Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3"

Transkript

1 Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar

2 Innhald 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLAR RISIKO- OG KAPITALSTYRING FORMÅL RISIKOOMRÅDE PROSESS FOR RISIKO- OG KAPITALSTYRING BEREKNING AV KAPITALDEKNING (PILAR 1) ANSVARLEG KAPITAL KREDITTRISIKO MARKNADSRISIKO OPERASJONELL RISIKO VURDERING AV KAPITALBEHOV (PILAR 2) OPPSUMMERING KREDITTRISIKO MARKNADSRISIKO OPERASJONELL RISIKO LIKVIDITETSRISIKO EIGARRISIKO SAMANLIKNING AV REGULATORISK OG ØKONOMISK KAPITALBEHOV Side: 2 av 14

3 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLAR Nye krav til finansinstitusjonane si berekning av kapitaldekning, Basel II, vart innført i Noreg frå 1. januar Regelverket bygger på ein standard for kapitaldekningsberekningar frå Bank for International Settlements (BIS). Formålet med dette kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: Meir risikosensitivt kapitalkrav Betre risikostyring og kontroll Tettare tilsyn Meir informasjon til marknaden Kapitaldekningsregelverket er basert på tre pilarar: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarleg kapital Pilar 2: Vurderinga av samla kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: Institusjonen si offentliggjering av informasjon Figuren nedanfor illustrerer banken sine metodar for å berekna minimumskrav til ansvarleg kapital etter Pilar 1. Kompleksitet Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Standard- Standard- Basis metode metode metode Grunnleggende Internmodell- Sjablong- internratingmetodmetodmetode Avansert Avansert internrating- metode metode Prinsipper for god styring og godt tilsyn Kvalifiseringskrav Andre forhold Pilar 3: Markedsdisiplin Krav til offentliggjøring av finansiell informasjon Krav avhengig av metodevalg Pilar 1 Pilar 1 handlar om minstekrav til kapitaldekning og er ei vidareutvikling av det tidlegare kapitaldekningsregelverket, Basel I. Det nye forslaget inneber inga endring i den grunnleggjande konstruksjonen av kapitalkravet, som framleis vert 8 %, men det vert nokre endringar i regelverket for kva som kan reknast som ansvarleg kapital og samansetninga av denne. Dei store endringane gjeld berekninga av kapitalkravet for kredittrisiko og introduksjonen av eit eksplisitt kapitalkrav for operasjonell risiko. Gjeldande krav til kapitaldekning for marknadsrisiko vert i mindre grad påverka av det nye regelverket. Pilar 2 Pilar 2 er basert på to hovudprinsipp. Bankane skal ha ein prosess for å vurdera sin totale kapital i forhold til risikoprofil og ein strategi for å oppretthalda sitt kapitalnivå. I tillegg skal tilsynsmyndigheitene gjennomgå og evaluere bankane si interne vurdering av kapitalbehov og strategiar, samt overvaka og sikre overhalding av dei kapitalkrav som er pålagde av myndigheitene. Tilsynet har myndigheit til å setja i verk passande tilsynsmessige tiltak om det ikkje er tilfreds med resultatet av denne prosessen. Det er eit regulatorisk krav at banken rapporterer ICAAP første gong i Pilar 3 Formålet med pilar 3 er å supplera minimumskrava i pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i pilar 2. Pilar 3 skal bidra til auka marknadsdisiplin gjennom krav til offentleggjering av informasjon som gjer det mogleg for marknaden, inklusive analytikarar og investorar, å vurdera institusjonen sin risikoprofil og kapitalisering, samt styring og kontroll. Krava til offentleggjering vert særskilt viktig når bankane i Side: 3 av 14

4 større grad kan nytta eigne system og metodar for å berekna kapitalkravet. Det er eit regulatorisk krav at banken skal rapportere Pilar 3 informasjon første gong i samband med årsrapporteringa av rekneskapsinformasjon for RISIKO- OG KAPITALSTYRING 2.1 Formål Styring av risiko og kapitalbruk er eit sentralt verkemiddel for å nå banken sine målsetjingar slik dei er nedfelt i banken sin forretningsstrategi. Banken si lønnsemd og moglegheitene for å oppfylle målsetjingane overfor evt grunnfondsbeviseigarar, tilsette og samfunnet er avhengig av evna til å identifisere, måle, styre og prise dei risikoar som oppstår i samband med tilbodet av finansielle produkt og tenester. Risikostyringa skal sikra finansiell stabilitet og forsvarleg formuesforvaltning. Dette skal banken oppnå: Ein sterk organisasjonskultur som er kjenneteikna av høg bevisstheit om risikostyring og kvalitet Ei god forståing av kva risikoar som driv innteninga Å arbeida for ein effektiv kapitalbruk innanfor vedtatt forretningsstrategi Å unngå at uventa hendingar skal kunne skade banken si finansielle stilling i alvorleg grad Utnytting av synergi- og diversifiseringseffektar Banken har ein moderat risikoprofil. 2.2 Risikoområde Banken identifiserer og styrer risiko innanfor følgjande overordna risikoområde: Kredittrisiko: Risiko for tap som følgje av kunden sin manglande evne eller vilje til å oppfylle sine plikter knytt til utlån, kredittar, garantiar og liknande. Marknadsrisiko: Risiko for tap som skuldast endringar i marknadsvariablar og/eller marknadsvilkår som renter, valutakursar og verdipapirmarknader. Marknadsrisiko oppstår som følgje av at banken har opne posisjoner i ulike finansielle instrument. Dette inkluderer aksje-, rente- og valutarisiko, og kan oppstå i instrument som vert ført både i og utanfor banken sin balanse. Operasjonell risiko: Risiko for tap som følgje av utilstrekkelege eller sviktande interne prosessar eller system, menneskelege feil eller eksterne hendingar. Likviditetsrisiko: Risiko for at konsernet ikkje klarer å finansiere auke i eigedelane og innfri sine plikter etter kvart som finansieringsbehovet aukar. Eigarrisiko: Eigarrisiko er definert som risiko for tap av innskoten kapital, eller nødvendig med påfyll av ny kapital i strategiske eigarselskap som følgje av den risiko det einskilde selskap tar på seg i si drift. Eigarselskap er definert som selskap der banken har ein vesentleg eigardel og innflyting. Det er lagt til grunn statistiske metodar for berekning av forventa tap og for risikojustert kapital (økonomisk kapital). For risikotypar der det ikkje finns anerkjente metodar for å berekna kapitalbehov, legg banken vekt på å definera råmer for styring av risikoen som sikrar at det er lite truleg at ei hending skjer. 2.3 Prosess for risiko- og kapitalstyring For å sikre ein effektiv og hensiktsmessig prosess for risiko- og kapitalstyring er rammeverket basert på følgjande element som reflekterer måten styret og leiinga styrer banken på: Side: 4 av 14

5 Strategi Organisering og organisasjonskultur Risiko- og kapitalstyring Rapportering Oppfølging Beredskapsplanar Compliance (etterleving) Strategi: Banken gjennomfører revisjon av banken sin strategi regelmessig. Dette inneber ein gjennomgang av endringar i råmevilkår, inkludert konkurransesituasjonen, krav frå offentlege myndigheiter, endring i kundeåtferd og krav til kompetanse og organisering. Organisasjonskultur: Organisasjonskulturen omfattar leiingsfilosofi, leiarstil og menneska i organisasjonen med deira individuelle eigenskapar som integritet, verdigrunnlag og etiske haldningar. Ein mangelfull organisasjonskultur kan vanskeleg kompenserast med andre kontroll- og styringstiltak. I prosessen for risiko- og kapitalstyring gjeld organisasjonskulturen difor som grunnmuren dei andre elementa bygger på. Risiko- og kapitalstyring: Prosessen for risikoidentifikasjon dekker alle vesentlege risikoområde til banken. Prosessen skal gjennomførast minimum årleg og er ein integrert del av banken sin strategiog budsjettprosess. Det vert gjennomført grundige analysar av risikoane som er identifisert for å forstå risikoen sine eigenskapar med tilhøyrande årsaksmekanismar. Alle vesentlege risikoar er, i den utstrekning det er mogleg, kvantifisert gjennom forventa tap og behovet for økonomisk kapital. Kvantifisering skal vera basert på anerkjente og trygge metodar og framgangsmåtar for måling av risiko. Risikoanalysen skal også sikra at det vert føreteke ei kvalifisert og strukturert vurdering og dokumentering av dei etablerte kontroll- og styringstiltaka. Risikostrategien vert godkjent av styret, og revurdert minst årleg. Banken sitt kapitaldekningsmål skal sikre tilstrekkeleg kapital til å oppfylla myndigheitene sine krav i forhold til kapitaldekninga. Rapportering og oppfølging: Eit viktig element i ei effektiv risikostyring er overvaking av den løpande risikoeksponeringa. Alle leiarar er ansvarlege for den daglege risikostyringa innanfor sitt eige ansvarsområde, og dei skal til ei kvar tid sjå til at risikoeksponeringa er innanfor dei råmer som er bestemt av styret eller administrerande banksjef. Banken sine overordna risikoeksponeringar og risikoutvikling vert følgd opp gjennom periodiske risikorapportar til styret. Compliance (etterleving): Banken er opptatt av å ha gode prosessar for å sikra etterleving av gjeldande lover og forskrifter. Effektive verkemiddel for å oppnå dette er: Eit tydeleg verdigrunnlag som er klart kommunisert og forstått i organisasjonen Ein prosess for å fanga opp, kommunisere og implementere endringar i lover og forskrifter Ein prosess for å følgja opp og rapportera etterlevinga av lover og forskrifter Det er gitt ei nærare skildring av kredittrisiko, marknadsrisiko og operasjonell risiko i neste avsnitt. Side: 5 av 14

6 3. BEREKNING AV KAPITALDEKNING (PILAR 1) 3.1 Ansvarleg Kapital Tabellen nedanfor gir opplysningar om ansvarleg kapital, inklusive kjernekapital. Berekning av kapitaldekning Ansvarleg kapital (i heile tusen kroner) Sparebankens fond Gåvefond Sum balanseført eigenkapital Utsatt skattefordel Overfinansiert pensjonsforpliktelse Andre frådrag -748 Sum kjernekapital Sum ansvarleg kapital Berekningsgrunnlag Kjernekapitalprosent 18,66 17,68 Kapitaldekningsprosent 18,66 17, Kredittrisiko Styring og Kontroll Kredittrisikoen vert styrt gjennom banken sin overordna strategi, kredittpolicy, bevilgningsreglement og kredittbehandlingsrutinar. Banken si risikoeksponering vert følgd opp ved hjelp av banken sitt porteføljestyringssystem. Den risikomessige utviklinga i porteføljen vert følgd opp månadleg, med særleg vekt på utviklinga i risikoklassifisering (migrering), forventa tap, økonomisk kapital og risikojustert avkastning. Sentralt i banken sin kredittvurderingsprosess står risikoklassifiseringssystemet. Dette systemet er basert på risikomodellar som tar utgangspunkt i statistiske berekningar og er under kontinuerleg vidareutvikling og testing. Modellane baserer seg i hovudsak på tre hovudkomponentar: Kor sannsynleg misleghald er (Probability of Default - PD): Kundane blir klassifisert i risikoklasser ut frå kor sannsynleg det er at kunden mislegheld sine forpliktelsar i løpet av ein periode på 12 månader. Kor sannsynleg misleghald er vert berekna ut frå eit langsiktig snitt, som skal representera dette gjennom ein konjunktursyklus. Berekninga vert m.a. gjort på grunnlag av historiske dataseriar. Forventa eksponering ved misleghald (Exposure at Default - EAD): EAD er ein berekna storleik av forventa eksponering dersom ein kunde går i mislighald. Berekninga tar utgangspunkt i kunden si samla eksponering, inkludert gitt, men ikkje trekte råmer og garantiar. Tapsgrad ved misleghald (Loss given Default - LGD): LGD er ei vurdering av kor mykje konsernet potensielt kan tape dersom kunden mislegheld sine plikter. Porteføljeinformasjon Side: 6 av 14

7 Tab. 1: Samla engasjementsbeløp Engasjement - fordeling på risikogruppe (i heile tusen kroner) Svært lav risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Svært høy risiko Misligholdt og nedskrevne Sum Beløp eksklusiv Boligkreditt Tab. 2: Engasjement fordelt på geografiske område Engasjement - fordelt på geografisk område (i heile tusen kroner) Primærområdet Nærområdet Hordaland ellers Andre Sum Beløp eksklusiv Boligkreditt Primærområdet omfattar kommunane Jondal, Eidfjord, Ulvik, Granvin og Ullensvang. Nærområdet omfattar kommunane Odda, Voss og Kvam. Tab. 3: Engasjement fordelt på bransjar Engasjement - fordelt på bransjar (i heile tusen kroner) Lønstakarar Jord/skog/fiske/fangst Bygg og anlegg Industri Varehandel/hotell/restaurant Transport Eigedomsdrift Annan forretningsmessig tenesteyting Sum Beløp eksklusiv Boligkreditt Tab. 4: Engasjement fordelt på gjenståande løpetid (i heile tusen kroner) Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Total engasjement Beløp eksklusiv Boligkreditt Tab. 5: Individuelle nedskrivingar Side: 7 av 14

8 (i heile tusen kroner) Individuelle nedskrivingar pr Årets konstaterte tap som det tidlegare er - føreteke nedskriving for Auka individuelle nedskrivingar Nye individuelle nedskrivingar Tilbakeførte individuelle nedskrivingar Amortiseringseffekt Individuelle nedskrivingar pr Tab. 6: Tap på utlån (i heile tusen kroner) Årets endring i individuelle nedskrivingar Endring amortiseringseffekt Årets endring i gruppenedskriving Konstaterte tap som det tidlegare er avsett + for Konstaterte tap som det tidlegare ikkje er + avsett for Inngang på tidlegare konstaterte tap Årets tapskostnad Tab. 7: Tap fordelt på næring (i heile tusen kroner) Lønstakarar Jord/skog/fiske/fangst Bygg og anlegg Industri Varehandel/hotell/restaurant Transport -36 Eigedomsdrift Annan forretningsmessig tenesteyting Gruppenedskriving næring Gruppenedskriving person Sum tap på utlån Tab. 8: Trygder Bustadlån 35 % vekt. 73,1% av portefølje er utlån med pant i bolig. Tab. 9: Samla engasjementsbeløp og andelen som er sikra med pant Beløp eksklusiv Boligkreditt (Heile tusen kroner) Sikkerhetskl 1 Sikkerhetskl 2 Sikkerhetskl 3 Sikkerhetskl 4 Sikkerhetskl 5 Sikkerhetskl 6 Sikkerhetskl 7 Sikkerhetsgrad i % Over Marknadsrisiko Side: 8 av 14

9 Marknadsrisiko oppstår hovudsakleg frå banken sine investeringar i obligasjonar, sertifikat og aksjar, og som følgje av aktivitetar som vert utført for å understøtte bankdrifta, som funding og rente- og valutahandel. Styring og kontroll Marknadsrisiko vert hovudsakleg kontrollert gjennom oppfølging av både risikoeksponeringar mot råmer fastsett av styret og kontinuerlege analysar av uteståande posisjonar. Råmene for eksponeringar vert gjennomgått og fornya minimum årleg. Banken si generelle eksponering mot marknadsrisiko er moderat. Ved fastsetjing av risikojustert kapital for renterisiko er det lagt til grunn ei endring i rentenivået på 2 prosentpoeng. Styret har gitt ei råme for investering i fastrentepapir, og denne råma var ikkje fullt utnytta pr For den unytta delen av råma er det ved berekning av kapitalbehov lagt til grunn ei renteendring på 1%. Ved fastsetjing av risikojustert kapital for kursrisiko er det sett av 40% av bokført verdi av omløpsaksjar og grunnfondsbevis. I tillegg er det sett av 20% av unytta del av styret si råme for investering i handelsportefølje. Berekning av kapitalbehov for dei ulike risikogruppene fordeler seg slik: Risikogruppe Beløp Kursrisiko Renterisiko SUM Porteføljeinformasjon Tab. 10: Spesifikasjon av aksjar, aksjefond, andelar og grunnfondsbevis Omlaupsmidlar Eigarandel i % Antall Pålydande Kostpris Marknadsverdi Bokført verdi Norgesinvestor Opportunities AS Tide Sum Varig eige Eigarandel i % Antall Pålydande Kostpris Bokført verdi Nordito AS 0, Eiendomskreditt AS 1, Samarbeidende Sparebanker AS 6, Samarb. Sparebanker Utvikling DA Kredittforeningen for sparebankar (grunnfondsbevis) Fjord Invest Sørvest AS 2, Sparebank 1 Boligkreditt AS 0, Sparebank 1 Bankinvest AS 3, Sparebank 1 Næringskreditt AS 0, Sum Tab. 11: Sertifikat, obligasjonar og andre renteberande verdipapir Omlaupsmidlar Risikovekt Kostpris Pålydande Marknadsverdi Bokført verdi Side: 9 av 14

10 Utferda av det offentlege Utferda av andre Sum Herav børsnotert Operasjonell risiko Operasjonell risiko handlar om risikoen for tap som følgje av: Menneske: Brot på rutinar/retningsliner, manglande kompetanse, uklar policy, strategi eller rutinar, interne misleghald System: Svikt i IKT og andre system Eksterne årsaker: Kriminalitet, naturkatastrofar, andre eksterne årsaker Styring og kontroll Operasjonell risiko er ein risikokategori som fangar opp alt det vesentlegaste av kostnader forbunde med kvalitetsbrestar i banken si løpande verksemd. Identifisering, styring og kontroll av operasjonell risiko er ein integrert del av leiaransvaret på alle nivå. Leiaren sitt viktigaste hjelpemiddel i arbeidet er fagleg innsikt og leiarkompetanse, samt handlingsplanar, kontrollrutinar og gode oppfølgingssystem. Eit systematisk arbeid med risikovurderingar og styringstiltak bidrar til auka kunnskap og bevisstheit om aktuelle forbetringsbehov i eiga eining. Det vert årleg gjennomført ei stadfesting av risikostyring der leiande personale i banken rapporterer oppover i organisasjonen om risikostyringa er gjennomført i samsvar med vedtatt risikostrategi, policy og etablerte kontroll og styringstiltak. Leiarstadfestinga er vidare eit verktøy for kontinuerleg å kunne identifisera problemområde, og gi leiinga betre forståing for både positive sider og svakheiter i risikostyringa. Dette vil sikra at leiinga er betre i stand til å bruka ressursar på dei rette forbetringstiltaka. Banken nyttar basismetoden ved berekning av kapitalbehov for operasjonell risiko. Tab. 12: Minimumskravet til ansvarleg kapital for operasjonell risiko Som inntekt vert rekna summen av følgjande rekneskapspostar: (Heile tusen kroner) Renteinntekter og liknande inntekter Rentekostnader og liknande kostnader Inntekter av aksjer, andelar og andre verdipapir med variabel avkastning Provisjonsinntekter og liknande inntekter frå banktenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapir som er omløpsmidlar Andre driftsinntekter Sum netto inntekter Side: 10 av 14

11 4. VURDERING AV KAPITALBEHOV (PILAR 2) 4.1 Oppsummering Økonomisk kapital beskriv kor mykje kapital banken meinar den treng for å dekke den faktiske risikoen den har påtatt seg. Ettersom det er umogleg å gardere seg mot alle tap, har banken fastsett at den økonomiske kapitalen i utgangspunktet skal dekke 99,9 prosent av moglege uventa tap i løpet av ein eitt års horisont. Det er lagt til grunn statistiske metodar for berekning av økonomisk kapital, men somme av risikotypane forutset likevel bruk av kvalitative vurderingar. Diagrammet nedanfor syner fordelinga av økonomisk kapital på dei ulike risikogruppene med utgangspunkt i risikoeksponering pr Økonomisk kapital fordelt på risikogrupper 12 % 6 % 5 % 7 % Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Eigarrisiko Likviditetsrisiko 70 % Totalt behov for økonomisk kapital pr er berekna til 262 mill. kroner før diversifiseringseffektar. I Sparebanken Hardanger har me vurdert det slik at kapitalbehovet ikkje vert redusert som følgje av diversifiseringseffektar mellom risikogruppene. Diversifiseringseffekten viser den risikoreduserande effekten ein organisasjon oppnår ved å arbeide innan fleire risikoområde, og det ikkje er sannsynleg at det vil koma tap innan fleire område samstundes. Tilgjengeleg eigenkapital utgjorde 369 mill. kroner ved årsskiftet. I kapitla nedanfor er det gjort nærare greie for rammeverk og styring av dei risikotypane som ikkje vert dekka av Pilar 1 - Minimumskrav til ansvarleg kapital. Det vert også gitt ei nærare forklåring av berekninga av økonomisk kapital for kredittrisiko, marknadsrisiko og operasjonell risiko der den syner avvik frå dei regulatoriske berekningane. Side: 11 av 14

12 4.2 Kredittrisiko Banken nyttar i all hovudsak dei same modellar og tilnærmingar ved berekning av økonomisk kapital som ved berekning av minimumskrav til ansvarleg kapital. Men det er nokre forskjellar. Ved berekning av økonomisk kapital for kredittrisiko for bedriftsmarknaden (stat, institusjonar og føretak) vert risikoparameteren Tapsgrad Gitt Misleghald berekna basert på interne modellar. Interne estimat for Tapsgrad Gitt Misleghald er lågare enn sjablongverdiar fastsett av myndigheitene. Banken fastset realisasjonsverdien på stilte trygder på bakgrunn av eigne erfaringar over tid, og slik at desse ut frå ei konservativ vurdering reflekterer den forventa realisasjonsverdien i ein nedgangskonjunktur. Berekninga av minimumskrav til ansvarleg kapital tar heller ikkje omsyn til konsentrasjonsrisiko i porteføljen. Konsentrasjonsrisiko er definert som den risiko som oppstår ved å konsentrere eksponeringa mot ein einskild kunde, bransje, geografisk område, eller mot engasjement der trygdene har like risikoeigenskapar. Det vert tatt omsyn til konsentrasjonsrisiko i berekning av økonomisk kapital. 4.3 Marknadsrisiko Banken rapporterer regulatorisk kapital (pilar 1) i samsvar med standardmetoden for marknadsrisiko. Det vert berekna økonomisk kapital for rente-, valuta- og verdipapirrisiko for banken. Grunnlaget for berekninga er stresstestar som tar utgangspunkt i scenario med stor marknadsuro. Måling av økonomisk kapital er eit viktig verktøy i samband med intern råmestyring og kapitalallokering. Berekningane av økonomisk kapital avvik ikkje berre modellmessig, men også til ein viss grad porteføljemessig frå dei regulatoriske kapitalberekningane. Dette skuldast m.a. at dei interne berekningane av økonomisk kapital inkluderer renterisiko utanfor handelsporteføljen, noko som ikkje er underlagt standardmetoden sine minimumskrav til kapital. Stresstesten er eit verktøy for å analysere kor store tap knytt til marknadsrisiko banken kan bli påført dersom alle råmer er fullt utnytta og marknadsbevegelsane er ekstreme. I ein normal situasjon vil ikkje alle råmer vere fullt utnytta. 4.4 Operasjonell risiko Kapital for operasjonell risiko inngår i banken sin prosess for vurdering av økonomisk kapital etter pilar 2. Kapitalbehovet er berekna med utgangspunkt i basismetoden. I tillegg vurderer banken behovet for buffer knytt til kvaliteten på styring og kontroll. 4.5 Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er definert som risikoen for tap på grunn av at banken ikkje kan oppfylla sine løpande betalingsforpliktelsar. Likviditetsrisiko er berekna som auka rentekostnad ved refinansiering av all pengemarknadsfunding med forfall første 18 månader. Banken legg til grunn at det vil vera tilgang på funding, men til ein høg pris. Banken har vedtatt Likviditetsstrategi i Sparebanken Hardanger Beredskapsplan. Likviditetsstrategien gjenspeilar banken sin moderate risikoprofil. 4.6 Eigarrisiko Eigarrisiko er definert som risiko for tap av innskoten kapital, eller nødvendig med påfyll av ny kapital i strategiske eigarselskap som følgje av den risiko det einskilde selskap tar på seg i si drift. Eigarselskap er definert som selskap der banken har ein vesentleg eigardel og innflytelse. Hardingbanken har eigarrisiko i SpareBank 1 Gruppen AS, i SpareBank 1 Boligkreditt AS og i SpareBank 1 Bankinvest AS. Side: 12 av 14

13 Sparebank 1-bankane driv alliansesamarbeidet og utvikling av produktselskaper gjennom det felles eigde holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Sparebanken Hardanger eig 1/16 av Samarbeidende Sparebanker AS, som igjen har ein eigarandel i SpareBank1 Gruppen AS på 19,5%. SpareBank 1 Boligkreditt AS driv som kredittforetak etter konsesjon gitt av Kredittilsynet. Det er eigd av sparebankar som inngår i SpareBank 1 alliansen. Den einskilde sparebank sin eigarandel i SpareBank 1 Boligkreditt AS er basert på andelen av overførte lån frå den respektive eigarbank. Sparebanken Hardanger sin eigarandel utgjorde pr ,27%. 5. SAMANLIKNING AV REGULATORISK OG ØKONOMISK KAPITALBEHOV I grafen nedanfor er det gjort ei samanlikning mellom minimumskrav til ansvarleg kapital (pilar 1) og behovet for økonomisk kapital (pilar 2). Det er også gjort greie for hovudårsaka til forskjellane mellom pilar 1 og 2. Mill kr Pilar 1 Pilar 2 Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Eigarrisiko Likviditetsrisiko Hovudforskjellane mellom økonomisk kapital (pilar 2) på Mnok 262 og minimumskrav til ansvarleg kapital (pilar 1) på Mnok 159 skuldast hovudsakleg: Kredittrisiko: Tapsgrad gitt misleghald: Ved berekning av økonomisk kapital for kredittrisiko for statar, institusjonar og føretak vert risikoparameteren Tapsgrad gitt misleghald (LGD) basert på interne modellar, medan den ved berekninga av minimum ansvarleg kapital er sjablonmessig fastsett i samsvar med Forskrift om Kapitalkrav. Konsentrasjonsrisiko: Økonomisk kapital tar omsyn til konsentrasjonsrisiko. Konjunkturnedgang: Økonomisk kapital tar omsyn til ein kraftig konjunkturnedgang. Vekst: Økonomisk kapital tar omsyn til budsjettert vekst. Side: 13 av 14

14 Marknadsrisiko: Ved berekning av økonomisk kapital er det tatt omsyn til marknadsrisiko. Det er berekna renterisiko og kursrisiko, til saman om lag Mnok 19. Eigarrisiko: Ved berekning av økonomisk kapital er det tatt omsyn til eigarrisiko. Eigarrisikoen er vurdert til 40% av Hardingbanken si samla bokførte investering i SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Bankinvest AS. Samla eigarrisiko er berkena til Mnok 32. Likviditetsrisiko: Ved berekning av økonomisk kapital er det tatt omsyn til likviditetsrisiko. Likviditetsrisiko er berekna som auka rentekostnad ved refinansiering av all pengemarknadsfunding med forfall første 18 månader. Banken legg til grunn at det vil vera tilgang på funding, men til ein høg pris. Samla likviditetsrisiko er berkena til Mnok 15. Side: 14 av 14

Offentleggjering av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften

Offentleggjering av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Offentleggjering av finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Basel II Pilar 3-2013 Offentleggjort oktober 2014 01.09.2014 Innhold 1. Basel II Kapitaldekningsreglar... 2 1.2 Innleiing... 2 1.3

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 2010 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. KONSOLIDERING... 4 3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING... 5 3.1 FORMÅL...

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 2011 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. KONSOLIDERING... 4 3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING... 5 3.1 FORMÅL...

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Sparebanken Jevnaker Lunner. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

Sparebanken Jevnaker Lunner. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 Sparebanken Jevnaker Lunner Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 2008 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. KONSOLIDERING... 4 3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...

Detaljer

Gran SpareBank. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon 2008, Basel II - Pilar 3

Gran SpareBank. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon 2008, Basel II - Pilar 3 Gran SpareBank Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon 2008, Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. KONSOLIDERING... 4 3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

SPAREBANKEN VOLDA ØRSTA. Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

SPAREBANKEN VOLDA ØRSTA. Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 SPAREBANKEN VOLDA ØRSTA Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 2008 Innhald 1. NYE KAPITALDEKNINGSREGLAR - INNLEIING... 3 2. RISIKO- OG KAPITALSTYRING... 3 2.1 FØREMÅL... 3 2.2

Detaljer

SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Org.nr Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Org.nr Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Org.nr. 937 899 785 Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 31.03.2012 Innhald 1. BASEL II - KAPITALDEKNINGSREGLAR... 3 1.1 INNLEIING... 3 1.2 PILAR 1...

Detaljer

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III

BAMBLE SPAREBANK. Basel II PILAR III BAMBLE SPAREBANK Basel II PILAR III 31.12.2015 Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital De metodene som banken bruker ved beregning av minimumskravene

Detaljer

Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Org.nr. 937 899 785 Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 2014 (basert på tal per 31.12.14) Innhald 1. BASEL II - KAPITALDEKNINGSREGLAR... 3 1.1 INNLEIING...

Detaljer

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III

Jæren Sparebank. Basel II PILAR III Jæren Sparebank Basel II PILAR III 30.06.2015 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Org.nr Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Org.nr Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Org.nr. 937 899 785 Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 31.12.2013 Innhald 1. BASEL II - KAPITALDEKNINGSREGLAR... 3 1.1 INNLEIING... 3 1.2 PILAR 1...

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 2008 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. KONSOLIDERING... 4 3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING... 4 3.1 FORMÅL...

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON. Jan Bendiksby PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON Jan Bendiksby Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV... 2 2.1 Ansvarlig

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 2008 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. KONSOLIDERING... 4 3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING... 4 3.1 FORMÅL...

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Side 1 av 9 PILAR 3 BASEL II 2009 Gothia Finans AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 2009 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. KONSOLIDERING... 4 3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING... 4 3.1 FORMÅL...

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 2008 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. KONSOLIDERING... 5 3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING... 6 3.1 FORMÅL...

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Basel II - Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Side 1 av 20

Basel II - Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Side 1 av 20 Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon 2008 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER - INTRODUKSJON... 3 2 KONSOLIDERING - DATTERSELSKAPER... 4 3

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

Basel II - Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

Basel II - Pilar 3. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Rygge-Vaaler Sparebank 2008 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. KONSOLIDERING... 4 3. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... Pilar III 2011 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND SPAREBANK... 4 2 RISIKOSTYRING

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar II: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar III: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Kombinert bufferk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... Pilar III 2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND SPAREBANK... 4 2 RISIKOSTYRING

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Basel II - Pilar 3

Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon. Basel II - Pilar 3 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 2008 Innholdsfortegnelse Side 1. Basel II nye kapitaldekningsregler 2. Fusjon 3. Konsolidering 4. Risiko- og kapitalstyring 4.1 Formål 4.2

Detaljer

SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Org.nr Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3

SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Org.nr Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE Org.nr. 937 899 785 Offentleggjering av sentral risikoinformasjon Basel II - Pilar 3 30.06.2011 Innhald 1. BASEL II - KAPITALDEKNINGSREGLAR... 3 1.1 INNLEIING... 3 1.2 PILAR 1...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap

1.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap Delårsrekneskap 1.kvartal 2015 Snart på tide med litt hagearbeid, oppe på Rykke gartneri har dei blomar og mange andre ting til hagen F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Detaljer

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...

1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... Pilar III 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND SPAREBANK... 4 2 RISIKOSTYRING

Detaljer

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 1 TABELLOVERSIKT... 1 1. INNLEIING... 2 1.2 Overordna styring... 2 2. ANSVARLEG KAPITAL... 3 2.1 Ansvarleg kapital... 3 2.2

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011

PILAR 3. Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS. Gjensidige Investeringsrådgivning AS. Oppdatert pr. 31.12.2011 PILAR 3 Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS Og Gjensidige Investeringsrådgivning AS Oppdatert pr. 31.12.2011 1. Innledning Gjensidige Pensjon og Sparing Holding AS er et heleid datterselskap av Gjensidige

Detaljer

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling

Glåmdalsmegleren AS % 33 % Kongsvinger Eiendomsmegling Selskaper som ikke er konsolidert og hvor investeringen heller ikke er fratrukket i ansvarlig kapital Navn Antall aksjer Bokført verdi Eierandel Andel av stemmerett Forretningskontor Type virksomhet Glåmdalsmegleren

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. juni 2010

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. juni 2010 RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3 juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5 2.1 PRINSIPPER FOR RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Innhald. 1. Innleiing og føremål med dokumentet

Innhald. 1. Innleiing og føremål med dokumentet pilar III 21 Informasjon i samsvar med krava i kapitalkravsforskrifta sin del IX (Pilar III) Oppdatert pr. 31. desember 21 Innhald 3 1 Innleiing og føremål med dokumentet 4 2 Konsolidering 5 3 Ansvarleg

Detaljer

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. Narvik, mai 2009

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. Narvik, mai 2009 RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3 Narvik, mai 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5 2.1 PRINSIPPER FOR RISIKO- OG

Detaljer

Pilar 3 - Offentliggjøring av informasjon om kapital og risikoforhold

Pilar 3 - Offentliggjøring av informasjon om kapital og risikoforhold Pilar 3 - Offentliggjøring av informasjon om kapital og risikoforhold 2016 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 3. KONSOLIDERING... 7 4. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2012 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen

PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR Cathrine Dalen PILAR 3 OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON FOR 2015 Cathrine Dalen Innhold OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON (PILAR 3)... 2 1. INNLEDNING OG FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 2. KAPITALKRAV...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

PILAR 3 DOKUMENT FOR

PILAR 3 DOKUMENT FOR PILAR 3 DOKUMENT FOR per 31.12.2009 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2. KAPITALDEKNINGSREGELVERKET - BASEL II 3 3. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.1.1 Typer kjernekapital og tilleggskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring 1 Innledning 2 Oppsummering a. Pilar 1 b. Pilar 2 c. Pilar 3 3 Nåværende kapitalsituasjon Pilar 1 4 Kapitalbehov Pilar 2 5 Stresstester og senarioer knyttet til økonomiske tilbakeslag

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Voss, 23. april 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2011 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet...3 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene...3 2.1

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

2. k v a r t a l

2. k v a r t a l Kvartalsrapport 2. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.06.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.11 eit overskot på 14,225 mill. kroner mot 11,801 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Redegjørelse i henhold til Pilar

Redegjørelse i henhold til Pilar RISIKO OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3-2016 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalforskriftens kapitell IX (pilar 3) 1.Innledning og formål med dokumentet Formålet med dette dokumentet

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Kombinert bufferkrav

Kombinert bufferkrav Kombinert bufferkrav 72.538 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning - - - - Lønnstakere o.l. 2.269.662 63.049 17.703 2.350.414 Utlandet 4.773 39-4.812 Næringssektor

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016

PILAR 3 - rapport. KLP Kapitalforvaltning AS 2016 PILAR 3 - rapport KLP Kapitalforvaltning AS 2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Minstekrav til ansvarlig kapital etter reglene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer