Tariffrevisjonen 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tariffrevisjonen 2008"

Transkript

1 Tariffrevisjonen 2008 Uravstemning over Riksmeklingsmannens forslag for LO og NHO-overenskomstene Informasjonsmateriell Stemmemateriell Uravstemningen skal finne sted tirsdag 22. april Alle medlemmer som omfattes av avtalene har rett og plikt til å stemme over forslaget

2

3 TARIFFREVISJONEN 2008 LO-NHO OVERENSKOMSTENE Innhold: Et enstemmig anbefalt forslag!...2 Avtalefestet pensjon (AFP)...3 Lønnstilleggene...7 OU-fondet...7 Lærlinger...8 Foreldrepermisjon...8 Spesielle resultater oppnådd for Verkstedsoverenskomsten...9 Nexansoverenskomsten...10 Biloverenskomsten...11 Flyoverenskomsten...13 Teknologi- og dataoverenskomsten...14 Tannteknikeroverenskomsten...15 Teko-overenskomsten...16 Fellesoverenskomsten for byggfag...17 Overenskomsten for byggeindustrien...19 Overenskomst for asfalt og veivedlikehold...21 Sandtakoverenskomsten...22 Steinindustrioverenskomsten...23 Wallboardoverenskomsten...24 Fellesoverenskomsten for treforedling...25 Naturbruksoverenskomsten...26 Havbruksoverenskomsten...27 AMB-overenskomsten...28 Overenskomstene for Trykkerier, repro/-satsbedrifter, Bokbindere og Serigrafiske bedrifter...29 Kartonasjeoverenskomsten...30 Avisoverenskomsten...31 Riksavtalen...32 Landforpleiningsavtalen...34

4 Et enstemmig anbefalt forslag! Vedlagt finner du en orientering om resultatet av årets samordnede tariffoppgjør mellom LO og NHO. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Et enstemmig forhandlingsutvalg, der alle berørte forbund var representert, anbefaler deg å stemme JA til forslaget. Resultatet sikrer En bedre AFP-ordning enn i dag Økt kjøpekraft for alle LO-organiserte Særskilte lav- og likelønnstillegg Mer penger til tillitsvalgtopplæring Forbedringer i de enkelte overenskomstene. I denne brosjyren kan du lese mer om hva vi har oppnådd i det samordnede oppgjøret og i de forbundsvise tilpasningsforhandlingene. Vi ber deg sette deg grundig inn i resultatet. Mer detaljert informasjon, blant annet Riksmeklingsmannens forslag og møtebok, finner du på og på Du kan også få mer informasjon ved å henvende deg til LOs distriktskontor i ditt hjemfylke eller til forbundet. Bruk stemmeretten Nå skal du si din mening om resultatet i en demokratisk uravstemning. Det er du som skal bestemme om forslaget blir vedtatt eller ikke. Stemmeseddelen finner du på omslaget av denne trykksaken. Hvis flertallet av medlemmene stemmer ja er forslaget vedtatt. Blir det nei i avstemningen, tas medlemmene ut i streik. Det er forbundet ditt som arrangerer uravstemningen. Følg instruksjonene som din lokale tillitsvalgte gir om dette! LO har svarfrist til meklingsmannen den 24. april Min oppfordring til deg er: Bruk stemmeretten din tirsdag 22. april Ikke la andre bestemme for deg! Roar Flåthen LO-leder 2

5 Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedpunkter Økte pensjoner for de aller fleste Lavere lønn, men høyere pensjonsdekning Full adgang til inntekt ved siden av Halvert levealdersjustering i folketrygden, gjelder alle, ikke bare AFP I det følgende gis det en nærmere forklaring av hovedtrekkene i meklingsresultatet når det gjelder AFP. For en mer utdypet redegjørelse, vises det til senere informasjon fra LO. Forbedringene som oppgjøret ga Utgangspunktet i forhandlingene var at Stortinget har vedtatt en ny folketrygd fra år Dette pensjonsforliket pekte mot en alvorlig svekkelse i forhold til dagens AFP ved 62 år. Vi fryktet en nedgang i pensjonen på kr per år livet ut. I tillegg ville en få ytterligere redusert pensjonsnivå som følge av levealdersjusteringen for de senere årskull. Gjennom forhandlinger og mekling ble følgende viktige forbedringer oppnådd: levealdersjusteringen kompenseres og nivået for uttak ved 62 år sikres med varig virkning for alle årskull fram t.o.m. 1953, med avtakende virkning fram til 1962 årgangen økt pensjonsnivå for de som tar ut AFP ved 63 år og senere eget pensjonsråd som skal følge utviklingen av pensjonsreformen evaluering av overgangen til ny AFP i 2017, med vurdering av behov for endring i ytelsene mer helhetlig AFP-system som sikrer rettigheter ved jobbskifte AFP er en rettighet for alle som jobber i bedrifter med tariffavtale mellom LO og NHO, forutsatt nødvendig opptjening den enkelte bestemmer selv når han eller hun vil gå av med AFP ingen begrensning på inntekt i tillegg til AFP 3

6 Alt i alt betyr dette: kr i økt pensjonsnivå 2-5 mrd kr årlig fra staten til pensjon Samlet over 100 mrd fram til 2050 Økte pensjoner for flertallet Selv om LOs hovedfokus var på sliternes pensjonsgrunnlag ved 62 år, må vi også framheve den betydelige forbedring som systemet kan gi for et stort flertall av medlemmene. Dette illustreres i den etterfølgende figur, der AFP-nivået i nytt system (fra 2010) sammenliknes med dagens. Pensjonsnivået etter alder for uttak Dagens AFP Alle aldre 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år *) Forenklet t ypeeksempel basert på lønn kr i 40 år i år 2007-verdier et t er dagens f olket rygdregler. Endringen er nokså t ilsvarende f or annet lønnsnivå. Denne endringen gjelder f or årene f ør f ylt e 67 år, men endringen er t ilsvarnde f or årene et t er. I sammenlikning med dagens syst em. For den som tar ut AFP fra 62 år blir nivået minst opprettholdt. Uttak ved 63 år gir rundt i høyere årlig pensjon enn dagens system livet ut, ved 64 år rundt ekstra osv. Skattefordelene for AFPpensjonistene forutsettes videreført, slik at de relative endringene står seg også etter skatt. Lavere lønn, høyere pensjonsdekning Det nye systemet vil gi høyere pensjon i forhold til tidligere lønn for de som har lavere lønn enn gjennomsnittet. Den etterfølgende tabell illustrerer dette. 4

7 Pensjon i forhold til tidligere lønn*) ved uttak 62 år Etter skatt Før skatt % 72% % 57% % 55% * For årene års opptjening. Lavere pensjon fra 67 år. Høyere enn det tallene viser ved uttak fra 63 år og senere. Tallene viser at pensjonen tilsvarer 72 pst av tidligere lønn rundt , ca 55 pst ved lønn på Fordi pensjonister betaler lavere skatt blir forholdet til tidligere lønn bedre etter at skatt er trukket fra. Full adgang til inntekt ved siden av Hovedregelen i dagens AFP er at den skal reduseres dersom en har arbeidsinntekt ved siden av. Det nye systemet innebærer full fleksibilitet på dette punkt. Det gir samtidig en administrativ forenkling for både pensjonist og trygdekontor. Det vil også gi videre muligheter for delvis pensjonering enn i dag. En kan også fortsette i full jobb og kombinere dette med pensjon. Forutsetningen for å ta ut pensjonen f eks ved 62 år er at samlet pensjon overstiger et visst minstenivå. LO har fått gjennomslag for at den nye AFP skal medregnes i beregningen av dette minstenivået. Beregninger fra NAV viser at dette medfører at pensjonsgrunnlaget til så å si alle som i dag tar ut AFP ved 62 år vil være tilstrekkelig også fra Og muligheten vil forbedres over tid. 5

8 Andel AFP-brukere som vil klare inntekstgrensen for å ta ut pensjon ved 62 år. Kvinner Menn 1948-kullet 83,2 pst. 97,4 pst kullet 98,7 pst. 99,7 pst. Halvert levealdersjustering i folketrygden Levealdersjusteringen i AFP er kompensert gjennom to mekanismer. Den ene gjelder et spesielt tillegg til selve AFP-påslaget. Denne vil kun gjelde ansatte i bedrifter dekket av tariffavtale. Den andre delen er en direkte reduksjon i selve levealdersjusteringen i folketrygden. Dette viktige elementet i AFP-løsningen vil således gi virkning for alle i de aktuelle årsklasser som mottar folketrygd. For de årskullene som har ingen eller liten fordel av økte opptjeningsmuligheter i ny folketrygd (som begynner å virke gradvis fra 2016) kompenseres levealdersjusteringen fram til 1953-årgangen og med avtakende virkning også for de neste 10 årgangene før levealderseffekten er tilbake på (høringsnotatets) nivå i Bakgrunnen for denne forskyvningen og den senere normaliseringen er at 2016-årskullene og senere i stadig økende grad kan dra nytte av de nye opptjeningsreglene. De kan dermed få muligheten til økt pensjon gjennom flere opptjeningsår og hevet pensjonsnivå for gifte i forhold til gammel folketrygd, (samordning fjernes). De nye opptjeningsreglene vil ha full virkning først for de som er 62 år i 2025 (1963-årgangen). Hvor mye disse økte opptjeningsmulighetene slår ut, vet vi ikke nå. Det vil avhenge av mange forhold, ikke minst utviklingen av senior arbeidstakeres muligheter i det nye arbeidslivet. For å ivareta denne usikkerheten og overvåke det nye pensjonssystemet og arbeidsmarkedets virkemåte, fikk LO gjennomslag for etableringen av en type pensjonsråd mellom myndighetene og arbeidslivets parter. 6

9 Dersom utviklingen blir dårligere enn forutsatt, vil LO ha muligheten for å kreve bedringer i pensjonssystemet enten overfor myndighetene eller overfor arbeidsgiversiden gjennom tariffoppgjørene. Partene skal evaluere utviklingen i Lønnstilleggene Meklingsresultatet gir alle LO-organiserte et generelt tillegg på kroner 2 i timen fra 1. april 2008 (ca kr per år), og et ekstra lavlønnstillegg på kroner 3 i timen fra 1. april Lavlønnstillegget blir gitt til overenskomster som ligger under 90 prosent av den gjennomsnittlige industriarbeiderlønnen på kr i året. Til sammen for de lavest lønte gir dette kr 9750 i året. Overenskomster under 90 prosent er: Sandtakoverenskomsten, Konservesfabrikker, Miljøbedrifter i Norge, Fiskeindustri, Havnetariffen, Flatbrødfabrikker, Egg- og fjærfekjøttindustrien, Butikkoverenskomsten, Nesle Norge og Normilk AS, Vekteroverenskomsten, Iskremfabrikker, Transportselskaper i Norge, Naturbruk, Pleie- og omsorgsoverenskomsten, Jordan, Renhold på land i egen regi, AMB-overenskomsten, Teko-overenskomsten, Fiskematfabrikker, Landforpleiningsavtalen, Glass og keramisk industri, Parkeringsselskaper, Hotell- og Restaurantavtalen Riksavtalen, Vaskerier og renserier, Renholdsbedrifter, Bensinstasjoner, Fritids- og aktivitetsavtalen, Rieber & Søn ASA, Serviceoverenskomst for Svalbard I tillegg kommer dette, resultatet fra de forbundsvise tilpasningsforhandlingene. På noen overenskomster er den 50-øringen som var avsatt til disse forhandlingene, brukt til å gi de lavest lønte et solid tillegg. Oppgjøret vil gi alle LO-medlemmer en solid reallønnsvekst, og mest til de lavest lønte. Kvinnene blir spesielt tilgodesett. Nesten halvparten av alle kvinner som omfattes av oppgjøret, vil få lavlønnstillegget. Totalt vil nesten hver 4. arbeidstaker få lavlønnstillegg. OU-fondet Premien til Opplysnings- og utviklingsfondet er økt med kr 48,- per år for heltidsansatte (30 timer eller mer pr uke), mens satsene for deltidstilsatte beholdes uendret. Dette finansieres gjennom at trekket til sluttvederlagsordningen reduseres tilsvarende. Dette gir noen millioner ekstra til tillitsvalgtsopplæring i forbundene og samarbeidstiltak i bedriftene. 7

10 Økonomien i sluttvederlagsordningen skal også gjennomgås av partene, da fondet ikke lenger vil bli belastet med utbetaling av AFP-tillegget. Lærlinger Det innføres minstebestemmelser for beregningsgrunnlaget for lærlinglønn, basert på ordinær lønn for nyutdannet fagarbeider i bedrift. I grafisk og kartonasje iverksettes dette fra 1. april 2010, mens partene i Riksavtalen (Hotell og restaurant) skal gjennomgå lønnsfastsettelsen for lærlinger i inneværende periode. Ved overtidsarbeid skal lærlinger minst lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften. Ved begge forhold er det avtalt at bedre ordninger skal videreføres. Bestemmelsene er heller ikke til hinder for at det kan avtales bedre ordninger der dette ikke finnes i dag. Partene vil i fellesskap sende brev til Kunnskapsdepartementet med krav om at tilskuddet til lærebedriftene må heves. Foreldrepermisjon Følgende bestemmelse innarbeides i samtlige overenskomster: Bedriften skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon. 8

11 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN Det gis et generelt tillegg på kr 2, Minste timefortjeneste Minstesatsene pr økes med 6%, og de nye satsene er: Fagarbeider kr 126,67 - etter 1 år kr 127, Spesialarbeider kr 120,90 - etter 1 år kr 122, Hjelpearbeider kr 115,19 - etter 1 år kr 116, Satsen for helkontinuerlig skiftarbeid på helligdag økes med 6,5%, og den nye satsen blir da kr 33, Skifttillegg Satsene økes med 6,5%, og de nye satsene er: skift 1. skift kr 0,00 2. skift kr 13,99 Etter kl dag før søn- og helligdag kr 29,89 Fra kl jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 42, skift 1. skift kr 0,00 (35,5 t) 2. skift kr 14,42 3. skift kr 21,46 Etter kl dag før søn- og helligdag kr 30,76 Fra kl jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 44, skift 1. skift kr 0,00 (33,6 t) 2. skift kr 15,28 3.skift kr 22,67 Etter kl dag før søn- og helligdag kr 32,48 Fra kl jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr 46, Matpengesatsen økes til kr 70, Smusstillegget økes med 6,5% til kr 6, Deltidstillegget økes med 6,5% til kr 6,24 Bilag 8 Tariffavtale for arbeid offshore 11.2 Offshoretillegget ble økt med 4,4% ved mellomoppgjøret i 2007 og 5% i 2008 i henhold til bestemmelsen, og er nå kr 54, Nattillegget økes med kr 5,10, og den nye satsen er kr 25, Tilkomstteknikk økes med 6,5%, og den nye satsen er kr 33,80 9

12 NEXANSOVERENSKOMSTEN Det gis et generelt tillegg på kr 2,00. Generelt tillegg: Potten på kr. 0,50 gitt av LO og NHO til overenskomstvise tilpasninger utbetales som generelt tillegg fra 1. april Det gis ytterligere et generelt tillegg på kr 2,00 fra det samordnede oppgjøret. Totalt samlet generelt tillegg for overenskomsten blir på kr 2,50. Kompetanse Norsk Industri og Fellesforbundet er i forhandlingsprotokollen enige om at de lokale parter skal drøfte hvordan spesialarbeidere med høy relevant spisskompetanse skal avlønnes, herunder om disse, på spesielle vilkår, skal lønnes som fagarbeidere. Drøftingene skal være gjennomført senest i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene i Pkt Forpleining/matpenger for overtid Satsen for matpenger heves fra kr. 67,- til kr. 70, Skifttillegg Overenskomstens satser reguleres med 6,5%, og de nye satsene blir: skift 1. skift kr. 0,00 2. skift kr. 13,99 Etter kl dag før søn- og helligdag kr. 29,89 Fra kl jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr. 42, skift 1. skift kr. 0,00 2. skift kr. 14,42 3. skift kr. 21,46 Etter kl dag før søn- og helligdag kr. 30,76 Fra kl jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften kr. 44,06 Bilag 8 Tariffavtale for arbeid offshore Bilaget reguleres tilsvarende som for Verkstedoverenskomsten. 10

13 BILOVERENSKOMSTEN Det gis et generelt tillegg på kr 2,- pr. time fra 1. april (nytt punkt) Både den teknologiske utvikling og den økte opplæring fører generelt sett til en vesentlig heving av ansattes kompetansenivå, uten at det av den grunn endrer den organisatoriske tilknytning de tradisjonelt har. Merknad: Teksten ovenfor innebærer ingen realitetsendringer i forhold til tidligere forståelse av Minstelønnssatsene Alle satsene økes med 7,2 % pluss det generelle tillegget. 12 Smussig arbeid og tillegg for arbeid med større enheter a Tillegget økes med kr 0,50 pr. time Den nye satsen blir kr 4,50 pr. time b Tillegget økes med kr 1,00 pr. time Den nye satsen blir kr 20,00 pr. time 12.2 Tillegg for arbeid med større enheter Tillegget økes med kr 0,20 pr. time Den nye satsen blir kr 5.60 pr. time 13 Arbeidsoppdrag, reiser, utdannelse og møter utenfor bedriften Gjennomsnittlige timefortjeneste endres til timefortjeneste i , , , , Arbeidstøy Ny tekst i nest siste avsnitt: Bedriften besørger vask eller rensing av arbeidstøy. 17 Overtidsarbeid Matpengesatsene økes til kr 70,- 18 Skiftarbeid Alle skiftsatsene økes med 7.2 % 11

14 19 Godtgjørelse for ubekvem arbeidstid Alle satsene økes med 7.2 % 21 Godtgjøring for helligdager, 1. og 17. mai. Betaling for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager utgjør den enkeltes arbeidstakers ordinære timefortjeneste. -gjennomsnittlige timefortjeneste strykes. Ny tekst: ordinær timelønn (timefortjeneste) 12

15 FLYOVERENSKOMSTEN Det gis et generelt tillegg på kr 2,-, som er lagt til minstelønnssatsene. Partene ble enige om å gjøre følgende endringer i overenskomsten: Minstelønnssatsene er økt med 7 % fra 1. april 2008 og økt med 3,5 % fra 1. april De nye satsene ser da slik ut: 1. april april 2009 Fagarbeider kr ,- kr ,- - 1 år kr ,- kr ,- Spesialarbeider kr ,- kr ,- - 1 år kr ,- kr ,- Hjelpearbeider kr ,- kr , år kr ,- kr ,- Sertifisert personell kr ,- kr , Satsen for smusstillegg er økt med 0,20 pr time til kr 3, Satsen for toalettømming er økt med kr 0,20 pr time til kr 57, Satsen for matpenger er økt til kr 70,- 13

16 TEKNOLOGI- OG DATAOVERENSKOMSTEN Det gis et generelt tillegg på kr 2,00. Ny overenskomstbestemmelse Dersom sentrale tarifftillegg gis basert på overenskomstens gjennomsnittlige lønn, og Teknologi-. og dataoverenskomsten ligger over dette gjennomsnittet på grunn av sin vertikale karakter, skal det i de etterfølgende lokale forhandlingene vurderes om det likevel skal gis slike tillegg vede regulering av de kollektive lønnssatsene for operatørene. Pkt Minste timefortjeneste Satsene gjeldende fra 1.april 2007 økes med 6 %, og de nye satsene gjeldende fra 1. april 2008 blir: - for nyansatte: kr 120,90 - etter 1 års ansettelse: kr 122,13 Pkt (matpenger ved overtidsarbeid) Satsen for matpenger heves fra kr. 65,- til kr. 70,-. Bilag 8 Tariffavtale for arbeid offshore Bilaget reguleres tilsvarende som for Verkstedoverenskomsten. 14

17 TANNTEKNIKEROVERENSKOMSTEN Det gis et generelt tillegg på kr 2,- pr. time fra 1. april Alle minstelønnssatsene økes med 8 % pluss det generelle tillegget. Matpenger er økt til kr. 74, nytt punkt: Ansatte gis fri en dag med full lønn for å avlegge eksamen for offentlig godkjent utdanning Ny: Ved bedrifter hvor lønnssystemet ikke gir oversikt over de enkelte arbeidstakeres lønnsforhold, skal tillitsmennene etter anmodning utleveres lister som viser status, individuell minstefortjeneste og timefortjeneste for det sist kjente kvartal, eventuelt det nødvendige materiale som gir grunnlag for slik oversikt Ny: Partene er enige om at etterutdanning av fagarbeidere og annet personell, er nødvendig for at tannteknikerbransjen skal ha kvalifiserte arbeidstakere for å løse nye arbeidsoppgaver og møte den nye teknologiutviklingen. Videreutdanning er en oppgave for ulike utdanningsinstitusjoner, bedrifter og de enkelte arbeidstakere. Organisasjonene vil søke å påvirke myndighetene slik at tilbud og videreutdanning kan gis, så vel i arbeidstiden som i fritiden, avhengig av lokale forhold. 15

18 TEKO-OVERENSKOMSTEN 2-1 Normallønn Normallønnsatsene økes med det generelle tillegget på kr 2,00 pr. time og lavlønnstillegg på kr 3,00 pr. time i alt kr. 5,00 pr. time. 2-3 Ansiennitetstillegg Satsene økes til: Etter 3 års ansettelse med kr 0,15 til: kr 0,90 Etter 4 års ansettelse med kr 0,20 til: kr 1,00 Etter 10 års ansettelse med kr 0,25 til: kr 1, Akkordarbeid Partene skal i løpet av første avtaleår arbeide frem et forslag for å avvikle akkordbestemmelsene i overenskomsten 2 Akkordnormal Akkordnormalen justeres med samme beløp som normallønnssatsene kr 5, Fagopplæring og videreutdanning Ny siste setning: Den enkelte arbeider har rett til å få dokumentert sin realkompetanse. Det oppfordres til at partene lokalt utformer seniortiltak som innebærer at eldre arbeidstakere vil ønske å arbeide lengre i bedriften 3-4 nr. 5 Matpenger økes til kr 70,-. 16

19 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på kr 2,00 pr. time. Nye satser: 2-2 fagarbeider kr 141, ufaglærte uten bransjeerfaring kr 127, ufaglært med mer en ett års bransjeerfaring kr 132, unge arbeidstaker kr 85, overtidsgrunnlaget, ny sats kr 188, betaling for korte velferdspermisjoner kr 188, satsene for bastillegg, smusstillegg m.m., økt ca 10 % verktøygodtgjørelsene, satsene økt med 5 øre 2-14 matpenger økt til kr 70,00, kafépenger til kr 23,00 3 Lærlinger og annen fag-, etter- og videreutdanning, nye bestemmelser: Ved overtidsarbeid skal lærlingene minst lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften. For lærlinger som i henhold til læreplanen skal ha teoriopplæring utover VG2, skal bedriften dekke lønn og kostnader for denne teoriopplæringen. Bedriften og de tillitsvalgte skal drøfte hvordan man på best mulig måte kan benytte kompetansen til eldre arbeidstakere i forbindelse med opplæring nye påslagsprosenter og minste kronefaktorer: - byggtapetserfaget 6,08 % (ny tariff) - blikkenslagerfaget 46,41 % - malerfaget 6,08 % - murerfaget 3,30 % - rørleggerfaget 55,26 % - taktekkerfaget 8,07 % (ny tariff) - tømrerfaget minst kr 149,86 - isolatører kr 153,15 - betongfagene minst kr 178,65 - anleggsgartnerfaget 130 øre 17

20 6-2 Rørleggerfaget utrykningstillegget økt til minst kr 125,- 6-4 Skifttillegg for 2. skift, ny sats kr 21,07 pr. time Skifttillegg for 3. skift, ny sats kr 33,66 pr. time Skifttillegg på lørdager etter kl og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt betales med kr 83,00 pr time Reise- og gangtid når arbeidstaker selv sørger for transport for avstand fra 7,5 til 15 km kr 68,90 for avstand fra 15 til 30 km kr 114,20 for avstand fra 30 til 45 km kr 133,90 for avstand fra 45 til 60 km kr 153, Reise- og gangtid når arbeidsgiver ordner transport for avstand fra 7,5 til 15 km kr 41,10 for avstand fra 15 til 30 km kr 68,40 for avstand fra 30 til 45 km kr 81,80 for avstand fra 45 til 60 km kr 95, Rørleggere, reise- og gangtid inntil 1 1/2 time pr dag rørlegger kr 83,00 ufaglært kr 76,50 lærling kr 57,00 Bilag 16 Offshoreavtalen 11.2 Offshoretillegget, satsene økes 5% til kr 54, Nattillegget økes med kr 5,10 til kr 25, Tilkomstteknikk økes med 6,5% til kr 33,80 18

21 OVERENSKOMSTEN FOR BYGGEINDUSTRIEN Generelt tillegg kr 2,-. Lønnsbestemmelser, nye satser: Nybegynner kr 127,50 Etter 1 år, minst kr 129, Fagarbeidere kr 8, Ferievikarer kr 112, Unge arbeidstagere kr 91, Andre godtgjørelser kr 1,45 Skiftarbeid, nye satser: 3-3.4c 2. skift kr 14,70 3.skift kr 19,00 Helgeskift kr 69, Matpenger Ny sats: kr70, Forandring av arbeidstid Ny sats i engangsbeløpet i og 5 er kr 570,- 3-7 Deltidsansatte Tillegg til pkt. 2: Ved endring av arbeidstid vises til Overføring til annet arbeid Endring i 1. avsnitt: Hvis en arbeidstager uten forutgående 1 måneds varsel flyttes fra sitt vanlig e arbeid til et annet som er mindre betalt, skal han beholde sin lønn i 1 måned. 7-1 Arbeidsinnleie Ny tekst foran dagens: Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at byggeindustrien blir mest mulig attraktiv. Der egen bemanning innen ordinær drift ikke er tilstrekkelig i forhold til bedriftens produksjon, skal det drøftes ulike tiltak - herunder muligheten for å øke antallet egne ansatte. 19

22 Ny tekst mellom dagens to avsnitt: Bedriftens ledelse skal på forlangede dokumentere overfor de tillitsvalgte at innleid arbeidskraft og ansatte hos bedrifter som utfører oppdrag for bedriften har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Bedriften skal på anmodning fra tillitsvalgte informere de tillitsvalgte om hvordan arbeidstagere ansatt hos underleverandører som midlertidig utfører arbeid i bedriften har bo- og arbeidsforhold. 8-3 Bruk av egen bil til tjenestekjøring Endring av tekst: ---, ytes bilgodtgjørelse etter statens satser med mindre annet er avtalt. Tillegg: Eventuelle bompenger eller fergebilletter refunderes. Partene vil i tariffperioden sette ned utvalg som skal se på behovet for fleksibilitet for bedriften og de ansatte, og drøfte tiltak for å motivere til større bruk av lønnssystemer lokalt. 20

23 OVERENSKOMST FOR ASFALT OG VEIVEDLIKEHOLD 2-1 Lønnsbestemmelser Pkt. 1 Øvede arbeidstakere lønnes med kr 140,00 pr. time Pkt 2 Arbeidstakere med yrkeserfaring lønnes med kr 134,00 pr. time Pkt 3 Arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring lønnes med kr 130,00 pr. time Pkt 12 Matpengesatsene økes til kr. 70,- Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 fra tilpasningsforhandlingene. Det gis et generelt tillegg på kr 2,00 fra de samordnede oppgjøret. Totalt samlet generelt tillegg kr 2,50. Bilag 7 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai B-ordningen for asfaltfirmaer Arbeidsgiveren avsetter fra 1. mai 2008 til 1. april 2009 et beløp for hver arbeidet time på: Kr 7,00 pr arbeidet time for voksne arbeidstakere. Som reguleringsgrunnlag for avsetningsbeløpet benyttes gjennomsnittstimer teoretiske tall mulige arbeidstimer de siste 7 år. Trekkbeløpet for voksne arbeidstakere kr 1 385,75 pr hellig- og/eller høytidsdag. 21

24 SANDTAKOVERENSKOMSTEN 2 Lønnsbestemmelser Arbeidstakere ansatt 0-6 mnd: kr 133,50 Arbeidstakere ansatt 6 mnd. - 5 år: kr. 136,50 Arbeidstakere ansatt minst 5 år: kr 140,75 5 Overtidssatser Matpengesatsen økes til kr 70,- Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 fra tilpasningsforhandlingene. Det gis et generelt tillegg på kr 5,00 fra de samordnede oppgjøret. Totalt samlet generelt tillegg kr 5,50. Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at de lokale parter skal oppta drøftelser om seniorpolitiske retningslinjer, slik at alle arbeidstakere skal kunne ha en mulighet til å være lengre i arbeid. De lokale parter skal i den forbindelse drøfte elementer som gir ansatte større trivsel og en bedre arbeidssituasjon. 22

25 STEININDUSTRIOVERENSKOMSTEN Bestemmelsen skal lyde: "Varsel om endring av arbeidstiden skal gis i så god tid som mulig, jfr. AML 10-3" Matpengesatsene økes til kr. 70,- 3.1 Lønninger Voksne arbeidstakere (over 18 år) betales personlige lønninger som skal være: minst kr 126,- pr. time Øvede arbeidere som har arbeidet minst 5 år i faget betales: kr. 132,- pr. time Unge arbeidstakere (under 18 år) skal betales: minst kr 89,- pr. time Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på kr 2,00 fra det samordnede oppgjøret. Satsen for godkjent fagbrev økes med 17 % fra kr 7,- til kr 8,20 Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at de lokale parter skal oppta drøftelser om seniorpolitiske retningslinjer, slik at alle arbeidstakere skal kunne ha en mulighet til å være lengre i arbeid. De lokale parter skal i den forbindelse drøfte elementer som gir ansatte større trivsel og en bedre arbeidssituasjon. 23

26 WALLBOARDOVERENSKOMSTEN Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 (37,5 t) til alle. Minstelønnssatsene i 2.1 i overenskomsten heves med kr 16,50 pr time. De nye satsene blir: Begynnerlønn kr 125,00 Etter 1 år kr 136,00 Under 18 år kr 99,00 Skiftsatsene i 3-2 punkt 7 heves med 7,1 %. Matpengene økes til kr 70,00. I kapittel VI 6.3 Eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kom det inn et nytt avsnitt som lyder: Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at de lokale parter skal oppta drøftelser om seniorpolitiske retningslinjer, slik at alle arbeidstakere skal kunne ha en mulighet til å være lengre i arbeid. De lokale parter skal i den forbindelse drøfte elementer som gir ansatte større trivsel og en bedre arbeidssituasjon. I siste avsnitt fikk vi inn nødvendig omskolering slik at avsnittet nå lyder: For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om nødvendig omskolering, arbeidsoppgaver, hvilepauser, hjemme/fjernarbeid, deltidsarbeid m.v. mellom den enkelte ansatte og bedriften. I kapittel IX 9 punkt 3 er det kommet inn et nytt avsnitt som lyder: Bedriften er ansvarlig for å tilrettelegge arbeidsvilkårene for de personer som har opplæringsansvar for lærlinger. 24

27 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR TREFOREDLING Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 (37,5 t) til alle. Skifttilleggene økes i henhold til hurtigstatistikken med 6.1 %. De nye satsene blir: 2 skift Døgnkont. skift Helkont. Skift Årskont. skift Formiddagsskift Ettermiddagsskift Kr 13,76 Kr 12,76 Kr 8,54 Kr 8,54 Nattskift Kr 16,80 Kr 16,80 Kr 16,80 Nattskift natt til søn- og hellig og høytidsdag (Eventuelt) Kr 28,70 Kr 28,70 Kr 28,70 Skiftprosentgrunnlaget økes med kr 2,50 (37,5 t) de nye satsene blir: For 2 skift kr 64,18 For døgnkontinuerlig skift kr 65,98 For helkontinuerlig skift kr 69,64 Matpengene økes til kr 70,00 I kapittel 7 punkt 7.2 Eldre arbeidstakere kom det inn en nytt avsnitt som lyder: Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at de lokale parter skal oppta drøftelser om seniorpolitiske retningslinjer, slik at alle arbeidstakere skal kunne ha en mulighet til å være lengre i arbeid. De lokale parter skal i den forbindelse drøfte elementer som gir ansatte større trivsel og en bedre arbeidssituasjon. I siste avsnitt fikk vi inn nødvendig omskolering slik at avsnittet nå lyder: For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om nødvendig omskolering, arbeidsoppgaver, hvilepauser, deltidsarbeid m.v. mellom den enkelte ansatte og bedriften. Lønn fastsettes etter bestemmelsene i pkt 2.3 og pkt I bilag 9 er det kommet inn et nytt tredje avsnitt som lyder: Bedriften er ansvarlig for å tilrettelegge arbeidsvilkårene for de personer som har opplæringsansvar for lærlinger 25

28 NATURBRUKSOVERENSKOMSTEN Det generelle tillegget blir kr 5,00. Kap Garantert minstefortjeneste Overenskomstens minstelønnssats heves med kr. 9,- fra kr. 119, til kr 128,- Kap Fagarbeidertillegg Minste fagarbeidertillegg heves fra kr 9,- til kr 9,50 Kap. 2.4 Akkordlønnstariff Det generelle tillegget avtalt mellom LO/NHO pluss kr 0,50, reguleres inn i akkordsatsene. Kap Lønnsgaranti Lønnsgarantiordningen for akkordarbeid er styrket ved at kap om lønnsgaranti utgår og dekkes i stedet opp av garantert minstefortjeneste. Kap Motorsaggodtgjørelse Godtgjørelsen heves fra kr 25,- til kr 26,25 Matpengesatsen heves til kr 70,- Kap. 6.6 Etter- og videreutdanning Nytt strekpunkt om at bedriftene bør ha et system for å registrere realkompetanse. Etablering av arbeidsgruppe Partene enedes om å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere linjerydding og evt. andre arbeidsområder, spesielt i forhold til arbeidsog sikkerhetsaspektet. Gruppen skal vurdere behovet for å innarbeide bestemmelser om dette i overenskomsten. Gruppen skal videre vurdere grunnlaget for motorsaggodtgjørelsen og om det er aktuelt å ta akkordbestemmelsene for hogst ut av overenskomsten. 26

29 HAVBRUKSOVERENSKOMSTEN Det generelle tillegget blir på kr 2,00. 6 Minstelønn Overenskomstens minstelønnssatser heves med kr 6,- for satsen fra 0-1 år og kr 5,- for satsen fra 1 år i bedriften. De nye satsene blir: 0-1 år kr 126,50 og fra 1 år 127,50. Fagarbeidertillegg Fagarbeidertillegget økes med kr 1,50 til kr 9,50 Matpenger Matpengesatsen reguleres med kr 3,- til kr 70,- Utvalg som skal vurdere HMS-forhold Partene er enige om å nedsette et partsammensatt utvalg som skal vurdere spørsmål og tiltak i forhold til sikkerheten i næringen med fokus blant annet på alenearbeid. Utvalget skal sluttføre sitt arbeid innen 1. mai Utvalget skal vurdere sikkerhetsforholdene og behov både opp i mot lovverket med sitt rammeverk og overenskomstens bestemmelser. 27

30 AMB-OVERENSKOMSTEN I de forbundsvise tilpassningene i tariffoppgjøret 2008 på AMBoverenskomsten mellom FF og NHO service ble partene enige om følgende: Det gis et generelt tillegg til alle som er omfattet av AMB-overenskomsten på kr 5,50 pr. time. I tillegg ble partene enige om å endre følgende paragrafer på minstelønn, skift- deltidssatser og andre tillegg: 3 Lønnsfastsettelser (6 % tillegg) Fagarbeider kr Spesialarbeider kr Hjelpearbeider kr 102,96 6. Overtid skift (pr. arbeidet time) og andre tillegg (6,5 % tillegg) Matpengesatsen økes til kr 70, skift: kr skift før søn- og helligdager: kr 29, skift: kr 14,42 3. skift: kr 21, skift før søn-og helligdager: kr 30, Fra kl på jul-, nyttårs-, påske-, pinseaften: kr 44, Deltidsbetaling som påbegynnes etter kl : kr 5,92 etter ordinær dagarbeidstids slutt 28

31 OVERENSKOMSTENE FOR TRYKKERIER, REPRO/-SATSBEDRIFTER, BOKBINDERE SERIGRAFISKE BEDRIFTER De 50 ørene som var satt av til overenskomstvise forhandlinger ga økninger på minstelønn og lærlinglønn. Etter forhandlingene mellom LO og NHO skal det i tillegg gis et generelt tillegg på kr 2.- pr time (kr 75.- pr uke) som også legges til alle lønnssatser. Oppgjøret gir derfor følgende resultat: Det gis et generelt lønnstillegg på kr pr uke (kr. 2,- pr. time) Minstelønnssatsene øker med kr 225,00 pr. uke (kr. 6.- pr. time) for trykkerier og serigrafi og kr 187,50 pr. uke (kr. 5 pr. time) for bokbindere. Lønnssatsene for lærlinger er øket med kr 337,25 pr. uke for trykkerier og serigrafi og kr 133,13 pr. uke for bokbindere. Økningen er den samme på alle halvårssatser. Satsen for matpenger ved overtid økes til kr 70,- Videre ble følgende avtalt: I tariffperioden skal partene drøfte en omlegging av lærlingelønnen slik at det benyttes en prosentskala som er vanlig i mange avtale-områder. Ny ordning skal innføres ved neste tariffrevisjon. Det er presisert at beregningsgrunnlaget for lavlønnsgarantien er lønnsstatistikken LO - NHO pr. 1. oktober. 29

32 KARTONASJEOVERENSKOMSTEN De 50 ørene som var satt av til overenskomstvise forhandlinger ga i tillegg til økninger på minstelønn og lærlinglønn et generelt lønnstillegg på kr 15 pr. uke (kr. 0,40 pr. time) Etter forhandlingene mellom LO og NHO skal det i tillegg gis et generelt tillegg på kr 2.- pr time (kr 75.- pr uke) som også legges til alle lønnssatser. Oppgjøret gir derfor følgende resultat: Det gis et generelt lønnstillegg på kr. 90 pr uke (kr. 2,40 pr time) Lærlinglønn økes med kr 262,50 pr. uke (kr. 7.- pr time) Minstelønnssatsene økes med kr 277,50 pr uke (7,40 pr time) Matpengesatsen økes til kr 70,- Videre ble følgende avtalt: I tariffperioden skal partene drøfte en omlegging av lærlinglønnen slik at det benyttes en prosentskala som er vanlig i mange avtaleområder. Ny ordning skal innføres ved neste tariffrevisjon. Seniorpolitikk Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at de lokale parter skal oppta drøftelser om seniorpolitiske retningslinjer, slik at alle arbeidstakere skal kunne ha en mulighet til å være lenger i arbeid. De lokale parter skal i den forbindelse drøfte elementer som gir ansatte større trivsel og en bedre arbeidssituasjon. 30

33 AVISOVERENSKOMSTEN Det gis et generelt tillegg på kr 2,00 pr. time, 325 pr. måned. 6.1 Minstelønnssatser Alle minstelønnssatser økes med kr 925 pr. måned Lønn for gravide arbeidstakere som blir omplassert Siste setning utgår. Dermed skal gravide arbeidstakere som blir omplassert fra skiftarbeid til dagarbeid opprettholde skifttillegg. Lærlinger 6.5. Normallønnssatser Det er enighet om en ny modell for lærlinglønn, der lønna skal beregnes som en prosentandel av husets fagarbeiderlønn. Skala for lærlinger som ansettes og tar hele opplæringen i bedriften: 1. halvår 2. halvår 3. halvår 4. halvår 5. halvår 6. halvår 7. halvår 8. halvår prosent av fagarbeiderlønn Skala for lærlinger etter reform 94: 1. halvår 2. halvår 3.mhalvår 4. halvår prosent av fagarbeiderlønn 7.1 Betaling for skiftarbeid Skiftsatsene reguleres pr l. april i samsvar med merknaden til 7.l 7.2 Merknad 7 Satsen for matpenger reguleres til kr 70,- Protokolltilførsel 8, utvalgsarbeid - utfordring for papiravisene Utvalgsarbeidet videreføres i tariffperioden I tillegg til det som er beskrevet i protokolltilførselen, skal utvalget også utrede en eventuell utvidelse av driftstid for sivilproduksjon i helgene. 31

34 RIKSAVTALEN 1. Lønn Fremforhandlede tillegg som gir utslag på avtaleområdet: Generelt tillegg kroner 2,- per time på 37,5 timers uke. Lavlønnstillegg kroner 3,- per time på 37,5 timers uke. Forbundsvise tilpasningsforhandlinger ytterligere kroner 1,- per time på 37,5 timers uke på satser for 8 år praksis, og kroner 2,40 per time på 37,5 timers uke på nye satser for 10 års praksis. Garantitillegg per 1. april 2008: Garantitillegg på avtalens minstelønnsatser kroner 0,87 per time på 37,5 timers uke. (Garantitillegget er ikke en del av tariffoppgjøret, men reguleringstidspunktet er det samme som for tillegg gitt i oppgjøret) Resultatet gir følgende lønnsmessige utslag for ansatte på avtaleområdet: Alle individuelt fastsatte lønninger og personlige lønninger i avtalen reguleres med minst kroner 5,- per time. Resultatet gir følgende regulering av minstelønnssatser: Satser for unge arbeidstakere reguleres samlet med kroner 5,- per time på 37,5 timers uke. Alle minstelønnssatser for begynnerlønn, 2, 4 og 6 års praksis reguleres samlet med kroner 5,87 per time på 37,5 timers uke. Alle minstelønnssatser for 8 års praksis reguleres samlet med kroner 6,87 per time på 37,5 timers uke. Ny minstelønnssats for 10 praksis reguleres samlet med kroner 8,27 per time på 37,5 timers uke. Kontanttillegg, øvrige tillegg for prosentlønte servitører og lærlinglønn reguleres etter vanlige regnestykker basert på lønnstilleggene som er fremforhandlet. 32

35 2. Endringer i avtalen for øvrig I 1.7 bruk av ekstrahjelp, er partene enige om at følgende formulering tas inn i tillegg til dagens tekst: Drøftelse om bruk av ekstrahjelp skal finne sted minst en gang i året. I tillegg til denne nye formuleringen er det foretatt en del mindre justeringer og flytting av tekst i avtalen. Blant annet er bestemmelsen om tillegg for manuelt arbeid for nattvakter flyttet fra 2 til 4. 33

36 LANDFORPLEININGSAVTALEN 1. Lønn Fremforhandlede tillegg som gir utslag på avtaleområdet: Generelt tillegg kroner 2,- per time på 37,5 timers uke. Lavlønnstillegg kroner 3,- per time på 37,5 timers uke. Forbundsvise tilpasninger kroner 0,50 per time på 37,5 timer uke Dette gir følgende lønnsmessige utslag for ansatte på avtaleområdet: Alle minstelønnsatser, individuelt fastsatte lønninger og personlige lønninger i avtalen reguleres med kroner 5,50 per time. 2. Endringer i avtalen for øvrig Partene kom ikke til enighet om noen endinger i avtalens øvrige bestemmelser. 34

37 Overenskomster Verkstedsoverenskomsten Nexans-overenskomsten Biloverenskomsten Flyoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Tannteknikeroverenskomsten Teko-overenskomsten Fellesoverenskomsten for Byggfag Overenskomsten for byggeindustrien Overenskomst for Asfaltarbeid og veivedlikehold Sandtakoverenskomsten Steinindustrioverenskomsten Wallboardoverenskomsten Fellesoverenskomsten for Treforedling Overenskomst for Naturbruk Havbruksoverenskomsten AMB-overenskomsten Overenskomst for bokbindere Overenskomst for bølgepappfabrikker, kartonasjef abrikker, konvolutt-, pose-, papp- og papirvarefabrikker plast- og foliefabrikker Avisoverenskomsten Overenskomst for trykkerier repro-/satsbedrifter Overenskomsten for serigrafiske bedrifter Riksavtalen Landforpleiningsavtalen

38 Tariffoppgjøret 2008 Stemmeseddel over Riksmeklingsmannens forslag til ny tariffavtale Jeg sier JA til forslaget: Jeg sier NEI til forslaget: (Stemmeseddelen vil ble forkastet hvis andre meldinger o.l. påføres)

resultat fra meklingen

resultat fra meklingen Mer detaljert informasjon, -blant annet Riksmeklingsmannens forslag og møtebok, finner du på www.lo.no og på www.ntl.no. Du kan også få mer informasjon ved å henvende deg til LOs distriktskontor i ditt

Detaljer

Tariff 2008. RESULTAT fra meklingen. Bruk stemmeretten.

Tariff 2008. RESULTAT fra meklingen. Bruk stemmeretten. Tariff 2008 RESULTAT fra meklingen Meklingen i tariffoppgjøret 2008 mellom LO og NHO sikrer LOs medlemmer En bedre AFP-ordning enn i dag Økt kjøpekraft for alle LO-organiserte Særskilte lav- og likelønnstillegg

Detaljer

Uravstemning: Operatør, oljeboring, forpleining, bransje, landbase og oljeservice

Uravstemning: Operatør, oljeboring, forpleining, bransje, landbase og oljeservice Uravstemning: Operatør, oljeboring, forpleining, bransje, landbase og oljeservice Resultat fra mekling: Meklingen i tariffoppgjøret 2008 mellom LO og NHO sikrer LOs medlemmer En bedre AFP-ordning enn i

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik:

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 Glassoverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert med understreket

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 LO om tariffoppgjøret 2008 Pensjonsforum mai 2008 En skisse av pensjonssystemet -pensjonsalder 67år 100 % Totalt 66% Tjenestepensjon OTP Folketrygd

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye, tekster er markert med

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 11.03.2014 p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com NO 971 480 270 PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN Kravene til endringer i overenskomsten

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015

SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015 SAMMENDRAG FRA TARIFFKONFERANSEN 2015 Fylke Akershus Dato 18. og 19. november 2015 Spørsmålene i debattheftet ************************************************************************** Pensjon 66 % av

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Terje Johansen, Åsmund Dybedahl, Ole Martin Røisli, Stein Engen og Arvid Solbu.

Terje Johansen, Åsmund Dybedahl, Ole Martin Røisli, Stein Engen og Arvid Solbu. År 2016 den 21. og 22. april ble forhandlingsmøte avholdt mellom Fellesforbundet og Norsk Industri vedrørende tariffoppgjøret 2016 for overenskomst nr 159 Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien

Detaljer

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat.

PROTOKOLL. År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. PROTOKOLL År 2010, den 16. og 19.april ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen mellom HSH og Negotia, og mellom HSH og Parat. Fra HSH deltok: Anders Aarskog, forhandlingsleder Erik Knudsen(Optimera,

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 Overenskomsten for byggeindustrien Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert

Detaljer

MEKLINGSMANNENS FORSLAG

MEKLINGSMANNENS FORSLAG MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-057 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND på den ene side og MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Pakkeriavtalen Økonomi:

Detaljer

Tariffinfo Norsk Industri/IKT-overenskomsten

Tariffinfo Norsk Industri/IKT-overenskomsten Tariffinfo Norsk Industri/IKT-overenskomsten Info nr.:5.2010 22.september 2010 Enighet om ny IKT-avtale Resultatet fra forhandlingene medfører at NHO med tilhørende landsforeninger overtar etter Norsk

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Krav ved tariffrevisjon Overenskomst for miljøvirksomheter 2016

Krav ved tariffrevisjon Overenskomst for miljøvirksomheter 2016 Maskinentreprenørenes Forbund Fred Olsensgt. 3 0152 OSLO Att: Stein Gunnes Deres ref. Vår ref. Dato: 16/340-4 220.0/EDS1 Oslo, 13.05.2016 Krav ved tariffrevisjon Overenskomst for miljøvirksomheter 2016

Detaljer

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014

Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 Tariffrevisjonen 2014 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2012-2014 1. Fellesforbundets forhandlingdelegasjonen Fly: Jørn Eggum, Forbundsledelsen Jorn.eggum@fellesforbundet.no 994 00 320 Petter Tjøstheim, Norport,

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: Telefaks: E-post:

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge i april 2008 Foto: Trond Isaksen Trykk: Stiftelsen Aktuell Opplag: 60.000 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 10 50 Telefaks: 23 06

Detaljer

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012 Sirkulære nr. 39 1 av 6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Arvid Eikeland, tlf. +47 23063131 Til Fra: Distriktskontorene, avdelinger, klubber (sendt via avdelingen) enkeltstående virksomheter

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

for Landsoverenskomsten

for Landsoverenskomsten for Landsoverenskomsten Nå er det din tur! Forhandlinger ble ført mellom HK og SAMFO den 19. og 20. april. Det ble brudd, og meklingen ble gjennomført i tidsrommet 13 og 14. mai. Nå må du bruke din rett

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

RAPPORT FRA TARIFFUTVALGET FOR DE GRAFISKE SIVILOVERENSKOMSTENE OVERENSKOMST FOR TRYKKERIER, REPRO-/SATSBEDRIFTER, BOKBINDERE OG

RAPPORT FRA TARIFFUTVALGET FOR DE GRAFISKE SIVILOVERENSKOMSTENE OVERENSKOMST FOR TRYKKERIER, REPRO-/SATSBEDRIFTER, BOKBINDERE OG RAPPORT FRA TARIFFUTVALGET FOR DE GRAFISKE SIVILOVERENSKOMSTENE OVERENSKOMST FOR TRYKKERIER, REPRO-/SATSBEDRIFTER, BOKBINDERE OG SERIGRAFISKE BEDRIFTER. UTVALGET HAR HATT FØLGENDE SAMMENSETNING: Fra NHO

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund: Helge Haukeland Nestleder Norsk Arbeidsmandsforbund(NAF)

Norsk Arbeidsmandsforbund: Helge Haukeland Nestleder Norsk Arbeidsmandsforbund(NAF) KRAV TIL TARIFFOPPGJØRET 2016 OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD FORHANDLINGSDELEGASJON Fellesforbundet: Per Skau Terje Johansen Jan Ove Winum Harry Hansen Forbundssekretær Fellesforbundet

Detaljer

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE

OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE 2016-2018 mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)/ NHO REISELIV på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)/ FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1. april

Detaljer

Uravstemningshefte 2016

Uravstemningshefte 2016 Uravstemningshefte 2016 for Landsoverenskomsten m/tillegg for Bingo, Fotolaboratorier og Kiosk Særbestemmelser for Narvesen Kiosker Bransjeavtale for Informasjonsteknologi Avtale for Reiselivsbransjen

Detaljer

1. Avtalefestet pensjon Det vises til brev fra statsminister Jens Stoltenberg av til partene.

1. Avtalefestet pensjon Det vises til brev fra statsminister Jens Stoltenberg av til partene. RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-062 mellom PARAT på den ene side og NHO LUFTFART på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Flyavtalen del A + B Riksmeklingsmannen legger til grunn for forslaget

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Revisjon av BILOVERENSKOMSTEN 2014-2016

Tariffrevisjonen 2016 Revisjon av BILOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Tariffrevisjonen 2016 Revisjon av BILOVERENSKOMSTEN 2014-2016 1. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjonen bil: Kine Asper, Forbundsledelsen kine.asper@fellesforbundet.no 94178557 Tor Arne Helminsen, Prøven

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 Havbruksoverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert med understreket

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Bestemmelser og utfordringer Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Endringene i Arbeidsmiljøloven Skiftbestemmelser i overenskomstene Skiftarbeid, levealder og pensjon Tariffpolitiske utfordringer

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 15. august 2014 enige om en ny Landsoverenskomst for tariffperioden 1. mai 2014-30. april 2016.

Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 15. august 2014 enige om en ny Landsoverenskomst for tariffperioden 1. mai 2014-30. april 2016. Nr: 53/2014/BW Dato: 18.08.2014 Sendt til: Medlemmer på HUK-området TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 15. august 2014 enige om

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 Overenskomsten for byggeindustrien Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2016 2018 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

vedrørende Tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLERENS FORSLAG i sak 2014-005 mellom PARAT på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten samt mellom PARAT og bedrifter som er bundet

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN

Tariffrevisjonen 2016 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN Tariffrevisjonen 2016 Revisjon av FLYOVERENSKOMSTEN 2014-2016 1. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjonen fly: Per Skau, Forbundsledelsen per.skau@fellesforbundet.no 48258028 Gunnar Holm, Avd. 185 gunnar.holm@fellesforbundet.org

Detaljer

Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet

Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet Nr: 24/2016/ABJ Dato: 11.05.2016 Sendt til: Virkemedlemmer som er bundet av Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk mellom Virke og EL og IT Forbundet TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2016 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Krav 4 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016

Krav 4 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016 Krav 4 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2016 Fra hovedsammenslutningen YS Stat Lørdag 30. april 2016 kl. 10.00 1 YS Stat viser til våre krav nr 1. overlevert Staten ved KMD den 12.april kl 13.00, krav 2

Detaljer

for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl.

for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl. for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl. Nå er det din tur! Forhandlinger mellom HK og Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning ble gjennomført tirsdag 8. november i lokalene til

Detaljer

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008 Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 8 2. april 8 Hvorfor bidrar Regjeringen? Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden

Detaljer

INDUSTRIOVERENSKOMSTENE 2010-2012

INDUSTRIOVERENSKOMSTENE 2010-2012 INDUSTRIOVERENSKOMSTENE 2010-2012 - Verkstedsoverenskomsten - - Teknologi- og dataoverenskomsten - - Nexansoverenskomsten - - Tekooverenskomsten - - Kartonasjeoverenskomsten - Overenskomst mellom Næringslivets

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl.

P R O T O K O L L. År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. P R O T O K O L L År 2012, den 26. og 27. april er det avholdt hovedforhandlinger mellom SAMFO og Lederne om Overenskomsten for butikksjefer m.fl. Til stede fra SAMFO: Astrid Flesland, Jan Aksel Knudsen,

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Fafo Østforum 14. november 2007 Minstelønn og allmenngjøring. Torgeir Aarvaag Stokke Fafo

Fafo Østforum 14. november 2007 Minstelønn og allmenngjøring. Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Fafo Østforum 14. november 2007 Minstelønn og allmenngjøring Torgeir Aarvaag Stokke Fafo Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m v (1993) Departementet foreslo i et høringsnotat i 1992 at en uavhengig

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

PROTOKOLL. 1.2 Sertifisert personell Henvisningen til 2.2.10 innledningsvis (sertifisert flytekniker) endres til 2.2.9.

PROTOKOLL. 1.2 Sertifisert personell Henvisningen til 2.2.10 innledningsvis (sertifisert flytekniker) endres til 2.2.9. PROTOKOLL Til stede: Fra Fellesforbundet: Per Skau Lars Erik Lilleødegaard Stig Lundsbakken Petter Tjøstheim Joar Mathisen Endre Røros Gunnar Holm År 2016, den 19. - 21. april ble det ført forhandlinger

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

KRAV VED TARIFFORHANDLINGENE 2012 DOKUMENT NR

KRAV VED TARIFFORHANDLINGENE 2012 DOKUMENT NR KRAV VED TARIFFORHANDLINGENE 2012 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE NORSK TEKNOLOGI - EL & IT FORBUNDET DOKUMENT NR.1. 12.04.2012 Revidert dato: 10/4 2012 EL & IT Forbundet fremmer nedenfor nevnte

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-007 og 2006-009 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL

Hovedtariffavtalen. Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen Kurs i avtaleforståelse modul 2 PBL Hovedtariffavtalen (HTA) HTA inneholder følgende kapitler: 1. Fellesbestemmelser 2. Pensjonsforhold og personalforsikring 3. Lønnssystem 4. Forhandlingsbestemmelser

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Barnehageloven Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven

Detaljer

NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse:

NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse: Bilag til overenskomsten Del II NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR 1987 A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse: 1. Til 37,5 timer pr. uke: Dagtidsarbeid. 2. Til 36,5 timer

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Nr: 39/2014/MS Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer s er fattet av Landsoverenskst for utdanning. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13. juni

Detaljer

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet

Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016. Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Norsk Industris krav ved tariffrevisjonen 2016 Industrioverenskomsten NHO/Norsk Industri LO/Fellesforbundet Industrioverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for godstransport MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-006, 2006-010, 2006-011 og 2006-014 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og NORGES LASTEBILEIER - FORBUND på den annen side

Detaljer