MØTEINNKALLING. Status barnehageenheten. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Status barnehageenheten. Notat av 27.3.2012 fra rådmannen følger i sakskartet."

Transkript

1 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KL OMVISNING DAL SKOLE OG BARNEHAGE Fremmøte Dal skole. CA. KL ÅPEN HALVTIME: Inntil en ½ time er avsatt til spørsmål/innspill fra publikum. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. CA. KL TEMADISKUSJON: Barnehagemeldingen. Notat av fra rådmannen er grunnlag for temadiskusjonen. Publikum har anledning til å delta i diskusjonen. ORIENTERINGER: Status barnehageenheten. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Matservering i kommunale barnehager. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Rapportering til folkevalgte pr. 29. februar Notat av fra rådmannen følger i sakskartet.

2 Sambruk av minibuss. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Tilsynsrapporter 2011 helse og omsorg. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Status samhandlingsreformen. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Fastsettelse av husleie i Hegre omsorgshus. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Vedlegg: skisse. Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger ny bevillingsperiode Notat av fra rådmannen følge i sakskartet. SAKLISTE Type Side 19/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR /12 MINNELUND OVER FALNE PERSONER UNDER 2. VERDENSKRIG 21/12 KULTURMIDLER /12 DRØBAK HOSPITAL VEDLIKEHOLD AV TAK OG PIPER SØKNAD OM BEVILGNING 23/12 ORIENTERING OM IVERKSETTING AV KOMPETANSEHEVINGSTILTAK I BARNEHAGENE - TIDLIG INTERVENSJON 24/12 FROGN FRIVILLIGSENTRAL - ÅRSMELDING /12 DRØBAK FISKERØKERI - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 26/12 RESTAURANTDRIFT AS - SJØSENTERET MAT OG VINHUS - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

3 27/12 SCANDINAVIAN INTERTAINMENTS AS - HOS HANNA - SØKNAD OM UTVIDELSE AV UTESERVERING 28/12 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE EVENTUELT Drøbak, den Kjell Engebretsen Utvalgsleder

4 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/699 Arkivnr : 033 TEMADISKUSJON - BARNEHAGEMELDINGEN I Handlingsprogrammet for ble det vedtatt at rådmannen skal legge frem en kommunestyremelding om barnehager i løpet av Det er opprettet en prosjektgruppe som nå utreder ulike elementer i meldingen, og som på et senere tidspunkt vil legge frem en komplett melding som beskriver viktige områder i barnehagesektoren. Denne skal gi kommunestyret et godt grunnlag for videre prioriteringer og beslutninger. Meldingsarbeidet er godt i gang og det innhentes nå nødvendig informasjon for å skrive meldingen. Det er definert følgende mål for barnehagemeldingen: Effektmål: Et barnehagetilbud med økt kvalitet og et kostnadsnivå på linje med sammenlignbare kommuner. Resultatmål: Meldingen er beslutningsgrunnlag på følgene områder: - Beskrivelse av innhold og kvalitet - Alternativer for fremtidig barnehagestruktur og fremtidige investeringer - Alternativ for organisering av barnehagetilbudet i Frogn - Beskrivelse av utfordringer og muligheter på kort og lang sikt - Strategi og virkemidler som til enhver tid sikrer full barnehagedekning og full kapasitetsutnyttelse. - Hensikten med denne temadiskusjonen er å be om konstruktive innspill til videre arbeid med barnehagemeldingen.

5 Områder som er tenkt belyst i Barnehagemeldingen: Barnehagens innhold og kvalitet, hva krever Barnehageloven og forskriftene, og hvordan er dette i Frognbarnehagene? - Voksentetthet - Kompetanse - Tidlig innsats ( jmf tiltak i Ruspolitisk handlingsplan RUSH ) - Forebyggende folkehelse - Spesialpedagogisk arbeid - Brukernes forventninger til en barnehageplass, brukerundersøkelser Kommunens myndighetsoppgaver, - Hvilke oppgaver? - Hvordan utføres disse i dag? - Mulige dilemmaer Oversikt over kommunens barnehagebygg og bruken av disse Matrise som viser: - Standard på bygningene - Egnethet til formålet - Behov for opprustning - Muligheter for endret organisering - Størrelse/kapasitetsutnyttelse Kostnader - Pris pr.barnehageplass sammenlignet med Follokommunene - Vurdering av Kostratall for Kommunal kontantstøtte til 2-åringer? o Antatt behov o Kostnader ved kontantstøtte kontra barnehageplasser - Analyse av prognoser i forhold til nåværende kapasitet - Rett til barnehageplass til alle som ønsker det i løpet av året kontra å følge statens definisjon statens definisjon. Beskrive andre måter å organisere barnehagene på. Oversikt over føringer og signaler fra Kunnskapsdepartementet. Barnehagesektoren har hatt en enorm kapasitetsvekst de siste årene. I Frogn har antall barnehageplasser økt fra 587 i 2000 til 865 i 2011, fortrinnsvis med plasser for barn under 3 år. Kommunale barnehager har pr.i dag 503 plasser og private barnehager har 362 plasser.. Parallelt har kravet til kvalitet økt betydelig både gjennom Barnehagelov med forskrifter og ikke minst fra foresatte som har barn i barnehage.

6 Følgende områder er valgt til denne temadiskusjonen: 1. Full barnehagedekning Frogn kommune har full barnehagedekning i tråd med statens definisjon. Det vil si at alle som har søkt barnehageplass i hovedopptaket 1.mars og som fyller 1 år innen 1.september får barnehageplass. Barn som fyller 1 år i løpet av høst, vinter og vår har da ingen lovmessig rett til barnehageplass før påfølgende år. Til opplysning var det 48 barn på venteliste ved årsskiftet og antallet øker utover våren. Mange uttrykker misnøye med at de må vente så lenge på en barnehageplass, da de fleste begynner å jobbe igjen når barnet fyller 1 år. Konsekvensen av manglende barnehageplasser har i en del tilfeller ført til at barn har fått plass i barnehager i nabokommuner, og Frogn kommune må betale for disse plassene. Kostnader i 2011 var totalt kr. 3,4 mill. Ca 2,8 mill av dette er knyttet til de yngste barna. Dersom kommunen skal tilby barnehageplasser når innbyggerne trenger det vil dette få økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Alternative måter å løse dette på kan være: Å ha ledig kapasitet om høsten og foreta utvidelse etterhvert som behovet for flere plasser melder seg. En vil da gå med litt overdekning av personale noen måneder om høsten. Det vil gi en god start på barnehageåret for de nye barna som trenger spesiell oppfølging den første tiden. Denne måten å løse ventelisteproblematikken vil bli noe dyrere enn dagens ordning da det betyr færre barn pr.voksen i noen måneder. Gevinsten vil kunne være at færre familier velger barnehageplass i andre kommuner. Det kan foretas et opptak i januar der ventelisten reduseres noe. En kan ta inn flere barn uten å bryte lovens krav til bemanning. Barn som fyller 3 år etter årsskiftet kan regnes som «store» barn og krever dermed lavere bemanningsnorm og areal. Dette vil ikke medføre konkrete merkostnader, men flere små barn i gruppene betyr mindre tid til det enkelte barn. Og dette er barn som i praksis er under 3 år. Det er forsket på barns stressnivå i barnehagen, store barnegrupper og mange voksne å forholde seg til er en av de største stressfaktorene, særlig for de minste barna. Det kan etableres alternative avdelinger, som utebarnehage, når det blir fullt i barnehagehusene. Problematikken her er at barna som er nye i barnehagen stort sett er 1 år gamle når de begynner og for små til å gå i en uteavdeling. Større barn kan «flyttes» ut, men det er ikke alltid enkelt å motivere foresatte til å velge et slikt tilbud midt i året når de i utgangspunktet ikke har valgt å søke på det. Kostnader i form av økt bemanning vil være nødvendig. Igjen er det viktig å tenke at disse barna kan velge barnehageplass i andre kommuner, og Frogn må betale kostnadene der. 2. Ulike typer barnehager

7 Frogn kommune har i dag både små og store barnehager med vekslende voksentetthet og størrelse på barnegruppene. Husene har variert størrelse, standard og egnethet. Meldingen vil gi en grundigere beskrivelse av barnehagebyggene. Store barnehager vil gi lavere driftskostnader både på selve barnehagedriften og drift av husene, enn i små barnehager. Dette skyldes at store og fleksible bygg gir mulighet for å ha større barnegrupper og dermed noe lavere voksentetthet. ( med konsekvenser som er omtalt i avsnittene over ). Dette kan i utgangspunktet gjøres uten å bryte dagens lovbestemte krav til bemanning. En annen faktor her er drift av bygninger, det er billigere å drifte/eie ett stort bygg enn flere små. En kan også tenke barnehage og skole under samme «paraply», der rektor eventuelt er leder for begge, og styrer er faglig ansvarlig. ( eks. Dal barnehage og skole ). Dette vil gi en stordriftsfordel, samtidig som barna får en trygg overgang fra barnehage til skole. Det er viktig å ta stilling til om Frogn skal satse på store og fleksible barnehager med plass til mange barn eller opprettholde dagens mangfold med noe høyere kostnader. I tillegg til lavere driftskostnader i kommunale barnehager, gir det lavere kostnader i tilskudd til private barnehager 3. Tidlig innsats Kommunestyret vedtok i september 2010 en Ruspolitisk handlingsplan ( Rush) der viktigheten av tidlig innsats er beskrevet. Mål som i denne sammenhengen vil bli foreslått i rullering av Kommuneplanen er: Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder. Dersom vi skal nå dette målet må det arbeides godt på mange nivåer. Voksentetthet i barnehagene og faglig kompetanse er viktig for å øke muligheten til å fange opp barn og familier i risikosonen tidligst mulig, og dette er en utfordring når kommunen mangler førskolelærere. I arbeidet med tidlig innsats vedtok kommunestyrer å innføre Kvello-modellen. Kort beskrevet består den i at tverrfaglige team kommer ut i barnehagene og observerer barn i gruppen. Observasjonene som blir gjort diskuteres med de barnehageansatte etter endt arbeid. Kompetanseheving av alle pedagoger i kommunale og private barnehager og andre faggrupper som arbeider med barn og unge er gjennomført. Dette arbeidet vil bli grundigere omtalt i meldingen. 4. Rekruttering av førskolelærere

8 Forutsetningen for å oppnå et barnehagetilbud med et godt pedagogisk innhold som er utviklende for alle barn og som gir trygghet for foresatte, er at det er mange nok førskolelærere i barnehagene. Kommunen har lenge hatt en utfordring når det gjelder førskolelærerdekning.. Det er imidlertid en utvikling i riktig retning, fra 59 % 2008 til 67,4% i Frogn prioriterer å utdanne egne assistenter til førskolelærere. Satsingen er allerede en suksess, en er ferdig utdannet og 6 nye blir ferdig i januar Frogn er også heldig og ha fått fem nye studieplasser på HiO fra august 2012, og planen er å benytte disse plassene til utdanning av fem nye assistenter. Effekten av å satse på egne assistenter mener vi er den sikreste måten å rekruttere førskolelærere på. Disse er erfarne assistenter som ønsker å fortsette sitt arbeid i kommunens barnehage. Kommunestyret bevilget kr til dette formålet i HP. 5. Kontantstøtte til 2 åringer Et verbalforslag fra kommunestyret ber rådmannen utrede kommunal kontantstøtte for 2 åringer. Kontantstøtte for 2 åringer falt bort i statsbudsjettet for Flere kommuner frykter at dette vil føre til behov for et betydelig antall nye barnehageplasser. Noen kommuner har derfor vedtatt å innføre kommunal kontantstøtte til 2 åringene fordi dette er billigere enn å etablere nye barnehageplasser. Antatt behov for dette i Frogn ansees ikke stort i de foreløpige beregningene vi har gjort. 2 åringer med barnehageplass: År Antall 2 åringer i kommunen Antall med barnehageplass Prosent Ca 85% Ca 87% Tallene viser at frafall av kontantstøtte for 2 åringer ikke ser ut til ha fått konsekvenser for søknader om barnehageplass i Frogn. Spørsmålsstillinger til temadiskusjonen 1. Full barnehagedekning Hvordan ønsker Frogn kommune å definere full barnehagedekning? 2. Type barnehager Hvilke barnehagetyper bør FK satse på i fremtiden? 3. Tidlig innsats

9 Hva er viktig i dette arbeidet? 4. Rekruttering av førskolelærere Hvilke tiltak bør det settes i verk for å skaffe nok førskolelærere? 5. Kontantstøtte til 2 åringer Vil kommunen ha kommunal kontantstøtte til 2 åringer og i hvilket omfang? TILBAKE TIL SAKSLISTA

10 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/178 Arkivnr : A10 STATUS BARNEHAGEENHETEN Rådmannen ønsker med dette notatet å gi en oversikt over status på barenhageområdet, etter hovdopptaket som hadde frist Antall barn som søkte og fikk tildelt plass; Hovedopptak Totalt Yngre enn 3 år Eldre enn 3 år Søkere hovedopptak Tildeling hovedopptaket Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass fikk tildelt plass i privat eller kommunal barnehage; Alder Privat barnehage Kommunal barnehage Tildeling plass, barn eldre enn 3 år Tildeling plass, barn yngre enn 3 år De barna som ikke har lovfestetrett til barnehageplass, blir overført til venteliste for suppleringsopptaket. Suppleringsopptak gjelder de barna som har søkt innen frist men ikke har lovfestet rett, og de som har søkt etter frist eller ikke kan oppgi adresse i Frogn pr. i dag. Plasser på supleringsopptaket fordeles fortløpende. Til sammen er det nå 51 barn som søker barnehageplass i 2012 etter at hovedopptaket er avsluttet. Erfaringsmessig stiger dette tallet i løpet av våren. Venteliste Over 3 år Under 3 år Supplering Oppstart TILBAKE TIL SAKSLISTA

11 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/717 Arkivnr : A15 MATSERVERING I KOMMUNALE BARNEHAGER * Orienteringsnotat, Matservering i kommunale barnehager fra august Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember 2011, i forbindelse med handlingsprogram 20012, nye satser for matpenger i de kommunale barnehagene fra august Satsene ble vedtatt økt fra kr 200 / mnd til kr 300 / mnd, under forutsetning av at det skal serveres mat i de kommunale barnehagene fra august I den forbindelse har enhet for barnehager gjennomgått forskriften FOR nr 1623: Forskift om næringsmiddelhygiene (Næringsmiddelhygieneforskriften) sammen med Ingrid Midtbø fra mattilsynet. I tillegg til rutiner for hygiene er det særlige krav til en barnehage når det gjelder; 1. lokaler der det finnes næringsmidler, skal holdes rene og i god stand 2. Planløsninger, utformingen, oppføringen, plasseringen og størrelsen på lokaler som brukes til næringsmidler, skal være slik at; a. Det er mulig å vedlikeholde, rengjøre og /eller desinfisere lokalene på en egnet måte, og å unngå eller redusere forurensning fra luft mest mulig, og det skal være plass nok til at alt arbeidet kan foregå på en hygienisk måte. b. De beskytter mot ansamling av skitt, kontakt med giftige materialer, avgivelse av partikler til næringsmidlene og dannelse av kondens etter uønsket mugg på overflatene, c. Det er mulig å holde en god næringsmiddelhygiene, herunder beskytte mot forurensning og særlig bekjempe skadedyr d. De når det er nødvendig, har utstyr med tilstrekkelig kapasitet til å sikre foredling og lagring av næringsmidler skjer ved hensiktsmessig temperatur, og som er konstruert slik at temperatur kan overvåkes og, når det er nødvendig, registreres. Etter gjennomgangen viser det seg at det er behov for utbedring av kjøkkenet på Trollberget barnehage og ved fire av Dyrløkkeåsen barnehages hus. I sum er det behov for fem nye kjøkken. Det er innhentet pristilbud fra Ski bygg AS, som Frogn kommune har rammeavtale med. De kom med to alternativer på kjøkkenløsning ved Dyrløkkeåsen barnehage. Dersom det er

12 ønskelig med et rimeligere alternativ, må anbudet konkurranseutsettes blant andre leverandører. Pristilbud fra Ski Bygg AS; 1. Kjøkken Trollberget barnehage, uten hvitevarer; NOK ,00 inkl MVA Dyrløkkeåsens behov er 4 nye kjøkken, og det er innhentet priser på to ulike varianter; 2. Alternativ 1 Dyrløkkeåsen barnehage, uten hvitevarer NOK ,00 inkl MVA Sum utgift for 4 stk kjøkken, alternativ 1, NOK ,00 inkl MVA 3. Alternativ 2 Dyrløkkeåsen barnehage, uten hvitevarer NOK ,00 inkl MVA Sum utgift for 4 stk kjøkken, alternativ 2, NOK ,00 inkl MVA I tillegg til kjøkken kommer kostnad til elektriker, rørlegger, nytt gulvbelegg og evt hvitevarer. I tillegg til disse forberedelsene er arbeidet med å skape felles rutiner for de kommunale barnehagene i gang. I den forbindelse forholder vi oss til Helsedirektoratets retningslinjer for matservering i barnehagen. Rådmannen ser at behovet for oppgraderingen av ovennevnte kjøkken ikke var kjent da de nye satsene ble vedtatt, og at kostnadene for dette ikke er innarbeidet i handlingsprogrammet. Intensjonen med å innføre matservering i alle kommunale barnehager var bl.a. å etablere et likt mattilbud i alle kommunale barnehager. Rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet om iverksettelse av matservering i kommunestyremeldingen om barnehager. TILBAKE TIL SAKSLISTA

13 Notat Til: Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Formannskapet Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/433 Arkivnr : 210 RAPPORTERING TIL FOLKEVALGTE PR 29. FEBRUAR 2012 I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger her første rapporteringsrapport til de folkevalgte. Ettersom dette er første rapportering, vil vi jobbe videre med formen fram til neste rapportering. To indikatorer, er i henhold til vedtak under vurdering, og vil følge senere rapporter. I den grad rådmannen har gjort vurderinger i utformingen av rapporten, har vi søkt å balansere hensyn til at dette skal være enkelt for administrasjon og enhetsledere og gi mest mulig nytte for de folkevalgte. Det rapporteres på forbruk pr enhet med prognoser ut året og kritiske styringsindikatorer for kommunen. Matrisen over forbruk pr enhet tilsvarer rapporteringen til tertial og årsrapporten. Med denne følger det en kommentar til hver enhet. Rådmannens vurdering er ensbetydende med aktiv års prognose slik det er formulert i vedtaket. Ved rapporteringen av måltallene vi følger spesielt, er matrisen i hovedsak som vedtatt i saken. Den grafiske fremstillingen er endret til en figur pr indikator. Seks indikatorer har fått hver sin graf. I tillegg til de to indikatorene som er under vurdering, og ikke er med i denne rapporteringsrunden, er det to indikatorer som ikke er fremstilt grafisk. Disse er: Andel undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre måneder, der tallene for januar og februar er null, og vakante sykepleierstillinger i hjemmetjenesten der alle stillingene som var vakante er besatt.

14 Rapportering økonomi tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2012 % av budsjett 2012 Enhetenes rapportering Rådmannens vurdering* Regnskap Enhet Rådmannsgruppa % 0 0 IKT % 0 0 Økonomi % 0 0 Personal, organisasjon og politikk % 0 0 Samfunnsutvikling % Barnehager % Dal skole % 0 0 Drøbak skole % Dyrløkkeåsen skole % 0 0 Heer skole % 0 0 Seiersten skole % Sogsti skole % 0 0 Pleie og omsorg i institusjon % Hjemmebaserte tjenester % 0 0 Rehabilitering % Enhet for barn, unge og familier % Kultur og fritid % 0 0 Teknisk drift og forvaltning % Vann, avløp og renovasjon % 0 0 NAV % Generelle inntekter og utgifter % 0 0 Sum Vedtatt netto driftsresultatet Anslag netto driftsresultat * Rådmannens vurdering er ensbetydende med aktiv års prognose slik det er formulert i vedtaket Samfunnsutvikling Enheten rapporterer svikt i gebyrinntekter på ca. 2mill kroner. Det forventes merinntekter innenfor vann og, avløp på minst 2mill kroner. Selvkostområdene (SAM/VAR) forventes samlet å gå i balanse. Barnehager Enheten har utfordringer med å styre innenfor rammen. Det rapporteres om et forventet merforbruk på ca. 5mill kroner, som i stor grad skyldes vikarutgifter og økte utgifter til private barnehager. Ca. 2mill av det meldte avviket skyldes økte overføringer til de private

15 barnehagene, som ikke var kjent ved budsjetteringen av Enheten må iverksette tiltak for å dekke inn det resterende merforbruket, som anslås til ca. 3 mill kroner. Drøbak skole Enheten rapporterer et forventet merforbruk på ca. 0,65mill kroner, som skyldes tre nye elever uten norskkunnskaper og én ny elev på Regnbuen. Det arbeides med tiltak for å sikre at enheten styrer innenfor rammen i Seiersten skole Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på ca. 0,8mill kroner, som skyldes nye elever med store behov. Disse var ikke kjent da rammen for budsjettet for 2012 ble lagt. Det arbeides med tiltak for å sikre at enheten styrer innfor rammen i Pleie og omsorg i institusjon Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på ca. 1,4mill kroner. Avviket skyldes i all hovedsak overføring av merforbruket fra Enheten er godt i gang med å få på plass tiltak som sikrer at enheten vil gå i balanse. Rehabilitering Enheten rapporterer om et forventet mindreforbruk på 1mill kroner. Mindreforbruket skyldes først og fremst overføring av overskudd fra Det er fremdeles tidlig i året. En uanmeldt ny bruker eller andre uforutsette utgifter, vil raskt kunne endre dette bildet. Enheten vurderes derfor foreløpig til å styre mot balanse. Enhet for barn, unge og familier Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på ca. 1mill kroner. Avviket skyldes i stor grad vikarutgifter og fosterhjemsplasseringer sent på året Fosterhjemsplasseringene som kom til på slutten av 2011 ble ikke hensyntatt i rammen for Enheten vurderes foreløpig til å styre mot balanse. Teknisk drift og utvikling Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på ca. 0,28mill kroner. Enheten vurderes foreløpig til å styre mot balanse. NAV Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på ca. 0,35mill kroner. Merforbruket skyldes i stor grad et for høyt inntektskrav på refusjon trygdeytelser og refusjon bostøtte. Det rapporteres i tillegg at inntektskravet for avdrag på sosiale lån er satt noe høyt. Enheten vurderes foreløpig til å styre mot balanse. Anslag netto driftsresultat Det arbeides aktivt, innenfor flere enheter, med tiltak som sikrer balanse i forhold til vedtatte rammer. Det anslås at alle enheter går i balanse ved årets slutt unntatt barnehage, der det anslås et underskudd på 2mill kroner. Netto driftsresultat svekkes dermed med 2mill kroner. Rådmannen vil i 1. tertial legge fram eventuelle forslag til justeringer i budsjettet.

16 Rapportering på utvalgte styringsindikatorer Sak om rapportering til de folkevalgte innehold ti utvalgte styringsindikatorer som skulle rapporteres på til de folkevalgte. To av indikatorene er under vurdering av rådmannen i henhold til vedtaket i saken. Dette gjelder forbruk i skolen pr måned og gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesak. Åtte indikatorer er med i denne saken. Disse er vurdert under. Indikatorer for rapportering i 2012 Resultat Indikator Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måltall 1 Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år 42 % 41 % 37,8 % 31,5 % 2 Overliggere utskrivningsklare pasienter, liggedøgn stk Sykefravær i Frogn kommune 8,2 % 8,2 % 7 % 7 % 4 Kostnad medfinansiering regionale helseforetak. Tall i tusen Vakante Sykepleierstillinger i hjemmetjenesten Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 37 % 33 % 32 % 30 % 7 Undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre mnd 0 % 0 % 15 % 0 % 8 Prognose netto driftsresultat 2,7 % 2,4 % 2,97 % 1. Dekningsgraden i hjemmetjenesten er for de fleste brukergrupper moderat til lav sammenlignet med omkringliggende kommuner. For brukere over 80 år har vi i Frogn meget høy dekningsgrad. Denne har økt fra 2010 og 2011, fra allerede høye nivåer. Om for mange skal få dette tilbudet risikerer vi både et overforbruk i enheten, men også at de brukerne med størst behov for tjenesten ikke får et godt nok tilbud. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser. 2. Vi hadde få overliggere av utskrivningsklare pasienter i januar og februar tallene for mars er ikke klare, men vi vet allerede at vi har hatt langt flere overliggere i mars. 3. Sykefraværet er over måltallet, men sesongjustert er det under målet på 7%. Vi har en egen figur under som viser sesongjustert sykefravær. 4. Med finansiering for somatiske pasienter er en ny stor budsjettpost som følge av samhandlingsreformen. Vi har hatt kostnader noe under og noe over budsjetterte kostnader. Budsjettet er imidlertid ikke periodisert. Bare befolkningsveksten som for 2011 var på 2,3 prosent. Vil gi noe høyere kostnader gjennom perioden. 5. Hjemmetjenesten hadde 7 vakante sykepleierstillinger høsten I dag er alle ansatt, men har ikke begynt å jobbe enda. Bruk av vikarer er utfordrende administrativt, kvalitativt og kostnadsmessig. En god hjemmetjeneste er en forutsetning for at søknadskontoret ikke skal oppleve et urimelig søknadspress på sykehjemsplasser. Det er en utfordring med mange brukere i tjenesten, å få gitt et kvalitativt godt nok tilbud til brukere med stort pleiebehov. 6. Andel sosialhjelpsmottakere som mottok stønad i 6 måneder eller mer var på hele 44 prosent i Det er meget gledelig at vi ser en fallende utvikling i indikatoren, selv om vi fortsatt ligger over måltallet på 30% 7. Vi har ikke hatt noen undersøkelser i barnevernet med fristoverskridelser i Prognosen for netto driftsresultat er pr nå 2,7 prosent. Flere enheter har betydelige negative avvik, men rådmannen søker å omdisponere midler og begrense merforbruk gjennom. Avviket på barnehage lar seg imidlertid ikke dekkes etter rådmannens vurdering.

17 Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år Måltallet vedtatt internt er 31,5% 44 % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 28 % 26 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Overliggere utskrivningsklare pasienter Frogn har buddsjettert med 34 stk flatt pr mnd 0 Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

18 1,5 % Sykefravær i Frogn kommune Avvik mot sesongjustert mål på 7% 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kostnad medfinansiering for somatiske pasienter ved regionale helseforetak Frogn har budsjettert med flat kostnad på 1,1 millioner pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

19 Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Målet for 2012 er 30% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prognose netto driftsresultat 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TILBAKE TIL SAKSLISTA

20 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/601 Arkivnr : 033 SAMBRUK AV MINIBUSS Bakgrunn for notatet: Verbalforslag 3. Sambruk av minibuss Rådmannen bes å utrede om det istedenfor å ha avgift for tur/ retur dagsenteret, kan etableres sambruk med minibussen på Ullerud bofellesskap, gjerne i samarbeid med arbeidstreningsteamet i regi av NAV. Alternativt bes rådmannen vurdere innkjøp av ny buss i samarbeid med arbeidstreningsteamet i regi av NAV. Det utredes om den aktuelle minibussen kan benyttes til henting/brygning av ungdommene fra Dal i forbindelse med besøk på Underhuset/andre ungdomsarrangementer. Ullerud Bofellesskap «Minibussen» ved Ullerud bofellesskap er en personbil 9-seter inkl.sjåfør. Bilen leases av Ullerud Bofellesskap og benyttes på hverdager fra kl 8.00 til kl av personalet for transport T/R dagsenter og turer ut i løpet av dagen. Helligdager og kvelder benyttes bilen ofte av personalet i boligen slik at de demente i boligen kommer seg ut på tur. Siden bilen er i drift både dag og kveld konkluderes det med ikke å være aktuelt å benytte den til andre faste oppdrag. Utsikten dagsenter for eldre Dagsenteret har ingen buss. De var ute på et begrenset anbud i høst, som ble avlyst grunnet få tilbydere. I mellomtiden brukes Follo taxi. Andre aktuelle enheter ble kartlagt med tanke på sambruk, med konklusjonen: Ingen samkjøring er mulig fordi alle trengte kjøretøyet til samme tid. Hjemmebaserte tjenester har sett på flere alternativer knyttet til valg av transportmiddel blant annet ansettelse av egen sjåfør med buss-sertifikat og sammenliknet dette med Vestby kommune som eier en buss og har ansatt sjåfør. I tillegg er det sett på sambruk med psykisk helse, for å kunne styrke tilbudet om arbeidstrening på Ressurssenteret når det blir opprettet et bedret tilbud etter innflytting til Murhuset. Konklusjonen etter alle vurderinger er at Dagsentere trannsporten nå legges ut på anbud på Doffin. NAV

21 NAV-kontoret kjøpte en eldre 9-seter WV til bruk for deltakere og arbeidsleder i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Innkjøpet ble dekket av statlige, øremerkede midler til kvalifiseringsprogrammet i Bilen er 17 år gammel og har gått over kilometer. På dagtid benytter vi bilen til transport og henting av deltakere til arbeidstreningsgruppen, henting av materialer, transport av deltakere mellom ulike oppdrag (2 mann skal dit og 1 mann hit). Vi frakter også materialer og verktøy avhengig av oppdragene som gruppen skal utføre (f.eks. motorsager og ved kløyve, maling spann, søppelryddings-utstyr m.m.). Bilen kan til tider være "møkkete" innvendig pga. oppdragenes art. På dagtid ser vi ikke mulighet for å dele eller sambruken bilen med andre virksomheter. Våre oppdrag er ofte hurtigbestillinger - og transport er helt nødvendig. Arbeidstreningsgruppen i kvalifiseringsprogrammet har behov for eget transportmiddel alle hverdager mellom og Bilen er ledig i helger og på kveldene. Dersom den skal benyttes til persontransport av brukere, bør den oppgraderes en del, og det må budsjetteres for økte driftsutgifter som følge av økt slitasje. Arbeidstreningsgruppen i kvalifiseringsprogrammet kan ikke påta seg sjåfør-oppdrag for andre enheter. Rehabilitering Til informasjon disponerer enheten en bil som de har fått i gave fra Lions (ikke buss men en personbil med 7 seter). De skulle i utgangspunktet gi en bil til et eventuelt barnehjem i Drøbak, men fikk i stedet høre at psykisk utviklingshemmede (både voksne og barn) som bodde i bolig hadde hatt stor nytte av en felles bil. Bilen ble da gitt til Rhea, og Einbu tok ansvar for å organisere bilen. Bilen blir driftet av brukerne selv, og kommunen har ingen utgifter på denne. TILBAKE TIL SAKSLISTA

22 Notat Til: Eldrerådet Svarfrist: * Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/602 Arkivnr : 033 TILSYNSRAPPORTER HELSE OG OMSORG Bakgrunnen for Notatet: vedtok kommunestyret følgende vedtak: «Den utøvende kontrollfunksjonen blir ikke lenger delegert. Rådmannen bes videre sende alle relevante tilsynsrapporter fra omsorgstjenesten med tilhørende oppfølgingsplaner til OOK. Årsrapporter fra de ulike brukerrådene oversendes også» Helsetilsynet fører tilsyn med helse og omsorgstjenesten. Brukerundersøkelser foretas annet hvert år for hjemmebaserte tjenester og for institusjon. Tilsyn 2011: Hjemmebaserte tjenester ingen tilsyn Brukerundersøkelser i 2012 som vil bli lagt frem for OOK Institusjon ingen tilsyn. På grunn av kort liggetid på sykehjemmene har det ikke vært mulig å opprettholde brukerråd. Det er av den grunn innført jevnlige brukersamtaler med oppfølgning på avdelingene. Spørsmålene som stilles er knyttet til kvalitetsforskriften. Mye handler om mat og som et tiltak er det nå valgt en representant fra beboerne inn i ernæringspanelt. I 2012 skal det avholdes en bruker og pårørende undersøkelse som vil bli lagt fram for OOK til høsten. Rehabilitering tilsyn i mai 2011 Tilsyn 16/05/2011 i forhold til bruk av tvang, LOST kap. 4a/9 Ikke noe avvik, ingen anmerkninger. En bemerkning pga av en manglende underskrift ved en gjennomføring av tvangstiltaket. Fylkesmannen ønsker at det bør meldes som avvik. Tiltak: opplæring på personalmøte, jevnlig gjennomgang av registreringsskjemaer, ved feil skrives avvik. TILBAKE TIL SAKSLISTA

23 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/549 Arkivnr : 033 G00 STATUS SAMHANDLINGSREFORMEN I OOK den ble det besluttet at rådmannen skal holde utvalget løpende orientert på status samhandlingsreformen. Dette blir også viktige erfaringer vi vil ta med oss, inn i arbeidet med bl.a. helse- og omsorgsmeldingen. Dette er derfor en kort redegjørelse på erfaringer/status vi har pr Tall fra forrige periode : Antall UK meldte: 47 personer Antall betalingsdøgn: 5 døgn Tall for denne perioden : Antall UK meldte: 41 personer Antall betalingsdøgn: 20 døgn Frogn kommune (i likhet med mange av andre kommuner) merker nå en markant økning i mottak av pasienter fra sykehus. Januar, februar samt status fram til nå i mars, viser en 3 dobling i forhold til samme periode i Dette har, som tidligere belyst, skapt store utfordringer for hjemmebaserte tjenester og fysioterapitjenesten. Av forskjellige årsaker, som f.eks. kortere liggetid og økning i dødsfall, så har korttidsavdelingen fram til uke 10 klart å ta hjem pasienter slik at vi nesten ikke har hatt betalingsdøgn på sykehus. I samme periode har vi også klar å gi folk langtidsplass og hjemmeboende som har oppfylt vilkårene til korttidsplass har fått dette. F.o.m. uke 10 har situasjonen endret seg for korttids- og langtidsplasser. Det har ikke vært plasser ledig. Dette har resultert i totalt 20 liggedøgn i denne perioden, samt at vi nå har ventelister både for korttids- og langtidsplasser. Situasjonen på ventelistene pr. dags dato er: 5 på langtid ( 4 av disse er utenbys), 2 på skjermet avdeling ( bor i dag hjemme), 2 korttid ( 1 på sykehus og 1 bor hjemme) For å løse situasjonen med flere som har behov for korttidsplass, har rådmannen besluttet å øke antall korttidsplasser fra 12 til 15. Dette gjøres ved at 3 av rommene på korttid, blir gjort om til to sengs rom. Rådmannen orienterte om dette på kommunestyremøtet 19 mars. Ordningen prøves ut i 4 uker i første omgang og utviklingen følges nøye videre og vi kommer eventuelt tilbake med en sak. Hjemmebaserte tjenester har fortsatt noe økende press, samt søknadskontoret. Fysioterapitjenesten har fortsatt stort press, men det har ikke økt siden forrige rapportering.

24 TILBAKE TIL SAKSLISTA

25 Notat Til: Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Svarfrist: * Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/31 Arkivnr : 613 ORIENTERINGSNOTAT - UTFYLLENDE VEDR. FASTSETTELSE AV HUSLEIE I HEGRE OMSORGSHUS Bakgrunn for saken: I handlingsprogrammet for ble det presisert at det er udekkede behov for boliger med heldøgnsbemanning for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk i Frogn kommune. Frogn kommune kjøpte Hegreveien 3 fra Oslo Universitetssykehus HF i august Eiendommen «Frognenheten» ble bygget i 1991 som et institusjonsbygg for rehabilitering av pasienter innen rusomsorg. Bygget består bl.a. av kontorer, div. fellesrom og 8 «leiligheter». 2 av disse har egen inngang og enkel kjøkkenløsning. Alle 8 leiligheter har egen dusj/wc. Viser til vedlagte planskisse. 4 leiligheter er på 18,5 m2 (leilighet 1,2,5,6) 2 leiligheter er på 23 m2 (leilighet 3 og 4) 2 leiligheter er på 29 m2 (leilighet 7 og 8) Leilighetene (ink. fellesareal til bruk for de som bor i leilighet 1 tom 8) utgjør 368 m2. Dette tilsvarer i snitt 46 m2 pr leilighet ink fellesareal. Bygget, Hegre Omsorgshus, er oppgradert i hehold til dagens krav med bl.a. nytt sprinkelanlegg, nytt brannvarslingsanlegg, nytt felleskjøkken m.m. Hegre Omsorgshus skal bli et heldøgnsbemannet tilbud for mennesker med rus og psykiske lidelser. Kommunen er i ferd med å ansette personell, daglig leder, miljøterapeuter og miljøtarbeidere dag/kveld og natt. Leilighetene er planlagt tatt i bruk etter sommeren 2012 med gradvis innflytting.

26 Vurdering: Kriterier for tildeling tar utgangspunkt i Frogn kommunes nåværende rutiner for tildeling av bolig til vanskeligstilte og tilbudet tilpasses dette botiltaket. Det inngås ordinære 1-års leiekontrakter for kommunal bolig, samt tilleggskontrakter tilpasset den enkelte leietaker. Eksempel på husleie i kommunal bolig: Adresse m2 Husleie Uten bemanning: Bekkenstenlia bofellesskap Dyrløkkebakken Svaleveien Med bemanning: Ullerud bofellesskap (eks. andel fellesareal) 45 m2 Kr 5 250,- pr måned 45 m2 Kr 6 826,- pr måned ink strøm/kabel TV 65 m2 Kr 7 017,- pr måned ink kabel TV 30 m2 Kr 6 000,- pr måned ink strøm/kabel TV Hegreveien 3 har et totalt gulvareal på ca. 730 m2. Det er 368 m2 som ligger til grunn for beregning av husleie. Leilighetene (ink. fellesareal til bruk for disse) utgjør 368 m2. Ved beregning av FDV (forvaltning, drift- og vedlikeholdskostnader) på kr 600,- vil dette utgjøre en kostnad i snitt på 2.300,- pr leilighet pr måned. I FDV inngår utgifter til strøm, rengjøring av fellesarealer, bygningsforsikring, kommunale avgifter, kabel TV utgifter, vaktmester, utvendig vedlikehold, snømåking, strøing, vedlikehold av grøntarealer. Utleie av denne type leiligheter blir erfaringsmessig utsatt for «hard bruk» og med stor slitasje. Leilighetene vil bli heldøgnsbemannet og målsettingen er å etablere et godt og helhetlig differensiert bolig- og tjenestetilbud for denne gruppen. Bolig er viktig, og sammen med Fritid, Arbeid / utdanning og Helse utgjør dette hovedmålene for denne gruppen. Bostøtte i Husbanken er en rettighetsorientert ordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til husstander med lav inntekt. Forholdet mellom husstandens inntekt og boutgift avgjør om det blir innvilget bostøtte og ev. hvor mye. Bostøtten utbetales månedlig. Eksempel på bostøtte i kommunal bolig: Inntekt Brutto pr. måned Brutto pr. år Husleie pr måned Bostøtte pr måned AAP (arbeids , , ,- 590,- avklaringspenger) Uføretrygd , , , ,- Sosialstønad 5 373, , , ,- Eksemplene er beregnet på grunnlag av dagens satser.

27 Rådmannen har i sin totalvurdering tatt hensyn til at totalarealet for leilighetene ink. fellesareal er 368 m2, forvaltning- drift og vedlikeholdskostnader, husleienivået i øvrige kommunale boliger, samt mulighet for å søke bostøtte i Husbanken. Husleien inkluderer strøm og kabel TV. Husleie for leilighet 1,2,5,6 fastsettes til kr ,- pr måned Husleie for leilighet 3 og 4 fastsettes til kr ,- pr måned Husleie for leilighet 7 og 8 fastsettes til kr 7 000,- pr måned TILBAKE TIL SAKSLISTA

28 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 11/2721 Arkivnr : U63 &18 FORNYELSER AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - NY BEVILLINGSPERIODE Alkoholloven 1-6 fastsetter bevillingsperioden for kommunal bevilling for salg og skjenking av alkohol. Det fremgår av bestemmelsen at bevilling for salg og skjenking av alkohol gis for 4 år av gangen og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. I bestemmelsens siste ledd fremgår følgende: «Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden». På grunn av redusert bemanning i sekretariatet informerer rådmannen om at saksbehandlingen av søknadene er forsinket. Søknadene vil bli lagt fram til endelig avgjørelse i Kommunestyret i september. TILBAKE TIL SAKSLISTA

29 Sak 19/12 FROGN KOMMUNE Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur SAKNR: 19/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Saksbehandler: Guro Merlid Arkivsaksnr.: 12/227 Løpenr.: 5615/12 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 19/ INNSTILLING: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur legges fram til godkjenning. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen Vedlegg: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTA

30 Sak 20/12 FROGN KOMMUNE Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur SAKNR: 20/12 MINNELUND OVER FALNE PERSONER UNDER 2. VERDENSKRIG Saksbehandler: Pål Mørk Arkivsaksnr.: 12/407 Løpenr.: 5648/12 Arkiv: C55 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 20/ Formannskapet 33/ Kommunestyret / INNSTILLING: 1. Rådmannen utreder muligheten for å etablere en minnelund over falne personer under 2.verdenskrig, med tilknytning til Frogn. (Tidligere Drøbak og Frogn kommune). Minnelunden etableres fortrinnsvis i Badeparken. Rådmannen knytter til seg lokalhistorisk kompetanse i arbeidet. 2. Utredningen skjer innenfor rammene til enheten Kultur og fritid. 3. Rådmannen kommer tilbake til kostnader til etablering av minnelunden etter gjennomført utredning. SAKSUTREDNING: Sammendrag Frogn kommune har i dag minnesmerker over falne under 2.verdenskrig på tre ulike steder i kommunen. Det er foran rådhuset, i Badeparken og ved retterstedet på Håøya. Dette utgjør til sammen 22 personer. En undersøkelse utført av major Jon-Ivar Paulsen og historiker Torstein Aamodt viser at det er langt flere falne fra Frogn enn minnesmerkene viser. Sannsynligvis flere enn de 14 navngitte personene Aamodt allerede har funnet fram til, og innhentet bakgrunnsinformasjon om. Disse personene er aldri blitt hedret, og det er rådmannens oppfatning at en minnelund for alle med tilknytning til Frogn som forsvarte Norge under 2. verdenskrig, eller på annen måte mistet livet i forbindelse med krigshandlinger, bør få en verdig minnelund deres familier kan besøke. Stedet rådmannen mener peker seg ut som det beste er i Badeparken, i området der bysten av oberst Eriksen og ankeret fra «Blücher» ligger i dag. Bakgrunn for saken

31 Sak 20/12 Forsvarsmuseet har siden 1979 ført en oversikt over minnesmerker reist til minne om norske militære avdelinger og falne personer under 2. verdenskrig. Etter flere mislykkete forsøk på og 90-tallet på å komplettere og kvalitetssikre oversikten over falne, inngikk Heimevernet og Forsvarsmuseet en avtale i 2002 om å gjennomføre et landsomfattende registreringsprosjekt. Major Jon-Ivar Paulsen gjennomførte registreringen i Frogn, og totalt 15 krigsminnesmerker ble registrert. De fleste på Oscarsborg festning og Håøya. Høsten 2009 ble Paulsen forespurt av styret i Frogn historielag om å holde et foredrag om minnesmerkene på landsiden i Frogn, med etterfølgende omvisning. I arbeidet med å lage dette foredraget bestemte Paulsen seg for å gå litt bak navnene på de falne, og inngikk et samarbeid med Torstein Aamodt i Frogn historielag. Det kom da fram mange menneskeskjebner og mange historier og både tilfeldigheter, ofre og heltegjerninger. Arbeidet fortsatte utover det å se bak navnene, til å undersøke hele prosessen for etablering av dagens minnesmerker. I dette arbeidet kom det fram at mange falne, av ulike årsaker, ikke var blitt registrert med sitt navn på minnesmerker. Ved å anlegge en minnelund i Badeparken, og hvor også de som ikke tidligere er blitt nevnt også blir hedret med sitt navn, vil alle falne under 2. verdenskrig med tilknytning til Frogn kunne få et verdig minne. Rådmannen vil utrede etableringen av en minnelund i Badeparken, i samarbeid med lokalhistorisk kompetanse. Resultatet av utredningen, med mulige økonomiske konsekvenser for etableringen, vil bli lagt fram for kommunestyret Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling. 2. Rådmannen vurderer følgende alternative plassering(er) av en minnelund. Miljømessige konsekvenser For Badeparken vil det ikke påføre andre miljømessige, ytre konsekvenser enn at nye installasjoner plasseres der det allerede er registrerte minnesmerker i dag. Det betyr en utvidelse av et eksisterende anlegg som kan gjøre det til en enklere saksbehandling ifht planog bygningsloven. Området gjøres vakkert og tilgjengelig og skal ha universell utforming. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen er av den oppfatning at dagens minnesmerker er av en slik kvalitet og størrelse at det bør lages nye. Rådmannen vil derfor vurderes hvor mange minnesmerker som skal lages, og om navnene skal plasseres på ett minnesmerke, eller fordeles på tre. 1. De som tilhørte Frogn, men som ikke døde i kommunen. 2. De som døde i Frogn, både lokale og tyske soldater. 3. Personer som ble henrettet på Håøya. Det bør også vurderes om minnelunden skal prydes med en skulptur som binder hele lunden sammen på en verdig og kunstnerisk måte. Rådmannen vil derfor komme tilbake til økonomiske konsekvenser. Vurdering:

32 Sak 20/12 Rådmannens foreslåtte plassering, på den vesle sletta ved Blüchers anker, i nærheten av oberst Eriksen, og med utsyn til sjøen og Oscarsborg festning, vurderes som det beste. Etablering av en minnelund i Badeparken vil høyst sannsynlig få stor nasjonal oppmerksomhet. Det vil bli en ny turistattraksjon for kommunen, og med Oscarsborg festning viktige betydning for regjering o kongehuset under invasjonen 9. april 1940, vil dette danne et viktig bakteppe. Konklusjon: Rådmannen utarbeider, i samarbeid med lokalhistorisk kompetanse, en konkret plan for etablering av minnelund i Badeparken. Rådmannen kommer tilbake med en sak som anbefaler hvilke navn som skal stå på minnesmerket(ene), forslag til fysisk utforming av tiltaket, hvordan markeringen skal være og hvordan tiltakene og ny kunnskap bør benyttes i forhold til historieformidling, opplæring og turisme. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen TILBAKE TIL SAKSLISTA

33 Sak 21/12 FROGN KOMMUNE Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur SAKNR: 21/12 KULTURMIDLER 2012 Saksbehandler: Henriette Eriksen Arkivsaksnr.: 12/617 Løpenr.: 4951/12 Arkiv: 223 C SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 21/ INNSTILLING: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur bevilger kulturmidler for 2012 etter vedlagte søknadsoversikt og innstillinger med totalbeløp på kr ,-. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Den foreslåtte hovedfordelingen av kulturstøtte til lag og foreninger bygger på vedtatte retningslinjer for kulturstøtte, samt erfaringer fra tidligere års fordeling. Det er foreslått bevilget kr ,-. Disponible midler for året beløper seg til kr ,-. Søknader behandlet før i år beløper seg til kr. 0,-. I henhold til vedtak i Handlingsplan for avsettes 15% av tilskudd til både kultur og idrett til uorganisert aktivitet. Videre avsettes kr ,- til årets kulturstipend. Med foreliggende innstilling til hovedfordeling av kulturstøtte vil det stå igjen kr ,- på kontoen. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur har rett til å øke eller minke det foreslåtte beløpet i innstillingen. Rådmannen anbefaler ikke å øke rammen vesentlig. Bakgrunn for saken: Den kommunale kulturstøtten har som formål å stimulere til økt innsats i det frivillige organisasjonsarbeidet og kulturlivet. Tilskuddet er et virkemiddel for å opprettholde mangfoldet og kvaliteten i kultur- og fritidstilbudene. Den forslåtte hovedfordelingen av kulturstøtte til lag og foreninger bygger på vedtatte retningslinjer for kulturstøtte, samt erfaringer fra tidligere års fordeling. Det er foreslått bevilget kr ,-. Disponible midler for året beløper seg til kr ,-. Søknader behandlet før i år beløper seg til kr. 0,-. Kr ,- avsettes til årets kulturstipend. Med foreliggende innstilling til hovedfordeling av kulturstøtte vil det stå igjen kr ,- på kontoen.

34 Sak 21/12 I henhold til Handlingsplan for er 15% av kulturmidlene avsatt til uorganisert aktivitet (kr ,- til idrett og kr ,- til kultur). Enhet for kultur og fritid vil gå i dialog med Frogn Idrettsråd og Frogn Kulturråd om hvordan fordelingen av disse midlene skal gjennomføres for i år og fremtidige år. Alternativer 1. Som rådmannens innstilling. 2. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur vedtar en annen fordeling av midlene:... Vurdering: Vurderinger som ligger til grunn for innstillingen er basert på de retningslinjene som blant annet har som formål å stimulere til økt aktivitet. Det betyr at søkere til prosjekttilskudd er prioritert fremfor søkere til driftstilskudd. Lag og foreninger som organiserer aktivitet for barn og unge er prioritert. Kommentarer til vedlagte søknadsoversikt: Sang/musikk/drama/kunst: Drøbak/Frogn skolekorps søker driftstilskudd. Korpset har i flere år mottatt driftstøtte fra kommunen. Investering til instrumenter og utstyr er stort og kapitalkrevende. Korpset aktiviserer mange barn og unge. Det er viktig for oss at vårt lokale skolekorps opprettholdes. Innstilling kr ,-. Drøbak Havneblues (Drøbak Båtforening og Drøbak Blues Club): søker aktivitetstilskudd til bluesarrangement i juli. Innstilling kr ,-. Diverse: Pensjonistnytt søker drifttilskudd. Et innholdsrikt og viktig tilbud for pensjonistene i kommunen. Innstilling kr ,-. Drøbak-Frogn speidergruppe søker driftstilskudd. Høyt aktivitetsnivå for ca. 60 barn og unge i Frogn. Innstilling kr ,-. Idrett: Det vil bli overført kr ,- til Frogn Idrettsråd til viderefordeling. Søknader til organiserte idrettslige formål mottatt på enhet for kultur og fritid vil bli oversendt Frogn Idrettsråd for sluttbehandling der. Resterende kr ,- Resterende kr ,- vil brukes til utebalinger av søknader som måtte komme inn i løpet av året fra lag og foreninger. Erfaringsmessig vet vi at det vil komme flere søknader gjennom året. Konklusjon:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2014 kl. 16:30 Presentasjon fra kl. 15.30 Møtested: Møterommet "Fraunar" Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes.

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3

Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3 Frogn kommune Enhet for økonomi Notat Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3 Til Fra Saksbehandler Håkon Ystehede Tilleggsnotat nr. 1 til Handlingsprogram 2014-2017 Tilleggsnotatet er ment å dekke endringer

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008 RAPPORT 1. TERTIAL 2008 1 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 STYRINGSSYSTEMET... 3 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2008... 3 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2009... 3 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer