INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN"

Transkript

1 ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN God jul Hjertemedisinske henvisninger Praksiskonsulentene ved SiV har hatt fokus på henvisninger som sendes fra primærhelsetjenesten til hjertemedisinsk seksjon på sykehuset. Riktige opplysninger er viktige for å kunne prioritere pasienten til rett undersøkelse ved sykehuset. Henvisningene er generelt av god kvalitet med relevante opplysninger, men det varierer selvsagt. Hovedinntrykket etter gjennomgangen er at det er en del utfordringer ved at den henvisningen som fastlegen lager og ser, kan ha endret utseende når den tas opp og leses ved SiV. Rekkefølgen på feltene i den gode henvisning hos henvisende lege blir ikke den samme når den importeres i DIPS på sykehuset. Hvordan gjøre gode henvisninger bedre? Henvisningene bør være oversiktlige og to the point med et klart budskap om problemstilling og henvisningsårsak. Den gode henvisning bør brukes. Spesielt vektlagte opplysninger ved henvisning på mistanke om hjertesykdom: Generelt om risikofaktorer Familieanamnese, hyperkolesterolemi, fedme (kroppsmasseindeks KMI), røyking. Ved rytmeforstyrrelser Varighet av symptomer på en rytmeforstyrrelse. Hvilke symptomer har pasienten og hvordan påvirkes pasienten. Er den paroksysmal, persisterende(lengre perioder) eller permanent. Er det kjente kardiale eller ikke-kardiale tilstander som kan ligge bak (komorbiditet). Blodprøver, husk tyreoideaprøver ++. Ved hjertesvikt Fysisk funksjonsnivå, gjerne NYHA- klasse eller beskrivelse av pustevansker, tretthet, ødemer. Blodprøver, husk tyreoideaprøver, NT-proBNP, CRP. Supplerende undersøkelser; ekg, røntgen thorax, evt. spirometri. Kenneth Knutsen, seksjonsoverlege, hjertemedisinsk seksjon Søren Nissen, praksiskonsulent Redaktør Line Jacobsen, Innhold Hjertemedisinske henvisninger... side 1 Noklus-kurs...side 1 Risikovurdering av pasienter... side 2 Nytt pasientforløp brystkreft... side 3 HPV-testing ved SiV... side 3 Lymfeknuter... side 4 Fastlegens spørrespalte... side 5 Julen side 5 Aktuelle biomarkører... side 6 Noklus-kurs 26. februar 2015 Park hotell i Sandefjord kl KURS Målgruppe: Leger og medarbeidere primærhelsetjenesten og sykehjem. Kurset søkes godkjent for videre- og etterutdanning i allmennmedisin (6 timer), BFI, NHSF og NSF. Kursinvitasjon med program sendes ut i januar 2015 Side 1

2 Risikovurdering av pasienter Fra september har sykehuset i Vestfold (SiV) tatt i bruk MEWS (Modifi ed Early Warning Score modifi sert tidlig varslingsskår) som er et klinisk verktøy for systematisk vurdering av pasientens vitalparametre ved ABCDE (Airway, Breething, Circulation, Disability, Exposure). MEWS benyttes av medisinske og kirurgiske sengeposter i tillegg til intensivavdelingen. Hensikten med bruk av metoden er å øke kompetansen til helsepersonell i å gjenkjenne akutt dårlige pasienter på et tidlig tidspunkt og iverksette gode tiltak slik at man unngår forverring av helsetilstanden og forlenget sykehusopphold med komplikasjoner. Sykehuset har iverksatt en planmessig opplæring og oppfølging for å sikre at alle pasienter blir systematisk observert daglig. Det er utviklet en observasjonskurve som følger med satsningen og et e-læringsprogram som snart er tilgjengelig. MEWS i kommunehelsetjenesten Helsepersonell i kommunene Sandefjord, Tjøme, Nøtterøy, Horten og Holmestrand har fått systematisk opplæring og simuleringstrening ved det kommunale ferdighetssenteret ved Nygård. Opplæringen har lagt vekt på å styrke kompetanse i observasjon, vurdering og tiltak ved hjelp av ABCDE og MEWS. Ferdighetssenteret er et satsingsområde i regi av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. Fagpersonell som tar del i opplæringen har fått samme laminerte tiltakskort i lommeformat som SiV-ansatte. Formålet med MEWS er Systematiske observasjoner av vitale parametre på sengepost Tidlig og korrekt intervensjon ved forverring i pasientens tilstand Kompetanseheving på den enkelte sengepost Bedre grunnlag for profesjonell kommunikasjon mellom helsepersonell MEWS - Modi ed early warning score Score Resp.frekv. < Puls/min Syst. BT Temp 35 35, , ,1-38,5 > 38,5 CNS Nytilkommen forvirring Klar og orientert Reagerer på tiltale Kontakt seksjonens lege ved alvorlig uro over pasientens tilstand, og/eller ved Diurese < 200 ml de siste 8 timer SpO2 endres akutt til under 90 % til tross for O2-behandling Akutt endring i mental tilstand Ved hjertestans brukes alarmrutiner som før Om MEWS er 0 ny kontroll om et døgn Om MEWS er 1 ny kontroll om 8-12 timer Om MEWS er 2 ny kontroll om 4-8 timer Om MEWS er 3-4 ny kontroll om 1-4 timer, eventuelt kontakte lege Om MEWS er > 4 kontakt seksjonens lege MEWS bør alltid kontrolleres når pasienten ankommer sengeposten, ved forverring og ved uro for pasientens tilstand. Se seksjonens retningslinjer for tilkalling av lege i hastesaker. Intermediæravdelingen, avdeling C ved Nygård bo - og behandlingssenter, har nylig implementert daglig bruk av MEWS for korttidspasienter som er overført fra sykehus. De har utarbeidet egen døgnkurve med lokale tilpasninger. Legevaktsentralene og prehospital tjeneste i Vestfold benytter ikke MEWS, men har et annet felles system for risikovurdering av pasienter. Legevaktsentralene bruker ISBAR (Identify-Situation-Background-Assessment-Recommendation), som er et strukturert system for presis og effektiv tverrfaglig kommunikasjon i en akuttsituasjon. ISBAR benyttes også i hjemmesykepleien og i kommunale institusjoner som har fått opplæring i MEWS. Det er viktig at leger i primærhelsetjenesten har kjennskap til MEWS og Reagerer på smerte Reagerer ikke SiV Gra sk AT oktober 2013 hvilke referanser helsepersonell benytter ved beskrivelse av forverring av pasienters helsesituasjon. Kirsti Nyerrød Praksiskonsulent SiV

3 Nytt pasientforløp brystkreft SiV har innført nytt forløp for brystkreft. Målsettingen er at utredning skal være gjennomført og behandling igangsatt innen 20 virkedager for 80 % av gruppen med klinisk mistanke om brystkreft. I forbindelse med at de nasjonale pakkeforløpene innføres vil forløpstidene bli justert. Dette vil vi komme tilbake til i første nummer av Praksisnytt Henvisning Henvisningen sendes Brystsenteret, Sykehuset i Vestfold, Postboks 2068, 3103 Tønsberg. Elektroniske henvisninger fra Winmed og Infodoc sendes NOBTBG Radiologi Brystsenter, og fra System X til Klinikk kirurgi. System-X kan bruke Den gode henvisning På SiVs hjemmeside ligger en lenke med sjekkliste (eget skjema), hvor man med ett blikk får oversikt over de viktigste opplysningene som bør være med (brystkreftoperert, bryst/ovarialkreft i familien, sekresjon, størrelse, beliggenhet etc). Dessverre er det ikke mulig å sende dette skjemaet elektronisk, men man kan velge å sende dette i posten i tillegg. Se lenker nederst på siden. Det viktigste for fastlegene er å merke seg hvilke opplysninger som vurderende lege på brystsenteret tillegger spesielt stor vekt i henvisningene. Kriteriene for begrunnet mistanke om brystkreft er: Palpabel suspekt tumor. Nyoppstått inndratt mamille. Nyoppstått hudinndragning/ misfarging av hud. Sår/ eksem på brystvorten. Serøs/ blodig sekresjon. Suspekte palpable lymfeknuter i aksillen. Suspekt bildediagnostisk funn ved et privat røntgensenter. Forutsetninger Brystkreft hos unge kvinner er svært sjelden. Forandringer i brystene hos kvinner under 35 år oppfattes ofte som nyoppståtte kuler eller klumper. Disse varierer ofte med menstruasjonssyklus og forsvinner spontant. Det kan derfor være grunn til å se an situasjonen en til to måneder/menstruasjonssykluser hos disse unge kvinnene før henvisning. Henvisninger: I 2013 var det 4246 henvisninger til brystsenteret ved SiV, hvilket førte til i alt 6849 undersøkelser, hvorav ca 100 pasienter hadde brystkreft. Screening: Det blir årlig screenet ca kvinner i henhold til screeningprogrammet (50-69år), ca 71% av de innkalte møter. Av disse tilbakekalles ca 3,1 % og i alt har ca 0,5 % av de innkalte kvinnene (ca 70 pr år) brystkreft. Screeningpopulasjonene (29 000) er stigende. Prioritering Det økende antall henvisninger gjør at man vil måtte prioritere hvilke pasienter som mottas, strengere. Det blir vanskeligere å nå igjennom med villscreening. Disse pasientene vil i større grad måtte dra til private tilbydere. De nærmeste helprivate tilbudene til Vestfold er plassert i Oslo og Fredrikstad. Kari Wessel Larsen, praksiskonsulent HPV-testing ved SiV Sykehuset i Vestfold vil fra 1. januar begynne med testing av humant papillomavirus (HPV) på cellemateriale fra livmorhals som ledd i screeningprogrammet mot livmorhalskreft. Sykehuset kommer til å benytte samme test som brukes ved Oslo universitetssykehus (OUS), der prøvene har blitt testet inntil nå. Etter en endring i screeningprogrammet fra i sommer, gjøres nå HPV-test direkte ved lavgradige celleforandringer. Ved høygradige forandringer skal pasienten til kolposkopi og portiobiopsier, og da er HPV-test ikke indisert. HPV-testen detekterer 14 ulike høyrisiko HPV-typer. Av svarbrevene vil det fremgå om HPV-type 16, HPV-type 18 eller en av de øvrige 12 høyrisiko HPV-typene er til stede i prøvemateriale. Testen vil bli kjørt på genteknologisk seksjon og er et samarbeidsprosjekt mellom mikrobiologisk avdeling og patologiavdelingen. Dette vil redusere svartiden betydelig. For rekvirentene vil svar på HPV-test fortsatt komme sammen med svar på celleprøven fra patologiavdelingen. Marianne Odnakk Ludahl, fagbioingeniør ved genteknologisk seksjon, mikrobiologisk avdeling Pål Suhrke, avdelingssjef/overlege ved patologiavdelingen Side 3

4 Lymfeknuter til besvær eller biopsi? Forstørrede lymfeknuter hos pasienter kan volde fastlegen adskillig hodebry, men det er slett ikke alle forstørrede lymfeknuter som trenger å biopseres. Den hyppigste årsak er infeksjoner, enten systemiske eller lokale. Lymfeknuter som er myke og elastiske, som har kommet raskt, og der allmenntilstanden er god, kan ofte observeres i 4-6 uker. Ved generelle symptomer, faste/ harde lymfeknuter som har persistert over flere uker, tidligere malignitet, kan det imidlertid være aktuelt med biopsi. Aktuelle tilleggsundersøkelser før henvisning kan være SR, CRP, hematologistatus, lever/nyrestatus inkl. LD, virusserologi og computertomografi (CT). Enhver lymfeknutesvulst (> 1,5 2 cm) med varighet over 6 uker uten kjent årsak bør biopseres. Foreligger begrunnet mistanke om metastase eller lymfom bør henvisning sendes snarest. Spesielt ved lymfommistanke er det ønskelig med snarlig CT fra hals til bekken. Disse nye retningslinjene innebærer dermed at fastlegen som hovedregel IKKE skal sende henvisninger med anmodning om biopsi direkte til kirurgisk poliklinikk eller radiologisk avdeling. Sykehuset utreder, avgjør indikasjon for biopsi og ordner den interne flyten. Arne Aarflot Praksiskonsulent Klinisk undersøkelse med puls, blodtrykk, undersøkelse av hjerte, lunger, palpasjon av lymfeknutestasjoner på hals, kravebensområde, aksiller, lysker og milt bør alltid gjøres. Oppdatert medisinliste er en selvfølge. Emil Nyquist Seksjonsoverlege Henvisningen sendes som hovedregel til poliklinikk for blodsykdommer, med følgende unntak: Hos barn (< 16 år) sendes henvisningen til barnepoliklinikken. Ved patologiske lymfeknuter supraclaviculært og høyere sendes henvisningen til øre-nese-halspoliklinikken. Ved mistanke om metastase fra tidligere kjent cancer, sendes henvisningen den spesialavdelingen som primærsykdommen tilhører. Aksilleglandler hos kvinner bør primært henvises brystsenteret. Forstørrede lymfeknuter i lungehilus eller mediastinum bør henvises lungeseksjonen. Side 4

5 Fastlegens spørrespalte Fl - Kan jeg som fastlege bestille mobil røntgen til mine pasienter i omsorgsboliger? Sykehuset svarer Ja, så lenge det er fast personale i boligen som kan hjelpe til ved undersøkelsen. Bestill mobil røntgen på tlf Se informasjon på SiV Fl - Er det viktig å følge hudlinjene ved eksisjon av noe som kan være malignt melanom på ekstremitetene? Sykehuset svarer Man skal helst følge ekstremitetens lengderetning, da dette gir mye mindre problem ved en eventuell utvidet eksisjon senere. SiV Fl - Hvorfor skal man ta med opplysninger om kroppsmasseindeks (KMI) og røyking i henvisninger til plastisk kirurg? Sykehuset svarer Det er viktig i vurderingen av hvorvidt inngrep vil gi økt risiko for komplikasjoner og mislykket resultat. SiV Julen 2014 Radiologisk avdeling, Larvik har følgende åpningstider for polikliniske pasienter julen 2014: 22. desember kl desember kl desember stengt 29. desember kl desember kl desember stengt 02. januar kl Brystdiagnostisk senter har stengt følgende dager i julen: desember 31. desember 01. januar 02. januar Side 5

6 Avsender: Sykehuset i Vestfold HF, Postboks 2168, 3103 Tønsberg B Aktuelle biomarkører som ofte skrives med C En gjennomgang av henvisninger til gastromedisin viser at noen laboratorieanalyser ofte brukes feil av henvisende leger. Særlig gjelder dette kalprotektin i feces og tumormarkørene CEA og CA125. Kalprotektin i feces Kalprotektin i feces (også kalt FeCal-test) måler nøytrofile granulocytter i avføringen og kan fungere som mage-tarmkanalens SR (senkningsreaksjon). Høye verdier kan derfor sees både ved inflammatorisk tarmsykdom og infeksjonssykdommer i luftveier og mage-tarmkanalen. Dessuten kan høye verdier også sees ved polypper og gastrointestinal cancer. Testen er negativ ved cøliaki og funksjonelle tarmsykdommer, for eksempel irritabel tykktarm. Den benyttes ved diagnostikk og oppfølging av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Testen kan brukes til å styre medikamentell behandling av ulcerøs kolitt og Crohns, og bidra til at pasienter blir kjent med sin egen sykdom. Barn har høyere normalverdier for kalprotektin i feces enn voksne, og sikre normalområder er ikke så godt etablert som hos voksne. Pasienter under 40 år med positiv anamnese på irritabel tarmsyndrom og normal test på kalprotektin i avføringen trenger ikke henvises til koloskopi hvis ikke de har varselsymptomer. Pasienter over 40 år med nyoppstått endring i avføringsmønster eller andre varselsymptomer skal henvises til koloskopi uansett. Hvis det derimot er mistanke om Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt er det ønskelig at kalprotektin test er tatt som ledd i utredningen. CEA (karsinoembryonalt antgen) i serum CEA (karsinoembryonalt antigen) i serum er en tumormarkør som øker i særlig grad ved maligne svulster i mage-tarmkanalen, spesielt i tykktarmen og i endetarmen. Høye verdier kan også sees ved ventrikkel- og pankreascancer, samt ved lungecancer, metastaserende mammacancer, cancer ovarii og ved medullære tyreoideakarsinomer. Ikke-maligne tilstander kan også gi lett til moderat forhøyede verdier. For eksempel gjelder dette Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, leverlidelser og lungeinfeksjoner, samt hos røykere. Indikasjon: Allerede påvist kolorektalcancer for stadieinndeling, prognose og oppfølging. CA125 (cancer antigen 125) i serum CA125 (cancer antigen 125) i serum brukes til postoperativ kontroll av gynekologisk cancer, spesielt ovarialcancer. Kan også benyttes differensialdiagnostisk ved palpabel oppfylning i bekkenet. CA125 er et stormolekylært glykoprotein som normalt produseres i små mengder av endotelet i de serøse hinner (pleura, peritoneum, perikard), samt i normalt endometrium. Høye verdier finnes ved alle vanlige former for ovarialcancer. Økning av CA125 finnes også ved cancer i endometriet, pankreas, lunger, bryst og tykktarm, samt ved ikke-maligne sykdommer i serøse hinner, leverlidelser, endometriose, tuboovariale abscesser m.m. Normal verdi utelukker ikke ovarialcancer eller annen gynekologisk cancer, og analysen er således ikke egnet til screening. Indikasjon: Postoperativ kontroll av gynekologisk cancer og utredning av bekkentumor. For alle tumormarkører gjelder at resultater oppnådd med ulike metoder og ved forskjellige laboratorier ikke umiddelbart kan sammenlignes. Kari Wessel Larsen, praksiskonsulent Birgitte Seip, seksjonoverlege ved gastroseksjon medisin Helle Borgstrøm Hager, avdelingsoverlege ved sentrallaboratoriet Redaktør Line Jacobsen, e Side 6 SiV grafisk AT desember 2014, illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography, istockphoto Indikasjon: Diagnostikk og oppfølgning av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Utelukke inflammatorisk tarmsykdom hos pasienter under 40 år. Analysen skal ikke brukes som en screeningprøve for tarmkreft. En normal prøve utelukker ikke kreft og en forhøyet prøve kan ha mange andre årsaker enn kreft.

Praksisnytt. Stent ved lumbalt aortaaneurisme. Innhold. Pasientforløp kols INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN

Praksisnytt. Stent ved lumbalt aortaaneurisme. Innhold. Pasientforløp kols INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN Praksisnytt INFORMASJON KOMMUNIKASJON SAMARBEID PRAKSISKONSULENTORDNINGEN Stent ved lumbalt aortaaneurisme Etter lang tids forberedende arbeid og trening kan

Detaljer

IS-1524. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST

IS-1524. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST IS-1524 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft UTKAST 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 1-2015 Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene

Detaljer

IS-2063. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

IS-2063. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft IS-2063 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

IS-2232. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

IS-2232. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft IS-2232 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 1-2014 Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1 IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for hjernekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hjernekreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2321 ISBN-nr. 978-82-8081-387-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1 IS-2303 Pakkeforløp for hode-halskreft Pakkeforløp for hode-halskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hode-halskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2303 ISBN-nr. 978-82-8081-378-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis NYTT FRÅ GERIATRISK SEKSJON

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis NYTT FRÅ GERIATRISK SEKSJON Nr. 1 Årg. 7 8. jan. 2004 PRAKSISNYTT Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis NYTT FRÅ GERIATRISK SEKSJON HOSPITERING Hospiteringsordninga

Detaljer

Blåboka. Brystkreft. Diagnostikk og behandling. En veiledning

Blåboka. Brystkreft. Diagnostikk og behandling. En veiledning Blåboka Brystkreft Diagnostikk og behandling En veiledning 7. utgave, 2003 1 Forord... 4 Stadieinndeling... 5 TNM-klassifikasjon (AJCC 2002 = UICC 2002)... 5 Forekomst av brystkreft... 7 Mammografi/mammografiscreening...

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 IS-2322 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis. Statiner - nye vilkår for refusjon

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis. Statiner - nye vilkår for refusjon Nr. 1 Årg. 9 16. jan. 2006 PRAKSISNYTT Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis Statiner - nye vilkår for refusjon Fra 1.juni 2005 gjelder

Detaljer

GASTROSKOPET Fagtidsskrift for sykepleiere innen gastroenterologi ÅRGANG 22 NUMMER 2 2009

GASTROSKOPET Fagtidsskrift for sykepleiere innen gastroenterologi ÅRGANG 22 NUMMER 2 2009 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] GASTROSKOPET Fagtidsskrift for sykepleiere innen gastroenterologi ÅRGANG 22 NUMMER 2 2009 NSF/FSG INNHOLD Innhold 2 Styret i NSF/FSG 3 Redaktørenes hjørne 4 Lederens

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

Brystkreftpasienter ved UNN Tromsø, - diagnostikk og kirurgisk behandling

Brystkreftpasienter ved UNN Tromsø, - diagnostikk og kirurgisk behandling Brystkreftpasienter ved UNN Tromsø, - diagnostikk og kirurgisk behandling MED- 3950 5.- årsoppgaven Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Martine Mirabella Bjørnvold Larsen, MK09 Mla044@post.uit.no

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 31. august 2012: Denne veilederen er utarbeidet etter regelverket som gjaldt på tidspunktet

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003 NÆRSYKEHUSET - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD Rapport fra prosjektgruppe desember 2003 1 Helse Nord rapport - 2003 Forord To hovedtrender innen sengetall i sykehus er på den ene side

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer