 D) Tilleggsgebyr Byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr per time, jf 1.4 dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis. E) Annet Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det faktureres etter medgått tid. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. Dersom kommunen utvider planområdet, skal det kun betales gebyr for den del forslagsstiller ønsker å regulere. 2.4 Gebyrsats for mindre endringer, For mindre endringer av plankart eller bestemmelser kr ,- 2.5 Konsekvensutredninger For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR ), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer behandlingsgebyr 2.3.A 31

32 3. BYGGE- OG DELINGGSAKER 3.1 Generelt Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger. Gebyr faktureres tiltakshaver etterskuddsvis. Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt Reduksjon i gebyr Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl 21-7, 1.ledd i.f Gebyr ved avslag Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak. Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling Gebyr beregnet på anvendt tid For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 950, Arealberegning Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende Forhåndskonferanse For forhåndskonferanse, jf pbl 21-1, betales et gebyr på kr 1.900, Innhenting av skredrapport Dersom kommunen skal innhente skredrapport fra NGI, betales et gebyr på kr 500,-. I tillegg belastes tiltakshaver med kostnadene ved skredrapporten Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales gebyr etter anvendt tid. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid Nedsettelse av gebyr Når særlige grunner foreligger kan byutviklingssjefen etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 32

33 3.1.9 Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i planog bygningsloven 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen Overgangsbestemmelser For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven Enebolig uten sekundærleilighet Bruksareal Ett -trinn Rammetillatelse Igangsettingstillatelse(r) BRA 100 m² , , ,- 100 < BRA , , ,- BRA > 200 m² , , , Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter Bolig med Ett -trinn Rammetillatelse Ig. nr. 1 Ig. nr 2 flere leilighet T.o.m. 3 roms leilighet 9.690,- pr. leilighet 8.720,- pr. leilighet 2.640,- pr. leilighet 3.390,- pr søknad Større enn 3 roms leilighet ,- pr. leilighet ,- pr. leilighet 2.990,- pr. leilighet 3.390,- pr søknad Andre nybygg, tilbygg og påbygg Gjelder andre søknadspliktige tiltak etter 20-1, inkludert tilbygg eller påbygg, der det ikke etableres nye boenheter. Ved kombinasjonsbygg som inneholder boligdel anvendes pkt på boligdelen og pkt på annet areal. Bruksareal (BRA) m² Grunntakst ett -trinn Rammetillatelse Igangsettingstillatelse nr. 1 Igangsettingstillatelser deretter < 30 m² 3.390, , , ,- 30 < BRA , , , ,- 50 < BRA , , , ,- 100 < BRA , , , ,- 200 < BRA , , , ,- 400 < BRA , , , ,- 33

34 700 < BRA , , , ,- BRA > 1000 m² , , , ,- pr. påbegynt 500 m² pr. påbegynt 500 m² pr. påbegynt 500 m² Søknadspliktige fasadeendringer 20-1, c) Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Søknadspliktige fasadeendringer på boliger med inntil 3 boenheter, fritidsboliger, 1.900,- garasjer, uthus, samt driftsbygninger ol mindre enn 100 m 2 Søknadspliktige fasadeendringer på større bygninger og boliger over 3 enheter 5.650,- Tillegg for fasadeendringer i områder med bevaringsverdig bygningsmiljø, mot offentlige byrom i sentrum og i sentrale deler av Storgata , Bruksendring 20-1, d), g) Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Bruksendring uten bygningsmessige endringer 3.390,- For bruksendring som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, betales gebyr som for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i pkt /3.2.3 For bruksendring som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføyning av bruksenheter, betales 50 % av grunntakst for tilsvarende nytt tiltak dersom endringen er søknadspliktig, jf. pkt med minstegebyr kr 3.390, Tekniske installasjoner oppføring, endring og reparasjon, 20-1, f) Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg og lignende 3.390,- Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg, med ny prosjektering 8.500,- Private vann- og avløpsledninger 3.390,- Offentlige vann- og avløpsledninger : Trasélengde 5 km 5.090,- Offentlige vann- og avløpsledninger : Trasélengde > 5 km 8.500,- Nedgraving tanker/tanker på terreng (slamavskillere, oljetanker o.l.) , Parkeringsplasser, 20-1, l) Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Egen søknad Parkeringsplass t.o.m. 10 biler ,- Egen søknad Parkeringsplass for mer enn 10 biler ,- 34

35 3.2.8 Anlegg o.l. 20-1, l) For behandling av søknad om anlegg av lekeplasser, idrettsanlegg, veg, kaier o.l. betales ett gebyr ut fra det arealet disse utgjør. Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Areal inntil 500 m² 3.390,- 500 < areal 1000 m² 5.300,- Areal > 1000 m² 8.820, Vesentlige terrenginngrep, 20-1, k) Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse ,- Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse ,- Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse , Øvrige søknadspliktige tiltak etter 20-1 Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Øvrige tiltak (eks. damanlegg, basseng, støttemurer, skilt, reklame, 3.390,- støyavskjerming, grave og fyllingsarbeider o.l.). Riving av tiltak, 20-1 e) 3.390,- Våtrom i henhold til byggesaksforskriften , Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk Satsene gjelder pr. endringssøknad. Dersom endringssøknad medfører økt bruksareal, eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter etter pkt Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Endringssøknad søknadspliktige tiltak , Tiltak som krever dispensasjon Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Dispensasjon 3.390,- Dispensasjon med høringsrunde 6.780,- 35

36 3.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, plan- og bygningsloven Mindre tiltak på bebygd eiendom, byggesaksforskriften 3-1 Beskrivelse av tiltak Beløp kr Mindre byggearbeid, forskriften 3-1, a-e 3.390,- Mindre frittliggende bygg under 15 m², mindre utvidelse av veranda og andre mindre tiltak 950, Alminnelig driftsbygning i landbruket, byggesaksforskriften 3-2 Beskrivelse av tiltak Beløp kr Driftsbygninger i landbruket, 100 m 2 < BRA 500 m² 7.050,- Driftsbygninger i landbruket, 500 m 2 < BRA 1000 m² ,- Driftsbygninger i landbruket, BRA > 1000 m 2, pr påbegynt 500 m , Midlertidige tiltak, 20-2, c Beskrivelse av tiltak Beløp kr Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, mindre enn 500 m 2 som ikke skal plasseres for lengre tidsom enn 2 år 3.390,- Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, større eller lik 500 m 2, som ikke skal plasseres for lengre tidsom enn 2 år 6.780,- 4 ULOVLIGE TILTAK TILSYN.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen 4.1 For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr i hht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr i hht regulativet for tilsvarende tiltak. 36

Innhold. Generelt. Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret.

Innhold. Generelt. Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret. Betalingssatser 2015 Generelt Betalingssatser 2015, er et vedlegg til økonomiplanen for 2015-2018, og viser prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dokumentet blir vedtatt som en del av

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune 01.01.2015 Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune Innholdsfortegnelse KOMMUNALE BARNEHAGER. 2 SKOLEFRITIDSORDNING SFO... 2 SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING... 3 HELSESØSTERTJENESTEN...

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Rådmanns forslag Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert i regulativet

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 07.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015. Kommunestyrevedtak xx/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ Lyngen kommune 2015 Kommunestyrevedtak xx/14 Innhold Gebyrer Lyngen kommune... 3 Kopiering:... 3 Salg- og skjenkeavgifter:... 3 Oppvekst og kultur... 3 Barnehagene:... 3 SFO:... 4 Kulturskole:...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14

BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18. DESEMBER 2014 SAK 77/14 BETALINGSSATSER OG GEBYR 2015 VEDTATT AV KOUNESTYRET 18. DESEBER 2014 SAK 77/14 1 1. GEBYRER OG EGENBETALINGER 2015... 4 1.1 Sammendrag... 4 2. BARNEHAGER OG SKOLE... 6 2.1 Barnehager... 6 2.2 Skolefritidsordningen...

Detaljer

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013.

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11173/2013 2011/348 201 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/28 Formannskapet 06.03.2013 Bystyret 14.02.2013 for plan-, bygge-, fradeling-,

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2013 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

Ringerike kommune. Betalingsreglement 2015. Vedtatt i kommunestyret, sak 139/14 og 82/15

Ringerike kommune. Betalingsreglement 2015. Vedtatt i kommunestyret, sak 139/14 og 82/15 Ringerike kommune Betalingsreglement 2015 Vedtatt i kommunestyret, sak 139/14 og 82/15 Oppdatert 01.07.2015 Innhold 1 Forord... 2 2 Barnehager... 3 3 Skolefritidsordning og ferietilbud... 4 3.1 Skolefritidsordning

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015 AVGIFTER OG BETALINGSSATSER 2015 Snillfjord Kommune - PORTEN TIL HAVET - 1. Oppvekst og fritid 2. Helse og omsorg 3. Landbruk, vilt og næring 4. Plan, byggesak og oppmåling 5. Kommunaltekniske tjenester

Detaljer

Betalingsreglement 2014

Betalingsreglement 2014 Betalingsreglement 2014 Vedtatt av kommunestyret xx.12.2013, sak xx/13 Sist oppdatert 28.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer