Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Formannskapets medlemmer/varamedlemmer bes medbringe frittstående dokument vedrørende Årsmelding 2009 og Regnskap 2009 tilsendt i forbindelse med formannskapsmøtet 31. mai d.å.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 14/10 RS 11/10 RS 12/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Oversendelse av rapport fra tilsyn med Dyrøy kommune. Landsomfattende tilsyn med kommunal sosial- og helsetjenester til personer med demens i eget hjem eller i omsorgsboliger Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Dyrøy kommune 8. april / /110 RS 13/10 KS informasjon om streikefakta /251 RS 14/10 Kommunalt næringsfond Dyrøy kommune - utbetaling 2007/386 RS 15/10 Referat fra møte i friluftsrådet 18.mars /114 RS 16/10 Tilskudd til istandsetting av kirkebygg - utvidet investeringsramme under ordningen med rentekompensasjon 2007/843 RS 17/10 Møtebok /62 RS 18/10 Samhandlingsreformen - styrking av forebyggende helsetjenester Saker til behandling 2009/393 PS 15/10 Årsoppgjør Dyrøyseminarsenteret KF 2010/211 PS 16/10 Årsmelding /216 PS 17/10 Regnskap /216 PS 18/10 Dyrøy kontrollutvalg - årsmelding /23 PS 19/10 Økonomirapport /198 PS 20/10 Elvetun skole - skoleeiers vurdering/tilstandsrapport /251 PS 21/10 Revidert gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2008/686 PS 22/10 Dyrøy Vekst A/S - Ny aksjekapital 2010/200 PS 23/10 Skade Espenes Industriområde - gjenoppbygging/disponering av skadeoppgjør - forslag om tildeling av fullmakt PS 24/10 Vedlikehold av kommunale veier som følge av flomskade - omprioritering 2008/ /44 Rolf Espenes ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 14/10 Referatsaker

6 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamanni HELSETILSvnET I TROMS Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Klaus Melf Dyrøy kommune v/rådmannen Dyrøytunet Brøstadbotn Deres V DYRØi 'KC WMA U C Saksnr.:q, I Doknr.: r_ Lspanr, el S.heh.: Kopi: Ark. kode p: Ark. kode S: APk 2010 C l^fy Ref,: F-0 Q h Æ^ dc5 i y^, RCF, Oversendelse av rapport fra tilsyn med Dyrøy kommune. Landsomfattende tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til personer med demens i eget hjem eller i omsorgsboliger Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms oversender herved rapport fra tilsyn med Dyrøy kommune, 10. og 11. mars Tilsynet er et ledd i det landsomfattende tilsynet med kommunale sosial- og helsetjenester til personer med demens i eget hjem eller i omsorgsboliger Rapporten inneholder to avvik innen de reviderte områdene. Det vises til funnene i vedlagt tilsynsrapport. Vi ber om tilbakemelding innen 18. juni 2010 på kommunen;, plan for hvordan avvikene skal lukkes, og vi ber kommunen om å iverksette tiltak for å rette opp påpekte avvik innen utgangen av september Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms takker for hyggelig kontakt og godt samarbeid ved gjennomføringen av tilsynet. Med hilsen r' Caroline Olsbor fylkeslege -Pede"r Andreassen avdelingsdirektør Vedlegg: Tilsynsrapport Kopi til: Statens Helsetilsyn Pb 8128 Dep 0032 Oslo

7 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamanni HELSETILSvnET I TROMS Rapport fra tilsyn med Dyrøy kommune. Landsomfattende tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til personer med demens i eget hjem eller i omsorgsboliger Virksomhetens adresse: Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten : Enhetsleder Eli Pedersen Sammendrag Tilsynet inngår som en del av "eldresatsingen" i 2010 og er et landsomfattende tilsyn initiert av Statens Helsetilsyn. Tilsvarende tilsyn gjennomføres i år i tre kommuner i Troms. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Kommunens evne til å identifisere og følge opp mulig utvikling av demenssykdom hos hjemmeboende eldre, avgrenset til de med vedtak om helse- og sosialtjenester Kommunens ivaretakelse av grunnleggende behov hos personer med demens Kommunens evne til å identifisere og følge opp endrede behov for tjenester hos hjemmeboende eldre med demens Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene. Under tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å påpeke 2 avvik. Avvik 1: Kommunen sikrer ikke at de ansatte i pleie- og omsorgsenheten har en oppdatert kompetanse i tjenesteyting til hjemmeboende eldre med demens. Avvik 2: Kommunen sikrer ikke en individuell tilrettelegging av tjenesten til hjemmeboende eldre med demens gjennom overordnet styring. Dato: Kla Birgit Heier Jo sen Nina Wihuri Nils AadneVen revisjonsleder revisor revisor revisor

8 Innhold Sammendrag Innledning Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet omfattet Funn Virksomhetens styringssystem Regelverk Dokumentasjon Deltakere ved tilsynet... 7 Tilsyn med Dyrøy kommune 10. og 11. mars 2010 Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms Rapport 2

9 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Dyrøy kommune, Pleie- og omsorgstjenesten, i perioden Tilsynet er et ledd i Statens Helsetilsyns fireårige satsing på tilsyn med helse- og sosialtjenester til eldre. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms gjennomfører i Tilsynet gjennomføres med hjemmel i sosialtjenesteloven 2-6 og tilsynsloven 2, jfr. kommunehelsetjenesteloven 6-3. Helsetilsynet i Troms og Fylkesmannen i Troms vil i år gjennomføre tilsvarende tilsyn med tre kommuner. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten, gjennom sin internkontroll, sikrer at ulike krav i lovgivningen etterleves. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter. tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres. tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes. En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift. Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Dyrøy kommune består av Dyrøya (53 km2) og en større fastlandsdel - skilt fra hverandre av det 1-2 km brede Dyrøysundet. Kommunens samlede areal er 290 km2. Herav er 279 km2 landareal. Folketallet i kommunen er ca Kommunen er organisert med rådmannsgruppe, støtteenheter og driftsenheter, hvor pleie- og omsorgstjenesten er en av syv enheter. Pleie- og omsorgsenheten har ca 43 årsverk fordelt på 74 personer og ledes av enhetsleder, i tillegg er det en fagleder for hjemmetjenesten og sykehjemmet. Det er 39 ansatte i hjemmetjenesten og 22.2 årsverk. Hjemmetjenesten har en sykepleier med demensopplæring som har et særskilt oppfølgingsansvar for hjemmeboende eldre med demens. Rapport 3 Tilsyn med Dyrøy kommune 10. og I1. mars 2010 Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms

10 Kommunen har 5 sykepleiere og to vernepleiere, i tillegg omsorgsarbeidere og hjelpepleiere i hjemmetjenesten. k Hjemmetjenesten bruker Profil som journalsystem. Det er ikke utarbeidet en egen demensplan. Kommunen har samarbeidsavtale med områdegeriatrisk team (OGT) på Finnsnes. 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt Åpningsmøte ble avholdt Intervjuer med 8 personer Det ble gjennomført befaring ved Dyrøy helse- og omsorgstjenester Sluttmøte ble avholdt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, og dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket, er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. 4. Hva tilsynet omfattet Tilsynet inngår som et element i "eldresatsingen" innen helse- og sosialtilsyn som er iverksatt både på landsbasis og i Troms fylke. Tilsynet undersøkte om kommunale pleie- og omsorgstjenester identifiserer og følger opp utviklingen av demens hos hjemmeboende eldre, avgrenset til de med vedtak om helse- og sosialtjenester. Dette omfattet også samarbeid med fastlegene om utredning, kartlegging og oppfølging av demenssykdom. Tilsynet undersøkte om kommunen ivaretar grunnleggende behov ved individuell tilrettelegging, brukermedvirkning, kontinuitet og regelmessighet i tjenesteutførelsen. Tilsynet så også på kommunens evne til å identifisere og følge opp endrede behov for tjenester. Tilsynet omfatter således et begrenset utvalg av oppgavene som kommunen har overfor personer med demens som bor i eget hjem. 5. Funn Tilsynet fikk blant annet følgende opplysninger om forhold som kan bidra til at myndighetskrav etterleves innen de reviderte områdene: - Ansatte får opplæring i og bruker aktivt Profil. - Profil, overlappingsmøter og mandagsmøter bidrar til skriftlig og muntlig informasjonsutveksling. Tilsyn med Dyrøy kommune 10. og I1. mars 2010 Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms Rapport 4

11 Det er etablert samarbeid mellom leger og PLO gjennom regelmessige visitter og lett tilgjengelighet til kommunelegen. Enheten har jevnlig samarbeid med områdegeriatrisk team. Enheten har fokus på promotering, ny-rekruttering og team-building, for eksempel gjennom stand på konferansen i regi av Aksjon Helsefagarbeider. Tilsynet påpeker to avvik: Avvik 1: Kommunen sikrer ikke at de ansatte i pleie- og omsorgsenheten har en oppdatert kompetanse i tjenesteyting til hjemmeboende eldre med demens. Avvik fra følgende myndighetskrav: Sosialtjenesteloven 2-3, Kommunehelsetjenesteloven 6-2 og Internkontrollforskriften 4c. Avviket bygger på følgende observasjoner: - Nytilsatte får ikke opplæring på en strukturert måte. - Det finnes ikke en systematisk internundervisning av alle ansatte. - Kompetanseplan fra 2007 er ikke oppdatert og ikke i bruk. - Faktisk kompetanse hos de ansatte er ikke fullstendig kartlagt. - Selv om det bare er en ansatt i hjemmetjenesten som har særskilt opplæring i demens, finnes det ikke skriftlige rutiner for utredning og oppfølging av hjemmeboende eldre med demens eller mistanke om demens. Avvik 2: Kommunen sikrer ikke en individuell tilrettelegging av tjenesten til hjemmeboende eldre med demens gjennom overordnet styring. Avvik fra følgende myndighetskrav: Sosialtjenesteloven 4-3, Kommunehelsetjenesteloven 2-1, Internkontrollforskriften 4 og Kvalitetsforskriften 3. Avviket bygger på følgende observasjoner: - Tjenestemottakerne får bistand av mange forskjellige tjenesteytere. - Det er ikke satt av faste møtepunkter for overordnet evaluering av pleie- og omsorgstjenesten. - Det er ingen rutine for hvordan avvik skal håndteres. - Avvik blir registrert, men ikke alle som melder avvik får tilbakemelding. - Det finnes ikke alltid en oppdatert diagnoseoversikt for den enkelte pasient/bruker. 6. Virksomhetens styringssystem Kommunestyret vedtok en organisasjonsplan i 2005 og målsetting for kvalitetsarbeid i helseog sosialtjenesten i Kommuneledelsen med rådmann, enhetsleder for pleie og omsorg, og fagleder for hjemmetjenesten og sykehjemmet er nytilsatt. Ledelsen er i ferd med å revidere internkontrollsystemet innen pleie- og omsorg. Rapport 5 Tilsyn med Dyrøy kommune 10. og 11. mars 2010 Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms

12 7. Regelverk Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene Lov av 13. desember 1991 om sosiale tjenester Lov 2. juli 1999 om helsepersonell m.v. Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 1 8. Dokumentasjon Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Dyrøy kommune, Administrativt organisasjonskart, udatert Organisering av arbeidet, datert Organisering av pleie- og omsorgstjenestene i Dyrøy, saksframlegg datert Målsetting for kvalitetsarbeid i helse- og sosialtjenestene, datert Plan for kvalitetsarbeid i helse- og sosialtjenestene i Dyrøy kommune, datert Kompetanseplan for pleie og omsorgstjenesten i Dyrøy kommune Innholdsfortegnelsen til prosedyrer i helse- og sosialetaten Prosedyreri helse- og sosialetaten per : o Legevisitt ved hjemmetjenesten o Legemiddelhåndtering for hjemmetjenesten i Dyrøy o Avtale for administrering av legemidler i hjemmetjenesten o Bestilling av medisiner til pasienter i hjemmetjenesten o Saksgang ved bestilling av praktisk bistand o Utøvelse av praktisk bistand o Planlegging av dagen for utøvere av praktisk bistand Fem vedtak om hjemmesykepleie fra 2009 Oversikt over ansatte, fagbakgrunn, stillingsbrøk, funksjon Turnus Dyrøy hjemmetjeneste f.o.m t.o.m Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket: Tverrfaglig henvisning til områdegeriatrisk team i Midt-Troms Referat fra sykepleiemøter Avviksrapport i pasientjournal til Dagsplan for utevakten for perioden Kalenderbok "Svartebok" Perm "Hjemmehjelp" (med ukeplan) Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynet: Brev fra Helsetilsynet i Troms med varsel om tilsyn, datert Dokumenter fra Dyrøy kommune, mottatt Program for tilsynet, datert Tilsyn med Dyrøy kommune 10. og I1. mars 2010 Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms Rapport 6

13 9. Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon / stillim Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Lena Røsæg Olsen Fagleder x X X Karl Johan Olsen Sykepleier x X Eli Pedersen Enhetsleder x X X Emilia Agersborg Helsefagarbeider x X X May Nergård Assistent x X X Liv Janne Svendsen Omsorgsarbeider x Inger Dale Martinsen Hjelpepleier x X Øystein Rørslett Rådmann x X X Thomas Fredriksson Kommunelege x Franziska Voigt Turnuslege x Fra tilsynsmyndighetene deltok: Birgit Heier Johansen, revisor Nina Wihuri, revisor Nils Aadnesen, revisor Klaus Melf, revisjonsleder Tilsyn med Dyrøy kommune 10. og 11. mars 2010 Fylkesmannen i Troms og Helsetilsynet i Troms Rapport 7

14 Fylkesmannen i Troms Romssa Fylkkamånni Saksbehandler Telefon Vår dato Hans Kristian Rønningen Deres dato Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn S.beh.: J1e1D Ref.: Kopi: 41-4E^`'r^.f, Ark kode P: )( Ark kode S: Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Dyrøy kommune 8.april 2010 Fylkesmannen viser til tilsyn i Dyrøy kommune 8. april 2010, og vil først benytte anledningen til å takke for informative samtaler og en vennlig mottakelse. Fylkesmannen oversender nå tilsynsrapporten, som er utformet i tråd med det som ble lagt fram på sluttmøtet. Rapporten inneholder ett avvik i forhold til krav som er hjemlet i lov eller forskrift. Fylkesmannen har gitt merknader. Merknadene er ment å være et utgangspunkt for det videre arbeidet med å gjøre Dyrøy kommune til et trygt og robust lokalsamfunn. Fylkesmannen vil presisere at avviket og merknadene kun er knyttet til de områdene som det ble ført tilsyn med, og er ikke dekkende for det helhetlige arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Dyrøy kommune. Fylkesmannen ønsker å bli holdt oppdatert i forhold til andre tiltak i kommunen som knytter an til merknadene i tilsynsrapporten. Vi ber om en skriftlig tilbakemelding på denne innen Tilbakemeldingen trenger ikke ha stort omfang. Kommunen setter selv frister for når de ulike tiltakene skal være gjennomført, og informerer Fylkesmannen om hvilke frister som er satt. Fylkesmannen ønsker kommunen lykke til med oppfølgingsarbeidet, og anbefaler at kommunen benytter seg av veiledningen på hjemmesiden til Fylkesmannen i Troms (http://www.fylkesmannen.no/troms), under menyen Samfunnssikkerhet og beredskap. 21" Per Elvestad ^,p. fylkesberedskapssj ef Kopi: DSB, postboks 2014, 3103 Tønsberg Troms sivilforsvarsdistrikt, postboks 2257, 9296 Tromsø Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon : Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben no/troms

15 Side 3 av 8 TILSYNSRAPPORT - DYRØY KOMMUNE Tidsrom: Adressen til kommunen: Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn Kommunenummer: 1926 Tilsynsgruppe: Rådgiver Hans Kr. Rønningen Rådgiver Kjersti Kristiansen Tilsynet omfattet følgende emner: Undersøke kommunens kriseplanverk, herunder verifikasjon av sektorielle kriseplaner og hvordan disse er knyttet opp mot overordnet kriseplan. Undersøke om kommunen har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for kriseplan. Vurdere tiltaksplaner i henhold til risiko- og sårbarhetsanalyse. Vurdere kommunens evne til krisehandtering, herunder materielle og menneskelige ressurser, erfaringer, kompetanse, øvelser, samarbeid med eksterne parter samt rutiner for rapportering og evaluering. Undersøke systemrevisjon internt for kriseplanlegging og krisehandtering. Gi råd og veiledning om hvordan beredskapen kan videreutvikles og hvordan det kan sikres kontinuitet i arbeidet. Kort oppsummering om hva tilsynet vil slå fast i en rapport, diskusjon av veien videre. Gi tilbakemelding etter møtet i form av en skriftlig rapport. Sammendrag av resultat: Det ble avdekket avvik under tilsynet. Dyrøy kommune har ikke dokumentert en overordnet ROS analyse Dyrøy kommune har ikke dokumentert ROS analyser på enhet/sektor nivå Det ble gjort følgende merknad: Enhet for skole mangler plan for evakuering fra oppstillingsplass etter rømningsplan til et trygt oppholdssted for elever og ansatte. Beredskapsrådet etter normalreglementet av 1989 har ikke avholdt årlige møter. POSOM gruppe/kriseteam har ikke utpekt egen leder. Godkjent av tilsynsgruppen Hans Kr. Rønningen Kjersti Kristiansen rådgiver rådgiver

16 Side 5 av 8 Innhold i tilsynsrapporten: 1. Innledning 2. Dokumentgrunnlag 3. Hjemmel for tilsynet 4. Deltakere på tilsynet 5. Tilsynets omfang 6. Avvik 7. Merknader 8. Generelle kommentarer- verifikasjon 9. Forslag til forbedringer 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn i Dyrøy kommune Tilsynet inngår som en del av tilsynsvirksomheten til Fylkesmannen inneværende år. Avdeling for areal, klima og Samfunnssikkerhet sin tilsynsvirksomhet fokuserer på hvordan kommunen ivaretar krav og forventninger til arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Rapporten omtaler avvik og merknader og forventninger til Dyrøy kommune i forhold til ivaretakelse av samfunnssikkerhet i den kommunale kriseplanleggingen. Tilsynet ble gjennomført ved granskning av dokument, ved intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen, og ved verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis. I rapporten defineres avvik og merknader som: AVVIK - brudd på vilkår gitt i gjeldende lover og forskrifter. MERKNADER- forhold som ikke blir omfattet av definisjonen for avvik, men som tilsynsgruppen mener er nødvendig å peke på for at kommunen skal kunne forbedre forholdene. 2. Dokumentgrunnlag Dokumentgrunnlag for tilsynet var: 1. Kommuneloven 2. Beredskapslover og diverse særlover 3. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret Sentrale styringsdokument: St.meld. nr. 24 (92/93) - Det fremtidige sivile beredskap St.meld. nr. 48 (93/94) - Langtidsplan for det sivile beredskap St.meld. nr. 25 (97/98) - Hovedretningslinjer for det sivile beredskaps virksomhet og utvikling i tiden St.meld. nr. 22 ( ) Samfunnssikkerhet 5. Normalreglement for kommunens beredskapsarbeid Diverse del planer for krisehandtering 6. Diverse dokumentasjon, korrespondanse mellom kommunen og Fylkesmannen

17 Side 6 av 8 3. Hjemmel for tilsynet Fylkesmannens tilsyn med kommunenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid er hjemlet i Kgl. res. av og lov av om kommunalberedskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret. Beredskapsinstruksen slår fast at Fylkesmannen skal samordne og føre tilsyn med alt beredskapsarbeid i fylket. Lov av (om særlige rådgjerder under krig o.l.) 3 er også dekkende for kriser og katastrofer i fredstid. Fylkesmannens tilsynsmyndighet og det forebyggende beredskapsarbeidet er seinere utdypet og understreket i bl.a. Stortingsmelding nr 17 ( ), St. innstilling nr 9 ( ), St.meld. nr 39 ( ) og St. innstilling nr 49 ( ), St.meld. nr. 22( ). Kommunenes forebyggende arbeid innen samfunnssikkerhet ivaretas via de kommunale planprosessene, med generell vekt på oppfølging av Plan- og bygningsloven, sektoriell beredskapslovgivning og etablering av en strategisk kriseplan i kommunen. For å beskrive dette arbeider sentrale myndigheter med en forskrift til den nye beredskapsloven som planlegges iverksatt fra og skal være gjeldende for kommunale virksomheter og enheter. Fylkesmannen mottar for øvrig årlig embetsoppdrag fra Justisdepartementet med generelle pålegg om å gjennomføre beredskapstilsyn med 1/4 av kommunene i fylket. 4. Deltakere på tilsynet Tabellen gir en oversikt over deltakere fra Dyrøy kommune under åpningsmøtet, selve tilsynet og sluttmøtet, og over hvilke personer som ble intervjuet: Tid Aktivitet Personer Sted kl åpningsmøte alle involverte møterom kl intervju Ordfører Rolf Espenes møterom kl intervju Rådmann Øystein Rørslett møterom kl pause møterom kl intervju Enhetsleder pleie og omsorg Eli K. møterom Pedersen kl intervju Enhetsleder skole Gunn Tove Olsen møterom kl intervju Informasjonskoordinator Kjell-Jostein møterom Lillegård Ikke deltatt intervju Enhetsleder teknisk Geir Fjellberg møterom Ikke deltatt intervju Kommunelege I Thomas Fredriksson møterom

18 Side 7 av 8 Kl oppsummering tilsynspersonen fra Fylkesmannen møterom i Troms kl sluttmøte, gjennomgang av samme som ved start møterom forslag til tilsynsrapport 5. Tilsynets omfang Avdeling for Areal, klima og Samfunnssikkerhet hos Fylkesmannen gjennomfører tilsyn for å: Undersøke kommunens kriseplanverk, herunder sektorielle kriseplaner og hvordan disse er knyttet opp mot overordnet kriseplan. Undersøke om kommunen har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser og hvorvidt disse har resultert i tiltaksplaner og forebyggende tiltak. Undersøke kommunens evne til krisehandtering, herunder krisesystemer (materielle og menneskelige ressurser), erfaringer, øvelser samt rutiner for rapportering og evaluering. Gi råd og veiledning om hvordan beredskapen kan videreutvikles og hvordan det kan sikres kontinuitet i arbeidet. Kort oppsummering om hva tilsynet vil slå fast i rapporten, diskusjon av veien videre. Skriftlig tilbakemelding 6. Avvik Det ble avdekket avvik fra lovbestemte krav under tilsynet. Kommunen har ikke dokumentert overordnede eller sektorielle ROS analyser 7. Merknader Det ble gitt følgende merknad etter tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen: Enhet for skole mangler plan for evakuering fra oppstillingsplass etter rømningsplan til et trygt oppholdssted for elever og ansatte. Beredskapsrådet etter normalreglementet av 1989 har ikke avholdt årlige møter. POSOM gruppe/kriseteam har ikke utpekt egen leder.

19 Side 8 av 8 8. Generelle kommentarer - verifikasjon Tilsynsgruppen kjenner til at Dyrøy kommune startet opp en ROS analyse i år 2000, analysene er ikke dokumentert sluttført som overordnede hendelser eller som tjenesteyting på sektorielt nivå. Arbeidet må startes opp igjen og Fylkesmannen vil i denne prosessen veilede og støtte med vår kompetanse. Når arbeidet sluttføres må en sørge for at det er en sammenheng mellom planene på sektor-/enhetsnivå og på overordnet nivå. Det er positivt at tidligere IKSamhelse har utarbeidet en smittevernplan med pandemiplan og en egen atomberedskapsplan. Skoleenheten gjennomfører evakueringsøvelser fra klasserom til skoleoppstillingsplass to ganger årlig. Kompetanseheving av strategisk ledelse innen informasjon, kommunikasjon, kriseledelse og samfunnsplanlegging, ROS analyser kan gjennomføres ved nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB). 9. Forslag til forbedringer Når kommunen får på plass analysene kan gjennomføring av enkle beredskapsøvelser, både overordnede i kriseledelsen og sektorielle avdekke problemstillinger som kan kvalitetsforbedre planprosessene. Øvelsene trenger ikke være spesielt omfangsrike eller ressurskrevende, det viktigste er at ansvarlige møtes og gjennomgår planverk og mulige hendelser. Tilsynsgruppen vil spesielt peke på behovet for øvelse av informasjonsenheten i kommunen, samt påpeke viktigheten av at stedfortredere øves. POSOM gruppen også omtalt som kriseteam må få utnevnt egen leder. Gruppen kan ha et interkommunalt samarbeid for å styrke fagkanalen og være støttende til andre kommuner i et naturlig samarbeid.

20 Page 1 of 2 Fra: Gunn Mottatt: :50:36 Til: Sigrun Vågeng Tittel: KS: Informasjon til alle folkevalgte fra adm.dir. Sigrun Vågeng Vi ber om at dette videreformidles til alle folkevalgte: Informasjon fra KS til alle folkevalgte i landets kommuner og fylkeskommuner Streikefakta 2010 KS ønsker å informere dere folkevalgte om status i hovedtariffoppgjøret siden det er dere som gjennom fylkesmøtene, har gitt grunnlaget for det mandatet hovedstyret har bedt KS forhandle innenfor. Meklingsforløpet Fredag 30. april klokken brøt arbeidstakerorganisasjonene forhandlingene. Meklingen startet opp 4. mai og hadde frist onsdag 26. mai kl Meklingen ble avsluttet 27. mai rett før kl da meklingsmannen ikke fant grunnlag for å legge fram en skisse for partene og streiken var et faktum fra arbeidstidens start 28. mai. Innholdet i forhandling og mekling: Underveis i meklingen har forutsetningene fra forhandlingsbruddet i april selvsagt endret seg da mange elementer har blitt bearbeidet undervis. Derfor vet både vi og våre motparter mer enn det som kommer ut i media. Noen forhold er dog blitt allment kjent slik at vi kan være åpne om det, selv om meklingen fortsatt styres av meklingsmannen og føres bak lukkede dører om meklingsmannen igjen kaller partene inn. KS er derfor tilbakeholden med å bringe nye elementer inn i mediedebatten. Vi ønsker en god løsning for alle parter og vil at vi samlet skal framstå som redelige og ansvarlige i prosessen. Mandatet til forhandlingsdelegasjonen i KS: Hovedstyret har etter innspill fra medlemmene (de fylkesvise strategikonferansene i vinter) gitt det mandatet at oppgjøret skal ha en likelønnsprofil og at den økonomiske rammen i tariffoppgjøret disponeres slik at den ivaretar balansen mellom sentrale justeringer av lønnsnivåer og tilstrekkelig lokale midler som sikrer det enkelte medlems behov for å drive en aktiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk. KS fikk sitt mandat til årets tarifforhandlinger etter medlemmenes behandling av debattheftet i vinter. Mandatet som KS hovedstyre vedtok 10. mars gjelder for alle KS medlemmer. Det var dette administrerende direktør hadde som oppgave å forhandle etter. KS har fått sitt mandat gjennom en representativ medlemsprosess, og har lojalt fulgt dette. Streik er lov: Streik er et lovlig kampmiddel. Streiken er et faktum og vi beklager de ulempene som innbyggerne utsettes for. Vi vet at kommunene gjør sitt ytterste for å holde ansatte og innbyggere løpende informert om sitasjonen. I den situasjonen vi nå er oppe i er det viktig at alle parter følger spillereglene i arbeidslivet og opptrer med respekt for hverandre. KS håper på en snarlig løsning på konflikten, og når hverdagen igjen er på plass i kommunesektoren skal både arbeidsgivere og arbeidstakere igjen omgås, i trygg forvissning om at alle spilleregler er fulgt. Rammen: Rammen i statsoppgjøret er 3,3 prosent og KS forholder seg til samme økonomiske ramme for et resultat i kommuneoppgjøret. Årslønnsveksten for ansatte i kommunen vil derfor bli like stor som for ansatte i staten. Kravene fra arbeidstakerne ved forhandlingsbruddet: Vil ha sentrale tillegg og ikke lokale forhandlinger med unntak av Akademikerne. De økonomiske kravene fra arbeidstakerne var høye og dels svært forskjellig innrettet. Unio krevde prosentvise generelle tillegg samt at minstelønn skulle heves med mer enn generelle tillegg. LO Kommune krevde kronebeløp i generelle tillegg. Hverken LO Kommune, Unio eller YS-K krevde midler til lokale forhandlinger, men at alle tillegg gis sentralt. Tilbudet fra KS ved forhandlingsbruddet: Hovedtilbudet er et generelt tillegg til alle arbeidstakere (hvor minstelønnen ble hevet tilsvarende) samt penger til lokale forhandlinger med en tydelig likelønnsføring. Lokale tillegg: er den delen av lønnsrammen kommunene forhandler om lokalt. Forskjellige kommuner har forskjellige behov. Med lokale tillegg kan kommunene bli i stand til selv å forhandle fram løsninger tilpasset ulike lokale forhold. file://\\aspweb008\dyrdok$\prod\2010\06\10\28595.html

21 Page 2 of 2 Generelt tillegg: Det generelle tillegget er den delen av lønnsøkningen som gis til alle ansatte omfattet av de sentrale forhandlingene. Dette utgjør ca 90 % av de ansatte i kommunesektoren. KS tilbud før forhandlingsbruddet var på kr i generelt tillegg. Staten ga i snitt kr og Oslo kr i generelt tillegg. Overheng: Overheng er også en del av rammen. I fjor fikk de ansatte i KS-området mer enn de ansatte i staten. Dermed har vi et overheng som gjør at vi i år har mindre å forhandle om enn staten har innenfor samme økonomiske ramme. Det er en av årsakene til at arbeidstakerorganisasjonen vil ha en større ramme i KS-området enn de sa ja til i staten. Antall streikende: Over kommuneansatte ble tatt ut i streik fredag 27. mai. Nesten kommuneansatte ble i tillegg tatt ut i andre runde, onsdag 2. juni. Dermed er om lag ansatte i landets kommuner i streik. Sigrun Vågeng adm.direktør file://\\aspweb008\dyrdok$\prod\2010\06\10\28595.html

22 Vår ref.: 05/ Løpenr.: 11710/10 Saksbehandler: Randi Holm Naimak Tlf. dir.innvalg: Arkiv: 242 SAKSARKIV Deres ref.: 2006/58 Dato: KOMMUNALT NÆRINGSFOND DYRØY KOMMUNE - UTBETALING Fylkesrådet i Troms har i møte vedtatt å bevilge Dyrøy kommune kr ,- til kommunalt næringsfond. Bevilgningen blir overført til deres konto nr: om ca 14. dager. Vennligst gi beskjed dersom konto nr. ikke er rett. Fylkesrådets vedtak i sak: 79/10: 1. Årets tildeling til kommunalt næringsfond på kr ,- er fordelt på fylkets 25 kommuner ut fra følgende modell, som er den samme som ble brukt i 2009, og det maksimale tildelingsbeløp er ,-: 70 % av totalfondet fordeles som grunntilskudd jevnt til alle 25 kommuner, med unntak av kommuner som har kraftkonsesjonsinntekter i 2009 større enn kr ,- som tildeles halvt grunntilskudd. 15 % av totalfondet fordeles til de 10 kommuner med størst prosentvis befolkningsnedgang de siste 10 år. 10 % av totalfondet fordeles til de 8 kommuner med størst prosentvis arbeidsledige ved utgangen av % av totalfondet tildeles med likt beløp til de 8 kommunene med regionfunksjoner i henhold til Fylkesplanen. Ingen kommune tildeles høyere beløp enn kr ,- Det avsettes kr for bruk i premie for "Årets næringskommune(r)" for I tillegg til ramme for kommunale næringsfond tildeles det ekstrabevilgninger til omstillingsarbeid i henhold til tilsagn til Torsken, Ibestad og Karlsøy. Disse bevilgningene belastes ramme for omstilling. 3. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av ramme til kommunale næringsfond i Troms kr ,- samt omstillingsbevilgning til kommunene Torsken, Karlsøy og Ibestad. Tildeling i tråd med punktene over, med tillegg av omstillingsbevilgning fremgår gir følgende fordeling av tilskudd til kommunale næringsfond for 2010: Balsfjord kr Bardu kr Ber kr Barkø kr D rø kr Gratan g en kr Harstad kr Besøksadresse Strandvn. 13 Postadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr NO Epost mottak Internettadresse

23 2 Ibestad kr KarlsØ kr Kvæfjord kr Kvænangen kr Gaivuotna - Kåfjord kr Lavangen kr Lenvik kr Lyngen kr Målselv kr Nordreisa kr Salan gen kr Skjervøy kr Skånland kr Storfjord kr Sørreisa kr Torsken kr TranØ kr Tromsø kr Særlige vilkår: Det presiseres at det ikke er anledning til å finansiere følgende med midler fra kommunalt næringsfond; Lønn til personell fast ansatt i kommunen, utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som kommunen er fast deltaker i, slik som regionråd, destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap, samt innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i eller eneeier av. Tilskudd til bedrifter fra fondet må gis som bagatellmessig støtte etter statsreglementet. Dette må fremgå av tilsagnsbrevet. Tilskuddsmottaker må før tilskuddet utbetales skriftlig bekrefte hvor mye bagatellmessig støtte er mottatt de 3 siste kalender år. Alle kommuner forutsettes å ha tatt i bruk rapporteringssystemet Rapp 13.50, og bruke dette ved saksbehandling og rapportering. Vi minner om at rapportering for 2010 skal skje innen Informasjon om kommunalt næringsfond og link til Rapp samt gjeldende retningslinjer for ordningen finnes på wwwtromsfxlkealo, næring, lån/tilskudd. Med vennlig hilsen avidsson Avdølingsleder ^ Kopi: Kristine Østrem Nordal, her

24 M idt-trar^s firi I u^tsråd ^es^aksa^rosso: Kammuneh^so# ^ Qord^ ^ostac^rosse^ ^^ 4(^^, Ø^Ø^ ^årbu Tlf: 71^ 1 ^3 5^ ^6 / ^^ ^o '* ^ ^^ epos#.: m#føbardu.kommune.no Hjo^rr!r^^^i^c: ^,v^r^v.r^^i^#^^^ra^ns.nol^r6bu^t^ra^ Midt-Troms friluftsråd Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og TranØy kommune Vår ref. Arkivkode Tfu Dafo 11.05,10 DYRØY KONi14^91^ N^ Referat fra møte i friluftsrådet 18.mars 2010 Vedlagt ligger referatet fra styremøtet i friluftsrådet 18.mars Dokrrr.: S.beh,: Kepi:. lepe n r.: 1 4 MAI 1010 Ret.:^ ^..w.`.,.. frk kalle P: -----_._ Ark kode ^: Med hilsen,^'^y ^Otl^ ^-^1M^-Å,^1G^l.ii?z^l rt.^/ Tove Amundsen Fugleri Daglig leder Vedlegg: Kopi til: Midt-Troms regionråd (e-post) ^ri^^^^^^fi^^^^r^^r4d^i^ i ^^r^^^^^^^ ^^^^ ^^^r^r^ ^ ^^r^ -^ ^^^^ø^^^^ ^ ^^^^^^^ ^^^,^. ^^rrr^i^^ ^.. T^^r^i^^r^ ^^ Tr^t^

25 Dato: 18.mars k Sted: Jordhuset i Vesterfj ell, TranØy MØTE I MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD Tilstede: Ole Kroken (Bardu kommune) Remy Kristiansen (Lenvik kommune) Stig Stokkland (Dyrøy kommune) Geir Kvammen (Målselv kommune) Reidun Aspmo (Tranøy kommune) Unni Antonsen (Berg kommune) Lena Hansson (Torsken kommune) Aina Løhre (Sørreisa kommune) Herbjørg Valvåg (fra regionrådet) Sissel K Grongstad (fra friluftsrådet) Sak 1. Godkj enning av innkalling og sakliste Innkalling -ingen merknader -godkjent. Sak 2.Orienteringer Ny daglig leder Vedtekter - OK, gjelder fra 2011 Turkart og brosjyre "Jenter på hjul" Styreledersamling pågardermoen Valg av styremedlemmer i FL. o HerbjØrg tar gjenvalg o Midt- Troms friluftsråd foreslår gjenvalg i FL Sak 3. Godkjenning av møtereferat 7. januar 2010 Ingen merknader -godkjent. Sak 4. Årsmelden 2009 g Innstilling til vedtak: Midt- Troms friluftsråd anbefaler at årsmeldingen for 2009 blir godkjent. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 5. Regnskap 2009 Innstilling til vedtak: Midt- Troms friluftsråd anbefaler at regnskapet for 2009 blir godkjent. 1

26 Vedtak: Driftsfondet synliggjøres i regnskapet. Midt- Troms friluftsråd anbefaler at med denne ti ^Øyelsen, godkjennes regnskapetfor Sak 6. Handlingsplan og budsjett for 2010 Innstilling til vedtak: Midt- Troms friluftsråd anbefaler at handlingsplan og budsjett for 2010 blir vedtatt. Vedtak: Midt- Troms friluftsråd anbefaler at handlingsplan og budsjett for 2010 blir vedtatt. Tove Amundsen Fugl Daglig leder 2

27 DET KONGELEGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KYRKJEDEPARTEMENTET Rundskriv Kommunane Dei kyrkjelege fellesrå Sokneråda Bispedømmeråda Nr. P-0959 N Vår referanse /KiF Dato 1,9 APR 2010 Tilskott til istandsetting av kyrkjebygg - utvida investeringsramme under ordninga med rentekompensasjon Departementet vil med dette rundskrivet orientere om at det i Prop. 93 S ( ) er foreslått at investeringsramma for kompensasjonsordninga som gjeld kyrkjebygg, blir utvida med 500 mill. kroner i Departementet reknar med at proposisjonen vil bli behandla av Stortinget i vårsesjonen I Prop. 93 S ( ) står det mellom anna: "Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg innbærer at det innenfor en nærmere fastsatt investeringsramme kan gis tilskudd over statsbudsjettet til istandsetting av kirker, tilsvarende en normert rente på investeringskostnaden. Kompensasjonsordningen ble etablert i 2005 med en investeringsramme på 500 mill. kroner. Senere er investeringsrammen økt Gjennom en økning av rammen med 1,2 mrd. kroner i statsbudsjettet for 2009, jf Stortingets behandling av Stprp. nr. 1 ( ) og Stprp. nr. 37 ( ), var samlet investeringsramme under ordningen kommet opp i 2,5 mrd. kroner. Statens tilskudd under ordningen bevilges under Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, jf kap. 582, post 61. Formålet med rentekompensasjonsordningen for kirkebygg er å stimulere til istandsetting og sikring av kirker, kirkenes utsmykning og inventar." Behovet for istandsetting av kirkebygg er fortsatt betydelig. Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg er statens viktigste tiltak for å stimulere til sikring og istandsetting av kirkebyggene. Ordningen har hatt en betydelig effekt de årene den har virket ble det gitt tilsagn om rentekompensasjon for investeringer tilsvarende om lag 700 mill. kroner. Gjennomsnittlig tilsagn i årene var på rundt 400 mill. kroner per år. Behovet for å styrke brannsikkerheten for kirkene er aktualisert i senere tid. Hønefoss kirke ble totalskadet i brann i januar Kirken hadde ikke installert brannvarslingsanlegg. En nylig gjennomfert undersøkelse av landets kirker viser at ca 1/3 av kirkene mangler Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo Telefon Telefaks

28 brannvarslings- anlegg. Utgifter til brann- og andre sikringstiltak for kirkene (innbrudd/tyveri) omfattes av rentekompensasjonsordningen. Ordningen stimulerer til slike sikringstiltak. Departementet går ut fra at flere sikrings- og istandsettingsprosjekter er under planlegging i kommunene. Disse kan komme i fare for ikke å bli realisert dersom den udisponerte rammen i 2009 ikke gjøres tilgjengelig. Departementet viser til dette og foreslår at det gis adgang til å gi rentekompensasjon for en investeringsramme i 2010 tilsvarende den udisponerte investeringsrammen i 2009, dvs. 500 mill. kroner." For utfyllende informasjon om rentekompensasjonsordninga, med søknadsprosedyrer, vilkår for tilskott m.m., viser vi til rundskriv frå Kultur-og kyrkjedepartementet, dvs. rundskriv V -9B/2005 av 18. mars 2005, V-17 B/2006 av 11. april 2006, V-14B/2007 av 3. juli 2007 og V-6B/2009 av 16. februar Den nye investeringsramma gjeld for prosjekt som blir ferdigstilte etter 1. januar Ordninga blir administrert av Husbanken, jf Med atterhald om at Stortinget gjer vedtak i saka i samsvar med proposisjonen, vil søknader mot investeringsramma for 2010 bli behandla løpande av Husbanken straks vedtaket ligg føre. Vi gjer særskilt merksam på at den investeringsramma som er foreslått for 2010, berre gjeld for dette året. Ei eventuell tilsegn frå Husbanken om rentekompensasjon må derfor vere gitt innan utgangen av året. lm Jørn H`ag^#n e.f. avdelingsdirektør Ellen Ur seniorrådgjevar Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet Miljøverndepartementet Riksantikvaren Kyrkjerådet KA Kyrkjeleg arbeidsgjevar- og interesseorganisasjon Kommunanes Sentralforbund Side 2

29 DYRØY MENIGHETSRÅD ti1(^iested ^1OrcC111iO h1^,kl:c^lt^u Menighetskontoret I'11s1(,clc - faste mc^llcmmr: Geir Harald Skoglund, Anne Larsen, Per G. Nilsen, Trygve S. Østrem, Randi Sætherskar, Fraværende - faste Ove Gamst, Marit Kastnes medlemmer: Tilstede - John Bruvoll varamedlemmer -indre : Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm,re, fra kl Sak 13/2010.Godkjenning av innkalling og saksbehandling Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste med tillegg av nye saker under eventuelt. Sak 14/2010 Godkjenning av re fra møte 03. februar Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner referat fra møte 3.februar 2010 Sak 15/2010 Referatsaker A. KA, Rundskriv 21/09, mva-fritak oppheves for kirkelig fellesråd, datert B. Kirkerådet, Rundskriv 6/2009,Registrenng av gaver det søkes skattefritak for og informasjon om Den norske kirkes medlemsregister, datert C. Kirkedepartementet, Rundskriv, Statsbudsjettet 2010-Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg-kirkeregnskapene endringer i økonomiforskriften, datert D. KFUK/KFUM Troms krets, Kretsavisa, desember E. Caspari Center, Nyhetsbrev, desember F. Skriv fra Dyrøy menighet til 5.klassinger vedr. LysVåkenhelg i Brøstad kirke, datert G. Nortnisjon, Tur til Aserbajdsjan, datert H. KA, Rundskriv 04/10, Utlysning av forsøks- og utviklingsmidler 2010, datert Brostad kirkeforining, Ref fra styremøte J. Utgående e-post fra sokneprest i Dyrøy til noen personer i Dyrøy og Sørreisa vedr. Inspirasjonssamling for frivillige i menighetene, datert K. KA, Om offentlighet rundt brannsikring av kirker, dat L. Dyrøy menighet, Ref fra startmøte for menighetsbladet M. Kirkedepartementet, Brannsikring av norske kirker, datert N. Sokneprest i Dyrøy, Gudstjenester fra ut juni Ragnar Hoff, Sortland, Invitasjon-Vesterålen i Juni,datert P. Utgående skriv fra sokneprest til konfirmantene, Info, dat Q. KA, Nytt fra KA uke , datert Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar referatsakene til orientering DYRØY KOMMUNE 3aksnr.: g ; t Sak 16/2010 Godkjenning av årsmelding 200 Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner årsmelding for b MAI 210 Kopi: P: ^ ^_....^.._.. Ark. kode Ark, kode 5: R ^ F. LI. s'r y

30 Sak 17/ 2010 Godkjenning av regnskap 2009 Vedtak/enstemmig: 1. Dyrøy menighetsråd godkjenner regnskap for 2009 med et regnskapsmessig overskudd på kr ,62. Overskuddet settes til menighetsfondet. 2. Dyrøy menighetsråd vedtar at kr satt til drift 2009 til bruk på utbedringer ved bårehuset, tilbakeføres fondet. Sak 18/2010 Justering av driftsbudsjett Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd imøtekommer Dyrøy kommunes ønske om at utgifter til maskinarbeid i forbindelse med sletting av graver på kirkegårdene dekkes av menighetsbudsjettet. Utgiften settes til kr for 2010 og utredes over , snørydding og traktorarbeid. Følgende poster reduseres; Lønn kr , reparasjon av utstyr kr , drift egen maskiner kr Sak 19/2010 Budsjett for menighetsblad for Dyrøy menighet Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd godkjenner budsjett for menighetsblad for Dyrøy med en utgifts- og inntektsramme som balanserer på kr pr. år, med følgende justering; Støtte til maskinleie settes til kr. 0.- og trykkekostnadene styrkes med kr og posten settes til kr Sak 20/2010 Oppnevning av kirkegårdsnemder og styret for Blomsterfondet Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd oppnevner eksisterende medlemmer på nytt, med unntak fra Bergliot Lavik som utgår og erstattes med Kjærlaug Pedersen, til medlemmer i nemndene i tidsrommet Kjærlaug Pedersen er forespurt. Sak 21/2010 Orienteringer - Personalsaken - Referat fra kurs for frivillige - Referat fra årsmøtet - Utgfiter ved måking og strøing ved kirkegårdene - Brannsynsrapport - Kateketstillingen Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd tar orienteringer til orientering med følgende merknad/ tillegg; Ordningen med årsmøtet på kveldstid en ukedag var god og det planlegges å fortsette med dette Kateketstilling settes opp til møte 2.juni - Friluftsgudstjenesten settes til 1 Ljuli 2010 kl Mellem gård - Misjonsavtalen; ny avtale er ikke formelt i orden, inntil videre videreføres fjorårets avtale med prosjekt "Udinfolket". - Ungdommer utsendt til ungdommens kirketing inviteres til mråd 2.jum etter skoletid Gudstjenesteliste ut oktober delt ut. Presten skaffer hyller til eget kontor.

31 Eventuelt Sak 22/2010 Kjøp av ny safe til administrasjonen Saken er ikke saksbehandlet fordi safen ble ødelagt sist uke og i går 20.april forelå pris fra en tilbyder, telefonisk. Menighetssafen er fra 1982, og det er usikkert om menigheten er eneste eier. Låsen skar seg, og skapet måtte borres opp. Utgiften på arbeidet foreligger ikke. Det er to alternativer: Safe 1 str. H86 x B46 x D 40 pris x mva Safe 2 str. H146 x B 46 D 54 pris x mva 1 uke leveringstid. Vår ødelagte safe har slik størrelse: H 95 x B 65 D 57 med vegger noe tynnere enn dagens standard. Dørene er nå tapet. Det kan forespørres flere priser før avgjørelse, dog haster det. Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar at administrasjonen forespør tre leverandører om pris i hht den størrelsen som er tjenlig for driften. Pristak kr Utgiften dekkes av menighetsfond. Sak 23/2010 Kirkegårdsforvaltning - kartverk Saksfremlegg lagt fram i møtet. Vedtak/ enstemmig: 1. Dyrøy menighetsråd tar gjennomgang av kartverksituasjonen ved kirkegårdene svært alvorlig, og ber, på bakgrunn av drøftinger med teknisk etat ved Dyrøy kommune, om at kommunen snarlig bevilger nødvendige midler til arbeidet med utforming av kart for kirkegårdene, samt drøfter løsninger for framtidig administrativ løsning for kartføringer, evt. investeringer i programvarer og lignende med menigheten. 2. Dyrøy menighetsråd ber om at saken prioriteres og delegerer til AU å avgjøre, sammen med Dyrøy kommune, hvilke framtidig administrative ordninger som skal velges for kirkegårdene. Sak 24/2010 Tinematte til gravtining Vedtak/ enstemmig: Kirkevergen innhenter tilbud på reparasjon av tinematten. AU avgjør om det skal repareres eller investeres i ny tinematte. Sak 25/2010 Vedlikehold bårehuset Vedtak/ enstemmig: Dyrøy menighetsråd vedtar at det skal gjøres følgende utbedringer ved bårehuset: Dør skiftes ut og bytter plass med vindu. Utgiftene belastes kirkefondet i hht regning. Sak 26/2010 Lesepult til kirkene Vedtak / enstemmig: Per Østrem forespørres om å utforme 2 lesepulter, en til hver av kirkene. Utgiftene dekkes over kirkefondet. Møtet hevet kl Rachel Vangen Hoholm Kirkeverge,ref

32 Helsedirektoratet Landets ko Doknr.: S.beh.: Kopi: 3 1 MAI 2010 Deres ref.: Saksbehandler: BKU Vår ref.: Dato: Ark kode S: 5^ Ø ; o'yp"r> - Samhandlingsreformen - styrking av forebyggende helsetjenester Helsedirektoratet viser til St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreformen. Stortinget har 28. april 2010 sluttet seg til Samhandlingsreformen, Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Et budskap som er forsterket gjennom Stortingsbehandlingen er betydningen av å satse mer på forebygging og behandling av sykdom i en tidlig fase. Dette for å videreutvikle det norske helsevesenet slik at vi kan møte befolkningens behov på en bedre måte. Med samhandlingsreformen ønsker man at den forventede behovsveksten i en samlet helsetjeneste i større grad må finne løsninger i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tjeneste med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging, slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå (BEON). I Samhandlingsreformen fremheves at forebyggende helsetjenester i kommunene skal styrkes. Med forebyggende tjenester menes her både forebyggende arbeid rettet mot enkeltpersoner og forebyggende, helsefremmende arbeid rettet mot grupper i befolkningen. Gjennom statsbudsjettet for 2010 er det besluttet å styrke kommunenes frie inntekter med 230 millioner kroner til forebyggende helsetjenester. Ordningen med frie midler gir kommunene stor fleksibilitet til lokal tilpasning og prioritering., Helsedirektoratets oppdrag er å bidra til at kommunene settes i stand til å prioritere og styrke de forebyggende helsetjenestene. Helsedirektoratet ønsker med dette brevet å komme i dialog med landets kommune for å redegjøre hvilke områder vi anbefaler kommunene å styrke i år og videre fremover. Vi bruker også anledningen til å gjøre kjent hvilke tiltak Helsedirektoratet og Fylkesmannen har for å understøtte kommunenes arbeid. Bruk av midlene til forebyggende helsetjenester i 2010 og senere år Helsedirektoratet ser at midlene allerede kan være disponert for Men, det følger av statsbudsjettet for 2010 at kommunene bør prioritere å sikre det forebyggende arbeidet en tydelig organisatorisk plassering i kommunen og en god forankring i planog budsjettsystemene. I denne sammenheng bør det prioriteres oppbygging av kartleggingssystemer som gir oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avd. lokalt folkehelsearbeid Bernadette Kumar, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo - Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo - Tlf.: Faks: Org. nr.:

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Enebakk kommune, Enebakk sykehjem avd. Kopås Virksomhetens adresse: Kopåsveien 5,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 26.6.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 08.01.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2014 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Lesja kommunes ivaretakelse av rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning ved Lesja kommune Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming i Jevnaker kommune Virksomhetens adresse: p.b. 70,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Fet kommune. Virksomhetens adresse: Postboks 100, 1901 Fetsund Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 09.11.12 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Oslo kommune, Barne- og familieetaten Kringsjå avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Midtbygda sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn i alderen 0-6 år i Øyer kommune Virksomhetens adresse: Kongsvn 325, 2636 Øyer Tidsrom for tilsynet: 03.07.2013 15.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013

Fylkesmannen i Buskerud. Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 1 Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved barneverntjenesten i Hole kommune 2013 Kommunens adresse: Herredshuset, Viksveien 30, 3530 Røyse

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 27.11.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Aleris Ungplan og BOI AS, Bjørklundtunet Virksomhetens adresse: Fredrik Stangs

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Rennesøy kommune 29. mars og 4. april 2017 Tidsrom for tilsynet: 29. mars og 4. april 2017 Kommunens adresse: Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Rødøy kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Rødøy kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Silje Johnsen e-post: fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 685 Vår ref: 2015/2808 Deres ref: Vår dato:07.10.15 Deres dato: Arkivkode: Endelig rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Rødøy

Detaljer

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sømna kommune. Tilsynsdato:

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sømna kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Tom Mørkved e-post: fmnotom@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 651 Vår ref:2012/5022 Deres ref: Vår dato: 04.12.17 Deres dato: Arkivkode: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sømna kommune Tilsynsdato:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune

Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus og psykiske lidelser i Spydeberg kommune Virksomhetens adresse: Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.08.2013 7.01.2014

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572243 Vår dato 24.04.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2015 Adressen til virksomheten: Bergen kommune,

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Rygge kommune Virksomhetens adresse: Larkollveien 9, 1570 Dilling Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-8.11.2013 Kontaktperson i virksomheten: kommunalsjef Sigrun

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Paulus sykehjem, Oslo kommune Virksomhetens adresse: Sannergt. 1B Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje.

Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje. Rapport fra tilsyn med helsetjenesten i Arendal fengsel, avd. Evje. Virksomhetens adresse: Evje og Hornnes kommune 4735 Evje Tidsrom for tilsynet: 04.10. 07.12.10 Kontaktperson i virksomheten: Lene Verdal

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Asak avlastningssenter Skedsmo kommune Virksomhetens adresse: Postboks 313,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Sørum kommune Virksomhetens adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Randaberg kommune 2. og 4. mai 2016 Tidsrom for tilsynet: 2016 Kommunens adresse: Randaberg kommune, postboks 40, 4096 Randaberg Kontaktperson i

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming i Sokndal kommune Kommunens adresse: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane Tidsrom for

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hamarøy kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hamarøy kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Silje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf:755 31 685 75 53 16 85 Vår ref:2014/943 2014/943 Deres ref: Vår dato:05.05.2014 02.05.2014 Deres dato: Endelig rapport Tilsyn

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med tvang og makt overfor utviklingshemmede ved Rakkestad kommune Virksomhetens adresse: Rakkestad Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 13.12.12 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Sørum kommune, Omsorg og velferd, Tildelingsenheten Virksomhetens adresse: Rådhuset, 1920 Sørumsand Tidsrom for tilsynet: 4. juli 2014 9. april

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Rapport fra tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A, Bergen kommune, Kolstihagen sykehjem 2014 Virksomhetens adresse: Bergen kommune,

Detaljer

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Tjeldsund kommune

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Tjeldsund kommune Saksb.: Karsten Steinvik e-post: fmnokst@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 652 Vår ref: 2015/2811 Deres ref: Vår dato: 20.12.2015 Deres dato: Arkivkode: Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Tjeldsund kommune

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Sarpsborg kommune Virksomhetens adresse: Glengsgata 38, 1706 Sarpsborg Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-22.10.2013 Kontaktperson i virksomheten: folkehelsekoordinator

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune

Rapport fra landsomfattende tilsyn med barneverntjenesten kommune Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Kristin Andersen, 75531545 kry@fmno.no Vår datovar referansevar arkivkode 11.04.20112011/1062621 Deres datoderes referanse EVENES KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede i Ringebu kommune Virksomhetens adresse: 2630 Ringebu Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Røst kommune. Tilsynsdato: 20. juni 2017

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Røst kommune. Tilsynsdato: 20. juni 2017 Saksb.: Karsten Steinvik e-post: fmnokst@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 652 Vår ref: 2016/8529 Deres ref: Vår dato: 2.08.17 Deres dato: Arkivkode: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Røst kommune

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Tinn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Tidsrom for tilsynet: 10.06.13

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 06.05.2013 Deres dato Vår referanse 13/1837 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn i Rælingen kommune ved Tjenestekontoret for helse og Virksomhetens adresse: Øvre Rælingsveg 176, 2025 Fjerdingby Tidsrom for tilsynet: 4. juli

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund kommune 16. og 20. desember 2016

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund kommune 16. og 20. desember 2016 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund kommune 16. og 20. desember 2016 Tidsrom for tilsynet: 16. og 20. desember 2016 Kommunens adresse: Eigersund kommune, postboks 580, 4379

Detaljer

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Grane kommune. Tilsynsdato:

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Grane kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Tom Mørkved e-post: fmnotom@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 651 Vår ref:2011/7145 Deres ref: Vår dato: 06.12.17 Deres dato: Arkivkode: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Grane kommune Tilsynsdato:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Foreløpig rapport fra tilsyn med Østre Toten kommunes ivaretakelse av rettssikkerheten ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning i Østre Toten kommune

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune 12-13. mai 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5528 Haugesund Kontaktperson i

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Oppegård kommune Virksomhetens adresse: Postboks 510, 1411

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK

HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK HELS ET I LS V 11 ET I FINNMARK Rådmannen i Tana kommune R-å-Å IMÅL,"-n 9845 Tana DERES REF/YOUR REF: VAR REF./ OUR REF: 2010/375 733.0 DATO / DATE: 16.09.2010 Saksbehandler/direkte telefon: Målfrid Ovanger

Detaljer

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Adressen til virksomheten: Valkendorfsgate 6 5012 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 21. november 2013 Kontaktperson i virksomheten: Gitle

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastningsboligen Ski kommune Virksomhetens adresse: Postboks 3010, 1402

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Foreløpig rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Mandal kommune, Barnevern Sør Virksomhetens adresse: Postboks 905, 4509 Mandal Tidsrom

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Saksbehandler, innvalgstelefon Torill Vebenstad, 55572589 Vår dato 19.04.2013 Deres dato Vår referanse 13/1834 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune 2013 Adressen til virksomheten: Bergen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 5. oktober 2017

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 5. oktober 2017 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 5. oktober 2017 Tidsrom for tilsynet: 5. oktober og 16. oktober 2017 Kommunens adresse: Sandnes kommune, postboks 583, 4302 Sandnes

Detaljer

NORDLAND, -imfilzfl/...eewám

NORDLAND, -imfilzfl/...eewám E E Dok1d:15004611 mensen OVERSENDELSE AV ENDELIG Um I RAPPORT - msm MED KOMMUNAL v $150035 ovfiflsenlunssínuurêviomml EJ.. BEREDSKAPSPLIKT- DøNNA I KOMMUNE aeuzgrw mfim" WE?W'-':'PLIu.-. Damn '_,=,» :;.;

Detaljer

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2

Fylkesmannen i. Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Fylkesmannen i Endeling rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Eidsvoll kommune, Fagerhøy avlastning og Helge Neumannsvei avlastning Virksomhetens adresse:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet

Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet Rapport fra tilsyn med folkehelsearbeidet i Trøgstad kommune Virksomhetens adresse: Kirkeveien 17, Skjønhaug 1860 Trøgstad Tidsrom for tilsynet: 22.8.2013-21.11.2013 Kontaktperson i virksomheten: stabssjef

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsstaben

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsstaben Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsstaben Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2012/16682-11 FM-B Monica J. Steen 20.12.2012 Oversendelse

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene fra medisinsk avdeling SIHF-Divisjon Gjøvik Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Meløy kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Meløy kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Tom Mørkved e-post: fmnotom@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 651 Vår ref: 2016/8188 Deres ref: Vår dato: Deres dato: Arkivkode: Endelig rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Meløy kommune Tilsynsdato:

Detaljer

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vågan kommune. Tilsynsdato:

Rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vågan kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Karsten Steinvik e-post: fmnokst@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 652 Vår ref:2016/8273 Deres ref: Vår dato: 09.05.17 Deres dato: Arkivkode: Rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vågan kommune

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vefsn kommune. Tilsynsdato: 18.oktober 2017

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vefsn kommune. Tilsynsdato: 18.oktober 2017 Saksb.: Asgeir Jordbru e-post: fmnoajo@fylkesmannen.no Tlf: 755 47 863 Vår ref: 2011/7143 Deres ref: Vår dato: 6.11.17 Deres dato: Arkivkode: Endelig rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Vefsn

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Saksbehandler, innvalgstelefon Anne Grete Robøle, 55572231 Vår dato 07.09.2012 Deres dato Vår referanse 2012/9395 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna helseheim 2012 Adresse til

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sortland kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sortland kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Silje Johnsen e-post: fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 685 Vår ref:2016/2904 Deres ref: Vår dato:14.10.16 Deres dato: Arkivkode: Endelig rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sortland

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Ronny Nordahl AP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Berit Jakobsen Ronny Nordahl AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Brønnøy kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Brønnøy kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Silje Johnsen e-post: fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 685 Vår ref:2015/7017 Deres ref: Vår dato:05.09.16 Deres dato: Arkivkode: Endelig rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Brønnøy

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Kvitsøy kommune 27. mai 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Kvitsøy kommune, 4180 Kvitsøy Kontaktpersoner i kommunen: Monica Buvig

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lunner kommune.

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lunner kommune. SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap Lunner kommune www.fylkesmannen.no/oppland 2 Dato for tilsyn: 15. november 2012 Tilsynsgruppe: rådgiver Berit Myhren

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med daglig omsorg og behandling ved Vadsø ungdomssenter Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 21.09.2016 04.02.16 Kontaktperson

Detaljer

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009

VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 HELSETILSY11ET i it I ROGALAND Frelsesarmeens behandlingssenter Auglendsdalen 64 4017 Stavanger DERES REF: VAR REF.: DATO: 2009/9710 08.12.2009 Oversendelse av rapport etter tilsyn med bruk av kontrolltiltak

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune Virksomhetens adresse: Emily Kirkerudsvei 16 1430 Ås Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune STIS 131 Fylkesmannen i ;4 NORDLAND Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen 31)(6)- 2 ),23,2b/i5 13TC Saksb.: SUje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 75531685/41797641 Vår dato:25.11.13 Sak:2013/4982

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Ski kommune Virksomhetens adresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski Tidsrom for tilsynet: 19.12.2012 17.4.2013 Kontaktperson

Detaljer