ÅRSMELDING Namsenvassdragets Grunneierforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2007. Namsenvassdragets Grunneierforening"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2007 Namsenvassdragets Grunneierforening Styret har i år 2007 bestått av : Leder : Tom Riise-Hanssen pers.vara Mathias Melhus Nestleder : Morten Risvik pers.vara Anders Seem Kasserer : Odd Erling Hasfjord pers.vara Berit Glømmen Sekretær : Håvard Ødegård pers.vara Bjørg Himo Styremedl. : Jan Arild Landstad pers.vara Ola Fuglår Grong Fritidssenter har hatt sekretariatsfunksjonen og ført regnskapet. Regnskapet er revidert av Aasbø Revisjon AS. Møtevirksomhet: Det har i 2007 vært avholdt 5 styremøter og behandlet 34 saker. Både ordinært årsmøte (30. april 2007) og ekstraordinært årsmøte (5. juli 2007) er avholdt. I tillegg har NVGF vært delaktige i følgende arrangement/møter, enten som arrangør eller som deltaker: Møter i lakseutvalget for Namsenvassdraget Møter i lakserådet for Namdalen Møter i arbeidsgruppen for mer villaks (storlaks) til Namsenvassdraget Flere arbeidsmøter med Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø. Ulike tema/saker. o Laksemerking i Namsenfjorden, HINT den 5. januar 2007 o Bokprosjekt presentasjon v/tommas Sandnes, HINT den 19. januar 2007 o Arbeidsmøte Prosjekt overvåkingsfiske, HINT den 15. mars 2007 o Arbeidsmøte Prosjekt overvåkingsfiske oppdrettslaks, HINT den 20. mars 2007 o Arbeidsmøte i merkeprosjektet i Namsenfjorden, Namdals Folkehøgskole den 20. april Mer storlaks til norske lakseelver arr. KLV, Værnes den 15. januar 2007 Samarbeid næringsliv og skole, GVS den 16. januar 2007 Arbeidsmøte med ordføreren i Grong. Hvordan sette laksen på det politiske sakskartet? Grong kommune den 21. februar 2007 Møte med Jordskifteretten på Steinkjer den 6. mars 2007 Møte med oppdrettsnæringa, Namdalshagen den 15. mars 2007 Grovbonitering Sanddøla, Kvatningen den 29. mars 2007 Politisk laksemøte arr. KLV, Namdals Folkehøgskole den 20. april 2007 Roer- /guidekurs arr. GVS. Presentasjon av Namsenvassdraget, GVS den 20. april 2007 Arbeidsmøte med oppdrettsnæringa, sjølaksefiskerne og KLV: Overvåkingsfiske etter oppdrettslaks, Fylkets Hus på Steinkjer den 3. mai Årsmelding NVGF

2 Møte i samråd med Mattilsynet på Namsos. Tema: Desinfisering og forebygging av gyrosmitte i elvene rundt Namsenfjorden. Mattilsynet på Namsos den 7. mai Møte med NTE, Fiskumfoss den 8. mai 2007 Befaring i Reina sammen med Fiskeforvalteren den 29. mai 2007 Åpning av KLV, Namsos den 29. mai 2007 Befaring i nedre Namsen i forbindelse med prosjekt; Overvåking av oppdrettslaks i Namsenvassdraget. Onsdag 11. juni Møte med FM; Overvåking-/sorteringsfiske i Namsenfjorden og Namsen, Steinkjer den 6. september Kort møte med NA v/erlend Malmo fiskeregler. GFS den 12. november Åpent møte i Namsenvassdraget; Presentasjon av NINA-rapport 286 med mer, Overhalla Hotell den 16. november Arbeidsmøte med GVS og Hotell Vertshuset Grong; Prosjekt: Utvikling av kurs i fang og slipp. GFS den 19. november Møte med FM og Orklaguiden anng. laksebørsen. Overhalla Hotell den 3. desember Møte med Seter-Namsen potensielle nye medlemmer i NVGF. Harran den 11. desember Avslutningsvis, under punktet møtevirksomhet, vil styret i NVGF oppfordre medlemslagene i NVGF å invitere styret/sekretariatet i NVGF til sine respektive årsmøter. Dette for å lære hverandre bedre å kjenne og også som en medlemsservice fra NVGF til sine medlemmer. Medlemskap: Pr. dato har NVGF 32 valdsamarbeid som medlemmer, og dette innbefatter 314 rettighetshavere. Vi har pr. dato registrert 413 rettighetshavere totalt i vassdraget og dette gir oss en organisasjonsprosent på 76. Følgende kjente valdsamarbeid er ikke medlemmer i NVGF pr. dato: Valdsamarbeid Valdkontakt Tlf. Ant. Elstad laksevald Elg Elstad 4 Rosset laksevald Harald Rossetnes 4 Gartland laksevald Paul Fornes 7 Leksås valdsamarbeid Asle Kjerkol 5 Grongvaldet Torhild Bryhn 5 Storem valdsamarbeid Per Olav Rian 5 Furuneset valdsamarbeid Bjarne Hansen 2 Grytøya laksevald Marit og Reidar Kvaløseter 1 Høylandet elveierlag Eystein Fiskum 64 Sum ikkemedlemmer 97 På sikt er styrets ønske/målsetting 100% oppslutning blant rettighetshaverne langs vassdraget. Vi har dialog med flere av valdsamarbeidene ovenfor, når det gjelder medlemskap, men vi er ikke helt i mål med dette. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med sine kolleger ovenfor, og prøve å få de med som medlemmer i NVGF. Årsmelding NVGF

3 Det er viktig at valdsamarbeidene gir beskjed til sekretariatet i NVGF, straks det blir ny valdkontakt i valdsamarbeidene. Dette for at informasjonen som blir sendt ut skal komme til riktig mottaker. Vi håper også at medlemmene våre vil ta i bruk våre hjemmesider på internett (www.namsenvassdraget.no), hvor det etter hvert vil bli lagt ut en god del medlemsinformasjon. Fangststatistikk - utvikling: Nedenfor ser vi en framstilling av total fangst i kg. av laks og sjøaure i Namsenvassdraget for perioden 1976 til Kg. Total fangst i kg. av laks og sjøørret i Namsenvassdraget År Som vi ser av søylediagrammet, har vi hatt to meget gode fangssesonger i 2000 og 2001, hvor det ble tatt over 40 tonn i Namsenvassdraget. I 2002 fikk vi en halvering av fangsten, mens i 2003 passerte fangstene 30 tonn igjen. I 2004 ble fangsten på knapt 24 tonn og i 2005 er vi igjen over 30 tonn. I 2006 endte vi på 23 tonn totalt. I antall ble det tatt i 2006 (tall i parentes er fra 2005): sjøørret (2.446), smålaks (7.902), mellomlaks (1.749) og 589 storlaks (1.000). Resultatet for 2007 er på 17,3 tonn laks og sjøørret totalt. I antall ble det tatt 1713 stk. sjøørret, 3224 stk. smålaks, 895 stk. mellomlaks og 791 stk. storlaks. Årsmelding NVGF

4 Nedenfor følger en prosentvis framstilling av andel små-, mellom- og storlaks (antall fisk) i Namsenvassdraget i perioden 1993 til NAMSENVASSDRAGET Prosentvis fordeling av ant. smålaks, mellomlaks og storlaks fra år til år % under 3 kg % mellom 3-7 kg % over 7 kg Som vi ser av søylediagrammet, domineres fangstene av smålaks. Storlaksandelen har vært relativt stabilt lav de siste årene, med variasjon mellom 10 15%. Vi ser at i 2007 har vi en relativt stor andel storlaks, sett i forhold til de siste foregående år. Vi hadde helst sett at prosentandelen storlaks hadde vært enda noe høyere. Utviklingen i gjennomsnittsvekt på laks ser vi i diagrammet nedenfor. Kg. Gjennomsnittsvekt på laks i Namsenvassdraget 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 År Vi ser at gjennomsnittsvekta lå på knapt 5 kg i midten av 80-åra, mens i 2007 er gjennomsnittsvekta nede på drøyt 3 kg. (under 3 kg. i 2005). Dette henger selvfølgelig sammen med andelen små-, mellom- og storlaks fra år til år, som er presentert i diagrammet ovenfor. Ser vi på trenden i utviklingen av gjennomsnittsvekta på laks i Namsenvassdraget fra midten på 80-tallet og fram til i dag, så er den noe nedadgående. Årsmelding NVGF

5 Status driftsplan: Driftsplanen for vassdraget ble endelig vedtatt på ekstraordinært årsmøte mandag 23. september Utfordringene nå, er å ta tak i de tiltakene man har foreslått i planen, og gjennomføre de. Her har vi store og interessante utfordringer foran oss. Vi ser allerede nå at driftsplanen er ambisiøs og at vi sliter litt med ekstern finansiering og gjennomføring av alle tiltakene. Nye utfordringer dukker også opp under veis. I skrivende stund er det ikke tatt stilling til når driftsplanen må rulleres. Andre viktige saker: Gyrodactylus Salaris: De siste årene er det jobbet aktivt med forebyggende arbeid i forhold til spredning av gyro til vassdraget. Både NVGF og Mattilsynet har deltatt i dette arbeidet. Eget desinfiseringsprogram er på plass og det har vært jobbet opp mot de næreste smittekildene (Steinkjerelvene og Vefsna) til vassdraget. Det er svært viktig at vi som grunneiere er vårt ansvar bevist og krever at fiskerne desinfiserer fiskeutstyret sitt før de slippes til i elven. Det blir da SVÆRT viktig, at grunneierne også informerer sine fiskekortselgere om dette. Glipper det her, kommer fiskerne seg ned i elva uten at de har desinfisert fiskeutstyret sitt, noe som i verste fall kan føre til gyrosmitte i Namsenvassdraget. Det vil være en KATASTROFE, som vi for all del må unngå. I 2007 hadde vi 13 offisielle desinfiseringsstasjoner i Namsenvassdraget og 13 lokale stasjoner. Nye fiskeregler for : NVGF har i løpet av siste halvdel av 2007 jobbet mye med de nye fiskereglene som kommer fra 2008 til Det er arrangert medlemsmøter og vi har vært i arbeidsmøter med FM. NVGF har kommet med innspill til FM, i forkant av høringsutkastet fra FM. De endelige fiskereglene for vil foreligge fra FM rundt 1. februar Laksebørsen: 2007 ble andre år for den nye laksebørsen i Namsenvassdraget. Vi har fortsatt et forbedringspotensiale i børsen noe som vi fortløpende tar opp med Orklaguiden som leverer børsløsningen til NVGF. Hensikten med laksebørsen er på mange måter tosidig. Den skal være verktøyet som rettighetshaverne bruker for å rapportere sine fangster inn til myndighetene og den skal fungere som en informasjonskilde overfor fiskerne i vassdraget, når det gjelder når og hvor det tas fisk i vassdraget. Vi håper at både fiskere og rettighetshavere i framtiden blir enda flinkere til å melde fangstene inn på børsen, gjerne rett etter at fangsten er gjort, slik at børsen blir det verktøy den er tenkt å være. Hjemmeside på internett: 2007 er første hele driftsår for hjemmesiden til NVGF. Ca unike besøk er registrert. Adressen er Sidene vil hele tiden være under utvikling og vi håper de vil bli flittig brukt, både av NVGFs medlemmer og av andre interesserte. Flertallsvedtak, obligatorisk organisering og bruksordning: På årsmøtet i 2007 hadde vi en orientering fra Norske Lakseelver angående bruksordning via jordskifteretten. Styret i NVGF var den 6. mars 2007 i møte med jordskifteretten på Steinkjer og på ekstraordinært årsmøte den 5. juli 2007 ble det vedtatt å rekvirere bruksordning i Årsmelding NVGF

6 Namsenvassdraget. NVGF må gjennomføre et vist forarbeid før jordskifterette tar over. Dette forarbeidet vil det bli satt fult fokus på i Arbeidsgruppen for mer villaks (storlaks) opp i Namsenvassdraget: På åpent møte i Namsenvassdraget den 16. november 2007, ble resultatet av det arbeidet som Arbeidsgruppen for mer villaks til Namsenvassdraget hadde gjort presentert. Arbeidet ble presentert gjennom NINA-rapport 286 og det var Gunnbjørn Bremseth som stod for presentasjonen. NINA hadde tatt for seg alle ideene som arbeidsgruppen hadde drøftet og vurdert de som aktuelle/ikke aktuelle forvaltningstiltak i Namsenvassdraget. Her er masse spennende lesing og rapporten kan lastes ned i sin helhet på Både arbeidsgruppen og styret for øvrig, har gjort en meget god jobb i forbindelse med dette arbeidet, og vi har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet vårt, både fra DN, NINA, FM og KLV. På grunn av stramme økonomiske rammer i 2007, er Arbeidsgruppen for mer villaks til Namsenvassdraget ikke helt ferdige med sitt arbeid. Vi håper dette kan bli sluttført i Høringsuttalelser vedrørende søknader om utvidelse av oppdrettsanlegg: I 2007 har det vært mange søknader fra oppdrettsanlegg om utvidelse og/eller flytting av akvakulturanlegg/settefiskanlegg/matfiskanlegg. NVGF har prøvd å følge med i avisene når slike søknader kunngjøres og gitt sine synspunkt/kommentarer/innvendinger i forbindelse med høringene. NVGF s argumenter blir tatt til etterretning uten at det fører til så mye konkret når det gjelder behandlingen av søknadene. Så langt NVGF kan se har alle søknadene som NVGF har uttalt seg seg om blitt innvilget. Bistand/hjelp til våre medlemmer: Sekretariatet og styret i NVGF får relativt få henvendelser fra sine medlemmer. En og annen telefonen er det og i 2007 har det særlig dreid seg om de nye fiskereglene som kommer fra og med Det er i 2007 blitt forhandlet med L. Johansen på Namsos, om prisavslag på ulike varer for medlemmer i NVGF. Avtalen er pr. dato ikke helt i havn, men vi ligger an til 20% avslag på alle varer til NVGF s medlemmer. Spesialordninger på enkeltvarer kan bli aktuelt. Til slutt vil styret i NVGF takke alle samarbeidsparter for godt samarbeid i året som har gått og oppfordrer alle medlemmer i NVGF om å ta kontakt med styret hvis det er saker/ utfordringer de mener grunneierforeningen bør engasjere seg i. Grong 26. februar Tom Riise Hanssen (s) Morten Risvik (s) Håvard Ødegård (s). Grong Fritidssenter v/ragnar Holm sekretariat Odd Erling Hasfjord (s) Jan Arild Landstad (s) Årsmelding NVGF

ÅRSMELDING 2006. Namsenvassdragets Grunneierforening

ÅRSMELDING 2006. Namsenvassdragets Grunneierforening ÅRSMELDING 2006 Namsenvassdragets Grunneierforening Styret har i år 2006 bestått av : Leder : Tom Riise-Hanssen pers.vara Mathias Melhus Nestleder : Sigbjørn Amundsen pers.vara Ola Fuglår Kasserer : Odd

Detaljer

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag

Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Årsmelding, 2012, Numedalslågen forvaltningslag Styrets sammensetning og arbeid Styret har bestått av følgende personer: Asle Granerud (leder), Gunnar Myhre Henning, Geir Jespersen, Olaf Holm og Per Gunnar

Detaljer

Småblanken, også kalt Namsblanken, En europeisk sjeldenhet og Namsskogans verdifulle ansvarsart

Småblanken, også kalt Namsblanken, En europeisk sjeldenhet og Namsskogans verdifulle ansvarsart KLV-notat 2, 2011 2011 Småblanken, også kalt Namsblanken, En europeisk sjeldenhet og Namsskogans verdifulle ansvarsart Kjersti Hanssen Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø 31.05.2011 Forord Småblanken

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST 1 Forsidefoto: Ole H Nygård. Storlaks på 12,6 kg tatt i Boenfossen 28.08.08. 2 FORORD Tovdalselva ble fullkalket fra 1996, og elva har etter det hatt

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING. Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl. 1900 på leirduebanen.

VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING. Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl. 1900 på leirduebanen. VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl. 1900 på leirduebanen. Saksliste for

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012

TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 TILSTEDE Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti!

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti! Nr. 3-2006 Sommerens varme, lyse og late dager er i ferd med å forlate oss. Høstens vind, regne og travle tider overtar. Men det gjør jo godt med litt mer vann i magasinene og litt mer tid innendørs til

Detaljer

FAGERSTRAND VEL Postboks 506, 1328 Høvik

FAGERSTRAND VEL Postboks 506, 1328 Høvik FAGERSTRAND VEL Postboks 506, 1328 Høvik ÅRSMØTE i Menighetshuset, store sal ved Høvik Kirke 20.april 2015 kl. 19.30 som innledes med tema: Nytt fra E-18, Høvik stasjon og utvikling av Høvik sentrum Orientering

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013

Sak 3 Årsmøte 2013. Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 Sak 3 Årsmøte 2013 Årsmelding Sjusjøen Vel - 1. mai 2012 30. april 2013 1 Formål Sjusjøen Vel er en uavhengig forening som har til formål å ivareta medlemmenes interesser på Sjusjøen og omegn. 1.1 Styrets

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Årsmelding. Haugland Gaupås og Kvamme Velforening

Årsmelding. Haugland Gaupås og Kvamme Velforening Årsmelding Haugland Gaupås og Kvamme Velforening 2012 Årsmelding Haugland Gaupås og Kvamme Velforening Org nr: 996 985 431 Haugland Gaupås og Kvamme Velforening har siden årsmøtet våren 2012 hatt følgende

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana 14 15 mars 2015. 0 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana 14-15 mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 2009-2014 DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA

DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 2009-2014 DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 1 INNHOLD DRIFTSPLAN FOR VALNESELVA 2009-2014 HOVEDMÅL... 3 Biologisk hovedmålsetting... 3 Næringsmessig hovedmålsetting... 3 Rekreasjonsmessig hovedmålsetting... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK

ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2012: 1. Motorferdsel i utmark 2. Utbygging av småkraft, Klubbvikvassdraget i Narvik kommune 3.

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer