[4-07] SI magasinet. Uutnyttet strålekapasitet. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[4-07] SI magasinet. Uutnyttet strålekapasitet. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2007"

Transkript

1 [4-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2007 SI magasinet Uutnyttet strålekapasitet 11 «Raskere tilbake»-poliklinikk 3 Kamp mot overvekt 8-9 Gå hjem og blogg! 12-13

2 Vi beklager oss alle over pengemangel, budsjettkutt og overordnedes forventninger til effektiviseringer av helsevesenet. Noen ganger har jeg følelsen av at dette temaet er i ferd med å ta motet fra oss. Vi opplever at kravene blir større og større og at myndighetene, sammen med øverste ledelse i RHF ene, ikke har forståelse av hvor kritisk situasjonen er for sykehusene våre. Utfordringer og kreativitet Kronikk: Denne gang... Wenche Aamodt Furuseth Divisjonsdirektør Medisinsk service Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon Redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Ingerlise Ski Telefon / Redaktør/kommunikasjonsrådgiver: Trond Tendø Jacobsen Telefon / sykehuset-innlandet.no Informasjonssjef Britt Haugen Telefon / Redaksjonen avsluttet Vi tar forbehold om feil og endringer. Målgruppe: Ansatte og primærleger er hovedmålgruppe for SI-Magasinet, som i papirversjon også gjøres tilgjengelig for pasienter, pårørende, besøkende og andre. Grafisk produksjon: Design/førtrykk: Typisk Bjørseth AS Trykk: Flisa Trykkeri AS Forsidefoto: Trond Tendø Jacobsen Opplag: ISSN: ISSN (trykt utgave) ISSN (elektronisk utgave) Når jeg ser tilbake har de fleste høstsemestre vært preget av debatt om budsjettkutt og dystre spådommer om konsekvenser for pasienter og ansatte. Men vi har jo sett at alle disse spådommene ikke har slått til. I ettertid har jeg måttet innrømme at noen av de endringene vi valgte å gjennomføre har vært til fordel for pasientene, og heller ikke til ulempe for an - satte. Da er det betimelig å spørre seg om jeg som leder faktisk trengte denne økonomiske utfordringen for å få fortgang i utviklingsarbeidet på mitt ansvarsområde? Eksempel fra divisjonen Jeg kan trekke fram et eksempel fra egen divisjon. Under budsjettdebatten i fjor var kravene som vanlig tøffe. Jeg utfordret avdelingssjefene og det resulterte i forslag om anskaffelse av nye hovedinstrument innen medisinsk biokjemi. Nå er instrumentene på plass. Likt utstyr på alle sykehusene gir lavere kostnader. Årlige besparelser er beregnet til ca. seks millioner kroner. I tillegg er prøvesvarene standardiserte, og det er unødvendig å ta nye prøver ved overflytting av pasientene mellom sykehusene. Forslaget hadde nok kommet på bordet uavhengig av effektiviseringskrav, men helt sikkert ikke så tidlig. I forbindelse med budsjettarbeid 2008 foregår en utstrakt debatt om omlegging av deler av pasienttilbudet fra inneliggende behandling til dagkirurgi og poliklinisk behandling. Grunnen til at vi endelig har fått fortgang i denne debatten er presset økonomi! Om leg gingen av driften er medisinsk faglig mulig, og for de fleste pasientene er det kun fordeler ved dette. Kan skje vi kan være enige om at det er en viss konservatisme i systemet? Mye godt utviklingsarbeid Dette har nok bevilgende myndighet registrert. Det er en klar politisk vilje til å bruke virkemidler for å få fart på endringsarbeidet i norske sykehus, og det er et absolutt krav om effektivisering av helsevesen - et. Det virkemidlet som har størst effekt er økonomi. Erfaringen er at økonomisk pressmiddel også virker her i SI; mye godt utviklingsarbeid er satt i gang. Jeg må for orden skyld legge til at også jeg er av den oppfatning at den økonomiske utfordringen for SI nå er i overkant av hva vi kan leve med. Vi har en sykehusstruktur og rammebetingelser det ikke er tilstrekkelig kompensert for. Tenk om vi uavhengig av budsjettprosesser kunne ha brukt mer krefter på end - rings- og omstillingsarbeid og aktiv satt dagsorden for arbeidet. Det er mye mer tilfredsstillende! Tenk hvor godt det skal bli for HF et vårt å ha økonomisk kontroll og slippe det årlige skippertaket med nye kostnadskutt. Store utfordringer Vi bør kanskje heller bruke mer energi på å finne ut hvordan vi best kommer ut av konkurransen med hovedstadsområdet. Hovedstadsprosessen går sin gang og ufallet er usikkert. Det gjenstår en del arbeid for å finne gode samlende løsninger i SI. Vi må få fag rådene i arbeid. Dette kan være arenaer for god faglig debatt, tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid. Det blir konkurranse om pasientene og vi må kjempe for sykehuset vårt, hver dag. Det gjør vi best med et godt faglig tilbud, godt omdømme og samarbeid som styrker organisasjonen. To sterke anmodninger Min divisjon, Medisinsk service, består av flere fagom - råder. Her er fem lab-spesialiteter samlet, radiologi, ergoterapi, fysioterapi, smittevern/hygiene og medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler. Alle pasienter i sykehuset er innom våre tjenestetilbud minst en gang i løpet av oppholdet. I disse omstillingstider vil vi gjerne henlede oppmerksomheten mot to om - råder: Jeg anmoder sterkt om at de kliniske divisjonene har oppmerksomheten rettet mot forebygging av syke husinfeksjoner og god hygienisk standard når de planlegger sammenslåing av poster og andre drifts - endringer. Våre hygienesykepleiere har topp kom petanse på dette området, så det er bare å ta kontakt. Det andre området vi ber om fokus på, er kritisk bruk av våre servicetilbud. Etterspørselen øker for hvert år. I år har presset innen radiologi vært størst. Dette har vi rett og slett ikke mulighet til å leve med. Vi har begrensninger både når det gjelder bemanning og kapasiteten på utstyret. Vi inviterer klinikere til å diskutere henvisnings- og rekvisisjonspraksis for alle støttefagene i fagrådene. Vi i Medisinsk service er glade for å si at vi opplev er å ha et godt forhold til alle våre samarbeidspartnere. Vi ser fram mot et ennå tettere samarbeid, mer tverrfaglighet og spennende utviklingsarbeid i et syke hus vi har stor tro på vil lykkes både faglig og økonomisk! Ha en fin førjulstid!

3 Startet i oktober: Selv om «Raskere tilbake»-poliklinikken åpnes offisielt først utpå nyåret, har den vært i drift siden oktober. Her flankerer poliklinikkordinator Marina Ilseth og prosjektleder Eli Molde Hagen (t.h.) resten av teamet. Ganske stille og ubemerket er det åpnet en ny tverrfaglig «Raskere tilbake»-poliklinikk på Åkershagan i Ottestad. Det er overlege dr.med. Eli Molde Hagen som er initiativtaker, ildsjel og begeistret leder av dette nye tilbudet. Storsatsing på «Raskere tilbake» Poliklinikken skal ha hovedfokus på sykmeldte med muskel- og skjelettlidelser som det er gode utsikter til å få raskere tilbake i arbeid. Den er organisert som en del av avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering. Molde Hagen har klokketro på at dette blir en suksesshistorie. Poliklinikken er et prosjekt, som i første om gang skal gå ut Vi skal gjøre en svært dårlig jobb om vi ikke får fortsette, for muskel- og skjelettsykdommer utgjør nesten halvparten av våre trygdeutgifter, sier hun. I en av de gamle paviljongene på Åkershagan er hun og resten av teamet nå i ferd med å bygge opp en omfattende tverrfaglig poliklinikk. Den er i all hovedsak finansiert gjennom Helse- og omsorgsdepartementets «Raskere tilbake»-satsing. Den modellen vi ønsker å arbeide etter ligner den som Hernes Institutt praktiserer, med den forskjellen at vi arbeider poliklinisk, i Hernes er det ikke poliklinikk, sier hun. Vurderes på et sted En av de bærende ideene bak den nye tverrfaglige poliklinikken er at pasientene som tas imot her skal slippe å bli sendt rundt til ulike faaggrupper. De skal få hele vurderingen på ett sted, dermed spares mye tid, og sykmeldingsperioden kan ofte bli betydelig kortere enn den ellers kunne blitt. Det skal ikke være unødvendig venting før det settes i gang tiltak rundt den enkelte pasient. For å sikre et mest mulig smidig forløp skal det blant annet være jevnlige møter med NAV. Det er en målsetting å slippe å stå i kø etter kø kø hit, kø til NAV og kø til andre spesialister. Et bredt samarbeid skal gjøre at pasientene skal slippe med én kø, og få rask behandling. Lykkes vi med dette, er det ikke tvil om at det blir en suksess, sier hun. Men dette tilbudet gjelder bare de som er sykmeldte og som kan komme tilbake i arbeid? Tilbudet gjelder personer som kan unngå å bli sykmeldt og sykmeldte som kan bringes raskere tilbake i arbeid. Personer på varige trygdeordninger om fattes ikke av dette tilbudet. Det er et viktig poeng at dette kommer i tillegg til og ikke istedenfor eksisterende tilbud, sier hun. Det innebærer at avdelingens samlede poliklinikktilbud blir utvidet, og at ventetiden på den ordinære poliklinikken derved blir kortere. Startet i oktober De første pasientene ble mottatt i begynnelsen av ok - tober, men full drift blir det først i slutten av januar når to nytilsatte leger er på plass. I tillegg til legene består poliklinikkens fagteam av fysioterapeuter, sosi - o nom, attføringskonsulent og psykolog. Vi ønsker også å knytte til oss en rekke andre fag spesialiteter ved behov, blant annet ortopedkir urg, revmatolog, nevrolog og gjerne også anestesiolog, men dette er foreløpig kun på planleggingsstadiet. Noe av poenget er at spesialistene kommer hit, slik at pasientene kan få alle vurderingene på ett sted, og på så kort tid som mulig. Ved ryggpoliklinikken som vi driver ved avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering har vi svært god nytte av samarbeidet med ortopedkirurg. For å få en bedre utnyttelse av ressursene er det nå aktuelt å flytte ryggpoliklinikken hit, sier hun. Poliklinikken vil også ha et gruppetilbud, der deltakerne møtes til trening og undervisning to ganger i uken i fem uker. I dette opplegget vil det bli trukket inn en rekke ulike fagfelt. Hovedhensikten med gruppene er å bedre fysisk aktivitet og å hjelpe pasientene til bedre mestring av smerte. Midt i smørøyet For Eli Molde Hagen må den poliklinik ken hun nå får mulighet til å utvikle føles som å havne midt i smørøyet. Tankegangen rundt dette tilbudet er sterkt beslektet med teorier og tanker hun formulerte i sitt doktorgradsarbeid (hun disputerte ved Universitetet i Ber - gen i februar 2006). Her påviste hun blant annet at pasienter som var be - handlet på ryggpoliklinikken kom rask - ere tilbake til jobb enn de som fikk vanlig tilbud i primærhelsetjenesten, og hun påviste at det lå store samfunnsmes sige gevinster i å få ryggpasienter tilbake i jobb raskere. På landsbasis ville de samfunnsmessige besparelsene i løpet av ett år beløpe seg til over 640 millioner kroner om alle pasienter fikk samme behandling som den som ble gitt ved ryggpoliklinikken. Det tilbudet hun nå utvikler med «Raskere tilbake»-poliklinikken er bred - ere og mer rettet mot arbeidslivet, for enda bedre å kunne hjelpe personer med muskel skjelett-lidelser til å unngå å falle ut av arbeidslivet. Av: Trond Tendø Jacobsen Side 3 SI magasinet 4/2007

4 Interessen for kognitiv terapi har økt sterk de seneste årene, sier Thorbjørn Olsen. Sammen med spesialsykepleier Eli Tønseth fra DPS Hamar er han kursholder for et innføringskurs som nå gjennomføres på SI Reinsvoll. Mer verktøy i verktøykassen Tankene i sentrum På hjemmesiden til Norsk Kognitiv Forening innledes presentasjonen av kognitiv terapi slik: Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kog nitiv er latinsk og har med aktiv er - kjennelse, forståelse og undersøkelse å gjøre. Kognisjon er betegnelsen på den kontinuerlige bearbeidelsen av informasjon. Erkjennelse og forståelse får vi ved å bruke våre tanker. Kognitiv terapi er derfor en behandling hvor våre tanker blir gitt spesiell oppmerksomhet. Er far - ing viser at våre tanker spiller en betydelig rolle i utviklingen og oppretthold - elsen av psykiske lidelser. Behand lingen dreier seg derfor om problemløsning og endring i tanker og handlemåter. Det har skjedd mye siden noen få av oss begynte med kognitiv terapi i 1988 til vi nylig hadde kongress med 230 deltakere på Gardermoen, sier han. De holdt det første innføringsseminaret i 1999, siden er det blitt mange. Nå er de «reisende i kognitiv terapi» fra Kristiansand i sør til Ålesund/Molde i nord. Vi har vært på SI Sanderud flere ganger, vi har også vært på Hernes Institutt, men dette er første gang vi holder innføringsseminar på Reinsvoll, forteller de. To fra hver post Fagutviklingssykepleier Ann-Mari Kvalvik ved avdeling for akutt- og korttidspsykiatri på Reinsvoll opplyser at det er to fra hver post i hele avdelingen, både fra Sanderud og Reinsvoll, som deltar i innfør - ingskurset. Det er bra at vi nå også på Reinsvoll får en bedre innføring i kognitiv terapi. Vi får mer verktøy i verktøykassen. Det er et godt verktøy å ha sammen med annet verktøy, og ett vi har savnet på Reins voll, sier hun. Settes i system Benthe Myhre fra 1B på Reinsvoll er svært fornøyd. SI-Magasinet stakk innom under den tredje samlingen, i november. Vi har lært mye allerede, dette har vært matnyttig, forventningene mine er innfridd, og vel så det, sier hun. Hildur Engen fra A6 på Sanderud er enig. Vi kjenner jo mye av det vi lærer, vi har prøvd noen av teknikkene, men nå får vi satt det i system, sier hun. Må følges opp En av grunnene til at kognitiv terapi nå har fått sterkere gjennomslag er at det foreligger mye be hand - lingsforskning som dokumenterer effekten. Men skal man få full nytte av dette er det viktig at divisjonen Av: Trond Tendø Jacobsen Nyttig: Eli Tønseth (t.v.) og Torbjørn Olsen har innføringskurs i kognitiv terapi på Reinsvoll for første gang. Hildur Engen (1B på Reinsvoll) og Benthe Myhre (A6 på Sanderud) sier at forventningene er innfridd, og vel så det. Side 4 SI magasinet 4/2007

5 Over 20 fagråd på beddingen Det vil i månedene som kommer bli etablert et stort antall fagråd i SI. Det skal holdes tre felles oppstartmøter for å få i gang arbeidet i de enkelte fagrådene. I disse oppstartmøtene blir det fokusert på kunnskapsbasert praksis. Det blir den røde tråden som Per Olav Vandvik og Øystein Eiring spinner i miniseminarer. Innføringsseminar: De fem todagers samlingene i kognitiv terapi holdes i undervisningsrommet på Reinsvoll. også bruker ressurser på veiledning og fagutvikling i etterkant. Deltakerne på kurset bør få veiledere som kan hjelpe dem videre, sier Eli Tønseth. Selv kommer Olsen og Tønseth tilbake med et kort oppfriskningskurs ett år etter avsluttet innføring. Det er artig å være kursholder for disse kursene. Også denne gang opplever jeg et stort engasjement og entusiasme. Her er det voksne mennesker med lang yrkeserfaring, det er folk som ønsker å være med, og å få et utbytte, sier hun. Fem samlinger 80 timer Innføringsseminaret hadde den første samlingen i slutten av september, og avsluttes med den femte i mai neste år. Hver samling er på to dager. Det gis i alt 50 timer undervisning og 30 timer veiledning. I mai gjennomfører deltakerne en liten eksamen. De som vil ha studiepoeng (30) må melde seg opp som privatister og ta en mer omfattende hjemmeeksam - en. Alle samlingene foregår på Reinsvoll. Det er i alt 32 deltakere, 21 fra avdeling for akutt og korttidspsykiatri, seks fra avdeling for alderspsykiatri, en fra Hamar DPS, en fra avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet og tre fra en kommune. Det er nå utviklet et videregående kurs, som i likhet med innføringskurset skal gi 30 studiepoeng, slik at fullt løp kan gi 60 studiepoeng. Målsetting Hovedmålet i kognitiv behandling er å få til forandringer i vårt tankemønster for å skape endringer i vanskelige følelser og atferd. I behandlingen prøver en å hjelpe pasienten til å kjenne igjen, problematisere og motvirke tanker som skaper problemer. I løpet av behandlingstiden prøver en å bearbeide eventuelle grunnleggende problematiske tanker og erstatte dem med nye som fungerer bedre. Det er holdt oppstartmøte innen medisinsk service, mens det blir slike møter innen psykisk helsevern og somatikk etter nyttår, trolig i januar/februar. Behovet for å opprette fagråd er et resultat av den nye geografiske divisjonsstrukturen. Da fagdivisjonene forsvant oppsto det behov for å etablere faglige møteplasser på tvers av geografien. Det var et ønske om å skape en arena der en kunne knytte fagutvikling og fagproblematikk inn i et faglig nettverk. Tan - ken er altså at man skal kunne ta opp og å ivareta fagspørsmål og skape en arena for faglige diskusjoner og utviklingsarbeid. Oppgaver Fagrådenes arbeid skal fokusere på kunnskapsbasert praksis og andre faglige problemstillinger. Dette er temaer som kan være aktuelle for fagrådene: Prosedyrer/rutiner Koordinering/tilpassing av drift Funksjonsfordeling Plan/budsjett Utvikling av fag- og tjenestetilbud Opplæring Fagetiske dilemmaer Fagrådene står fritt til å ta opp andre typer saker, og kan også brukes av overordnet linjeledelse til å be - svare oppgaver og utredninger. Mandatet I mandatet for fagrådene heter det at de skal arbeide for å styrke den faglige utviklingen og det faglige samarbeidet i SI. Fagrådene skal være rådgivende organer for linjeledelsen på avdelings-, divisjons- og foretaksnivå. Fagrådene skal bestå av seksjonsoverlegene eller leger med tilsvarende funksjon innen fagområdet. Rådene bør ha minst én representant fra andre fagområder. Alle de geografiske divisjonene bør være representert i rådene. Rådene står fritt til å trekke inn andre ved behov. Det åpnes også for fellesmøter mellom forskjellige fagråd. Miniseminarer: Øystein Eiring (t.h.) og Per Olav Vandvik holder minikurs om kunnskapsbasert praksis i de tre oppstartmøtene som går forut for etablering av fagrådene. fakta: Fagråd Slik det ligger an, blir det opprettet fagråd på følgende områder i SI: Radiologi Laboratoriemedisin (medisinsk biokjemi og blodbank) Ortopedi Karkirurgi Fysioterapi og ergoterapi Urologi Gastrokirurgi Mamma/endokrinkirurgi Hygiene og smittevern Infeksjonsmedisin Akuttmedisin Pediatri Perinatal medisin Gynekologi/føde Endokrinologi Kardiologi Gastroenterologi Lunge Nefrologi Onkologi/hetatologi Geriatri Øre-nese-hals Øye Det ser ikke ut til at det blir fagråd innen nevrologi. Innen psykisk helsevern blir det et felles oppstartmøte for fagråd i etter nytt år. Det blir senere tatt stilling til divisjonens fagrådsstruktur. Det skal ikke være aktuelt å etab - lere fagråd innen habilitering/rehabilitering eller prehospitale tjenester. Av: Trond Tendø Jacobsen Side 5 SI magasinet 4/2007

6 Glad gjeng: Det var en glad gjeng av førsteforfattere som presenterte arbeidene, men medforfattere og samarbeids partnere må heller ikke glemmes. Her er førsteforfattere foran en poster fra SI. Fra venstre Gunvor Steine Fosnes, Solveig Ligaarden, Per Arthur Johansson og Helene Helge land. Erik Skogestad var ikke tilstede da bildet ble tatt. Markerer seg internasjonalt Av: Per Farup Den store årlige, europeiske forskningskon - feransen for fordøyelsessykdommer, UEGW (United European Gastroenterology Week) som i år samlet deltakere i Paris, er nylig avsluttet med bravur for SIs forskere. Av innsendte abstrakt ble 65,9 % akseptert, 376 fikk æren av å presentere sine arbeider muntlig og ble presentert som postere. Hele 5 arbeider ut - gikk med førsteforfattere fra SI, ingen andre norske institusjoner hadde et like stort bidrag. Solveig Li gaar den hadde en interessant muntlig pre sentasjon av et samarbeidsprosjekt med Matforsk AS på Ås. Et nytt probiotikum som man hadde store forventninger til at skulle ha helsefremmende effekter, viste seg å medføre forbigående økt mageubehag og diaretendens. En tilsvarende uheldig effekt av pro biotika er ikke tidligere vist. To av våre postere ble viet spesiell oppmerksomhet ved at forskerne fikk gi en kort, muntlig presentasjon under poster-runden. Gunvor Fosnes viste at irritabel tarm-syndrom ofte er en bivirkning av medikamenter man ikke trodde at hadde slike bivirknin - ger. Per Arthur Johansson viste at de store helseutgiftene man vet er knyttet til pasienter med irritabel tarm-syndrom, bare i ubetydelig grad skyldes irritab - el tarm-syndrom men isteden alt annet de også feiler. I motsetning til hva man trodde, vil derfor effektiv behandling av irritabel tarm bare ha en be grenset helseøkonomisk betydning. Helene Helge land viste som den første i verden at de nye Roma III-kriteriene for barn er svært anvende lige. Disse fire arbeidene utgikk fra forskningsgruppen på Gjøvik som arbeider med funksjonelle mage tarm-plager under ledelse av Per Farup. I tillegg viste Erik Skoge stad at riktig bruk av kapselendoskopi for undersøk else av tynntarmen var en meget nyttig undersøkelse spesielt hos pasienter med uklare mage tarm-blødninger. 200 supre brukere I slutten av oktober var 200 DIPS superbrukere samlet på Rica Olrud Hotell. Ved forrige samling, i sommer, var fokuset på fase 1, innføring av DIPS. Denne gangen var det fase 2, etablering av EPJ og mer bruk av arbeidsflyt, som sto på programmet Superbrukere: Det er langt mellom mennene blant superbrukerne på DIPS. Med fire parallelle sesjoner hele dagen var det mye å få med seg for superbrukerne. Tema var ventelist - er, henvisninger og ventebrev, poliklinikk, psykiatri, operasjonsplan, dokumentasjon av syke pleie, arbeidsflyt og EPJ, dokument skanning og sikkerhet. Viseadministrerende direktør Torgeir Strøm avsluttet superbrukersamlingen med å poengtere at superbrukere er viktige brikker i innføringen av EPJ i SI. Ledelsen i foretaket er klar over rollens betydning for egen avdeling, og denne rollen må være tilstede i hver avdeling når nye rutiner med EPJ etableres. Kontakt din superbruker hvis du ønsker å se presentasjonene fra samlingen. Side 6 SI magasinet 4/2007

7 Oppdragsforskning: Kan lykkes enda bedre Det er for tiden omkring 70 ulike oppdragsforskningsprosjekter som er i gang eller i oppstartfasen i SI. Ytterligere prosjekter er til vurdering, opplyser Jon Aarskog, forskningsansvarlig for oppdragsforskningen. Vi prøver bare å ta de studiene som enten er faglig veldig interessante, eller gunstige økonomisk, aller helst begge deler. Dette innebærer at vi sier nei til mange henvendelser. Vi avslår anslagsvis mellom 40 og 50 prosent av de henvendelsene vi får, sier han. Det er en tredje årsak til at prosjekter avvises det er kapasitet. Vi må avvise en del interessante pro sjekter fordi det ikke er mulig å avse tid til å gjen - nomføre dem. Pasienttilgang er også en begrensning. Oppdragsforskningen konkurrerer om tiden med daglige gjøremål, og de må selvsagt prioriteres. SI består av mange små enheter der avdelingspersonalet er fullt opptatt med den daglige produksjonen, sier han. Kamp om tiden Vi kan lykkes enda bedre med oppdragsforskningen, men det krever at avdelingene har kapasitet til det. Jeg tror helt sikkert at vi klarer å skape interessen, det som er minimumsfaktoren er tid. Dette innebærer at vi må prøve å etablere samarbeid mellom avdelinger og divisjoner i mye større grad enn tilfellet er i dag. Sykehuset må føle at de er ett, sier han. SI har en svært stor pasientmasse, som er interessant i forskningssammenheng, men på grunn av strukturen vår, med mange små og halvstore enheter, er det sjelden vi klarer å utnytte det fortrinnet den store mengden representerer. Fra et forskningssynspunkt betraktes ikke SI som ett, men som mange små sykehus. Det må vi prøve å gjøre noe med, sier Aarskog. Vellykket samarbeid Innen gastroenterologi har vi gode eksempler på fordelen ved et slikt bredt samarbeid. Det er gjennomført flere interessante prosjekter der gastroenterolog - ene i Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer samarbeider. Det gjennomføres nå et prosjekt ved Mb. Crohn (kronisk betennelsessykdom i for døyelses - systemet) der aktuelle pasienter sendes til SI Hamar, og et lignende prosjekt har senter på SI Lille hammer. Og det planlegges en tredje studie på SI Gjøvik, der forsk ningssjef Per Farup blir nasjonal hovedutprøver for studien. Det viser seg oftest at de pasientene som er aktuelle for disse studiene ikke har noe i mot å reise noe lenger hvis det er aktuelt, for de føler at merverdien i form av god oppfølging og sjekking er større. Og transportutgiftene dekkes av oppdragsgiverne, sier Aarskog. Mange prosjekter: Denne bunken inneholder en rekke av de forskningsstudier Jon Aarskog har hatt befatning med i SI. Legge sten på sten Vi må legge sten på sten, sier han. Det er viktig at enda flere av våre spesialister blir hovedutprøvere for studiene. Dette er viktige funksjoner som bi drar til å sette SI i fokus nå og da. Men dette nytter bare hvis de små avdelingene samarbeider. Jeg tror det er mulig å doble omfanget av oppdragsforskning, men det er også viktig å bli flinkere til å si nei takk. Vi må bli enda mer kritisk til hva vi vil være med på. Det ideelle er, slik jeg ser det, at overleger står formelt ansvarlig for studier, mens ass. leger gjør den utøvende jobben. Da vil ass. legene også lære mye mer om faget sitt, og det vil gi sykehuset økt kompetanse. Jeg ønsker veldig sterkt å sam arbeide med avdelingsledere, og se på mulig heten for ansettelse av ass. leger i studier i kortere eller lengre perioder Oppdragsforskning er også en viktig rekrutteringsbase for egenforskning. Vi ser i dag at de aller fleste som søker om forskningsmidler har lært forskning via oppdragsforskningen, sier han. Forsk nings - enheten blir ikke rik på oppdragsforskningene, men denne forskningen vil i år tilføre avdel ingene to tre millioner kroner, midler som kan benyttes til kompetanseheving på ganske fritt grunnlag. Studiesykepleiere I Sykehuset Innlandet er det nå 8,5 stillinger som studiesykepleiere, 2,5 i Lillehammer og en ved hver av de andre somatiske sykehusene. Det blir trolig behov for en økning å på Hamar ganske snart, mener Aarskog. Studiesykepleierne administrerer veldig mye av oppdragsforskningen, de holder kontakten med oppdragsgiverne, med pasientene og gjør en viktig koordiner - ingsjobb. Deres innsats er uvurderlig, de avlaster legene svært mye. Jeg tror de gjør 90 prosent av det praktiske arbeid - et. Jeg kjenner ikke til noe annet helseforetak som har kommet så langt med dette, og hvor de fungerer så godt, sier han. Tre typer studier Storparten av oppdragsforskningen dreier seg om utprøving av legemidler, men det er også enkelte studier på metoder, der en for eksempel sam - menligner ulike operasjonsmetoder. Enkelte studier dreier seg også om tren ing av pasienter med kroniske sykdom - mer, der en ser i hvilken grad trening hjelper. Legemiddelstudiene er av svært ulik leng de. I tidligfasen av legemiddelutviklingen er de ofte av kort varighet, for å studere effekten. I slutten av utviklingsløpet, der studiene ofte dreier seg om å kartlegge mulige bivirkninger, kan de ta lang tid, opp til fem år. Av: Trond Tendø Jacobsen Side 7 SI magasinet 4/2007

8 LMS-kurs på Gjøvik: De kjemper mot kiloene vil kreve betydelig innsats. Det er snakk om en varig og stor omlegging av livsstil og vaner. Mange temaer Startkursene ledes av fagkonsulent Randi Asbjørnsen og spesialsykepleier Ada V. Huuse. Her er noen av de temaene som tas opp: «Informasjon om fedmekir - urgi», «kroppsbilde og følelser», «Mat og spisevaner Hvor for er det så vanskelig», «Medisinsk behandling av overvekt», informasjon om tilbudene ved Tons - åsen og NIMI, og ikke minst erfaringsutveksling. Etter avsluttet kurs tar deltakerne sitt valg, om de vil ha slankeoperasjon eller velge andre alternativer. Selvhjelpsgrupper De vi snakket med var svært fornøyd med kurset. Etter avsluttet kurs startes det selvhjelpsgrupper. Kurset og selvhjelpsgrupper er veldig bra, men vi skulle hatt et kurs etter operasjonen også, sier Svan - hild Bekken. Vi har et klart ønske om å få til en systematisert oppfølging, og håper etter hvert å få det til, sier ledere av LMS-senteret Liv Thorsen. Selv om kurset også forbereder til operasjon har det et sterkt forebyggende aspekt. Vi er ikke så fokusert på vekten i seg selv, men på å forebygge de sykdommer og ulempet overvekt kan utløse. Vi teller ikke kalorier, men snakker mye om omleggig av vaner og livsstil, sier hun. Rause med ros: Det var utrolig interessant å høre på deg, sier Berit Østby (t.v.) til Grethe Støa Birke tvedt. Svanhild Bekken og Geir Kulusveen er enige. Bred erfaring Kursdeltakerne på Gjøvik var be geis tret for det administrativ leder av Nasjonalt kompetansesenter for lær ing og mestring ved kroniske sykdommer, professor dr.med Grethe Støa Birketvedt, fortalte. Sentret holder til på Aker universitets - sykehus, der det også er et eget overvekt senter. Birketvedt er en av landets fremste eksperter på overvekt. Hun har doktorgrad innen behandling og forebyg ging av fedme (Tromsø 1995) og job bet før hun kom til Aker i 11 år med overvektsproblematikk i USA, blant annet med fedmeforsking ved Mount Sinai School of Medicine i New York og ved Univercity of Pennsylvania. Av Trond Tendø Jacobsen Det eneste som på sikt hjelper mot overvekt er en bevisst omlegging av livsstil. Det er ingen snarveier, ingen «sesam sesam»-trylleformel. Det er ett av budskapene til de som følger startkursene for sterkt overvek tige på Lærings- og mestringssentret (LMS) på Gjøvik. Det er ingen tvil om behovet for slike kurs, ventelist ene er lange. Kursene strekker seg over 10 uker. Nå er kurs 3 nettopp avsluttet, kurs 4 er godt i gang. SI- Magasinet møtte en del av deltakerne på kurs 3. Alle er henvist av sine fastleger til over vektsentret på Aker universitetssykehus. Alle fra Inn landet får deretter tilbud om å følge startkursene som arrangeres på Gjøvik. Kurset forbereder deltakerne på veien videre, som ofte vil være slankeoperasjon, men aldri bare det. De får informasjon om de ulike alternativene som er aktuelle: Operasjon, opphold ved NIMI (Norsk Idretts medisinsk Institutt), eller på Tonsåsen. Uansett hva de velger har deltakerne ett felles mål: Mange kilo må bort. Alle får klar beskjed om at det Lang prosess Det å få slankeoperasjon er en lang prosess, sier Svanhild Bakken, det kan ta to år fra du henvises til du får operasjon. Berit Østby skal ikke slankeopereres, men har et brennende ønske om at den livsstilomleggingen hun nå har startet på skal gi gode resultater. Hun er forberedt på at det vil bli en lang og krevende kamp. De fleste av oss som går her er eksperter på slank ing, vi har prøvd mange ulike slankemetoder, og vi har alltid gått opp det vi har slanket oss og vel så det, sier Geir Kulusveen. Så fort folk får problemer med vekten burde de ha fått overvære det spennende foredraget Grethe Støa Birketvedt har gitt oss i dag. Det har vært utrolig interessant. Helst burde hele kursserien ha startet med denne innføringen. Det var til å bli klok av, og til å få håp av. Hun har vist oss at årsaken til at vi har lagt på oss ikke egentlig er maten, det er en år - sak bak, hormoner i ubalanse utløst av ulike former for stress eller traumer. Det er ikke bare latskap og udugelighet som er årsak til at vi har gått slik opp i vekt. Det er en årsak bak, sier han. Det er en myte, repliserer Berit Østby, at vi overvektige bare ligger på sofaen og «måker i oss» alt mulig usunt. Side 8 SI magasinet 4/2007

9 Mange av oss har erfart hvor vanskelig det er å holde kiloene i sjakk, hvor strenge vi må være mot oss selv for ikke å legge på oss for mye. Det er ikke tilfeldig at slanking er big business. Det er ikke det som er drivkraften når habiliteringstjenesten i Hedmark nå i halvannet år har holdt kurs for psykisk utviklingshemmede med overvekt. Overvekt et problem også hos utviklingshemmede Det er helt avgjørende at personalet som er rundt de utviklingshemmede er med på kursene. Uten deres helhjertede delaktighet har vi små muligheter til å lykkes, sier kursholderne, spesialvernepleier Grete Vikin og fysioterapeut Bjørg Stenersen. Ekstra sårbar gruppe Vi utviklet et kurstilbud fordi vi så at overvekt var et betydelig problem også blant de psykisk utviklings hemmede. Dette er en gruppe som er i en ekstra sårbar situasjon fordi de oftest trenger tett oppfølging av personalet for å komme i fysisk aktivitet og for å etablere et fornuftig kosthold. Kurs del tak - erne er moderat eller lett utviklingshemmet. Det har vært deltakere på kursene med kroppsmasseindeks på over 40, og +30 er det flere som har. Mange psykisk utviklingshemmede har lagt seg til usunne kostvaner, med mye søtsaker, ferdigpizza og potetgull. Det sammen med mye stillesitting er en far lig kombinasjon. Kursene holdes rundt i kommunene, og deltakerne er henvist fra fastlege eller pleieog omsorgspersonell. Det jobbes hovedsakelig i grup per med fra fem til åtte deltakere, men med individuelle målsettinger for hver enkelt. Enkelt budskap Når vi får henvisninger forteller vi hva vi kan bidra med. Vi møter deltakerne åtte ganger, og tar opp kosthold og trening og hva hver enkelt kan gjøre. Vårt budskap er ganske enkelt, og det gjentas og gjen tas. Repetisjoner er viktig. Det er fokus på kosthold og trening. Vi går igjennom innholdet i kjøleskapet, og peker på hva som er lurt å ha der, og hva som ikke er lurt. Hva bør de handle neste gang? Vi snakker om hva man bør gjøre når man står foran sjokoladedisken, hva en gjør når en er kjempesulten og kommer fra jobb. Det er veldig opp til personalet hvordan det går. De psykisk utviklingshemmede klarere ikke dette uten deres hjelp. Etablere nye rutiner Vi har formøte med personalet, det er helt avgjør - ende at de er med, og sørger for at dette ikke bare blir et skippertak under selve kurset, men at det som læres der glir inn som daglige rutiner, og at det utenom kursdagene trenes minst to ganger i uka. Uten slik aktive hjelp har dette ingen hensikt. Vi bruker blant annet enkle eller mer omfattende avtaleplaner både i forhold til fysisk aktivitet og kosthold. Vi øns - ker å regelstyre atferden, og bruker også rollespill på møtene for å anskueliggjøre hva som kan være lurt og ikke lurt å gjøre. Det er veldig positivt det de har gjort i Ringsaker, der arrangerer kommunen kurs i etterkant for de med utviklingshemninger, der de lærer mer om hvordan de skal holde det ved like. På Tynset har de valgt å legge treningsøkter inn i selve arbeidet, noe vi har stor tro på, sier de. Personalet som har deltatt på kursene er med i nettverksgrupper, det er også nett verk for de som jobber på kultur- og fritidssektor en. Kursdeltakerne trenger også hjelp på fritiden. Mange har aldri vært svette! Mange av de psykisk utviklingshemmede har en rekke aktiviteter, men tar seg sjelden ut rent fysisk, sier Bjørg Stenersen. Vi har møtt flere som aldri har vært svette eller andpustne! Vi forklarer at det ikke er farlig når de hører hjerte banke, at det er bra å bli svett og andpusten. Jeg tror de fleste synes at den fysiske treningen er artig, sier hun. Vi har sett oppløftende resultater. Det vi tilbyr er ikke et vanlig slankekurs. Det det dreier seg om for denne gruppen, som for andre, er at varige resultater krever omlegging av vaner og livsstil. Vi prøver å vinne tilbake lørdagen som godteridag, i dag er alle dager godteridager for mange, og vi må opp av sofaen og ut og trene flere ganger i uka. Det er klart at dette ikke er enkelt, sier de. Deltakerne følges opp i to år etter avsluttet kurs, hver annen måned det første året, noe sjeldnere det andre året. Ble lurt Vi er også blitt skikkelig lurt. Vi ble for eksempel enige med en deltaker om at han bare skulle spise potetgull til fotballkampen på TV. Ikke tenkte vi at det gikk fotballkamper på TVen i timevis hver eneste dag! Sjekker kjøleskapet: Ja, her var det litt av hvert! På kurskveldene snakker Grete Vikin (t.h.) og Bjørg Stenersen også om innholdet i kjøleskapet, og forteller hva som er bra å ha der, og hva som ikke er så bra. Jakten på det gode liv Habiliteringstjenesten i Hedmark har utarbeidet en delikat brosjyre beregnet på psykisk utviklingshemmede som har helseproblemer på grunn av stor overvekt. «Jakten på det gode liv» heter den. Her er budskapet enkelt: Under overskriften «Praktisk hjelp» leser vi blant annet: «Det er viktig og helt nødvendig at du får hjelp til å gå ned i vekt. Dette er vanskelig å klare alene. Derfor har vi som regel at personalet skal være med på kurset.» Av Trond Tendø Jacobsen Side 9 SI magasinet 4/2007

10 10-årsjubileum for alderspsykiatrisk avdeling: Behovene vil «eksplodere» fakta: Demens og depresjon Det antas at 5 % av alle over 65 år har demens i en eller annen form, stigende til 15 % ved 75 år og 30 % ved 85 år % av alle over 65 år har depresjon, hvorav 4 % har alvorlig depresjon, 5 10 % av alle over 65 år har angst. Når stadig flere blir gamle, vil antallet med disse lidelsene øke sterkt. Om man antar at over 65 år har demens i dag, kan det bli med denne diagnosen i Og en tilsvarende utvikling for depresjon: over 65 år lider av det i dag, det kan stige til i Antallet med angst kan øke fra til Av: Trond Tendø Jacobsen Feiret med kake: Her er fire sentrale aktører i ferd med å ta hull på jubileums - kaken. Fra venstre divisjonsdirektør Solveig Brekke Skard, seksjonsoverlege Eivind Aakhus, leder av alderspsykiatrisk kompe - tansesenter, Birger Lillesveen, og professor Knut Engdal. Etter hvert som de store krigs- og etterkrigs - kullene når høy alder, vil behovene for de tilbudene alderspsykiatrisk avdeling yter nærmest «eksplodere». Flere eldre syke vil overleve med sin sykdom. I denne gruppen vil det være mye geriatri og alderspsykiatri. 30. november feiret avdelingen seg selv, og markerte 10-års jubileet med et nøkternt og sterkt faglig dominert arrangement, der «utskeielsen» bestod av en jubile umsbløtkake. Divisjonsdirektør Solveig Brekke Skard gratulerte jubilanten med blomster og en gavesjekk på kroner, øremerket fagutviklingstiltak i Sats på ambulant poliklinikk Professor Knut Engedal, som er tilknyttet alderspsykiatrisk kompetansesenter i 20 prosent stilling, så på det unge fagets utvikling og utfordringer, og sa at den store økningen av eldre med depresjoner, angst og demens framover mot 2020 vil gi utfordringer det blir krevende å møte. En av de største utfordringene blir å sikre en faglig god og tilstrekkelig bemanning av ulike tilbud. Et av svarene på denne utviklingen bør være å bygge ut ambulante polikliniske tjenester. Av - delingen bør også vurdere å svare på det sterkt øk - ende bruker- og pårørendefokuset med å opprette en egen stilling som pårørendemedarbeider, mente han. Ungt fagområde Fagområdet har opplevd en sterk utvikling de siste drøye 15 årene. Alderspsykiatri fram til 1990 var i stor grad begrenset til å være et bosted for eldre psykiatriske pasienter, det var ingen utskrivning. Plasser ble bare frigjort ved død. Det er fagmiljøet selv som har drevet fram denne utviklingen. Det er det verken fylkeskommunene eller staten som har, sa Engedal, som hadde merket seg at det i Opptrappingsplanen for psykiatrien ikke står et eneste ord om alderspsykiatri. Det har skjedd en gledelig fagutvikling de seneste årene, mente han. I tillegg til det nasjonale kompetansesentret er det i dag tre regionale kompe - tansesentra innen alderspsykiatri. Det på Sanderud er det eneste som har fokus på FoU. Det er en kjempe lur prioritering. Jeg tror Sanderud-modellen vil bli et mønster for andre, sa han. Seksjonsoverlege Ole Bækkedal tok for seg avdel - ingens historie, og trakk linjene fra den gang det var egne manns- og kvinnesider, via geografisk deling, som man forlot i 1986 videre via avdeling for langtidsbehandling og psykogeriatri til den avdelingen som nå jubilerte. Han minnet om at det i flere år var en egen fylkeskommunal demensavdeling tilnyttet sykehjemmet i Brumunddal, avdeling 5. Avdelingen som nå jubilerte ble reetablert i november Ønsker eget fagråd Avdelingsoverlege Eivind Aakhus ser for seg en framtid med økt spesialisering, med langt større behov og relativt mindre økonomiske ressurser. Vi må fortsatt strebe etter å være en pioner på vårt område, slik blant annet kompetansesentret for alderspsykiatri er et eksempel på. Han ønsket et eget fagråd for alderspsykiatrien, med sterkt fokus på kunnskapsbasert prak sis. Aakhus mente også det var ønskelig med en grenseoppgang mellom sentralsykehusoppgavene og distriktspsykiatrien. Paneldebatt 10-årsmarkeringen ble avrundet med en paneldebatt, hvor DPSenes rolle ble et sentralt tema. DPSene i Inn - landet er svært ulike. Det skaper spesielle utfordringer. Knut Engdal mente at den faglige tilhørigheten er viktig, ikke om de ansatte jobber i kommune, DPS eller sykehus. Derfor er det nødvendig å finne gode samhandlingsmodeller mellom sykehus, DPS og det kommunale nivå, mente han. Det må tenkes mer på tvers, sa divisjonsdirektør Brekke Skard. Utford rin - gen er å skape gode behandlingstilbud fortrinnsvis nær der pasienten bor. Side 10 SI magasinet 4/2007

11 Underforbruk: Vår kapasitet på strålebehandling er langt høyere enn den som nå utnyttes, sier overlege Kjetil Weyde og koordinator/stråle - terapeut Andrea Lilleengen. For lite bruk av stråleterapi: Mange syke lider unødvendig Det er et bekymringsfullt underforbruk av stråleterapi i Innlandet, spesielt i Hedmark, sier overlege Kjetil Weyde ved stråleterapienheten på Gjøvik. Etter alt å dømme ligger det en rekke kreftpasienter rundt i Hedmark som lider unødvendig fordi de ikke får palliativ lindrende behandling. Det er leit å tenke på, ikke minst fordi vi her på Gjøvik har uutnyttet kapasitet. Vi må jo tro at pasientene er der, for vi vet jo hvor mange som har kreft i Innlandet. Det er en sterk indikasjon på at det er en rekke kreftpasienter i Hedmark som ikke får den behandlingen de burde ha. Størst underforbruk er det på palliativ behandling, men det kan også se ut som det er pasienter som trenger kurativ behandling som ikke får det, sier han. Hvorfor er det slik? Jeg tror det hovedsakelig er noe som henger igjen fra tiden før stråleterapienheten på Gjøvik ble etablert i Da var det alt for liten kapasitet her i landet, og det førte til at mange som trengte palliativ behandling ble avvist. Når man gang på gang har henvist pasienter til palliativ behandling og blitt av - vist, så slutter man etter hvert med det. Det kan se ut som om mange leger ikke har oppfattet at situasjonen nå er ganske annerledes. Det tar tydeligvis tid å snu denne praksisen. Jeg håper at det fokuset som nå er rundt slike spørsmål vil bidra til å økt bruk av tilbudet vårt det gjelder også for pasienter fra Opp - land, sier han. «Normal» lekkasje til Oslo Det er beregnet at kreftpasienter i Innlandet trenger strålebehandling tilsvarende 3,5 maskiner. På Gjøvik er det to strålemaskiner, resten av behovet er beregnet dekket ved oslosykehusene. Dette har med sykdomsgrupper å gjøre. Det er en del kreftformer som krever spesiell spisskompetanse, som derfor strålebehandles ved Radiumhospitalet, eventuelt Ullevål. Det ser ikke ut til å være større «lekkasje» til oslo - sykehusene enn det det bør være, sier Weyde. Bedret bemanningssituasjon Årlig behandles omkring 600 pasienter ved stråleterapienheten på Gjøvik. Pasientene er avhengig av å bli henvist, her er det ikke snakk om «drop in». Be man - ningssituasjonen på Gjøvik var inntil ganske ny lig an - strengt, for ikke å si bekymringsfull. Men nå har dette endret seg, alle legehjemlene som onkolog er nå be - satt, og det er god dekning av andre fagstillinger. Hedmark i bunnsjiktet Statistikken over forbrukt stråleterapi taler sitt tydelige språk: Hedmark ligger helt i bunnsjiktet i Helse Sør-Øst. De fylkene som har lokalisert stråle mas - kin er ligger i topp, Oslo, Opp land og Vest-Agder. Mens Hed mark, sammen med Østfold og Telemark danner baktroppen. En fylkesvis oversikt over udekket stråleterapibehov i Helse Sør-Øst forteller at det i Hed mark i fjor var beregnet et udekket be hov for 232 behandlingsserier, 101 kurative og 138 pallia - tive. Bare Akershus og Øst fold, fylker som har langt flere innbyggere, hadde større udekket behov. Det udekkede be - hovet i Oppland var nøyaktig halvparten av Hedmarks, 116, 48 kurative og 67 palliative. Bare de to små Agder - fylkene hadde lavere tall enn Opp land. Av Trond Tendø Jacobsen Side 11 SI magasinet 4/2007

12 Helse på nett (5): Gå hjem og blogg! Blogger: Kommunelege Einar Braaten er lege og blogger. Foto: Fler og fler deler sine meninger med andre gjennom blogger. Bli med i en verden der du kan både lytte og rope. Blogg kommer av «web» og «log» direkte oversatt blir det «nett-journal». I en blogg deler bloggeren refleksjoner, meninger og lenker med andre gjerne med personlig utforming. Noen bruker dagbokformen, andre lager mer nyhetspregede artikler, men alle setter inn lenker, som kan gå til andre blogger eller til lyd, bilde eller video. Men en blogg er ingen monolog som leser kan du gjerne legge inn kommentarer. I tillegg kan bloggeren selv følge med på når han eller hun blir sitert en tjeneste kalt «trackbacks» tilbaketråkk. Slik kan du følge med på hvordan dine meninger blir spredt for verden. Mange blogger har én forfatter, men noen har flere. Som regel er bloggeren en privatperson, men også profesjonelle kan blogge. Typisk for blogger er at det nyeste innlegget ligger øverst omvendt krono logi. Stilen er personlig og uformell. Med blogger har alle med nettilgang fått nye muligheter til å dele kunnskap, reflektere og diskutere. Subjektive perspektiver står i fokus, og ikke sjeld - en med kaotisk resultat. Men den medisinske verden kan ikke bare være kunnskapsbasert personlige er - faringer vil alltid ha en viktig plass. Blogger for begynnere Så langt vet ikke den medisinske verden helt hvordan den skal forholde seg til blogger de er verken fagfellevurdert eller filtrerte. Vi gir deg noen kjente eksempler. Ves Dimov er indremedisiner ved Cleveland Clinic og skriver en blogg med meninger om og kommentarer til medisin generelt. I bloggen finner du også kasuistikker fra clinicalcases.org. Tjenesten er velord net og har gode bilder, og referanser til under - søk elsesmetoder og behandling. Morsomt og informativt. Engelsk blog med fokus på oppdatert informasjon om alkohol- og stoffmisbruk. Her finner du kommentarer og synspunkt på forskning fra folk som jobber med rus- og avhengighetsproblemer. Bla i kate goriene nederst for å finne eldre poster. På sidene til British Medical Journal finner du Rich - ard Lehmans blogg, hvor han ukentlig kommenterer ferske nøkkelartikler fra NEJM, the Lancet, Annals of Internal Medicine, Jama og BMJ. Lehman kommenterer ny forskning, gjerne satt inn i en praktisk sam - menheng. Bloggen gir god bakgrunnsinformasjon. Lehmans funderinger gir både ettertanke og et trekk på smilebåndet. Archives of Disease in Childhood bringer Archi med - es blogg, og er verdt en titt for alle som er opptatt av pediatri og kunnskapsbasert praksis. Her kommen terer fagfolk ulike kasuistikker, og diskuterer dia g noser og behandlinger. Einar Braaten er en av få norske leger som har kastet seg på bloggbølgen. Som kommunelege i Øvre Eiker gir han deg innblikk i en hektisk hverdag som samfunnsmedisiner, på godt og vondt. Med sitt engasjement og sine mange meninger, kan denne morsomme og ærlige bloggen leses med fornøyelse av de fleste. Oppdateres når Einar har tid på toget blant annet, ganske jevnlig. Side 12 SI magasinet 4/2007

13 Rope og lytte: I en blogg deler bloggeren refleksjoner, meninger og lenker med andre gjerne med personlig utforming. Foto: hagit, sxc.hu fakta: Blogg Blogg kommer av ordene «web» og «log» Består oftest av tekst og bilder En blogg er personlig og har gjerne et bestemt tema Blogger er interaktive: andre kan kommentere og diskutere innlegg Innleggene i bloggen kalles ofte «poster» En «blogroll» er en lenkeliste til andre blogger Gjennom RSS kan du følge med på flere blogger samtidig Blogger med video kalles vlogg Denne bloggen handler om medisinsk verktøy, ut - styr og duppeditter. Nyheter om tekniske forbed rin - ger og oppfinnelser kommer flere ganger om dagen. Bloggen setter seg som mål å være et «uavhengig on - line tidsskrift», og utgis av leger og bioingeniører. Den svenske legen Peter Rost er en av legemiddel - industriens krasseste kritikere. Rosts avsløringer er kommentert både i 60 minutes og CNN, og bloggstil en er informativ og sarkastisk. Dette er en morsom, tanke- og urovekkende blogg, som mange følger med på. Om du jobber i legemiddelindustrien eller helsevesenet, er pasient eller pårørende, er denne blog gen verdt å få med seg. Rost skriver også innlegg på om legemidler og helserelaterte saker. Bloggen handler om psykiatri og bringer nyheter fra media og helsevesen, med egne kategorier for de vanligste lidelsene. Bloggen er en del av en omfatten de ressursside for psykiatri, og blir hyppig oppdatert. En godt kjent enmannsblogg skrevet av Kevin Pho, indremedisiner fra New Hampshire. Lest og likt av mange for sin «si det som det er»-stil, om frustrasjoner og problemstillinger i helsevesenet, bak medias fremstillinger. Pho tar utgangspunkt i amerikanske for hold, men noe er relevant også her på berget. Tjenesten oppdateres flere ganger om dagen, og gir lenker og henvisninger til nyttig informasjon. David Rothman fokuserer på informasjon innen medisin og helse. Her finner du tips som hjelper deg til å finne raskere frem og verktøy som forenkler og utvider litteratursøk i PubMed. Rothman gir også tips om hvordan søke etter og sette opp egendefinerte RSS nyhetsstrømmer i MedWorm, en RSS-søkemotor for medisin og helse. Bloggen handler om IT i helsetjenesten og kommen - terer systemer, problemstillinger og løsninger. Her ligger lenker til informasjon for alle som drifter ITtjenester i helsevesenet, og som skal ta stilling til problemer og ressurser, og ta avgjørelser for fremtidig utvikling. Skrevet av en pasient med diabetes, med fokus på tips for en enklere og bedre hverdag. Bloggen oppdateres ofte med nyheter og kommentarer, og har eksistert siden Gir et innblikk i hvordan det er å leve med diabetes. Søk etter blogger: Tekst: Endre Aas og Øystein Eiring Side 13 SI magasinet 4/2007

Parkinsonskole 8 9 Slagrehabilitering 4-5 Geriatriprosjekt 6-7 Pasientombudet 14-15

Parkinsonskole 8 9 Slagrehabilitering 4-5 Geriatriprosjekt 6-7 Pasientombudet 14-15 [2-08] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2008 SI magasinet Parkinsonskole 8 9 Slagrehabilitering 4-5 Geriatriprosjekt 6-7 Pasientombudet 14-15 Ideen til den noe annerledes driftsform i sykehus

Detaljer

[4-08] SI magasinet. Gåskole på Ottestad 22-23. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2008

[4-08] SI magasinet. Gåskole på Ottestad 22-23. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2008 [4-08] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2008 SI magasinet Gåskole på Ottestad 22-23 Utviklingsprosjekter 12-19 BUP Kongsvinger på topp 4-5 Å lede et lokalsykehus er til tider svært hyggelig

Detaljer

[3-07] SI magasinet. Banebrytende DVD-produksjon. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007

[3-07] SI magasinet. Banebrytende DVD-produksjon. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007 [3-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2007 SI magasinet Banebrytende DVD-produksjon 4 5 Bedre HMS-tilbud 3 Angstmestring på Tynset 10-11 Vil ha bedre samhandling 14-15 Jeg er ikke født

Detaljer

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 [3-10] SI magasinet Spreke damer på Gjøvik 28-29 Justerer Strategisk fokus 4-6 Nytt akuttbygg 14-17 For mange undersøkelser 22-23 Innhold SI-magasinet 3/10

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007

[2-07] SI magasinet 14-15. Jobber med de døde for de levende. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 [2-07] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2007 SI magasinet Jobber med de døde for de levende 14-15 Praksiskoordinatoren 4 5 Om varsling 8 9 Helse på nett 16 17 De aller fleste vil oppleve

Detaljer

[5-11] SI magasinet. Rehabilitert habilitering 12 13. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2011

[5-11] SI magasinet. Rehabilitert habilitering 12 13. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF November 2011 [5-11] SI magasinet Rehabilitert habilitering 12 13 Helseforskning 8-10 Bedriftsidrett i skuddet 14-16 Kinderegget Sørlihaugen 24-25 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[6-10] SI magasinet. SI mer enn pasientbehandling 18-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010

[6-10] SI magasinet. SI mer enn pasientbehandling 18-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2010 [6-10] SI magasinet SI mer enn pasientbehandling 18-19 Lang-Ree ved årsskiftet 4-7 Mange høringssvar 8-10 Fikk Charnley-stipendet 26-27 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[3-06] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2006

[3-06] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2006 [3-06] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2006 utsi a utsi a Innhold [3-06] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009. Besøk i «underverdenen» 6-7

Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009. Besøk i «underverdenen» 6-7 [1-09] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2009 SI magasinet Besøk i «underverdenen» 6-7 Fokus på ventetidene 8-9 Enhetlig slagbehandling 14-15 Sluttet etter 51 år 19 Det er ikke bare-bare å

Detaljer

[4-10] SI magasinet. Skal bedre pasientsikkerheten 10-13. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2010

[4-10] SI magasinet. Skal bedre pasientsikkerheten 10-13. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2010 [4-10] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2010 SI magasinet Skal bedre pasientsikkerheten 10-13 Strategisk fokus i fokus 6-9 Tar Pulsen igjen 18-19 De usynlige barna 28-29 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[5-09] SI magasinet. Nyåpnet kjøkken 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2009

[5-09] SI magasinet. Nyåpnet kjøkken 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2009 [5-09] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2009 SI magasinet Nyåpnet kjøkken 4 Selvmord bekymrer 14-15 Botox på Ottestad 20-21 Ungdom i skyggeland 22-23 Peder Olsen takket av Sykehuset Innlandets

Detaljer

[2-12] SI magasinet. Samhandling 6. To disputaser 8 Strategisk fokus 14 Energimerker 200 bygg 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2012

[2-12] SI magasinet. Samhandling 6. To disputaser 8 Strategisk fokus 14 Energimerker 200 bygg 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2012 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2012 [2-12] SI magasinet Samhandling 6 To disputaser 8 Strategisk fokus 14 Energimerker 200 bygg 22 Innhold SI-magasinet 2/12 3 Leder Økonomiske utfordringer

Detaljer

[5-10] SI magasinet. Sukker og fett det er fali det! 22-23. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2010. Velg hjertevennlig:

[5-10] SI magasinet. Sukker og fett det er fali det! 22-23. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2010. Velg hjertevennlig: Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Oktober 2010 [5-10] SI magasinet Velg hjertevennlig: Sukker og fett det er fali det! 22-23 DPS i åpningens tegn 4-9 Helseforskning 12-13 Unikt samhandlingsprosjekt

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

[4-14] Dramatisk redningsaksjon 5. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2014

[4-14] Dramatisk redningsaksjon 5. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2014 [4-14] SI magasinet Dramatisk redningsaksjon 5 Side 1 SI magasinet 4/2014 Geriatriens vaktbikkje 6 Var sine egne «vikarer» 16 Kortreist inventar 22

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

[3-11] SI magasinet. Hov jubilerte eldste i Europa 30-33. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2011

[3-11] SI magasinet. Hov jubilerte eldste i Europa 30-33. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2011 [3-11] SI magasinet Hov jubilerte eldste i Europa 30-33 Svart-hvitt på Reinsvoll 8-11 Kroppen er en container 16-17 Pris til Ottestad 26-27 Innhold SI-magasinet

Detaljer

[1-13] SI magasinet. Nye bryst på Hamar 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2013

[1-13] SI magasinet. Nye bryst på Hamar 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2013 [1-13] SI magasinet Nye bryst på Hamar 4 Ambulansene er tilbake 11 Bekymring for designerdop 14 Overlege i akuttmottak 34 Innhold SI-magasinet 1/13 3

Detaljer

Skal under hundre! De nye, store pasientgruppene side 11 15. Kai Flate (36) Les også:

Skal under hundre! De nye, store pasientgruppene side 11 15. Kai Flate (36) Les også: 02/2010 Årgang 9. Et magasin fra Skal under hundre! Kai Flate (36) De nye, store pasientgruppene side 11 15 Les også: Alzheimer og demens Kvalitet Overvekt Forebyggende helsearbeid Sammensatte ruslidelser

Detaljer

Syd-Vesten. Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING

Syd-Vesten. Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 4 ÅRG. 19. 2013 Syd-Vesten Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere Foto: Heidunn S. Nordtveit. 2 SYD-VESTEN NR.

Detaljer

[5-12] SI magasinet. Ta av ringen! 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012

[5-12] SI magasinet. Ta av ringen! 22. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2012 [5-12] SI magasinet Ta av ringen! 22 Fikk skryt av Støre 5 Lean on Lillehammer 16 Pallplass til ambulanselærlinger 32 Innhold SI-magasinet 5/12 3 Leder

Detaljer

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 [4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 utsi a utsi a Innhold [4-05] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund

kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 norsk forening for kognitiv terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 8 april 2007 R e t u r a d r e s s e Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

Et langt og godt liv. 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Ny spalte: Det etiske hjørnet. Rehabilitering og kultur. 480 % nye avtalehjemler

Et langt og godt liv. 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Ny spalte: Det etiske hjørnet. Rehabilitering og kultur. 480 % nye avtalehjemler 2.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Et langt og godt liv 480 % nye avtalehjemler Rehabilitering og kultur Ny spalte: Det etiske hjørnet PSFS - et nyttig verktøy innhold Fysioterapeuten nr. 2.2013/80

Detaljer

[4-15] Utvidet øyetilbud på Tynset 26. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2015

[4-15] Utvidet øyetilbud på Tynset 26. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2015 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2015 [4-15] si magasinet Utvidet øyetilbud på Tynset 26 Side 1 si magasinet 4/2015 De voldsomme skadene gjorde inntrykk 4 Skjuler blod med tøyposer 25 Nye

Detaljer