Årsrapport for NHO Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for NHO Service"

Transkript

1 Årsrapport for NHO Service

2 INNHOLD Forord...03 Arbeidsliv...04 Næringspolitikk...06 Informasjon...08 Renholdsbransjen...10 Bemanningsbransjen...12 Sikkerhetsbransjen...14 Helse- og velferdsbransjen Bedriftshelsetjenester...18 Barn og ungdom...20 Forvaltning, drift og service...22 Skadebegrensning Kantiner Attføringsbedrifter...28 Ansatte...30 Regnskapene for NHO Service og de ulike bransjene er samlet i en egen publikasjon. 2 NHO Service Pb Majorstuen 0305 Oslo Telefon: Besøksadr.: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. Majorstuen, Oslo Red. Baard Fiksdal Foto: Baard Fiksdal Avsluttet sept. 2012

3 Viktig veiskille Forord har vært en av de viktigste periodene i de over 20 år som NHO Service har eksistert. I 2012 rundet organisasjonen en milepæl. Vi har nå over virksomheter som medlemmer og er blant de tre største landsforeningene i NHO. Dette gir gjennomslagskraft. Et eksempel er NHOs årskonferanse som i 2012 ble preget av våre kjernespørsmål. Konferansen viste hvordan dynamikken mellom offentlig sektor og næringsliv er en bærebjelke i den norske samfunnsmodellen. Hovedbudskap er at riktig bruk av marked og konkurranse kan gi gode betingelser for et mer effektivt og brukerrettet tjenestetilbud. Renholdsbransjen Våre bransjer opplever store omveltninger. Renholdsbransjen er et sterkt eksempel. NHO Service har i samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) vært pådriver for en rekke tiltak som bidrar til opprydding og bedre rammebetingelser for seriøse bedrifter. Det viktigste er at man i 2012 etablerer godkjenningsordning, obligatorisk ID-kort, samt allmenngjøring av renholdsoverenskomsten. Samtidig får vi en ordning med regionale verneombud. Vår uenighet med NAF i dette spørsmålet ble bilagt da vi vant frem med vårt syn om at verneombudene skal være en del av Arbeidstilsynet. Bemanningsbransjen 1. januar 2013 blir vikarbyrådirektivet en del av norsk lov. Det skjer etter en meget lang og opphetet debatt. NHO Service gikk i spissen for direktivet som vil beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av innleid arbeidskraft. Direktivet vil sikre likebehandling mellom innleide ansatte fra vikarbyrå og ordinært ansatte, samt å legge til rette for bruk av vikarbyråer med sikte på å skape arbeidsplasser og utvikle fleksible former for arbeid. Som en følge av direktivet har Regjeringen fremmet en tiltakspakke som NHO Service har vært svært engasjert i. NHO Service har også arbeidet for å etablere en ny revisjonsordning for bemanningsbransjen. Sikkerhetsbransjen Ny lov om vaktvirksomhet og nye forskrifter kom på plass i april Særlig viktig er det at opplæring og kompetansekravene for vektere mer enn dobles. NHO Service er i dialog Justisdepartementet for å få avklart enkelte spørsmål. Et viktig punkt er godkjenning og opplæring av ordensvakter. Terrorhandlingene 22. juli 2011 skapte betydelig utfordringer for sikkerhetsbransjen. Det ledet til et formalisert og bedre samarbeid mellom myndigheter, politi, sivilforsvar, sikkerhetsbransjen og andre gode krefter som stiller sine ressurser til rådighet når en katastrofe oppstår. Bransjens samfunnsengasjement har vakt oppmerksomhet. Et eksempel er at bransjen stilte opp på frivillig basis for å bekjempe en bølge av overfallsvoldtekter i Oslo på senhøsten Barnevern Bransjeforeningen for barn og ungdom er en ny tilvekst i NHO Service. Våre medlemsbedrifter utgjør over 50 prosent av det totale institusjonsbarnevernet med plasser og årsverk. Utfordringene er store. Rundt barn og unge får hvert år støtte fra barnevernet og behovet er økende. Helse og velferd De politiske svingningene rammer ofte helse og omsorg. Særlig har dette gått ut over våre ambulansebedrifter. Et av de sterkeste eksemplene i er styret i Helse Midt-Norge som besluttet å overta all ambulansedrift fra dagens private drivere. Det er kommet vektige innvendinger fra faglig hold om at vedtaket er uforsvarlig, og at det vil gå ut over pasienttilbudet. Styret fattet vedtaket med dramatiske følger uten en forutgående konsekvensutredning. Markedet for private sykehjem viser lite bevegelse. Men vi kan glede oss over at kommuner som Oslo og Bergen setter nye sykehjem ut på anbud. Innen hjemmetjenester er det en positiv utvikling der nye kommuner innfører fritt brukervalg. Eksempler er Asker, Moss og Ski kommune. NHO Service vil være en aktiv pådriver for at flere kommuner skal slippe til leverandører og slik få bedre omsorg for pengene. For våre bedriftshelsetjenester er utviklingen preget av konsolidering der vi ser fremvekst av større og sterkere aktører. Forvaltning, drift og service Området forvaltning, drift og service har markedsmessige utfordringer. Facility Management (FM) opplever at markedet i Norge er relativt umodent i forhold til internasjonale trender. Det innebærer blant annet lite vekst i kontrakter som dekker et bredt spekter av oppgaver. Markedet for kantiner er preget av at næringslivet i Norge er dominert av små og mellomstore bedrifter. Total markedet for kantiner er derfor preget av status quo. Området skadebegrensning opplever en betydelig medlemsvekst slik at så godt som hele bransjen nå er samlet i NHO Service. Attføring Noe av det vi er aller mest fornøyd med i NHO Service er framveksten av prosjektet "Ringer i vannet". Målet er at så mange som mulig av NHOs medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. Bedriftene skal i større grad enn før få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter. Prosjektet er blitt møtt med stor entusiasme og det satses nå betydelig over hele landet. Petter Furulund adm. dir. i NHO Service 3

4 ARBEIDSLIV 4 Viktigste hendelser for arbeidslivspolitikk i er som følger: Standardkontrakter NHO Service og medlemsbedrifter som leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har i 2011 utarbeidet standardbetingelser for kjøp av BPA-tjenester. Vi har også utarbeidet alminnelige kontraktsbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester og etablert en ny standardkontrakt for kjøp av kantinetjenester. Det er også laget nye kontrakter for bemanningsbransjen. Tariff 2012 Årets lønnsoppgjør var forbundsvise oppgjør. Alle overenskomster ble reforhandlet mellom de aktuelle forbund og landsforeninger. Partene i frontfagsoppgjøret var først ut og hovedpunktene fra dette oppgjøret var et generelt tillegg på kr 1,25 og to ukers betalt pappaperm. Mot råd fra NHO Service ble det i frontfaget tatt inn klausuler som vil få direkte betydning for innleie. Vikarbyrådirektivet NHO Service har vært positive til innføring av vikarbyrådirektivet. Direktivet bidrar til ryddige bemanningsbedrifter, styrker integrering, gir økt sysselsetting, redusert arbeidsledighet og tilfører arbeidslivet nødvendig fleksibilitet. Stortinget har vedtatt en tiltakspakke som går lengere enn direktivet. Dette er NHO Service skeptisk til. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen Prinsippavtalen for bemanningsbransjen er sagt opp fra LO sin side og eventuelle nye tariffavtaler skal heretter etableres på vanlig måte etter Hovedavtalens prinsipper. Prinsippavtalen var en midlertidig overenskomst som skulle reforhandles når vikarbyrådirektivet var på plass. Vi var innstilt på at NHO og LO i fellesskap skulle utmeisle en felles tariffavtale for bemanningsbransjen tilpasset bransjens særpreg. I stedet registrerte vi ved frontfagsoppgjøret at bransjens prinsippavtale ble sagt opp og at det dermed ikke ble noen reforhandling. Bestående tariffavtaler innen yrkesområder hvor bransjen utfører sitt arbeid vil i stedet kunne gjøres gjeldende direkte i bemanningsbedriften etter hovedavtalens regler. Renholdsoverenskomsten NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble på overtid enig i mekling på renholdsoverenskomsten. Streik ble dermed unngått. Partene ble enige om et tillegg på kr 4,30. I tillegg kom garantitillegg på kr 0,89, til sammen kr 5,19. Det ble også gjort endringer på næringsmiddel-, fagbrev- og nattillegg. Partene kom for øvrig til enighet om tariffestede bestemmelser for innleide arbeidstakere fra bemanningsbedrifter, i tråd med årets frontfagoppgjør. Vekteroverenskomsten Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm måtte gripe inn med tvungen lønnsnemnd i vekterstreiken på grunn av store samfunnsmessige konsekvenser. Vekterstreiken startet 1. juni etter at det ble brudd i meklingen mellom partene. Etter opptrapping av streiken var nær vektere i streik. Da Avinor meldte at flyplassene Værnes og Flesland måtte stenges for utgående trafikk bestemte regjeringen seg for å gripe inn. NHO Service meklet med NAF (LO) og YS-forbundet Parat om deres respektive vekteroverenskomster. Parat og NHO Service kom til enighet, mens det ble konflikt og streik for NAFs medlemmer. Parat fikk et generelt lønnstillegg på kr 1,25 kr, samt et tillegg på kr 3,25. I tillegg får den enkelte kr 3,50. per time, som følge av tidligere inngått avtale om opptrapping av lønnsnivå. Dette betød et totalt lønnstillegg på kr , og et særskilt lønnstillegg på kr Det siste gjelder vekterne i sikkerhetskontrollen på flyplassene. De fikk samlet et tillegg på kr Parkeringsoverenskomsten Norsk Arbeidsmandsforbund, Yrkestrafikkforbundet og NHO Service kom til enighet hos Riksmekleren om overenskomsten for parkeringsvakter. Resultatet ble et generelt tillegg til alle på 3,57 kr. i timen. Minstelønnssatsene ble økt. Det ble innført nytt ansiennitetstrinn, nattillegget økes, helgetillegget ble økt og skifttillegg for ettermiddag og natt ble økt. Tunnel-, bom og bro NAF og NHO Service kom til enighet om overenskomsten for tunnel-, bom og bro. Resultatet var bl.a. et generelt tillegg til alle på kr 2. pr time og et garantitillegg til alle på kr 3,62. pr time. Korte velferdspermisjoner ble justert i samsvar med frontfagsoppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet. AMB-overenskomsten Fellesforbundet og NHO Service kom til enighet i tarifforhandlingene om AMB overenskomsten. Forhandlingsresultatet innebærer bl.a. et generelt tillegg til alle på kr 1,25. Tiltaksansatte på KIA gis yt-

5 terligere kr 1,25, samlet kr 2,50. For VTA er lønnstillegget på kr 0,50, og ny sats for bonuslønn på kr 15,00. Andre endringer var nye tariffestede bestemmelser om likeverd og likestilling, innleide medarbeidere skal ha lønns- og arbeidsvilkår iht likebehandlingsprinsippet og to ukers lønnet omsorgspermisjon ved fødsel. Partene skal for øvrig evaluere dagens overenskomst for å bl.a. vurdere nødvendige tilpasninger av overenskomsten ift varslede endringer av rammevilkår for bransjen, herunder også alternativer til lønnsbestemmelsene for både tiltaksansatte og ordinært ansatte. Bemanningspolitikk iht frontfaget. Service- og vedlikeholdsoverenskomsten Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service kom til enighet i mekling på Service- og vedlikeholdsoverenskomsten. Det ble gitt et generelt tillegg til alle på kr 1,25 fra 1. mai Minstelønnssatser og kronetillegg for ubekvem arbeidstid, nattarbeid m.m. oppreguleres med 7,4 % ift satser per Partene ble i tillegg enige om å innføre minstelønn for unge arbeidstakere på kr 118,25. Pleie- og omsorgsoverenskomsten NHO Service meklet med Fagforbundet (LO) og Norsk Sykepleierforbund om deres respektive overenskomster. NHO Service og Norsk Sykepleierforbund kom til enighet i mekling over 5 timer på overtid. Riksmekleren lyktes imidlertid ikke å fremlegge et meklingsresultat mellom NHO Service og Fagforbundet og det ble iverksatt streik blant Fagforbundets medlemmer på 13 private sykehjem. Streiken omfattet 173 streikende, varte i 29 dager og ble avslutter med tvungen lønnsnemnd i september Barnevern Avtalte tarifforhandlinger mellom Fagforbundet/Fellesorganisasjonen og NHO Service vedrørende eventuelt etablering av overenskomst for privat barnevern, rehabilitering m.m. ble utsatt. Bakgrunnen er at organisasjonene sammen med LO og NHO ønsker avklart hvorvidt det finnes eksisterende tariffavtale som kan anvendes for de berørte bedriftene. Sentrale endringer i lov og forskrift Stortinget har vedtatt å implementere EUs bemanningsbyrådirektiv i norsk rett. De fleste endringene trer i kraft 1. januar Viktigst er kravet om at innleide arbeidstaker minst skal sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var ansatt for å utføre samme arbeid. Det innføres også en rekke tiltak for å sikre at kravet om likebehandling etterleves. De nye reglene stiller krav både til innleie- og utleiebedriften og innebærer: Innføring av et likebehandlingsprinsipp Innføring av solidaransvar for innleier (fra 1. juli 2013) Innføring av innsynsrett for arbeidstaker og tillitsvalgt hos innleier Opplysningsplikt mellom innleier og utleier mht. vilkår At innleier skal informere innleid om ledige stillinger At innleide får adgang til kollektive fasiliteter hos innleier Drøftingsplikt ved innleie fra bemanningsforetak At innleide, på visse vilkår, kan følge innleiers arbeidstidsordninger Nedenfor gjennomgås de mest sentrale endringene i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven. Likebehandlingskravet Kravet om likebehandling fremgår av ny a) i arbeidsmiljøloven. Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var ansatt for å utføre samme arbeid. Likebehandlingen gjelder på følgende områder: (i) Arbeidstid (lengde, plassering, overtids- og nattarbeid) (ii) Pauser og hvileperioder (varighet og plassering) (iii) Feriefritid, fridager og feriepenger mv. (iv) Lønn og utgiftsdekning (v) Tilgang til felles goder og tjenester hos innleier (med mindre objektive grunner tilsier noe annet) For øvrig skal innleid arbeidstaker gis informasjon om ledige stillinger i innleievirksomheten på tilsvarende måte som andre arbeidstakere. Vi presiserer at pensjon ikke omfattes av kravet om likebehandling. Tiltak for å sikre etterlevelse Stortinget vedtok samtidig Tiltakspakken som skulle sikre at likebehandlingskravet blir fulgt. Tiltakene fremgår hovedsakelig i ny b) i arbeidsmiljøloven. Innleier blir forpliktet til å gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling. I tillegg får bemanningsforetaket opplysningsplikt overfor arbeidstaker slik at sistnevnte kan vurdere om vedkommende er likebehandlet. Videre får bemanningsforetaket opplysningsplikt overfor innleier om hvilke vilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut. I tillegg gis tillitsvalgte hos innleier innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom den innleide og bemanningsforetaket. Det innføres også en årlig drøftingsplikt med de tillitsvalgte om bruken av innleid arbeidskraft og praktiseringen av kravet om likebehandling. Særlig om solidaransvar Som del av tiltakspakken innføres også regler om solidaransvar for innleier og bemanningsforetaket i ny c) i arbeidsmiljøloven. Helt overordnet innebærer bestemmelsen at ved brudd på kravet om likebehandling kan utleid arbeidstaker kreve innleier for lønn, feriepenger og annen godtgjøring. Reglene om solidaransvar trer i kraft 1. juli Tariffavtaler For tariffbundne bedrifter gjør vi oppmerksom på at bestemmelser om innleie også ble inntatt i NHOs tariffavtaler i tariffoppgjøret I all hovedsak presiserer tariffavtalene kravet om likebehandling. Tariffavtalene har også enkelte tilleggsbestemmelser knyttet til blant annet løsning av tvister, tillitsvalgte mv. En av de viktigste oppgavene for NHOService er å gi arbeidsrettslig og annen rådgivning til våre medlemmer. NHO Service prosederer rettssaker på vegne av våre medlemmer. NHO Service arrangerer en rekke kurs. Mest populært er arbeidsrett og IA/HMS. Vi tilbyr bransje- og bedriftstilpassede kurs. NHO Service forvalter 15 overenskomster for våre bransjer. Overenskomstene regulerer lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene og er normsettende for bransjene generelt. 5

6 NÆRINGSPOLITIKK 6 NHO Service leder an i debatten om hvordan alle gode krefter kan bidra til å sikre bærekraftighet i vår velferdsmodell. Gjennom å peke på utfordringene og foreslå løsninger ønsker vi å bidra til reformer som sikrer mest mulig velferd ut av begrensede ressurser. Vi kjenner utfordringene og vet at kravene vil øke i årene fremover. Derfor må vi øke produktiviteten i offentlig sektor. Et tettere samarbeid mellom offentlig- og privat sektor er en viktig del av løsningen. Kommunevalget 2011 I tråd med vår målsetning ble debatten om privat sektors rolle i tjenesteproduksjonen helt sentral foran kommunevalget i Systematisk arbeid og strategisk kommunikasjon rettet mot kommunene sikret stor oppmerksomhet rundt våre kjernesaker. NHO Service har foretatt beregninger for kommunal ressursbruk og vist hvordan man kan oppnå mer velferd for de samme pengene. Dette har vi gjort for landets 200 største kommuner. Sterke krefter ønsker status quo. Ved å bruke Analyser Våre analyser av landets 200 største kommuner skapte bred debatt. kommunenes egne innrapporterte tall (Kostra) og sammenligne dem med kunnskap om priser oppnådd i anbudskonkurranser, hadde vi grunnlag for å kunne si noe om hva utvalgte tjenester kan koste og hva som er beste praksis. Det bør være noe av hensikten med Kostra at tallene også kan brukes til ulike typer av sammenligninger og statistikk som kan bidra til forbedringer. Det bør ikke være kontroversielt å søke kunnskap om hvordan knappe ressurser brukes i dag, og hvordan disse alternativt kan brukes enda bedre i fremtiden til beste for innbyggerne. Det handler om god husholdning og ikke om ideologi. Arbeidet med økonomiske analyser og mulighetsstudier er viktig for at NHO Service skal styrke rollen som premissgiver i debatten. Dette arbeidet ble trappet opp i Fokuset på kommunene er sentral for vårt næringspolitiske arbeid også i Vår rolle som døråpner for servicesektoren i kommunene krever tett samarbeid og oppfølging av kommuner over hele landet. Vi er på tilbudssiden med rådgivning og tilrettelagt kursmateriell laget for kommuner. Kartet må tilpasses terrenget I kjølvannet av fjorårets avsløringer av brudd på arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven har vi fått en nødvendig debatt om regler bedre tilpasset virkeligheten. Vi lærte at brudd på arbeidstidsreglene er utbredt i Helse-Norge. Ifølge Arbeidstilsynet er ikke ulovlig bruk av overtid noe som skjer oftere i privat sektor enn i det offentlige. NHO Service vil at arbeidsmiljølovens regler etterleves, men at man også ser på om alle sider og begrensinger ift arbeidstid er i tråd med det moderne arbeidsliv. Investeringsvillige og bærekraftige bedrifter en trussel for velferdsordningene? Vi har også i 2012 hatt en politisk debatt om privat sektors plass i velferdsordningene eller privat profitt eller velferd?, som skeptikerne til privat sektor opportunt beskriver det som. Fjorårets avsløringer av brudd på arbeidsmiljøloven ble for noen en ny mulighet til å fremstille konkurranse og gevinstmotiver som et problem og en trussel mot hele velferdsmodellen. Det er vårt oppdrag å stå sentralt i denne debatten, både på egen hånd og som leverandør av fakta og argumentasjon til andre sentrale aktører med innflytelse i debatten. NHO Service har i løpet av året, vært sentrert rundt avklaring av de myter som brukes på villedende måte for å skape motsetninger mellom en bedre blanding av offentlige og private tjenesteytere. Samarbeid med utdanningsinstitusjoner NHO Service har et faglig samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner. Hensikten er å spre kunnskap om forutsetningene for bedre samarbeid. Mange av disse studentene vil snart være på plass i offentlig administrasjon. Jo mer de forstår av den krevende logistikken som ligger bak mange av våre tjenester jo større er mulighetene for at vi i fremtiden vil se fornuftige og balanserte kontrakter. Konkurransekvalitet Konkurranse om oppdrag er et verdifullt verktøy for å få frem de beste tjenesteyterne. Gjennomføringen av konkurransene er imidlertid av varierende kvalitet. NHO Service har derfor etablert et tverrgående team innen næringspolitisk avdeling som skal gi kommuner og stat en mulighet til å trekke på bransjenes erfaringer før de utlyser oppdrag. Dette tilbudet blir stadig mer kjent. NHO Service ønsker å gi faglige og juridiske innspill for oppdragsgivere som ønsker å heve kvaliteten på kontraktene og samarbeide godt med tjenesteleverandører. Dette omhandler både rådgivning og felles seminarer med kompetansemiljø som det offentlige og private trekker på i sin virksomhet. Vi har hatt et nært samarbeid med offentlige og private aktører i utfor-

7 1. SEPTEMBER 2012 BLE GODKJENNINGSORDNINGEN FOR RENHOLDSBRANSEJN ÅPNET AV FRA VENSTRE DIREKTØR PETTER FURULUND I NHO SERVICE, STATS- RÅD HANNE BJURSTRØM OG FORBUNDSLEDER ERNA HAAGENSEN I NAF. ming av konkurransegrunnlag for offentlig sektor. Vi har også utviklet evalueringsverktøy for kontraktsoppfølgning. Den seriøse og profesjonelle arbeidsgiver NHO Service ønsker å bidra til at våre medlemsbedrifter blir mer profesjonelle arbeidsgivere og styrker sitt omdømme og posisjon i konkurransen om dyktige medarbeidere. Bidrag til dette er blant annet seminaret "Den gode arbeidsgiver ett konkurransefortrinn", samt utvikling av verktøy for bedrifter som ønsker bedre oversikt over egen virksomhet. Et annet tiltak er etableringen av frivilling revisjon av utvalgte deler innen arbeidsmiljøregelverket for bemanningsbransjen. Ordningen har fått navnet Revidert Arbeidsgiver, har vært under arbeid i ca. ett år og vil trolig lanseres i slutten av Revisjonen skal gi bedriften bedre innsikt i de nødvendige rutinene som kreves ved utleie av personell. Offentlig godkjenning 2012 har vært en milepæl for et langsiktig arbeid rundt renholdsbransjen. Det har vært et kritisk mål å få til ryddighet og konkurranse på likere vilkår. Denne saken omtales mer under "Renholdsbransjen" i årsrapporten. Årskonferansen NHOs Årskonferanse i 2012 var viet offentlig sektor og privat sektors rolle. NHO Service var sentrale i dette og har et tett samarbeid med NHO i forbindelse med organisasjonens satsing på reformer i offentlig sektor. Nettstedet "Kommunevelgeren" er et konkret eksempel på dette samarbeidet i Lokal synlighet Våre analyser, "Mer velferd for pengene", for landets 200 største kommuner har gitt grunnlag for foredragsvirksomhet mange steder i Norge. Analysene har fått betydelig oppmerksomhet, særlig i mange av landets lokalaviser. Det har bidratt til at flere kommuner nå velger å ta i bruk konkurranseutsetting eller fritt brukervalg. Vår rolle som rådgiver i prosessene lokalt er viktig, og til dette har vi utarbeidet eget kursmateriell for å bidra til økt kompetanse hos politikere og innkjøpere i kommunene. Politikere ut til medlemmene Vi har hatt god erfaring med å tilby sentrale politikere opphold som hospitanter i våre medlemsbedrifter. Dette ble videreført med suksess i Gjennom å tilby praktikantopphold i NHO Service til politiske talenter i ungdomspartiene har vi knyttet til oss ekstra ressurser og kloke hoder som har fått et innblikk i våre næringers utfordringer. Internasjonalt arbeid Medlemmenes rammevilkår påvirkes av EØS-reglene. Derfor er NHO Service aktive i Business Europe, som er det organ som jobber tettest mot EU i Brüssel. NHO Service er engasjert i spørsmål knyttet til offentlig marked og tjenestedirektivet. I tillegg er vi representert på bransjenivå i andre internasjonale bransjeforeninger. På nordisk nivå jobber vi tett med svenske og danske søsterforeninger med mange av de samme næringspolitiske utfordringene. 7

8 INFORMASJON Slik ble medieåret Mediainteressen for NHO Service var sterk i Vi fikk til sammen ulike oppslag i papiraviser og på nett i Størst var oppmerksomheten i januar med 597 oppslag og svakest i desember med 95 oppslag. 770 oppslag er papiraviser, mens er nettmedier, viser statistikk fra Retriever. Vi har ikke tilgjengelig statistikk for radioog TV-innslag. Media viste særlig interesse for konkurranseutsetting av tjenester, godkjenningsordningen for renhold, vikarbyrådirektivet og vekterstreik. Særlig lokale og regionale aviser har vist betydelig interesse for analyser fra NHO Service som viser potensialet for økt produktivitet i kommuner som vil konkurranseutsette tjenester. Vårt nettsted Vårt nettsted nhoservice.no er videreutviklet i På en normal arbeidsdag er personer innom nettstedet. Vi fikk besøk i 2011, mot året før. Trafikken vokste ca 12 prosent. Nettstedet hadde brukere som til sammen var innom sider i løpet av året. Tallene er hentet fra Google Analytics. Vi fikk oppslag i papiraviser og på nett i 2011 Vårt nettsted Renholdsportalen.no ble besøkt av personer i NHO Service strategi på web er å prioritere nyheter av interesse for alle servicebedrifter i Norge. Dette publiseres i kombinasjon med kommentarer og synspunkter innen næringspolitikk og arbeidsliv. Viktig er også vår medlemsservice med juridiske dokumenter, publikasjoner, oversikt over kurs, konferanser og annet. Ca 800 personer abonnerer på daglige nyheter fra nettstedet. Våre bransjer har egne sider som fungerer som bransjeportaler. Mest besøkt er bemanningsbransjen som også kanaliserer trafikk via domenet bemanningsbransjen.no. Sosiale medier NHO Service er aktive på Facebook og Twitter, samt en blogg, som er sammenvevd med vårt nettsted. Sosiale medier har hatt økende betydning for å synliggjøre organisasjonens viktigste saker og synspunkter. Ukebrev NHO Service har også et nyhetsbrev for medlemmer som formidles via epost på fredager under overskriften Ukens nyheter fra NHO Service. Noen av de viktigste sakene fra vårt nettsted kombineres her med øremerket stoff. Bemanningsbransjen har i tillegg sitt eget nyhetsbrev hvert kvartal. NHO Service produserer ulike publikasjoner, som for eksempel kommuneanalyser og bransjerapporter. NHO Service legger ned et betydelig arbeid i å forsvare våre medlemmers interesser. Det er dessuten en viktig oppgave for oss å synliggøre bedriftenes samfunnsnytte. I vårt informasjonsarbeid legger vi vekt på at du skal finne mye nyttig informasjon og verktøy på våre nettsider, i nyhetbrev og i andre kanaler

9 PÅ VEIINNTILMEKLING 9

10 RENHOLDSBRANSJEN 10 Viktigste politiske saker for renholdbransjen i var: Godkjenningsordning og innføring av ID-kort for renholdsbedrifter Allmenngjøring av renholdsoverskomsten Regionale verneombud Godkjenningsordning NHO Service er pådriver for etablering av godkjenningsordning og obligatoriske ID-kort. Ordningen vil bidra til en mer seriøs bransje, redusere sosial dumping og skape mer rettferdig konkurranse. Ordningen trer i kraft 1. september Allmenngjøring En annen viktig milepæl er innføringen av allmenngjøring av renholdsoverenskomsten som trådte i kraft 1. september NHO Service har laget en veileder om allmenngjøring av overenskomsten som ble trykket og distribuert til samtlige renholdselskaper i Norge, også de som ikke er medlem av NHO Service. Dette skjedde høsten Veilederen ligger på nhoservice.no. Se under publikasjoner. Verneombud Høsten 2011 var det stiftelsesmøte for ordningen regionale verneombud for reiseliv- og servicebransjen. Styret består av Ørnulf Halmrast (leder) fra Arbeidstilsynet, Steinar Karlsen fra Fellesforbundet, Lise Myrvold fra Norsk Arbeidsmandsforbund, Jostein Hansen fra NHO Reiseliv og Anne Jensen fra NHO Service. NHO Service var prinsipielt uenige i at verneombudene skulle ansettes i fagbevegelsen. Konflikt om dette ble løst ved at ombudene blir ansatt i Arbeidstilsynet. Ren Utvikling Ren Utvikling ble besluttet nedlagt i Dette fordi ordningen blir overflødig når offentlig godkjenningsordning etableres i STORE VERDIER En profesjonell renholder er en viktig del av byggets drifts- og vedlikeholdsteam. Profesjonelt renhold bidrar til å bevare og forlenge levetiden på de innvendige overflatene i bygget. Totalt sett forvalter renholderne store bygningsmessige verdier. KomDaVel KomDaVel startet opp i 2011 med et knippe prosjekter: Karriere 4 Life, Godfot n og Langtidsfrisk. Prosjektene ble avsluttet med gode Ved utgangen av 2011 var det 113 renholdsbedrifter som var medlemmer av NHO Service. Disse hadde over 240 virksomheter over hele landet. Samlet hadde de en markedsandel på 59 prosent. Totalmarked er beregnet til å være 19 milliarder kroner i resultater i Sykefraværet falt betydelig for alle virksomheter som deltok. Deltagere var nær hundre renholdere i bedriftene ISS Facility Services AS, TRS AS, NRS AS, Insider Renhold og Miljø AS og Elite Service Partner AS. I samarbeid med professorer fra NTNU ble blant annet metoden fire ganger fire minutter intervall løpetrening tatt i bruk. Det ble også gjennomført et forskningsprosjekt med arbeidstakere som enten var nær ved å bli eller allerede var sykmeldt. Disse deltagerne ble ti år yngre gjennom trening. De har økt oksygenopptaket sitt, slik at de er fysiologisk ti år yngre, meldes det fra prosjektet som er støttet fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Medlemsbedriftene syselsetter årsverk, mens sjen har årsverk. bran- totalt NHO Service epenn NHO Service epenn brukes til kvalitetsrapport eller servicerapport. Systemet er dynamisk slik at hver enkelt bedrift kan legge inn inntil 14 av sine kontrollpunkter samt egen logo på skjemaet. Suksessen med de 7 kvalitetsprofilene til NS-INSTA 800 som er utarbeidet av NHO Service og som støttes av NHO Service epenn fortsetter. Det er blant annet flere og flere kommuner som ser nytten av systemet som nå er integrert mot Jonathan Clean. Standardisering NS-INSTA 800 er revidert og ble i juni 2011 lansert i norsk utgave. Hovedendringen er forenkling av den statistiske delen og at det nå skal være mulig å bli sertifisert etter standarden. INSTA 810 er en

11 R E N H O L D S P O R T A L E N. N O helt ny standard for innkjøp av renholdstjenester og ble tilgjengelig på norsk fra juni Medlemmer kan kjøpe standardene til reduserte priser. KonsulentForum NHO Service har tatt initiativ til å samle rådgivere og konsulenter innen renholdog FM-markedet til et forum som utveksler erfaringer fra markedet. Forumet har en årlig samling. Kurs NHO Service arrangerer instruktør- og lederkurs for medlemsbedrifter. På kurset får instruktøren en faglig gjennomgang, samt en perm og en minnepinne med nødvendig materiell for kursing av nyansatte i egen bedrift. Internasjonalt samarbeid Renholdsbransjen i NHO Service er medlem av European Federation of Cleaning Industries (EFCI). Dette bidrar til å holde oss oppdatert på hva som skjer i Europa og knytter bånd til samarbeidspartnere. Vi har også et tett samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Norden. Ny fagsjef Tove Auren startet som ny fagsjef for renholdsbransjen i NHO Service i januar Hun kommer fra en stilling som fagsjef HMS/IA i landsforeningen NHO Mat og Bio, og har utdanning og bakgrunn innen HMS-, Kvalitets- og prosjektledelse. Markedet Totalmarked er beregnet til å være 19 milliarder kroner i ,2 milliarder av dette er konkurranseutsatt. 8,1 står private bedrifter for, mens det offentlige kjøper renhold for 1,1 milliarder i året. NHO-medlemmenes markedsandel er på 5,5 milliarder eller 59 %. Styret Styret for renholdsbransjen består av: Lise Kristin Thun (leder) fra Mint Renhold. Tom Tollefsen (nestleder) fra ISS Facility Services. Øvrige styremedlemmer er Terje Melbye fra Total Renhold, Marianne Ullaland Knapstad, fra BB ServiceSystem SF Ivar Sjølstad fra Ren Pluss. Vara er Svein Krokås fra Toma, Odd Andre Smerud Jensen fra Royal Renhold og Per Skou fra ISS Facility Services. LISE THUN ER STYRELEDER FOR RENHOLDSBRANSJEN I NHO SERVICE. TRIVSEL OG HELSE Et hygienisk forsvarlig renhold og en jevnlig støvsanering gir brukerne et bedre inneklima og en helsemessig gevinst. Dette er også god økonomi for bedriften. Renholdere er helt avgjørende for å sikre liv og helse på for eksempel sykehus, institusjoner, hoteller og serveringssteder. 11

12 BEMANNINGSBRANSJEN 12 På tross av bedring i konjunkturene ble første halvår i 2011 svært krevende for alle som jobber i og for bemanningsbransjen i Norge. Da det ble avdekket brudd på arbeidsmiljøloven blant enkelte bemanningsbedrifter ble det rettet et meget kraftig politisk og mediemessig angrep mot bransjen som 13 milliarder: 145 medlemsbedrifter i bemanningsbransjen har 510 virksomheter som omsatte for 13 milliarder kroner i Dette er mer enn 80 prosent av bransjens omsetning i Norge. helhet. Bransjens klare innstilling har hele tiden vært at det ikke er akseptabelt å bryte norsk lov. Saken har over tid satt i gang en viktig politisk debatt, både når det gjelder spørsmålet om arbeidsmiljøloven er tilstrekkelig fleksibel og når det gjelder ryddighet i arbeidslivet som sådan. Problemet, som ble løftet opp gjennom bemanningsbransjen, er ikke bare uttrykk for en utfordring i bemanningsbransjen, men gjelder hele arbeidslivet, og ikke minst offentlig sektor. Vikarbyrådirektivet En meget viktig sak for bransjen er vikarbyrådirektivet som ble vedtatt av EU med virkning fra 1. januar 2009 og som etter planen skulle vært innført 5. desember Dette ble forsinket, ikke minst på bakgrunn av at store deler av fagbevegelsen besluttet å gå mot implementering. Sett fra bransjens side var det politiske fokuset på vikarbyrådirektivet uventet stort. NHO Service la vekt på at implementering av direktivet vil være en fordel både sett fra ansattes og norske virksomheters side. Vi har gitt vår støtte til innføring av et likebehandlingsprinsipp som vi legger til grunn at vil: Gi større trygghet for arbeidstakerne Sikre anstendige lønninger i Norge Presse useriøse aktører ut av markedet Gi konkurranse på like vilkår Skape større rom for bemanningsbransjen siden argumenter for restriksjoner blir svakere når ansatte sikres bedre rettigheter. Medlemsbedriftene leverte årsverk som ble utført av personer. Politiske aksjoner Fagbevegelsen gjennomførte flere politiske aksjoner, både demonstrasjoner og streik. Både på 1. mai og kvinnedagen var det paroler om nei til vikarbyrådirektivet. På tross av dette ble det våren 2012 oversendt to proposisjoner til Stortinget. En gjaldt implementering av direktivet og en annen gjaldt en tiltakspakke med en blanding av direkte tiltak knyttet til direktivet og andre tiltak regjeringen så det hensiktsmessig å pålegge bemanningsbedriftene. Det er lagt opp til at proposisjonene skal behandles på Stortinget i første del av juni, og at lovendringer vil tre i kraft i Mål: NHO Service jobber for å øke markedspotensialet for medlemmene, sikre bransjens rammebetingelser, samt bidra til sunne konkurranseforhold. Implementering av Bemanningsbyrådirektivet vil ha stor betydning for bransjens utvikling. NHO Service har vært aktiv i dialogen med politiske myndigheter for å bidra til en mest mulig hensiktsmessig implementering. Mange medlemsbedrifter er usikre på muligheter og utfordringer i denne forbindelse. Fagsjef Even Hagelien har derfor stilt opp på en rekke møter hvor direktivet har blitt presentert. Siden implementeringen av direktivet skjer parallelt i hele Europa har det vært viktig å ha nær kontakt med europeiske kollegaer. I denne forbindelse har det vært jevnlig internasjonal møteaktivitet. Fagsjef i NHO Service er medlem i Eurociett Public Affairs Committee som håndterer denne saken på europeisk nivå. Hele arbeidslivet: Utleie av personell er det klart største virksomhetsområdet til bemanningsbransjen. Andre områder er rekruttering til faste stillinger, omstilling og outsourcing. Ansatte i bemanningsbransjen utfører arbeid i alle bransjer. Viktigst er byggebransjen, logistikk, kontor og administrasjon og industrien. Statistikk NHO Service fører detaljerte statistikker for bemanningsbransjen. Data håndteres og kvalitetssikres gjennom et godt samarbeid med Prognosesenteret. Statistisk Sentralbyrås prisindeks er basert på bransjedata som er levert av NHO Service. Rapporten Bemanningsbarometeret som presenterer bemanningsbransjens kvartals- og årsstatistikk er innarbeidet som en sentral kunnskapsbase for alle som ønsker å gjøre seg kjent med bemanningsbransjens utvikling. Publikasjonen gis ut 5 ganger i året og tilgjengeliggjøres for nedlastning fra websiden til NHO Service. I 2011 har man også laget en årlig publikasjon, Verdt å vite om bemanningsbransjen som presenterer basisinformasjon om bransjen. Et velfungerende system for innsamling og håndtering av statistikk gir bransjen forsterket eierskap til kunnskap om bransjeutvikling. Bransjeforeningen er i løpende dialog med ledende forsknings- og utredningsmiljøer. Det har også vært prioritert å bistå studenter innenfor flere studieretninger som har fokusert på bemanningsbransjen i masteroppgaver og studentavhandlinger. NHO Service leverer tall til internasjonale statistikker så som den årlige Ciett Economic Report og den månedlige Eurociett Agency Work Business Indicator. Medarbeiderundersøkelse Siden mange har sterke meninger om hvordan det er å arbeide i bemanningsbransjen tenkte vi at det var på tide å la ansatte i bransjen komme til orde. Det ble derfor gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant utleide medarbeidere i bransjen høsten Denne ble presentert i januar 2012 i publikasjonen "Ansatt i bemanningsbransjen". Her fremgår det at de fleste som arbeider i bransjen enten var arbeidsledig eller student før de ble ansatt og at 72 % er for-

13 STYRET (F.V): ANDERS ØWRE-JOHNSEN (ADECCO NORGE AS), MAALFRID BRATH (MANPOWER AS), PER BERGERUD (PROFFICE AS), TURID MOMYR (KELLY SERVICES NORGE AS) LENA OWRUM VONKA (LENAS HELSEPERSONELL AS) BJØRN GJØLME (CAPUS HR-MANAGEMENT AS) OG BJØRG IRENE FJELL (BJØRG FJELL AS). nøyd med sitt arbeid. 60 % ville anbefale venner og familie å ta arbeid i bemanningsbransjen. Undersøkelsen understøtter også påstanden om at bemanningsbransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet ettersom nesten halvparten fikk tilbud om arbeid innen en uke etter at de tok kontakt med bemanningsbedriften. Kommunikasjon og møteplasser NHO Service har utviklet egne kommunikasjonskanaler for bemanningsbransjen. Særlig viktig er her som har Norges bredeste utvalg av bransjeinformasjon. Nyhetsbrevet Bemanningsnytt sendes jevnlig til medlemmene. I løpet av året har det vært lagt til rette for ulike møteplasser. Viktig er halvårsmøtet som samler representanter for hele bransjen til faglig påfyll og etterfølgende sommerfest med gode nettverksbyggingsmuligheter. Det har også vært lagt til rette for andre møteplasser samt et betydelig antall juridiske kurs. NHO Service representerer norsk bemanningsbransje internasjonalt gjennom bransjens internasjonale organisasjoner Ciett og Eurociett og fagsjefen er medlem av Eurociett & Ciett Research Committee, Eurociett Public Affairs Committee og Ciett Federations Committee. Markedsutvikling Etter at 2010 ble et konsolideringsår hadde man tro på at 2011 skulle føre bransjen tilbake til omsetningsnivåene fra før krisen i Da visste man imidlertid ingen ting om hvilket press bransjen i løpet Viktig inngangsport: Bransjen gir et positivt bidrag til nødvendig fleksibilitet i næringslivet og fungerer som en inngangsport til arbeidslivet. Våre medlemsbedrifter bidrar til integrasjon av innvandrere, skaper økt sysselsetning, reduserer friksjonsledighet og langtidsledighet. Bemanningsbransjen legger til rette for et mer fleksibelt arbeidsliv til beste for både arbeidstakere og næringslivet. av året skulle bli utsatt for. Samtidig bredte usikkerheten seg i norsk økonomi. Ville Norge bli preget av krisen som gjennom året spredte seg i Europa? På tross av utfordringene bransjen hadde i løpet av året og økonomisk nedgang i Europa viser det seg at det har vært positiv utvikling i bransjen. Mye av veksten har imidlertid sammenheng med solid utvikling innen bygg og anlegg, og det er nok ikke tvilsomt at bransjeutviklingen, uten det massive negative fokuset man har vært utsatt for, ville vært betydelig sterkere i Sett i forhold til for eksempel Sverige, har den norske utviklingen vært moderat. Virksomhetene i bransjen omsatte i 2011 for 13 milliarder kroner og opplevde nesten 10% vekst fra 2010 til Utleie av personell står for den klart største andelen av omsetningen til virksomhetene. Innen dette segmentet var veksten på 7%. I første kvartal i 2012 ser vi en vekst på 5,4%. Det er imidlertid verdt å merke seg at uten den positive utviklingen i byggebransjen hadde det vært en nedgang på 1,7%. Dette viser at det for tiden, i motsetning til hva som uttales fra bransjens kritikere, ikke er noen voldsom vekst i norsk bemanningsbransje. Styret Styret i bemanningsbransjen ledes av Per Bergerud fra Proffice, mens Maalfrid Brath fra Manpower er nestleder. Det øvrige styret har bestått av Bjørg Iren Fjell fra Bjørg Fjell, Lena Vonka fra Lenas Helsepersonell, Anders Øwre-Johnsen fra Adecco, Bjørn Gjølme fra Capus, og Turid Momyr fra Kelly Services. 13

14 SIKKERHETSBRANSJEN Sikkerhetsbransjen er en viktig del av den samlende innsats for et tryggere samfunn. 14 Politiet har registrert over 200 aktive sikkerhetsselskaper i Norge i Disse utgjør omtrent 8000 årsverk totalt, hvorav 5700 årsverk er vektere, 90% av de sysselsatte er ansatt i medlemsbedrifter i NHO Service. Bransjen omsatte for ca. 8 milliarder kroner i Et tryggere samfunn Sikkerhetsbransjen er en viktig del av den samlende innsats for et tryggere samfunn. Bransjen er særlig viktig for beskyttelse av flyplasser, havner, oljeinstallasjoner, offentlig og kommunal administrasjon og transport, politihus, næringsliv og privatkunder. Sentralt er også kontanthåndtering og verditransport. Reddet 350 liv Bransjens oppgaver spenner over et vidt spekter. Livreddende innsats på offentlige steder er en viktig oppgave. Dette er ofte øyeblikkelig hjelp ved hjertestans, overdosetilfeller og annet. Over 350 liv ble reddet i 2011 og nærmere personer fikk førstehjelp i forbindelse med alt fra hjertestans, drukning, bevisstløshet til blødninger og mindre skader, viser tall fra NHO Service personer fikk førstehjelp Utdanning Ny lov om vaktvirksomhet, som gir en strengere regulering av bransjen, ble vedtatt av Stortinget , men har ennå ikke trådt i kraft. Dette skyldes at den nye loven krevde omfattende forskriftsendringer. Nye forskrifter er nå utarbeidet og vedtatt med virkning fra NHO Service har deltatt i en arbeidsgruppe som Politidirektoratet har opprettet for å utforme nytt utdanningsprogram for vektere. Utdanningsprogrammet er utformet og oversendt justisdepartementet for en siste gjennomgang og godkjenning. Justisdepartementet har gitt signaler om at tilbakemelding i denne sammenheng vil komme i løpet av september Vandelskontroll NHO Service har også i år samarbeidet med politiet i Oslo om offentliggjøringen av statistikk over vandelsanmerkninger for vektere. Statistikken viser en meget positiv utvikling, totalt var det 153 vektere som fikk vandelsanmerkning i driftsåret 2009, over halvparten var knyttet til brudd på veitrafikkloven i forbindelse med fartsovertredelser og lignende. Dette er en nedgang på over 50% i antallet vektere med vandelsanmerkning i forhold til Vern mot vold Vektere trenger et sterkere vern mot vold og trusler. Dette vil fortsatt stå på NHO Service sin dagsorden, samfunnet generelt opplever en økende grad av vold og trusler. Vektere er blant annet engasjert av det offentlige for å skape trygghet og sikkerhet. Verditransport NHO Service har i samarbeid med bransjen gitt innspill til myndighetene på tematikk knyttet til det innspill hvor mange mener at bruk av kontanter må gebyrlegges eller helt avvikles i vårt samfunn. Det er fortsatt slik at kontanter er et tvunget lovlig betalingsmiddel i Norge og at mengden kontanter i omløp er stigende. Statistikk NHO Service samarbeider med Prognosesenteret, vi bruker et eget verktøy for innhenting og behandling av statistikk for vaktbransjen. Vi har tall som viser utvikling og markedsandeler for de siste 3 årene. Det er fremdeles stor interesse for dette arbeidet både fra myndighetene, media, politiet, forsikringsselskapene og våre søsterorganisasjoner i Norden. Samarbeidspartnere NHO Service er medlem i Næringslivets Sikkerhetsråd. Fagsjef Runar Karlsen sitter som leder i det konsultative rådet. Rådet består av representanter fra diverse organisasjoner fra arbeidsgiver og arbeidstaker siden, samt større bedrifter i norsk næringsliv og offentlige myndigheter som Politidirektoratet, Politiets Sikkerhetstjeneste, Kripos, Økokrim, Toll og Avgiftsdirektoratet, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. NHO Service er også involvert i diverse samarbeid med Norsk Sikkerhetsforening, Veritas og Standard Norge. CoESS NHO Service er medlem av CoESS og har gjennom denne mulighet til å holde seg orientert om utviklingen innen den private sikkerhetsindustrien i Europa, samtidig som vi kan være med å bidra positivt med innspill og deltagelse i arbeidsgrupper innenfor fagfelt som er relevante og interessante for oss. Næringsutvalg Næringsutvalget for sikkerhetsbransjen består av: Matin Holmen(Leder) og Tore Kjæserud fra Securitas AS, Steve Gilberg(Nestleder) fra Loomis Norge, Dorothy Billett fra Securitas Aviation Security, Øystein Jarland fra Vaktvesenet, Viggo Skeisvoll fra Sector Alarm, Peter Wesenberg fra Norsk Kontantservice (NOKAS), Pål Wang og Heine Wang fra NOKAS AS og Rolf Gunnar Reisænen fra G4S AS. LEDER AV NÆRINGSUTVALGET FOR SIKKERHETS- BRANSJEN ER MARTIN HOLMEN FRA SECURITAS.

15 15

16 HELSE OG VELFERD 16 NHO Service organiserer private bedrifter i en rekke bransjer under helse- og velferdsområdet. Mangfold Flere kommuner kjøper omsorgstjenester av våre medlemsbedrifter. Det gjør de for å sikre et mangfoldig tilbud til innbyggerne, for å sikre god kvalitet på tjenesten og for å sikre at det ikke brukes mer ressurser enn nødvendig på det kommunale velferdstilbudet. Konkurranse NHO Service ønsker å bidra til at kommuner vurderer anbud og konkurranse for å sikre borgerne det beste velferdstilbudet som er mulig innenfor eksisterende budsjettrammer. Vi ønsker også å bidra til at kommunene retter økt oppmerksomhet mot innholdet i omsorgstilbudet som gis innbyggerne. Kvalitetsutvikling Kvaliteten i spesialisthelsetjenestene i Norge vies mye oppmerksomhet. NHO Service er opptatt av og jobber for at vi skal få til et nasjonalt kvalitetsløft også i primærhelsetjenestene. Forbrukerrådet har i 2012 avdekket at 1 av 3 kommuner ikke undersøker kvaliteten på tjenestene. Skal vi få bedre tjenester må vi imidlertid vite mer om kvaliteten i dag. Måling av kvalitet bør inkludere både objektive og subjektive kvalitetsindikatorer. Derfor jobber et kvalitetsutvalg med å få frem kunnskap og samordne ny forskning om metoder for kvalitetsmåling. Utvalget består av representanter fra medlemsbedrifter. Voksende omfang Norske kommuner bruker vel 83 milliarder kroner på helse- og omsorgstjenester i året. Kostnader til sykehjemsdrift samt 1 av 3 kommuner sjekker ikke kvaliteten på sine tjenester praktisk bistand og hjemmesykepleie utgjør ca. 66 milliarder kroner. Private bedrifter står per i dag for en relativt liten del av dette. NHO Service har 19 virksomheter som leverte helse- og omsorgstjenester for til sammen 1 milliard kroner i Ønsker å skape og utvikle en mer bærekraftig velferdsstat Helse- og velferdsnæringene i NHO Service ønsker å bidra til å skape og utvikle en mer bærekraftig velferdsstat. Medlemsbedriftenes kompetanse og innovasjonskraft kan i samarbeid med kommunene bidra med flere og nye løsninger på fremtidens utfordringer. Det er innbyggerne som høster den store gevinsten av flere og bedre tjenester i kommunene. Konkurranse om de beste løsningene gjør innovasjon og nytenkning til et kontinuerlig fokusområde blant våre medlemsbedrifter. I arbeidsintensive yrker innen helse- og velferd er det et betydelig potensiale for å utvikle teknologi og tjenester. Ofte fokuseres bare den teknologiske siden i debatten om fremtidens omsorgsløsninger. NHO Service er derfor opptatt av å vise hvordan våre medlemsbedrifter bidrar med nytenkning, også innen kvalitetsutvikling, organisering og ledelse av slike virksomheter. Kommuner tenker nytt NHO Services kommuneanalyser gir viktige bidrag til den store debatten om hvordan få mer velferd ut av trange kommunebudsjetter. Samhandlingsreformen innebærer blant annet at kommunene har fått økt ansvar for å tilrettelegge og finansiere innbyggernes helse- og omsorgstilbud. Et samarbeid med private leverandører av disse tjenestene er derfor noe flere kommuner vurderer. NHO Service har i den forbindelse samtaler med og holder presentasjoner for interesserte kommuner, politiske partier og andre. Vi gir råd om hva som er viktig å ta hensyn til for å sikre gode anbudsprosesser. Stadig flere kommuner etterspør kunnskap om og bidrag til hva private aktører kan bidra med som tilbydere av velferdstjenester. Her er NHO Service en premissleverandør. Arbeidsutvalg NHO Service har de siste to årene gjort organisatoriske grep for å hente flere synergier ut av det bransjespesifikke arbeidet som gjøres på hele Helse- og velferdsområdet. Det er derfor etablert et eget, overordnet næringsutvalg der de ulike bransjene er representert. Utvalget ledes av Nina Torp Høisæter fra Aberia Healthcare. Utvalget består for øvrig av Trond Halvorsen fra Hemis, Geir Arne Nordfjord fra Oslo Helse og Omsorg, og Geir Lægreid fra Aleris Omsorg. Utvalget forventes utvidet med nye bransjer de neste årene. Sykehjem og omsorgsboliger NHO Service fikk i 2012 fire nye medlemsvirksomheter. Andelen privatdrevne sykehjem og det totale antall sykehjemsplasser på landsbasis har vært stabilt, nesten uendret de siste årene. Av ca 1050 sykehjem på landsbasis driftes 20 av våre medlemsbedrifter. Det er i overkant av sykehjemsplasser i Norge totalt.

17 Ca. 80 sykehjem drives av ideelle organisasjoner, mens resten drives av kommunene selv. Potensialet for mer offentligprivat samarbeid innen sykehjemsdrift er dermed betydelig. Konkurranseutsetting av flere nye sykehjem er imidlertid vedtatt, deriblant i Oslo og Bergen. Heldøgns drift av omsorgsboliger er også et tilbud som private kan drive for flere kommuner. Dette gjelder både mindre og større enheter. Leder av arbeidsutvalget (AU-sykehjem) er Geir Lægreid fra Aleris Omsorg. Utvalget består forøvrig av Anne Bråthen fra Unicare Omsorg, Kari Tøsse fra Attendo Care, Marianne Stenberg fra Incita, Gunhild Bergsaker fra Norlandia Care, Richard Skaar Thorsrud fra Villa Skaar, Borgny Torp fra Trollhaugen, Eivind Seigerud fra Fagertun, og Aasmund Drolsum fra Søster Ninas Sykehjem. Valgfrihet har vist seg vellykket i de større byene Hjemmetjenester I dag brukes mer enn halvparten av ressursene i de kommunale omsorgstjenestene til hjemmetjenester og tiltak utenfor institusjon får omsorgstjenester i eget hjem eller omsorgsboliger (NOU 2011:11). Dette er en indikasjon på at befolkningen lever lengre og med bedre helse. Samtidig etterspørres det i stadig større grad tjenester som forlenger friheten ved og muligheten til å bo i egen bolig. Det er positivt, samtidig som forventningene til kvalitet vil være betydelig høyere i fremtiden. Det offentlige markedet for hjemmetjenester er fremdeles noe umodent gitt begrenset erfaring i mange kommuner med offentlig-privat samarbeid. Like fullt er dette en bransje med betydelig potensial i møte med økningen i antall eldre de neste 25 årene. Det er vanlig å differensiere mellom tre typer tjenester: 1) Praktisk bistand (hjelp til bl.a. renhold, innkjøp og andre praktiske gjøremål), 2) Hjemmesykepleie, og 3) BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Innenfor praktisk bistand og hjemmesykepleie gir NHO Service løpende råd til kommuner som vurderer å innføre tjenestekonsesjon og fritt brukervalg. Vi bruker mye tid på dialog og innspill for å bidra til at prismodellene i de ulike kommunene gir tilstrekkelige og fornuftige rammebetingelser. For at markedet og tjenestekonsesjonsmodellen skal fungere er det viktig at kommunene utreder grunnlaget for både pris og antall aktører. Innen BPA har NHO Service ledet komiteen i Standard Norge som det siste året har utviklet standardkontrakt for bransjen. Det vurderes nå politisk å rettighetsfeste BPA-ordningen. NHO Service deltar for øvrig i Standard Norges eget fagråd for helsesektoren, sammen med blant annet de regionale helseforetakene og helsedirektoratet. Medlemsbedrifter i NHO Service som leverer hjemmetjenester inkluderer Tromsø Private Omsorgstjenester, Oslo Helse og Omsorg, Trygg Hjemme, Omsorgstjenesten, Omsorgsspesialisten, Kamfer, Christiania Pleie og Omsorg, Unicare, Trondheim Private Omsorg, Noen, Orange Helse og Attendo. Det er bred geografisk spredning på medlemsbedriftene i bransjen. Leder av arbeidsutvalget (AU-Hjemmetjenester) er Geir Arne Nordjord fra Oslo Helse og Omsorg. Resten av bransjeutvalget består av Trude Wester fra Tromsø Private Omsorgstjenester, Toril Bøhler fra Trygg Hjemme, Kathrine Evensen fra Omsorgstjenesten, Vibeke Bugge fra Omsorgsspesialisten, Mette Thoresen fra Attendo, Anne Bråthen fra Unicare Omsorg, Anne Hartvedt fra Kamfer, Grethe Enlid fra Trondheim Private Omsorgstjeneste, Heidi Wang fra Noen AS, Siw Østensen fra Orange Helse, og Maja Kuhar fra Christiania Pleie og Omsorg. Fritt brukervalg Brukervalget har de siste årene befestet sin posisjon i de større byene, og valgfriheten har vært en suksess. De private leverer gode tjenester og er avhengig av brukernes tillit og tilfredshet for å ha fremtiden for seg. I Oslo kommune kom alle de private best ut av brukerevalueringene i Det er grunnleggende positivt at forbrukerne får rett og mulighet til selv å velge. NHO Service bidrar med råd til kommuner som utreder og igangsetter prosessen frem mot brukervalg og større valgfrihet. LEDER AV NÆRINGSUTVALGET FOR HELSE-OG VEL- FERD, NINA TORP HØISÆTER FRA ABERIA HE- ALTHCARE. 17

18 BEDRIFTSHELSETJENESTER BHT i Norge spiller en vesentlig rolle i arbeidslivet gjennom lovpålagt tilstedeværelse i mange bransjer, og er en viktig nøytral part i arbeidslivet. 18 BHT følger opp og bistår ansatte, ledere og bedrifter ut fra et faglig ståsted for å sikre godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjeneste har tradisjonelt overvåket helse og arbeidsmiljø innen industrien. Et økende antall arbeidstakere jobber nå innen helse, velferd og andre serviceyrker. Endrede produksjonsmønstre og demografiutvikling viser også en fremtidig økning i behovet for arbeidskraft i disse bransjene. NHO Service og BHT-bransjen ser bl.a. at det er et betydelig behov for å redusere sykefraværet i flere av Det er et stort behov for å redusere sykefraværet servicebransjene. Samtidig viser SSB-tall at private bedrifter kommer godt ut på fraværsstatistikk sammenlignet med offentlig sektor. Bedriftshelsetjenestene har kunder i begge sektorer. De er derfor en sentral partner for arbeidslivets parter i å bidra til økt nærvær i arbeidslivet. Bransjen konsoliderer Det har skjedd en betydelig konsolidering i bransjen de siste årene. Det er pr. oktober 2011 registrert 280 godkjente bedriftshelsetjenester i Norge. 29 bedriftshelsetjenester fra hele landet er med i NHO Service. BHT satser strategisk NHO Service har som mål å knytte til seg bedrifter som i dag står uten bransjepolitisk tilknytning til et felles fagnettverk og videreutvikle viktige næringspolitiske saker for bransjen. Et satsingsområde for BHT-gruppen i NHO Service er økt fokus på differensiering av tjenester som leveres av godkjente bedriftshelsetjenester. Man ønsker også økt fokus på resultatene av arbeidet i bedriftshelsetjenesten. Det er viktig å kommunisere de resultater som bransjen faktisk oppnår. Bransjens årlige fagseminar i tilknytning til årsmøtet i oktober er en viktig arena for å dele kunnskap, også med inviterte bedriftshelsetjenester som ikke er medlem i NHO Service. Nye BHT-pliktige bransjer Bransjeforskriftens bestemmelser om hvem som skal ha bedriftshelsetjeneste ble i 2010 utvidet med nye bransjer. Dette gjelder bl.a. fiskeoppdrett, private vakttjenester og tjenester tilknyttet vakttjenester. I tillegg har undervisning, helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, frisering og sosiale og omsorgstjenester uten botilbud nå plikt til å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Bransjegruppen i NHO Service har brukt tid og ressurser på å orientere nye pliktbransjer i NHO om hvordan få til godt samarbeid med BHT-bedriftene. God involvering av bedriftshelsetjenestene vil sette virksomhetene i stand til å nå sine mål mer effektivt. Strategisamling og studietur Arbeidsutvalget reiste i september på en to dagers strategisamling og studiebesøk til Stockholm. Det ble bl.a. avholdt møter med Sveriges første professor i bedriftshelsetjeneste ved Karolinska Institut, Sveriges företagshälsor (bransjens interesseorganisasjon i Sverige tilsvarende BHT-gruppen i NHO Service), og bedriftsbesøk. Gjennom møtene knyttet bransjeutvalget til seg nye kontakter og kunnskap om situasjonen, markedet og rammebetingelsene i Sverige. Erfaringene fra studieturen vil bli nyttige for videre bransjeutvikling og fagsamarbeid. Godkjenningsordning I 2009 kom endringer i lovverk som har konsekvenser for bedriftshelsetjenestene. Av størst betydning var innføring av en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenestene i bransjer som er pålagt å ha en slik ordning. Det er Arbeidstilsynet som godkjenner bedriftshelsetjenestene. Når bedriftshelsetjenesten har levert søknad om godkjenning eller godkjenning av plan, kan man levere bedriftshelsetjenester som før i påvente av at søknaden skal bli behandlet. Etter en overgangsperiode på tre år er det kun godkjente bedriftshelsetjenester som har lov til å levere slike tjenester. Arbeidsgiver plikter å kontrollere at slik godkjenning foreligger. Forutsetninger for å bli godkjent er at bedriftshelsetjenesten er i stand til å levere en gjennomgående bedriftshelsetjeneste, at den har et volum på tre årsverk og at den har kompetanse på ergonomi, yrkeshygiene, psykososialt arbeidsmiljø og yrkesmedisin. Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget for bedriftshelsetjenester (AU-BHT) i NHO Service ledes i dag av Trond Halvorsen fra Hemis i Bodø. Utvalget for øvrig består av Åsmund Nyhus fra Helsehuset SALIS, og Johannes Breivik i Haugaland HMS. Neste valg til arbeidsutvalget foretas i forbindelse med årsmøtet. TROND HALVORSEN FRA HEMIS LEDER AU

19 19

20 BARN OG UNGDOM Bransjeforeningen for barn og ungdom i NHO Service representerer et stort volum blant norske private barneverntiltak. De utgjør over 50 prosent av det totale institusjonsbarnevernet med ca plasser og årsverk. 20 Private barneverntiltak i Norge er bedrifter med lang erfaring som har levert og leverer tjenester med høy kvalitet. Disse tiltakene er en helt nødvendig forutsetning for et godt offentlig barnevern i Norge barn og unge fikk støtte fra barnevernet i Det er 4,5 prosent flere enn i 2010, og 65 prosent flere enn for ti år barn og unge fikk støtte fra barnevernet i Det er 4,5 prosent flere enn i 2010, siden og 65 prosent flere enn for ti år siden. Rundt 3 prosent av barna i Norge får tiltak fra barnevernet og behovet er økende. Mange er innom barnevernet i kortere perioder, og i løpet av hele barndommen har nesten 1 av 10 fått bistand og oppfølging fra barnevernet. Ansvaret er fordelt mellom kommune og stat der ca. 95% av sakene blir håndtert på kommunalt nivå. Av disse nær barna er det rundt 20 prosent eller ca som av ulike årsaker ikke kan bo sammen med sine foreldre. Rundt bor i fosterhjem og i institusjon eller forsterkede fosterhjem. De private barnevernstiltakene opplever dagens situasjon som dramatisk. De holder høy kvalitet, har lavere priser enn de statlige og rammeavtaler med staten. De opplever likevel at de til tross for god kapasitet ikke blir brukt. Bufdir og de politiske myndigheters fremtidsutfordring blir å sørge for at bevilgningene til barnevernet står i forhold til forventet vekst og at barna sikres kvalitetsmessig gode og varierte tilbud. Denne utfordringen kommer parallelt med at politiske myndigheter gir retningslinjer som fører til nedbygging av det private tiltaksapparatet. Konsekvensene blir at sterke fagmiljøer bygget opp over flere år forsvinner og at vi får et institusjonstilbud med mindre mangfold og fleksibilitet. Våren 2012 Bransjens livsvilkår er som nevnt i stor grad avhengig av rikspolitiske styringssignaler og man har derfor valgt å prioritere informasjon til administrative og politiske myndigheter om hva den nye foreningen er og hvem den representerer. I oppstartfasen har det vært viktig å synliggjøre de ressursene medlemmene representerer i form av kompetanse og kapasitet. Det har vært en god dialog med direktoratet og foreningen er tatt med i flere nasjonale utvalg som skal bidra til utviklingen av fremtidens barnevern. Det har vært gjennomført møter med samtlige partier på Stortinget i den hensikt å informere om situasjonen i barnevernet. Det siste året har det vært mye fokus på private aktører innenfor helse og velferd. Bransjeforeningen har deltatt i den offentlige debatten gjennom flere innlegg i ulike aviser og tidsskrifter gjennom vinteren. Videre planer i 2012 En Stortingsproposisjon om barnevern skal være ferdig i løpet av det kommende året. Bransjeforeningen for Barn og Ungdom ønsker å komme med punkter til proposisjonen som kan bidra til å nyansere den i tråd med de faglige og kapasitetsmessige utfordringene vi mener vi står overfor. I den forbindelse blir det viktig å utvikle videre den dialogen vi har med dem som er sentrale i utarbeidelsen. Videre blir det viktig å pleie kontakt med de ulike partiers programkomiteer frem mot stortingsvalget i Bufdir har uttrykt at de ønsker et tettere samarbeid med private aktører. Det vil i tiden som kommer være en prioritert oppgave å åpne kommunikasjonslinjene mot direktoratet ytterligere, fortsatt deltagelse i ulike faglige utvalg samt å være synlige deltagere i den offentlige debatten. Arbeidsutvalget Nina Torp Høisæter (leder), Aberia Healthcare Erik Sandøy, Aleris Ungplan & BOI Anne Jenner, Aleris Ungplan & BOI, Anne Grethe Klæboe, Aberia Oppvekst og Utvikling Gro Bommen, Jentespranget AS, Arve Lund, BOenheten AS, Kjell Arne Gjeitrem, Tiltaksgruppen AS Mona Vangsnes Lien, Løft AS Fra administrasjonen i NHO Service møter Haakon Seeberg, som er fagsjef Barn og Ungdom.

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2010 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2012 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

Private bedrifter trussel eller muligheter?

Private bedrifter trussel eller muligheter? Foto: Jo Michael Private bedrifter trussel eller muligheter? Anne Jensen, viseadm. Direktør NHO Service Hva er NHO Service NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.680 virksomheter,

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2014 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2013 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Årsmøtet 2012 er vel overstått Årsmøtet for bemanningsbransjen ble arrangert den 24. oktober.

Årsmøtet 2012 er vel overstått Årsmøtet for bemanningsbransjen ble arrangert den 24. oktober. Bemanningsnytt nr 7-2012 Side 1 Nyhetsbrev for Bemanningsbransjen Nr 7-2012 Årsmøtet 2012 er vel overstått Årsmøtet for bemanningsbransjen ble arrangert den 24. oktober. De mer enn 70 delegatene representerte

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2011

Bemanningsbarometeret 2011 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 211 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Et krevende år men ingen krise På tross av mye uro knyttet til vikarbyrådirektivet og enkeltvirksomheters brudd

Detaljer

Utfordringer med internasjonalt arbeidsmarked. Dag Ekelberg, direktør for næringspolitikk, Kommunaltekniske Fagdager i Bergen juni 2014

Utfordringer med internasjonalt arbeidsmarked. Dag Ekelberg, direktør for næringspolitikk, Kommunaltekniske Fagdager i Bergen juni 2014 Utfordringer med internasjonalt arbeidsmarked Dag Ekelberg, direktør for næringspolitikk, Kommunaltekniske Fagdager i Bergen juni 2014 Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Implementering av vikarbyrådirektivet Foreløpig utgave desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen side 3 2. Reglene gjelder kun ved innleie fra

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Telefon, mobil, epost og adresser. Administrasjon styrer og utvalg i NHO Service

Telefon, mobil, epost og adresser. Administrasjon styrer og utvalg i NHO Service Telefon, mobil, epost og adresser Administrasjon styrer og utvalg i NHO Service 2008 Administrasjon Terje Hovet Advokatfullmektig Telefon: 23 08 86 54 Mobil: 951 40 860 terje.hovet@ Camilla Bernhoftsen

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Kort om bemanningsbransjen

Kort om bemanningsbransjen Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for en slik bedrift kan være outsourcing og omstillingstjenester.

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk

Renhold - Bransjestatistikk Renhold Bransjestatistikk 20102011 NHO Service, Lasse Tenden september 2011 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2014

Bemanningsbarometeret 2014 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 214 Bemanningsbransjens årsstatistikk 8 personer i jobb Selv om 214 ble nok et krevende år for bemanningsbransjen var det 8 personer som fikk jobb i bransjen. Disse

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2013

Bemanningsbarometeret 2013 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2013 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Skaffet jobb til 100 000 personer i krevende år. Ikke uventet ble 2013 et krevende år for norsk bemanningsbransje.

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer?

Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet hva skjer? Status og planer for treparts bransjeprogram Gro Synnøve Færevåg Programleder, treparts bransjeprogram Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge - situasjonsbeskrivelse

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter?

Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter? Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter? 1 Hvert år er det over 80.000 som får en fot innenfor gjennom bemanningsbransjen. Noen jobber i lengre oppdrag og andre i

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Ansatte, styrer og utvalg i NHO Service

Ansatte, styrer og utvalg i NHO Service Ansatte, styrer og utvalg i NHO Service Ansatte Petter Furulund Administrerende direktør Telefon: 23 08 86 51 Mobil: 900 39 151 petter.furulund@ Anne Jensen Viseadm. direktør Telefon: 23 08 86 57 Mobil:

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/2614 Oslo, 9. oktober 2014 Vår ref: Tore Berg/ 14-22205 Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

D alog o v g er ktøy ktø 2009

D alog o v g er ktøy ktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema vil være viktige informasjonskilder for risikovurdering. Nedenfor finner du veiledning

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Ansatte. Petter Furulund Adm. direktør Telefon: 23 08 86 51 Mobil: 900 39 151 Epost: petter.furulund@ nhoservice.no

Ansatte. Petter Furulund Adm. direktør Telefon: 23 08 86 51 Mobil: 900 39 151 Epost: petter.furulund@ nhoservice.no 2010 Ansatte, styrer og utvalg i NHO Service Ansatte Petter Furulund Adm. direktør Telefon: 23 08 86 51 Mobil: 900 39 151 petter.furulund@ Anne Jensen Vise adm. direktør Telefon: 23 08 86 57 Mobil: 952

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV INNLEIE en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV 1 Dette heftet omhandler bestemmelser om bruk av innleid arbeidskraft. Den kan enten være innleid fra virksomhet som har som formål

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL 27.10. Bergen bygg og anleggsdager Hvem bygger landet? Nøkkeltall for byggenæringen 55 150 bedrifter 225 776 ansatte Omsetning: 456

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Medlemsmøte NHO-service Renhold

Medlemsmøte NHO-service Renhold Medlemsmøte NHO-service Renhold Kari Birkeland prosjektleder 27.11.2014 1 Mål for s satsing i renholdsnæringen skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for

Detaljer

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010 Sikkerhet Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall Samlet var det 243 godkjente sikkerhetsselskaper i Norge ved utgangen av 2009. NHO Service organiserer 193 virksomheter

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Lov- og avtaletekster og rettspraksis

Lov- og avtaletekster og rettspraksis Vedlegg til veileder for å begrense bruken av bemanningsbyråer Lov- og avtaletekster og rettspraksis Hovedavtalen KS-området Formål «Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2016 Saksnr.: 15/2016 Lnr.: 31/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Vedlegg til veiledning om bruk av vikarbyråer Lov- og avtaletekster og rettspraksis

Vedlegg til veiledning om bruk av vikarbyråer Lov- og avtaletekster og rettspraksis Vedlegg til veiledning om bruk av vikarbyråer Lov- og avtaletekster og rettspraksis Retten til fast ansettelse praktiske problemstillinger tilknyttet grunnbemanningslæren (Av Kjetil Edvardsen) «Høyesterett

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer