PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no"

Transkript

1 PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: Rehabiliteringstilbud og Koordinerende enhet Foto: Colourbox Foto: Colourbox Foto: Colourbox Foto: Colourbox Foto: Colourbox I Vestre Viken helseområde er det flere private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst innen dag- og døgnrehabilitering. Disse tilbyr rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå og inngår i oppgaveog funksjonsdelingen innenfor vårt sykehusområde. Henvisning av pasienter gjøres av blant annet sykehus, fastleger eller private legespesialister. På internettsiden viken.no er det laget en ny side Koordinerende enhet Denne tjenesten kan veilede deg som har bruk for rehabiliteringseller habiliteringstjeneste. Her kan man få oversikt over hvilke tilbud som finnes i vårt foretak og i regionen. for rehabilitering og habilitering. Den er ment til bruk for pasienter, pårørende og fastleger. Fra disse sidene kan man søke seg til Rehabiliteringstilbudene i Helse Sør Øst. Der vil du finne tilbud om rehabilitering sortert både etter diagnosegrupper og navn på rehabiliteringssted. Informasjonstelefonen for ReHabilitering i Helse Sør-Øst: Telefon man-fre kl Det finnes også et rehabiliteringsnettverk på tvers av klinikker og avdelinger i Vestre Viken som kan kontaktes direkte dersom du vet hvilket fagområde du har spørsmål rundt. Oversikt over ansvarlige personer finner du på Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken har tilbud om pasient- og pårørendeopplæring som omfatter informasjon, undervisning og veiledning. Opplæringen skal legge til rette for pasienten som aktiv deltager i egen behandling og rehabilitering der målet er mestring. Oversikt over alle kurs og tilbud finner du også på Vestre Viken sine nettsider. Vestre Viken sine internettsider. Du kan ringe sentralbordet i Vestre Viken og bli satt over til personen du ønsker kontakt med. Telefon sentralbord: Fra redaktøren Etter en lang og varm sommer er vi nå godt i gang med PKO arbeid. Det har vært arrangert emnekurs i Akuttmedisin på Drammen sykehus og emnekurs i Geriatri går over flere kvelder gjennom høsten på Bærum sykehus. I dette nummeret kan du blant annet lese om rehabiliteringstilbud, prioritering av henvisning til DPS, hvordan henvise til fosterdiagnostikk og informasjon fra barsel og føde på Bærum. I tillegg er det mye nyttig informasjon fra Klinikk for medisinsk diagnostikk. Vi prøver å lage et PKO-nytt som er interessant og nyttig for fastleger og andre henvisere. Er det noe du savner eller vil lese mer om? Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger og innspill på innholdet i PKO-nytt. Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

2 Klinikk for medisinsk diagnostikk Avdeling for bildediagnostikk Vestre Vikens internettside, vestreviken.no, har fått ny layout. Tilgang til informasjon fra bildediagnostikk får du via For henvisere på forsiden. Nytt på bildediagnostikks internettside: Under Pasientinformasjon Informasjon til barn: på røntgen: Kan skrives ut i pdf-format til pasienter/pårørende. Under Henvisningsstøtte Undersøkelser - oversikt: Beskriver undersøkelser som utføres ved de ulike sykehusene/seksjonene i VV HF, og hvilke undersøkelser som utføres etter henvisning fra relevant spesialist. Som hovedregel anbefales det at pasienter som forventes at skal behandles på sykehuset henvises til Avdeling for bildediagnostikk. Det gir en effektiv informasjonsflyt i relasjon til tverrfaglig samarbeid, samt at det forenkler muligheten for å kunne sammenligne med eldre bilder under oppfølging av pasienten. BILDE Innhold i henvisninger eksterne henvisere Innholdet er revidert i samarbeid med PKO. Denne huskelisten skal kunne gjøre det enklere å lage gode henvisninger til bildediagnostikk. Bl.a. minner vi om at det er viktig at det opplyses om resultat ved tidligere relevant bildediagnostikk utenfor VV HF, samt at det presiseres i henvisningen dersom det ikke er ønskelig at bildediagnostikk evt skal kunne endre til annen undersøkelse. Helsebiblioteket - Radiologi og nukleærmedisin Helsebiblioteket - Retningslinjer for diagnostikk og behandling av pasienter med kreft BILDE Henvisningshåndtering ved ultralyd collum/thyreoidea IKT ved Bildediagnostikk Bærum Avdeling for bildediagnostikk har i ca 3 års tid, jobbet med å få alle de radiologiske seksjonene over på felles Carestream RIS/PACS. Det som gjenstår er seksjon Bærum november skal omleggingen skje. Etter omleggingen vil det bli noe annerledes layout på svarene som sendes. Vi vil etter hvert slutte med utsending av papirkopi av svar som vi sendes elektronisk, når vi ser at vi mottar applikasjonskvittering. Denne prosessen vil gå over noen uker og vi vil ta direkte kontakt med legesentrene for å informere. Avd. Patologi Prøvetallet i Avd for patologi, Drammen Sykehus har økt mer enn forutsatt, og vi har pt. relativt lang svartid for ikke-prioritert diagnostikk. Dersom det ønskes svar på innsendt prøve til histologisk undersøkelse innen 3 uker, ber vi om at remissen merkes PRIO. Mvh Rune Lilleng Avd sjef PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

3 Klinikk for medisinsk diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Ny analyse: TB interferon-gamma release assay (TB-IGRA)(QuantiFERON ) Fra 1. juli 2014 er det åpnet for å benytte TB-IGRA som primæranalyse for å avdekke tidligere tuberkulosesmitte. Testen vil med dette i stor grad erstatte Mantoux intradermaltest. Denne endringen har medført at Rikshospitalet, som til nå har utført TB-IGRA for hele HSØ, ikke lenger kan påta seg oppgaven. Vi har derfor i vår avdeling validert denne testen hos oss og har fra 1. september inkludert TB- IGRA i analyserepertoaret for Vestre Viken. Fra denne dato blir ikke lenger disse prøvene videresendt RH men analysert ved vår seksjon i Drammen. Testen måler produksjonen av interferon-gamma fra CD4 T- lymfocytter etter stimulering med TB-antigener. Testen blir positiv dersom pasientens T-lymfocytter har blitt eksponert for disse antigenene tidligere, det vil si hvis pasienten har vært TBsmittet. Fordelen med TB-IGRA er at testen, i motsetning til Mantoux test, ikke affiseres av BCG vaksinering. Testen er derfor relativt spesifikk. Utslag i testen skyldes nesten alltid smitte med Mycobacterium tuberculosis. Men smitte med enkelte andre mykobakterier kan også gi utslag i testen (eks. M. bovis, M. africanum, M. marinum). Dette er imidlertid sjeldent forekommende. Testen er ikke egnet til å diagnostisere aktiv tuberkulose. Den gir kun informasjon om smitte har funnet sted tidligere. En positiv test kan heller ikke brukes for å stadfeste risiko for utvikling at tuberkulose hos smittede. Som ved Mantoux test, kan falske negative resultater forekomme, spesielt hos barn under 5 år, hos immunkompromitterte og hos pasienter med pågående alvorlig Nyhetsbrevet gis ut av: Avdeling for medisinsk mikrobiologi Kontaktinformasjon: Seksjon Drammen tlf Seksjon Bærum: tlf sykdom. Ved nylig førstegangs TB-smitte skjer omslag til positiv test omtrent 6 uker etter smittetidspunktet. Prøvetakingen innebærer tapping av blod på tre ulike rør: Ett rør som inneholder TB-antigener, ett positivt kontrollrør som inneholder et generelt lymfocyttstimulerende stoff (phytohaemagglutinin) og ett negativt kontrollrør. Disse spesialrørene er meget kostbare og vil som hovedregel ikke bli sendt ut til rekvirenter. Pasienter som skal få utført TB-IGRA må derfor henvises til en av prøvetakingspoliklinikkene ved Avdeling for medisinsk biokjemi i Vestre Viken i ordinær åpningstid. Prøvene blir brakt til Avdeling for medisinsk mikrobiologi hvor videre prosessering, analysering og svarrapportering utføres. Prøvene vil bli besvart som enten POSITIV, GRENSEVERDI, NEGATIV eller INKONKLUSIV. POSITIV anses bekrefte tidligere smitte med M. tuberculosis. GRENSEVERDI usikkert om tidligere smitte med M. tuberculosis har funnet sted. NEGATIV ikke holdepunkt for tidligere smitte med M. tuberculosis. (OBS barn <5 år og immunkompromitterte!) INKONKLUSIV Lymfocyttene lar seg ikke stimulere (negativ positiv kontroll), eller Generell lymfocyttstimulering (positiv negativ kontroll)(sjelden). Vestre Viken Pål A. Jenum Kontaktinformasjon: Avdelingssjef, professor dr.med. Seksjon Drammen tlf Avdeling for medisinsk mikrobiologi Seksjon Bærum: tlf Vestre Viken HF PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

4 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Hans-Gunnar Wear-Hansen - Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Jan Robert Grøndahl - Medisinsk avdeling - Prioriteringsveileder; PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE Spesialisthelsetjenesten mottar årlig over en million henvisninger. For at spesialisthelsetjenesten skal kunne gi helsehjelp med god kvalitet er det avgjørende at vurderingene av henvisningene skjer raskt, er faglig betryggende og at pasientenes rettssikkerhet ivaretas. Lov om pasientrettigheter og forskrift om prioritering av helsetjenester mv. er det lovmessige grunnlaget for prioritering av pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten og utgis av Helsedirektoratet. Innhold i dette dokumentet er ofte ukjent for Fastlegen. Det er nyttig for Fastlegen å være orientert om prioriteringsforskriften som anvendes som beslutningstøtte i vurdering for helsehjelp basert på våre henvisninger. Her er et kortfattet sammendrag innenfor psykisk helsevern for voksne: Rettightsvurdering til helsehjelp skal som hovedregel gjøres når henvisningen til elektiv helsehjelp mottas i spesialisthelsetjenesten. Alle henvisninger som mottas i spesialisthelsetjenesten skal vurderes i forhold til prioriteringsforskriften for å kunne avgjøre om: pasienten har rett til prioritert («nødvendig») helsehjelpi spesialisthelsetjenesten pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til prioritert helsehjelp pasienten ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Pasienten har rett til prioritert («nødvendig») helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når hvert av følgende vilkår er oppfylt: pasienten har et visst prognosetap med hensyn til levetid eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen de forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt Pasienter som får rett til prioritert helsehjelp skal få en medisinsk forsvarlig frist for når helsehjelpen senest skal starte Alle tre vilkårene må være oppfylt for at en pasient skal ha rett til nødvendig helsehjelp. Pasienten gis derved forrang i forhold til andre som også vurderes å ha behov for spesialisthelsetjenester, men med lavere prioritet. De pasientene som blir tildelt rett til nødvendig helsehjelp, skal få en frist for når faglig forsvarlighet krever at Helsehjelpen senest skal starte. Enhver pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten har rett til å få helsetilstanden vurdert innen maksimalt 30 virkedager. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom bør det være en maksimumsfrist på 15 dager. For barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet er fristen 10 virkedager. Når det gjelder psykisk helsevern for voksne er det også tatt med kriterier som kan tillegges vekt mht rett til prioritert helsehjelp som forventet nytte av helsehjelpen, funksjonsfall, alder, komorbide tilstander, omsorg for barn, suicidalitet, selvskading, traumatiske livshendelse, og personlighetspatpologi. Figuren på neste side illustrerer bruk av prioriteringsveileder ved fastsetting av rettighet og frist for helsehjelp: Henvisning ortopediske pasienter til Drammen sykehus Når det gjelder henvisninger til ortopedi i Drammen kan det, for eksempel på Kongsberg sykehus, være kortere ventetider. Man kan ikke bare uten videre henvise pasientene fra Drammen til Kongsberg. Man må innhente samtykke fra pasientene først. Dette er tidkrevende. For å bli henvist der det er kortest ventetid er det ønskelig at fastlegene spør pasientene om det er greit at Drammen sykehus eventuelt videresender henvisningen til annet sykehus i Vestre Viken hvis det er hensiktsmessig, og at dette skrives i henvisningsskrivet. Halfdan Aass Fagdirektør Vestre Viken Avd. for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus i samarbeid med Praksiskonsulentordningen i Drammen PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

5 Kilde: Prioriteringer, Psykisk helsevern Kategori: Veiledere, Utgiver: Helsedirektoratet, År: 2008, IS-nummer: IS-1582 Manjit Kaur Sirpal Spesialist allmennmedisin/praksiskonsulent Klinikk for Psykiskhelse og Rus, Drammen DPS Vestreviken HF Drammen Sykehus, Mobil PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

6 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathisen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Berit Marstein - Avdeling for medisinsk diagnostikk - Du er ikke den eneste, for barn med foreldre som sliter psykisk eller med rus Startkurs for sykelig overvektige som ønsker kirurgisk behandling Starter når fulltegnet Starter når fulltegnet Fullstendig oversikt over tilbudet i Vestre Viken finner du på vestreviken.no/pasient/læring-og-mestring Fullstendig oversikt over tilbudet i Vestre Viken finner du på vestreviken.no/pasient/læring- og- mestring Flere fastleger etterlyser informasjon om tilbud ved Føde-/barsel avdelingen Bærum sykehus. Dette er informasjon som paret selv får tilsendt når det søkes om rutineultralyd ved sykehuset. Informasjonen ligger også lett tilgjengelig på avdelingens Internett side. I 2013 var det 1550 fødsler ved sykehuset. Fødeavdelingen tar imot både friske normalfødende kvinner og kvinner med risiko. Avdelingen er godkjent som mor barn vennlig avdeling/sykehus. Ultralydscreening uke 18. Fødepoliklinikk med to faste jordmødre og mulighet for time samme dag når det er behov for det. Eget tilbud til kvinner med fødselsangst. Svangerskapspoliklinikk ved gynekolog i samarbeid med jordmor for risiko-gravide dvs diabetes mellitus type 1 og 2, svangerskapsdiabetes, overvekt fedme, endokrine sykdommer. Poliklinikken drives i samarbeid med endokrinolog, ernæringsfysiolog med mer. FFT Forebyggende familieteam eget tilbud til gravide og småbarnsforeldre som strever i forhold til psykisk helse, alkohol og andre rusmidler. Omvisning på Fødeavdelingen: Tirsdag og torsdag kl 14 samt siste torsdag i måneden kl Møt opp ingen forhåndsavtale. Slik gjør vi det Lærings- og og mestringssenteret ved Bærum ved Bærum sykehus sykehus holder flere holder ganger flere i året ganger kurs i året kurs for pasienter for og pasienter pårørende. og pårørende. Pasientene Pasientene må ha henvisning må ha henvisning fra fastlege fra fastlege for å for delta. å delta. Her er en oversikt for høsten Her er en oversikt for høsten Ultralyd halskar som ledd i utredning av TIA skal henvises GSR. Oversikt over kurs ved LMS Bærum høsten 2014 Kurstittel Tidspunkt Pårørende til bipolare Høsten 2014 Denne pasientgruppen vil bli raskt innkalt og undersøkt. Menn med prostatakreft og deres pårørende 7. og 14. oktober Øvrige radiologiske undersøkelser Diabetes type og 28. oktober av hals henvises radiologisk Temadag for slagrammede 10.nov avdeling. Hypothyreose 17. og 24. november 20/11, 27/11, 4/12 og Kolskurs 11/12 INFORMASJON OM TILBUD PÅ FØDE-/BARSELAVDELINGEN BÆRUM SYKEHUS Fødselsforberedende kurs over to kvelder hvor en kveld er forbeholdt den gravide, med lett trening/avspenning i varmtvannsbassenget på MHH. Kveld nummer to teori for paret. Påmelding og informa-sjonsbrosjyre i forbindelse med ultralydscreeening. Barselavdelingen kan tilby enerom/ familierom til alle som ønsker det. Det er individuelt tilpasset lengde på barseloppholdet, foreldre og det nyfødte barnet er innlagt til de er reiseklare, oftest 2 3 døgn. Pris kr 300/døgn for ledsager. Ammepoliklinikk med kort ventetid. Hilde Beate Gudim, PKO. PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

7 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - Henvisning til tidlig UL av gravide/prenatal diagnostikk Indikasjon I Norge tilbys prenatal diagnostikk når: 1) Det er økt risiko for kromosomfeil. Slik økt risiko er det ved høy alder hos moren. I Norge tilbyr man alle som er 38 år eller eldre ved forventet termin slik undersøkelse. 2) Kvinnen selv eller partner har et barn med eller foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik 3) Kvinnen selv eller partner har et barn med alvorlig X-kromosombundet recessiv sykdom, og det er grunn til å tro at kvinnen er bærer av sykdomsanlegget. 4) Epilepsi hos moren. 5) Mistanke om infeksjonssykdom som kan skade fosteret. Andre: I spesielle tilfeller, for gravide som er i en vanskelig livssituasjon og mener at de ikke kan klare den ekstra belastningen et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre. For kvinner som har stor angst, kan det tilbys ultralydundersøkelse evt kombinert med blodprøver i uke 13. For å kunne vite eksakt hvor langt svangerskapet er kommet vil det være nødvendig å få tatt en tidlig UL ved lokalt sykehus. Dette bør skje senest innen utgangen av svangerskapsuke 11. Husk da på at dette ikke er prioritert undersøkelse, og ventetiden til UL undersøkelse kan bli 1-2 uker. Fastleger må derfor være oppmerksom på viktigheten av å henvise tidlig til prenatal diagnostikk for risikotilfeller, og det er nødvendig at hjelpepersonell ved legekontor kjenner til prosedyrene. Når indikasjon for evt tidlig UL er til stede er det viktig å sette opp time raskt hos fastlegen, anbefalt rundt graviditetsuke 6-8. Kommer den gravide sent til fastlegen, dvs i svangerskapsuke 11 eller senere må fastlegen selv henvise raskt til OUS. OUS, Medisinsk Genetisk avdeling og Seksjon for Fosterdiagnostikk ved Rikshospitalet ønsker den gravide inn til samtale, blodprøver og UL så tidlig som mulig. Vurdering og henvisningsrutine: 1. Tidlig vurdering hos fastlegen for risikogrupper og henvisning til UL ved lokalsykehus for bekreftelse av svangerskap og fastslå svangerskapslengde 2. Genetisk veiledning: Avdeling for Medisinsk genetikk, OUS HF, Rikshospitalet Tlf: mandag fredag kl 08:00 15:00. Tlf Blodprøvescreening: DUO test kan tas i uke uke 13+6 Trippeltest uke uke Tidlig UL us (nakketranslucens) uke 11+0 uke 13+6 Genetisk avdeling tar kontakt med Seksjon for Fosterdiagnostikk ved Rikshospitalet (Tlf: mandag fredag kl 08: ) og avtaler time til UL. PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

8 Genetisk fosterdiagnostikk I Norge er informasjon og veiledning i forbindelse med genetisk fosterdiagnostikk regulert av Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi. Medisinsk genetisk avdeling, OUS er godkjent til å kunne innvilge genetisk fosterdiagnostikk ved metodene som er nevnt nedenfor. Duotest (blodprøve av den gravide og ultralydtest) Duotest i kombinasjon med ultralydsundersøkelse av fosteret er et nytt tilbud i Norge til alle gravide som vil være over 38 år ved termin. Sannsynligheten for visse kromosomavvik hos fosteret øker med kvinnens alder. Med denne screeningmetoden beregnes sannsynligheten for at fosteret har kromosomavvikene Down syndrom (trisomi 21), trisomi 13 og trisomi 18. Det vanligste er Down syndrom. Sannsynligheten for andre kromosomavvik eller genfeil kan ikke beregnes. Ved duotest måles konsentrasjonen av to hormoner i en blodprøve fra den gravide. Ved ultralydundersøkelsen måles tykkelsen av en fold i fosterets nakkeregion. Økt tykkelse innbærer økt sannsynlighet for Down syndrom, trisomi 13 eller 18. Resultatet av blodprøven kombineres med resultatet fra ultralydundersøkelsen, og sammen gir de sannsynligheten for at fosteret har Down syndrom trisomi 13 eller trisomi 18. Dersom den overstiger ca. 0.5% får den gravide tilbud om fostervannsprøve for å bekrefte eller avkrefte disse diagnosene. Duotesten kan tas fra uke 8+0 til uke 13+6 i graviditeten. Ultralydundersøkelsen skal tas mellom uke 11+0 og uke Duotest kombinert med ultralyd innebærer ingen kjent risiko for fosteret. Den gir ikke samme grad av sikkerhet som en fostervannsprøve. Ved denne metoden kan mellom 80 og 90% av fostre med Down syndrom oppdages (noe færre av tilfellene med trisomi 13 eller 18). Du kan forvente svar på prøven etter ca. 1 uke. Fostervannsprøve Under ultralydovervåking blir det ført en tynn tråd inn i livmoren, og det suges ut noen få milliliter fostervann. I fostervannet er det celler som stammer fra fosteret. Cellene må dyrkes for at man skal få mange nok til undersøkelsen. Dyrkingen tar et par uker. Det undersøkes om fosterets kromosomer har normalt antall og om de ser normale ut i mikroskop. Genene, som sitter på kromosomene, kan ikke sees. En fostervannsprøve tas etter 15 ukers graviditet. Prøven er forbundet med en abortrisiko på 0.5-1%. Alle tilfeller med Down syndrom, trisomi 13 og trisomi 18 kan oppdages. Du kan forvente svar på prøven etter 1 uke (hurtigtest PCR analyse). Morkakeprøve Denne prøven er forbeholdt kvinner med spesielt høy risiko for kromosomavvik eller med genetisk sykdom i familien. I praksis betyr dette kvinner som er ca. 44 år eller eldre ved termin, og kvinner med alvorlig genetisk sykdom i familien når familien er utredet og sykdomsgivende genfeil (mutasjon) eller kromosomfeil er kjent. Morkakeprøve tas etter 10 ukers graviditet. Det gjøres en forundersøkelse noen dager før undersøkelsen. Risikoen for abort som følge av morkakeprøve er 1-2 %. Hvor mange tilfeller som kan oppdages og hvor lang tid som går før svar avhenger av hva som ble undersøkt. Pål Steiran PKO-leder og PK kvinne-barn Vestre Viken HF, Ringerike sykehus PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

9 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - Somatiske undersøkelser ved debut av psykoselidelse. Kongsberg DPS ønsker å minne om viktigheten av somatiske undersøkelser ved debut av psykoselidelser. Somatisk utred-ning vil kunne avdekke utløsende årsaker samt kartlegge risikofaktorer for utvikling av senere somatiske lidelser. Følgende undersøkelser anbefales/bør vurderes. Nevrologisk undersøkelse. Blodtrykk, høyde, vekt, livvidde, KMI, HbA1C og lipidprofil. Pasienter med psykoselidelser har økt risiko for å utvikle hjerte/karsykdommer samt at enkelte medikamenter kan påvirke for eksempel kroppsvekt og blodtrykk negativt. MR/CT av hodet. Indisert ved unormal nevrologisk undersøkelse, ønsker om å utelukke mistanke om tumor eller avdekke forandringer i hjernen ved symptomer forenelig med demens. Undersøkelsen er normal ved schizofreni. CBC med diff. Anemi kan fremkalle slapphet og depresjonslignende symptomer. Symptomene ved anemi kan forveksles med negative symptomer. Avvikende MCV kan indikere vitaminmangel eller alkoholinntak. Baseline måling av neutrofile kan være nyttig ved fremtidig evaluering av eventuelle bivirkninger av antipsykotika. Stoffskifteprøver. Stoffskiftesykdommer kan gi/ forsterke negative symptomer. Stoffskiftet kan påvirkes av enkelte antipsykotika. Leverprøver og s-kreatinin. Avvikende prøver vil påvirke valget av medikasjon Vitaminer. Folinsyremangel kan utløse fatigue og kan indikere kronisk alkoholinntak. Vitamin B12 mangel kan gi kognitiv svekkelse og ataksi, men dette er uvanlig. Urin ruspanel og evt. U-Etylglukuronid (EtG) og U-Etylsylfat (EtS). Samtidig rusmiddelmisbruk ved psykoser er av stor klinisk betydning, fordi det har en negativ effekt på prognosen og kan påvirke valget av behandling og oppfølging. Studier har rapportert om lengre psykoseepisoder, oftere tilbakefall og rehospitalisering, økt symptomtrykk samt senket funksjonsnivå og behandlingsmotivasjon. Samtykke bør foreligge. Negativt ruspanel ved samtidig psykose senker sannsynligheten for rusutløst psykose og er viktig differensialdiagnostisk. Prøver på spesielle indikasjoner: EKG tas på avdeling før oppstart med medikamenter som kan utløse forlenget QT tid hvis det foreligger familie-anamnese på hjertesykdom. Opplysninger fra fastlege om tidligere sykdommer og hjerte/kar sykdom i familien er derfor viktig. HIV test. Tas ved mistanke om seksuelt overførbare sykdommer. HIV kan gi psykiske symptomer og bør utelukkes. Syfilis test. Tas ved mistanke om seksuelt overførbare sykdommer. Syfilis kan gi psykiske symptomer og bør utelukkes. Somatisk utredning bør ikke forsinke henvisning til spesia-listhelsetjenesten. Kongsberg DPS vil gjennomføre en del av utredningen ved eventuell innleggelse. Ved poliklinisk utredning/oppfølging vil utredningen skje i samarbeid med fastlegen. Kilder: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. BMJ Best Practice. PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

10 Sårprosjekt På Kongsberg er det iverksatt et prosjekt med tanke på bedre samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten omkring sår og da spesielt diabetiske fotsår. Det er nedsatt en prosjektkomite bestående av 2 sykepleiere fra kir. pol. med spesialfelt sår, i tillegg til en fagkoordinator/sykepleier fra Kongsberg kommune og praksiskonsulent. I tillegg til å skape en felles forståelse for sår og tiltak spesielt for diabetessår, er det ønskelig å lage et flytskjema i forhold til henvisninger og sårbehandlinger. Dette skal inkludere en tiltaksplan som også omfatter konkrete sårbehandlings-prosedyrer og ansvarsfordeling mellom 1. og 2. linjen. Det lages en bytteliste for forskjellige bandasjetyper med samme bruksområde. Kongsberg sykehus har ikke egen sårpoliklinikk, men sårbehandling er en del av arbeidet ved kirurgisk poliklinikk. Det er ingen egen lege tilknyttet sårbehandling v/poliklinikken. Innenfor ortopedisk poliklinikk er det sykepleiere med eget ansvarsområde knyttet opp til ortopediske sår og slike sår kan følgelig vurderes og ivaretas der. Alle andre sår inkl. diabetiske fotsår, skal ved behov henvises sårpoliklinikk Drammen hvor man gjør en utredning/vurdering. Deretter kan pasienten ivaretas på kir pol på Kongsberg. Alternativt kan pasienten bli overført til fastlegen. Det tas sikte på at sårbehandlingsprosedyrene og byttelister gjøres tilgjengelig for fastlegene når dette er ferdig utarbeidet og godkjent. PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

11 Mobil røntgentjeneste Vi minner om Mobil røntgentjeneste: Mobil røntgen tilbys pasienter i sykehjem og omsorgsboliger i Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Boligene må ha trappefri adkomst (evt. heis), tilstrekkelig strømtilførsel (16 A-kurs med jordet kontakt), vanlig dørbredde og det må være personale til stede ved undersøkelsen for eventuell assistanse. Mobil røntgen kan utføre: Røntgen av skjelett, lunger, oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel). Mobil røntgen kan ikke utføre: Røntgen av hode, nakke, MR, CT og ultralyd. Ved kliniske symptomer som tilsier innleggelse på sykehus, skal Mobil røntgen ikke benyttes. Det er bare lege som kan henvise til røntgenundersøkelse. Henvisning må utfylles og ligge klar på sykehjemmet/omsorgsboligen til undersøkelsen skal utføres. Mobil røntgen er tilgjengelig: Mandag fredag kl Bestilles ved å ringe tlf eller ved å sende henvisning til: Vestre Viken, Avd. for bildediagnostikk, Bærum sykehus, 3004 Drammen. Bildene beskrives av radiolog enten ved Drammen eller Bærum sykehus avhengig av hvor pasienten hører hjemme. Svar sendes henvisende lege via elektronisk meldingsutveksling eller ordinær post. Ved undersøkelser som er merket Haster, gis svar pr. telefon til henvisende lege samme dag. NB! Viktig med telefonnummer til henvisende eller til annen lege, ev. legevakt som kan kontaktes ved funn. Hjemmeside for Mobil røntgen finnes via Med vennlig hilsen Clementine Iwe Thorsteinsen Prosjektleder/Mobil røntgentjeneste September PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

12 Sårkurs på Bærum sykehus for leger og hjelpepersonell Et kompetansehevingsprosjekt i samarbeid mellom Bærum sykehus og Bærum kommune. Bærum sykehus og Bærum kommune arrangerer et to dagers seminar i sårbehandling med fokus på diabetessår og kreftsår. Dette er del to av Prosjekt SÅR som startet våren 2013, men det er ikke nødvendig å ha vært med på del en for å ha utbytte av kurset. Første del omhandlet decubitus, venøse- og arterielle leggsår. Prosjektet ledes av palliativ sykepleier Eva Engebrigtsen ved Generell medisin, Bærum sykehus. I prosjektgruppen sitter 4 spesialsykepleiere fra Bærum kommune og 2 spesialsykepleiere fra Bærum sykehus. Vi inviterer til seminardager 6. og 13. november, fra kl på Bærum sykehus. Vi vil på det sterkeste anbefale deltagerne om å delta på begge dager, da innholdet er ulikt. Begge dager koster kun kr. 250,-. Og dette er inkludert kursmateriell og lunch. Påmeldingsfrist er 23. oktober. Vi ber om at påmelding samles fra det enkelte legekontor og sendes til prosjektleder, Spørsmål sendes til samme adresse. Med vennlig hilsen Eva S. Engebrigtsen Prosjektleder, Prosjekt SÅR Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurskvelder man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastleger og medarbeidere. PKO Bærum sykehus inviterer: Tema: Palliasjon Tid: Onsdag 29. oktober kl Sted: Auditoriet Bærum sykehus Foredragsholder er Overlege Lena Turzer fra Palliativt team. Tema som vil bli tatt opp: Introduksjon av palliativt team Opioider til kreftpasienter; hvilke og hvordan Alternativ medisinbruk blant kreftpasienter, til nytte eller skade? Kreft og fysisk aktivitet Hjemmedød Pris: Gratis Velkommen! PKO-nytt Utgitt: Oktober 2014 Opplag: 800 Layout og trykk: Wittusen & Jensen PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp

1-2015. Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! forløpene er publisert på den enkelte kommunes hjemmeside. Fire ulike pasientforløp PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 1-2015 Arbeidet med Pasientforløp hjem til hjem er blåst i gang! Vestre Viken og kommunene

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 1-2014 Nytt liv og trygg barseltid for familien er tittelen på den Nasjonale faglige

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no

PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no 4-2014 Barneavdelingen i Vestre Viken ble Barne- og ungdomsavdeling fra mandag 3. november

Detaljer

Veileder. Prioriteringsveileder IS-1625. Lungesykdommer. Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst

Veileder. Prioriteringsveileder IS-1625. Lungesykdommer. Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst IS-1625 Veileder Prioriteringsveileder Lungesykdommer Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder Lungesykdommer Utgitt: 12/2008

Detaljer

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Veileder IS-1710 Prioriteringsveileder Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel:

Detaljer

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)

Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Veileder IS-2043 Prioriteringsveileder TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Utarbeidet i samarbeid med Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Heftets tittel: Prioriteringsveileder

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) Internserien 2/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning

Detaljer

Jordmora. Jordmødre er best på ultralyd. nr. 3-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Jordmødre er best på ultralyd. nr. 3-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: Nytt styre i Jordmorforbundet Nyutdannet på fødeavdeling Verv og vinn flotte premier Jordmora nr. 3-2013 årgang 11 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Jordmødre er best på ultralyd Jordmora

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014

Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg Midt-Norge 2011-2014 Versjon: 1.0 Forslag til helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselomsorg i Midt-Norge 2011-2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning...2 Del 1 Svangerskaps-, fødsels og barselsomsorg...2

Detaljer

PGD. å overføre alvorlig, arvelig sykdom

PGD. å overføre alvorlig, arvelig sykdom PGD Preimplantasjonsdiagnostikk En mulighet for par med stor sannsynlighet for å overføre alvorlig, arvelig sykdom til sine kommende barn Foto: S. Ziebe. Rigshospitalets Fertilitetsklinik, Danmark Vi ønsker

Detaljer

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10

Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014. Versjon 25.10.10 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Sør-Øst 2011 2014 Versjon 25.10.10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Oppsummering av regionale føringer... 3

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Velkommen til Reproduksjonsmedisinsk seksjon

Velkommen til Reproduksjonsmedisinsk seksjon Velkommen til Reproduksjonsmedisinsk seksjon Gynekologisk avdeling Kvinne- og barneklinikken 2 Innhold Velkommen 3 Om seksjonen 4 Ufrivillig barnløshet 5 Årsak og behandling 5 Søknadsprosess 7 Assistert

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1

Høringsutkast områdeplan svangerskaps, fødsels- og barselomsorg i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 i Vestre Viken helseområde, september 2011 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 5 2 INNLEDNING... 7 3 SENTRALE FØRINGER... 8 3.1 Nasjonale føringer... 8 3.2 Regionale føringer... 9 3.3 Føringer for

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04.

Drangedal kommune. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 10.04. Drangedal kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00164 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 970

Detaljer

Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009

Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Årsrapport praksiskonsulentordningen (PKO) Sykehuset Asker og Bærum (SAB) 2009 Utvikling / omfang av PKO korpset i 2009 I løpet av 2009 har man fått på plass et fulltallig PKO korps ved sykehuset. Dette

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Dato: 29.05.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet Arkivsak: 12/00159 --- Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter

Detaljer

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis. Statiner - nye vilkår for refusjon

Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis. Statiner - nye vilkår for refusjon Nr. 1 Årg. 9 16. jan. 2006 PRAKSISNYTT Informasjon Kommunikasjon Samarbeid Praksis-Konsulent-Ordninga Allmennpraksis Sjukehus Spesialistpraksis Statiner - nye vilkår for refusjon Fra 1.juni 2005 gjelder

Detaljer