Husleier kommunale boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husleier kommunale boliger"

Transkript

1 Betalingssatser 2014

2 Generelt Betalingssatser 2014, er et vedlegg til økonomiplanen for , og viser prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dokumentet blir vedtatt sammen med økonomiplanen. Dokumentet oppdateres årlig med nye satser. Økning på 3,0 % gjelder prisstigningen, mens endringer utover dette er en reell justering av satsene. Enkelte satser er fastsatt etter selvkostkalkyler, som for eksempel vann, avløp og renovasjon og feiing. Barnehagesatsene følger maksimumspriser i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett. Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret. ************************ Husleier kommunale boliger 1 For nye husleiekontrakter som inngås i løpet av året reguleres husleia m/ tillegg i hht til kommunal deflator. Det vil si økningen på 3,00 %. 2 For kommunalt ansatte skal husleien være 10 % høyere enn regulativleien. For denne gruppen økes husleien ytterligere 10 % årlig ut over den fastsatte botida på ett år. 3 Leieobjekter med kostnadsdekkende husleie skal prisjusteres i hht punkt 1. 4 For nye kontrakter fastsettes garasjeleien til den pris som er fastsatt av det enkelte borettslag. For garasjer tilhørende ordinære kommunale boliger økes leieprisen på samme måte for leiesatsene for øvrig. 5 For leietakere der kommunen betaler for elektrisk oppvarming og lys skal det betales strøm pr kvm som justeres årlig i hht indeksen for elektrisk kraft, pluss administrasjonskostnader. Innhold: Barnehager, SFO og Kulturskole Middagspriser i Omsorgstjenesten Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester Trygghetsalarmer Egenbetaling for institusjonsopphold og dagsenter Gebyrer - vaksinasjonskontoret Bibliotek Utleiepriser idretts- og svømmehaller, med mer Leie av torg og plasser Gravegebyr Feieavgifter Gravlundsgebyrer Vann og avløp Byutvikling 2

3 Barnehager, skolefritidsordning, kulturskole Type avgift Kommunale barnehager Endring % plass, 45 timer pr uke eldste barn Per mnd ,2 % 100% plass, 45 timer pr uke 2 søsken ,4 % 100% plass, 45 timer pr uke 3 søsken ,6 % For delte plasser betales % - vis full sats + deltidstillegg (for 90 % plass kr 85,- for mindre plasser kr 170,-) per mnd per barn. Satsene er avrundet til nærmeste 5,- krone Endring Inndeling i kategorier % plass, 40,5t. uke - Eldste barn Per mnd ,2 % 90% plass, 40,5t. uke - 2 søsken ,6 % 90% plass, 40,5t. uke - 3 søsken osv ,5 % 80% plass, 36t. uke - Eldste barn ,7 % 80% plass, 36t. uke - 2 søsken ,9 % 80% plass, 36t. uke - 3 søsken osv ,5 % 70% plass, 31,5t. uke - Eldste barn ,1 % 70% plass, 31,5t. uke - 2 søsken ,8 % 70% plass, 31,5t. uke - 3 søsken osv ,8 % 60% plass, 27t. uke - Eldste barn ,9 % 60% plass, 27t. uke - 2 søsken ,2 % 60% plass, 27t. uke - 3 søsken osv ,2 % 50% plass, 22,5t. uke - Eldste barn ,6 % 50% plass, 22,5t. uke - 2 søsken ,7 % 50% plass, 22,5t. uke - 3 søsken osv ,7 % 40% plass, 18t. uke - Eldste barn ,7 % 40% plass, 18t. uke - 2 søsken ,6 % 40% plass, 18t. uke - 3 søsken osv ,0 % 30% plass, 13,5t. uke - Eldste barn ,3 % 30% plass, 13,5t. uke - 2 søsken ,6 % 30% plass, 13,5t. uke - 3 søsken osv ,8 % 20% plass, 9t. uke - Eldste barn ,6 % 20% plass, 9t. uke - 2 søsken ,0 % 20% plass, 9t. uke - 3 søsken osv ,0 % Kjøp av enkeltdager / dropp inn ,0 % Gebyr for sen henting % Kost beregnet etter selvkost (i den enkelte barnehage) vil komme i tillegg 3

4 Skolefritidsordning Endring % plass - 23 timer/uke % 50% plass - 12 timer/uke % 30 % plass(distr.skoler) 7 t/uke % Kulturskolen Endring Elevbetaling barn og ungdom % Elevbet.voksne over 26 år % Ensembleavgift ,2 % Instrumentleie Materiellavgift* *Materiellavgift inkludert i elevbetaling fra Egenbetaling for helse og omsorgstjenester I henhold til 8 i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon har kommunen adgang til å fastsette egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg jfr. helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. Skjermingsregelen - Samlet inntektsgradert utgiftstak for praktisk bistand og opplæring (Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester 10): Når kommunen bestemmer den maksimale egenandelen en person skal betale pr. år for tjenester som nevnt i 8 skal betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige skatteligning pr. 1. januar i det aktuelle året legges til grunn med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-6 skal trekkes fra inntektsgrunnlaget. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i 8 ikke overstige et utgiftstak på kroner 180 pr. måned fra Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året. Til husstanden regnes bare ektefeller eller samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på grunnlag av barnets omsorgs- eller pleiebehov. Hvis et av husstandens medlemmer betaler egenandel for langtidsopphold etter kapittel 1 eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor hjemmet, regnes vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i andre ledd. 4

5 Trygghetsalarm Hvis alarmen innvilges og er en erstatning for tilsynsbesøk fra hjemmetjenesten hjemles vedtaket i helse og omsorgstjenesteloven og tjenesten er gratis da tilsyn er unntatt fra egenbetaling. Hvis tjenesten ikke erstatter tilsynsbesøk, men gis som ekstra trygghet til brukeren regnes dette som er kommunal servicetjeneste og brukeren må betale fastsatt månedsleie. Matombringing Hvis bruker ikke er i stand til å lage middag selv innvilges tjenesten med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven. For husstander med inntekt under 2 G er samlet vederlag for tjenesten maksimalt kr. 180,- pr. mnd. uansett tjenesteomfang. I tillegg betales for kostpris for middagen. Snømåkingstjenesten til eldre og funksjonshemmede Snømåkingstjenesten for eldre og funksjonshemmede i det sentrumsnære byområdet har vært i drift siden begynnelsen av 1990 og utføres av Bydrift. Behovet for bistand til snømåking vurderes etter helse og omsorgstjenesteloven, og det betales egenandel etter betalingssatsene for praktisk bistand. Brukere i bynære områder som ikke fyller vilkårene i loven, kan tilbys tjenesten til kostpris. Betalingssatser for opphold i dagsentrer for eldre Mange kommuner velger å skille mellom dagopphold på dagsenter og dagopphold i institusjon og opererer med to ulike betalingssatser. Mens dagopphold i institusjon følger någjeldende satser i vederlagsforskriften, fastsettes betalingssatser for opphold på dagsenter av kommunen selv. I 2014 fastsettes betalingssatsen for dagsenter til kr 138,- pr dag. Tilbudet dekker opphold, transport og mat. Egenbetaling for transport til og fra dagsentrer for funksjonshemmede Opphold på dagsentrer for unge funksjonshemmede og utviklingshemmede hjemles i helse og omsorgstjenesteloven og gir kommunen anledning til å ta betaling for opphold og skyss. Egenandel bel innført i I 2014 blir egenandelen for skyss på kr. 26,- pr. tur. Kommunalt lærings og mestringstilbud Kommunestyret fattet i møte i sak 91/13 at kommunen skal ha et Lærings- og mestringstilbud som fast tiltak. Følgende områder er viktige: Diagnose og diagnoseuavhengige kurs, tilbud til personer som står i fare for eller har utviklet livsstilssykdommer, pårørendearbeid/ nærpersoner, ivaretakelse (rekruttering og skolering) av likemenn og frivillige. Deltakeravgift ble satt til kr. 50,- pr. gang for tematilbud og kr. 100,- pr. mnd. for langvarige tilbud. Kurs for likemenn og frivillige er gratis. Kommunal frisklivssentral I Tromsø kommunes økonomiplan for ble det tatt til orde for at Tromsø FLS skulle utredes i 2013, og at midler til drift skulle legges inn i økonomiplanen for Det er nå fremmet sak om etablering av Frisklivssentral som et fast tiltak. Tilbudet skal rette seg primært mot personer som har økt risiko for, eller som allerede har utfordringer eller sykdom som skyldes livsstil innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, og der hvor fysisk 5

6 aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har forebyggende effekt. Det kan tas egenbetaling for temabaserte kurs og gruppeaktiviteter som ikke har til hensikt å behandle spesifikke diagnoser. Deltakeravgiften anbefales å være den samme som for Kommunalt Lærings- og mestringssenter med kr. 50,- pr gang for temabaserte kurs og kr. 100,- pr. mnd. for langvarige tilbud. Middagspriser i omsorgstjenesten Endring Utbrakt middag (normal porsjon inkl.dessert) % Utbrakt middag (stor porsjon inkl.dessert) % Kostpris på utbrakt middag for de med inntekt under 2G (normal porsjon 45 3 % inkl.dessert) 44 Kostpris på utbrakt middag for de med inntekt under 2G (stor porsjon 54 3 % inkl.dessert) 52 Kost abonnement omsorgsboliger(frokost, middag, kvelds) % Kost abonnement omsorgsboliger, kostpris for de med inntekt under 2G % Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester Endring Type avgift (G = grunnbeløp i folketrygden kr ,-pr ) Gruppe 01 ( -2G ) pr. time Gruppe 02 (2G-3G ) pr time % Gruppe 03 (3G-4G ) pr time % Gruppe 04 (4G-5G ) pr time % Gruppe 05 (5G- ) pr time % Gruppe 01 ( -2G) ab.maks kr. 175 pr mnd og kr pr år) Gruppe 02 (2G-3G ) ab.f.o.m. 3 timer pr mnd (timepris x 3) Gruppe 03 (3G-4G ) ab.f.o.m. 5 timer pr mnd (timepris x 5) Gruppe 04 (4G-5G ) ab.f.o.m. 8 timer pr mnd (timepris x 8) Gruppe 05 (5G- ) ab.f.o.m. 10 timer pr mnd (timepris x 10) Trygghetsalarmer: Trygghetsalarm - leie pr mnd. jfr. skjermingsregelen % Egenbetaling for institusjonsopphold og dagsenter Fastsettes med hjemmel i forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Endring i satsene fra Korttidsopphold pr døgn maksimalsats Dag/nattopphold i institusjon pr døgn Dagopphold dagsenter for eldre inkl. transport og mat % Egenbetaling for transport dagsenter for funksjonshemmede pr. tur % Langtidsopphold, 75 % av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp fratrukket fribeløp, og 85 % av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp. Kommunalt Lærings- og mestringstilbud Kurs for likemenn og frivillige Gratis Gratis Temabaserte kurs pr. gang % 6

7 Langvarige kurstilbud pr. mnd % Kommunal Frisklivssentral Deltakelse på Frisklivssentral Gratis Gratis Temabaserte kurs pr. gang % Langvarige kurstilbud pr. mnd % Endring Gebyrer - vaksinasjonskontoret Konsultasjon/rådgivning - Familie ,5 % - Enkel ,3 % - Barn over 7 år og studenter ,5 % Samme reise oppfølging 50 % rabatt Resept ,6 % Medbrakt vaksine Begrunnelsen for den foreslåtte økningen, er at Tromsø Vaksinasjonskontor sine priser har vært betydelig lavere enn i sammenlignbare kommuner. Bibliotek Endring Gebyr for sein levering: Voksenavdeling: 1. purring Voksenavdeling: 2. purring Barneavdeling: 1. purring Barneavdeling: 2. purring Tapte/ødelagte lånekort, bøker og medier: Bøker/medier tilhørende voksenavdelingen Språkkurs voksenavdelingen Bøker/medier tilhørende barneavdelingen Erstatte tapt lånekort, voksne Erstatte tapt lånekort, barn Utleie av lokale: Arrangement lokalleie til institusjoner, lag og foreninger pr time Lite PA-anlegg pr døgn

8 Utleiepriser idretts- og svømmehaller, gymsaler og skolebasseng, møterom, Hella, Skansen, kaféer, Utleiesentralen mm. Kommentardel: Prisene gjelder også skolenes gymsaler og skolebasseng. Utleie dag/kveld og helger. For bevegelige helligdager tas reelle ekstrakostnader med. Prisene er justert opp med 3.0 % kun i de tilfeller prisene har vært lavere enn det sammenlignbare kommuner har. Behovet for avrundete priser er ivaretatt. Noen priser er endret som følge av kostnadsnivå. Tromsø kommune tar ikke betalt for trening for det enkelte lag registrert i Norges idrettsforbund og hjemmehørende i Tromsø kommune, ordningen gjelder brukere under 18 år. Ordningen gjelder også i helger, lagene må imidlertid vike ved arrangementer/utleie. Ingen klubber kan forhåndsbestille gratis trening i helger over tid i den hensikt og låse anlegget til egen virksomhet. Gratis trening gjelder også for de som har passert 18 år og driver aktiv konkurranseidrett, eksempelvis deltar i Norgesmesterskap eller i lag tilknyttet eliteserie. Dette gjelder ikke master /veteran serier. Tvilstilfeller drøftes mellom driftsseksjonen og idrettsråd. Gratis trening følger skoleruten, det utarbeides egne priser for øvrig leie, eller gebyrregulativet benyttes i henhold til timesats Grupper/lag/leietagere plikter å sette seg inn i reglement for leieforhold i Tromsø kommune, brudd på reglementer faktureres i sin helhet med faktisk kostnad og vedtatte satser for medgått tid. For større arrangementer, pris etter avtale med Kultur og idrett driftsseksjon. Kioskvarer og salgsartikler innen ulike idretter etc. pris fastsettes av Kultur og idrett driftsseksjonen. Lag/foreninger/leietagere med restanser skal utestenges fra anlegg og mulighet for leie. Normalhall 23x45m, og svømmehall m/25 m basseng (ikke Alfheim): Gjelder for hel hall: Stakkevollan/Kroken/Gyllenborg/Tromsdalshallen/Tromstun og 1/3 Tromsøhallen Endring Arr. og stevner - generelle kulturorg pr time voksen Arr. og stevner - generelle kulturorg pr time barn u/ 18 år Trening - bedriftsidrettslag/mosjonsgruppe/utenbys lag 1 t/uke hel sesong Kommunale etater, stat, fylkeskommune og ikke idrettslige arrangement og lignende pr. time Trening enkelttimer helger/høytidsdager For messer og større arrangementer Etter avtale Etter avtale Sportshall Kroken 13, 77m x 34m: Endring 8

9 Arr. og stevner - generelle kulturorg pr time voksen Arr. og stevner - generelle kulturorg pr time barn u/ 18 år Trening - bedriftsidrettslag/mosj.gr./utenbys lag 1 t/uke hel sesong Kommunale etater, stat, fylkeskommune og ikke idrettslige arrangement og lignende pr. time Trening enkelttimer helger/høytidsdager Gymsaler/svømmebasseng under 25 m: (diverse gymsaler,se Utleiesentral) Arrangement - alle lag og foreninger pr time Endring Gymsaler: Trening idrettslag over 18 år/ bedr.idr.lag/ mosj.gr./ utenbys lag 1 t/uke hel sesong Kommunale etater, stat, fylkeskommune, ikkeidrettslige arrangement og lignende pr. time Trening enkelttimer hverdager Svømmebasseng under 25 m pr time voksen Svømmebasseng under 25 m pr time barn under 18 år Svømmebasseng under 25 m: Trening idrettslag over 18 år/ bedr.idr.lag/ mosj.gr./ utenbys lag 1 t/uke hel sesong Tromsøhallen: Endring 1/3 av hallen - stat, fylkeskomm. o.a. pr time /3 av hallen - stat, fylkeskomm. o.a. pr time Hele hallen - stat, fylkeskomm. o.a. pr time /3 av hallen per. time voksen /3 av hallen per time u/18 år

10 2/3 av hallen per t voksen /3 av hallen per time u/ 18 år Hele hallen per. time voksen Hele hallen per time u/18 år Leie foajé m/kjøkken pr. time Ett.avtale Gjelder alle bygninger: Endring Treningsrom arrangement pr time Treningsrom: Trening idrettslag over 18 år/ bedr.idr.lag/ mosj.gr./ utenbys lag 1 t/uke hel sesong Treningsrom trening enkelttimer pr time Garderobe m/dusj arrangement pr. time Møterom/undervisningsrom pr. time Spinningrom m/sykler (Tromstun o.l) Danserom (Tromstun o.l.) Styrketreningsrom (Tromstun,Tromsøhallen,Gyllenborg o.l.) Auditorium /Stakkevollan pr time Overnatting pr. person pr. natt Utleie til loppemarked eller lignende i særskilte arealer: Endring Vestibyler/garderober, eller tilsvarende arealer (hele haller og gymsaler betales i hh.t satsene for disse) Kunstisbanen: For islegging utenom sesong fastsettes leien med de faktiske utgifter Endring Leie av banen pr time voksen arrangement inklusiv prep Leie av banen pr time u/18år arrangement inklusiv prep Leie av kafe/selskapslokaler pr time

11 Leie av kafe, (over 25 år) 1 fredag/lørdag til lørdag/søndag u/renhold, eller etter avtale Leie av kafe, (over 25 år)1 fredag til søndag u/renhold, eller etter avtale Renhold pr. time Ved åpen bane billett voksen Ved åpen bane billett barn Klippekort voksen Klippekort barn Leie av skøyter Sliping av lengdeløps skøyter (tillegg v/ekstra arbeid) Sliping av hockey og danse skøyter Utleiesentralen: Endring Stoler (ved større antall etter avtale) Bord (ved større antall etter avtale) Mobil gjesteseng pr. døgn Megafon Lite PA-anlegg pr døgn (2 høyttalere og forsterker) Mellomstor PA pr døgn. (2 Høytaler) Mixer Leie av sceneelementer, pr. element Leie av amfi ekskl.. frakt, montering/demontering Prosjektører og annet AV-utstyr Etter avtale Etter avtale Stativer alle typer Etter avtale Etter avtale Mikrofon alle typer Etter avtale Etter avtale Gelender Etter avtale Etter avtale Trappesystemer Etter avtale Etter avtale Leie av sceneelementer inkl frakt, mont/demont. pr.elem Etter avtale Etter avtale 11

12 Mobilscene 9/6.7 m ca 61 m2 m/tak etc. døgn inklusiv montering Strømkoplinger etc. tillegg, eller etter avtale. Utrykning pr mann time. Overtid/bevegelige helligdager kommer som tillegg Renhold etc. pr time Leie av Anna-dukke Kaffecontainer Startpistol 260, Synkedukke Sukkerspinnmaskin pr døgn Popcornmaskin pr døgn Flaggstenger Fra230.- Fra Flagg og vimpler Fra92.- Fra Kabler Etter avtale Etter avtale Strømskap 32A (eller etter avtale) 560, Strømskap 63A (eller etter avtale) 785, Lysrigg Etter avtale Etter avtale Premiepaller Fra Fra Isprepareringsmaskin inklusiv sjåfør Etter avtale Transport m/ sjåfør pr. time , Offentlig bading v/ Alfheim og Stakkevollan svømmehall: Endring Voksne fra 18 år (1 time) Barn fra 5-18 år (1 time) Studenter og vernepliktige med legitimasjon Pensjonister og uføretrygdede med legitimasjon Barn under 5 år gratis Kun dusj eller badstu voksne Håndklær utleie

13 Klippekort voksne Klippekort barn Klippekort studenter, pensjonister, uføretrygdede Sesongkort voksne: Sesongkort 3 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 6 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 12 måneder(gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort barn: Sesongkort 3 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 6 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 12 måneder(gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort studenter,pensjonister, uføretrygdede: Sesongkort 3 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 6 måneder (gjelder i alle svømmehaller) Sesongkort 12 måneder(gjelder i alle svømmehaller) Hele svømmehallen per time (svømmeklubber kr 520.) Kommunale etater, stat, fylkeskommune og lignende pr. time Solarium ( pris pr 6 min) Tilrigging av bord, stoler etc. ved arrangement Badebursdag 2 timer inklusiv garderobetid Ishall: For islegging utenom sesong fastsettes leien med de faktiske utgifter Endring Leie av isflate voksen arrangement inklusiv prep. 45min Leie av isflate u/18år arrangement inklusiv prep. 45 min Hall uten is Etter avtale Leie av kafe/selskapslokaler pr time Leie av kafe/selskapslokaler arrangement helg pris Etter avtale Ved åpen hall billett voksen

14 Ved åpen hall billett barn Klippekort voksen Klippekort barn Leie av skøyter Sliping av hockey og kunstløpskøyter Tilrigging Leie av hjelm 30, Leie av pingvin/isbjørn e.l. 40, Hella: Endring Hellastua arrangement 1 dag u/renhold, eller avtale Hellastua pr. time 365, Bryggeloftet 1 dag u/renhold, eller etter avtale 3500, Bryggeloftet pr. time 250, Overnatting ekstra mobil seng, eller etter avtale Leilighet 109, 2. etg.ekskl/ inkl loft (pr. seng kr 400,-), 6/ 10 sengeplasser 2400,-/4000, / Leilighet 109, 1 etg. 3 sengeplasser 1200, Leilighet»Stabburet», 1 etg. 5 sengeplasser 2000, Leilighet»Stabburet», 2 etg. 3 sengeplasser 1200, Renhold/tilrettelegging pr time, eller etter avtale Skansen: Skansen 1 hverdag u/renhold, eller etter avtale 3500, Skansen 1 fredag/lørdag til lørdag/søndag u/renhold, eller etter avtale 4800, Skansen fredag til søndag u/renhold, eller etter avtale 6900, Skansen pr. time (ved inntil 4 timer, ellers dagsleie) 270, Maskiner og mannskap: Leie av truck uten sjåfør 395, Leie av truck m/ sjåfør 868, Leie av arbeid pr. arbeidstager

15 Leie av maskin (fra oppgitt beløp, øvrig etter vurdering) For leie av utstyr/booking av haller/lokaler etc, se utleiesentralen. Ved bestilling Kultur og idrett Driftsseksjon , faks , vakttelefon kveld/helg Leie av torg, plass & kom. grunn Type leie Priser 2013 Endring pris Enhetspris Pr. Pr. Pr. dag uke måned Stortorget - liten plass 9m % Stortorget stor plass m/bil 34m % Strandtorget - Inntil 20m % Strandtorget Stor plass m/ salg 5'-10' "0 %" Leie av 1/2 Stortorget 25' "0 %" 2500 ("firma 5000") ("firma 25000") Leie av 1/1 Stortorget 25' "0 %" 5000 ("firma 10000") ("firma 50000") Leie av 1/2 Strandtorget 25' "0 %" 1250 ("firma 2500") 6250 ("firma 12500") Leie av 1/1 Standtorget 25' "0 %" 2500 ("firma 5000") ("firma 25000") Storgata salgsplass 10m % Strømuttak & strøm 16A 53 3 %

16 Strømuttak ved kun bruk av vekt el betal.term % Strømuttak & strøm 32A, gatekj./kjøl/ frys 89 3 % Strømfordelingsbok s 1 X 63A & strøm % Liten INFO-plass torget (organisasjon med stats-støtte) med / uten strøm 250 / / 100 Juletresalg- 68m % Info.plass i Storgt / Erl. B. plass 10m Sirkusplassen % * Leie av kommunal grunn for park septapr av tilhenger mv. ca 30 kvm 2,5' pr sesong "0" 2500 * Leie av kommunal grunn. Inntil 50m 2 Behandlings-gebyr 300 kr pr søknad + 33kr/m 2 pr uke 3 % 34 kr/m2 pr/uke 16

17 *Leie av kommunal grunn. 50m 2 og mer + Behandlingsgebyr 300 kr pr søknad + 22 kr/m 2 pr uke 3 % 23 kr/m2 pr/uke Småregninger sendes som samleregning - større regninger fortrinnsvis fortløpende -. * Behandlingsgebyr pr søknad settes til kr leie av m2 * Minimumsregning settes til kr 500 pr tillatelse. Inntil 50% tidsrabatt kan innvilges ved langtidsleie. Grave-gebyr Behandling av arbeidsvarslingsplan Nytt gebyr 275 Gravegebyr, behandlingskompensasjon pr utstedt gravemelding 3 m utenfor regulert trafikkareal % 550 Gravegebyr, behandlingskompensasjon pr utstedt gravemelding i og inntil 3 m utenfor regulert trafikkareal %

18 Ordinære feieavgifter: Vedtatt for 2013 Ny pris 2014 Endring Feieavgift per år: Pipe 1-2 etg % Pipe 3-4 etg % Pipe over 4 etg % 1/2 pipe (vertikal-/horisontaldelt enebolig, der to enheter deler ett pipeløp) % Avgifter 110-sentralen: Brannvarsling egen og andre kommuner, pr innbygger ,75% Bedriftsovervåkning, tilknytningsavgift % Bedriftsovervåking, årsavgift høy sikkerhet % Feieavgifter Gravlundsgebyrer Tekst 2013 Økning % Økning kr 2014 Gravferdsavgift % utenbysboende Urnenedsettelse ,7 % utenbysboende Festeavgift pr grav pr år, ,4 % innenbysboende Festeavgift pr grav pr år, ,8 % utenbysboende Bruk av kirke/kapell: ,35 % Begravelse/bisettelse av utenbysboende/ikke medlemmer av Den norske kirke Tilrettelagt grav for

19 utenbysboende(muslims k gravfelt, Sandnessund) *Minste antall års festetid er 20 Gebyrregulativ - vann og avløp Gjeldende fra Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 3-5 års periode. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Alle priser er inkludert 25 % mva. Satser i parentes er uten mva. 1. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyr for tilknytning per eiendom Vann Avløp Kr 1,25 (1,00) Kr 1,25 (1,00) 2. Årsgebyr 2.1 Enhetspris Årsgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert/beregnet forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris. Enhetspris for vann: Enhetspris for avløp: kr 14,13(11,30) pr. m 3 kr 17,27(13,81) pr. m 3 19

20 3. Målt eller beregnet forbruk etter areal 3.1 Målt forbruk etter vannmåler Årsgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per m 3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. Årsgebyr ved bruk av vannmåler: Vann : Enhetspris ( kr 14,13(11,30) pr. m 3 ) x Målt forbruk [m 3 ] Avløp : Enhetspris ( kr 17,27(13,81) pr. m 3 ) x Målt forbruk [m 3 ] 3.2 Stipulert/beregnet forbruk etter areal Årsgebyret baseres på stipulert/beregnet forbruk og pris per m 3. Boliger- og hytter/fritidshusabonnenter kan velge fritt mellom stipulert/beregnet forbruk eller målt forbruk. De øvrige abonnenter skal ha målt forbruk (bruke vannmåler). Stipulert/beregnet forbruk [m 3 ] beregnes slik: Bruksareal BRA [m 2 ] x spesifikt forbruk [m 3 /m 2 ] der: Arealet beregnes som bruksareal BRA [m 2 ] etter NS 3940 Spesifikt forbruk er fastsatt slik: Boliger, hytter/ fritidshus (bruksareal) 1,5 m 3 /m 2 Boliger, hytter/fritidshus (leieareal) 1,5 x 1,167 1,75 m 3 /m 2 Forretninger, kontorer 2,5 m 3 /m 2 Sykehus, skoler, hoteller, kafeer, restauranter, Bensinstasjoner, servicebedrifter, industri med lite/uten prosessvann 4,5 m 3 /m 2 Lager, forsamlingshus, driftsbygninger 1,5 m 3 /m 2 Årsgebyr; boliger: Vann (bruksareal) Enhetspris kr 14,13(11,30) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,5] Vann (leieareal) Enhetspris kr 14,13(11,30) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,75] Avløp (bruksareal) Enhetspris kr 17,27(13,81) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,5] Avløp (leieareal) Enhetspris kr 17,27(13,81) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,75] Årsgebyr; hytter/fritidshus: Vann (BRA) Enhetspris kr 14,13(11,30) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,5] x Forventet brukstid 1) Avløp (BRA) Enhetspris kr 17,27(13,81) pr. m 3 x Stipulert forbruk [1,5] x Forventet brukstid 1) 1 Forventet brukstid settes som en andel av året etter følgende modell: - Utleiehytter : Forventet brukstid = 50 % av året) 20

21 - Øvrige hytter/fritidshus : Forventet brukstid = 25 % av året) 4. Årlig vannmålerleie Kommunen eier vannmåleren for alle abonnenter. Kostnadene for installasjon dekkes av abonnenten. Utlevering skjer fra kommunen. Det betales en årlig leie til kommunen for dekning av vannmåleren og administrasjonskostnader etter følgende modell: Diameter t.o.m. 25 mm kr 288 (230) pr. år mm kr 560 (448) pr. år mm kr (1 375) pr. år Større enn 150 mm kr (3 102) pr. år Kommunal avlesing av vannmåler kr (868) pr. år (gjelder når målerkort ikke er levert) 5. Stenging / åpning av vannledninger Stenging / åpning av vannledning (timepris) kr 748 (599) pr. time Stenging / åpning av vannledning (dagtid) kr (2 394) pr. stk Stenging / åpning av vannledning (overtid) kr (3 229) pr. stk 6. Tømming av slam fra slamavskillere/septik Slamavskillere blir i utgangspunktet tømt hvert 2. år. Fritidsbebyggelse hvert 4. år. Tømmegebyr (årsgebyr) bolig kr (1 400) Tømmegebyr (årsgebyr) fritidshus kr 875 (700) kr 1150,00 kr 575,00 Ekstratømming (bolig og fritid) kr (3 250) pr. stk Tømming av slamavskiller større enn 7 m 3 kr 825 (660) pr. m 3 Ekstraordinære tømmeoppdrag Etter medgått tid og tømt mengde Mottak råslam kr 283 (227) pr. m 3 7. Midlertidig bruk av vann og avløp Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.1 og Saksbehandlingsgebyr (ikke mva pliktig) Saksbehandlingsgebyr betales i form av et engangsgebyr ved behandling av søknad om utslippstillatelse, påslippstillatelse eller endring/omgjøring av slike tillatelser. Gebyret beregnes i henhold til Ff. (forurensningsforskriftens) kapittel 12 og 13. Aktivitet Beløp 21

22 Søknad om utslippstillatelse for anlegg mindre enn 50 PE¹ (Ff. kap. 12) Søknad om utslippstillatelse for anlegg fra og med 50 PE¹ (Ff. kap. 13) Forenklet behandling av utslippstillatelse Påslippstillatelse og saksbeh. Oljeavskillere (Ff. kap. 15) Påslippstillatelse og saksbeh. Fettavskillere (Ff. kap. 15A) kr kr kr kr kr Annonseutgifter i forbindelse med forhåndsvarsling kommer i tillegg. Større endring/omgjøring av utslippstillatelser følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse. ¹)1 PE er gjennomsnittlig utslipp fra 1 person. Nærmere bestemt forstås dette som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5 )på 60 gram oksygen pr. døgn. 9. Kontrollgebyr (engangsgebyr, ikke mva pliktig) Kontrollgebyr betales for alle eksisterende mindre avløpsanlegg der kommunen gjennomfører kontroll. Gebyret beregnes i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 12 og 13. Aktivitet beløp Fritidsbolig kr Anlegg med utslipp mindre enn 50 PE kr Anlegg med utslipp PE kr Anlegg med utslipp PE kr Anlegg med utslipp over 500 PE kr Type avgift Enh et 2013 eks mva 2014 eks mva 2014 inkl mva Endrin g Vanngebyrer: kr kr kr Vann, bolig bruksareal m 2 16,47 16,96 21,20 3,00 % Vann, bolig leieareal m 2 19,20 19,78 24,72 3,00 % Vann, forretning/kontor m 2 27,44 28,26 35,33 3,00 % Vann, rest/verkst/skoler m 2 49,39 50,87 63,59 3,00 % 22

23 Vann, lager/forsaml m 2 16,47 16,96 21,20 3,00 % Vann, basseng m 3 10,97 11,30 14,13 3,00 % Vannmåler m 3 10,97 11,30 14,13 3,00 % Akonto vann dette år m 3 10,97 11,30 14,13 3,00 % Stenging Stenging/åpn.vannl. (timepr) time ,00 % Stenging/åpn.vannl. (dagtid) stk ,00 % Stenging/åpn.vannl. (overtid) stk ,00 % Tilknytningsgebyr vann 1,00 pr eiendom 1,00 pr eiendo m 1,25 pr eiendo m 0,00 % Vannmålerleie (årlig) Diameter t.o.m. 25 millimeter stk ,00 % millimeter stk ,00 % millimeter stk ,00 % større enn 150 millimeter stk ,00 % Kommunal avlesing av vannmåler (hvis målerkort ikke leveres) stk ,00 % Avløpsgebyrer Avløp, bolig bruksareal Avløp, bolig leieareal Avløp, forretning/kontor Avløp, rest/verkst/skoler Avløp, lager/forsaml Avløp, basseng Avløp, måler Akonto avløp dette år m 2 20,12 20,72 25,90 3,00 % m 2 23,47 24,17 30,22 3,00 % m 2 33,53 34,54 43,17 3,00 % m 2 60,35 62,16 77,70 3,00 % m 2 20,12 20,72 25,90 3,00 % m 3 13,41 13,81 17,27 3,00 % m 3 13,41 13,81 17,27 3,00 % m 3 13,41 13,81 17,27 3,00 % Tilknytningsgebyr avløp 1,00 pr eiendom 1,00 pr eiendo m 1,25 pr eiendo m 0,00 % Slamavskillere (septik) Tømming slamavskiller, bolig pr. år stk ,00 % Tømming slamavskiller, fritidshus pr. år stk ,00 % Ekstratømming slamavskiller (bolig og fritid) stk. Ny Ekstraordinære tømmeoppdrag Etter medgått tid og tømt mengde 23

24 Tømming slamavskiller større enn 7 m 3 m 3 Ny Mottak råslam m ,00 % Utslippstillatelse (ikke mva pliktig) Utslippstillatelse, saksbehandlingsgebyr 1-49 PE (Forurens.forskr. kap.12 ) stk ,00 % Utslippstillatelse, saksbehandlingsgebyr over 49 PE (Forurens.forskr. kap.13 ) stk ,00 % Forenklet behandling av utslippstillatelse stk Ny Påslippstillatelse og saksbeh. oljeavskillere (Forurens.forskr. kap.15 ) stk ,00 % Påslippstillatelse og saksbeh. fettavskillere (Forurens.forskr. kap.15a ) stk ,00 % Kontrollgebyr (ikke mva pliktig) Saksbehandlings- og kontrollgebyr slamavskillere. Fritidsbolig stk ,00 % Saksbehandlings- og kontrollgebyr slamavskillere 1-49 PE stk ,00 % Saksbehandlings- og kontrollgebyr slamavskillere. Anlegg PE stk ,00 % Saksbehandlings- og kontrollgebyr slamavskillere. Anlegg PE stk ,00 % Saksbehandlings- og kontrollgebyr slamavskillere. Anlegg over 500 PE stk ,00 % 24

25 Gebyrregulativ 2014 Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven : For behandling av Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker Refusjon 25

26 Gebyrer vedtatt med hjemmel i eierseksjoneringslovens 7 og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 32, forskriftene 16: Seksjonering Kart Oppmålingssaker 26

27 INNHOLDSOVERSIKT Kap. Emne Side 1 FELLESBESTEMMELSER 3 2 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNINGER 5 3 BYGGESAKER GENERELT 7 4 ULOVLIGE TILTAK TILSYN 11 5 SØKNAD OM ANSVARSRETT OG LOKAL GODKJENNING AV FORETAK 6 HEISER OG LØFTEINNRETNINGER 13 7 DELINGSSAKER 14 8 REFUSJON 14 9 BELIGGENHETSKONTROLL AV TILTAK OPPMÅLINGSSAKER OG MATRIKKELFØRING gebyr for arbeid etter matrikkelloven 32, forskriftene SITUASJONSKART KART OG FASTMERKER SEKSJONERING ANDRE GEBYRER

28 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Betalingsplikt Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører innenfor byutviklingssjefens myndighets- og ansvarsområde. 1.2 Beregningstidspunkt Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad eller krav foreligger. 1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering. Hovedkategorier faktura: 1. Forskuddsfaktura: Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført. 2. Etterskuddsfaktura: Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført. Innfordring Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. 1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: A. Kontorarbeid Saksbehandler kr 950,- B. Feltarbeid Saksbehandler kr 950,- Målelag (920,- + 70% tillegg) kr 1.610,- 1.5 Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned. Ved beregning benyttes reglene i pkt 1.4. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 28

29 1.6 Nedsettelse av gebyr Når særlige grunner foreligger kan byutviklingssjefen etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 1.7 Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i planog bygningsloven 1-9. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 29

30 2 PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNINGER 2.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er betalt Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak Folkemøter For annonserte folkemøter som Byutvikling arrangerer i tilknytning til private planforslag betales kr ,- i gebyr. 2.2 Fritak for gebyr Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl nr. 2, jf. 2-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl nr. 3, jf nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges. Områder for naturvern, jf. pbl nr. 5 Grav- og urnelunder, jf. pbl nr. 1 Friluftsområder, jf. pbl nr. 5 Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter. I distriktet skal det ikke betales arealgebyr for bolig- og næringsarealplaner som er under 10 daa. Med distriktet forstås området utenfor pendlergrensen anvist i kommuneplanens arealdel for distriktet temakart Pendlersone på Kvaløya og Tønsvikelva og Kalvebakkelva på fastlandsida. 30

31 2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner Samlet gebyr for reguleringsplaner blir summen av pkt. A, B og eventuelt C og D. A) Behandlingsgebyr kr ,- B) Arealgebyr etter planområdets areal B 1 For arealer til og med m² kr ,- B 2 For arealer over m² til og med m² kr ,- B 3 For arealer over m² til og med m² kr ,- B 4 For arealer over m² til og med m² kr ,- B 5 For arealer over m² betales et tillegg på for hvert påbegynt arealintervall på m² kr 2.900,- C) Bygningsgebyr etter bebyggelsens areal Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng innen planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. For hver m 2 bruksareal (BRA) skal det betales et tillegg kr 6,25 pr m 2 D) Tilleggsgebyr Byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr per time, jf 1.4 dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis. E) Annet Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det faktureres etter medgått tid. Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. Dersom kommunen utvider planområdet, skal det kun betales gebyr for den del forslagsstiller ønsker å regulere. 2.4 Gebyrsats for mindre endringer, For mindre endringer av plankart eller bestemmelser kr ,- 2.5 Konsekvensutredninger For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR ), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer behandlingsgebyr 2.3.A 31

32 3. BYGGE- OG DELINGGSAKER 3.1 Generelt Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger. Gebyr faktureres tiltakshaver etterskuddsvis. Alle gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for tvangsinnfordring. Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt Reduksjon i gebyr Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl 21-7, 1.ledd i.f Gebyr ved avslag Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak. Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første gangs behandling Gebyr beregnet på anvendt tid For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid jf. regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 950, Arealberegning Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende Forhåndskonferanse For forhåndskonferanse, jf pbl 21-1, betales et gebyr på kr 1.900, Innhenting av skredrapport Dersom kommunen skal innhente skredrapport fra NGI, betales et gebyr på kr 500,-. I tillegg belastes tiltakshaver med kostnadene ved skredrapporten Gebyr for sak som trekkes Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales gebyr etter anvendt tid. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid Nedsettelse av gebyr Når særlige grunner foreligger kan byutviklingssjefen etter skriftlig søknad sette ned gebyret. Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 32

33 3.1.9 Klageadgang Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte timesatsen, kan ikke påklages. Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i planog bygningsloven 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen Overgangsbestemmelser For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov 34-4 skal behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven Enebolig uten sekundærleilighet Bruksareal Ett -trinn Rammetillatelse Igangsettingstillatelse(r) BRA 100 m² , , ,- 100 < BRA , , ,- BRA > 200 m² , , , Bolig med flere leiligheter, inkludert tilbygg/påbygg hvor det etableres nye boenheter Bolig med Ett -trinn Rammetillatelse Ig. nr. 1 Ig. nr 2 flere leilighet T.o.m. 3 roms leilighet 9.690,- pr. leilighet 8.720,- pr. leilighet 2.640,- pr. leilighet 3.390,- pr søknad Større enn 3 roms leilighet ,- pr. leilighet ,- pr. leilighet 2.990,- pr. leilighet 3.390,- pr søknad Andre nybygg, tilbygg og påbygg Gjelder andre søknadspliktige tiltak etter 20-1, inkludert tilbygg eller påbygg, der det ikke etableres nye boenheter. Ved kombinasjonsbygg som inneholder boligdel anvendes pkt på boligdelen og pkt på annet areal. Bruksareal (BRA) m² Grunntakst ett -trinn Rammetillatelse Igangsettingstillatelse nr. 1 Igangsettingstillatelser deretter < 30 m² 3.390, , , ,- 30 < BRA , , , ,- 50 < BRA , , , ,- 100 < BRA , , , ,- 200 < BRA , , , ,- 400 < BRA , , , ,- 33

34 700 < BRA , , , ,- BRA > 1000 m² , , , ,- pr. påbegynt 500 m² pr. påbegynt 500 m² pr. påbegynt 500 m² Søknadspliktige fasadeendringer 20-1, c) Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Søknadspliktige fasadeendringer på boliger med inntil 3 boenheter, fritidsboliger, 1.900,- garasjer, uthus, samt driftsbygninger ol mindre enn 100 m 2 Søknadspliktige fasadeendringer på større bygninger og boliger over 3 enheter 5.650,- Tillegg for fasadeendringer i områder med bevaringsverdig bygningsmiljø, mot offentlige byrom i sentrum og i sentrale deler av Storgata , Bruksendring 20-1, d), g) Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Bruksendring uten bygningsmessige endringer 3.390,- For bruksendring som medfører oppdeling av bruksenheter, etablering av nye boenheter eller som omfatter tilbygg/påbygg, betales gebyr som for tilsvarende nytt tiltak etter satsene i pkt /3.2.3 For bruksendring som medfører bygningsmessige endringer innenfor en bruksenhet eller sammenføyning av bruksenheter, betales 50 % av grunntakst for tilsvarende nytt tiltak dersom endringen er søknadspliktig, jf. pkt med minstegebyr kr 3.390, Tekniske installasjoner oppføring, endring og reparasjon, 20-1, f) Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Vann- og avløpsanlegg, ventilasjonsanlegg, kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg og lignende 3.390,- Oppgradering brannsikkerhet i bestående bygg, med ny prosjektering 8.500,- Private vann- og avløpsledninger 3.390,- Offentlige vann- og avløpsledninger : Trasélengde 5 km 5.090,- Offentlige vann- og avløpsledninger : Trasélengde > 5 km 8.500,- Nedgraving tanker/tanker på terreng (slamavskillere, oljetanker o.l.) , Parkeringsplasser, 20-1, l) Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Egen søknad Parkeringsplass t.o.m. 10 biler ,- Egen søknad Parkeringsplass for mer enn 10 biler ,- 34

35 3.2.8 Anlegg o.l. 20-1, l) For behandling av søknad om anlegg av lekeplasser, idrettsanlegg, veg, kaier o.l. betales ett gebyr ut fra det arealet disse utgjør. Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Areal inntil 500 m² 3.390,- 500 < areal 1000 m² 5.300,- Areal > 1000 m² 8.820, Vesentlige terrenginngrep, 20-1, k) Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse ,- Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse ,- Vesentlig terrenginngrep tiltaksklasse , Øvrige søknadspliktige tiltak etter 20-1 Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Øvrige tiltak (eks. damanlegg, basseng, støttemurer, skilt, reklame, 3.390,- støyavskjerming, grave og fyllingsarbeider o.l.). Riving av tiltak, 20-1 e) 3.390,- Våtrom i henhold til byggesaksforskriften , Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk Satsene gjelder pr. endringssøknad. Dersom endringssøknad medfører økt bruksareal, eller økning i antall leiligheter, skal det beregnes tilleggsgebyr for økt areal eller antall leiligheter etter pkt Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Endringssøknad søknadspliktige tiltak , Tiltak som krever dispensasjon Beskrivelse av tiltak Beløp i kr Dispensasjon 3.390,- Dispensasjon med høringsrunde 6.780,- 35

36 3.3 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, plan- og bygningsloven Mindre tiltak på bebygd eiendom, byggesaksforskriften 3-1 Beskrivelse av tiltak Beløp kr Mindre byggearbeid, forskriften 3-1, a-e 3.390,- Mindre frittliggende bygg under 15 m², mindre utvidelse av veranda og andre mindre tiltak 950, Alminnelig driftsbygning i landbruket, byggesaksforskriften 3-2 Beskrivelse av tiltak Beløp kr Driftsbygninger i landbruket, 100 m 2 < BRA 500 m² 7.050,- Driftsbygninger i landbruket, 500 m 2 < BRA 1000 m² ,- Driftsbygninger i landbruket, BRA > 1000 m 2, pr påbegynt 500 m , Midlertidige tiltak, 20-2, c Beskrivelse av tiltak Beløp kr Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, mindre enn 500 m 2 som ikke skal plasseres for lengre tidsom enn 2 år 3.390,- Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, større eller lik 500 m 2, som ikke skal plasseres for lengre tidsom enn 2 år 6.780,- 4 ULOVLIGE TILTAK TILSYN.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen 4.1 For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr i hht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr i hht regulativet for tilsvarende tiltak. 36

Innhold. Generelt. Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret.

Innhold. Generelt. Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret. Betalingssatser 2015 Generelt Betalingssatser 2015, er et vedlegg til økonomiplanen for 2015-2018, og viser prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dokumentet blir vedtatt som en del av

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER I BALSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven), sist endret

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret.

Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret. Betalingssatser 2013 Generelt Betalingssatser 2013, er et vedlegg til økonomiplanen for 2013-2016, og viser prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dokumentet blir vedtatt sammen med økonomiplanen.

Detaljer

Innhold: Barnehager, skolefritidsordning, kulturskole. Middagspriser i omsorgstjenesten. Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester.

Innhold: Barnehager, skolefritidsordning, kulturskole. Middagspriser i omsorgstjenesten. Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester. Betalingssatser 2011 Innhold: Barnehager, skolefritidsordning, kulturskole Middagspriser i omsorgstjenesten Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester Trygghetsalarmer Egenbetaling for institusjonsopphold

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I MÅLSELV KOMMUNE 2014 Forskrift om gebyrer er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift.

Man må også betale gebyr for godkjenning av ansvarlig foretak og behandling av dispensasjonssøknader, samt kartavgift. Gebyrregulativ Når du søker om å bygge, må du betale gebyr til kommunen. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i to hovedtyper av bygg, rene boligbygg og alle andre bygg. Regulativet gjenspeiler det faktiske

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1:

Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1: Gebyrregulativ 2015 Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1: For behandling av Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker Refusjon Gebyrer vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I BÅTSFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I BÅTSFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I BÅTSFJORD KOMMUNE Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Lov om planlegging og byggesaksbehandling

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Betalingssatser 2016

Betalingssatser 2016 Betalingssatser 2016 Generelt Betalingssatser 2016, er et vedlegg til økonomiplanen for 2016-2019, og viser prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dokumentet blir vedtatt som en del av

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Byggesaksgebyr for melding- og søknad om tillatelse til tiltak iht. plan for området

Byggesaksgebyr for melding- og søknad om tillatelse til tiltak iht. plan for området Vedlegg 2. Byggesaksgebyr for melding- og om tillatelse til tiltak iht. plan for området 1. Generelt 1.1 Hjemmelsgrunnlag I dette kapittelet er de forskjellige gebyrsatsene for byggeer og meldinger systematisert.

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE

3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE 3: FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I GJESDAL KOMMUNE - 2016 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017

3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 3. Forskrift om gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven i Gjesdal kommune 2017 KAP. 1 - ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 GEBYRET INNBEFATTER Gebyret innbefatter saksbehandling, dokumentkontroll

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr 71. REGULATIVET ERSTATTER

Detaljer

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 2013 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012 fastsettes

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 33-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. med endringer

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Gebyrer etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven Tiltak som krever søknad og tillatelse 20 3 m² BRA 2015 2016 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging Nybygg bolig (alt innenfor bolig)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.

NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7. NYTT BETALINGSREGLEMENT VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 25.6.2010 GJELDENDE FOR VEDTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR SAKER MOTTATT ETTER 1.7.2010 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER Gjeldende fra 01.01.2016 (vedtatt i kommunestyret 7. desember 2015) Alminnelige bestemmelser Lokal forskrift for Grimstad kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger HÅ KOMMUNE BYGNINGS- OG REGULERINGSGEBYR 2017 Regulativet gjelder f.o.m. 01.01.2017 KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16

Flakstad kommune. Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra Vedtatt i KS sak 43/16 Flakstad kommune Dato: Vår ref: Arkivkode: 11.10.2016 16/3217 Saksbehandler: Flakstad kommune Byggegebyr etter ny PBL gyldig fra 01.06.2016. Vedtatt i KS sak 43/16-1 - 1. Tiltak som krever søknad om tillatelse

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra ,

Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra , Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2016, Kommunestyret den 16.12.15 Arkivsak: 15/727 Alle satser ekskl. mva. A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE 2017 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I LØRENSKOG KOMMUNE KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER BETALINGSPLIKT Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr. Gebyret faktureres

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 GEBYR FOR BYGGESAKER Pkt 1 Søknader etter pbl. 20-4 (uten ansvarsrett): oppføring, endring, fjerning og riving SAK10 3-1a)

Detaljer

B. GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, DISPENSASJONER, TILSYN, RIVING, GODKJENNING AV FORETAK M.V.

B. GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, DISPENSASJONER, TILSYN, RIVING, GODKJENNING AV FORETAK M.V. B. GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, DISPENSASJONER, TILSYN, RIVING, GODKJENNING AV FORETAK M.V. GEBYRER FOR - BYGGESAKSBEHANDLING, RIVING - DISPENSASJONER - GODKJENNING AV FORETAK M.V. ALMINNELIGE

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den 12.12.2016 sak 71/16, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef.

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef. Vedtatt: Nome kommunestyre i sak 045/10 og utviklingsutvalget i sak 049/10. Gebyret er oppjustert for 2011 med 2.8 % Gebyret er oppjustert for 2012 med 3,25% Gebyret er oppjustert for 2013 med 3,3% Gebyret

Detaljer

UTVIKLING. Behandling av plansaker 2.5 Planavklaringer for reguleringsplaner pbl 12-8 og planprogram 4-1

UTVIKLING. Behandling av plansaker 2.5 Planavklaringer for reguleringsplaner pbl 12-8 og planprogram 4-1 UTVIKLING VI KART/OPPMÅLINGSGEBYR Dekningsgrad 100 % Gebyrregulativet indeksreguleres ihht pkt 1.9 i "Forskrift om gebyrregulativ for arbeider etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)" dvs Statens

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25. juni 2010. 7 i lov om eierseksjoner

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Vedtatt av Stavanger bystyre 14.12.2015, gjeldende fra 01.01.2016 Alminnelige bestemmelser Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og med virkning

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012

TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Vedlegg 5 TORSKEN KOMMUNE - AVGIFTSREGULATIV 2012 Barnehager Full sats 100 % plass kr 2 330 kr 2 330 kr - 0,00 % 80 % plass kr 2 200 kr 2 200 kr - 0,00 % 60 % plass kr 1 800 kr 1 800 kr - 0,00 % 50 % plass

Detaljer

for gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver og øvrige oppgaver etter plan- og bygningsloven, forurensingsloven m.fl.

for gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver og øvrige oppgaver etter plan- og bygningsloven, forurensingsloven m.fl. Lenvik kommune rev. 30.9.2015 FORSKRIFT for gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver og øvrige oppgaver etter plan- og bygningsloven, forurensingsloven m.fl. Vedtatt av Lenvik kommunestyre den, i kommunestyresak../...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009

Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Porsgrunn kommune 2009 Definisjoner: Byggesaksgebyr Bruksareal Bygningstype Etasjeantall Gebyr for behandling av plansaker og byggesaker Måleregel for areal fastlagt

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017.

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 80/16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/ Kommunestyret 85/ Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2016 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 100 Arkivsaksnr: /219-19 Saksbehandler: Kirsti Hoff Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 93/15 10.11. Kommunestyret 85/15 10.12. Kommunale avgifter feiing,

Detaljer

Kommunale gebyrer og avgifter

Kommunale gebyrer og avgifter Kommunale gebyrer og avgifter 2013 Vedtatt av Kommunestyret, K-sak /12-1 av 11 Gebyrer og avgifter Kommunen krever inn gebyrer og avgifter på mange tjenester, flere av disse er prissatt gjennom bestemmelser

Detaljer

B. GENERELLE BESTEMMELSER OM GEBYRREGULATIV - BYGGESAKER

B. GENERELLE BESTEMMELSER OM GEBYRREGULATIV - BYGGESAKER B. GENERELLE BESTEMMELSER OM GEBYRREGULATIV - BYGGESAKER ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrsatsene er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og gjelder tiltak som blir behandlet etter forskrift

Detaljer

Innhold. Generelt ************************

Innhold. Generelt ************************ Betalingssatser 2017 Generelt Betalingssatser 2016, er et vedlegg til økonomiplanen for 2016-2019, og viser prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dokumentet blir vedtatt som en del av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 2014

Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 2014 Gebyrregulativ, plan-, bygge- og delingssaker 24 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27.06.08 Gjeldende fra 1.1.24. Regulativet erstatter tidligere gjeldende

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER Gebyrene er vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2017 sak xx/17, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

For behandling av Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker Refusjon

For behandling av Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker Refusjon Gebyrregulativ 2013 Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1: For behandling av Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker Refusjon Gebyrer vedtatt

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Plan- og bygningsloven 33-1 gir kommunen anledning til å ta betalt for byggesaksbehandling mv., og kommunestyret har vedtatt

Detaljer

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte

Overhalla kommune. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011. - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling. Foto: Nils Vestgøte Budsjett 2011 Overhalla kommune 13. VEDLEGG: Kommunalt avgiftsregulativ 2011 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling Foto: Nils Vestgøte Innledning Avgiftsregulativet for 2011 er

Detaljer

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15)

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15) Avgiftssatser 2016 Kommunestyrets vedtak (ksak 128/15) 15.12.2015 PLAN OG BYGGESAKER Med hjemmel i Pbl 33-1 Fra 01.01. 2016 settes grunnbeløpet B til kr. 1580 Alle arealer i gebyrregulativet er basert

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

Storfjord kommune. Vedtatt av Storfjord kommunestyre DD.MM.AAAA, sak XX/XX

Storfjord kommune. Vedtatt av Storfjord kommunestyre DD.MM.AAAA, sak XX/XX Storfjord kommune Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn delingssaker/oppmålingsforretning m.m. havneavgifter, Storfjord kommune,

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Nei per tiltak Nei per tiltak per tiltak

Nei per tiltak Nei per tiltak per tiltak Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 GEBYR FOR BYGGESAKER Pkt 1 Søknader etter pbl. 20-4 (uten ansvarsrett): oppføring, endring, fjerning og riving SAK10 3-1a)

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM

KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM Midtre Gauldal Kommune KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN, KLOAKK OG SEPTIKSLAM Gjelder for alle kommunale vannverk og avløpsanlegg GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2012 Vedtatt av kommunestyret, K-sak 74/10 Med hjemmel

Detaljer

Kongsvinger kommune Vedlegg 1 GEBYRREGULATIV. Etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven 1. MELDING OM TILTAK SØKNAD OM TILTAK...

Kongsvinger kommune Vedlegg 1 GEBYRREGULATIV. Etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven 1. MELDING OM TILTAK SØKNAD OM TILTAK... Kongsvinger kommune Vedlegg 1 GEBYRREGULATIV Etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven 1. MELDING OM TILTAK...2 2. SØKNAD OM TILTAK...2 3. DELINGSSAKER, DELING AV EIENDOM...4 4. SEKSJONERING AV

Detaljer

Betalingssatser 2006

Betalingssatser 2006 Betalingssatser 2006 Innledning Betalingssatser 2006, er et vedlegg til økonomiplanen for 2006-2009, og viser prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dokumentet blir vedtatt sammen med

Detaljer

2 Fritidsboliger og fritidsanneks: Som for 1: Boliger og næringsbygg multiplisert med faktor: 2,5

2 Fritidsboliger og fritidsanneks: Som for 1: Boliger og næringsbygg multiplisert med faktor: 2,5 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2018 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 990 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA 3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) 3.2 PLANSAKER (Kap 12) INKL MVA endr. INKL MVA 3.2.1 Generelle bestemmelser NB Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: - Forslag

Detaljer