MØTEINNKALLING. Status barnehageenheten. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Status barnehageenheten. Notat av 27.3.2012 fra rådmannen følger i sakskartet."

Transkript

1 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KL OMVISNING DAL SKOLE OG BARNEHAGE Fremmøte Dal skole. CA. KL ÅPEN HALVTIME: Inntil en ½ time er avsatt til spørsmål/innspill fra publikum. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. CA. KL TEMADISKUSJON: Barnehagemeldingen. Notat av fra rådmannen er grunnlag for temadiskusjonen. Publikum har anledning til å delta i diskusjonen. ORIENTERINGER: Status barnehageenheten. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Matservering i kommunale barnehager. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Rapportering til folkevalgte pr. 29. februar Notat av fra rådmannen følger i sakskartet.

2 Sambruk av minibuss. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Tilsynsrapporter 2011 helse og omsorg. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Status samhandlingsreformen. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Fastsettelse av husleie i Hegre omsorgshus. Notat av fra rådmannen følger i sakskartet. Vedlegg: skisse. Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger ny bevillingsperiode Notat av fra rådmannen følge i sakskartet. SAKLISTE Type Side 19/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR /12 MINNELUND OVER FALNE PERSONER UNDER 2. VERDENSKRIG 21/12 KULTURMIDLER /12 DRØBAK HOSPITAL VEDLIKEHOLD AV TAK OG PIPER SØKNAD OM BEVILGNING 23/12 ORIENTERING OM IVERKSETTING AV KOMPETANSEHEVINGSTILTAK I BARNEHAGENE - TIDLIG INTERVENSJON 24/12 FROGN FRIVILLIGSENTRAL - ÅRSMELDING /12 DRØBAK FISKERØKERI - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 26/12 RESTAURANTDRIFT AS - SJØSENTERET MAT OG VINHUS - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

3 27/12 SCANDINAVIAN INTERTAINMENTS AS - HOS HANNA - SØKNAD OM UTVIDELSE AV UTESERVERING 28/12 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE EVENTUELT Drøbak, den Kjell Engebretsen Utvalgsleder

4 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/699 Arkivnr : 033 TEMADISKUSJON - BARNEHAGEMELDINGEN I Handlingsprogrammet for ble det vedtatt at rådmannen skal legge frem en kommunestyremelding om barnehager i løpet av Det er opprettet en prosjektgruppe som nå utreder ulike elementer i meldingen, og som på et senere tidspunkt vil legge frem en komplett melding som beskriver viktige områder i barnehagesektoren. Denne skal gi kommunestyret et godt grunnlag for videre prioriteringer og beslutninger. Meldingsarbeidet er godt i gang og det innhentes nå nødvendig informasjon for å skrive meldingen. Det er definert følgende mål for barnehagemeldingen: Effektmål: Et barnehagetilbud med økt kvalitet og et kostnadsnivå på linje med sammenlignbare kommuner. Resultatmål: Meldingen er beslutningsgrunnlag på følgene områder: - Beskrivelse av innhold og kvalitet - Alternativer for fremtidig barnehagestruktur og fremtidige investeringer - Alternativ for organisering av barnehagetilbudet i Frogn - Beskrivelse av utfordringer og muligheter på kort og lang sikt - Strategi og virkemidler som til enhver tid sikrer full barnehagedekning og full kapasitetsutnyttelse. - Hensikten med denne temadiskusjonen er å be om konstruktive innspill til videre arbeid med barnehagemeldingen.

5 Områder som er tenkt belyst i Barnehagemeldingen: Barnehagens innhold og kvalitet, hva krever Barnehageloven og forskriftene, og hvordan er dette i Frognbarnehagene? - Voksentetthet - Kompetanse - Tidlig innsats ( jmf tiltak i Ruspolitisk handlingsplan RUSH ) - Forebyggende folkehelse - Spesialpedagogisk arbeid - Brukernes forventninger til en barnehageplass, brukerundersøkelser Kommunens myndighetsoppgaver, - Hvilke oppgaver? - Hvordan utføres disse i dag? - Mulige dilemmaer Oversikt over kommunens barnehagebygg og bruken av disse Matrise som viser: - Standard på bygningene - Egnethet til formålet - Behov for opprustning - Muligheter for endret organisering - Størrelse/kapasitetsutnyttelse Kostnader - Pris pr.barnehageplass sammenlignet med Follokommunene - Vurdering av Kostratall for Kommunal kontantstøtte til 2-åringer? o Antatt behov o Kostnader ved kontantstøtte kontra barnehageplasser - Analyse av prognoser i forhold til nåværende kapasitet - Rett til barnehageplass til alle som ønsker det i løpet av året kontra å følge statens definisjon statens definisjon. Beskrive andre måter å organisere barnehagene på. Oversikt over føringer og signaler fra Kunnskapsdepartementet. Barnehagesektoren har hatt en enorm kapasitetsvekst de siste årene. I Frogn har antall barnehageplasser økt fra 587 i 2000 til 865 i 2011, fortrinnsvis med plasser for barn under 3 år. Kommunale barnehager har pr.i dag 503 plasser og private barnehager har 362 plasser.. Parallelt har kravet til kvalitet økt betydelig både gjennom Barnehagelov med forskrifter og ikke minst fra foresatte som har barn i barnehage.

6 Følgende områder er valgt til denne temadiskusjonen: 1. Full barnehagedekning Frogn kommune har full barnehagedekning i tråd med statens definisjon. Det vil si at alle som har søkt barnehageplass i hovedopptaket 1.mars og som fyller 1 år innen 1.september får barnehageplass. Barn som fyller 1 år i løpet av høst, vinter og vår har da ingen lovmessig rett til barnehageplass før påfølgende år. Til opplysning var det 48 barn på venteliste ved årsskiftet og antallet øker utover våren. Mange uttrykker misnøye med at de må vente så lenge på en barnehageplass, da de fleste begynner å jobbe igjen når barnet fyller 1 år. Konsekvensen av manglende barnehageplasser har i en del tilfeller ført til at barn har fått plass i barnehager i nabokommuner, og Frogn kommune må betale for disse plassene. Kostnader i 2011 var totalt kr. 3,4 mill. Ca 2,8 mill av dette er knyttet til de yngste barna. Dersom kommunen skal tilby barnehageplasser når innbyggerne trenger det vil dette få økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Alternative måter å løse dette på kan være: Å ha ledig kapasitet om høsten og foreta utvidelse etterhvert som behovet for flere plasser melder seg. En vil da gå med litt overdekning av personale noen måneder om høsten. Det vil gi en god start på barnehageåret for de nye barna som trenger spesiell oppfølging den første tiden. Denne måten å løse ventelisteproblematikken vil bli noe dyrere enn dagens ordning da det betyr færre barn pr.voksen i noen måneder. Gevinsten vil kunne være at færre familier velger barnehageplass i andre kommuner. Det kan foretas et opptak i januar der ventelisten reduseres noe. En kan ta inn flere barn uten å bryte lovens krav til bemanning. Barn som fyller 3 år etter årsskiftet kan regnes som «store» barn og krever dermed lavere bemanningsnorm og areal. Dette vil ikke medføre konkrete merkostnader, men flere små barn i gruppene betyr mindre tid til det enkelte barn. Og dette er barn som i praksis er under 3 år. Det er forsket på barns stressnivå i barnehagen, store barnegrupper og mange voksne å forholde seg til er en av de største stressfaktorene, særlig for de minste barna. Det kan etableres alternative avdelinger, som utebarnehage, når det blir fullt i barnehagehusene. Problematikken her er at barna som er nye i barnehagen stort sett er 1 år gamle når de begynner og for små til å gå i en uteavdeling. Større barn kan «flyttes» ut, men det er ikke alltid enkelt å motivere foresatte til å velge et slikt tilbud midt i året når de i utgangspunktet ikke har valgt å søke på det. Kostnader i form av økt bemanning vil være nødvendig. Igjen er det viktig å tenke at disse barna kan velge barnehageplass i andre kommuner, og Frogn må betale kostnadene der. 2. Ulike typer barnehager

7 Frogn kommune har i dag både små og store barnehager med vekslende voksentetthet og størrelse på barnegruppene. Husene har variert størrelse, standard og egnethet. Meldingen vil gi en grundigere beskrivelse av barnehagebyggene. Store barnehager vil gi lavere driftskostnader både på selve barnehagedriften og drift av husene, enn i små barnehager. Dette skyldes at store og fleksible bygg gir mulighet for å ha større barnegrupper og dermed noe lavere voksentetthet. ( med konsekvenser som er omtalt i avsnittene over ). Dette kan i utgangspunktet gjøres uten å bryte dagens lovbestemte krav til bemanning. En annen faktor her er drift av bygninger, det er billigere å drifte/eie ett stort bygg enn flere små. En kan også tenke barnehage og skole under samme «paraply», der rektor eventuelt er leder for begge, og styrer er faglig ansvarlig. ( eks. Dal barnehage og skole ). Dette vil gi en stordriftsfordel, samtidig som barna får en trygg overgang fra barnehage til skole. Det er viktig å ta stilling til om Frogn skal satse på store og fleksible barnehager med plass til mange barn eller opprettholde dagens mangfold med noe høyere kostnader. I tillegg til lavere driftskostnader i kommunale barnehager, gir det lavere kostnader i tilskudd til private barnehager 3. Tidlig innsats Kommunestyret vedtok i september 2010 en Ruspolitisk handlingsplan ( Rush) der viktigheten av tidlig innsats er beskrevet. Mål som i denne sammenhengen vil bli foreslått i rullering av Kommuneplanen er: Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder. Dersom vi skal nå dette målet må det arbeides godt på mange nivåer. Voksentetthet i barnehagene og faglig kompetanse er viktig for å øke muligheten til å fange opp barn og familier i risikosonen tidligst mulig, og dette er en utfordring når kommunen mangler førskolelærere. I arbeidet med tidlig innsats vedtok kommunestyrer å innføre Kvello-modellen. Kort beskrevet består den i at tverrfaglige team kommer ut i barnehagene og observerer barn i gruppen. Observasjonene som blir gjort diskuteres med de barnehageansatte etter endt arbeid. Kompetanseheving av alle pedagoger i kommunale og private barnehager og andre faggrupper som arbeider med barn og unge er gjennomført. Dette arbeidet vil bli grundigere omtalt i meldingen. 4. Rekruttering av førskolelærere

8 Forutsetningen for å oppnå et barnehagetilbud med et godt pedagogisk innhold som er utviklende for alle barn og som gir trygghet for foresatte, er at det er mange nok førskolelærere i barnehagene. Kommunen har lenge hatt en utfordring når det gjelder førskolelærerdekning.. Det er imidlertid en utvikling i riktig retning, fra 59 % 2008 til 67,4% i Frogn prioriterer å utdanne egne assistenter til førskolelærere. Satsingen er allerede en suksess, en er ferdig utdannet og 6 nye blir ferdig i januar Frogn er også heldig og ha fått fem nye studieplasser på HiO fra august 2012, og planen er å benytte disse plassene til utdanning av fem nye assistenter. Effekten av å satse på egne assistenter mener vi er den sikreste måten å rekruttere førskolelærere på. Disse er erfarne assistenter som ønsker å fortsette sitt arbeid i kommunens barnehage. Kommunestyret bevilget kr til dette formålet i HP. 5. Kontantstøtte til 2 åringer Et verbalforslag fra kommunestyret ber rådmannen utrede kommunal kontantstøtte for 2 åringer. Kontantstøtte for 2 åringer falt bort i statsbudsjettet for Flere kommuner frykter at dette vil føre til behov for et betydelig antall nye barnehageplasser. Noen kommuner har derfor vedtatt å innføre kommunal kontantstøtte til 2 åringene fordi dette er billigere enn å etablere nye barnehageplasser. Antatt behov for dette i Frogn ansees ikke stort i de foreløpige beregningene vi har gjort. 2 åringer med barnehageplass: År Antall 2 åringer i kommunen Antall med barnehageplass Prosent Ca 85% Ca 87% Tallene viser at frafall av kontantstøtte for 2 åringer ikke ser ut til ha fått konsekvenser for søknader om barnehageplass i Frogn. Spørsmålsstillinger til temadiskusjonen 1. Full barnehagedekning Hvordan ønsker Frogn kommune å definere full barnehagedekning? 2. Type barnehager Hvilke barnehagetyper bør FK satse på i fremtiden? 3. Tidlig innsats

9 Hva er viktig i dette arbeidet? 4. Rekruttering av førskolelærere Hvilke tiltak bør det settes i verk for å skaffe nok førskolelærere? 5. Kontantstøtte til 2 åringer Vil kommunen ha kommunal kontantstøtte til 2 åringer og i hvilket omfang? TILBAKE TIL SAKSLISTA

10 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/178 Arkivnr : A10 STATUS BARNEHAGEENHETEN Rådmannen ønsker med dette notatet å gi en oversikt over status på barenhageområdet, etter hovdopptaket som hadde frist Antall barn som søkte og fikk tildelt plass; Hovedopptak Totalt Yngre enn 3 år Eldre enn 3 år Søkere hovedopptak Tildeling hovedopptaket Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass fikk tildelt plass i privat eller kommunal barnehage; Alder Privat barnehage Kommunal barnehage Tildeling plass, barn eldre enn 3 år Tildeling plass, barn yngre enn 3 år De barna som ikke har lovfestetrett til barnehageplass, blir overført til venteliste for suppleringsopptaket. Suppleringsopptak gjelder de barna som har søkt innen frist men ikke har lovfestet rett, og de som har søkt etter frist eller ikke kan oppgi adresse i Frogn pr. i dag. Plasser på supleringsopptaket fordeles fortløpende. Til sammen er det nå 51 barn som søker barnehageplass i 2012 etter at hovedopptaket er avsluttet. Erfaringsmessig stiger dette tallet i løpet av våren. Venteliste Over 3 år Under 3 år Supplering Oppstart TILBAKE TIL SAKSLISTA

11 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/717 Arkivnr : A15 MATSERVERING I KOMMUNALE BARNEHAGER * Orienteringsnotat, Matservering i kommunale barnehager fra august Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember 2011, i forbindelse med handlingsprogram 20012, nye satser for matpenger i de kommunale barnehagene fra august Satsene ble vedtatt økt fra kr 200 / mnd til kr 300 / mnd, under forutsetning av at det skal serveres mat i de kommunale barnehagene fra august I den forbindelse har enhet for barnehager gjennomgått forskriften FOR nr 1623: Forskift om næringsmiddelhygiene (Næringsmiddelhygieneforskriften) sammen med Ingrid Midtbø fra mattilsynet. I tillegg til rutiner for hygiene er det særlige krav til en barnehage når det gjelder; 1. lokaler der det finnes næringsmidler, skal holdes rene og i god stand 2. Planløsninger, utformingen, oppføringen, plasseringen og størrelsen på lokaler som brukes til næringsmidler, skal være slik at; a. Det er mulig å vedlikeholde, rengjøre og /eller desinfisere lokalene på en egnet måte, og å unngå eller redusere forurensning fra luft mest mulig, og det skal være plass nok til at alt arbeidet kan foregå på en hygienisk måte. b. De beskytter mot ansamling av skitt, kontakt med giftige materialer, avgivelse av partikler til næringsmidlene og dannelse av kondens etter uønsket mugg på overflatene, c. Det er mulig å holde en god næringsmiddelhygiene, herunder beskytte mot forurensning og særlig bekjempe skadedyr d. De når det er nødvendig, har utstyr med tilstrekkelig kapasitet til å sikre foredling og lagring av næringsmidler skjer ved hensiktsmessig temperatur, og som er konstruert slik at temperatur kan overvåkes og, når det er nødvendig, registreres. Etter gjennomgangen viser det seg at det er behov for utbedring av kjøkkenet på Trollberget barnehage og ved fire av Dyrløkkeåsen barnehages hus. I sum er det behov for fem nye kjøkken. Det er innhentet pristilbud fra Ski bygg AS, som Frogn kommune har rammeavtale med. De kom med to alternativer på kjøkkenløsning ved Dyrløkkeåsen barnehage. Dersom det er

12 ønskelig med et rimeligere alternativ, må anbudet konkurranseutsettes blant andre leverandører. Pristilbud fra Ski Bygg AS; 1. Kjøkken Trollberget barnehage, uten hvitevarer; NOK ,00 inkl MVA Dyrløkkeåsens behov er 4 nye kjøkken, og det er innhentet priser på to ulike varianter; 2. Alternativ 1 Dyrløkkeåsen barnehage, uten hvitevarer NOK ,00 inkl MVA Sum utgift for 4 stk kjøkken, alternativ 1, NOK ,00 inkl MVA 3. Alternativ 2 Dyrløkkeåsen barnehage, uten hvitevarer NOK ,00 inkl MVA Sum utgift for 4 stk kjøkken, alternativ 2, NOK ,00 inkl MVA I tillegg til kjøkken kommer kostnad til elektriker, rørlegger, nytt gulvbelegg og evt hvitevarer. I tillegg til disse forberedelsene er arbeidet med å skape felles rutiner for de kommunale barnehagene i gang. I den forbindelse forholder vi oss til Helsedirektoratets retningslinjer for matservering i barnehagen. Rådmannen ser at behovet for oppgraderingen av ovennevnte kjøkken ikke var kjent da de nye satsene ble vedtatt, og at kostnadene for dette ikke er innarbeidet i handlingsprogrammet. Intensjonen med å innføre matservering i alle kommunale barnehager var bl.a. å etablere et likt mattilbud i alle kommunale barnehager. Rådmannen vil komme tilbake til spørsmålet om iverksettelse av matservering i kommunestyremeldingen om barnehager. TILBAKE TIL SAKSLISTA

13 Notat Til: Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Formannskapet Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/433 Arkivnr : 210 RAPPORTERING TIL FOLKEVALGTE PR 29. FEBRUAR 2012 I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger her første rapporteringsrapport til de folkevalgte. Ettersom dette er første rapportering, vil vi jobbe videre med formen fram til neste rapportering. To indikatorer, er i henhold til vedtak under vurdering, og vil følge senere rapporter. I den grad rådmannen har gjort vurderinger i utformingen av rapporten, har vi søkt å balansere hensyn til at dette skal være enkelt for administrasjon og enhetsledere og gi mest mulig nytte for de folkevalgte. Det rapporteres på forbruk pr enhet med prognoser ut året og kritiske styringsindikatorer for kommunen. Matrisen over forbruk pr enhet tilsvarer rapporteringen til tertial og årsrapporten. Med denne følger det en kommentar til hver enhet. Rådmannens vurdering er ensbetydende med aktiv års prognose slik det er formulert i vedtaket. Ved rapporteringen av måltallene vi følger spesielt, er matrisen i hovedsak som vedtatt i saken. Den grafiske fremstillingen er endret til en figur pr indikator. Seks indikatorer har fått hver sin graf. I tillegg til de to indikatorene som er under vurdering, og ikke er med i denne rapporteringsrunden, er det to indikatorer som ikke er fremstilt grafisk. Disse er: Andel undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre måneder, der tallene for januar og februar er null, og vakante sykepleierstillinger i hjemmetjenesten der alle stillingene som var vakante er besatt.

14 Rapportering økonomi tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2012 % av budsjett 2012 Enhetenes rapportering Rådmannens vurdering* Regnskap Enhet Rådmannsgruppa % 0 0 IKT % 0 0 Økonomi % 0 0 Personal, organisasjon og politikk % 0 0 Samfunnsutvikling % Barnehager % Dal skole % 0 0 Drøbak skole % Dyrløkkeåsen skole % 0 0 Heer skole % 0 0 Seiersten skole % Sogsti skole % 0 0 Pleie og omsorg i institusjon % Hjemmebaserte tjenester % 0 0 Rehabilitering % Enhet for barn, unge og familier % Kultur og fritid % 0 0 Teknisk drift og forvaltning % Vann, avløp og renovasjon % 0 0 NAV % Generelle inntekter og utgifter % 0 0 Sum Vedtatt netto driftsresultatet Anslag netto driftsresultat * Rådmannens vurdering er ensbetydende med aktiv års prognose slik det er formulert i vedtaket Samfunnsutvikling Enheten rapporterer svikt i gebyrinntekter på ca. 2mill kroner. Det forventes merinntekter innenfor vann og, avløp på minst 2mill kroner. Selvkostområdene (SAM/VAR) forventes samlet å gå i balanse. Barnehager Enheten har utfordringer med å styre innenfor rammen. Det rapporteres om et forventet merforbruk på ca. 5mill kroner, som i stor grad skyldes vikarutgifter og økte utgifter til private barnehager. Ca. 2mill av det meldte avviket skyldes økte overføringer til de private

15 barnehagene, som ikke var kjent ved budsjetteringen av Enheten må iverksette tiltak for å dekke inn det resterende merforbruket, som anslås til ca. 3 mill kroner. Drøbak skole Enheten rapporterer et forventet merforbruk på ca. 0,65mill kroner, som skyldes tre nye elever uten norskkunnskaper og én ny elev på Regnbuen. Det arbeides med tiltak for å sikre at enheten styrer innenfor rammen i Seiersten skole Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på ca. 0,8mill kroner, som skyldes nye elever med store behov. Disse var ikke kjent da rammen for budsjettet for 2012 ble lagt. Det arbeides med tiltak for å sikre at enheten styrer innfor rammen i Pleie og omsorg i institusjon Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på ca. 1,4mill kroner. Avviket skyldes i all hovedsak overføring av merforbruket fra Enheten er godt i gang med å få på plass tiltak som sikrer at enheten vil gå i balanse. Rehabilitering Enheten rapporterer om et forventet mindreforbruk på 1mill kroner. Mindreforbruket skyldes først og fremst overføring av overskudd fra Det er fremdeles tidlig i året. En uanmeldt ny bruker eller andre uforutsette utgifter, vil raskt kunne endre dette bildet. Enheten vurderes derfor foreløpig til å styre mot balanse. Enhet for barn, unge og familier Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på ca. 1mill kroner. Avviket skyldes i stor grad vikarutgifter og fosterhjemsplasseringer sent på året Fosterhjemsplasseringene som kom til på slutten av 2011 ble ikke hensyntatt i rammen for Enheten vurderes foreløpig til å styre mot balanse. Teknisk drift og utvikling Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på ca. 0,28mill kroner. Enheten vurderes foreløpig til å styre mot balanse. NAV Enheten rapporterer om et forventet merforbruk på ca. 0,35mill kroner. Merforbruket skyldes i stor grad et for høyt inntektskrav på refusjon trygdeytelser og refusjon bostøtte. Det rapporteres i tillegg at inntektskravet for avdrag på sosiale lån er satt noe høyt. Enheten vurderes foreløpig til å styre mot balanse. Anslag netto driftsresultat Det arbeides aktivt, innenfor flere enheter, med tiltak som sikrer balanse i forhold til vedtatte rammer. Det anslås at alle enheter går i balanse ved årets slutt unntatt barnehage, der det anslås et underskudd på 2mill kroner. Netto driftsresultat svekkes dermed med 2mill kroner. Rådmannen vil i 1. tertial legge fram eventuelle forslag til justeringer i budsjettet.

16 Rapportering på utvalgte styringsindikatorer Sak om rapportering til de folkevalgte innehold ti utvalgte styringsindikatorer som skulle rapporteres på til de folkevalgte. To av indikatorene er under vurdering av rådmannen i henhold til vedtaket i saken. Dette gjelder forbruk i skolen pr måned og gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesak. Åtte indikatorer er med i denne saken. Disse er vurdert under. Indikatorer for rapportering i 2012 Resultat Indikator Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måltall 1 Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år 42 % 41 % 37,8 % 31,5 % 2 Overliggere utskrivningsklare pasienter, liggedøgn stk Sykefravær i Frogn kommune 8,2 % 8,2 % 7 % 7 % 4 Kostnad medfinansiering regionale helseforetak. Tall i tusen Vakante Sykepleierstillinger i hjemmetjenesten Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer 37 % 33 % 32 % 30 % 7 Undersøkelser i barnevernet med behandlingstid over tre mnd 0 % 0 % 15 % 0 % 8 Prognose netto driftsresultat 2,7 % 2,4 % 2,97 % 1. Dekningsgraden i hjemmetjenesten er for de fleste brukergrupper moderat til lav sammenlignet med omkringliggende kommuner. For brukere over 80 år har vi i Frogn meget høy dekningsgrad. Denne har økt fra 2010 og 2011, fra allerede høye nivåer. Om for mange skal få dette tilbudet risikerer vi både et overforbruk i enheten, men også at de brukerne med størst behov for tjenesten ikke får et godt nok tilbud. Dette kan skape et utilsiktet press på institusjonsplasser. 2. Vi hadde få overliggere av utskrivningsklare pasienter i januar og februar tallene for mars er ikke klare, men vi vet allerede at vi har hatt langt flere overliggere i mars. 3. Sykefraværet er over måltallet, men sesongjustert er det under målet på 7%. Vi har en egen figur under som viser sesongjustert sykefravær. 4. Med finansiering for somatiske pasienter er en ny stor budsjettpost som følge av samhandlingsreformen. Vi har hatt kostnader noe under og noe over budsjetterte kostnader. Budsjettet er imidlertid ikke periodisert. Bare befolkningsveksten som for 2011 var på 2,3 prosent. Vil gi noe høyere kostnader gjennom perioden. 5. Hjemmetjenesten hadde 7 vakante sykepleierstillinger høsten I dag er alle ansatt, men har ikke begynt å jobbe enda. Bruk av vikarer er utfordrende administrativt, kvalitativt og kostnadsmessig. En god hjemmetjeneste er en forutsetning for at søknadskontoret ikke skal oppleve et urimelig søknadspress på sykehjemsplasser. Det er en utfordring med mange brukere i tjenesten, å få gitt et kvalitativt godt nok tilbud til brukere med stort pleiebehov. 6. Andel sosialhjelpsmottakere som mottok stønad i 6 måneder eller mer var på hele 44 prosent i Det er meget gledelig at vi ser en fallende utvikling i indikatoren, selv om vi fortsatt ligger over måltallet på 30% 7. Vi har ikke hatt noen undersøkelser i barnevernet med fristoverskridelser i Prognosen for netto driftsresultat er pr nå 2,7 prosent. Flere enheter har betydelige negative avvik, men rådmannen søker å omdisponere midler og begrense merforbruk gjennom. Avviket på barnehage lar seg imidlertid ikke dekkes etter rådmannens vurdering.

17 Dekningsgrad i hjemmetjenesten, brukere over 80 år Måltallet vedtatt internt er 31,5% 44 % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 28 % 26 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Overliggere utskrivningsklare pasienter Frogn har buddsjettert med 34 stk flatt pr mnd 0 Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

18 1,5 % Sykefravær i Frogn kommune Avvik mot sesongjustert mål på 7% 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kostnad medfinansiering for somatiske pasienter ved regionale helseforetak Frogn har budsjettert med flat kostnad på 1,1 millioner pr mnd Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

19 Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Målet for 2012 er 30% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prognose netto driftsresultat 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des TILBAKE TIL SAKSLISTA

20 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/601 Arkivnr : 033 SAMBRUK AV MINIBUSS Bakgrunn for notatet: Verbalforslag 3. Sambruk av minibuss Rådmannen bes å utrede om det istedenfor å ha avgift for tur/ retur dagsenteret, kan etableres sambruk med minibussen på Ullerud bofellesskap, gjerne i samarbeid med arbeidstreningsteamet i regi av NAV. Alternativt bes rådmannen vurdere innkjøp av ny buss i samarbeid med arbeidstreningsteamet i regi av NAV. Det utredes om den aktuelle minibussen kan benyttes til henting/brygning av ungdommene fra Dal i forbindelse med besøk på Underhuset/andre ungdomsarrangementer. Ullerud Bofellesskap «Minibussen» ved Ullerud bofellesskap er en personbil 9-seter inkl.sjåfør. Bilen leases av Ullerud Bofellesskap og benyttes på hverdager fra kl 8.00 til kl av personalet for transport T/R dagsenter og turer ut i løpet av dagen. Helligdager og kvelder benyttes bilen ofte av personalet i boligen slik at de demente i boligen kommer seg ut på tur. Siden bilen er i drift både dag og kveld konkluderes det med ikke å være aktuelt å benytte den til andre faste oppdrag. Utsikten dagsenter for eldre Dagsenteret har ingen buss. De var ute på et begrenset anbud i høst, som ble avlyst grunnet få tilbydere. I mellomtiden brukes Follo taxi. Andre aktuelle enheter ble kartlagt med tanke på sambruk, med konklusjonen: Ingen samkjøring er mulig fordi alle trengte kjøretøyet til samme tid. Hjemmebaserte tjenester har sett på flere alternativer knyttet til valg av transportmiddel blant annet ansettelse av egen sjåfør med buss-sertifikat og sammenliknet dette med Vestby kommune som eier en buss og har ansatt sjåfør. I tillegg er det sett på sambruk med psykisk helse, for å kunne styrke tilbudet om arbeidstrening på Ressurssenteret når det blir opprettet et bedret tilbud etter innflytting til Murhuset. Konklusjonen etter alle vurderinger er at Dagsentere trannsporten nå legges ut på anbud på Doffin. NAV

21 NAV-kontoret kjøpte en eldre 9-seter WV til bruk for deltakere og arbeidsleder i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Innkjøpet ble dekket av statlige, øremerkede midler til kvalifiseringsprogrammet i Bilen er 17 år gammel og har gått over kilometer. På dagtid benytter vi bilen til transport og henting av deltakere til arbeidstreningsgruppen, henting av materialer, transport av deltakere mellom ulike oppdrag (2 mann skal dit og 1 mann hit). Vi frakter også materialer og verktøy avhengig av oppdragene som gruppen skal utføre (f.eks. motorsager og ved kløyve, maling spann, søppelryddings-utstyr m.m.). Bilen kan til tider være "møkkete" innvendig pga. oppdragenes art. På dagtid ser vi ikke mulighet for å dele eller sambruken bilen med andre virksomheter. Våre oppdrag er ofte hurtigbestillinger - og transport er helt nødvendig. Arbeidstreningsgruppen i kvalifiseringsprogrammet har behov for eget transportmiddel alle hverdager mellom og Bilen er ledig i helger og på kveldene. Dersom den skal benyttes til persontransport av brukere, bør den oppgraderes en del, og det må budsjetteres for økte driftsutgifter som følge av økt slitasje. Arbeidstreningsgruppen i kvalifiseringsprogrammet kan ikke påta seg sjåfør-oppdrag for andre enheter. Rehabilitering Til informasjon disponerer enheten en bil som de har fått i gave fra Lions (ikke buss men en personbil med 7 seter). De skulle i utgangspunktet gi en bil til et eventuelt barnehjem i Drøbak, men fikk i stedet høre at psykisk utviklingshemmede (både voksne og barn) som bodde i bolig hadde hatt stor nytte av en felles bil. Bilen ble da gitt til Rhea, og Einbu tok ansvar for å organisere bilen. Bilen blir driftet av brukerne selv, og kommunen har ingen utgifter på denne. TILBAKE TIL SAKSLISTA

22 Notat Til: Eldrerådet Svarfrist: * Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/602 Arkivnr : 033 TILSYNSRAPPORTER HELSE OG OMSORG Bakgrunnen for Notatet: vedtok kommunestyret følgende vedtak: «Den utøvende kontrollfunksjonen blir ikke lenger delegert. Rådmannen bes videre sende alle relevante tilsynsrapporter fra omsorgstjenesten med tilhørende oppfølgingsplaner til OOK. Årsrapporter fra de ulike brukerrådene oversendes også» Helsetilsynet fører tilsyn med helse og omsorgstjenesten. Brukerundersøkelser foretas annet hvert år for hjemmebaserte tjenester og for institusjon. Tilsyn 2011: Hjemmebaserte tjenester ingen tilsyn Brukerundersøkelser i 2012 som vil bli lagt frem for OOK Institusjon ingen tilsyn. På grunn av kort liggetid på sykehjemmene har det ikke vært mulig å opprettholde brukerråd. Det er av den grunn innført jevnlige brukersamtaler med oppfølgning på avdelingene. Spørsmålene som stilles er knyttet til kvalitetsforskriften. Mye handler om mat og som et tiltak er det nå valgt en representant fra beboerne inn i ernæringspanelt. I 2012 skal det avholdes en bruker og pårørende undersøkelse som vil bli lagt fram for OOK til høsten. Rehabilitering tilsyn i mai 2011 Tilsyn 16/05/2011 i forhold til bruk av tvang, LOST kap. 4a/9 Ikke noe avvik, ingen anmerkninger. En bemerkning pga av en manglende underskrift ved en gjennomføring av tvangstiltaket. Fylkesmannen ønsker at det bør meldes som avvik. Tiltak: opplæring på personalmøte, jevnlig gjennomgang av registreringsskjemaer, ved feil skrives avvik. TILBAKE TIL SAKSLISTA

23 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/549 Arkivnr : 033 G00 STATUS SAMHANDLINGSREFORMEN I OOK den ble det besluttet at rådmannen skal holde utvalget løpende orientert på status samhandlingsreformen. Dette blir også viktige erfaringer vi vil ta med oss, inn i arbeidet med bl.a. helse- og omsorgsmeldingen. Dette er derfor en kort redegjørelse på erfaringer/status vi har pr Tall fra forrige periode : Antall UK meldte: 47 personer Antall betalingsdøgn: 5 døgn Tall for denne perioden : Antall UK meldte: 41 personer Antall betalingsdøgn: 20 døgn Frogn kommune (i likhet med mange av andre kommuner) merker nå en markant økning i mottak av pasienter fra sykehus. Januar, februar samt status fram til nå i mars, viser en 3 dobling i forhold til samme periode i Dette har, som tidligere belyst, skapt store utfordringer for hjemmebaserte tjenester og fysioterapitjenesten. Av forskjellige årsaker, som f.eks. kortere liggetid og økning i dødsfall, så har korttidsavdelingen fram til uke 10 klart å ta hjem pasienter slik at vi nesten ikke har hatt betalingsdøgn på sykehus. I samme periode har vi også klar å gi folk langtidsplass og hjemmeboende som har oppfylt vilkårene til korttidsplass har fått dette. F.o.m. uke 10 har situasjonen endret seg for korttids- og langtidsplasser. Det har ikke vært plasser ledig. Dette har resultert i totalt 20 liggedøgn i denne perioden, samt at vi nå har ventelister både for korttids- og langtidsplasser. Situasjonen på ventelistene pr. dags dato er: 5 på langtid ( 4 av disse er utenbys), 2 på skjermet avdeling ( bor i dag hjemme), 2 korttid ( 1 på sykehus og 1 bor hjemme) For å løse situasjonen med flere som har behov for korttidsplass, har rådmannen besluttet å øke antall korttidsplasser fra 12 til 15. Dette gjøres ved at 3 av rommene på korttid, blir gjort om til to sengs rom. Rådmannen orienterte om dette på kommunestyremøtet 19 mars. Ordningen prøves ut i 4 uker i første omgang og utviklingen følges nøye videre og vi kommer eventuelt tilbake med en sak. Hjemmebaserte tjenester har fortsatt noe økende press, samt søknadskontoret. Fysioterapitjenesten har fortsatt stort press, men det har ikke økt siden forrige rapportering.

24 TILBAKE TIL SAKSLISTA

25 Notat Til: Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Svarfrist: * Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 12/31 Arkivnr : 613 ORIENTERINGSNOTAT - UTFYLLENDE VEDR. FASTSETTELSE AV HUSLEIE I HEGRE OMSORGSHUS Bakgrunn for saken: I handlingsprogrammet for ble det presisert at det er udekkede behov for boliger med heldøgnsbemanning for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk i Frogn kommune. Frogn kommune kjøpte Hegreveien 3 fra Oslo Universitetssykehus HF i august Eiendommen «Frognenheten» ble bygget i 1991 som et institusjonsbygg for rehabilitering av pasienter innen rusomsorg. Bygget består bl.a. av kontorer, div. fellesrom og 8 «leiligheter». 2 av disse har egen inngang og enkel kjøkkenløsning. Alle 8 leiligheter har egen dusj/wc. Viser til vedlagte planskisse. 4 leiligheter er på 18,5 m2 (leilighet 1,2,5,6) 2 leiligheter er på 23 m2 (leilighet 3 og 4) 2 leiligheter er på 29 m2 (leilighet 7 og 8) Leilighetene (ink. fellesareal til bruk for de som bor i leilighet 1 tom 8) utgjør 368 m2. Dette tilsvarer i snitt 46 m2 pr leilighet ink fellesareal. Bygget, Hegre Omsorgshus, er oppgradert i hehold til dagens krav med bl.a. nytt sprinkelanlegg, nytt brannvarslingsanlegg, nytt felleskjøkken m.m. Hegre Omsorgshus skal bli et heldøgnsbemannet tilbud for mennesker med rus og psykiske lidelser. Kommunen er i ferd med å ansette personell, daglig leder, miljøterapeuter og miljøtarbeidere dag/kveld og natt. Leilighetene er planlagt tatt i bruk etter sommeren 2012 med gradvis innflytting.

26 Vurdering: Kriterier for tildeling tar utgangspunkt i Frogn kommunes nåværende rutiner for tildeling av bolig til vanskeligstilte og tilbudet tilpasses dette botiltaket. Det inngås ordinære 1-års leiekontrakter for kommunal bolig, samt tilleggskontrakter tilpasset den enkelte leietaker. Eksempel på husleie i kommunal bolig: Adresse m2 Husleie Uten bemanning: Bekkenstenlia bofellesskap Dyrløkkebakken Svaleveien Med bemanning: Ullerud bofellesskap (eks. andel fellesareal) 45 m2 Kr 5 250,- pr måned 45 m2 Kr 6 826,- pr måned ink strøm/kabel TV 65 m2 Kr 7 017,- pr måned ink kabel TV 30 m2 Kr 6 000,- pr måned ink strøm/kabel TV Hegreveien 3 har et totalt gulvareal på ca. 730 m2. Det er 368 m2 som ligger til grunn for beregning av husleie. Leilighetene (ink. fellesareal til bruk for disse) utgjør 368 m2. Ved beregning av FDV (forvaltning, drift- og vedlikeholdskostnader) på kr 600,- vil dette utgjøre en kostnad i snitt på 2.300,- pr leilighet pr måned. I FDV inngår utgifter til strøm, rengjøring av fellesarealer, bygningsforsikring, kommunale avgifter, kabel TV utgifter, vaktmester, utvendig vedlikehold, snømåking, strøing, vedlikehold av grøntarealer. Utleie av denne type leiligheter blir erfaringsmessig utsatt for «hard bruk» og med stor slitasje. Leilighetene vil bli heldøgnsbemannet og målsettingen er å etablere et godt og helhetlig differensiert bolig- og tjenestetilbud for denne gruppen. Bolig er viktig, og sammen med Fritid, Arbeid / utdanning og Helse utgjør dette hovedmålene for denne gruppen. Bostøtte i Husbanken er en rettighetsorientert ordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til husstander med lav inntekt. Forholdet mellom husstandens inntekt og boutgift avgjør om det blir innvilget bostøtte og ev. hvor mye. Bostøtten utbetales månedlig. Eksempel på bostøtte i kommunal bolig: Inntekt Brutto pr. måned Brutto pr. år Husleie pr måned Bostøtte pr måned AAP (arbeids , , ,- 590,- avklaringspenger) Uføretrygd , , , ,- Sosialstønad 5 373, , , ,- Eksemplene er beregnet på grunnlag av dagens satser.

27 Rådmannen har i sin totalvurdering tatt hensyn til at totalarealet for leilighetene ink. fellesareal er 368 m2, forvaltning- drift og vedlikeholdskostnader, husleienivået i øvrige kommunale boliger, samt mulighet for å søke bostøtte i Husbanken. Husleien inkluderer strøm og kabel TV. Husleie for leilighet 1,2,5,6 fastsettes til kr ,- pr måned Husleie for leilighet 3 og 4 fastsettes til kr ,- pr måned Husleie for leilighet 7 og 8 fastsettes til kr 7 000,- pr måned TILBAKE TIL SAKSLISTA

28 Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 11/2721 Arkivnr : U63 &18 FORNYELSER AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - NY BEVILLINGSPERIODE Alkoholloven 1-6 fastsetter bevillingsperioden for kommunal bevilling for salg og skjenking av alkohol. Det fremgår av bestemmelsen at bevilling for salg og skjenking av alkohol gis for 4 år av gangen og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. I bestemmelsens siste ledd fremgår følgende: «Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden». På grunn av redusert bemanning i sekretariatet informerer rådmannen om at saksbehandlingen av søknadene er forsinket. Søknadene vil bli lagt fram til endelig avgjørelse i Kommunestyret i september. TILBAKE TIL SAKSLISTA

29 Sak 19/12 FROGN KOMMUNE Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur SAKNR: 19/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Saksbehandler: Guro Merlid Arkivsaksnr.: 12/227 Løpenr.: 5615/12 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 19/ INNSTILLING: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur legges fram til godkjenning. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen Vedlegg: Protokoll fra Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTA

30 Sak 20/12 FROGN KOMMUNE Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur SAKNR: 20/12 MINNELUND OVER FALNE PERSONER UNDER 2. VERDENSKRIG Saksbehandler: Pål Mørk Arkivsaksnr.: 12/407 Løpenr.: 5648/12 Arkiv: C55 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 20/ Formannskapet 33/ Kommunestyret / INNSTILLING: 1. Rådmannen utreder muligheten for å etablere en minnelund over falne personer under 2.verdenskrig, med tilknytning til Frogn. (Tidligere Drøbak og Frogn kommune). Minnelunden etableres fortrinnsvis i Badeparken. Rådmannen knytter til seg lokalhistorisk kompetanse i arbeidet. 2. Utredningen skjer innenfor rammene til enheten Kultur og fritid. 3. Rådmannen kommer tilbake til kostnader til etablering av minnelunden etter gjennomført utredning. SAKSUTREDNING: Sammendrag Frogn kommune har i dag minnesmerker over falne under 2.verdenskrig på tre ulike steder i kommunen. Det er foran rådhuset, i Badeparken og ved retterstedet på Håøya. Dette utgjør til sammen 22 personer. En undersøkelse utført av major Jon-Ivar Paulsen og historiker Torstein Aamodt viser at det er langt flere falne fra Frogn enn minnesmerkene viser. Sannsynligvis flere enn de 14 navngitte personene Aamodt allerede har funnet fram til, og innhentet bakgrunnsinformasjon om. Disse personene er aldri blitt hedret, og det er rådmannens oppfatning at en minnelund for alle med tilknytning til Frogn som forsvarte Norge under 2. verdenskrig, eller på annen måte mistet livet i forbindelse med krigshandlinger, bør få en verdig minnelund deres familier kan besøke. Stedet rådmannen mener peker seg ut som det beste er i Badeparken, i området der bysten av oberst Eriksen og ankeret fra «Blücher» ligger i dag. Bakgrunn for saken

31 Sak 20/12 Forsvarsmuseet har siden 1979 ført en oversikt over minnesmerker reist til minne om norske militære avdelinger og falne personer under 2. verdenskrig. Etter flere mislykkete forsøk på og 90-tallet på å komplettere og kvalitetssikre oversikten over falne, inngikk Heimevernet og Forsvarsmuseet en avtale i 2002 om å gjennomføre et landsomfattende registreringsprosjekt. Major Jon-Ivar Paulsen gjennomførte registreringen i Frogn, og totalt 15 krigsminnesmerker ble registrert. De fleste på Oscarsborg festning og Håøya. Høsten 2009 ble Paulsen forespurt av styret i Frogn historielag om å holde et foredrag om minnesmerkene på landsiden i Frogn, med etterfølgende omvisning. I arbeidet med å lage dette foredraget bestemte Paulsen seg for å gå litt bak navnene på de falne, og inngikk et samarbeid med Torstein Aamodt i Frogn historielag. Det kom da fram mange menneskeskjebner og mange historier og både tilfeldigheter, ofre og heltegjerninger. Arbeidet fortsatte utover det å se bak navnene, til å undersøke hele prosessen for etablering av dagens minnesmerker. I dette arbeidet kom det fram at mange falne, av ulike årsaker, ikke var blitt registrert med sitt navn på minnesmerker. Ved å anlegge en minnelund i Badeparken, og hvor også de som ikke tidligere er blitt nevnt også blir hedret med sitt navn, vil alle falne under 2. verdenskrig med tilknytning til Frogn kunne få et verdig minne. Rådmannen vil utrede etableringen av en minnelund i Badeparken, i samarbeid med lokalhistorisk kompetanse. Resultatet av utredningen, med mulige økonomiske konsekvenser for etableringen, vil bli lagt fram for kommunestyret Alternativer: 1. Som rådmannens innstilling. 2. Rådmannen vurderer følgende alternative plassering(er) av en minnelund. Miljømessige konsekvenser For Badeparken vil det ikke påføre andre miljømessige, ytre konsekvenser enn at nye installasjoner plasseres der det allerede er registrerte minnesmerker i dag. Det betyr en utvidelse av et eksisterende anlegg som kan gjøre det til en enklere saksbehandling ifht planog bygningsloven. Området gjøres vakkert og tilgjengelig og skal ha universell utforming. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen er av den oppfatning at dagens minnesmerker er av en slik kvalitet og størrelse at det bør lages nye. Rådmannen vil derfor vurderes hvor mange minnesmerker som skal lages, og om navnene skal plasseres på ett minnesmerke, eller fordeles på tre. 1. De som tilhørte Frogn, men som ikke døde i kommunen. 2. De som døde i Frogn, både lokale og tyske soldater. 3. Personer som ble henrettet på Håøya. Det bør også vurderes om minnelunden skal prydes med en skulptur som binder hele lunden sammen på en verdig og kunstnerisk måte. Rådmannen vil derfor komme tilbake til økonomiske konsekvenser. Vurdering:

32 Sak 20/12 Rådmannens foreslåtte plassering, på den vesle sletta ved Blüchers anker, i nærheten av oberst Eriksen, og med utsyn til sjøen og Oscarsborg festning, vurderes som det beste. Etablering av en minnelund i Badeparken vil høyst sannsynlig få stor nasjonal oppmerksomhet. Det vil bli en ny turistattraksjon for kommunen, og med Oscarsborg festning viktige betydning for regjering o kongehuset under invasjonen 9. april 1940, vil dette danne et viktig bakteppe. Konklusjon: Rådmannen utarbeider, i samarbeid med lokalhistorisk kompetanse, en konkret plan for etablering av minnelund i Badeparken. Rådmannen kommer tilbake med en sak som anbefaler hvilke navn som skal stå på minnesmerket(ene), forslag til fysisk utforming av tiltaket, hvordan markeringen skal være og hvordan tiltakene og ny kunnskap bør benyttes i forhold til historieformidling, opplæring og turisme. Rådmannen i Frogn, den Harald K. Hermansen TILBAKE TIL SAKSLISTA

33 Sak 21/12 FROGN KOMMUNE Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur SAKNR: 21/12 KULTURMIDLER 2012 Saksbehandler: Henriette Eriksen Arkivsaksnr.: 12/617 Løpenr.: 4951/12 Arkiv: 223 C SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 21/ INNSTILLING: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur bevilger kulturmidler for 2012 etter vedlagte søknadsoversikt og innstillinger med totalbeløp på kr ,-. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Den foreslåtte hovedfordelingen av kulturstøtte til lag og foreninger bygger på vedtatte retningslinjer for kulturstøtte, samt erfaringer fra tidligere års fordeling. Det er foreslått bevilget kr ,-. Disponible midler for året beløper seg til kr ,-. Søknader behandlet før i år beløper seg til kr. 0,-. I henhold til vedtak i Handlingsplan for avsettes 15% av tilskudd til både kultur og idrett til uorganisert aktivitet. Videre avsettes kr ,- til årets kulturstipend. Med foreliggende innstilling til hovedfordeling av kulturstøtte vil det stå igjen kr ,- på kontoen. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur har rett til å øke eller minke det foreslåtte beløpet i innstillingen. Rådmannen anbefaler ikke å øke rammen vesentlig. Bakgrunn for saken: Den kommunale kulturstøtten har som formål å stimulere til økt innsats i det frivillige organisasjonsarbeidet og kulturlivet. Tilskuddet er et virkemiddel for å opprettholde mangfoldet og kvaliteten i kultur- og fritidstilbudene. Den forslåtte hovedfordelingen av kulturstøtte til lag og foreninger bygger på vedtatte retningslinjer for kulturstøtte, samt erfaringer fra tidligere års fordeling. Det er foreslått bevilget kr ,-. Disponible midler for året beløper seg til kr ,-. Søknader behandlet før i år beløper seg til kr. 0,-. Kr ,- avsettes til årets kulturstipend. Med foreliggende innstilling til hovedfordeling av kulturstøtte vil det stå igjen kr ,- på kontoen.

34 Sak 21/12 I henhold til Handlingsplan for er 15% av kulturmidlene avsatt til uorganisert aktivitet (kr ,- til idrett og kr ,- til kultur). Enhet for kultur og fritid vil gå i dialog med Frogn Idrettsråd og Frogn Kulturråd om hvordan fordelingen av disse midlene skal gjennomføres for i år og fremtidige år. Alternativer 1. Som rådmannens innstilling. 2. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur vedtar en annen fordeling av midlene:... Vurdering: Vurderinger som ligger til grunn for innstillingen er basert på de retningslinjene som blant annet har som formål å stimulere til økt aktivitet. Det betyr at søkere til prosjekttilskudd er prioritert fremfor søkere til driftstilskudd. Lag og foreninger som organiserer aktivitet for barn og unge er prioritert. Kommentarer til vedlagte søknadsoversikt: Sang/musikk/drama/kunst: Drøbak/Frogn skolekorps søker driftstilskudd. Korpset har i flere år mottatt driftstøtte fra kommunen. Investering til instrumenter og utstyr er stort og kapitalkrevende. Korpset aktiviserer mange barn og unge. Det er viktig for oss at vårt lokale skolekorps opprettholdes. Innstilling kr ,-. Drøbak Havneblues (Drøbak Båtforening og Drøbak Blues Club): søker aktivitetstilskudd til bluesarrangement i juli. Innstilling kr ,-. Diverse: Pensjonistnytt søker drifttilskudd. Et innholdsrikt og viktig tilbud for pensjonistene i kommunen. Innstilling kr ,-. Drøbak-Frogn speidergruppe søker driftstilskudd. Høyt aktivitetsnivå for ca. 60 barn og unge i Frogn. Innstilling kr ,-. Idrett: Det vil bli overført kr ,- til Frogn Idrettsråd til viderefordeling. Søknader til organiserte idrettslige formål mottatt på enhet for kultur og fritid vil bli oversendt Frogn Idrettsråd for sluttbehandling der. Resterende kr ,- Resterende kr ,- vil brukes til utebalinger av søknader som måtte komme inn i løpet av året fra lag og foreninger. Erfaringsmessig vet vi at det vil komme flere søknader gjennom året. Konklusjon:

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015:

Saksutskrift. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kulturs behandling 21.04.2015: Saksutskrift Kulturstøtte 2015 Saksbehandler: Elisabeth Seljevold Fladmoe Saksnr.: 15/00939-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 6/15 21.04.2015 Hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 26.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 25.4.2013. Tilsynsrapporter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.30 BESØK HJEMMEBASERTE TJENESTER: Besøk i nye kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester. Fremmøte i Grenåveien 1.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.30 BESØK HJEMMEBASERTE TJENESTER: Besøk i nye kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester. Fremmøte i Grenåveien 1. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 24.08.2016 kl. 16.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. 16.00 ÅPEN HALVTIME: Det er satt av inntil ½ time til spørsmål og innspill fra publikum.

MØTEINNKALLING. 16.00 ÅPEN HALVTIME: Det er satt av inntil ½ time til spørsmål og innspill fra publikum. Frogn kommune Eldrerådet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 03.06.2015 kl. 14:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/

Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/ Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02352-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016 Hovedutvalg for helse og

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 13.10.2014 kl. 16:00 til kl. 17.50 Sted: Rådhuset, Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7 Møtende medlemmer: Fra Drøbak Frogn pensjonistforening:

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 06.05.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.10 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 26.4.2013. Kunngjort i AA den 23.

Detaljer

Fornyelse av salgs- og skjenkebevillingene i Frogn kommune

Fornyelse av salgs- og skjenkebevillingene i Frogn kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/01171-1 Arkivkode --- Saksbehandler Asle Moe Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og 07.06.2016 50/16 kultur 15-19 2 Kommunestyret 2015-2019 20.06.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002 Kragerø kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2002 Tid: 18.30 Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf. 35 98 62 26 Varamedlemmer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON

ORIENTERINGSNOTAT - BRUKERUNDERSØKELSER, PLEIE OG OMSORG I INSTITUSJON Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Eldrerådet Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Fra: Rådmann Kopi: Dato: 09.01.2013 Sak: 13/75 Arkivnr : 033 ORIENTERINGSNOTAT

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F20 Arkivsaksnr: 2010/629-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdommens kommunestyre

MØTEINNKALLING Ungdommens kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 01.06.2015 kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtetid: 01.02.2016 kl. 14:00 Møtested: Frogn rådhus MØTEINNKALLING Frogn kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 27.05.2014 kl. 18:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder),

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune,

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2012/6143-1 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, 2013-2016. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 15.11.2012

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING del 3 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING del 3 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 16.09.2013 fra kl. 16.00 til kl. 18.35 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig, den 6.9.2013. Tilstede: 1) May Granum

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer