PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no"

Transkript

1 PKO-nytt PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: Rehabiliteringstilbud og Koordinerende enhet Foto: Colourbox Foto: Colourbox Foto: Colourbox Foto: Colourbox Foto: Colourbox I Vestre Viken helseområde er det flere private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-Øst innen dag- og døgnrehabilitering. Disse tilbyr rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå og inngår i oppgaveog funksjonsdelingen innenfor vårt sykehusområde. Henvisning av pasienter gjøres av blant annet sykehus, fastleger eller private legespesialister. På internettsiden viken.no er det laget en ny side Koordinerende enhet Denne tjenesten kan veilede deg som har bruk for rehabiliteringseller habiliteringstjeneste. Her kan man få oversikt over hvilke tilbud som finnes i vårt foretak og i regionen. for rehabilitering og habilitering. Den er ment til bruk for pasienter, pårørende og fastleger. Fra disse sidene kan man søke seg til Rehabiliteringstilbudene i Helse Sør Øst. Der vil du finne tilbud om rehabilitering sortert både etter diagnosegrupper og navn på rehabiliteringssted. Informasjonstelefonen for ReHabilitering i Helse Sør-Øst: Telefon man-fre kl Det finnes også et rehabiliteringsnettverk på tvers av klinikker og avdelinger i Vestre Viken som kan kontaktes direkte dersom du vet hvilket fagområde du har spørsmål rundt. Oversikt over ansvarlige personer finner du på Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken har tilbud om pasient- og pårørendeopplæring som omfatter informasjon, undervisning og veiledning. Opplæringen skal legge til rette for pasienten som aktiv deltager i egen behandling og rehabilitering der målet er mestring. Oversikt over alle kurs og tilbud finner du også på Vestre Viken sine nettsider. Vestre Viken sine internettsider. Du kan ringe sentralbordet i Vestre Viken og bli satt over til personen du ønsker kontakt med. Telefon sentralbord: Fra redaktøren Etter en lang og varm sommer er vi nå godt i gang med PKO arbeid. Det har vært arrangert emnekurs i Akuttmedisin på Drammen sykehus og emnekurs i Geriatri går over flere kvelder gjennom høsten på Bærum sykehus. I dette nummeret kan du blant annet lese om rehabiliteringstilbud, prioritering av henvisning til DPS, hvordan henvise til fosterdiagnostikk og informasjon fra barsel og føde på Bærum. I tillegg er det mye nyttig informasjon fra Klinikk for medisinsk diagnostikk. Vi prøver å lage et PKO-nytt som er interessant og nyttig for fastleger og andre henvisere. Er det noe du savner eller vil lese mer om? Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger og innspill på innholdet i PKO-nytt. Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

2 Klinikk for medisinsk diagnostikk Avdeling for bildediagnostikk Vestre Vikens internettside, vestreviken.no, har fått ny layout. Tilgang til informasjon fra bildediagnostikk får du via For henvisere på forsiden. Nytt på bildediagnostikks internettside: Under Pasientinformasjon Informasjon til barn: på røntgen: Kan skrives ut i pdf-format til pasienter/pårørende. Under Henvisningsstøtte Undersøkelser - oversikt: Beskriver undersøkelser som utføres ved de ulike sykehusene/seksjonene i VV HF, og hvilke undersøkelser som utføres etter henvisning fra relevant spesialist. Som hovedregel anbefales det at pasienter som forventes at skal behandles på sykehuset henvises til Avdeling for bildediagnostikk. Det gir en effektiv informasjonsflyt i relasjon til tverrfaglig samarbeid, samt at det forenkler muligheten for å kunne sammenligne med eldre bilder under oppfølging av pasienten. BILDE Innhold i henvisninger eksterne henvisere Innholdet er revidert i samarbeid med PKO. Denne huskelisten skal kunne gjøre det enklere å lage gode henvisninger til bildediagnostikk. Bl.a. minner vi om at det er viktig at det opplyses om resultat ved tidligere relevant bildediagnostikk utenfor VV HF, samt at det presiseres i henvisningen dersom det ikke er ønskelig at bildediagnostikk evt skal kunne endre til annen undersøkelse. Helsebiblioteket - Radiologi og nukleærmedisin Helsebiblioteket - Retningslinjer for diagnostikk og behandling av pasienter med kreft BILDE Henvisningshåndtering ved ultralyd collum/thyreoidea IKT ved Bildediagnostikk Bærum Avdeling for bildediagnostikk har i ca 3 års tid, jobbet med å få alle de radiologiske seksjonene over på felles Carestream RIS/PACS. Det som gjenstår er seksjon Bærum november skal omleggingen skje. Etter omleggingen vil det bli noe annerledes layout på svarene som sendes. Vi vil etter hvert slutte med utsending av papirkopi av svar som vi sendes elektronisk, når vi ser at vi mottar applikasjonskvittering. Denne prosessen vil gå over noen uker og vi vil ta direkte kontakt med legesentrene for å informere. Avd. Patologi Prøvetallet i Avd for patologi, Drammen Sykehus har økt mer enn forutsatt, og vi har pt. relativt lang svartid for ikke-prioritert diagnostikk. Dersom det ønskes svar på innsendt prøve til histologisk undersøkelse innen 3 uker, ber vi om at remissen merkes PRIO. Mvh Rune Lilleng Avd sjef PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

3 Klinikk for medisinsk diagnostikk Avdeling for medisinsk biokjemi Ny analyse: TB interferon-gamma release assay (TB-IGRA)(QuantiFERON ) Fra 1. juli 2014 er det åpnet for å benytte TB-IGRA som primæranalyse for å avdekke tidligere tuberkulosesmitte. Testen vil med dette i stor grad erstatte Mantoux intradermaltest. Denne endringen har medført at Rikshospitalet, som til nå har utført TB-IGRA for hele HSØ, ikke lenger kan påta seg oppgaven. Vi har derfor i vår avdeling validert denne testen hos oss og har fra 1. september inkludert TB- IGRA i analyserepertoaret for Vestre Viken. Fra denne dato blir ikke lenger disse prøvene videresendt RH men analysert ved vår seksjon i Drammen. Testen måler produksjonen av interferon-gamma fra CD4 T- lymfocytter etter stimulering med TB-antigener. Testen blir positiv dersom pasientens T-lymfocytter har blitt eksponert for disse antigenene tidligere, det vil si hvis pasienten har vært TBsmittet. Fordelen med TB-IGRA er at testen, i motsetning til Mantoux test, ikke affiseres av BCG vaksinering. Testen er derfor relativt spesifikk. Utslag i testen skyldes nesten alltid smitte med Mycobacterium tuberculosis. Men smitte med enkelte andre mykobakterier kan også gi utslag i testen (eks. M. bovis, M. africanum, M. marinum). Dette er imidlertid sjeldent forekommende. Testen er ikke egnet til å diagnostisere aktiv tuberkulose. Den gir kun informasjon om smitte har funnet sted tidligere. En positiv test kan heller ikke brukes for å stadfeste risiko for utvikling at tuberkulose hos smittede. Som ved Mantoux test, kan falske negative resultater forekomme, spesielt hos barn under 5 år, hos immunkompromitterte og hos pasienter med pågående alvorlig Nyhetsbrevet gis ut av: Avdeling for medisinsk mikrobiologi Kontaktinformasjon: Seksjon Drammen tlf Seksjon Bærum: tlf sykdom. Ved nylig førstegangs TB-smitte skjer omslag til positiv test omtrent 6 uker etter smittetidspunktet. Prøvetakingen innebærer tapping av blod på tre ulike rør: Ett rør som inneholder TB-antigener, ett positivt kontrollrør som inneholder et generelt lymfocyttstimulerende stoff (phytohaemagglutinin) og ett negativt kontrollrør. Disse spesialrørene er meget kostbare og vil som hovedregel ikke bli sendt ut til rekvirenter. Pasienter som skal få utført TB-IGRA må derfor henvises til en av prøvetakingspoliklinikkene ved Avdeling for medisinsk biokjemi i Vestre Viken i ordinær åpningstid. Prøvene blir brakt til Avdeling for medisinsk mikrobiologi hvor videre prosessering, analysering og svarrapportering utføres. Prøvene vil bli besvart som enten POSITIV, GRENSEVERDI, NEGATIV eller INKONKLUSIV. POSITIV anses bekrefte tidligere smitte med M. tuberculosis. GRENSEVERDI usikkert om tidligere smitte med M. tuberculosis har funnet sted. NEGATIV ikke holdepunkt for tidligere smitte med M. tuberculosis. (OBS barn <5 år og immunkompromitterte!) INKONKLUSIV Lymfocyttene lar seg ikke stimulere (negativ positiv kontroll), eller Generell lymfocyttstimulering (positiv negativ kontroll)(sjelden). Vestre Viken Pål A. Jenum Kontaktinformasjon: Avdelingssjef, professor dr.med. Seksjon Drammen tlf Avdeling for medisinsk mikrobiologi Seksjon Bærum: tlf Vestre Viken HF PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

4 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Hans-Gunnar Wear-Hansen - Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Jan Robert Grøndahl - Medisinsk avdeling - Prioriteringsveileder; PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE Spesialisthelsetjenesten mottar årlig over en million henvisninger. For at spesialisthelsetjenesten skal kunne gi helsehjelp med god kvalitet er det avgjørende at vurderingene av henvisningene skjer raskt, er faglig betryggende og at pasientenes rettssikkerhet ivaretas. Lov om pasientrettigheter og forskrift om prioritering av helsetjenester mv. er det lovmessige grunnlaget for prioritering av pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten og utgis av Helsedirektoratet. Innhold i dette dokumentet er ofte ukjent for Fastlegen. Det er nyttig for Fastlegen å være orientert om prioriteringsforskriften som anvendes som beslutningstøtte i vurdering for helsehjelp basert på våre henvisninger. Her er et kortfattet sammendrag innenfor psykisk helsevern for voksne: Rettightsvurdering til helsehjelp skal som hovedregel gjøres når henvisningen til elektiv helsehjelp mottas i spesialisthelsetjenesten. Alle henvisninger som mottas i spesialisthelsetjenesten skal vurderes i forhold til prioriteringsforskriften for å kunne avgjøre om: pasienten har rett til prioritert («nødvendig») helsehjelpi spesialisthelsetjenesten pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til prioritert helsehjelp pasienten ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Pasienten har rett til prioritert («nødvendig») helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når hvert av følgende vilkår er oppfylt: pasienten har et visst prognosetap med hensyn til levetid eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen de forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt Pasienter som får rett til prioritert helsehjelp skal få en medisinsk forsvarlig frist for når helsehjelpen senest skal starte Alle tre vilkårene må være oppfylt for at en pasient skal ha rett til nødvendig helsehjelp. Pasienten gis derved forrang i forhold til andre som også vurderes å ha behov for spesialisthelsetjenester, men med lavere prioritet. De pasientene som blir tildelt rett til nødvendig helsehjelp, skal få en frist for når faglig forsvarlighet krever at Helsehjelpen senest skal starte. Enhver pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten har rett til å få helsetilstanden vurdert innen maksimalt 30 virkedager. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom bør det være en maksimumsfrist på 15 dager. For barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet er fristen 10 virkedager. Når det gjelder psykisk helsevern for voksne er det også tatt med kriterier som kan tillegges vekt mht rett til prioritert helsehjelp som forventet nytte av helsehjelpen, funksjonsfall, alder, komorbide tilstander, omsorg for barn, suicidalitet, selvskading, traumatiske livshendelse, og personlighetspatpologi. Figuren på neste side illustrerer bruk av prioriteringsveileder ved fastsetting av rettighet og frist for helsehjelp: Henvisning ortopediske pasienter til Drammen sykehus Når det gjelder henvisninger til ortopedi i Drammen kan det, for eksempel på Kongsberg sykehus, være kortere ventetider. Man kan ikke bare uten videre henvise pasientene fra Drammen til Kongsberg. Man må innhente samtykke fra pasientene først. Dette er tidkrevende. For å bli henvist der det er kortest ventetid er det ønskelig at fastlegene spør pasientene om det er greit at Drammen sykehus eventuelt videresender henvisningen til annet sykehus i Vestre Viken hvis det er hensiktsmessig, og at dette skrives i henvisningsskrivet. Halfdan Aass Fagdirektør Vestre Viken Avd. for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus i samarbeid med Praksiskonsulentordningen i Drammen PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

5 Kilde: Prioriteringer, Psykisk helsevern Kategori: Veiledere, Utgiver: Helsedirektoratet, År: 2008, IS-nummer: IS-1582 Manjit Kaur Sirpal Spesialist allmennmedisin/praksiskonsulent Klinikk for Psykiskhelse og Rus, Drammen DPS Vestreviken HF Drammen Sykehus, Mobil PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

6 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathisen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Berit Marstein - Avdeling for medisinsk diagnostikk - Du er ikke den eneste, for barn med foreldre som sliter psykisk eller med rus Startkurs for sykelig overvektige som ønsker kirurgisk behandling Starter når fulltegnet Starter når fulltegnet Fullstendig oversikt over tilbudet i Vestre Viken finner du på vestreviken.no/pasient/læring-og-mestring Fullstendig oversikt over tilbudet i Vestre Viken finner du på vestreviken.no/pasient/læring- og- mestring Flere fastleger etterlyser informasjon om tilbud ved Føde-/barsel avdelingen Bærum sykehus. Dette er informasjon som paret selv får tilsendt når det søkes om rutineultralyd ved sykehuset. Informasjonen ligger også lett tilgjengelig på avdelingens Internett side. I 2013 var det 1550 fødsler ved sykehuset. Fødeavdelingen tar imot både friske normalfødende kvinner og kvinner med risiko. Avdelingen er godkjent som mor barn vennlig avdeling/sykehus. Ultralydscreening uke 18. Fødepoliklinikk med to faste jordmødre og mulighet for time samme dag når det er behov for det. Eget tilbud til kvinner med fødselsangst. Svangerskapspoliklinikk ved gynekolog i samarbeid med jordmor for risiko-gravide dvs diabetes mellitus type 1 og 2, svangerskapsdiabetes, overvekt fedme, endokrine sykdommer. Poliklinikken drives i samarbeid med endokrinolog, ernæringsfysiolog med mer. FFT Forebyggende familieteam eget tilbud til gravide og småbarnsforeldre som strever i forhold til psykisk helse, alkohol og andre rusmidler. Omvisning på Fødeavdelingen: Tirsdag og torsdag kl 14 samt siste torsdag i måneden kl Møt opp ingen forhåndsavtale. Slik gjør vi det Lærings- og og mestringssenteret ved Bærum ved Bærum sykehus sykehus holder flere holder ganger flere i året ganger kurs i året kurs for pasienter for og pasienter pårørende. og pårørende. Pasientene Pasientene må ha henvisning må ha henvisning fra fastlege fra fastlege for å for delta. å delta. Her er en oversikt for høsten Her er en oversikt for høsten Ultralyd halskar som ledd i utredning av TIA skal henvises GSR. Oversikt over kurs ved LMS Bærum høsten 2014 Kurstittel Tidspunkt Pårørende til bipolare Høsten 2014 Denne pasientgruppen vil bli raskt innkalt og undersøkt. Menn med prostatakreft og deres pårørende 7. og 14. oktober Øvrige radiologiske undersøkelser Diabetes type og 28. oktober av hals henvises radiologisk Temadag for slagrammede 10.nov avdeling. Hypothyreose 17. og 24. november 20/11, 27/11, 4/12 og Kolskurs 11/12 INFORMASJON OM TILBUD PÅ FØDE-/BARSELAVDELINGEN BÆRUM SYKEHUS Fødselsforberedende kurs over to kvelder hvor en kveld er forbeholdt den gravide, med lett trening/avspenning i varmtvannsbassenget på MHH. Kveld nummer to teori for paret. Påmelding og informa-sjonsbrosjyre i forbindelse med ultralydscreeening. Barselavdelingen kan tilby enerom/ familierom til alle som ønsker det. Det er individuelt tilpasset lengde på barseloppholdet, foreldre og det nyfødte barnet er innlagt til de er reiseklare, oftest 2 3 døgn. Pris kr 300/døgn for ledsager. Ammepoliklinikk med kort ventetid. Hilde Beate Gudim, PKO. PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

7 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - Henvisning til tidlig UL av gravide/prenatal diagnostikk Indikasjon I Norge tilbys prenatal diagnostikk når: 1) Det er økt risiko for kromosomfeil. Slik økt risiko er det ved høy alder hos moren. I Norge tilbyr man alle som er 38 år eller eldre ved forventet termin slik undersøkelse. 2) Kvinnen selv eller partner har et barn med eller foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik 3) Kvinnen selv eller partner har et barn med alvorlig X-kromosombundet recessiv sykdom, og det er grunn til å tro at kvinnen er bærer av sykdomsanlegget. 4) Epilepsi hos moren. 5) Mistanke om infeksjonssykdom som kan skade fosteret. Andre: I spesielle tilfeller, for gravide som er i en vanskelig livssituasjon og mener at de ikke kan klare den ekstra belastningen et sykt eller funksjonshemmet barn kan medføre. For kvinner som har stor angst, kan det tilbys ultralydundersøkelse evt kombinert med blodprøver i uke 13. For å kunne vite eksakt hvor langt svangerskapet er kommet vil det være nødvendig å få tatt en tidlig UL ved lokalt sykehus. Dette bør skje senest innen utgangen av svangerskapsuke 11. Husk da på at dette ikke er prioritert undersøkelse, og ventetiden til UL undersøkelse kan bli 1-2 uker. Fastleger må derfor være oppmerksom på viktigheten av å henvise tidlig til prenatal diagnostikk for risikotilfeller, og det er nødvendig at hjelpepersonell ved legekontor kjenner til prosedyrene. Når indikasjon for evt tidlig UL er til stede er det viktig å sette opp time raskt hos fastlegen, anbefalt rundt graviditetsuke 6-8. Kommer den gravide sent til fastlegen, dvs i svangerskapsuke 11 eller senere må fastlegen selv henvise raskt til OUS. OUS, Medisinsk Genetisk avdeling og Seksjon for Fosterdiagnostikk ved Rikshospitalet ønsker den gravide inn til samtale, blodprøver og UL så tidlig som mulig. Vurdering og henvisningsrutine: 1. Tidlig vurdering hos fastlegen for risikogrupper og henvisning til UL ved lokalsykehus for bekreftelse av svangerskap og fastslå svangerskapslengde 2. Genetisk veiledning: Avdeling for Medisinsk genetikk, OUS HF, Rikshospitalet Tlf: mandag fredag kl 08:00 15:00. Tlf Blodprøvescreening: DUO test kan tas i uke uke 13+6 Trippeltest uke uke Tidlig UL us (nakketranslucens) uke 11+0 uke 13+6 Genetisk avdeling tar kontakt med Seksjon for Fosterdiagnostikk ved Rikshospitalet (Tlf: mandag fredag kl 08: ) og avtaler time til UL. PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

8 Genetisk fosterdiagnostikk I Norge er informasjon og veiledning i forbindelse med genetisk fosterdiagnostikk regulert av Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi. Medisinsk genetisk avdeling, OUS er godkjent til å kunne innvilge genetisk fosterdiagnostikk ved metodene som er nevnt nedenfor. Duotest (blodprøve av den gravide og ultralydtest) Duotest i kombinasjon med ultralydsundersøkelse av fosteret er et nytt tilbud i Norge til alle gravide som vil være over 38 år ved termin. Sannsynligheten for visse kromosomavvik hos fosteret øker med kvinnens alder. Med denne screeningmetoden beregnes sannsynligheten for at fosteret har kromosomavvikene Down syndrom (trisomi 21), trisomi 13 og trisomi 18. Det vanligste er Down syndrom. Sannsynligheten for andre kromosomavvik eller genfeil kan ikke beregnes. Ved duotest måles konsentrasjonen av to hormoner i en blodprøve fra den gravide. Ved ultralydundersøkelsen måles tykkelsen av en fold i fosterets nakkeregion. Økt tykkelse innbærer økt sannsynlighet for Down syndrom, trisomi 13 eller 18. Resultatet av blodprøven kombineres med resultatet fra ultralydundersøkelsen, og sammen gir de sannsynligheten for at fosteret har Down syndrom trisomi 13 eller trisomi 18. Dersom den overstiger ca. 0.5% får den gravide tilbud om fostervannsprøve for å bekrefte eller avkrefte disse diagnosene. Duotesten kan tas fra uke 8+0 til uke 13+6 i graviditeten. Ultralydundersøkelsen skal tas mellom uke 11+0 og uke Duotest kombinert med ultralyd innebærer ingen kjent risiko for fosteret. Den gir ikke samme grad av sikkerhet som en fostervannsprøve. Ved denne metoden kan mellom 80 og 90% av fostre med Down syndrom oppdages (noe færre av tilfellene med trisomi 13 eller 18). Du kan forvente svar på prøven etter ca. 1 uke. Fostervannsprøve Under ultralydovervåking blir det ført en tynn tråd inn i livmoren, og det suges ut noen få milliliter fostervann. I fostervannet er det celler som stammer fra fosteret. Cellene må dyrkes for at man skal få mange nok til undersøkelsen. Dyrkingen tar et par uker. Det undersøkes om fosterets kromosomer har normalt antall og om de ser normale ut i mikroskop. Genene, som sitter på kromosomene, kan ikke sees. En fostervannsprøve tas etter 15 ukers graviditet. Prøven er forbundet med en abortrisiko på 0.5-1%. Alle tilfeller med Down syndrom, trisomi 13 og trisomi 18 kan oppdages. Du kan forvente svar på prøven etter 1 uke (hurtigtest PCR analyse). Morkakeprøve Denne prøven er forbeholdt kvinner med spesielt høy risiko for kromosomavvik eller med genetisk sykdom i familien. I praksis betyr dette kvinner som er ca. 44 år eller eldre ved termin, og kvinner med alvorlig genetisk sykdom i familien når familien er utredet og sykdomsgivende genfeil (mutasjon) eller kromosomfeil er kjent. Morkakeprøve tas etter 10 ukers graviditet. Det gjøres en forundersøkelse noen dager før undersøkelsen. Risikoen for abort som følge av morkakeprøve er 1-2 %. Hvor mange tilfeller som kan oppdages og hvor lang tid som går før svar avhenger av hva som ble undersøkt. Pål Steiran PKO-leder og PK kvinne-barn Vestre Viken HF, Ringerike sykehus PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

9 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - Somatiske undersøkelser ved debut av psykoselidelse. Kongsberg DPS ønsker å minne om viktigheten av somatiske undersøkelser ved debut av psykoselidelser. Somatisk utred-ning vil kunne avdekke utløsende årsaker samt kartlegge risikofaktorer for utvikling av senere somatiske lidelser. Følgende undersøkelser anbefales/bør vurderes. Nevrologisk undersøkelse. Blodtrykk, høyde, vekt, livvidde, KMI, HbA1C og lipidprofil. Pasienter med psykoselidelser har økt risiko for å utvikle hjerte/karsykdommer samt at enkelte medikamenter kan påvirke for eksempel kroppsvekt og blodtrykk negativt. MR/CT av hodet. Indisert ved unormal nevrologisk undersøkelse, ønsker om å utelukke mistanke om tumor eller avdekke forandringer i hjernen ved symptomer forenelig med demens. Undersøkelsen er normal ved schizofreni. CBC med diff. Anemi kan fremkalle slapphet og depresjonslignende symptomer. Symptomene ved anemi kan forveksles med negative symptomer. Avvikende MCV kan indikere vitaminmangel eller alkoholinntak. Baseline måling av neutrofile kan være nyttig ved fremtidig evaluering av eventuelle bivirkninger av antipsykotika. Stoffskifteprøver. Stoffskiftesykdommer kan gi/ forsterke negative symptomer. Stoffskiftet kan påvirkes av enkelte antipsykotika. Leverprøver og s-kreatinin. Avvikende prøver vil påvirke valget av medikasjon Vitaminer. Folinsyremangel kan utløse fatigue og kan indikere kronisk alkoholinntak. Vitamin B12 mangel kan gi kognitiv svekkelse og ataksi, men dette er uvanlig. Urin ruspanel og evt. U-Etylglukuronid (EtG) og U-Etylsylfat (EtS). Samtidig rusmiddelmisbruk ved psykoser er av stor klinisk betydning, fordi det har en negativ effekt på prognosen og kan påvirke valget av behandling og oppfølging. Studier har rapportert om lengre psykoseepisoder, oftere tilbakefall og rehospitalisering, økt symptomtrykk samt senket funksjonsnivå og behandlingsmotivasjon. Samtykke bør foreligge. Negativt ruspanel ved samtidig psykose senker sannsynligheten for rusutløst psykose og er viktig differensialdiagnostisk. Prøver på spesielle indikasjoner: EKG tas på avdeling før oppstart med medikamenter som kan utløse forlenget QT tid hvis det foreligger familie-anamnese på hjertesykdom. Opplysninger fra fastlege om tidligere sykdommer og hjerte/kar sykdom i familien er derfor viktig. HIV test. Tas ved mistanke om seksuelt overførbare sykdommer. HIV kan gi psykiske symptomer og bør utelukkes. Syfilis test. Tas ved mistanke om seksuelt overførbare sykdommer. Syfilis kan gi psykiske symptomer og bør utelukkes. Somatisk utredning bør ikke forsinke henvisning til spesia-listhelsetjenesten. Kongsberg DPS vil gjennomføre en del av utredningen ved eventuell innleggelse. Ved poliklinisk utredning/oppfølging vil utredningen skje i samarbeid med fastlegen. Kilder: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. BMJ Best Practice. PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

10 Sårprosjekt På Kongsberg er det iverksatt et prosjekt med tanke på bedre samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten omkring sår og da spesielt diabetiske fotsår. Det er nedsatt en prosjektkomite bestående av 2 sykepleiere fra kir. pol. med spesialfelt sår, i tillegg til en fagkoordinator/sykepleier fra Kongsberg kommune og praksiskonsulent. I tillegg til å skape en felles forståelse for sår og tiltak spesielt for diabetessår, er det ønskelig å lage et flytskjema i forhold til henvisninger og sårbehandlinger. Dette skal inkludere en tiltaksplan som også omfatter konkrete sårbehandlings-prosedyrer og ansvarsfordeling mellom 1. og 2. linjen. Det lages en bytteliste for forskjellige bandasjetyper med samme bruksområde. Kongsberg sykehus har ikke egen sårpoliklinikk, men sårbehandling er en del av arbeidet ved kirurgisk poliklinikk. Det er ingen egen lege tilknyttet sårbehandling v/poliklinikken. Innenfor ortopedisk poliklinikk er det sykepleiere med eget ansvarsområde knyttet opp til ortopediske sår og slike sår kan følgelig vurderes og ivaretas der. Alle andre sår inkl. diabetiske fotsår, skal ved behov henvises sårpoliklinikk Drammen hvor man gjør en utredning/vurdering. Deretter kan pasienten ivaretas på kir pol på Kongsberg. Alternativt kan pasienten bli overført til fastlegen. Det tas sikte på at sårbehandlingsprosedyrene og byttelister gjøres tilgjengelig for fastlegene når dette er ferdig utarbeidet og godkjent. PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

11 Mobil røntgentjeneste Vi minner om Mobil røntgentjeneste: Mobil røntgen tilbys pasienter i sykehjem og omsorgsboliger i Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Boligene må ha trappefri adkomst (evt. heis), tilstrekkelig strømtilførsel (16 A-kurs med jordet kontakt), vanlig dørbredde og det må være personale til stede ved undersøkelsen for eventuell assistanse. Mobil røntgen kan utføre: Røntgen av skjelett, lunger, oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel). Mobil røntgen kan ikke utføre: Røntgen av hode, nakke, MR, CT og ultralyd. Ved kliniske symptomer som tilsier innleggelse på sykehus, skal Mobil røntgen ikke benyttes. Det er bare lege som kan henvise til røntgenundersøkelse. Henvisning må utfylles og ligge klar på sykehjemmet/omsorgsboligen til undersøkelsen skal utføres. Mobil røntgen er tilgjengelig: Mandag fredag kl Bestilles ved å ringe tlf eller ved å sende henvisning til: Vestre Viken, Avd. for bildediagnostikk, Bærum sykehus, 3004 Drammen. Bildene beskrives av radiolog enten ved Drammen eller Bærum sykehus avhengig av hvor pasienten hører hjemme. Svar sendes henvisende lege via elektronisk meldingsutveksling eller ordinær post. Ved undersøkelser som er merket Haster, gis svar pr. telefon til henvisende lege samme dag. NB! Viktig med telefonnummer til henvisende eller til annen lege, ev. legevakt som kan kontaktes ved funn. Hjemmeside for Mobil røntgen finnes via Med vennlig hilsen Clementine Iwe Thorsteinsen Prosjektleder/Mobil røntgentjeneste September PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

12 Sårkurs på Bærum sykehus for leger og hjelpepersonell Et kompetansehevingsprosjekt i samarbeid mellom Bærum sykehus og Bærum kommune. Bærum sykehus og Bærum kommune arrangerer et to dagers seminar i sårbehandling med fokus på diabetessår og kreftsår. Dette er del to av Prosjekt SÅR som startet våren 2013, men det er ikke nødvendig å ha vært med på del en for å ha utbytte av kurset. Første del omhandlet decubitus, venøse- og arterielle leggsår. Prosjektet ledes av palliativ sykepleier Eva Engebrigtsen ved Generell medisin, Bærum sykehus. I prosjektgruppen sitter 4 spesialsykepleiere fra Bærum kommune og 2 spesialsykepleiere fra Bærum sykehus. Vi inviterer til seminardager 6. og 13. november, fra kl på Bærum sykehus. Vi vil på det sterkeste anbefale deltagerne om å delta på begge dager, da innholdet er ulikt. Begge dager koster kun kr. 250,-. Og dette er inkludert kursmateriell og lunch. Påmeldingsfrist er 23. oktober. Vi ber om at påmelding samles fra det enkelte legekontor og sendes til prosjektleder, Spørsmål sendes til samme adresse. Med vennlig hilsen Eva S. Engebrigtsen Prosjektleder, Prosjekt SÅR Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurskvelder man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig for fastleger og medarbeidere. PKO Bærum sykehus inviterer: Tema: Palliasjon Tid: Onsdag 29. oktober kl Sted: Auditoriet Bærum sykehus Foredragsholder er Overlege Lena Turzer fra Palliativt team. Tema som vil bli tatt opp: Introduksjon av palliativt team Opioider til kreftpasienter; hvilke og hvordan Alternativ medisinbruk blant kreftpasienter, til nytte eller skade? Kreft og fysisk aktivitet Hjemmedød Pris: Gratis Velkommen! PKO-nytt Utgitt: Oktober 2014 Opplag: 800 Layout og trykk: Wittusen & Jensen PKO-nytt_NR.3_2014.indd :16

Bioteknologiloven. Loven ble vedtatt i gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i

Bioteknologiloven. Loven ble vedtatt i gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i Bioteknologiloven Loven ble vedtatt i 2003 Stortinget ønsket evaluering etter 5 år 2009-11 gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i 2015-16 Fosterdiagnostikk Betegnelsen fosterdiagnostikk

Detaljer

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør

Sosial og helsedirektoratet. Bjørn Inge Larsen Direktør IS-23/2004 Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i svangerskapet Bruk av ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen og i forbindelse med fosterdiagnostikk 2 Forord Den 1. januar 2005 trer

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger

Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger Prioriteringsforskriftens innvirkning på henvisninger http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/ Nasjonal praksiskonsulentkonferanse Hamar 11. juni 2009 Normer

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Fosterdiagnostikk for Huntington. Øivind Braaten, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus

Fosterdiagnostikk for Huntington. Øivind Braaten, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus Fosterdiagnostikk for Huntington Øivind Braaten, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus Undersøkelse i svangerskapet Tre muligheter: Morkakeprøve Sette inn egg som er undersøkt på forhånd

Detaljer

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, 5. desember 2011 Tidlig ultralyd Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Nevrokirurgi Ikke-rumperte cerebrale aneurismer

Detaljer

Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

Prioriteringsveileder nevrokirurgi

Prioriteringsveileder nevrokirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder nevrokirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Vurdering av dagen praksis for abort etter 22. svangerskapsuke

Vurdering av dagen praksis for abort etter 22. svangerskapsuke v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/6378-8 Saksbehandler: Cecilie Sommerstad Dato: 29.10.2014 Vurdering av dagen praksis for abort etter

Detaljer

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle Tema: Barn som har alvorlig syke foreldre PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Erik Shetelig E-post: erik.shetelig@vestreviken.no PKO-nytt 4-2012 Barn som har alvorlig syke foreldre.

Detaljer

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Internt notat Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Delrapport Moving on Wenche da Cruz 18.11. 2015 Christine Furuholmen, samhandlingssjef Mai Bente Myrvold,

Detaljer

Geriatri Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Geriatri Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Geriatri Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk innledning geriatri Funksjonssvikt

Detaljer

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - Thoraxkirurgi 3 Håndsvetting og rødming 4 Lungemetastase

Detaljer

Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter.

Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter. Rettighetsvurdering i forhold til ruspasienter. Overlege Rune T. Strøm ARA 12.oktober 2006 16.10.2006 Rune Strøm ARA 1 Prioriteringsforskriften Bygger på Lønning II-utvalgets inndeling av helsetjenester

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Anne-Karin Vik, Oslo universitetssykehus Trine Bathen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Nordisk seminar: Et

Detaljer

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser.

Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. 1 Ny Pasient- og brukerrettighetslov og Fritt behandlingsvalg: Konsekvenser for prioritering, organisering og arbeidsprosesser. Baard Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF. Prioriteringsgapet Forventninger

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd. Tidlig ultralyd i svangerskapet 1

Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd. Tidlig ultralyd i svangerskapet 1 Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd Tidlig ultralyd i svangerskapet 1 Ulike diskusjoner om tidlig ultralyd en diskusjon om medisinskfaglige aspekter - helsemessig betydning

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Prioriteringsveileder thoraxkirurgi

Prioriteringsveileder thoraxkirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder thoraxkirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene?

Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene? Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene? Gunnvald Kvarstein Professor UIT, overlege UNN (OUS) TIRSDAG 21.10 KL 15.50-16.20 Omfanget av problemet langvarig smerte? «50 % av voksne personer som

Detaljer

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 MOBIL RØNTGENTJENESTE VESTRE VIKEN HF OG ASKER, BÆRUM, DRAMMEN, HURUM, LIER, NEDRE EIKER, RØYKEN, SANDE,

Detaljer

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning revmatologi 3 Muskel- og skjelettsmerter med leddhevelse

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

Prioriteringsveileder kvinnesykdommer

Prioriteringsveileder kvinnesykdommer Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder kvinnesykdommer Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Prioriteringsveileder karkirurgi

Prioriteringsveileder karkirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder karkirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi

Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder oral- og maxillofacial kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, oral kirurgi og oral medisin Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - kjevekirurgi

Detaljer

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Lars Nysether Overlege Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Regional koordinerende

Detaljer

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 9.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 06/2013 28.01. 2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 21.januar. 2013 Saksbehandler: Christine Furuholmen Direkte telefon: 48 08 27 04 Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Status for samhandlingsreformen Møte Saksnr. Møtedato

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering ( )

Forslag til nasjonal metodevurdering ( ) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.09.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Erfaringer fra pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft

Detaljer

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre

Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Forebygging av fall utvikling av en kunnskapsbasert prosedyre Lillestrøm 15.01.2015 Bakgrunn Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker og innebærer ofte sykehusinnleggelse.

Detaljer

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver

Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord. Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habiliterings- og rehabiliteringstilbud I Helse Nord Knut Tjeldnes, seniorrådgiver Habilitering og rehabilitering i Helse Nord Tilbud i rehabiliteringsavdelinger Habiliteringstjenesten Ambulante team Rehabilitering

Detaljer

Barnekirurgi / kirurgi på barn Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Barnekirurgi / kirurgi på barn Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Barnekirurgi / kirurgi på barn Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - barnekirurgi / kirurgi på barn 3 Anorectale

Detaljer

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov»

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov» Helsedirektoratet postmottak@helsedir.no Oslo, 30. september 2013 Vår ref: 1137-TLH/ste Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

Nytt pasientforløp for brystkreft

Nytt pasientforløp for brystkreft Nytt pasientforløp for brystkreft Avdelingsoverlege Anders M Hager Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Sykehuset i Vestfold HF Samhandlingsmøte 29.10.14 BDS og de fagansvarlige overleger Brystdiagnostikk,

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

2 spørsmål og 2 svar. Hva menes? 24/04/2015. Forhistorien

2 spørsmål og 2 svar. Hva menes? 24/04/2015. Forhistorien Kreftonferansen, Radiumhospitalet, 23.4.215 va er begrunnelsen for Prioriteringsutvalgets foreslåtte kriterier, og hva betyr de i praksis for prioritering av kreftbehandlinger? 2 spørsmål og 2 svar Begrunnelsen

Detaljer

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Trygve Kongshavn Fastlege Avd sjef Praksiskonsulentordningen (PKO) i vestre Viken Målsetning: Trygghet

Detaljer

Rapport. Rettighetsvurdering av henvisninger til delytelse J- Kronisk muskel og bløtdelssmerte. Regionalt nettverksmøte med PKO

Rapport. Rettighetsvurdering av henvisninger til delytelse J- Kronisk muskel og bløtdelssmerte. Regionalt nettverksmøte med PKO Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Rapport Rettighetsvurdering av henvisninger

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Tuberkulose blant ansatt i barnehage - smitteoppsporing

Tuberkulose blant ansatt i barnehage - smitteoppsporing Oslo kommune Bydel Grünerløkka Grünerløkka Smittevern Tuberkulose blant ansatt i barnehage - smitteoppsporing Avdelingshelsesøster Mone Tsahai Kildal Grünerløkka Smittevern Oslo kommune Fagdag 6. november

Detaljer

Prioriteringsveiledere

Prioriteringsveiledere Prioriteringsveiledere Gjennomgang av de nye prioriteringsveilederne for habiliteringstjenstene for barn/unge og voksne i spesialisthelsetjenesten Hans Petter Aarseth Prinsipper for prioriteringer i Norge

Detaljer

Utvidet helsekontroll

Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll er utviklet i M3 Helse på basis av vår tverrfaglige kompetanse og mange års erfaring fra systematiske helsekontroller. Dette er en meget omfattende helsjekk

Detaljer

Samhandlingsprosjekt 2014

Samhandlingsprosjekt 2014 OVERSIKTEN INNBEFATTER PROSJEKT DER EN ELLER FLERE KOMMUNER ER INVOLVERT, I SAMARBEID MED VVHF Kommunehelsesamarbeid Vestre Viken Elektronisk samhandling Oppfølging av meldingsløftet Ragnar Husum ragnar.husum@vestregionen.no

Detaljer

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Hilde Toresen, rådgiver smittevern Smittevernkontoret, Stavanger kommune Torgveien 15 C, 3.etg. Tlf 51508583 hilde.toresen@stavanger.kommune.no MÅL Tuberkulosekontrollen

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor

Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor Erkjennelse og endring alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre Torgeir Gilje Lid. Nytorget legesenter/uib/unihelse/korfor 1 Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag oppgitt totalforbruk HUNT2 (1995-97) HUNT3

Detaljer

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Oslo kommune Nye Aker Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer Tilbudet som etableres skal: være bedre eller like godt som et alternativt

Detaljer