Referat fra Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer. Oslo oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer. Oslo 30-31. oktober 2014"

Transkript

1 Referat fra Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Oslo oktober 2014 Deltakere: Antonio Fabregas (UiT, spansk, leder), Amilcare Cassanello (UiT, fransk), Nelly Foucher Stenkløv (NTNU, fransk), Gro Nygård (NTNU, spansk), Helge Vidar Holm (UiB, fransk), Kari Soriano Salkjelsvik (UiB, spansk), Blandine Tamelo Tindo (UiB, stipendiat, fransk-observatør), Beate Sandvei (NHH, spansk), Elizaveta Khachaturyan (UiO, italiensk), Emerentze Bergsland (HiØ, fransk), Miguel Vasquez-Larruscain (HiT, spansk), Tore Frøland Sveberg (UiA, fransk). Torsdag 30. oktober, kl : Møtested: UiO, Blindern, P.A.Munchs hus, rom 389 Møtet startet med at alle presenterte seg. 1/10 Godkjenning av saksliste. Enstemmig. 2/10 Rapport fra institusjonene Deltakerne presenterte egne institusjoner (se addendum 1), samtidig som flere punkter ble diskutert underveis. Dette gjaldt blant annet: - Nedskjæring av undervisningspersonalet (de som går, blir sjelden erstattet) - Skal man senke nivået og få flere gjennom, eller holde nivået og stryke flere? - Innføringsemner positivt, men på hvilket nivå? På norsk eller fremmedspråket? - Nettstudium eller campusstudier? Fredag 31. oktober, kl (inkludert lunsj) Møtested: UiO, Blindern, Niels Treschows hus, 12.etasje 3/10 Orientering om evaluering av internasjonale studiesentre v/nelly Foucher Stenkløv Nasjonalt fagråd vedtok enstemmig å sende en uttalelse til UiO angående saksbehandlingen ved UiOs utmeldelse av universitetssamarbeidet i forbindelse med OFNEC i Caen, Frankrike (se addendum 2). 4/10 Orientering om ny nasjonal strategiplan for humaniora v/helge Vidar Holm Nasjonalt fagråd vedtok enstemmig å sende en uttalelse til det nasjonale fakultetsmøtet (se addendum 3). 5/10 Forskningsprosjekter

2 - Blandine Tamelo Tindo (UiB, fransk): Om undervisning i Kamerun og Norge - Diana Santos (UiO, portugisisk): Med fokus på oversettelse - Mieke Nieyens (UiO, spansk): Reisebrev fra Mexico, fra begynnelsen av tallet 6/10 Orientering om publiseringskanaler 7/10 Utnevning av nye representanter der det er aktuelt Det ble minnet på at man sitter maksimalt 4 år i det nasjonale fagrådet, og at institusjonene bør stille med vara når de valgte representantene er forhindret fra å møte. 8/10 Valg av ny leder Elizaveta Khachaturyan (UiO, italiensk) ble foreslått, og ble valgt med akklamasjon. 9/10 Fagrådsmøte 2015 Neste fagrådsmøte holdes i Bø i Telemark, kanskje allerede i midten av september 2015, men datoene kommer man tilbake til. 10/10 Eventuelt Ingen saker meldt. Referent: Tore F. Sveberg (UiA, fransk)

3 Addendum 1. Rapportene fra institusjonene Rapport 2014 til Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteratur fra Universitetet i Oslo 1. Antall fast ansatte, midlertidige ansatte, stipendiater og postdoktorer. Hvordan er disse fordelt på språkfagets disipliner? FRANSK 7 FVA (6 professor, 1 førsteamanuensis) 1 førsteamanuensis som tilsettes i universitetslektor 1 postdoctor (NFR prosjekt begynner i november 2014) 1 PhD 1 PhD (i translatologi, engelsk litteratur) ITALIENSK: Førsteamanuensis i språk: 1 Universitetslektor: 1 Timelærer: 1 PORTUGISISK: 1 + 0,5 - professor 0,2 lektor 2 - hjelpelærer SPANSK: Litteratur: --Fast: Professor: 1. (1 Førsteamanuensis tilsettes i begynnelsen av neste år.) --Midlertidig: Timelærer: 1 Språk: --Fast: Førsteamanuensis: 1 Professor: 1 + ½ Universitetslektor: 1. Førstelektor: 1 --Midlertidig Stipendiater: 3. Postdoktor: 1.

4 Latin-Amerika-studier: --Fast Førsteamanuensis: 2 --Midlertidig Førstelektor: 1 Professor II: 1 Stipendiater: 2 2. Hvor mange nivå i de forskjellige romanske språkene undervises det i? (Årsstudium, bachelor osv.) Ved UiO undervises det i fransk, italiensk, portugisisk og spansk. Årsenhet: fransk og spansk, + italiensk og portugisisk (fra 2014h) BA, EURAM-programmet (Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område): alle fire språk. MA, EAS-programmet (Europeiske og amerikanske studier): Frankrike (med oversjøiske departementer og territorier) og Latin-Amerikastudier. MA, Europeiske litteraturer: fransk og spansk. MA, Europeiske språk: fransk og spansk, portugisisk (språk og litteratur), italiensk (språk og litteratur) 3. Hvordan er rekrutteringssituasjonen til faget. Vi ber ikke om nøyaktige tall, men om en kort betenkning om situasjonen. Situasjonen er positiv med alle 4 språk. Årsenhet i italiensk og portugisisk (som begynnte i høsten 2014) har tiltrukket flere studenter. En ulempe er at mange tok årsenhet i stedet av å ta bachelor. MA fungerer ganske bra og har ganske mye aktive studenter selv om reformene av Masterstudieløp er på vei og noen endringer ikke ble vurdert som positive (f.ex. felles master i protugisisk og spansk, se p.4) 4. Status: Her ber vi om en vurdering fra representantene: Hva ser du av positive / negative utviklingstrekk når det gjelder ditt / dine fag på din institusjon? Utfordringer framover? Portugisisk: a) Felles MA (portugisisk sammen med spansk og Latin America studier) har ingen fordel for potugisisk. b) Det mangler læringsresurser. Årsenhet tilbys fra høsten 2014, men ingen ny ansatt har blitt rekrutert. Vi kan ikke foreslå nye emner. Det er dessuten få kurs i litteratur og studieløp som tilbys er ikke bra. c) Reduksjoner i antall studieplasser. d) Vi har ikke lov å ta PhD-studenter, selv om de har egen finansiering fra Brazil.

5 Fransk: a) Redukjoner i antall timer. Det settes altfor lite tid til "nybegynnerstudentene" på 1000-nivå i fransk. De forventes å lære mye på veldig kort tid. Min erfaring med det nye FRA 1000-emnet som tilbys studenter bredt, er at antall timer burde dobles. Når gruppene er på ca 40 studenter, blir det ikke tid til de nødvendige basale utdypningene, der den enkelte får anledning til å "prøve og feile". b) Reduksjoner i antall emner som tilbys. Vi føler vi har skåret ned til beinet og at vi ikke lenger har et mangfold å tilby. Men verst er reduksjonen i antall forelesninger/seminarer som tilbys, fordi vi er blitt så få til å undervise. Dette henger logisk sammen med det foregående argumentet om at antall emner som tilbys, er for snevert. I ferdighetsfag som et fremmedspråk er, må det - i alle fall de to første årene - tilbys mer undervisning, mer praktiske oppgaver, mer oppfølging av den enkelte student. c) Vi ønsker oss fler Phd-studenter og post-doktorer, primært innen språk. Det er spesielt presserende i lys av det nært forestående generasjonsskiftet på fransk. Italiensk: a) Vi har mange flinke og interesserte studenter. Noen av dem fortsetter også på MA nivå. Vi forbereder nå et nytt MA-programm med nye interessante emner (som Italia i Vestens kultur og Romansk filologi). Men vi mangler læringsresurser. Vi prøver nå å begynne samarbeid med Universitetet i Gøteborg, men det tar tid (spesielt den administrative delen). b) Vi er enige med kommetar som kommer fra fransk seksjon: om redukjoner i antall timer. Programmet har blitt veldig intensivt og mange studenter slutter underveis eller etter ett semester fordi de trenger mer tid for å forstå noen viktige begreper. c) PhD studenter er tilknyttet til prosjektene. Det betyr at det er vanskelig (nesten umulig) å komme inn med et uavhengig PhD prosjekt. Spansk: a) Det ansettes en førsteamanuensis i litteratur og språk i b) Ibero-romansk har ferdigstilt et forslag "stillingsannonse førsteamanuensis i portugisiskspråklig litteratur og kultur, med vekt på Brasil". c) Spansk og Latin-Amerikastudier er del av ibero-romansk, en avdeling med mange ganske forskjellige fag og interesser. 5. Hvilke hovedområder for forskning drives ved enheten der språkfaget undervises? Vi ønsker denne gangen å rette fokus på hva som eventuelt binder oss sammen som romanister når det gjelder forskning. 5.1.Vi har tre hovedretninger på ILOS hvor vi samarbeider: a) Korpus lingvistikk: Kontrastive korpusbaserte språkstudier. Fransk, portugisik, italiensk. Spesialnummer av Oslo Studies in Language (nivå 1) «Corpus-based Studies in Contrastive Linguistics»: 14 artikler, 5 om romanske språk (fransk, italiensk, portugisisik). b) Oversettelsestudier, reiselitteraturforskning Fransk, spansk, italiensk. c) Nation and National identity. Italiensk, spansk, portugisisk.

6 5.2 I tillegg forsker vi på andre temaer Fransk: I tillegg til å fordele seg på 3 ulike disipliner som språk (lingvistikk), litteratur og områdekunnskap, er vår forskning på fransk er mangesidig: kontrastiv, translatologisk, sosiolingvistisk, psykolingvistisk. Porutgisisk: Empirisk beskrivelse (korpus-basert) av portugisisk grammatikk og kultur. Kontrastive studier av portugisisk og norsk Italiensk: Språktilegnelse (L2 og 2L1), flerspråklighet Spansk: Språk Stilistikk Diskurs analyse ang. Francos diktatur. Spansk didaktikk Spanskspråklig Litt og Lat-Am Invandring til o migrasjon i Latin-Amerika Politiske systemer i Latin-Amerika Colombiansk kultur og litteratur Latin-Amerikansk litteratur RAPPORT til Nasjonalt fagråd for romanske språk høst 2014 Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU 1. Antall fast ansatte, midlertidige ansatte, stipendiater og postdoktorer. Hvordan er disse fordelt på språkfagets disipliner? Fransk: Fast tilsatte, førstestillinger: 1 kultur, 1 språk, 2,5 litteratur, hvorav 1,5 i permisjon Fast tilsatte, lektorstillinger: 56 % språk (midlertid utvidet til 80%), 25 % litteratur. 1 læringsassistent språk 1 professor II språk 20 % 2 professorer emeriti Spansk: 1 fast ansatt universitetslektor i 100% stilling i språk

7 1 fast ansatt universitetslektor i 85% stilling i språk. 1 fast ansatt universitetslektor i 100 % stilling i kultur og historie. 1 fast ansatt førstelektor i 100% stilling i litteratur. 1 professor II språk 25 % En av universitetslektorene har kvalifiseringsstipend til PhD (40% av stillingen). En av de faste ansatte har i inneværende semester fødselspermisjon. Hun har også delvis permisjon fra stillingen sin for å ta PhD vha ordinært stipend. Italiensk: 1 fast ansatt universitetslektor i 70% stilling. 2. Hvor mange nivå i de forskjellige romanske språkene undervises det i? (Årsstudium, bachelor osv.) Fransk: Alle nivå - fra enkeltemner som perspektivemne til og med doktorgrad. NB: Perspektivemnet er en spesiell ordning ved NTNU der studenter fra andre studiekulturer enn humaniora tar ett 7,5sp-emne fra vårt fakultet, og vi fra de andre fakultetene. Det skal stimulere til forståelse av andre vitenskapsperspektiver enn det egne. Ordningen, som fikk positiv omtale av UHR-gruppen som har diskutert dannelseskomponenten i fagene, står dessverre for fall. Vi har fra høsten 2008 innført støttefag, en ordning der fagene tilbyr en pakke på 45 studiepoeng som inngår i andre program ved fakultetet, og som skal støtte opp om det valgte fordypningsfaget. En mild form for styring av studentenes valg. Spansk: Det tilbys et årsstudium i spansk, som inngår i følgende studieprogram: - Europastudier med fremmedspråk - 5-årig lektorutdanning Man kan også ta en bachelor i språk og litteratur, studieretning spansk, men fordypningsemner gjøres i utlandet inntil videre. Italiensk: Her tilbyr vi kun to perspektivemner 3. Hvor mange studenter er oppmeldt til eksamen på de forskjellige nivåene? H- 14 Fransk: Det totale antallet eksamensmeldinger på fransk i inneværende semester er 241 (uansett nivå, program, emne. En og samme student kan være oppmeldt i flere emner. Tallene inkluderer

8 også gjentak av eksamen. 3 studenter fra NTNU tar et SAK-emne via UiB. Disse studentene er ikke medregnet): 140 eksamensmeldinger i emner på 1000-nivå, 48 eksamensmeldinger på 2000-nivå. Årsstudium: 23 studenter registrert på årsstudium har betalt semesteravgift og meldt seg til eksamen. Europastudier med fransk: 32 studenter (1., 2. og 3.årsstudenter) Bachelor: 19 (1., 2. og 3.årsstudenter) Master: 6 Lektorprogrammet: 16 (fordelt på 5 års studieløp) Det er altså 96 studenter som tar franskemner gjennom et av våre programmer. De resterende tar franskemner som frie studiepoeng, støttefag eller perspektivemner. I perspektivemner i fransk har vi 46 vurderingsmeldte studenter. Spansk: Årsstudium spansk: 48 Europastudier med spansk: 9 (1., 2. og 3.årsstudenter) 5-årig lektorutdanning: 7 Bachelor (fordypningsemner i utlandet): 4 Det er altså 68 studenter som tar spanskemner gjennom et av våre programmer. I tillegg har vi 70 studenter oppmeldt i perspektivemne i spansk. Dette kan inngå som frie poeng i alle program. Italiensk: 38 eksamensmeldte i to perspektivemner. 4. Her ber vi om en vurdering fra representantene: Hva ser du av positive / negative utviklingstrekk når det gjelder ditt / dine fag på din institusjon? Utfordringer framover? Fransk: - Vi sliter fortsatt med rekrutteringsproblemer på høyere nivå, og samme tendens som i fjor varer ved: Fransk blir brukt som et redskapsfag som et språkkurs og mange studenter kvier seg for å gå videre med faget. De gir uttrykk for at fransk er vanskelig, og ser ikke for seg at de skal kunne greie å skrive en masteroppgave. HF krever en rask økning av antall masterstudenter. På lavere grad rekrutterer vi fortsatt godt. Seksjonen gjennomgår et generasjonsskifte. De ansatte drar nytte av de erfarne professor-emeriti samtidig som de føler seg klare til å gå nye utfordringer i møte. På grunn av strenge økonomiske rammer er seksjonen imidlertid underbemannet.

9 Tiltak: - Jobbe tett med studentmiljøet (samarbeid med norsk II for å finne buddier, informasjonsmøter, filmklubb, lunsj med studentene ) - Tett samarbeid med PLU for å forbedre språkferdighetene hos fremtidige lektorer - SAK: samarbeid med UiB; et felles emne i språk og litteratur foreløpig. Vi holder på å utvidde tilbudet. - Diplôme Universitaire i Caen: 30stp for studenter som tar bachelor i fransk (3. eller 5. semester); Studentene tar 20stp på selve universitetet i Caen samt 10stp på OFNEC. Dette er et tilbud som UiO har utviklet for sine studenter og benyttet seg av i mange år. NTNU har nå sendt sine to første studenter. Tilbudet finnes foreløpig kun for høstsemesteret men NTNU og OFNEC har sett i gang arbeidet med en DU om våren. Planlagt start: vår Prosjektil: Dette er et samarbeid mellom Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Prosjektet går ut på å øke kunnskapen om hvordan ulike læringsformer/metoder kan bidra til å styrke studentenes læring (gjennom bruk av innovative læringsmetoder for eks.). I forbindelse med dette prosjektet har seksjonen bestemt seg for å utvikle et fordypningsemne om språkferdighet. Emnet vil dermed kunne tilbys for lektorstudenter som har praksis og ellers til studenter som bor langt fra campuset. Start: høst Spansk: Vi har grei rekruttering på spansk. Vi har imidlertid hatt jevn nedgang i forhold til ekstremt høye søkertall i oppstarten, da spansktilbudet fremdeles var nytt i regionen, til en stabilisering de siste årene. Forkunnskapene er generelt svakere enn tidligere, og enkelte år bekymringsverdig dårlige. Vi har fra i år gjort om på oppbygginga av studiet slik at vi har et eget emne i første semester som skal gi studentene bedre språkferdigheter. Seksjonen er i gang med utredning av muligheter for å utvide spanskstudiet til en vanlig BA på campus. Dette er etterspurt blant studentene, men inntil videre må vi sende studenter til Oslo, Bergen og Tromsø. F.o.m høsten 2012 har vi tilbudt BA i språk og litteratur med fordypning i spansk der alle fordypningsemnene, unntatt ett; SPA2401 Spania i Europa, må tas ved læresteder i utlandet som vi har avtaler med. Seksjonen har også gjennomført et bacheloremne, SPA6500 Migrasjoner i den spansktalende verden 15 stp gjennom NTNU videre (Etter og videreutdanningstilbud) som tilbys for andre gang dette semesteret. Her tilbys også et fordypningsemne i språk våren Italiensk: Fakultetet har tatt stilling til at faget italiensk går ut når nåværende universitetslektor går av i

10 pensjon (sommer 2015). 5. Hvilke hovedområder for forskning drives ved enheten der språkfaget undervises? Fransk: v Satsningsområdet Å oversette kulturer: Stipendiat Inger Hesjevoll Schmidt-Melbye disputerte i februar I hennes avhandling har hun undersøkt oversettelsene av seks afrikanske romaner skrevet på fransk i lys av begrepene 'domestication' og 'foreignization' av Lawrence Venuti. Satsningsområdet har nå planlagt en felles artikkelsamling om kulturell mélange. Priscilla Ringrose, Sophie Vauclin og Nelly Foucher Stenkløv er involvert i prosjektet. v Satsningsområdet Språk og kognisjon Stipendiat Kjersti Faldet Listhaug er tilknyttet satningsområdet Språk og kognisjon. Hennes prosjekt (planlagt levert i desember 2014) er som følger: Å skape nye rom. Geometriske og ikke-geometriske trekks innflytelse på stedspreposisjoner i fransk som fremmedspråk. v Stipendiat Edouard Djob-Li-Kana disputerte i februar Hans prosjekt handlet om litteraturens rolle for å skape identitet i Kamerun. v Trude Kolderup skriver med Geir Uvsløkk og Kjerstin Aukrust, en innføring i fransk litteraturhistorie, planlagt utgitt på Universitetsforlaget. v Noen av seksjonens ansatte (George Chabert, Priscilla Ringrose, Ingvald Sivertsen, Nelly Foucher Stenkløv) samarbeider om en artikkelsamling (bokutgivelse planlagt vår 2016) om François Hollandes politiske habitus og program slik dette framstår i taler og debattinnlegg, og i praksis gjennom de første tre årene av hans presidenttid, med vekt på Hollandes utenrikspolitikk og hans EU-politikk. Boka vil også ha en artikkel om hvordan presidenten oppfattes i de nordiske landene. En Masterstudent er involvert i prosjektet. v Siden januar 2014 har Nelly Foucher Stenkløv har satt i gang et samarbeid mellom fransk seksjon og seksjon for norsk for utlendinger med fokus på språklæring i et kontrastivt perspektiv. Prosjektet er to-delt: 1/ Utvikling og testing av undervisningsmateriale 2/ Forfatting av akademiske artikler om kontrastive språkstudier og språklæring Spansk: Følgende Ph.d.-prosjekter pågår

11 Anne Karine Kleveland: Arbeider med et doktorgradsprosjekt som bærer den foreløpige tittelen "Kulturmøter mellom Norge og Latin-Amerika i Kjartan Fløgstads forfatterskap". Prosjektet ligger i skjæringspunktet mellom litteraturvitenskap og sosiolingvistikk og vil ferdigstilles våren Celia Ferragut Bamberg: Bamberg arbeider med et doktorgradsprosjekt som faller innenfor fagfeltene filologi og didaktikk. Hun utfører detaljerte studier og analyser av vanlige feil gjort av nordmenn som lærer spansk på ulike nivåer, gjør komparativt arbeid spansk-norsk, og utarbeider konkrete strategier for spanskundervisning. Jørgen Yri: Var våren 2013 på forskningsopphold ved OBMICA (Observatorio Migrantes del Caribe) i Den dominikanske republikk som del av datainnsamling til en Phd-avhandling som bærer arbeidstittelen "Barriers and opportunities for change in the Dominican-Haitian borderlands" og tar utgangspunkt i en analyse av et Kirkens Nødhjelp-finansiert bistandsprosjekt i grenseområdene mellom Haiti og Den dominikanske republikk. Annet Jørgen Yri har arrangert jevnlige webinarer i gruppen Cyberkaff Anne Karine Kleveland er initiativtaker til og administrator for mailinglisten startet i mai Listen teller per dags dato 45 forskere fra ulike universiteter i Europa, USA, Latin-Amerika og Afrika med interesse for flerspråklig litteratur. Jørgen Yri avsluttet våren 2014 et eksternt finansiert prosjekt Deltaker med to piloter (SPA5600 og SPA00502) i det Norgesuniversitetsfinansierte prosjektet VisPed: Prosjektet har som hovedmål å skape Det synkrone virtuelle klasserommet hvor man gjør teknologien sømløs mellom campusstudenter som er tilstede i et fysisk klasserom og distribuerte studenter som tar samme fag som campusstudentene. Delmål: a) å utvikle en metodikk for synkrone studentaktive læringsaktiviteter. b) å utvikle en verktøykasse med verktøy for synkrone studentaktive læringsaktiviteter. c) å bidra til økt fleksibilitet ved videreutvikling av eksisterende studier. Gro Nygård Er med i et av NTNUs fire prosjekter som skal utvikle innovative læremidler. Prosjektet heter Prosjekt innovativ lektorutdanning (PROSJEKTIL), og er som navnet tilsier knyttet til emner som tas av studenter som går 5-årig lektorutdanning. Les mer om prosjektet her: Rapport, Universitet i Bergen

12 Fransk ved UiB: 6. Fast ansatte: 5,3 årsverk slik fordelt: 3 stillinger i lingvistikk (1 prof., 2 førsteam.) 2 stillinger i litteratur og kulturkunnskap (1 prof. 1 førsteam.) En 50 % stilling i fagdidaktikk (førsteam.) Midl. ansatte: Ett 3-årshjemmel 20% i kulturkunnskap (un.-lektor) 1 postdoc i litteraturvitenskap 1 Phd-stipendiat (kvotestip.) i didaktikk 7. Undervisningsnivåer: Alle. 8. Rekrutteringssituasjonen er noenlunde stabil, med en liten nedgang på laveste nivå de siste årene. 9. Status: Et stort problem ved seksjonen er bemanningssituasjon. Antall fast ansatte er nesten halvert i løpet av de siste årene. Samtidig er det positivt at vi har hatt en god økning i doktordisputaser i den samme perioden. 10. Alle fast ansatte er ledere eller medlemmer i ulike forskergrupper, noen i flere grupper. Disse gruppene har stort sett medlemmer fra flere språk enn de romanske, ofte også fra flere institutter/fakulteter. Eksempler på grupper er «Litteratur og vitenskap», «Europas grenser», «Tekst, diskurs og fagkommunikasjon», «Strategier for språkkompetanse». NORCAM er et samarbeidsprosjekt mellom franskseksjonen og ENS, Université de Yaoundé 1. Siden starten i 2006 har 6 kvotestipendiater fra Kamerun disputert ved UiB, 1 skal etter planen disputere i 2015 og 1 er ennå på masternivå. NORCAM har arrangert 6 internasjonale forsker/phd-konferanser, 3 i Yaoundé, 1 i Paris og 2 i Bergen. Vi har ett eksternt finansiert, tverrfaglig forskningsprosjekt, leder av prof. Kjersti Fløttum: «LINGCLIM - Linguistic Representations of Climate Change Discourse and Their Individual and Collective Interpretations»

13 Bergen, 27/10-14 Helge Vidar Holm (fagkoordinator for fransk) SPANSK VED UIB 11. Antall fast ansatte, midlertidige ansatte, stipendiater og postdoktorer. Hvordan er disse fordelt på språkfagets disipliner? Faste ansatte: 10,4 årsverk fordelt som følger 4 stillinger i lingvistikk (1 professor, 3 førsteamanuenser) 3 stillinger i kulturkunnskap (3 førsteamanuenser) 2 stillinger i litteratur (1 amanuensis, 1 førsteamanuensis) 50% stilling i fagdidaktikk NETTSPANSK 50% lektorstilling i lingvistikk 40% lektorstilling i kulturkunnskap (fordelt på 2 personer) 40% lektorstilling i litteratur (fordelt på 2 personer) 10% lektorstilling i fagdidaktikk Stipendiater: for tiden 4 ansatte fordelt som følger 1 stipendiat i lingvistikk 2 stipendiater i kulturkunnskap 1 stipendiat i fagdidaktikk (vi har også flere stipendiater som ikke ble ferdige med graden mens de var ansatte, men vi håper at de leverer med tiden) Midlertidige ansatte: ca. 1 årsverk eller i underkant

14 12. Hvor mange nivå i de forskjellige romanske språkene undervises det i? (Årsstudium, bachelor osv.) Vi underviser i alle nivåer på vårt faste tilbud (fra årstudium til Phd-utdanning). På Nettspansk tilbyr vi alle kurs som inngår i en spesialisering i Spansk språk og latinamerikastudier 13. Hvordan er rekrutteringssituasjonen til faget. Vi ber ikke om nøyaktige tall, men om en kort betenkning om situasjonen. Vi har rekrutteringsproblemer, spesielt på masternivå 14. Status: Her ber vi om en vurdering fra representantene: Hva ser du av positive / negative utviklingstrekk når det gjelder ditt / dine fag på din institusjon? Utfordringer framover? Positive ting: a) Ansettelses prosedyrene for stillingene i både litteratur og brasilkunnskap er på plass. b) Forskningsaktiviteten ser ut til å ha økt, og vi venter spent på gode publiseringsresultater fremover. c) Vi har et nytt innføringsemne, SPLA100, som vi håper skal hjelpe med rekrutteringen til faget. Utfordinger: a) Vi har ligget veldig lavt når det gjelder publiseringsresultater b) Vi har behov for flere spesialister i fagdidaktikk (lektorutdanning, osv.) 15. Hvilke hovedområder for forskning drives ved enheten der språkfaget undervises? Vi ønsker denne gangen å rette fokus på hva som eventuelt binder oss sammen som romanister når det gjelder forskning. PROSJEKT SLUTT EKSTERNSTØTTE KOORDINATOR LIAS Language Identity and Attitudes in Spanish America H millionar (NFR) Chiquito, Quesada NOMA mastergrad Bolivia, Colombia, Bergen H14/V millionar (SIU) Chiquito POLAME Poverty, Language and Media V millionar (NFR) Chiquito

15 ELLERS Lingvistikk Rapport fra italiensk, UiB: 16. Antall fast ansatte, midlertidige ansatte, stipendiater og postdoktorer. Hvordan er disse fordelt på språkfagets disipliner? Vi er tre faste ansatte (en er for tiden fakultetets dekan), en midlertidig ansatt (vikariat for dekanen), en stipendiat, en sendelektor. 17. Hvor mange nivå i de forskjellige romanske språkene undervises det i? (Årsstudium, bachelor osv.) Faget tilbyr tre disiplinar på alle nivå (bachelor, master, doktorgrad): språk, litteratur og kulturkunnskap for både bachelor og mastergrad. Våre mastergradstudenter er interessert i både (sosio)lingvistiske og litterære tema. 18. Hvordan er rekrutteringssituasjonen til faget. Vi ber ikke om nøyaktige tall, men om en kort betenkning om situasjonen. Vi har registrert en liten økning i studenttall på alle nivå. 19. Status: Her ber vi om en vurdering fra representantene: Hva ser du av positive / negative utviklingstrekk når det gjelder ditt / dine fag på din institusjon? Utfordringer framover? Vi tror at en større samhandling på tvers av faggrenser kunne hjelpe rekrutteringssituasjonen til flere fag. I det moderne språkstudiet burde det muligens tas større hensyn til språkenes og språkkulturenes multikulturalitet. For dagen studenter vil dette også kunne virke mer interessant, praktisk og matnyttig. Med fagets filmklubb og seminarer prøver vi å etterkomme dette ønsket hos studentene. Dette samme gjelder den interdisiplinære forskningen som bedrives ved italienskseksjonen ved IF (både internt og med eksterne aktører). 20. Hvilke hovedområder for forskning drives ved enheten der språkfaget undervises? Vi ønsker denne gangen å rette fokus på hva som eventuelt binder oss sammen som romanister når det gjelder forskning.

16 Forskingstema er for augneblinken: ungdomsspråk, media, språkhaldningar, dialektologi og korpus-lingvistikk; oversettelse, renessanse og samtids- litteratur, tverrfaglighet vitenskap og litteratur, posthumanistisk- og migrant-litteratur. Rapport, Universitet i Tromsø SPANSK 21. Antall fast ansatte, midlertidige ansatte, stipendiater og postdoktorer. Hvordan er disse fordelt på språkfagets disipliner? 2 førsteamanuensis, litteratur 1 førsteamanuensis, språk 1 deltid timelærer (H2014 og v2015) 1 professor, språk 2 stipendiater, språk 1 stipendiat, litteratur (lyst H2014, forventet til V2015) 22. Hvor mange nivå i de forskjellige romanske språkene undervises det i? (Årsstudium, bachelor osv.) SPANSK Grunnkurs Årsstudium Bachelor Master 23. Hvordan er rekrutteringssituasjonen til faget. Vi ber ikke om nøyaktige tall, men om en kort betenkning om situasjonen. Det er fremdeles akseptabelt for en by som Tromsø. Vi har 30 aktive studenter i masternivå (mestparten av dem i språk, 27; 3 av dem i litteratur). På første nivåer vi fremdeles har c studenter per gruppe, og c i nivå.

17 24. Status: Her ber vi om en vurdering fra representantene: Hva ser du av positive / negative utviklingstrekk når det gjelder ditt / dine fag på din institusjon? Utfordringer framover? Situasjonen til spansk er bedre nå etter at vi fikk den nye ledelsen i fakultetsnivået. Fakultetet ser språkfagene som en del av læreutdanningen nesten alltid, men dette er ikke nødvendigvis negativt. Situasjonen med ledelsen i instituttnivået er også veldig bra. Vi får penger til å arrangere konferanser, invitere gjesteforelesere, etc. En negativ utviking er at vi har ikke greid å innføre spansk som fag 2 i noen program i pedagogikk. 25. Hvilke hovedområder for forskning drives ved enheten der språkfaget undervises? Vi ønsker denne gangen å rette fokus på hva som eventuelt binder oss sammen som romanister når det gjelder forskning. spansk morfologi (ett aktiv prosjekt i samarbeid med Université Lille 3, Antonio Fábregas) spansk syntaks (ett aktiv prosjekt i samarbeid med Universidad de Sevilla, Antonio Fábregas) teoretisk linfvistikk (i samarbeid med CASTL) Carlos Cabanillas leder 2 prosjekter: 1) Encounters and Cultural Transfers in Colonial Hispanic Literature Internasjonal prosjekt i samarbeidet med Pontificia Universidad Católica del Perú. Fase 2: Indigenous peoples, missionaries and literature in colonial Latin America som har en stipendiatstilling i tilsettingsprosses. 2) Politics of Culture in Latin America Tverrfaglige nettverk ved UIT som planlegger etablere seg som internasjonal prosjekt i løpet av det nærmeste åre. Carlos Cabanillas er også medlem av det internasjonal prosjektet: Indigenous Religion(s), IKL/IHS, Universitetet i Tromsø og rådgiver av Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO-Universidad de Navarra).

18 Randi Davenport: Litteratur og kunnskap: Spansk og europeisk tidligmoderne idéhistorie. Arbeid med monografi 2015: Knowledge at the Crossroads of Seventeenth-Century Spain. A Reading of Francisco de Quevedo s Menippean Satire Dreams and Discourses (1627) Utopia/utopien i latinamerikanske tekster fra 15. til 20. århundre. (Deler av dette er koblet til prosjektet: Indigenous peoples, missionaries and literature in colonial Latin America. ) Cervantes nordlige historie : Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia septentrional (1617). Internasjonal Cervantes-konferanse planlegges i Tromsø i forbindelse med avslutning av Cervantes-jubileet FRANSK - Fransk seksjon ved Uit har etter Mona Markussens tragisk bortgang for litt over en måned siden, to ansatte ; én i litteratur + kulturkunnskap og én i grammatikk. - Studenttallet har tatt seg noe opp i det siste og vi ser et minimum av 13 oppmeldte per emne. - Seksjonen underviser opp til BA-nivå men etter å ha fjernet mastergradsnivået vårt ser det ut som ledelsen vil også kutte vekk Bachelor-nivået. Det er til og med blitt snakk om eventuelt å legge ned fransk (samt tysk og allmen litteraturvitenskap). - Fremtidige utfordringer for seksjonen burde normalt sett være å få det til å produsere enda bedre undervisning og enda bedre forskning tross halvert bemanning. Slik som situasjonen har vært i noen år nå sliter bare seksjonen sine krefter for å holde ut mot en lite vennlig administrativ ledelse for åikke si rett og slett fiendlig. - Forskningsmessig jobbes det stortsett om Pottiers semantikk og om fransk reiseskildringslitteratur. RAPPORT FRA HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2014 Franskseksjonen: 1) Antall ansatte:

19 Franskseksjonen ved Avdeling for Økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold har 4 fast ansatte fordelt på følgende disipliner: Førsteamanuensis André Avias; muntlig kommunikasjon, litteratur, (+ kurs i digital kommunikasjon på Bachelorutdanningen i Internasjonal Kommunikasjon (BIK); professor Guri Barstad; fransk litteratur på årskurs og påbygningskurs, førsteamanuensis Franck Orban; fransk kultur og samfunn, påbygningsemne i fransk/europeisk kultur og samfunn (samt kurs i EU-kunnskap på BIK og statsvitenskap), førstelektor Emerentze Bergsland; fransk språk og kommunikasjon ; fonetikk og grammatikk, påbygningskurs i Oversettelse av fagtekster (samt engelsk fonetikk for årsstudiet i engelsk og for lærerstudentene 1-7 og 5-10 ). Timelærer Estelle Fohr-Prigent underviser i muntlig språkferdighet ved fransk årsstudium. Førstelektor Jacky Billeau gikk av med pensjon 1. august ) Franskseksjonen ved HiØ dekker årsstudium i fransk 60 studiepoeng, påbygning i fransk 30 studiepoeng. Seksjonen tilbyr også fransk årsstudium som valgfag i lærerutdanningen. Årsstudiet kan også inngå i Bachelorstudiet Samfunn, språk og kultur. Videre tilbyr seksjonen 10 stp i fransk ved BIK. Fransk årsstudium og påbygningsstudium er lagt opp som nettstudier med mulighet for veiledning på campus. Årsstudiet kan tas som delstudium over 2 år eller som fulltidsstudium. Seksjonen har startet arbeidet med å bygge inn fransk i masterstudiet Fremmedspråk i skolen, hvor HiØ samarbeider med Linnéuniversitetet og Göteborgs universitet. Dette masterstudiet tilbyr også tysk og engelsk. 3) Det er meldt 47 nye studenter til eksamen i fransk årsstudium + 25 som tar studiet på deltid. I tillegg er det meldt 17 studenter til eksamen i påbygningsstudiet. 4) Søkningen til franskstudiet ved HiØ var stor i år også. 73 søkere i mai, og ved studiestart var 52 påmeldt. Som tidligere observerer vi at en del studenter faller fra allerede etter et par uker, og at ytterligere noen faller av underveis. Dette skyldes nok at enkelte tror det er et språkkurs man kan komme og gå til etter ønske, mens andre innser at det er mye arbeid, og at

20 man må disiplinere seg for å delta i kveldsmøter og levere arbeidskrav jevnlig. Fra faglærernes side krever det mye oppfølging faglig og administrativt. Konferansen «La décadence dans tous ses états» ble holdt Juni 2014, på initiativ av Guri Barstad. Den ble en stor suksess med rundt 65 deltakere fra alle verdensdeler. 5) FoU-områdene ligger innenfor dekadanselitteratur, frankofon litteratur (Prosjektet Nasjon og språk ved HIØ), EU, fonetikk, IKT-relaterte områder, tekstlingvistikk, genre- og tekstanalyse. André Avias disputerte for Dr. philos -graden 6. Juni 2014 Spanskseksjonen: 26. Antall fast ansatte, midlertidige ansatte, stipendiater og postdoktorer. Hvordan er disse fordelt på språkfagets disipliner? Spansk årsstudium (60 studiepoeng): Årsstudiet består av fire emner à 15 studiepoeng. Spansk språk 1 og Muntlig spansk, kommunikasjon og kultur (høstsemestret), Spansk språk 2 og Spansk og latinamerikansk litteratur, kultur og historie (vårsemesteret). Studiet er nettbasert med anledning til veiledning (på nett eller campus) og frivillige samlinger på campus. Fast ansatt: Førsteamanuensis Wladimir Chávez Vaca (100 % stilling) Foreleser i kultur, litteratur og historie, i alt 30 studiepoeng. Studieåret 2013/14 har Wladimir Chàves Vaca forskningspermisjon, vikar er satt inn. Høgskolelektor Berit Grønn (80 % stilling). Koordinator Spansk årsstudium, Spansk språk, i alt 30 studiepoeng, Spansk fagdidaktikk (i samarbeid med avd Lærerutdanning, PPU-studiet), 15 studiepoeng. Fast ansatt som rådgiver ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen.

21 Timelærere: ca. 30 % stilling (Spansk språk 1 og 2), ca. 20% emnene som omfatter kultur, litteratur og historie. 27. Hvor mange nivå i de forskjellige romanske språkene undervises det i? (Årsstudium, bachelor osv.) - Spansk årsstudium (60 studiepoeng) - I oppdrag fra LU (Lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold): Spansk fagdidaktikk, PPU (15 studiepoeng) 28. Hvordan er rekrutteringssituasjonen til faget. Vi ber ikke om nøyaktige tall, men om en kort betenkning om situasjonen. Gode søkertall, 2013 : 73 søkere (derav 60 primærsøkere), 2014: 116 søkere. En del studenter som tas opp på studiet, dukker ikke opp ved studiestart. En del søkere har ikke anbefalte forkunnskaper (anbefalt nivå II, læreplan i fremmedspråk, videregående skole). Mange studenter er i full jobb, og oppdager raskt at det er utfordrende å kombinere språkstudier og jobb. Studieåret ser vi allikevel en positiv tendens: Antall studenter med anbefalte forkunnskaper og som følger opp studiet (deltar på forelesninger, gjennomfører arbeidskrav o.l.) er økt. 29. Status: Her ber vi om en vurdering fra representantene: Hva ser du av positive / negative utviklingstrekk når det gjelder ditt / dine fag på din institusjon? Utfordringer framover? Se pkt. 3. Positivt med gode søkertall, men negativt at studentene har urealistiske ideer om å følge et høgskolestudium, uten å ha avsatt tid til nødvendig arbeid. Studieåret ser vi imidlertid en endring i positiv retning da det er stadig flere studenter som følger opp studiet. 30. Hvilke hovedområder for forskning drives ved enheten der språkfaget undervises? Vi ønsker denne gangen å rette fokus på hva som eventuelt binder oss sammen som romanister når det gjelder forskning. Wladimir Chávez Vaca: Spansk og latinamerikansk litteratur.

22 Berit Grønn: Spansk fagdidaktikk Emerentze Bergsland programkoordinator for fransk RAPPORT FOR NASJONAL FAGRÅD ROMANISTIKK Oslo Oktober HØGSKOLEN I TELEMARK Miguel Vázquez-Larruscaín Høgskolelektor i spansk. 1. Antall fast ansatte, midlertidige ansatte, stipendiater og postdoktorer. Hvordan er disse fordelt på språkfagets disipliner? FAST ANSATTE: 1 Høgskolelektor DELTIDS ANSATTE: 1 Høgskolektor DISIPLINER: Spansk 2. Hvor mange nivå i de forskjellige romanske språkene undervises det i? (Årsstudium, bachelor osv.) NIVÅER: Årstudium (kampus-basert)

23 Fordypningskurs (planlagt) 3. Hvordan er rekrutteringssituasjonen til faget. Vi ber ikke om nøyaktige tall, men om en kort betenkning om situasjonen. REKRUTTERING: Mellom per år. Vi satser for flere studenter i nær framtiden. 4. Status: Her ber vi om en vurdering fra representantene: Hva ser du av positive / negative utviklingstrekk når det gjelder ditt / dine fag på din institusjon? Utfordringer framover? VURDERING: Det er mange muligheter for bedre kvalitet, flere studenter, og ny planer, f.e. nett-basert tilbud forventes for Mest negativ for fagetsframtiden innenfor høgskolen er en vis mangel av tverrfaglige deltakelse og samarbeid med andre fag innom instituttet for humaniora generelt. 5. Hvilke hovedområder for forskning drives ved enheten der språkfaget undervises? Vi ønsker denne gangen å rette fokus på hva som eventuelt binder oss sammen som romanister når det gjelder forskning. FORSKNING: Vi jobber med å lansere et fellesprojekt sammen med engelsk og norsk om fremmedspråklæring generelt, med fokus på forbindelser mellom grammatikk og intonasjon fra en teoretisk sysnvinkel. Vi forventer å ha tett samarbeid med den filologiske fakultet ved Universitetet i Salamanca, som er en stor senter for undervisning av spansk som fremmedspråk, når det gjelder å teste hypoteser eksperimentelt. Rapport til Nasjonalt fagråd for romanske språk fra Universitetet i Agder 31. Antall fast ansatte, midlertidige ansatte, stipendiater og postdoktorer. Hvordan er disse fordelt på språkfagets disipliner? Fast ansatte: Spansk: 1 i spansk språk Fransk: 2 i språk, 1 i litteratur

24 Midlertidig ansatte: Timelærere i spansk språk og kultur 32. Hvor mange nivå i de forskjellige romanske språkene undervises det i? (Årsstudium, bachelor osv.) Spansk: årsstudium, PPU og GLU Fransk: årsstudium, GLU, lektorprogrammet, bachelor 33. Hvordan er rekrutteringssituasjonen til faget. Vi ber ikke om nøyaktige tall, men om en kort betenkning om situasjonen. Spansk: rekruttering er forholdsvis stabil, litt færre studenter i år enn i fjor. Mange søkere kommer inn via Restetorget. Fransk: rekrutteringen er noenlunde stabil, men det er viktig å prøve å rekruttere flere til faget 34. Status: Her ber vi om en vurdering fra representantene: Hva ser du av positive / negative utviklingstrekk når det gjelder ditt / dine fag på din institusjon? Utfordringer framover? Språkfagene har støtte hos nåværende fakultetsledelse. Vi håper og tror den vil fortsette også med ny ledelse. 35. Hvilke hovedområder for forskning drives ved enheten der språkfaget undervises? Vi ønsker denne gangen å rette fokus på hva som eventuelt binder oss sammen som romanister når det gjelder forskning. Forskergruppen «Forum for fremmedspråk» arbeider med et felles forskningsprosjekt for fagene engelsk, tysk og spansk som har som mål å studere overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole i de ulike språkfagene. Forskergruppen gir også ut det åpne tidsskriftet: Nordic Journal of Modern Language Methodology (se: 1-2 ganger i året.

25 Fransk: 2 skriver doktoravhandling i språk, 1 er nylig ferdig med doktoravhandling i litteratur Romanske språk ved FSK (NHH): Ved institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon tilbys det undervisning i to romanske språk: fransk og spansk. Det undervises også i engelsk, japansk, norsk og tysk. 1. Bemanningssituasjon Franskseksjon: 2 fast ansatte 1 postdoktor 1 stipendiat Spanskseksjon: 2 fast ansatte 1 professor II (20 %) 1 stipendiat 2. Fagtilbud Alle språkfag ved NHH er valgfag på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Språkvalgfagene gir 7,5 studiepoeng. Språkvalgfagene går over 1 semester og det gis 2 ukentlige dobbeltforelesninger i hvert fag. Fransktilbudet ved NHH Det tilbys 4 franskkurs ved NHH: FRA010 Fransk økonomisk språk FRA011 Fransk fagkommunikasjon FRA012 Fransk samfunn og økonomi FRA013 Fransk kunst og litteratur Spansktilbudet ved NHH Det tilbys 4 spanskkurs ved NHH: SPA010 Spansk språk SPA011 Kultur og samfunn i den spansktalende verden SPA012 Næringsliv og økonomi i den spansktalende verden SPA013 Økonomi og samfunn i den spansktalende verden JurDist- Juridisk oversettelse norsk fransk/spansk/tysk Nettbasert kurs over to semestre (15 studiepoeng) 2-delt kurs: Jus for oversettere Juridisk oversettelse

26 Studenten skal ved fullført kurs ha grundig kunnskap om de spesifikke utfordringene med juridisk oversettelse ha grundig kjennskap til relevante aspekter ved rettssystemet i Norge og det valgte kulturområdet ha innsikt i særtrekkene ved juridiske begrep og legaldefinisjoner ha kjennskap til relevante oversettelsesteoretiske tilnærminger ha kjennskap til sentrale juridiske teksttyper kunne oversette juridiske tekster mellom norsk og det valgte fremmedspråk 3. Rekruttering fransk: Uteksaminerte kandidater 3. Rekruttering spansk: Uteksaminerte kandidater 4. Status Undervisning: Det pågår en evaluering av 010-kursene (dvs. introduksjonskursene) i fransk og spansk. Etter dagens ordning forutsettes ingen forkunnskaper. Dagens situasjon er lite tilfredsstillende fordi de fleste studentene har forkunnskaper og opplever 010 som for enkel, samtidig som overgang fra 010 til 011/012 oppfattes som krevende. Det vurderes derfor å forutsette forkunnskaper tilsvarende Nivå II fra videregående. 5. Forskning ved franskseksjonen Forskningsområdet er primært fagspråk, nærmere bestemt økonomisk-administrativt fagspråk og juridisk fagspråk. Ved franskseksjonen forskes det særlig innen juridisk fagspråk, fagoversettelse og terminologi (Sunniva Whittaker og Jan Roald). Forskning ved franskseksjonen Sunniva Whittaker: Legal terminology Language management Central bank communication Discourse markers Jan Roald: LSP Legal terminology Specialized translation Anje Müller Gjesdal (postdoktor):

27 Forskningsområder: Climate change discourses, discourse analysis, corpus linguistics, second language teaching Annelise Ly (stipendiat): Forskningsområder: Intercultural business communication, Pragmatics, Linguistics, Politeness studies Doktorgradsprosjekt: Language and intercultural communication in the work place 5. Forskning ved spanskseksjonen Johannes Nymark: - sosiolingvistikk, språkpolitikk, peronisme og katalansk nasjonalisme Beate Sandvei: - Funksjonell grammatikk, diskurspragmatikk, juridisk oversettelse - Poverty, language and media in Latin America: The cases of Argentina, Brazil, Colombia and Mexico (POLAME) tverrfaglig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (koordinert av Ana Beatriz Chiquito, IF, UiB og Alberto Cimadamore, CROP, UiB) (september 2013 juni 2016). Marte Fjørtoft (stipendiat): Forskningsområder: (Critical) discourse analysis, text linguistics, Latin American society and culture, climate change communication Doktorgradsprosjekt: The climate issue as a communicative arena: A linguistic discursive study of government-produced climate texts in Bolivia and Norway.

28 Addendum 2 Saksbehandling OFNEC. Uttalelse fra Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer, enstemmig vedtatt på rådets årsmøte oktober 2014: Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer, samlet til årsmøte oktober 2014 i Niels Treschows hus, UiO, stiller seg meget kritisk til den saksbehandling dekanatet ved Humanistisk fakultet, UiO, har gitt vedtaket om UiOs utmeldelse av norske universiteters samarbeid med Universitetet i Caen gjennom organisasjonen OFNEC. Saksprosedyren er ikke i overenstemmelse med gjeldende regler og etablert praksis når det gjelder omfattende endringer av en fagseksjons pedagogiske opplegg og fagpolitiske orientering, i dette tilfellet gjennom opphør av en meget velfungerende ordning som er bygget opp gjennom et 30-årig samarbeid mellom de deltakende norske universitetene og Universitetet i Caen. Som påpekt i en klage fra Franskseksjonen ved ILOS, er det formelt uakseptabelt å presentere et slikt vedtak som en orienteringssak i et fakultetsstyremøte. Et slikt vedtak krever presentasjon som egen sak på dagsorden, og sakspapirene skal bygge på mest mulig korrekt informasjon. I denne saken ble blant annet Franskseksjonen korrigeringer av åpenbart feilaktig økonomiske overslag (manglede opplysninger om inntekter gjennom studiepoeng fra Årskurset) hverken tatt til etterfølgelse eller prøvd imøtegått i forbindelse med vedtaket. Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer vil henstille til det nye dekanatet ved HF å ta denne saken opp på nytt snarest mulig, denne gang med korrekte saksopplysninger og som en egen sak på Fakultetstyremøtets dagsorden. Gjenopptakelse av saken og eventuell omgjøring av vedtaket kan begrunnes både med feilaktig saksbehandling og tilbakeholdelse av relevant informasjon. Oslo, 31/10-14 litteraturer For Nasjonalt fagråd for romanske språk og Antonio Fábregas (leder) Nelly Foucher Stenkløv (nestleder) Helge Vidar Holm Miguel Vázquez-Larruscain Emerentze Bergsland Tore Sveberg Elizaveta Khachaturyan Gro Nygård Amilcare Cassanello Kari Soriano Salkjelsvik Beate Sandvei

29 Addendum 3 Humanioras samfunnsmandat. Uttalelse fra Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer, enstemmig vedtatt på rådets årsmøte oktober 2014: Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer, samlet til årsmøte oktober 2014 i Niels Treschows hus, UiO, ønsker å komme med en faglig begrunnet kommentar til høringssaken om nytt strategiprogram for humaniora i Norge. Vi viser til den nedsatte arbeidsgruppens utkast til nytt program for humaniora («Humanioras samfunnsmandat program for fornyelse»). Fagrådet finner det uakseptabelt at et kort dokument der kun en del av humanioras arbeidsfelt er nevnt, skal kunne erstatte den eksisterende «Nasjonal humaniorastrategi». Utkastet berører knapt språkteoretiske, historiske, estetiske og filosofiske aspekter ved humanioras arbeidsfelt, like lite som det betoner de kritisk reflekterende aspektene ved humanioras samfunnsengasjement. Vi vil anbefale at Nasjonalt Fakultetsmøte kontakter direkte landets vitenskapelige ansatte innenfor humaniora og gir dem et åpent mandat til å komme innspill til en ny humaniorastrategi, der ikke et høringsutkast begrenser innfallsvinklene slik som det aktuelle utkastet gjør. Det er de enkelte fagmiljøene som har kompetanse på dette feltet, og det er fra disse miljøene innspillene til en ny humaniorastrategi bør komme. Oslo, 31/10-14 litteraturer For Nasjonalt fagråd for romanske språk og Antonio Fábregas (leder) Nelly Foucher Stenkløv (nestleder) Helge Vidar Holm Miguel Vázquez-Larruscain Emerentze Bergsland Tore Sveberg Elizaveta Khachaturyan Gro Nygård Amilcare Cassanello Kari Soriano Salkjelsvik Beate Sandvei

30

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Tilstede 1 : Amilcare Cassanello, UiT Anne Karine Kleveland, NTNU (referent) Antonio Fábregas UiT (leder) Beate Sandvei, NHH

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Bergen, 29.08.2014 INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE Instituttrådet innkalles med dette til møte torsdag 4. september

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2012/2013 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold

Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2012 vår 2013 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 2 Samfunnets og regionens behov... 3 Internasjonalisering... 4 Læringsmiljø... 5 Infrastruktur for undervisning

Detaljer

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE

1. Innledning. Rapportmal for 2012 - ENHETENE Rapportmal for 2012 - ENHETENE 1. Innledning (Gi en kort vurdering av resultatutviklingen og nåsituasjonen med utgangspunkt i dette styrets/fakultetsstyrets vurderinger for planperioden, med vekt på blant

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT

HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT HUMANISTER I INNOVASJON (IHUM) SLUTTRAPPORT INNHOLD Sammendrag... 2 Bakgrunn for prosjektet... 2 Målsettinger... 4 Gjennomføring... 4 Faglærerutviklingen... 5 «Skapende yrkesutøvelse»... 7 «Innovasjon

Detaljer

O 05/08 Årsplan ALT 2008

O 05/08 Årsplan ALT 2008 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 01.04.08 O 05/08 Årsplan ALT 2008 ALT har vedtatt strategisk plan for perioden 2006-2010. På overordnet nivå slår denne fast: Visjon

Detaljer

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie VVersjonsnr/Dokumenthistorie Forfattere Dato Kommentar 1.0 Arve Thorsberg 17.06. 2013 Første utkast til rapport 1.2 Arve Thorsberg +

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr.

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr. Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 25.10.2010 Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark. Justert sluttrapport.

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø Studiekvalitetsrapport pr august 2011 Handelshøgskolen i Bodø Sist endret: 09.09.2011 Oppsummering Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sine utdanningsprogrammer oppfyller gjeldende nasjonale og europeiske krav

Detaljer

Fagplan for norsk statsvitenskap. En oppfølging av evalueringsrapporten Statsvitenskapelig forskning i Norge. Status og utfordringer

Fagplan for norsk statsvitenskap. En oppfølging av evalueringsrapporten Statsvitenskapelig forskning i Norge. Status og utfordringer Fagplan for norsk statsvitenskap En oppfølging av evalueringsrapporten Statsvitenskapelig forskning i Norge. Status og utfordringer Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen

Studiekvalitetsrapport 2010/2011. Profesjonshøgskolen Studiekvalitetsrapport 2010/2011 Profesjonshøgskolen 1. Innledning Denne rapporten inngår som et ledd i kvalitetssikringssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Nordland (UiN). Rapporten

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Det kan se ut som om det er et bedre grunnlag for å starte opp med tysk, fransk og spansk enn det har sett ut som tidligere. Det er satt i gang et nasjonalt

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer