Folketeljing 1910 for 1638 Orkedalen. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1638 Orkedalen. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1638 Orkedalen Digitalarkivet

2 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande lite Førenamnregiter Etternamnregiter Fødetadregiter Butadregiter

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dv ho litar enkeltperonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numerike, men med namnelitar i grunnlagmateriale for nokre pretegjeld. Statitikklova i 1907 la terke retrikjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offiiell tatitikk og Statitik Sentralbyrå (tatitikklova) frå 1989 kal dee teljingane ikkje frigjevat før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. deember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Rikarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, men tatarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for ine ditrikt. Folketeljinga 1. deember 1910 Ved kgl. Re. 23. eptember 1910 vart det kunngjort at det kulle haldat almindelig Folketælling for å få ei detaljert overikt over Noreg befolkning natta mellom 1. og 2. deember På kvar butad kulle alle peronar til tade førat inn i teljinglita, med ærkilt merknad om dei om var mellombel til tade (på beøk ov) på teljingtidpunktet. I tillegg kulle alle fate bebuarar om var fråverande (på reie, til jø ov) på teljingtidpunktet førat inn på lita. På denne måten kulle folketeljinga i 1910 gje ei overikt over befolkninga, både dei til tade og dei heimehøyrande, for kvar butad. I teorien kulle alle peronar om ikkje var heime på teljingtidpunktet, førat inn i to teljingliter, på heimtaden om 'f' og på opphaldtaden om 'mt'. I praki var det ikkje råd å kontrollere at dette konekvent vart gjennomført, og mange like peronar er oppført berre ein tad. I 1910-teljinga vart det for førte gang purt etter full fødeldato for alle peronar, og det var pørmål om tilleggopplyningar frå heimvende norkamerikanarar om utflyttingår, heimflyttingår, butad før utvandring og ite butad og tilling i Amerika. I teljinga kulle ein og opplye om ein peron var arbeidledig. Det vart ikkje gjennomført jordbrukteljing i 1910, men det vart halde ei eparat handverkteljing. Skipmannkap kulle oppførat berre for kip i norke hamner og farvatn, ikkje for norke kip i utanlandke hamner og farvatn. Men kiplitene frå denne teljinga er deverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøptader og 22 ladetader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. deember 1910 vart av Det tatitike Centralbureau talt opp til peronar. Teljingarbeidet Teljingarbeidet vart gjort frå og med tordag 1. deember 1910 og i å mange dagar om var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingkrinar, der teljarar, oftat kulelærarar, frå 1. deember gjekk frå hu til hu og fylte ut teljinglitene (dei åkalla hulitene) med informajon om alle peronar, til atde og fråverande. Etter at hulitene var ferdig utfylte, ette teljaren opp ei krinlite over talet på peronar for kvar butad i teljingkrinen, og å let ordføraren utarbeide ei hovudlite over talet på peronar for kvar krin innanfor heradet og dei tilhøyrande oknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magitraten. Teljarane, for det mete kulelærarar, fekk anvaret for kvar in teljingkrin. I byane vart teljinga gjort om jølvteljing, dv. at hueigarar og leigebuarar jølv fylte ut hulita for heile garden/huet og familielita for den enkelte leilegheit. Teljarane i primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og amle inn litene. Etter at hu- og familielitene var ferdig utfylt og amla inn, utarbeidde teljaren ei krinlite over talet på peronar for kvar gard/hu innafor teljingkrinen, og til it let magitraten utarbeide ei hovudlite over talet på peronar for kvar teljingkrin i byen, og tal på peronar i dei ulike okna i byen. Utfylling og innamling av kiplitene vart gjort av tollveenet ine funkjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet ine folketeljinghefte omfattar oftat ein kommune, men nokre hefte er på grunn av tørrelen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamakinformatert avkrift av dei originale peronlitene. Opplyningar frå hovudlitene er berre tekne med derom dei tilhøyrande peronlitene manglar. Ført kjem ei fortløpande utliting av butader og peronar i ame rekkefølgje om i originalmaterialet. Så følgjer alfabetike peronregiter på førenamn, etternamn og fødetad, plu eit butadregiter (gardregiter). Med utgangpunkt i regitra kan ein ved hjelp av ide-, gard/gate- og nummertilviinga gå inn i den fortløpande lita, der 5

6 ein finn komplette opplyningar frå kjelda om gardar, bruk, plaar og peronar. Ein del båtar/kip i hamn i herada kan finnat mellom butadene. Dataregitreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregitrert av Digitalarkivet regitreringeiningar i Stavanger og Vo og ved Regitreringentral for hitorike data (RHD), avd. Målelv. Folketeljinglitene er dataregitrert i kjema med fate felt. Felta tilvarar tort ett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla kjema for butad-, peron- og heimvende norkamerikanarar. Nedanfor vert vit dei hyppigat brukte felta for kvart kjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Butad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Butadnr. Butadnummer 2 Kret Teljingkrinnummer og -namn 3 Namn Butaden namn 4 Gnr Gardnummer 5 Bnr Bruknummer 6 Tiltade Tal peronar til tade, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande peronar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, ide-/uthubygning med natteopphald, talet på like bygningar og kva for bygningar. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leinga. Butad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Butadnr. Butadnummer 2 Kret Tellingkretnummer og -namn 3 Adree Gatenamn og nummer 4 Hutype 5 Tal etg. Tal etajer 6 Tiltade Tal peronar til tade, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande peronar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplyningar, lik om tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringlokale, tal forretninglokale, tal kvitleilegheiter, tal kjellarrom. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetnr 2 Plaering 3 Etg. Etaje 4 Per. Tal peronar totalt, menn - kvinner 5 Per. loft Tal peronar på loft eller kvit, menn - kvinner 6 Per. kjeller Tal peronar i kjeller, menn kvinner 7 Tiltade Tal peronar til tade, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande peronar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplyningar om talet ulike rom, lik om kjøkken, bad, opphaldrom, butadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for lojerande. Peron Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Peronnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Siviltand g/ug/b/e//f 5 But Butatu b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødeldato 9 Fødetad 10 Statb. Statborgarkap n = nork, for andre tår det på linjen under aman med andre merknader. 11 Tru Trudomamfunn = tatkyrkja, for andre tår det på lina under aman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplyningar, lik om bygning for nattopphald, edvanlig butad, opphaldtad, arbeidledig, tatborgarkap (for dei om ikkje var norke), trudomamfunn (for dei om ikkje tilhøyrde tatkyrkja), jukdomtiltand, forørgar livtilling, etniitet og pråk. Dee har alle leietektar i fulltekt for å lette leinga. Heimvend nork-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingår frå Noreg 2 Attendeflyttingår til Noreg 3 Site butad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande lite Opplyningane frå dei forkjellige kjemaa er i heftet tort ett krivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Butad- og peronopplyningane for kvar butad er plaert i kvar in bok innanfor ei felle ramme. Innanfor kvar bok/ramme kjem øvt ei line med feltnamn krivne i kuriv. Deretter følgjer under dei repektive feltnamna opplyningane frå kjelda krivne med feit krift (butad) eller vanleg krift (reten). For kvar innføring (f ek butad eller peron) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre peronopplyningar er plaert på line 2 under peronen det gjeld. Då vil feltnamnet tå i kuriv og opplyningane frå kjelda tå med vanleg krift rett etterpå. Opplyingar om heimvende nork-amerikanarar vert vit på line 2 eller 3 og vidare rett under peronen det gjeld. Feltnamna vil vere i kuriv, men opplyningane frå kjelda vil tå med vanleg krift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under butad vier feltet Uthu om butaden hadde ide- eller uthubygning om vart brukt til natteopphald for menneke, om ja tår talet på like bygningar her. Type uthu gjev namnet på dee bygningane, f ek Stall, Fjø ov. Under peron angir feltet Sedv./ann. ted peronen edvanlige butad derom feltet But (butatu) har verdien mt (mellombel til tade) eller der ein trudde peronen hadde opphald om But har verdien f (fråverande). Fate forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte regitrert med tore boktavar.) Om næringlokale bu = butikk ko = kontor ve = verktad an = andre lokale for næringdrift Kjønn m = mann k = kvinne Botatu b = buett på taden mt = mellombel til tade f = fråverande Stilling i familien hf = hufar hm = humor = on 7

8 d = dotter tj = tenar fl = lojerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvi lektning!) el = einleg lojerande (dv med eige huhald) b = beøkande Ektekapleg tilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann = eparert f = fråkild Fødetad t = fødd i teljingheradet Underåttleg tatu n = nork tatborgar Trudomamfunn = tilhøyrande den norke tatkyrkja Sjukdom b = blind d = døvtum = innjuk aa = åndvak Najonalitet n = nork l = lappik lf = lappik, fatbuande ln = lappik, nomadierande k = kvenk (fink) b = blanda Språk n = nork l = lappik f = fink (kvenk) Speialymbol frå dataregitreringa I utkriftene vil det vere nokre teikn/ymbol om markerer problem i originalkjelda eller i den dataregitrerte utgåva:?? markerer at krifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleeleg (f ek Kriti?? er brukt om kiljeteikn mellom to alternative opplyningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to om er den rette (f ek ). % markerer overtryking i kjelda. Derom eit ord eller ei etning er overtroken, vert det markert med % framfor og bak det overtrokne (f ek Peder %Han% ).!! markerer at denne opplyninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplyninga manglar heilt i kjelda (f ek førenamn for udøypte barn). * etter ein opplyning, f ek eit etternamn, markerer at opplyninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne peronen (f ek eit barn), men er påført av regitratoren på grunnlag av opplyningar om peronane omkring (f ek foreldre eller øken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er regitratoren in eigen, og ikkje tår i kjelda. Alfabetike regiter 8

9 I førenamn- og etternamnregiteret finn ein peronane ine fulle namn, fødelår og butad, plu ei tilvining til ide i den fortløpande lita og peronen nr. i hulita. I fødetadregiteret finn ein peronane ine oppgjevne fødetader, fulle namn og fødelår, plu ei tilvining til ida i den fortløpande lita og peronen nr. i hulita. Berre peronar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Butadregiteret inneheld namn på butaden med tilhøyrande ide- og gard- og bruknummer i den fortløpande lita. 9

10 1638 Orkedalen Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingkret tartar. Peronar kreten: 2031 (kvinner: 1050, menn: 981) Butader i kreten: 299 Kret: 001 Herred/by: Orkedalen Strandly (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Iver Mikkelen Strandly m g b hf Gaardbruker Indal n 002 Siri Strandly k g b hm kone Orkedalen 003 Marit O. Ingdal k e b fl For. Grbr Gudbranddalen n 004 Odin M. Strandly m g b hf Fiker og jordarbeider Ingdalen n 005 Karen Oline Strandly k g b hm kone Ingdalen n 006 Siri Od. Strandly k ug b d Orkedalen 007 Karen O. Strandly k ug b d Orkedalen 008 Ingvald O. Strandly m ug b Orkedalen 009 Olga O. Strandly k ug b d Orkedalen 010 Martin O. Strandly m ug b Orkedalen 011 Arne Margido Strandly m ug b Orkedalen Vilmannløkken (1 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Han Korneluen (Grande) m g f hf handelkarl Hitteren n Sannynleg opphaldtad: Børen 002 Oline Bergitte Olen (Grande) k g b hm kone Fladangern 003 Olaf B. Olauen Dahle m ug b Kitomtarbeider Fladangern 004 Ovedia Berntine Myrvold k g b d d Fladangern 005 Kritian Juliu Myrvold m g f el Grubearbeider Altahaugn Sannynleg opphaldtad: Domaa 006 Otilie Bergitte Myrvold k ug b d d Fone n 007 Signe Olufine Myrvold k ug b d d Orkedalen Nærvikløken (plad) (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Gabriel Johanen m g b hf Værftarbeider Ingdalen n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1883 Flytta attende til Noreg: 1887 Butad i Noreg før utflytting: Orkedalen Site butad i Amerika: Ipenning Stilling i Amerika: Tømmermand Merknad: 002 Marit Klemmetdatter k g b hm kone Børekogn n 003 Ludvig Dahle m g f fl Pladearbeider Kritianund n Sannynleg opphaldtad: Trolla 004 Gunhild Dahle k g b d d Orkedalen Auneløkken (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Ole Melo m g b hf Arbeider ved kitomt Vaage n Gudbranddalen 002 Malene Melo k g b hm kone Indeth n Kvikne 003 Ragnhild Melo k ug b d barn Støren n 004 Ole O. Melo m ug b barn Aaen n 005 Ivar O. Melo m ug b barn Aaen n 006 Olaf O. Melo m ug b barn Stenkjær n 007 Otto O. Melo m ug b barn Stenkjær n 008 Alette O. Melo k ug b d barn Orkedalen Villa Gjør (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Einar Kritian Holt m g b hf Kontorchef ved Kritianian trælatforr. 002 Juliane Kritine Holt k g b hm kone Sarpborgn 003 Per Holt m ug b barn Orkedalen 004 Eva Holt k ug b d barn Orkedalen 005 Ele Holt k ug b d barn Orkedalen 006 Thorleiv Holt m ug b fl Bogholder ved Thamhavn Kritianian jernbane Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1638 Orkedalen 007 Johanne Mjøen k ug b tj tj Meldalenn Thamhavn Jernbanetation (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ramu Berg m g b hf Konduktør Hevne n 002 Hanine Berg k g b hm kone Aaleundn 003 Hildur Berg k ug b d d Trondhjemn 004 Viktor Berg m ug b barn Trondhjemn 005 Ramu Kritian Berg m ug b fl Bremer med kitog Hevne n Thamhavnbakken (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ingebrigt Benjaminen m g b hf Jerndreier (fabrikarbeider) Gjetetrandenn 002 Lina Benjaminen k g b hm kone Gjetetrandenn 003 Agni Benjaminen k ug b d barn Trondhjemn 004 Inga Benjaminen k ug b d barn Trondhjemn 005 Bjørn Benjaminen m ug b barn Trondhjemn 006 Alaug Benjaminen k ug b d barn Trondhjemn 007 Paul Benjaminen m ug b barn Orkedalen Thamhavnbakken (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 K. Th. Smaaland m g b hf Værkmeter (mek.v.) Kongbergn 002 Anne Smaaland k g b hm kone Ringeriken 003 Kritian L. Smaaland m ug f Studerende Kritianian Sannynleg opphaldtad: Trondhjem 004 Sigurd Ole Smaaland m ug b Kritianian 005 Signe Smaaland k ug b d d Kritianian 006 Dagny Sigri Smaaland* k ug b d d Kritianian 007 Thorleif Smaaland m ug b Kritianian 008 Randi Smaaland k ug b d d Vet n Aker 009 Erling Trogh. Smaaland m ug b Vet Aker n Thamhavnbakken (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Emelie Løvold k e b hm Enkefru med penion Modum n 002 Thora Løvold k ug b d Pootaitent!! Arndal n Thamhavnbakken (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Oluf A. Svartad m g b hf Stationmeter Rommerike n 002 Gunda Svartad k g b hm kone Drammenn 003 Lar Norgreen Svartad m ug b Ne n Rommerike 004 Olga Dagmar Svartad k ug b d d Ne n Rommerike 005 Gunnar O. Svartad m ug b Kongvinger n 006 Ragnar Odd. Svartad m ug f Kongvinger n Sannynleg opphaldtad: Sykehjemmet Evjen 007 Brynhild Adelheid Svartad k ug b d d Toten n 008 Hedvik Andrea Svartad k ug b d d Orkedalen Thamhavnbakken (2 m, 3 k) (2 m, 2 k) 001 Axel Hertad m g b hf Dampkipfører Hommelvik n 002 Helga Joefine Hertad k g b hm kone Kongvinger n 003 Hjørdi Hertad k ug b d d Trondhjemn 004 Gunnar Hertad m ug b Trondhjemn 005 Inez Zetlitz k ug mt b For. Kontorbetj Nyork Statb.: Forenede tatter Truamf.: Luterk Evangelik Sedvanleg butad:!! Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Øren Jernbanetation (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Abjørn Bjerke m g b hf Ingeniør ved elek Kritianian kraftanlæg 002 Alexandra Bjerke k g b hm kone Bergen n 003 Abjon Bjerke m ug b Kritianian 004 Erling Bjerke m ug b Kritianian 005 Trul Bjerke m ug b Orkedalen 006 Alexandra Bjerke k ug b d d Orkedalen 007 Marie Solbu k ug b tj Tjenetepike Orkedalen Nervik (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 John Heglund m g b hf Smed Orkedalen 002 Randi Heglund k g b hm kone Børekogn n 003 Alma Heglund k ug b d barn Børekogn n 004 Rakel Heglund k ug b d barn Orkedalen 005 John Heglund m ug b barn Orkedalen 006 Johanna Gunderen k ug b hm Arbeiderke Orkedalen 007 Eli Thveregtrø k ug b el egne Midler Orkedalen 008 Lovie Gunderen k ug b d d Orkedalen Butadnr. Kret Namn Gnr. Bnr. Tiltade Bebudde Heimehørande hu Thamhavn gaard (4 m, 9 k) 1 14 (5 m, 9 k) 001 Bjørn Øxne m ug b hf Kontorchef (trælatforr.) Søndre n Land 002 Marie Hof k ug b hubetyrerindehubetyrerinde Søndre n Land 003 Eli Evjen k ug b tj Tjenetepike Orkedalen 004 Kritian Kjeltad m g b hf Agronom Orkedalen Merknad: Agronomboligen 005 Kritianne Kjeltad k g b hm kone Levangern landogn 006 Elide Karoline Kjeltad k ug b d barn Strinden n 007 Gudrun Kjeltad k ug b d barn Byaaen n 008 Kritian Kjeltad m ug b barn Størdalenn 009 John Kjeltad m ug b barn Størdalenn 010 Ingrid Kjeltad k ug b d barn Orkedalen 011!! Kjeltad* k ug b d barn Orkedalen Merknad: udøpt pike 012 Johanna Kjærem k ug b tj tj Børen n 013 Ole Mørkve m ug f el Skogindpektør n Sannynleg opphaldtad: Børen 014 Karen A. Kjeltad k ug b tj Budeie Orkedalen Nærvik (6 m, 7 k) 12 (6 m, 6 k) Thorvald Aa m g b hf Makinit ved Thamhavn Drammenn bruk 002 Sigri Aa k g b hm kone Kritianian 003 Aagot Aa k ug b d barn Sarpborgn 004 Sigurd Alf Aa m ug b barn Smaalenenen 005 Torbjørg Solveig Aa k ug b d barn Smaalenenen 006 Snfrid Aa k ug b d barn Orkedalen 007 Thorleif Brynjulf Aa m ug b barn Orkedalen 008 Petter Ingv. Ingebrigten m g b hf Skogformand Trondhjemn 009 Kontance Ingebrigten k g b hm kone Trondhjemn 010 Bjørnulf Ingebrigten m ug b barn Orkedalen 011 Borghild Ingebrigten k ug b d barn Orkedalen 012 Knud Ingebrigten m ug b barn Orkedalen 013 Marie Ingebrigten k ug mt b Hubetyrerinde Frøken Trondhjemn Sedvanleg butad: Thjem Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1638 Orkedalen Nærvik (5 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Andrea Olen Nærvik m g b hf Gaardbruker Orkedalen 002 Johanna Nærvik k g b hm kone Orkedalen 003 Anna A. Nærvik k ug b d barn Orkedalen 004 Ole A. Nærvik m ug b barn Orkedalen 005 Marta A. Nærvik k ug b d barn Orkedalen 006 Ingeborg Nærvik k ug b d barn Orkedalen 007 Andrea A. Nærvik m ug b barn Orkedalen 008 Johanna A. Nærvik k ug b d barn Orkedalen 009 Kritian A. Nærvik m ug b barn Orkedalen 010 Beret Anna Nærvik k ug b d barn Orkedalen 011 Anette A. Nærvik k ug b d barn Orkedalen 012 Ingebrigt A. Nærvik m ug b barn Orkedalen Nærvik (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Otto Borch Nilen m g b hf Sekretær ved Thamhavn Kritianian jb 002 Ragnfrid Borch Nilen k g b hm kone Kritianian 003 Otto Andrea Nilen m ug b Orkedalen 004 Johanna Holdvagt k ug b tj Tjenetepike Orkedalen 005 Thorleif Nilen m g b hf Wikler Kritianian 006 Anna Nilen k g b hm kone Kragerø n 007 Thorny Nilen k ug b d d Kritianian 008 Marvel Nilen k ug b d d Kritianian Butadnr. Kret Namn Gnr. Bnr. Tiltade Bebudde Heimehørande hu Nærvik (Fernieplad) (6 m, 9 k) 1 15 (6 m, 9 k) 001 Lorent Brovold m g b hf Kjøbmand Snaaen n Merknad: Hovedbygningen 002 Elie Brovold k g b hm kone Snaaen n 003 Kitty Brovold k ug b d d Snaaen n 004 Karl Hoeth m g b hf Lokomotivfører Kværne n 005 Gjertru Hoeth k g b hm kone Tingvoldn 006 Eter Hanine Hoeth k ug b d d Trondhjemn 007 Johanne Røhme m g b hf Tandlæge Orkedalen 008 Ingri Røhme k g b hm kone Kritianian 009 Elin Røhme k ug b d d Orkedalen 010 Theree Roaldeth k ug b tj Tjenetepike Kritianund n n 011 Lar Olauen Vilmann m g b hf Sagbrukarbeider Orkedalen Merknad: Bakgaarden 012 Karen Wilmann k g b hm kone Orkedalen 013 Ole Vilmann m ug b Orkedalen 014 Fredrikke Vilmann k ug b d d Orkedalen 015 Johan Vilmann m ug b Orkedalen Nærvik (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Beret Fladaa k e b hm Enke med Kapital Børen n 002 Anne Rønning k e b hm Enke arbeiderke (divere) Orkedalen Merknad: E: Fødelår påført einare Nærvik (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Karen Svenden k e b hm Enke med Kapital Orkedalen 002 Ole Svenden m ug b Orkedalen 003 Petra Svenden k ug b d d Orkedalen 004 Nil Peder Svenden m ug b Orkedalen 005 Arne Svenden m ug b Orkedalen 006 Bjarne Gaavik m g b hf Makinit Trondhjemn Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 007 Karen Gaavik k g b hm kone Orkedalen Nærvik (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Gabriel Sletvold m g b hf Gaarddreng Børen n 002 Karen Sletvold k g b hm kone Orkedalen 003 Kari Sandplad k e b fl Enke med Kapital Høilandetn 004 Ole Sandplad m ug b Orkedalen 005 Axel Opal m g b hf Lokomotivfører Kritianian 006 Jonette Opal k g b hm kone Levangern landogn 007 Margit Nilen k ug b fl For. Mekaniker Trondhjemn 008 Sylva Marie Hanen k ug b tj Tjenetepike Trondhjemn Nærvik (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Helge Vevik m g b hf Snedker Bynæetn 002 Alfride Vevik k g b hm kone Beitadenn 003 Sigri Vevik k ug b d d Orkedalen 004 Harald Vevik m ug b Orkedalen Nærvik (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Eliabet Langeng k g b hm kone Orkedalen 002 Edv. Langeng m g f hf Grubearbeider Meldalenn Sannynleg opphaldtad: Meldalen 003 Karen Langeng k ug b d d Orkedalen 004 Ole Andreen m g b el Sagbrukarbeider Vaaler n 005 Gjertru Wilmann k ug b hm For. Kiokdame Orkedalen 006 Suann Wilmann k ug b d Butikdame Orkedalen Nærvik (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Johan Mathien m g b hf Formand ved agbruk Fredriktad n 002 Mina Mathien k g b hm kone Fredriktad n 003 Inga Mathien k ug b d d Orkedalen 004 Karl Mathien m ug b arbeider ved agbruk Orkedalen 005 Johan Mathien m ug b arbeider ved agbruk Orkedalen 006 Anna Mathien k ug b d d Sverige n 007 Jenny Mathien k ug b d d Sverige n 008 Kritian Mathien m ug b Orkedalen Nærvik (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Adolf Haugand m g b hf Fyrbøter Bjørnør n 002 Kritine Haugand k g b hm kone Rindalen n 003 Albert Haugand m ug b Orkedalen Nærvik (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Thorvald Haugand m g b hf Arbeider ved agbruk Bjørnør n 002 Beret Haugand k g b hm kone Orkedalen 003 Arne Haugand m ug b Orkedalen 004 Henrik Dahlum m g b hf Tømmermand Hevne n 005 Beret Dahlum k g b hm kone Klæbo n 006 Johan Mariu Dahlum m ug b Klæbo n 007 Elie Dahlum k ug b d d Klæbo n 008 Marta Dahlum k ug b d d Klæbo n Nærvik (6 m, 10 k) 16 (6 m, 10 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1638 Orkedalen 001 Arnt P. Meland m e b hf Tømmermand Børen n 002 Karen Oline Meland* k ug b d barn Børen n 003 Johanna Pauline Meland k ug b d barn Børen n 004 Idda Ovedi Meland k ug b d barn Børen n 005 Paul Adolf Meland m ug b barn Børen n 006 Olga Meland k ug b d barn Børen n 007 Olaug Berntine Meland k ug b d barn Børen n 008 Ragnild Meland k ug b d barn Børen n 009 Oluf Ebbeen m g b hf Arbeider ved agbruk Lenviken 010 Gurine Ebbeen k g b hm kone Orkedalen 011 Edvard Ebbeen m ug b Arbeider ved agbruk Orkedalen 012 Gutav Ebbeen m ug b barn Orkedalen Arbeidledig: l 013 Gjertru Ebbeen k ug b d barn Trondhjemn 014 Olie Ebbeen k ug b d barn Trondhjemn 015 Margido Ebbeen m ug b barn Orkedalen 016 Ingeborg Ebbeen k ug b d barn Orkedalen Nærvik (6 m, 5 k) 10 (6 m, 4 k) Elenu Snildal m g b hf Arbeider ved agbruk Hevne n 002 Ingeborg-Anna Snildal k g b hm kone Børen n 003 Marie Snildal k ug b d d Orkedalen 004 Jen Snildal m ug b Orkedalen 005 Oldu Laren m g b hf Arbeider ved agbruk Beitan n 006 Fanny Antonie Laren k g b hm kone Trondhjemn 007 Rudolf Laren m ug b Orkedalen 008 Aabjørn Laren m ug b Orkedalen 009 Ulrikka Laren k ug b d d Orkedalen 010!! Laren* m ug b Orkedalen Merknad: udøpt gut 011 Anna Johanna Røhmemo k ug mt tj Tjenetepike Orkedalen Sedvanleg butad: Røhmemo Nærvik (5 m, 7 k) 10 (4 m, 6 k) Peder Klungervik m g b hf Tømmermand Hevne n 002 Ingeborg Klungervik k g b hm kone Orkedalen 003 Ander Klungervik m ug b barn Orkedalen 004 Beret Klungervik k ug b d barn Orkedalen 005 Anton Klungervik m ug b barn Orkedalen 006 Karen Klungervik k ug b d barn Orkedalen 007 Johanna Klungervik k ug b d barn Orkedalen 008 Gjertine Klungervik k ug b d barn Orkedalen 009 Ander Blomli m g mt b Gaardbruker Meldalenn Sedvanleg butad: Blomli 010 Beret Blomli k g mt b kone Hitteren n Sedvanleg butad: Blomli 011 Ingemann Dahle m g b hf Mekanikker Bergen n 012 Johanna Dahle k g b hm kone Meldalenn Nærvik (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Beret Marie Vinje k e b hm Arbeiderke Movikenn 002 Anna Margrethe Vinje k ug b d trykerke Movikenn Nærvik (4 m, 5 k) (5 m, 5 k) 001 Jen Jenen m g f hf Handelreiende Mojøen n Sannynleg opphaldtad: Trondhjem 002 Marie Jenen k g b hm kone Orkedalen 003 Jenny Jenen k ug b d barn Orkedalen Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 004 Johanna Jenen k ug b d barn Orkedalen 005 Nil Jenen m ug b barn Orkedalen 006 Anna Jenen k ug b d barn Orkedalen 007 Sverre Jenen m ug b barn Orkedalen 008 Vilhelm Jenen m ug b barn Orkedalen 009 Gudrun Jenen k ug b d barn Orkedalen 010 Reidar Jenen m ug b barn Orkedalen Nærvik (4 m, 2 k) (4 m, 1 k) 001 Juliu Andrea Berg m g b hf Bakermeter Tromø n 002 Anne Berg k g b hm kone Ringebo n 003 Marie Raktang k ug mt b Hubetyrerinde Tingvoldn Sedvanleg butad: Strømnæet 004!! Ørbæk-Huum m ug b el Stationmeter Skien n 005 Han Ingval Hanen m ug b el Kontormand v/ Sagbruk Trondhjemn 006 Rolf Aabj. Elnæ m ug b fl For. Muikergeant Orkedalen Nærvik (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Peder Antoniu Antonen m g b hf Slagtermeter S Strinden n 002 Johanna Antonen k g b hm kone Orkedalen 003 Mette Antonen k ug b d d Orkedalen Thamhavn maabruk (1 m, 6 k) (3 m, 7 k) 001 Eilert Solem m g b hf Barber S Størdalenn 002 Cecillie Solem k g b hm kone Namo n 003 Hilda Solem k ug b d Butikdame Trondhjemn Arbeidledig: l 004 Han C. Hanen m g f hf Blikkenlager n Sannynleg opphaldtad: Surendalen 005 Kritine Hanen k g f hm kone Aker n Sannynleg opphaldtad: Surendalen 006 Ole K. Hanen m g f hf Blikkenlager Aker n Sannynleg opphaldtad: Meldalen 007 Pauline Hanen k g b hm kone Sverige n 008 Mary Kontance Hanen k ug b d d Sverige n 009 Hildur Hanen k ug b d d Sverige n Merknad: E: Fødelår påført einare 010!! Hanen* k ug b d d Orkedalen Merknad: udøpt pike Thamhavn maabruk (3 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Nil Skogan m g f hf Arbeider ved agbruk Hitteren n Sannynleg opphaldtad: Kritianund 002 Marie Skogan k g b hm kone Aafjordenn 003 Bernhard Nilen m ug b Baker Ørlandet n 004 Ivar Gjønne m g b hf Arbeider ved agbruk Orkedalen Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1894 Butad i Noreg før utflytting: Orkedalen Site butad i Amerika: Minapoli Stilling i Amerika: Arbeidet ved agbruk Merknad: 005 Johanna Gjønne k g b hm kone Orkedalen 006 Anna Gjønne k ug b d Exp.trice ved aviforretng Amerika n 007 Gundhild Ekli k ug b hm Arbeiderke Orkedalen 008 Ingeborg Ekli k ug b d Syerke Orkedalen 009 Gurine Ekli k ug b d Syerke Orkedalen 010 Iver Johnen m g b hf Arbeider ved agbruk Hommelvik n 011 Johanna Johnen k g b hm kone Frøien n Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1638 Orkedalen Thamhavn maabruk (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Ole Viggen m g b hf Arbeider ved agbruk Børen n 002 Randi Viggen k g b hm kone Børen n 003 Ingeborg Viggen k ug b d d Børen n 004 Johan Viggen m ug b Børen n 005 Emma Viggen k ug b d d Orkedalen 006 Arne Margido Viggen m ug b Orkedalen 007 Ole Nilen m ug b el Kaiarbeider Røro n 008 Anton Haldoren m g b hf Arbeider ved agbruk Levangern 009 Anna Haldoren k g b hm kone Størdalenn 010 Albin Johanen m ug b Sverige n 011 Eter Johanen k ug b d d Sverige n Nærvik (2 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Peder Solbu m g b hf Gaarddreng Orkedalen 002 Ingri Solbu k g b hm kone Børen n 003 Eli Solbu k ug b d arbeiderke (div) Orkedalen 004 Ingeborg Marie Lillemyr k ug b d d Orkedalen 005 Fredrik Lillemyr m ug b el arbeider ved agbruk Orkedalen 006 Marku Veenen m g f hf arbeider ved agbruk Skjørnen n Sannynleg opphaldtad: Skjørnen 007 Jørgine Veenen k g b hm kone Skjørnen n 008 Andine Veenen k ug b d Tjenetepike Skjørnen n 009 Marie Veenen k ug b d Tjenetepike Skjørnen n Butadnr. Kret Namn Gnr. Bnr. Tiltade Bebudde Heimehørande hu Nærvik (5 m, 3 k) 3 8 (5 m, 3 k) 001 Arnt A. Balnæ m g b hf handelmand Hitteren n 002 Johanna Balnæ k g b hm kone Meldalenn 003 Martinu Balnæ m g b hf Sild og fikhandler Hitteren n Merknad: Vaaninghu bakgaard 004 Eli Balnæ k g b hm kone Orkedalen 005 Johanna Balnæ k ug b d Tjenetepike Orkedalen 006 Alfred Nilen m ug b el arbeider ved agbruk Trondhjemn 007 Ole Hongne m ug b el arbeider ved agbruk Børen n 008 Johan Johnen m ug b el arbeider ved agbruk Orkedalen Nærvik (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ander Hanen m g b hf Arbeider ved agbruk Orkedalen 002 Ingeborg Hanen k g b hm kone Orkedalen 003 Arnt Hanen m ug b Orkedalen Sjukdom: b 004 Olav Hanen m ug b Orkedalen 005 Ole Soltad m g b hf Tømmermand Børekogn n 006 Anne Soltad k g b hm kone Buviken n 007 Aata Erikka Soltad k ug b d d Orkedalen Nærvik (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Brevig m g b hf Arbeider ved agbruk Hevne n 002 Ingeborg-Anna Brevik k g b hm kone Orkedalen 003 Bereth Brevik k ug b d d Orkedalen Nærvik (1 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Inger Engelen k e b hm Enke med Kapital Orkedalen 002 Karl Wilhelmen m g f hf Handelreiende Hitteren n Sannynleg opphaldtad: Inderøen Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Bolette Wilhelmen k g b hm kone Orkedalen 004 Ingrid Wilhelmen k ug b d d Orkedalen 005 Olaf Gjønne m g b hf Kaiarbeider (jauer) Amerika n 006 Karen-Marta Gjønne k g b hm kone Orkedalen 007 Johanna Gjønne k ug b d d Orkedalen 008 Anne E. Stenbak k ug b el egne Midler Orkedalen Nærvik (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Siri Maden k ug b hm lever av Kapital Bjørnør n Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1877 Flytta attende til Noreg: 1900 Butad i Noreg før utflytting: Orkedalen Site butad i Amerika: Cikago Stilling i Amerika: Hubetyrerinde Merknad: Nærvik (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 John Rictad m g b hf Arbeider ved agbruk Meldalenn 002 Andrea!! Rictad k g b hm kone Orkedalen 003 Einar Helberg m ug mt b For. Smed Trondhjemn Sedvanleg butad:!! Nærvik (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Sivert Mathien m ug b hf Arbeider ved agbruk Orkedalen 002 Jeny Mathien k ug b d d Trondhjemn 003 Dagmar Mathien k ug b d d Trondhjemn Nærvik (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Mon Eli m g b hf Arbeider ved agbruk Børen n Arbeidledig: l 002 Emelie Eli k g b hm kone Børen n 003 Ole Monen Eli m ug b barn Børen n 004 Beret M. Eli k ug b d barn Børen n 005 Einar Eli m ug b barn Børen n 006 Ingvald Eli m ug b barn Orkedalen 007 Marie Eli k ug b d barn Orkedalen 008 Fredrikke Eli k ug b d barn Orkedalen 009 Martin Eli m ug b barn Orkedalen Nærvik (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Mathia Olen m g b hf Skrædder Orkedalen Heimvendt nork-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1883 Flytta attende til Noreg: 1886 Butad i Noreg før utflytting: Orkedalen Site butad i Amerika: Minneota Stilling i Amerika: Grubearbeider Merknad: 002 Ingeborg Olen k g b hm kone Meldalenn 003 Anton Mathien m ug b Arbeider ved agbruk Orkedalen 004 Marie Brevik k ug b fl For. No Orkedalen 005 Elen Hektad k ug b tj Tjenetepike Hevne n Nærvik (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Martinu Grinden m g b hf Fiker Orkedalen 002 Olava Grinden k g b hm kone Frota n 003 Ole M. Grinden m ug b Kaiarbeider Orkedalen 004 Beier Bernten m g f hf Jernbanearbeider Bjugn n Sannynleg opphaldtad: Trondhjem 005 Oline Bernten k g b hm kone Orkedalen 006 Otto Bernten m ug b Orkedalen 007 Normann Bernten m ug b Orkedalen Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1638 Orkedalen Nærvik (5 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Anton Karlen m g b hf Lenearbeider Orkedalen 002 Oline Karlen k g b hm kone Orkedalen 003 Anna Karlen k ug b d Syerke Orkedalen 004 Kritian Karlen m ug b Arbeider ved agbruk Orkedalen 005 Johanna Karlen k ug b d d Orkedalen 006 Ole Karlen m ug b Orkedalen 007 Johan Karlen m ug b Orkedalen 008 Guri Karlen k ug b d d Orkedalen 009 Elling Haugne m g mt logerende Arbeider ved agbruk Børen n Sedvanleg butad: Gjetetranden Nærvik (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Edvind Karlen m g b hf Arbeider ved agbruk Fredriktad n 002 Karen Karlen k g b hm kone Orkedalen 003 Laura Karlen k ug b d barn Orkedalen 004 Johanna Karlen k ug b d barn Orkedalen 005 Gudrun Karlen k ug b d barn Orkedalen 006 Lydia Melgaard k ug b fl For. Sagbrukarb Mandal n Thamhavn (7 m, 7 k) 14 (7 m, 7 k) Ingebrigt Gunderen m g b hf For. Amt og Kommune Lilleelvedalen n Sjukdom: 002 Karen Gunderen k g b hm Orkedalen 003 Ole Gunderen m ug b Arbeider ved agbruk Orkedalen 004 Ingebrigt Oftad m g b hf Arbeider ved agbruk Orkedalen 005 Joefine Oftad k g b hm kone Orkedalen 006 Eelling Oftad m ug b barn Gjedetrandenn 007 Maren Oftad k ug b d barn Gjedetrandenn 008 Laura Oftad k ug b d barn Orkedalen 009 Anna Oftad k ug b d barn Orkedalen 010 Anton Oftad m ug b barn Orkedalen 011 Johan Idahl m g b hf Arbeider ved agbruk Gjedetrandenn 012 Marit Idal k g b hm kone Orkedalen 013 Ole Olevariu Idal m ug b Orkedalen 014 Oline Kritine Idal k ug b d d Orkedalen Thamhavn (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Anton Laren m g b hf Lenearbeider Hevne n 002 Hanna Laren k g b hm kone Orkedalen 003 Antonie Laren k ug b d d Orkedalen 004 Johan Laren m ug b Orkedalen 005 Leonard Laren m ug b Orkedalen 006 Marie Laren k ug b d d Orkedalen 007 Lilli Laren k ug b d d Orkedalen Thamhavn (6 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Jen Viggen m g b hf Handelmand Orkedalen 002 Elen Viggen k g b hm kone Børen n 003 Paul Viggen m ug b Snedker Orkedalen 004 Han Viggen m ug f Skolelev Orkedalen Sannynleg opphaldtad: Levanger 005 Mical Drageth m g b hf Gaardbruker Strinden n 006 Anne Drageth k g b hm kone Orkedalen 007 Martin Drageth m ug b barn Orkedalen 008 Elen Drageth k ug b d barn Orkedalen 009 Jen Drageth m ug b barn Orkedalen Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 010 Karl Drageth m ug b barn Orkedalen 011 Berntine Nærvik k ug b tj tj Orkedalen Nærvik (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Lar Viggen m ug b hf Lenearbeider Orkedalen 002 Johanna Viggen k ug b d d Orkedalen 003 Gyda Vilmann k ug b tj Huholderke Kritianund n Nærvik (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Nil P. Svenden m e b hf Kjøpmand %Handelmand Aremark n % 002 Agni Svenden k ug b d Butikdame Orkedalen 003 Jørgine Svenden k ug b d huholderke Orkedalen 004 Aagot Svenden k ug b d Butikdame Orkedalen 005 Nina Svenden k ug b d d Orkedalen 006 Helga Berg k ug b tj Tjenetepike Orkedalen Thamhavn (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Kritine Olen Skjulvik k e b hm Enke med Kapital Bjørnør n 002 Johan S. Støreth m g b hf Smed Haelviken n 003 Suanna Støreth k g b hm kone Orkedalen 004 Sverre Støreth m ug b Orkedalen 005 Peder Støreth m ug b Orkedalen Thamhavn (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan Mo m g f hf Skibtømmermand Hevne n Sannynleg opphaldtad: Trondhjem 002 Mary Mo k g b hm kone Høilandetn Thamhavn (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anne Sandløk k e b hm For. af Kommunen Orkedalen 002 Bernhard Nærvik m g b hf Smedarbeider Orkedalen 003 Eli Nærvik k g b hm kone Orkedalen Thamhavn maabruk (plad) (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Jørgen Jønberg m g b hf Arbeider ved agbruk Hedemarken n 002 Oline Jønberg k g b hm kone Orkedalen 003 Gjertru Jønberg k ug b d Tjenetepike Orkedalen 004 Ingebrigt Jønberg m ug b barn Orkedalen 005 Ole Jønberg m ug b barn Orkedalen 006 Jørgen Jønberg m ug b barn Orkedalen 007 Suanna Jønberg k ug b d barn Orkedalen 008 Eline Jønberg k ug b d barn Orkedalen 009 Erik Jønberg m ug b barn Orkedalen 010 Jørdi Olive Mælheim k b d barn Orkedalen Thamhavn (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole A. Hanen m g b hf Lenearbeider Orkedalen 002 Petronelle Hanen k g b hm kone Bjørnør n 003 Ander Hanen m ug b grubearbeider Orkedalen 004 Borghild Elvide Hanen k ug b d d Trondhjemn Thamhavn (0 m, 4 k) (0 m, 4 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1638 Orkedalen 001 Gjertru Reitan k e b hm forørge af Kommunen Orkedalen 002 Pauline Krogne k e b hm forørge af Kommunen Orkedalen 003 Maren Krogne k ug b d forørge af Kommunen Orkedalen 004 Helene Krogne k ug b d forørge af Kommunen Orkedalen Thamhavn (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Thorvald Olen m g b hf Arbeider ved agbruk Fredriktad n 002 Johanna Olen k g b hm kone Drammenn 003 Albert Olen m ug b Arbeider ved agbruk Orkedalen Thamhavn (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Petter Olen Bakken m g b hf Kitomtarbeider Orkedalen 002 Lovie Bakken k g b hm kone Romdalenn 003 Otto Bakken m ug b Orkedalen 004 Olaf Bakken m ug b el Grubearb Orkedalen Thamhavn (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Martin Kjønli m g b hf Arbeider ved agbruk Orkedalen 002 Gurine Kjønli k g b hm kone Orkedalen 003 Marta Kjønli k ug b d d Orkedalen 004 Maren Kjønli k ug b d d Orkedalen 005 Gunda Kjønli k ug b d d Orkedalen 006 Martin Kjønli m ug b Orkedalen 007 Sigurd Kjønli m ug b Orkedalen 008 Karen Kjønli k ug b d d Orkedalen 009 Elie Kjønli k ug b d d Orkedalen Thamhavn (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johanne Nærvik m g b hf Makinit Orkedalen 002 Anna Nærvik k g b hm kone Strinden n Thamhavn maabruk (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Anton Riktad m g b hf Arbeider ved agbruk Orkedalen 002 Marit Riktad k g b hm kone Orkedalen 003 Ole Riktad m ug b Orkedalen 004 Gjertru Riktad k ug b d d Orkedalen 005 Thora Riktad k ug b d d Orkedalen 006 John Riktad m ug b Orkedalen Thamhavn (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Ole Syverten m g b hf Filekivefabrikant Fredriktad n 002 Serine Syverten k g b hm kone Orkedalen 003 Johan Syverten m ug b arb. ved agbruk Orkedalen 004 Karoline Syverten k ug b d d Orkedalen 005 Okar Syverten m ug b Orkedalen 006 Sigri Syverten k ug b d d Fredriktad n 007 Marit Syverten k ug b d d Orkedalen 008 Julie Syverten k ug b d d Orkedalen 009 Petra Syverten k ug b d d Orkedalen Thamhavn maabruk (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ander Tungen m g b hf Arbeider ved agbruk Børen n 002 Beret Tungen k g b hm kone Orkedalen 003 Andrea Tungen k ug b d d Orkedalen 004 Johan Tungen m ug b Orkedalen Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Arne Tungen m ug b Orkedalen Thamhavn (4 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Oline Melgaard k e b hm Arbeiderke (dve.) Orkedalen 002 Ole E. Røhmmemo m ug b Orkedalen 003 Gutav Melgaard m ug b Orkedalen 004 Anna Melgaard k ug b d d Orkedalen 005!! Melgaard* m ug b Orkedalen Merknad: udøpt gut 006 Ole Johan Laren m g mt el Arbeider ved agbruk Bergen n Sedvanleg butad:!! Thamhavn (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Anton Kritianen m g b hf Arbeider ved agbruk Orkedalen 002 Inger Kritianen k g b hm kone Orkedalen 003 Klara Kritianen k ug b d d Orkedalen 004 Kritian Kritianen m ug b Orkedalen 005 Karl F. Kritianen m ug b Orkedalen 006 Marta Kritianen k ug b d d Orkedalen 007 Adolf Kritianen m ug b Orkedalen 008 Leif Kritianen m ug b Orkedalen 009 Ingri Kritianen k ug b d d Orkedalen 010 Hjørdi Kritianen k ug b d d Orkedalen Thamhavn (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Johan Anderen m g b hf jauer (arbeider) Orkedalen 002 Gjertru Anderen k g b hm kone Orkedalen 003 Ander Anderen m ug b Arbeider ved agbruk Orkedalen 004 Theodor Anderen m ug b Orkedalen 005 Karen-Marta Anderen k ug b d d Orkedalen 006 John Anderen m ug b Orkedalen 007 Gjærtru Anderen k ug b d d Orkedalen Thamhavn (4 m, 1 k) (4 m, 2 k) 001 Petter Brandmo m g b hf Kitomtarbeider Bjugn n 002 Regine Brandmo k g b hm kone Bjugn n 003 Peder Brandmo m ug b Bjugn n 004 Nany Brandmo k ug f d d Bjugn n Sannynleg opphaldtad: Trondhjem 005 Eivind Brandmo m ug b Bjugn n 006 Alf Brandmo m ug b Bjugn n Thamhavn (2 m, 7 k) (2 m, 7 k) 001 Gabriel Holdvogt m g b hf Arbeider ved agbruk Orkedalen 002 Anna Holdvogt k g b hm kone Ongdalenn 003 Arnt G. Holdvogt m g b hf Arbeider ved agbruk Orkedalen 004 Emelie Holdvogt k g b hm kone Orkedalen 005 Johanna Holdvogt k ug b d Tjenetepike Orkedalen 006 Oline Holdvogt k ug b d Butikdame Orkedalen 007 Gudrun Holdvogt k ug b d d Orkedalen 008 Agni Holdvogt k ug b d d Orkedalen 009 Anna Holdvogt k ug b d d Orkedalen Folketeljinga Thamhavn (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Juliu Jenen m g b hf Kaiarbeider (Sjauer) Orkedalen Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1638 Orkedalen 002 Martine Jenen k g b hm kone Orkedalen 003 Johanna Jenen k ug b d d Orkedalen 004 Thorvald Jenen m ug b Orkedalen 005 Jen Jenen m ug b Orkedalen 006 Johan Jenen m ug b Orkedalen 007 Joefine Jenen k ug b d d Orkedalen 008 Bolette Jenen k ug b d d Orkedalen 009 Martin Jenen m ug b Orkedalen 010 Edvart Jenen m ug b Orkedalen Thamhavn (7 m, 1 k) (7 m, 1 k) 001 Ole Pevik m g b hf Søfarende Orkedalen Arbeidledig: l 002 Bergitte Pevik k g b hm kone Rien n 003 Mical Pevik m ug b Orkedalen 004 Johan Pevik m ug b Orkedalen 005 Olaf Pevik m ug b Orkedalen 006 Alfred Pevik m ug b Orkedalen 007 Ole Pevik m ug b Orkedalen 008 Mikkel Pevik m e b fl Løarb Skjørnne n Norvik gamlehjemmet (9 m, 12 k) 22 (10 m, 12 k) Merknad: E: Botedet har to huliter 75a og 75b. 001 Nikolai Vormdal m g b hf Blikkenlager Sverige n 002 Karen Vormdal k g b hm kone Orkedalen 003 Nil Vormdal m ug b Orkedalen 004 Katrine Vormdal k ug b d d Orkedalen 005 Arnolf Vormdal m ug b Orkedalen 006 Sofie Vormdal k ug b hm Arbeiderke Orkedalen 007 Valborg Johanen k ug b d d Ranen n 008!!!! k ug b d d Klæbu n Merknad: udøpt pike 009 Lovie Vormdal k ug b hm Arbeiderke (div) Bugn n 010 Ludvig Petteren m ug b Orkedalen 011 Karen Leonarden k ug b d d Orkedalen 012 Johanna Vormdal k ug b fl Arbeiderke (div) Kritianund n 013 Minda Nygaard k ug b d Orkedalen 014 Olau Klemmeten m g b hf Forpleie av kommunen Orkedalen 015 Marta Klemmeten k g b hm Forpleie av kommunen Orkedalen 016 Johan Bernten m g f hf Jernbanearbeider Bugn n Sannynleg opphaldtad: Trondhjem 017 Gjertru Bernten k g b hm kone Orkedalen 018 Birger Bernten m ug b Orkedalen 019 Ander Oftad m g b hf Forpleie av kommunen Børen n 020 Karen-Anna Oftad k g b hm kone Orkedalen 021 Ditløf A. Oftad m ug b Arbeider ved agbruk Orkedalen 022 Ingebrigt Idal m ug b fl For. Kaiarb Orkedalen Thamhavn (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Lar Oftad m e b hf Arbeider ved agbruk Børen n 002 Ander Oftad m ug b Arbeider ved agbruk Orkedalen 003 Thora Oftad k ug b d huholderke Orkedalen 004 Emil Oftad m ug b Orkedalen Nærvik (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Lar Pevik m g b hf Lenearbeider Orkedalen 002 Maren Pevik k g b hm kone Rien n 003 Kritoffer Pevik m ug b Orkedalen 004 Karen Pevik k ug b d d Orkedalen Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 005 Alfred Pevik m ug b Orkedalen 006 Olaf Pevik m ug b Orkedalen 007 Anna Pevik k ug b d d Orkedalen Thamhavn (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Ulrikke Kvam k e b hm Forpleie ad kommunen Orkedalen 002 Fredrikke Utad k ug b el arbeiderke (div) Orkedalen Thamhavn (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Karen Pevik k e b hm For. No Orkedalen 002 Mekal Pevik m ug b Fiker Orkedalen Thamhavn (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Lydia Joefine Milch k e b hm undertøtte ad ine børn i Kritianund n America N 002 Eli Milch k ug b d d Orkedalen Thamhavn %Nærvik% (5 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Martin Gjønne m g b hf Arbeider ved agbruk Orkedalen 002 Lovie Gjønne k g b hm kone Orkedalen 003 Anne Gjønne k ug b d d Orkedalen 004 Ole Gjønne m ug b Orkedalen 005 Fredrikke Gjønne k ug b d d Orkedalen 006 Ingebrigt Gjønne m ug b Orkedalen 007 John Gjønne m ug b Orkedalen 008 Olaf Gjønne m ug b Orkedalen 009 Johan Anderen m g f hf Arbeider ved agbruk Fredrikhald n Sannynleg opphaldtad: Hommelvik 010 Hanna Anderen k g b hm kone Orkedalen 011 Olga Anderen k ug b d d Orkedalen 012 Sigri Anderen k ug b d d Orkedalen Nærvik (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Erik Sølberg m g b hf Rentenit Orkedalen 002 Karen Sølberg k g b hm kone Orkedalen 003 Gjertru Sølberg k ug b d d Orkedalen 004 Gurru Eli k ug b el For. kommunen Orkedalen Nærvik (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Johan Idal m g b hf Sjauer Orkedalen 002 Maren Idal k g b hm kone Orkedalen 003 Gunild Fredrikke Idal* k ug b d d Orkedalen 004 Anne Idal k e b fl For. Kaiarb Lenviken 005 Berit Idal k ug b fl Tjenetepike Børen n Arbeidledig: l 006 Anton Idal m ug b el elektrik arbeider Orkedalen 007 Ingvald Nyhu m ug b el arbeider ved agbruk Orkedalen 008 Ricard Helvik m ug b el arbeider ved agbruk Orkedalen 009 Margido Karlen m ug b fl For. Baker Orkedalen Nærvik (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Albrigt Hanen m g b hf Lenearbeider Orkedalen 002 Sirgane Hanen k g b hm kone Børen n 003 Gunhild Hanen k ug b d Tjenetepike Orkedalen Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1910 for 1943 Kvænangen, Skjærvø prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1943 Kvænangen, Skjærvø prestegjeld Folketeljing 1910 for 1943 Kvænangen, Skjærvø pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1236 Vossestranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1236 Vossestranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1236 Voetranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1636 Meldalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1636 Meldalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1636 Meldalen Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2029 Nordvaranger, Vadsø prestegjeld

Folketeljing 1910 for 2029 Nordvaranger, Vadsø prestegjeld Folketeljing 1910 for 2029 Nordvaranger, Vadø pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1427 Jostedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1427 Jostedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1427 Jotedalen Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1846 Nordfold, Folden prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1846 Nordfold, Folden prestegjeld Folketeljing 1910 for 1846 Nordfold, Folden pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1230 Ullenvang Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1718 Leksviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1718 Leksviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1718 Lekviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1649 Soknedalen, Støren prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1649 Soknedalen, Støren prestegjeld Folketeljing 1910 for 1649 Soknedalen, Støren pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1235 Vo Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1111 Sogndal herred, Sogndal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1111 Sogndal herred, Sogndal prestegjeld Folketeljing 1910 for 1111 Sogndal, Sogndal pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1560 Tingvold, Tingvoll prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1560 Tingvold, Tingvoll prestegjeld Folketeljing 1910 for 1560 Tingvold, Tingvoll pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1559 Strømsneset, Tingvold prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1559 Strømsneset, Tingvold prestegjeld Folketeljing 1910 for 1559 Strømneet, Tingvold pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0430 Stor-Elvedalen, Storelvedalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0430 Stor-Elvedalen, Storelvedalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0430 Stor-, Storelvedalen pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1429 Ytre Holmedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1429 Ytre Holmedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1429 Ytre Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1658 Børen Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0629 Ytre Sandsvær, Sandsvær prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0629 Ytre Sandsvær, Sandsvær prestegjeld Folketeljing 1910 for 0629 Ytre, pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2011 Kautokeino. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2011 Kautokeino. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2011 Kautokeino Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1116 Egersund herred, Egersund prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1116 Egersund herred, Egersund prestegjeld Folketeljing 1910 for 1116 Egerund, Egerund pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0724 Sandeherred, Sandehered prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0724 Sandeherred, Sandehered prestegjeld Folketeljing 1910 for 0724 Sandeherred, Sandehered pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Zeits Frk ÅM-95003.017744 1912 En ung kvinne 159 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.017745 1912 Tre unge kvinner 570 8x12 Zeits Frk ÅM-95003.019821 1912 Kvinnelig turner 159 8x12 Ævenes-guttene ÅM-95003.000004 1904

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1019 Halsaa og Hartmark, Mandal prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1019 Halsaa og Hartmark, Mandal prestegjeld Folketeljig 1910 for 1019 Halaa, Madal pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket teete for publierig av kjelder på iterett: http://digitalarkivet.o Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1864 Gimsøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1864 Gimsøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1864 Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2016 Hammerfest herred, Hammerfest prestegjeld

Folketeljing 1910 for 2016 Hammerfest herred, Hammerfest prestegjeld Folketeljing 1910 for 2016 Hammerfet, Hammerfet pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum

FylkesFOTOarkivet Sponlandarkivet Aalesunds Museum Lade ÅM-95003.022715 1914 To barn,en gutt og en pike 850 8x12 Lade Anna ÅM-95003.011768 1910 Portrett, en ung kvinne, iført yttertøy 159 8x12 Lade Anna ÅM-95003.011769 1910 Portrett, en liten gutt og et

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0914 Holt. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0914 Holt. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0914 Holt Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2015 Hasvik, Loppen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2015 Hasvik, Loppen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2015 Havik, Loppen pretegjeld Regitreringentral for hitorike data, Univeritetet i Tromø 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg Fornavn Pikenavn Tittel Bosted Føds elsda to Får Død dato Død år Etternavn Fødested Dødsted Begra velse dato Beg rave lses år Kj øn n Merknad Re kk e Gr av nr Anne Marie Johannesdatter Holmen Gaardman

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101 09.02.207 G 0 år, km Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 0 Frostad, Magnus Sommerschild Buvik IL 09 Lorentzen, Andreas Børsa IL 08 Morken, Erik Iver Skaun IL 03 Morken, Oliver Skaun IL 05 Pederstad, Oskar Børsa

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0121 Rømskogen, Rødenes prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0121 Rømskogen, Rødenes prestegjeld Folketeljing 1910 for 0121 Rømkogen, Rødene pretegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal

Eigarstyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verksemder i Setesdal Eigartyring og rutinar for dialog mellom kommunane og interkommunale verkemder i Setedal Setedal brannveen IKS Setedal miljø og gjenvinning IKS Setedal revijonditrikt IKS Setedalmueet IKS Setedalmueet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Nils Stokke

Etterkommere av Nils Stokke Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Født: fra 1590 til 1600 2 Torkel Nilson Født: 1624 +Aasne Torkelsdatter 3 Nils Torkelson Født: 1659 4 Hans Nilsen Født: 1713 Død: 1781 +Berte Torsdatter Født:

Detaljer

* * * F O T O K O R T * * *

* * * F O T O K O R T * * * FAKf-0338.00001 MOTIV: Slåttonn, gruppeu8, kvinner, menn, barn, hest, høylass, rive, seter, Kommune: Aure Datering: 1943- Distrikt: Aursundet Format: 5.5 x8.0 cm Stad: Heimsetra, Myran Tilstand: Nokså

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1720 Levanger herred, Levanger prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1720 Levanger herred, Levanger prestegjeld Folketeljing 1910 for 1720 Levanger, Levanger pretegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utkrift frå Digitalarkivet, Arkivverket tenete for publiering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer