HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND FYLKESKOMMUNE"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 21. august /015.T14/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette innkalla til møte i fylkesutvalet ONSDAG 29. AUGUST 2012 KL i Fylkeshuset, møterom 367 Hordaland, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen Til dette møtet har Birte Eriksen meldt forfall. Hans Kjellby vert innkalla. Dersom nokon av utvalet sine medlemer ikkje kan møta og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å nytte vedlagde forfallsskjema. Skjemaet kan også hentast på Returner skjemaet på e-post til eller send det på fax til Innkallinga gjeld valde medlemer i fylkesutvalet. Kopi vert sendt varamedlemene til orientering. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Tom-Christer Nilsen fylkesordførar

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Forfall til møte i utval Underteikna representant melder med dette forfall til møtet i utvalet Møtedato: Forfallsgrunn (sjå under) stad/dato parti namn/sign Om møteplikt og forfall Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Jf. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40 nr. 1, 1. avsnitt. Møteplikt og forfall er m.a. omtalt i Kommuneloven med kommentarer (Overå og Bernt, 2006), side 296. Nedanfor er momenta knytt til møteplikt og forfall oppsummert. Møteplikten gjelder ikke ubetinget. Den som har gyldig forfall, er fritatt for å møte. ( ) Som gyldig forfall ( ) regnes omstendigheter som fører til at vedkommende ikke uten fare for helbred eller velferd eller uten å forsømme viktige og uoppsettelige forretninger eller plikter kunne ha møtt. Når det er møte i kommunalt og fylkeskommunalt organ same dag, der same person er representant i begge organa (dette kan vere fylkesting, kommunestyre, nemnder, styre, utval, råd m.v.), har Kommunal- og regionaldepartementet kome til følgjande, jf. rundskriv H-03/02: Kommunelova skil ikkje mellom fylkeskommunale eller kommunale verv. Møteplikt i eit organ vil vere gyldig forfall i eit anna organ der same person har møteplikt på same tid. Det er representanten sjølv som må avgjere kva for organ han/ho skal møte i.

3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE DELEGERTE SAKER - Fylkesutvalet Periode: 22. juni august 2012 Saknr.: 23/12-24/12 Saknr. Arkivsak Saktittel 23/ DELEGASJON AV ANSVARET FOR MILJØSTYRING I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. VEDTAK Miljøstyring i Hordaland fylkeskommune skal vere integrert i kvalitetssystemet. Ansvaret for arbeidet med miljøstyring i Hordaland fylkeskommune følgjer linjeorganisasjonen: - Fylkesrådmannen - Avdelingsdirektør - Seksjonsleiar/Einingsleiar Fylkesrådmannen delegerer det overordna ansvaret for arbeidet med miljøstyring i Hordaland fylkeskommune til regionaldirektøren. 24/ AVTALE OM RULLERING AV SERTIFIKATLÅN PÅ 345 MILL. KR VEDTAK Det vert inngått avtale med DNB om at banken fornyar sertifikatlån på 345 mill. kr ved kvart forfall over ein periode på 3 år.

4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak SAKNR. Arkivnr. 712 DATO 26. juni 2012 Saksh. Mathisen, Gudrun Delegasjonsmyndighet: Fylkesrådmannen etter fullmakt DELEGASJON AV ANSVARET FOR MILJØSTYRING I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. SAMANDRAG Fylkestinget vedtok , sak at: Det skal arbeidast for å få til miljøsertifisering av institusjonane/einingane i fylkeskommunen. Målet for miljøarbeidet er at fylkesadministrasjonen og alle avdelingar og einingar i Hordaland fylkeskommune skal vere miljøsertifiserte innan utgangen av 2012 som Miljøfyrtårn eller Grønt Flagg. Når alle einingar er miljøsertifiserte skal sertifiseringa haldast vedlike gjennom årleg miljøstyring, rapportering og resertifisering. Miljøstyring gjeld det ytre miljø. VEDTAK Miljøstyring i Hordaland fylkeskommune skal vere integrert i kvalitetssystemet. Ansvaret for arbeidet med miljøstyring i Hordaland fylkeskommune følgjer linjeorganisasjonen: - Fylkesrådmannen - Avdelingsdirektør - Seksjonsleiar/Einingsleiar Fylkesrådmannen delegerer det overordna ansvaret for arbeidet med miljøstyring i Hordaland fylkeskommune til regionaldirektøren. Paul M. Nilsen Fylkesrådmann Jan Per Styve Regionaldirektør 1

5 FYLKESRÅDMANNEN, : DELEGASJON AV ANSVARET FOR MILJØSTYRING I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Miljøsertifisering Prosjektfase Fylkestinget vedtok : (sak 54/08): Det skal arbeidast for å få til miljøsertifisering av einingane i fylkeskommunen. Miljøsertifisering av alle einingane har vore organisert som eit tre års prosjekt frå hausten 2009 til utgangen av Prosjektet har vore leiia av ein koordinator for miljøsertifisering i 100 % stilling. I løpet av 2012 vil tilnærma alle einigar vere miljøsertifisert anten som Miljøfyrtårn eller Grønt flagg. For administrative einingar og for skular som har helseverngodkjenning har målet vore Miljøfyrtårn sertifisering. Dette er ei generell miljøsertifisering. Ved Miljøfyrtårn sertifisering er det krav som skal verte møtt, avhengig av bransje. Det er resertifisering kvart 3. år. For skular utan helseverngodkjenning har målet vore Grønt flagg sertifisering. Dette er ei miljøpedagogisk sertifisering utan spesifikke krav til bygningane. Det er årleg resertifisering. Kva miljøarbeidet og miljøsertifiseringa omfattar Miljøtema: - Miljøstyring og miljørapport - Internkontroll HMS - Innkjøp og materialbruk - Energibruk - Transport - Avfall og utslipp - Estetikk Ved Miljøfyrtårn arbeidar eininga med alle tema, ved Grønt Flagg med eitt tema kvart år. Driftsfasen med miljøstyring Etter kvart som einingane vert sertifisert, kjem einingane og fylkeskommunen inn i ein driftsfase. For fylkeskommunen handlar driftsfasen om miljøstyring for å dra nytte av investeringa i kroner (om lag 5 mill. kr.) og eigeninnsatsen (om lag 75 t per eining) som er gjort ved miljøsertifiseringa. - Mål 1: Oppfylle krav i Miljøfyrtårn/Grønt Flagg for å halde på sertifiseringane: Miljøfyrtårn: Årleg miljørapport, miljøhandlingsplan, oppfølging og bedring. 43 driftskrav må verte fulgt opp årleg. Grønt Flagg: Årleg nytt miljøpedagogisk prosjekt, handlingsplan og rapport. Miljøprosjektet skal involvere alle lærarar og elevar. - Mål 2: Hauste fruktar: Miljøvinstar og kostnadsreduksjonar. - Organisering: Ein går over frå ei prosjektorganisering til organisering i linjen. Dette gjer at det må verte utarbeida eit overordna styringsdokument for miljøstyringa som fordeler ansvaret for miljøstyringa i organisasjonen. Konklusjon Miljøstyring gjeld det ytre miljø. Klima og naturressurseksjonen utgjer fagmiljøet i fylkeskommunen når det gjeld det ytre miljø. Klima og naturressurseksjonen er ein av seksjonane i regionalavdelinga. Det er difor teneleg at ansvaret for miljøstyring vert delegert til regionaldirektøren. Framlegg til delegering av ansvar og organisering av miljøstyringa har vore til uttale i toppleiargruppa og er godteken av alle avdelingsleiarar. Tilråding Ansvaret for miljøstyring vert delegert til regionaldirektøren. Regionaldirektøren utarbeider eit overordna styringsdokument for miljøstyringa i samsvar med framlagte dokument og uttale i toppleiargruppa

6 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak SAKNR. Arkivnr. 163 DATO 22. juni 2012 Saksh. Skeie, Ingvar Delegasjonsmyndighet: Fylkesrådmannen etter fullmakt AVTALE OM RULLERING AV SERTIFIKATLÅN PÅ 345 MILL. KR SAMANDRAG Eit 3-månaders sertifikatlån på 345 mill. kr har forfall 30. juli. Det vert inngått avtale med DNB om at banken fornyar lånet ved kvart forfall over ein periode på 3 år. VEDTAK Det vert inngått avtale med DNB om at banken fornyar sertifikatlån på 345 mill. kr ved kvart forfall over ein periode på 3 år. Paul M. Nilsen fylkesrådmann Johnny Stiansen økonomidirektør 1

7 FYLKESRÅDMANNEN, 22. JUNI 2012: Fylkeskommunen har for tida 5 sertifikatlån. Sertifikatlån er kortsiktige lån med løpetid på maksimalt 1 år. Fylkeskommunen sitt lånebehov er langsiktig, men ein får ofte lågast rente på kortsiktige lån. Desse låna må då fornyast med jamne mellomrom. Tre av sertifikatlåna fylkeskommunen har i dag har 3 månaders løpetid, eit har 6 månader og eit er på 9 månader i inneverande periode. For to av sertifikatlåna har ein hatt avtalar med DNB om at banken syter for å fornye låna ved kvart forfall. Eit av desse låna har forfall 30. juli, og då går også rulleringsavtalen ut. I denne samanheng har ein fått spørsmål om fylkeskommunen ønskjer å inngå avtale om rullering av dette sertifikatlånet for ein ny periode. Fordelen for fylkeskommunen med ein rulleringsavtale er at ein sparer noko arbeid når ein slepp hente inn nye lånetilbod, skrive under lånedokument etc. ved kvar rullering. Om storparten av sertifikatlåna skal rullerast kvar 3. månad, vil ein fort kome opp i 20 rulleringar i året. Ei innvending kan vere at ein med slike avtalar reduserer konkurransen. Til dette kan ein seie at det er veldig strengt å krevje at lån skal ut på anbod kvar tredje månad. På andre område er det vanleg å inngå avtalar for lengre periodar. Ein ser det heller ikkje som aktuelt å inngå rulleringsavtalar for alle sertifikatlåna. Dermed vil fylkeskommunen regelmessig hente inn tilbod frå fleire bankar, og kan følgje med på at ikkje rentesatsane som vert fastsett av DNB avvik frå marknadsrenta. Sett frå fylkeskommunen si side vil sertifikatlån kombinert med rulleringsavtale framstå nokså likt langsiktige lån som ein har i Kommunalbanken, der renta vert fastsett kvar 3. månad. Fylkesrådmannen godkjenner avtale med DNB om at banken fornyar sertifikatlån på 345 mill. kr ved kvart forfall over ein periode på 3 år. 2

8 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkesutvalet Saknr. Arkivsak Saktittel 182/ Godkjenning av møtebok - fylkesutvalet og saker på sommarfullmakt 183/ Folgefonnsenteret - Søknad om tilskotsmidlar 184/ Fordeling av regionale næringsfond / Førespurnad om overtaking av aksjar i arbeidsmarknadsbedriftene 186/ Haukeland universitetssykehus 100 år - støtte til jubileumsaktivitetar 187/ Søknad om løyve til å byggje seks småkraftverk i Voss kommune - Hordaland - Fråsegn 188/ Søknad om bygging av Kvanndalselva Kraftverk i Etne - fråsegn 189/ Søknad om bygging av Djuvselva kraftverk i Etne - fråsegn 190/ Konsesjonssøknad for overføring av Tyssespranget kraftverk i Tyssedal - Odda kommune. Fråsegn 191/ Søknad om overføring av Florenvatna til Tysso II kraftverk i Tyssedal - Odda kommune. Fråsegn 192/ Hordaland Teater - lokalisering i Bergen sentrum 193/ Internasjonaliseringsarbeid i vidaregåande opplæring - søknad om oppretting av Vg2 utanlandsklasse i Tyskland 194/ Vedk. bruk av biogass som drivstoff for gassbussar i Hordaland 195/ Framtidig kollektivtilbod til / frå Osterøy 196/ Framkomst for kollektivtrafikken i rushtrafikken 197/ Periodeprodukta for buss / ferje, forslag til ny prismodell. 198/ Uttale - Utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringslova) 199/ Søknad om ruteløyve for strekninga Rommetveit - Stord Lufthavn 200/ Internasjonalt Light Rail møte i Bergen - vertskapsmiddag i fylkeskommunal regi

9 201/ Framlegg høyringsforslag - Regional planstrategi for Hordaland

10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 182/12 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Fylkesutvalet /12 Godkjenning av møtebok - fylkesutvalet og saker på sommarfullmakt Forslag til innstilling, sjå saksframlegg.

11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet GODKJENNING AV MØTEBOK - FYLKESUTVALET OG SAKER PÅ SOMMARFULLMAKT SAMANDRAG Møteboka frå fylkesutvalet sitt møte og saker vedteke på sommarfullmakt vert med dette lagt fram for godkjenning. FORSLAG TIL VEDTAK Møteboka frå fylkesutvalet og saker på sommarfullmakt vert godkjent. Paul M. Nilsen fylkesrådmann Gerd Ingunn Opdal organisasjonsdirektør Vedlegg: Møtebok frå og saker på sommarfullmakt.

12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 21. juni 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 148/12-176/12 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen DESSE MØTTE Grung, Ruth (A) Selsvold, Astrid F. (A) Nøss, Nils-Olav (A) Søviknes, Terje (Frp) Ulvund, Inger Signe (Frp) Njåstad, Helge Andre (Frp) Nilsen, Tom-Christer (H) Kallevåg, Inge Reidar (H) Eriksen, Birthe (H) Nyborg, Torill Selsvold (KrF) Oen, Aud Karin (SV) Hellesnes, Mona Haugland (V) Malones, Marte (A) Kjellby, Hans Nyvold (H) Tomren, Tom Sverre (MDG) FORFALL Valle, Sveinung (A) Strømme, Mona Røsvik (H) Bondhus, Benthe (Sp) DESSUTAN MØTTE Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Økonomidirektør Johnny Stiansen Regionaldirektør Jan Per Styve Opplæringsdirektør Svein Heggheim Samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke Fylkeskultursjef Anna Elisa Tryti Informasjonssjef Stanley Hauge Seniorrådgjevar Gro Stien Thorvaldsen som sekretær 1

13 MERKNADER TIL INNKALLINGA Ruth Grung kommenterte at varamedlemer hadde motteke skriftleg innkalling to dagar før møtet, og bad om at dei til seinare møte vert varsla per telefon. Jf. kommentar om det same i førre møte i fylkesutvalet. Ut over dette vart innkallinga godkjend. GODKJENNING AV SAKLISTA Ny sak 176/12 vart lagt fram i møtet. Saklista vart godkjend utan merknader. YMSE I samband med sak 148/12 viste Ruth Grung til ei rekkje spørsmål der det i møteboka står at det vil kome svar i eit seinare møte. Ho etterlyste ny prosedyre for svar på spørsmål/oversendingsforslag. Fylkesordføraren svarte at det på kvart møte frå og med augustmøtet vil verte lagt fram ei oppsummering av spørsmål som enno ikkje er besvart, med tidspunkt for når representantane kan vente svar. Fylkesrådmannen svarte at dersom det krev stor saksbehandlingskapasitet å svare på spørsmåla, vil dette verte drøfta med fylkesutvalet før arbeidet vert sett i gang. Open time Ruth Grung stilte slike spørsmål: «1) Vestnorsk jazzsenter Fylkesutvalget har tidligere fått en orientering. I følge media er det inngått forlik med regionleder, men politiet har ennå ikke ferdigbehandlet saken. Vestnorsk jazzsenter er fullfinansiert av det offentlige og er ett av fem regionale kompetansesentre. Vestnorsk jazzsenter har betydd mye for å synliggjøre norske artister også internasjonalt. Spørsmål: Hvor stor er den årlige støtten de får fra fylket? Hvor mye har stiftelsen brukt på advokatbistand, konsulenthjelp og forlik? Er forutsetningene til stede for videre støtte? Evt. hvilke krav vil fylkeskommunen stille? 2) Spørsmål fra debatten etter fylkesordfører/rådmann sine innlegg som ikke ble besvart: 1. Hva er det som mangler i sak om E39 Os-Rådal slik at Samferdselsdepartementet kan behandle saken. Hvem sitt ansvar er det å få det på plass? Av tidligere erfaring er det byrådet i Bergen som har hatt sen saksbehandling og forsinket fremdriften. I dialog med politisk ledelse i samferdsel vil de bøte på denne tregheten med å starte KS2- prosessen før all dokumentasjon er klar. Er det andre ting vi kan gjøre for å hindre ytterligere forsinkelser? 2. Holder man fremdriften for Sotrasambandet slik at den tilfredsstiller kravene til å komme med i første 4-års periode i kommende NTP? Fylkestingsrepr./ordfører fra Fjell sa i sitt innlegg i debatten at Fjell ville ha ferdigbehandlet kommunedelplanen før sommeren. Hva med Bergen? Hvilke tidsfrister gjelder for å være klar for regjering/stortingsbehandling? 3) Mulighet for at vedlikehold, rehabilitering og nybygg kan utføres som helt/delvis elevarbeid Arbeiderpartiet har fått spørsmål fra flere videregående skoler. Det ville ha positiv effekt på læringsutbyttet med realistiske oppgaver der de også opplever stoltheten over resultat av eget arbeid. Det vil også være økonomisk lønnsomt for fylkeskommunen og bransjer får 2

14 dyktigere og mer motiverte lærlinger. Kravet må være at oppgavene er i samsvar med læreplanen. Hva skal til for at vedlikehold, rehabilitering og nybygg kan utføres som elevarbeid? 4) Skjevfordeling av tippemidler til idrettsanlegg I Bergen bor ca. 50% av fylkets barn og unge, men Bergen får ca. 1/3 av tippemidlene. Bergen har fordel med tettere befolkning som gir mindre reisevei, men har ofte høyere tomtekostnader. Hvordan har denne fordelingen vært de siste 10 år? Og hva er begrunnelsen for skjevfordelingen? 5) Apolitisering av fylkeskommunen På hjemmesiden til Hordaland fylkeskommune er det vanskelig å finne frem til politikken og spesielt til de politiske sakene. En må trykke flere ganger for å finne frem (dersom en er kjent), men den nye profilhåndboken står derimot på venstresider der man vanligvis finner de viktigste infoveilederne. 6) Folkevalgte sine rammevilkår Det nye fylkestinget har fungert i et halvår og det hadde vært nyttig med en evaluering der de folkevalgte får anledning til å gi innspill på kva som fungerer og kva som bør forbedres. Forslag til vedtak: Hordaland fylkeskommune gjennomfører en evaluering av de folkevalgte sine rammevilkår, slik som Bergen Bystyre har gjennomført det første året av valgperioden.» Fylkesordføraren svarte at Grung vil få svar på e-post, evt. skriftleg svar i eit seinare møte. Ruth Grung stilte slikt spørsmål: «Stoppe ombygging av ny terminal i Bystasjonen for 200 millioner Bergen har på nytt tatt initiativ til å gjøre om Bystasjonen til et transformasjonsområde. Hvilke mulighet har fylkeskommunen til å revurdere bruk av 200 millioner fra Bergensprogrammet og stoppe arbeidet slik at det som er investert blir formålstjenlig og bruke resten av de 200 mill. til sykkelstier, kollektivfelt og innfartsparkering?» Fylkesrådmannen svarte at pågåande arbeid ikkje kan stoppast. Det vil verte utarbeidd politisk sak før neste etappe vert foreslått sett i verk. Ruth Grung stilte slikt spørsmål: «Hvem er det som definerer arbeidsoppgavene til den nyansatte rådgiveren og hvem rapporter hun til?» Fylkesordføraren opplyste at han og fylkesvaraordføraren definerer arbeisoppgåvene. Rågjevaren skal rapportere til fylkesordføraren. Ruth Grung stilte slikt spørsmål: «Viser til brev fra Havforskningsinstituttet av som ikke er besvart. I henvendelsen ber de om at Bergen og fylkeskommunen kan stå for mottagelsen av 800 forskere som har meldt seg på 100-års jubileet for Det internasjonale havforskningsrådets vitenskapskonferanse. Havforskningsinstituttet har arbeidet målrettet for å få dette prestisjearrangementet til Bergen. Det er en unik mulighet til å vise frem Bergen som ledende marin forskningsby. Bergen har svart at de kun vil bidra med to glass og av prinsipp ikke delfinansierer mottagelser med andre. Ber derfor fylkesordføreren om å ta kontakt med 3

15 Bergen om verdig offentlig mottagelse for verdens fremste marine forskere fra 200 ulike forskningsinstitutter fra over 20 land. Konferansen skal være fra 17. til 22. september i år.» Fylkesordføraren foreslo at han skal behandle spørsmålet på sommarfullmakt. Fylkesutvalet slutta seg til dette. Ruth Grung stilte slikt spørsmål: «Tiltak for at flere fullfører videregående opplæring. Hvilke tiltak setter fylkeskommunen inn for at søkere til læreplass som ikke har bestått teorien? Foreligger det en oversikt, individuell oppfølging med tilbud om intensiv kurs slik at de består teorien til fagprøven?» Fylkesordføraren opplyste at det vil verte lagt fram ei orientering om fråfallsarbeidet i opplærings- og helseutvalet. Opplæringsdirektøren svarte at Hordaland fylkeskommune m.a. tilbyr tiltak som sommarskule, NyGiv eller fleksible, individuelle løp i samarbeid med NAV. Mona Hellesnes varsla at V, H og Frp vil be fylkesrådmannen om å utarbeide sak om bruk av disposisjonsfondet. Jf. behandling av fylkestingsak 23/12. Aud Karin Oen viste til tidlegare spørsmål, og bad om å få ei sak der krav om utsleppsfri drosje vert knytt til drosjeløve. Aud Karin Oen viste til oppslag i BT 20. og 21. juni 2012 om at ein stor del av elevane som fell ut av den vidaregåande skulen gjer det på grunn av rus og psykiske lidingar. Ho bad om at denne problemstillinga vert vurdert i orienteringa om fråfallsproblematikk til opplærings- og helseutvalet. Delegerte saker 21/12 og 22/12 vart refererte. 4

16 MELDINGAR Periode: 24. mai juni 2012 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 127/ Særutskrift - Business region Bergen - styrerepresentasjon 128/ Regional næringsplan - moment frå strategisamlinga og oppfølging 129/ Protokoll frå generalforsamling i Sunnhordland industri AS / North Connect likestraums mellomlandssamband Noreg - Storbritannia - innspel til utgreiingsprogram 131/ Handlefridom II - Milepælrapport 132/ Svar på spørsmål om bompengar i Hordaland 133/ Kvikksølvlasta ved Fedje - brev av 15. mai / Søknad om endring i togtilbodet frå / Brev Statens vegvesen Region vest - haldeplassar Nyborgkrysset 136/ Skredsikring - Haukanesbergen og Lussandberget 137/ Indeksregulering av stemmestøtte - forslag i fylkesutvalet / Bompengerekneskap 2011 for E134 Rullestadjuvet 139/ Bompengerekneskap 2011 for Årsnes ferjekai 140/ Bompengerekneskap 2011 for E39 over Stord 141/ Protokoll og deltakerliste fra årsmøte i Biblioteksentralen SA mandag 16. april / Planprogram for regional plan for senterstruktur, seminar onsdag 5. september kl / Gulen og Masfjorden utvikling AS - styrerepresentasjon 144/ Drift av kantinen i fylkeshuset 145/ Bergensregionen - Håndtering av pågående prosesser og oppfølging av Belønningsavtalen 146/ Skulestruktur på Voss - avvis ny høyringsrunde og stå fast på tidlegare vedtak 5

17 SAKNR. 148/12 GODKJENNING AV MØTEBØKER - FYLKESUTVALET OG Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Møtebøker frå fylkesutvalet og vert godkjende. 149/12 FORDELING AV FYLKESKOMMUNALT INVESTERINGSTILSKOT TIL IDRETTSANLEGG 2012 Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK Fylkesutvalet i Hordaland fordeler løyvinga på kr 4 mill. i investeringstilskot til idrettsanlegg av regional og nasjonal verdi for 2012 slik: Skytebaner på Skjerve/Bjørke, Voss kommune kr Bavallen hoppbakke, Voss kommune kr Hustredalen motorcrossanlegg, Stord kommune kr Motorsportanlegget Folgefonnbanen, Kvinnherad kommune kr 0 Ravnanger idrettspark friidrettsanlegg, Askøy kommune kr 0 Sartor skytehall, Fjell kommune kr 0 Hovudanlegget for svømming og stup, Bergen kommune kr Løyvinga skal førast over budsjettpost fylkeskommunalt investeringstilskot. 150/12 INNSPEL TIL NY STORTINGSMELDING OM SJØMAT Ruth Grung sette fram slikt forslag: «a) Tillegg til punkt 2: Den blå delen av Veterinærinstituttet vert lokalisert på Marineholmen for å styrkje den nasjonale marine forskingsklynga. b) Tillegg til punkt 3: Fylkeskommunen bør oppretthalde heile konsesjonstilskotet slik at det vert ført tilbake til lokalsamfunnet og tiltak som tener næringa. c) Nytt punkt: Det er viktig å oppretthalde langsiktige og stabile rammevilkår for fiskerinæringa, men det bør setjast inn tiltak for å gjere det lettare for unge og nye aktørar å kome inn i næringa, anten med eige fartøy eller med eit sikkert kvotegrunnlag. d) Nytt punkt: Det bør opprettast eit eige Hav- og kystdepartement med ansvar for ei heilskapleg forvalting av havressursane. Noreg har sju gonger så stort sjøareal som land. Havressursar vil ha auka innverknad på verdas mattryggleik, energi, klima og transport.» 6

18 Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: «a) Erstattar punkt 3: Fylkesutvalet vil at meldinga skal ta høgde for at landbaserte/lukka anlegg kan verte standard for næringa. Landbaserte/lukka anlegg vil kunne vere ei god løysing på den uakseptable situasjonen når det gjeld rømming og spreiing av parasittar. Landbaserte/lukka anlegg vil også auke kommunane sine høve til å krevje eigedomsskatt og slik kunne stimulere til opparbeiding av nye areal. b) Nytt punkt: Fylkesutvalet meiner meldinga bør ta for seg kva for teknikkar som kan nyttast for obligatorisk merking av oppdrettsfisk. Merka fisk vil gjere det lettare å ansvarleggjere useriøse aktørar ved rømming.» Røysting Innstillinga punkt 1 og 2 vart samrøystes vedteken. Innstillinga punkt 3 vart vedteken med 13 røyster mot 2 røyster (SV, MDG) for Oen sitt forslag a). Innstillinga punkt 4, 5, 6, 7 og 8 vart samrøystes vedteken. Oen sitt forslag b) fekk 2 røyster (SV, MDG) og fall. Grung sitt forslag a) vart samrøystes vedteke. Grung sitt forslag b) vart samrøystes vedteke. Grung sitt forslag c) vart samrøystes vedteke. Grung sitt forslag d) vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Fylkesutvalet er nøgd med at det vert utarbeidd ei stortingsmelding om sjømat, og vil gjennom m.a. samarbeid i den regionale partnarskapen stø opp under visjonen Noreg verdas fremste sjømatnasjon ved å styrkje Hordaland og Vestlandet som leiande sjømatregion og marint hovudsete for kompetanse innan Hav og Helse. Vidare vil ein støtte visjonen om Bergen som nasjonal sjømatby gjennom m.a. kompetanseutvikling knytt til Sjømatsenteret si verksemd på Fisketorget og støtte til å få Bergen opp som UNESCO Creative City of Gastronomy for sjømat og kystkultur. 2. Fylkesutvalet ynskjer styrking av marin forsking knytt til kunnskapsmiljøa i Bergen og meiner det bør leggjast opp til samlokalisering av Havforskingsinstituttet med dei andre marine forskingsinstitusjonane på Marineholmen slik at ein får eit nasjonalt og internasjonalt senter for forsking på Hav og Helse. Det bør vidare etablerast eit Akvamedisinsk senter for forsking og utdanning som inneheld eit profesjonsstudium i fiskehelse ved Universitetet i Bergen. Den blå delen av Veterinærinstituttet vert lokalisert på Marineholmen for å styrkje den nasjonale marine forskingsklynga. 3. Fylkesutvalet ynskjer at næringa må få tilgang til produksjonsareal i sjø for å kunne auke verdiskapinga og for å oppnå miljømessig berekraft. Fiskeridepartementet bør leggje opp til betre insentiv for kommunane som gjer det meir attraktivt å legge positivt til rette for havbruksverksemd. Det må vere fokus på utvikling av moderne verktøy for kunnskapsbase, forvalting, overvaking og planlegging for havbruk (AkvaVis). Fylkeskommunen bør oppretthalde heile konsesjonstilskotet slik at det vert ført tilbake til lokalsamfunnet og tiltak som tener næringa. 4. Fylkesutvalet ynskjer at det vert arbeidd med forenkling av regelverk og at det vert vurdert om fylkeskommunane kan ha ei rolle ved å få større ansvar i havbruksforvaltinga. Hordaland ynskjer å verte eit nasjonalt pilotfylke for utvikling av eit heilskapleg forvaltingsregime. Regional plan for Sunnhordland vert foreslått som pilotplan for heilskapleg planlegging for ei berekraftig havbruksnæring. 5. Fylkesutvalet meiner det må gjevast høve til utvikling av ny teknologi og nye oppdrettsformer 7

19 ved at det vert sett av meir forskingsmidlar. Det må etablerast løysingar for styrkt bedriftsforsking, finansiering og risikoavlastning for gründarbedrifter. Det må leggjast til rette for betre koplingar mellom havbruk/fiskeri og reiseliv og utvikling av kvalitet, nettverk og kompetane på dette feltet. Lokale fiskemottak som kan sikre leveransar av fersk og kortreist sjømat, må få høve til å drive. 6. Fylkesutvalet ynskjer at det framleis må vere fokus på utdanning og rekruttering til marine næringar og at det vert god kopling mellom skular og næringa. Tilbodet for skular knytt til visningsanlegga for akvakultur bør styrkjast. 7. Fylkesutvalet er oppteken av regional verdiskaping basert på vidareforedling av lokalt råstoff og utvikling av nytt marint råstoff til fiskefôr. Ein ynskjer støtte til etablering av Skaganeset Marin Biopark og eit nasjonalt pilottestsenter for fôrteknologi og bioprosessering på Skaganeset i Sund kommune og støtte til etablering av eit nasjonalt pilottestsenter for utnytting av CO2 til produksjon av mikroalgar på Mongstad. 8. Fylkesutvalet støttar idéen om å setje Noreg på kartet som marint kunnskapssenter ved å etablere eit internasjonalt marint informasjonssenter for vitskap og næring i Bergen som kan vise den omfattande forskingsaktiviteten i JPI Oceans. 9. Det er viktig å oppretthalde langsiktige og stabile rammevilkår for fiskerinæringa, men det bør setjast inn tiltak for å gjere det lettare for unge og nye aktørar å kome inn i næringa, anten med eige fartøy eller med eit sikkert kvotegrunnlag. 10. Det bør opprettast eit eige Hav- og kystdepartement med ansvar for ei heilskapleg forvalting av havressursane. Noreg har sju gonger så stort sjøareal som land. Havressursar vil ha auka innverknad på verdas mattryggleik, energi, klima og transport. 151/12 NOU 2012:9 ENERGIUTREDNINGA - FRÅSEGN Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: «a) Endring i punkt 2: «ikkje går» vert erstatta med «i minst mogleg grad». b) Punkt 5 vert erstatta med med: Fylkesutvalet stør særmerknaden frå Arnstad, Vinje og Haltbrekken om konkrete nasjonale må for redusert energibruk på 10 Twh og 40 twh for høvesvis 2020 og Desse måla må følgjast opp med konkrete offentlege tilskott og investeringar og endring av bygningsstandardar. c) Nytt punkt: Fylkesutvalet meiner at utvalet generelt har ei for stor tru på ulike indirekte marknadsliknande tiltak (kvite og grøne sertifikat, kvotar) og vil tilrå at sjansane for ei meir direkte politisk regulering av prisar og forbruk vert ytterlegare utgreidd. Eit fornya toprissystem kan til dømes vere eit slikt verkemiddel. d) Nytt punkt: Ein vesentleg del av rammeføresetnadene for den kraftforedlande industrien vert bestemt av EUs regelverk. Fylkesutvalet meiner Noreg på kort sikt bør gjere meir for å påverke EUs regelverk og på lengre sikt finne ei anna tilknytingsform enn EØS-avtalen.» Røysting Innstillinga punkt 1 vart samrøystes vedteken. Oen sitt forslag a) vart vedteke med 12 røyster mot 3 røyster (KrF, MDG, V) for innstillinga punkt 2. Innstillinga punkt 3 og 4 vart samrøystes vedteken. 8

20 Innstillinga punkt 5 vart vedteken med 12 røyster mot 3 røyster (SV, V, MDG) for Oen sitt forslag b). Oen sitt forslag c) fekk 1 røyst (SV) og fall. Oen sitt forslag d) fekk 1 røyst (SV) og fall. VEDTAK 1. Når det gjeld nettpolitikk, vil fylkesutvalet framheve NOU-utvalet si tilråding om innføring av kompensasjonsordning for store kraftlineprosjekt. Vidare vil ein stø utvalet si tilråding om sterkare satsing på energieffektivisering, forbruksfleksibilitet og smarte nett for å redusere forsyningsproblem i kraftnettet. 2. Fylkesutvalet meiner meir FoU på sentrale fagområder som fornybar teknologi, energiprosessar, miljøvenleg transport og energieffektivisering er viktig. Ein treng å styrkje kompetanse på miljøpåverknader og avbøtande tiltak slik at utbygging av ny fornybar energi i minst mogleg grad går på kostnad av natur og miljø. 3. Fylkesutvalet meiner at det bør innførast tidsfristar for å få ned sakshandsamingstida i NVE, men utan at det går på kostnad av ulike interesser og synspunkt. Sakshandsaminga må vere like grundig, og tidsfristane må vere slik at politisk handsaming av sakene vert mogleg. Fylkesutvalet stør utvalet si tilråding om å sjå på moglegheitene for endring av lovverket med å setje ned eit ekspertutval og meir forsking på sumverknader, økosystemet, artsmangfald, betre utbyggingsløysingar og avbøtande tiltak. 4. Fylkesutvalet meiner vilkårsrevisjon må gjennomførast slik at eldre konsesjonar får dagens miljøkrav. Vassdirektivet må leggjast til grunn som føring av vilkårsrevisjon med balansert avveging av ulike miljøomsyn. 5. Når det gjeld energieffektivisering, vil fylkesutvalet rå til å satse på energieffektivisering og konvertering av energibruken mot fornybar energi og stør utvalet sine tilrådingar til verkemiddel for å få ned energibruken. 152/12 VESENTLEGE VASSFORVALTNINGSSPØRSMÅL - MIDTVEGSHØYRING I ARBEIDET MED FORVALTNINGSPLAN FOR VATN FOR VASSREGION HORDALAND Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Forslag til vesentlege vassforvaltningsspørsmål vert lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsfristen er Høyringa Vesentlege vassforvaltningsspørsmål omfattar dokumenta: Vesentlege vassforvaltningsspørsmål midtvegshøyring i arbeidet med forvaltningsplan for vatn (dette dokumentet) Vesentlege vassforvaltningsspørsmål vassområde Vest Vesentlege vassforvaltningsspørsmål vassområde Sunnhordland Vesentlege vassforvaltningsspørsmål vassområde Hardanger Vesentlege vassforvaltningsspørsmål vassområde Nordhordland Vesentlege vassforvaltningsspørsmål vassområde Voss - Osterfjorden Dokumentet Analyse av trendar samfunnsutvikling og påverknader av vassmiljø mot 2021 er vedlegg til høyringa. 9

21 153/12 FORUM NYE BERGENSBANEN - FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2012 Mona Hellesnes gjekk frå som ugild fordi ho leiar eit arbeidsutval under Forum Nye Bergensbanen. Jf. forvaltningslova 6, 1. ledd e. Det var 14 representantar til stades. Nils-Olav Nøss sette fram slikt forslag: «Fylkesutvalet sluttar seg til forslaget til «Handlingsplan for perioden » og budsjett for perioden for Forum Nye Bergensbanen med fylgjande tillegg til aktivitetar i planperioden: (Nytt kulepunkt 4) Arbeide for intercity-standard på strekninga Bergen-Voss. (Nytt kulepunkt 5) Utarbeide strategi for å få meir gods på bane. Det er viktig å løfte fram intercity Bergen-Voss for å binde indre Hordaland saman med Bergen og sikre at ikkje all jernbaneinvestering skjer på Austlandet. For å auke godstrafikken på Bergensbanen er det naudsynt med ein langt meir offensiv strategi som ser på ulike incentiv, tilrettelegging, og alle ledd i varestraumen.» Aud Karin Oen sette på vegner av SV, A og MDG fram slikt oversendingsforslag: «Fylkesutvalet oppmodar Forum Nye Bergensbanen om å styrkje kontakten med Bergensbanen , under leiing av Dag Skansen, og andre meir spontane bergensbaserte initiativ for å fremje modernisering av bana. Det er viktig at Bergensbanen står kontinuerlig høgt på den politiske dagsorden i Noregs nest største by.» Røysting Innstillinga vart samrøystes vedteken. Nøss sitt forslag a) fekk 6 røyster (A, MDG, SV) og fall. Nøss sitt forslag b) fekk 6 røyster (A, MDG, SV) og fall. Nøss sitt forslag c) fekk 6 røyster (A, MDG, SV) og fall. Oen sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til Forum Nye Bergensbanen. VEDTAK Fylkesutvalet sluttar seg til forslaget til «Handlingsplan for perioden » og budsjett for perioden for Forum Nye Bergensbanen. 154/12 HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2013 Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK 1. Fylkesutvalet peikar på at det er positivt at Statens vegvesen foreslår å styrkje innsatsen innanfor drift og vedlikehald, og fylkesutvalet peikar spesielt på behovet for å kome opp på eit vedlikehaldsnivå som stoppar veksten i forfallet. 2. Fylkesutvalet peikar og på at det er positivt at ramma til skredsikring på riksveg er foreslått styrkt. Fylkesutvalet legg til grunn at satsinga på skredsikring på fylkesveg vert styrkt tilsvarande. 10

22 3. Etter fylkesutvalet si vurdering er det ikkje tilstrekkeleg at handlingsprogrammet for samla sett vert følgt opp gjennom statsbudsjettet for Ved ei slik ramme vil nødvendig opprioritering av drift og vedlikehald i for stor grad gå utover investeringssida. Det må vere eit minimum at også post 30 vert følgt opp 100 % i høve til handlingsprogrammet. 4. Fylkesutvalet peikar spesielt på at E39 Svegatjønn-Rådal og E134 Stordalstunnelen må sikrast oppstart gjennom 2013-budsjettet. Begge prosjekta er allereie prioriterte gjennom gjeldande handlingsprogram for riksvegnettet, og i begge sakene har Hordaland fylkeskommune lagt særskilt til rette for å sikre best moglege framdriftsvilkår. For Svegatjønn-Rådal har fylkestinget vedteke forskottering av bompengar for å framskunde prosjektet, og for Stordalstunnelen er bompengesøknad utarbeidd og til handsaming i fylkespolitiske organ. 5. Fylkesutvalet peikar spesielt på behovet for betre oppfølging av programområdet kollektivtrafikktiltak og universell utforming. Fylkesutvalet føreset at pågåande ombygging av kollektivknutepunktet i Bergen (Bystasjonen) til universell utforming vert sikra statleg medfinansiering på inntil 80 mill. kroner. 6. NTP har ei målsetjing om at 80 % skal sykle eller gå til skule/fritidsaktivitet. Fylkesutvalet peikar på behovet for ytterlegare satsing på gang- og sykkelsti rundt skular og idrettsanlegg. 155/12 HØYRINGSUTTALE - FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK BETALINGSEINING FOR TUNGE KØYRETØY Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK Fylkesutvalet støttar eit påbod om obligatorisk betalingseining i tunge køyretøy, med tilhøyrande avtale om ferdsle på offentleg veg og Vegdirektoratet sitt forslag om endring i 13 i Vegtrafikkloven, for å heimla eit slikt påbod. 156/12 HØYRING - STASJONSSTRUKTUR LANGS BERGENSBANEN Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK Fylkesutvalet har fylgjande merknader til Jernbaneverket sitt forslag til ny stasjonsstruktur langs Bergensbanen/Vossebana: 1. Fylkesutvalet finn det uheldig at åtte stopp langs jernbanestrekninga Bergen-Myrdal er tenkt nedlagde. Jernbanen er eit godt og miljøvenleg kollektivtilbod til dei som bur langs bana. 2. Fylgjande stasjonar vert ikkje lagt ned: a. Seimsgrend. Stasjonen vert nytta av pendlarar og skuleelevar. Nedlagt stopp vil gje dyrare skuleskyss for Hordaland fylkeskommune. b. Gjeråker. Grunna ny skulestruktur i Voss kommune, der Palmafossen skule vert barneskule for Raundalen. Raundalsvegen er dårleg, og tog er difor det beste skuleskyssalternativet for elevane frå Raundalen. I tillegg vil nedlegging av denne stasjonen gje dyrare skuleskyss for Hordaland fylkeskommune. Gjeråker er næraste stasjon til Palmafossen skule. c. Vieren. Det går ikkje bilveg til hytteområdet ved Vieren, og nedlagt stopp vil difor medverka til auka individuell motorferdsle i dette naturområdet. 11

23 3. Framlegget legg for stor vekt på universell utforming av stasjonar som er utgangspunkt for fotturar og friluftsliv i ulendt terreng. 157/12 PROSJEKTET "SPONTAN SAMKØYRING" - FYLKESKOMMUNAL STØNAD OG MEDVERKNAD Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK Fylkesutvalet tek saka «Prosjektet «Spontan samkjøring» fylkeskommunal stønad og medverknad» til orientering. 158/12 ENDRA TAKST FOR KOMBINASJONSPRODUKT TOG/BUSS Tom Sverre Tomren sette fram slikt forslag: «Alternativt forslag: Fylkesutvalet opprettheld dagens takst for kombinasjonsprodukt tog/buss i Hordaland med ei endring: Strekninga Bergen-Arna vert redusert til 870,- kr pr. mnd.» Røysting Innstillinga vart vedteken med 9 røyster mot 6 røyster (MDG, SV, A) for Tomren sitt forslag. VEDTAK Fylkesutvalet godkjenner forslaget til nye takstar for kombinerte periodeprodukt for buss/tog. 159/12 ENDRINGAR I TAKSTREGLEMENTET FOR BUSS, BÅT OG BANE I SAMBAND MED INNFØRING AV BRANSJENORM FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSTRYGGLEIK I ELEKTRONISK BILLETTERING Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK Fylkesutvalet godkjenner forslag til endra reglement for takst- og rabattordningar for buss, bane og snøggbåt i Hordaland gjeldande frå /12 DELTAKING I STATLEG PRØVEPROSJEKT FOR REKRUTTERING AV BUSSJÅFØRAR Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK Fylkesutvalet ber administrasjonen sende søknad til Vegdirektoratet om deltaking i prøveprosjektet for rekruttering av bussjåførar. 12

24 161/12 FYLKESKOMMUNAL EIGENDEL I TILSKOTSORDNINGA FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I DISTRIKTA Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK Fylkesutvalet løyver kr til eigendel KID Stad Art Tekst Kr Til rådvelde for Fylkesutvalet/Tilleggsløyvingar Kjøp frå andre /12 HØYRINGSUTTALE RUDOLF STEINERSKOLEN I BERGEN Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK Fylkesutvalet har ingen merknader til foreslått utviding av utdanningstilbodet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen. 163/12 SKULESTRUKTUREN PÅ VOSS - REFORDELING AV ELEVPLASSTAL OG UTDANNINGSPROGRAM Tom Sverre Tomren sette fram slikt forslag: «Tillegg: Framlegget om å leggje ned musikklinja vert trekt ut då dette går imot Hordaland fylkeskommune sitt ønskje om å gjere Voss til eit sterkare regionsenter der musikk og idrett er mellom hovudelementa i dei kvalitetane Voss representerer.» Marte Malones sette fram slikt forslag: 1. «Alternativ: Det er avgjerande for utviklinga i indre Hordaland at utbygginga av dei to vidaregåande skulane kjem i gang så raskt som mogeleg. 2. Framlegget om ny fordeling av programområda for Voss vert sendt på høyring. Framlegget om å leggje ned musikklina vert teke ut då dette går imot Hordaland fylkeskommune sitt ønskje om å gjere Voss til eit endå sterkare regionsenter der musikk og idrett er mellom hovudelementa i dei kvalitetane Vossabygda representerer. 3. Høyringsfristen vert sett til » Røysting Tomren sitt forslag fekk 1 røyst (MDG) og fall. Innstillinga vart vedteke med 8 røyster mot 7 røyster (A, MDG, SV, KrF) for Malones sitt forslag. VEDTAK Framlegget til ny fordeling av utdanningsprogramma mellom dei to nye skulane på Voss vert sendt på høyring saman med skulebruksplanen. Av omsyn til prosjekterings- og byggjeprosessen på Voss vert høyringsfristen sett til 25. august

25 164/12 SKULEBRUKSPLAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE HØYRING AV FRAMLEGG TIL PLAN. Ruth Grung sette på vegner av A fram slikt oversendingsforslag a): «Ber om å få informasjon om den einskilde skole si evne til å få ungdom i lære eller å fullføre vidaregåande opplæring med bestått. Ber om å få informasjon om kostnader per elev per fag per skole. Ber om å få informasjon på tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. All tilleggsinformasjon vert gjort offentlig så snart den ligg føre. Fylkesutvalet ønskjer ei open og brei høyring og ber fylkesrådmannen opprette ein nettstad der alle relevante dokument og høyringsfråsegner vert offentleg tilgjengeleg. Alle vedlegg/tilleggsdokument vert lagt ut på Hordaland fylkeskommune sine nettsider. Skulebruksplanen vert sendt til følgjande: dei vidaregåande skulane, tillitsvalde, elevråd, Ungdommens fylkesutval, kommunar, partane i arbeidslivet og elles open for andre som vil gi innspel.» Ruth Grung sette på vegner av A fram slikt oversendingsforslag b): «Bergen Maritime manglar areal i dag og skolebruksplanen legg opp til å styrkje skolen. Ber derfor rådmannen om å gå i konkret dialog med Odfjell Eiendom for å sikre tilstrekkeleg med areal som i dag er i bruk av Høgskolen i Bergen.» Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: «Fylkesutvalet føreset at skulebruksplanen ikkje skal vera ein spareplan. Hovudformålet må framleis vera god tilpassa opplæring og lite fråfall.» Røysting Grung sine forslag a) og b) vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Innstillinga vart samrøystes vedteken. Oen sitt forslag fekk 6 røyster (SV, MDG, A) og fall. VEDTAK 1. Fylkesutvalet vedtek å leggje framlegg til skulebruksplan, dagsett mai 2012, ut til høyring med høyringsfrist 1. oktober Fylkesutvalet føreset at forslag til skulebruksplanen vert sendt på ei brei høyring til alle involverte partar, at det vert teke til vurdering innkomne uttalar, og at ein gjer eventuelle justeringar i planutkastet. 165/12 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT Innstillinga vart samrøystes vedteken. 14

26 VEDTAK 1. Under føresetnad av eksterne midlar løyver fylkesutvalet kr. 2,7 millionar for å oppretta tilbod innan maskinteknikk og elkraft som fjernundervisning på Stord. Fylkesrådmannen får fullmakt til å koma tilbake til eventuell inndekning av midlane. 2. Fylkesutvalet vil påpeika at det ikkje kan takast midlar frå fagskulestyret sitt ordinære budsjett. 166/12 FORDELING AV MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEIDET I 2012 Marte Malones sette fram slikt forslag: «Endring disse avvises: Bømlo kommune integrering gjennom etablerte tilbud Fusa kommune Fusa i farten Kvinnherad kommune treffsted på huset Stord kommune helsefremmende møteplasser med lav terskel Radøy kommune dialogkurs for frivillige organisasjoner Disse innvilges: Hordaland Idrettskrets Idrett Bergen Sør samhandlingsmodellen kr Hordaland Idrettskrets inkludering gjennom idrettslag kr » Marte Malones sette på vegner av A fram slik protokollmerknad: «I administrasjonens forslag er innstillinga klart innretta imot kommunar, og ikkje tredje sektor, som idrettslag. Samstundes er ikkje Bergen tilgodesett i det heile. Hordaland Idrettskrets har sendt inn særs gode søknadar som er godt innretta, og difor vel Arbeiderpartiet å foreslå desse endringane.» Røysting Innstillinga vart vedteken med 10 røyster mot 5 røyster (A, MDG) for Malones sitt forslag. VEDTAK Fylkesutvalet tilrår fordeling av midlane slik det går fram av saka. Protokollmerknad frå A I administrasjonens forslag er innstillinga klart innretta imot kommunar, og ikkje tredje sektor, som idrettslag. Samstundes er ikkje Bergen tilgodesett i det heile. Hordaland Idrettskrets har sendt inn særs gode søknadar som er godt innretta, og difor vel Arbeiderpartiet å foreslå desse endringane. 167/12 OMBYGGING / MINDRE TILBYGG I SKULESEKTOREN - BUDSJETTREGULERING NR Innstillinga vart samrøystes vedteken. VEDTAK Rubbestadnes vgs. Ombygging verkstadslokale Nybygg/nyanlegg + kr

27 Os vgs. Uteareal til køyreopplæring Nybygg/nyanlegg + kr Tilbygg/større ombyggingar i skulesektoren Samleløyving Nybygg/nyanlegg kr /12 TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Hordaland fylkeskommune seier opp avtalen om levering av tenester i tilknyting til ordninga med tenestepensjonen med DnB (tidlegare Vital) med verknad frå Hordaland fylkeskommune gjennomfører ny anbodskonkurranse på levering av tenester i tilknyting til ordninga med tenestepensjon for Hordaland fylkeskommune med verknad frå Hordaland fylkeskommune nyttar følgjande tildelingskriterium ved tildeling av kontrakt på levering av tenester i tilknyting til ordinga med tenestepensjon: Totaløkonomi vekt 55 prosent Service og rådgjeving vekt 25 prosent Soliditet vekt 10 prosent Historisk avkasting vekt 10 prosent 4. Anbodskonkurransen vert lyst ut før sumarferien. 169/12 HØYRING - FORSLAG TIL ENDRING AV VALLOVA OG VALFORSKRIFTA Marte Malones sette fram slikt forslag: «Hordaland fylkeskommune stiller seg positiv til å utvide stemmeretten til også å omfatte åringar.» Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: «Det vert trykt partilogo på stemmesetlane.» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Malones sitt forslag fekk 7 røyster (A, V, MDG, SV) og fall. Oen sitt forslag fekk 6 røyster (SV, A, MDG) og fall. VEDTAK Hordaland fylkeskommune sluttar seg til Kommunal- og regionaldepartementet sitt høyringsforlag til endringar i vallova og valforskrifta. Hordaland fylkeskommune viser til merknader til forslaget slik det går fram av saksframlegget. 16

28 170/12 SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL TV-AKSJONEN HORDALAND Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Fylkesutvalet løyver kr i driftstilskot til TV-aksjonen Budsjettet for 2012 vert endra slik: Ymse tilskot Til rådvelde for tilleggsløyvingar /12 SOMMARFULLMAKT TIL FYLKESORDFØRAREN Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK I dei sommarvekene fylkesutvalet ikkje har møte, har fylkesordføraren fullmakt til å gjera vedtak på vegner av fylkesutvalet i saker som ikkje er av prinsipiell rekkevidd. Melding om vedtak gjort etter slik fullmakt vert å leggja fram for fylkesutvalet i første møte etter ferien. 172/12 RESTAURERING AV VERNEVERDIGE BYGG OG ANLEGG I FYLKESKOMMUNAL EIGE. BUDSJETTFORDELING 2012 Ruth Grung sette på vegner av A fram slikt oversendingsforslag: «Ber om å få vite kor mange freda/verna objekt Hordaland fylkeskommune har ansvar for og oversyn over behov for vedlikehald.» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Grung sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. VEDTAK Meirutg./ Mindreutg./ Stad Prosjekt Art Tekst mindreinnt. Meirinnt Hovudhuset på Stend Hagen på Stend Valen - kraftstasjon Garnes vgs - løe Hjeltnes vgs. restaur. verneverdige bygg Leirvik gard.- rehabilitering Verneverdige fylkeskommunale bygg

29 173/12 INNEKLIMATILTAK BUDSJETTENDRING 4 Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK Fylkesutvalet godkjenner slik fordeling av midlar til inneklimatiltak 2012 og at det vert gjort fylgjande budsjettendring Fitjar vidaregåande skule Brannsikringstiltak Nyanlegg kr ,- Norheimsund vidaregåande skule Brannsikringstiltak Nyanlegg kr ,- Inneklima/brannsikring/internkontroll elektro Inneklima-/brannsikring-/internkontrolltiltak Nyanlegg kr ,- 174/12 ÅRSBUDSJETT 2013 / ØKONOMIPLAN ØKONOMISKE FØRESETNADER OG RAMMER Ruth Grung sette på vegner av A fram slikt oversendingsforslag: «Ber om et notat som gjør greie for veksten i sentraladministrasjonen de siste 10 år fordelt på de ulike tjenesteområdene.» Røysting Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. Grung sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. VEDTAK Fylkesutvalet tek til orientering dei økonomiske rammene for perioden slik dei er skisserte i denne saka. Rammene vert å justera i den grad ein får nye haldepunkt som gjev grunnlag for det. 175/12 TILSETJINGSVILKÅR I FYLKESRÅDMANNSSTILLINGA Terje Søviknes sette på vegner av Frp, H og V fram slikt forslag: «Stillinga som fylkesrådmann vert lyst ut som åremålsstilling på 6 år.» Røysting Søviknes sitt forslag vart vedteke med 12 røyster mot 3 røyster (1 A, MDG, SV) for fylkesordføraren sitt forslag. VEDTAK Stillinga som fylkesrådmann vert lyst ut som åremålsstilling på 6 år. 18

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 06. desember 2012 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 3/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V)

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 200801439-108 Arkivnr. 015 Saksh. Smørdal, Jon-Rune Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2012 VIDARE FYLKESKOMMUNALT ENGASJEMENT I ARBEIDSMARKNADSBEDRIFTENE

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 201204904-1 Arkivnr. 18 Saksh. Dahl, Frank Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.06.2012 TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER SAMANDRAG

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Kjetil Hestad (A) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han m.a. har ei rolle som samfunnskontakt for oppdrettsnæringa i Sunnhordland.

Kjetil Hestad (A) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han m.a. har ei rolle som samfunnskontakt for oppdrettsnæringa i Sunnhordland. Saksprotokoll i fylkestinget - 03. og 04.10.2017 Kjetil Hestad (A) stilte spørsmål om han var inhabil fordi han m.a. har ei rolle som samfunnskontakt for oppdrettsnæringa i Sunnhordland. Kathrin Innvær

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel

Høyring Forslag om endringar i privatskulelova Innføring av midlertidig dispensasjonsregel OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10160-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Høyring Forslag

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse

OPPLÆRINGSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/416-1 Saksbehandlar: Birthe Andersen Haugen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 07.02.2017 Høyring- endringar i opplæringslova Direkte

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL. Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: Møtetid: 15: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Personal og økonomiutvalet Møtedato: 02.11.2009 Møtetid: 15:00-17.30 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-1 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 22.09.2015 Opplærings- og helseutvalet 29.09.2015 Strategiplan

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Forvaltingsrevisjon av Regionale utviklingsmidlar - handlingsplan for oppfølging

Forvaltingsrevisjon av Regionale utviklingsmidlar - handlingsplan for oppfølging REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2016/8763-1 Saksbehandlar: Jostein Farestveit Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Forvaltingsrevisjon av Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Til Hordaland Vassregionutval Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 Dato: Fredag 24. april Kl 10.00-14.00

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

Godkjenning av to prosjektrekneskap

Godkjenning av to prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-6 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av to prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:00 13.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-64 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.04.2013-25.04.2013 REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 06. november 2012 Kl.: Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 06. november 2012 Kl.: Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 06. november 2012 Kl.: 13.00-14.30 Stad: Wigandgården 8. etg. møterom: Forskjønnelsen Saknr.: 8/12-12/12 MØTELEIAR Pilskog, Roger (LO) DESSE

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: 03.02.2016 Tidspunkt: 09:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

33/11 Framlegg til budsjett 2012 for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.09.11 Kl.: 10.00 12.50 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/11 35/11 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Grethe Søyland (H)

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland

Samanslåing av Hordaland helsefagskole og Fagskolen i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11453-89 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2017 Utval for opplæring og helse 05.09.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Oppfølging av Regional plan for museum 2015

Oppfølging av Regional plan for museum 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, Per Morten Ekerhovd Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 21. juni 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 21. juni 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 21. juni 2012 Kl.: 12.30-15.20 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 148/12-176/12 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter

Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/10930-2 Saksbehandlar: Matti Torgersen Saksframlegg Saksgang Vestlandsrådet - Revisjon av politisk plattform, samarbeidsavtale og vedtekter Samandrag Samarbeidet i Vestlandsrådet

Detaljer

FORFALL Anne-Kristine Bakke (Ap) vararepresentantar innkalla, men kunne ikkje møta Håkon Nyheim (Frp)

FORFALL Anne-Kristine Bakke (Ap) vararepresentantar innkalla, men kunne ikkje møta Håkon Nyheim (Frp) Ausstteevollll kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.10.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 28/13 36/13 MØTELEIAR Joon Raymond Haugland (H) DESSE MØTTE Anne Marie Otterå Halstensen

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.02.11 Kl.: 09.00 13.30 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs Ombygging for tilrettelagt opplæring

Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs Ombygging for tilrettelagt opplæring ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-5 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs

Detaljer

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201105600-21 Arkivnr. 715 Saksh. Hage, Torild Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.01.2012 26.01.2012 RALLARVEGRÅD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn

Framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Bømlo kommune. Høyringsfråsegn KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/21484-4 Saksbehandlar: Britt Karen Spjeld og Hanne Espe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016 Framlegg

Detaljer