EUROPA I KRiSE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUROPA I KRiSE. www.umeu.no"

Transkript

1 EUROPA I KRiSE

2 INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån fra EU (Hellas, Irland, Portugal, Kypros og Spania), men mange flere land sliter med stor statsgjeld og usikre framtidsutsikter. På både eget initiativ og etter instruks fra EU sier europeiske stater opp ansatte, kutter i velferdsordninger og selger unna offentlig eiendom for å redde økonomien, dvs bankene. Konsekvensene av dette er det vanlige folk som merker. Er det riktig at folk skal betale for ei krise de ikke har skapt? Ungdom mot EU mener at det er en urettferdig stor byrde som blir lagt på vanlige folk, og spesielt på ungdom. Dessuten ser vi at de tiltakene som iverksettes på ingen måte er fruktbare, tvert i mot forverrer og forlenger de krisa. Med dette heftet ønsker vi å sette fokus på de sosiale konsekvensene av krisa og på hvordan Norge kan bidra på en solidarisk måte til å finne løsninger på krisa. Norge er ikke medlem av EU, og er foreløpig en rolig øy i et ellers stormfullt hav. Siden vi ikke har euro som myntenhet kan vi føre en selvstendig økonomisk politikk, ved blant annet å ta i bruk ekspansive budsjetter i krisetid og ved å bruke rentenivået til å stimulere økonomien. Norge bør vise solidaritet med de kriserammede landene, men foreløpig har vi mest lagt stein til byrden ved å gi lån via Det internasjonale pengefondet (IMF). På den måten legitimerer vi EUs og IMFs krav og hever renter. I tillegg har Oljefondet investert i gresk gjeld og var en av aktørene som var mest motvillig til å slette deler av gjelda i forhandlingene om den andre greske krisepakken. OPPHAVET Den økonomiske krisa i Europa ble utløst av ei finanskrise i boligmarkedene i USA i Mye av grunnlaget for gjeldsproblematikken i USA kommer av at reallønningene knapt har økt siden midten av 1970-tallet, mens det har vært vekst i boligpriser. Dette har medført at vanlige folk i USA har måttet ta opp større og større boliglån, noe som for mange var mer enn de kunne betjene. Den samme trenden med at økte lånopptak har kompensert for manglende lønnsvekst har vi og sett flere steder i EU. Som kompensasjon for at industriproduksjon i stor skala har blitt nedlagt eller flagget ut i Vesten, begynte store deler av finansnæringa å omsette verdipapirer med pant i usikre lån. Da flere av disse lånene ikke ble tilbakebetalt, ble det stilt spørsmål ved hvilken verdi som faktisk lå i verdipapirene som var basert på denne gjelda. Den stigende mistilliten som kom av dette førte til økt rente som gjorde lånene vanskeligere å betjene. Til slutt sprakk bobla som hadde blitt blåst opp i finansmarkedene, og en rekke av konkurser ble utløst. Finansmarkedene er svært tett integrert og banker over hele verden har lånt penger til hverandre. Det er sårbart, og da den amerikanske storbanken Lehman Brothers gikk over ende fikk det en dominoeffekt i resten av verden, noe som også truet europeiske banker og filialer. I stedet for å la bankene gå konkurs gikk europeiske regjeringer inn med penger og utstedte garantier mot konkurs. På denne måten dro en rekke land på seg stor statsgjeld. Det er stor grunn til å kritisere hvordan EU har taklet krisa, og bidratt til å befeste ei sosial krise. EU har gjort det vanskeligere for enkeltland å komme seg ut av den, i tillegg til at den har blitt brukt av ikke demokratisk valgte organer for å presse gjennom upopulær og usosial politikk, og for å gi mer makt til overnasjonale organer i Brüssel. Mange europeiske land sitter nå med massiv statsgjeld og sviktende tillit i markedene. Investeringer svikter og internasjonale kredittratingbyråer har gitt beskjed om at man ikke kan stole på at gjeldsrammede euroland kan betale for seg. Bedrifter går konkurs, arbeidsledigheten har skutt i været og lønningene synker. I tillegg svikter det offentlige sikkerhetsnettet.

3 EUROEN Eurosamarbeidet har gitt 17 av de 27 EU-landene felles valuta. Renta for eurosonen settes av Den europeiske sentralbanken (ESB) i Frankfurt. Renta brukes til å øke og dempe etterspørsel i henhold til den økonomiske situasjonen et land er i. Felles rente fratar medlemslandene et viktig styringsverktøy i den økonomiske politikken. Hovedproblemet er at rentenivået i eurosonen settes ut fra et gjennomsnitt som skal fungere for 17 forskjellige land med ulike økonomier. Det som fungerer bra for gjennomsnittet kan få negative konsekvenser for enkeltland. Dersom det er høykonjunktur i flere store euroland vil ESB sette en høy rente, men for land i lavkonjunktur er dette feil medisin. Da Irland og Spania fikk euro i 1999, fikk de også eurorenta, som gjorde det mye billigere å ta opp lån. Det muliggjorde store investeringer, særlig i boligprosjekter, noe det viste seg å ikke være tilstrekkelig etterspørsel etter. En uholdbart stor del av økonomien er nå basert på gjeld. Da Hellas ble med i Eurosonen i 2001, var det basert på feilaktige opplysninger om den greske økonomien. Finansdepartementet i Hellas fikk god hjelp av Goldman Sachs, en av verdens største investeringsbanker, til å skjule blant annet en statsgjeld som var langt høyere enn kravene som stilles til land som kan bruke euroen. Lånene ble tatt opp for å finansiere både privat og offentlig forbruk, som kompensasjon for fallende produktivitet og et ineffektivt skattesystem. Euroen ble en garantist for ytterligere lånopptak, og dannet ei omfattende gjeldsboble. På grunn av den felles valutaen er det ikke mulig å foreta en tradisjonell devaluering, det vil si svekke valutaen for å trekke til seg kapital fra utlandet og styrke hjemmemarkedet. I stedet gjennomfører de kriserammede landene en «intern devaluering» med kutt som gjør varer og tjenester billigere, noe som skal styrke konkurranseevnen. Dette er tiltak som får store sosiale konsekvenser.

4 ? OFFENTLIG HVA SKJER MED EU? Siden starten av krisa har EU brukt en håpløs situasjon for å overføre makt fra medlemslandene til EU. Det har blitt tydelig at det ikke fungerer å ha en felles valuta uten å ha noen form for felles finanspolitikk med skatteinnkreving og omfordeling. EUs ledere har investert mye prestisje i europrosjektet og nekter å gi det opp. Skylden for eurokrisa har blitt plassert nasjonalt, og derfor hevdes løsningen å være overnasjonal. EU har gjennom flere avtaler de siste årene sikret seg kontroll over nasjonale budsjetter, innført forbud mot tradisjonell motkonjunktur politikk og stilt krav om grunnlovfesting av nedbetaling av gjeld. De stiller krav til kutt i offentlige budsjetter i medlemslandene, og særlig til dem som ikke ser noen annen løsning enn å ta i mot kriselån. Tiltakene som blir gjennomført flytter beslutninger og makt fra nasjonalt nivå til EU-nivå, og det skjer uten forankring i demokratiske prosesser i medlemslandene. I skrivende stund jobber EU med å utarbeide et veikart som etter sigende har som mål å skape en fullverdig finansunion med felles budsjettpolitikk. Da er veien kort til Europas Forente Stater. GJELD FØR OG ETTER FINANSKRISA: STATSGJELD I % AV BNP Portugal Irland Italia Hellas Spania ,3 24,8 103,1 107,4 36, ,8 108,2 120,1 165,3 68,5 Kilde: Eurostat

5 sosiale konsekvenser AV KRISA I Hellas har kuttpolitikken hatt katastrofale sosiale følger. Arbeidsledigheten har mer enn doblet seg % av befolkningen lever i følge myndighetene selv i fattigdom. Det faktiske nivået er sannsynligvis betydelig høyere. Både lønninger og sosiale støtteordninger (som uføretrygd) har sunket med 40 % og folks levestandard har sunket drastisk som følge av dette. I tillegg går omtrent 5000 småbedrifter konkurs hver måned, og det er i slike bedrifter mesteparten av den greske arbeidsstokken er ansatt. I Spania ser det like ille ut. Spanske myndigheter har vedtatt å kutte omtrent 10 milliarder euro av budsjettet til offentlige helsetjenester og den offentlige skolen. Egenandeler på behandling og medisiner har økt så mye at pensjonister og folk med vanlig økonomi ikke lenger har råd til å være syke. Skolepenger økes, spesielle støtteordninger for unge i etableringsfasen har blitt avviklet, det er akutt mangel på arbeidsplasser og unge spanjoler tør ikke å stifte familie. Som om ikke det var nok, kastes flere familier ut på gata hver dag. Hele velferdsstaten er i ferd med å bryte sammen.t En rapport fra Eurostat sluppet 1. juni 2012 slår fast at ungdomsledigheten i hele EU i april 2012 var på 22.4 %, og den var høyest i Hellas (52.8 %) og Spania (52.7 %). I nyere år har det vært økt fokus på effektene av langtidsledighet, og det har kommet mange dystre rapporter på temaet. Disse har vist at folk som mister jobben sin i økonomiske nedgangstider har større problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet senere i livet, og har en betydelig dårligere lønn enn de som klarte seg gjennom nedgangstiden. I tillegg har ofre av langtidsledighet dårligere helse, de lever gjennomsnittlig flere år kortere enn resten av befolkningen og det er økt sjanse for at deres barn gjør det dårligere på skolen og ARBEIDSLØSHET I % Portugal Irland Italia Hellas Spania Hele EU Januar ,2* 4,4 6,4 8,7 8,2 4,4 Juni ,4 14,8 10,8 22,5** 24,8 10,4 * Estimat ** Tall fra april 2012 Kilde: Eurostat

6 i sitt fremtidige arbeidsliv. Jo lengre ledigheten varer jo sterkere blir effekten av å gå arbeidsløs. I krisetider går det hardest utover dem som har lite erfaring og som har blitt sist ansatt, altså unge arbeidstagere. Det er en utstrakt, og økende, bruk av midlertidige ansettelser, vikarer og ulønnede praktikantstillinger i europeisk arbeidsliv, og lønns- og arbeidsvilkår er under konstant press. Folk tar til takke med det de kan få, og det er bedre med en dårlig jobb enn ingen jobb. Mangelen på arbeidsplasser og langsiktige kontrakter gjør at unge heller ikke kommer inn på boligmarkedet og venter med å få barn. Kilde: Eurostat, juni 2012 ILO, FNs internasjonale arbeidsorganisasjon, slapp 26. april en rapport som slakter kuttpolitikken, og slår fast at den ikke har ført til flere jobber eller økt produktivitet, men tvert imot hatt motsatt effekt av det den skulle. Rapporten anslår at arbeidsledigheten kommer til å øke med flere prosent i 2012, og at fokuset på kuttpolitikk kan ende opp med å sende Europa inn i en ny resesjon. En annen rapport fra ILO slår fast at ungdomsledigheten i land som har gjennomført en slik kuttpolitikk er høyere og øker raskere enn i land som ikke har innført slike tiltak. De landene som har fulgt kutt- og dereguleringspolitikken i størst grad, hovedsakelig de i Sør-Europa, har vekst i økonomi og sysselsetting fortsatt å svekkes. World of Work Report 2012, International Institute for Labour Studies Det ensidige fokuset mange land i Eurosonen har på budsjettkutt gjør krisa i arbeidslivet verre, og kan føre til en ny økonomisk resesjon i Europa. Raymond Torres, Redaktør av World of Work Report ,4% av EU-borgere under 25 år er uten arbeid 52,8% av grekere under 25 år er uten arbeid Kilde: Eurostat, april ,7% av spanjoler under 25 år er uten arbeid Kilde: Eurostat, juni 2012 Kilder: ILO, Eurostat og How to Underdevelop a Nation: IMF-EU Prescription for Greece av Jon Kofas EKSTREMISME PÅ FRAMMARSJ Det er ikke bare økonomiske forhold som påvirkes drastisk av krisa. Overalt i Europa ser man en frammarsj av høyreekstreme og ofte nynazistiske grupperinger. Ekstremisme på begge sider av det politiske spekteret vokser. Når folk opplever at det politiske systemet og økonomiske livsgrunnlaget svikter får mange en følelse av avmakt og likegyldighet. Da kan de ekstreme politiske grupperingene vinne frem, og hat og mistillit spre seg. I kriserammede Hellas fikk det nynazistiske og rasistiske partiet Gyllen Daggry nesten 7 % av stemmene, og har i dag 18 seter i det greske parlamentet. Fra Hellas har det kommet rapporter om at dette partiet patruljerer gatene på jakt etter innvandrere og muslimer, og det er ikke trygt på gatene utenfor bykjernene for mennesker som ikke er eller ser gresk ut. I Tyskland har en nynazistisk gruppe som har drept 10 utenlandskfødte borgere blitt avslørt, i første runde i det franske presidentvalget fikk det høyreekstreme partiet 18 % av stemmene og under fotball-em i Ukraina fikk man se voldelige nynazistiske miljøer. Oppblomstringen av English Defence League i England, en gruppe som legitimerer bruk av vold mot muslimer for å redde engelsk kultur, har fått en massiv oppslutning i de lavere klassene i England og liknende organisasjoner har blitt stiftet rundt om i Europa. Det alle de høyreekstreme og nynazistiske oppblomstringene i Europa har til felles, er at de skylder de økonomiske problemene på økt innvandring, og bruker muslimhets og rasetenkning for å skape hat og fremmedfrykt i befolkningene for å så profilere seg selv som redningen. Dette er kanskje det skumleste symptomet på den økonomiske og sosiale krisa.

7 NORGES ROLLE i KRISA Norge er ikke medlem av EU og eurosamarbeidet, og derfor har vi hatt mulighet til å føre en økonomisk politikk som er uavhengig av EUs traktater og rentepolitikk. Det har vist seg å være veldig verdifullt. Men selv om vi står utenfor EU, betyr ikke det at vi kan la være å bry oss om det som skjer i resten av Europa. Det har også norske politikere gitt uttrykk for. Det er bra, men likevel må det stilles spørsmål ved måten vi bidrar på. Norge har valgt å støtte kriserammede land ved å gi lån gjennom Det internasjonale pengefondet. Ved å gjøre dette legitimerer vi et system som lar den økonomiske krisa gå utover vanlige folk, samtidig som vi hever renter fra de kriserammede landene. Som en respons på forverringen av krisa i Sør-Europa har Stortinget har vedtatt å doble lånesummen til Det internasjonale pengefondet. Men siden våre krisepakker gis gjennom IMF kommer de med krav om ytterligere kutt og privatisering av strategiske ressurser. Detter rammer arbeidsplasser, lønninger, pensjoner og et offentlig velferdstilbud som skal sikre et minimum av levestandard. Utenfor EU har vi muligheten til å bidra til de kriserammede landene uten å stille usosiale krav. At Norge i praksis fungerer som en rik kreditor i Nord og tjener gode penger på den sosiale krisa i Europa, maskert som et redningsforsøk er usolidarisk. NORGE OG IMF: Fram til 15. juni 2012 har Norge lånt ut 6 mrd. Spesielle trekkrettigheter, som tilsvarer cirka 54 mrd. norske kroner. 15. juni vedtok Norge å doble denne summen til 12 mrd. trekkrettigheter, eller 108 mrd. kroner. Den økonomiske politikken IMF driver frem har høstet stor kritikk hos organisasjoner som Slett U-landsgjelda, Friends of the Earth International og Third World Network.

8 DET FINNES ALTERNATIVER Da eurosamarbeidet ble inngått var det først og fremst et politisk og identitetsbyggende prosjekt, men advarslene fra økonomer var mange. Et valutasamarbeid uten felles finanspolitikk fungerer ikke, og nå bruker EU dette som argument for å legitimere mer overnasjonalitet og for å bygge ned velferdsordninger i medlemslandene. For å sitere utenriksminister Jonas Gahr Støre: «Euroen ble skapt av politikere som ikke kunne økonomi, nå skal den reddes av økonomer som ikke kan politikk.» Det finnes selvfølgelig ingen enkel vei ut av krisa, men Ungdom mot EU mener at linja EU og IMF har lagt seg på forsterker og forlenger en allerede vanskelig situasjon. Kutt i offentlige budsjetter og økte skatter rammer først og fremst arbeider- og middelklassen, og de ekstremt stramme budsjettene gjør det vanskelig å skape ny vekst og arbeidsplasser. Vi mener at det er helt nødvendig å satse på utdanning og arbeidsmarkedstiltak spesielt rettet mot ungdom. Det er avgjørende for at de skal bli økonomisk uavhengige, komme inn på boligmarkedet og tørre å satse på framtida. For at det skal bli mulig å bruke penger på dette på kort sikt, må kredi- torene gå med på å slette gjeld, og man må tørre å la råtne banker gå konkurs. I tillegg bør det gjennomføres omfattende skattereformer. Politiske prosesser og reformer i hvert enkelt land, og i EU, må forankres demokratisk. Det er avgjørende både for langsiktig planlegging og for å gjenopprette tilliten til politikere og hele det politiske systemet. Norge må bli en solidarisk aktør i Europa. I stedet for å gi lån gjennom IMF, og investere i gjeld gjennom Oljefondet, som vi skal tjene penger på, kan vi gjøre andre ting. Vi mener at vi kan gi mer støtte til kriserammede land. Det kan skje gjennom økte EØS-midler eller på andre måter, som for eksempel målrettede arbeidsmarkedstiltak i Norge eller EU. Vi kan gi lån med lang nedbetalingstid og lav eller ingen rente. Vi kan bistå med kompetanse på skattelovgivning. Internasjonalt kan vi være pådriver for en bedre regulering av finansindustrien. Vi kan velge å ikke spekulere i andres ulykke, vi kan velge å være solidariske. Når verdensøkonomien havarerer er det naturlig at det påvirker samfunnet. Men den krisa som Europa nå gjennomlever er et resultat av et deregulert og uoversiktlig finanssystem, grådige spekulanter og dårlige politiske beslutninger. Denne politikken har ført, og fører fremdeles, til massive demonstrasjoner over hele Europa. I London, Barcelona, Frankfurt, Athen, Polen, Roma, Madrid, Paris og alle andre steder der folk kjenner EUs kriseløsning på kroppen, og ikke aksepterer den, har folk tatt til gater og torg i protest. Det er det folkelige engasjement og massemobilisering av grasrota som vil legge press på politikere nasjonalt og i EU som gir håp om en politisk endring som prioriterer folk høyere enn finans.

9 Skal vi lykkes i å hindre norsk EU-medlemskap trenger vi mange medlemmer. Bli medlem du også! - MOT EU! BLI MED I KAMPEN FOR FOLKESTYRE Du kan også melde deg inn via SMS. Send UMEU MEDLEM til (50,-) eller klikk deg inn på Utgitt av Ungdom mot EU i august 2012 Ja, jeg vil ha mer informasjon om Ungdom mot EU Ja, jeg vil melde meg inn i Ungdom mot EU (50,-) NAVN: ADRESSE: POSTNR / STED: FØDSELSÅR: TELEFON: Ungdom mot EU Svarsending 1037 E-POST: 0090 OSLO

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON

KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON KAPITTEL 12 DAGENS ØKONOMISKE SITUASJON I skrivende stund, februar 2014, er situasjonen verre enn den var før finanskrisen i 2008, men det er veldig få som innser eller vil innrømme dette. «I m sorry gentlemen.

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND

DEMOKRATI MOT FINANS. En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND DEMOKRATI MOT FINANS En rapport om frihandelsavtaler og handlingsrom mot kapitalflukt AV LISE RØDLAND Publisert av Handelskampanjen 2014 Handelskampanjen samler organisasjoner fra bonde-, fag-, miljø-

Detaljer

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER 1 FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER AV ARNE JON ISACHSEN 2 SAMMENDRAG Etableringen av Den økonomiske og monetære unionen i Europa (ØMU) i 1999 er en enestående begivenhet.

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Working Paper Series 4/11

Working Paper Series 4/11 Working Paper Series 4/11 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Økonomi er risikosport

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA Våre umiddelbare felles prioriteringer for et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa

MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA Våre umiddelbare felles prioriteringer for et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa MANIFEST FOR ET ANNET EUROPA Våre umiddelbare felles prioriteringer for et demokratisk, sosialt, økologisk og feministisk Europa AVVIS NEDSKJÆRINGSPOLITIKKEN - VI KREVER REELT DEMOKRATI! Europa står i

Detaljer

Tema: gjeld og kapitalflukt

Tema: gjeld og kapitalflukt Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: gjeld og kapitalflukt Først i dette dokumentet står kapittel 2 og 3, som omhandler gjeld og kapitalflukt i den politiske plattformen

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School vc Working Paper Series 2/13 Etter oljen: Utfordringer for norsk økonomi Knut Anton Mork Handelsbanken Januar 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer