Telemedisin. NTVA Teknologiforum Bjørn Engum, NST/UNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemedisin. NTVA Teknologiforum 2013. Bjørn Engum, NST/UNN"

Transkript

1 Telemedisin NTVA Teknologiforum 2013 Bjørn Engum, NST/UNN

2 Disposisjon NST som nasjonal kompetansetjeneste Relaterte ansvar/oppgaver ved UNN NST sitt bidrag til en bedre helsetjeneste? Forskningsbasert kunnskapsinnhenting Systematisk og storskala innføring Fra forskning og pilotering til implementering og innovasjon Nasjonal styring og koordinering vs lokal (faglig) utvikling og innovasjon

3 Nasjonal kompetansetjeneste Styringsgruppe etablert våren 2011 Tilse at NST utfører oppdraget Bidra til strategi og utviklingsretning Bidra til forankring i sektoren Spisset strategi for NST med fokus på Pasientforløp og samhandlingsmodeller Forebygging og egenmestring Implementering og innovasjon Evalueres årlig av Helsedirektoratet Kompetanse Forankring WHO collaborating centre Telemedicine and ehealth

4 70 Antall artikler per nivå og antall publikasjonspoeng Nivå 1 Nivå 2/2A Publikasjonspoeng

5 1,0 Gjennomsnitt poeng per artikkel 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Poeng/artikkel

6 DIPS Northern Norway Regional Health Authority Sensors University Hospital of North Norway Telenor IBM Extended decision support Norwegian Health Net Northern Research Institute University of Tromsø Computersupported cooperative work Oslo University Hospital

7 Forholdet til UNN NST sin rolle i utviklingen av e- helse og kliniske systemer FIKS (Felles Innføring av Kliniske Systemer) Fremtidens samhandlingsverktøy NST sin rolle i samhandlingsreformen Samhandlingsavdelingen til UNN

8 Pågående arbeid i Helse Nord/UNN Strukturert journal Pasientforløp Prosess- og beslutningsstøtte Tilgangsstyring

9 Andre viktige områder - (ikke FIKS) Pasientforløp på tvers Fastlege, sykehus, pleie- og omsorg Revisjon av lovverket Oppdragsdokumentet Fokus på sammensatte og/eller kroniske lidelser. The Chronic Care Model Pasienten medvirker (shared decision making) Pasienten tilgang på egen informasjon Journalen (EPJ) som samhandlingsverktøy

10 Implementering og innovasjon Storskala innføring av telemedisin UNN Beslutning i ledergruppen UNN Systematisk innsamling av erfaringer/tjenester Klinikk/avdelingsvis gjennomgang av muligheter Prioritering av tiltak til behandling i ledergruppen UNN

11 11 Dagens situasjon?

12 En innbygger en journal Tilgang til informasjon for pasienter og helsepersonell Tilpasning av lovverk Helse på nett Helsenorge.no Sterkere nasjonal styring Gjennomføre tiltak som virker

13 Elektronisk meldingsutveksling pr juni 2013 Pleie- og omsorg -Fastleger - HF (7 kommuner) Pleie- og omsorg fastleger (18 kommuner) Tromsø Harstad Dyrøy Lenvik Bodø Rana Narvik Prosjekt FUNNKE Nordreisa Kåfjord Balsfjord Tromsø Karlsøy Lenvik Dyrøy Sørreisa Torsken Tranøy Bardu Målselv Harstad Kvæfjord Gratangen Lavangen Salangen Ballangen Nordreisa Tromsø Balsfjord Harstad Dyrøy Lenvik Narvik

14 UNN HF- sendte og mottatte PLO- meldinger

15 Meldingsteller NHN: Mellom HF og kommune i 1000 pr innbygger i regionen Meldinger sendt meldinger mottatt Meldinger sendt meldinger mottatt HSØ ,2 0,2 HV ,4 0,5 HMN ,1 0,1 HN ,1 2,1 Mellom HF og fastleger i 1000 pr innbygger i regionen Meldinger sendt meldinger mottatt Meldinger sendt meldinger mottatt HSØ ,4 1,3 HV ,9 1,9 HMN ,4 1,4 HN ,8 4,8

16 Det er egentlig enkelt! Avsluttes innen sommeren 2014 Tall fra NHN viser kraftig trafikkøkning Spesielle utfordringer med noen (små) kommuner Utfordrende leverandørmarked Spredningen på UNN har gitt nyttig erfaring og kan gjenbrukes

17 Chronic Care Model I oppdragsdokumentet fra Helse Nord Hvordan informere pasienten/familien? Pasientmedvirkning/ Shared Decicion Making

18 Shared decision making Mine behandlingsvalg Kun når det finnes mer enn en fornuftig løsning Når ingen av løsningene har klare fordeler mht helseresultat (Evidence Based Medicine) Når fordeler og ulemper har ulik betydning for den enkelte pasient Dette inkluderer pasientens verdier, preferanser og individuelle behov Et element i The Chronic Care Model Medisinsk klinikk, UNN: Markus Rumpsfeld / Anne Regine Lager

19 Cochrane review 2012 Beslutningsverktøy Mine behandlingsvalg - Øker pasientens kunnskap om de ulike behandlingsmulighetene - Pasienten får bedre forståelse av fordeler og ulemper - Positiv effekt på kommunikasjonen mellom behandler og pasient - Færre velger avanserte elektive kirurgiske inngrep - Reduserer uønskete hendelser ved å la være å behandle feil pasient - Tydeliggjør løsninger som er i tråd med pasientens egne informerte preferanser og verdier - Ingen uheldige effekter på behandlingsresultater eller pasienttilfredshet - Pasienten blir en aktiv og deltagende part i beslutning om valg av behandling Stacey et al.; Thecochranelibrary.com 2012, Issue 5 Medisinsk klinikk, UNN: Markus Rumpsfeld / Anne Regine Lager

20 Mine behandlingsvalg Medisinsk klinikk, UNN: Markus Rumpsfeld / Anne Regine Lager

21 Innsyn i egen journal Stor interesse for innsyn i egen journal Ca halvparten NPR/advokater Ca årlige henvendelser til UNN 85% ønsker elektronsk tilgang Grunnlaget for aktiv deltagelse ( SDM )

22 ET FORBEREDT PROAKTIVT TEAM I PRIMÆRHELSETJENESTEN SYKEHUS AKTIVE INFORMERTE PASIENTER

23 Prehospital trombolyse Føde CTG Teleradiologi Polikliniske konsultasjoner PRIMÆRHELSETJENESTEN Teleslag Amb. Team Alderpsykiatri Webkonsultasjoner Sårjournal Polikliniske kontroller Akuttmedisinsk Konferanse Dialogmeldinger El. rekv. og henvisning Teledialyse E-læring Akuttpsyk-. vaktsamarbeid Tverrfaglige team - kreft ebup Rus - Lar Dialogmeldinger SYKEHUS DIPS ARENA PASIENTER Sjekkdeg.no Sårbehandling KOLS Kontroll av hjertestartere Rehabilitering Hjemmesykehus Hjemmedialyse Pasient samhandling E-læring Selvhjelpsløsninger Eksemskolen Slutta.no

24 Videobasert akuttmedisinsk konferanse - VAKe Virtuelt team Lokal undersøkelse og behandling av pasient Overføring av kliniske data EKG, Puls, BT, SPO2, Temp Behandlingsråd og beslutningsstøtte Avklare eventuell transport

25 Prehospital trombolyse Overføring av EKG fra ambulanse eller legevaktslege Redusere tiden fra diagnose til behandling

26 Teleslag Time is brain! 1. CT tolking av bilder teleradiologi 2. Virtuell felles undersøkelse av pas - faglig support fra et kompetansesenter Kan døgnvakt for slagspesialist sentraliseres til færre sykehus? Schwamm, L. H., Holloway, R. G., Amarenco, P., Audebert, H. J et al (2009). A Review of the Evidence for the Use of Telemedicine Within Stroke Systems of Care: A Scientific Statement From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke, 40,

27 Teleslag VK og overføring av røntgenbilder Virtuell felles undersøkelse av pas Mellom nevrologisk avdeling og lokalsykehus Teleslag Mer presis diagnostisering Raskere behandling Reduksjon av antall unødvendige overflyttinger? Norsk helsenett Lokalsykehus Nevrologisk avd LV Spesialist via VK og radiolog Lege med pasient med VK forbindelse Lege med pasient med VK forbindelse Internett Bakvakt - Nevrolog Bakvakt - Radiolog Tilkoblet VK via PC og Tandberg Movi VPN til NLSH for røntgen bilder

28 Desentralisert vaktsamarbeid - DeVaVi Psykiatribakvakt på hjemmekontor til DPS via videokonferanse Akuttpsykiatriske situasjoner Vurdering av innleggelse Sikre tilgang til legespesialist for distriktspsykiatriske døgnenheter og ambulante team

29

30 Poliklinisk oppfølging RUS - LAR Lokal oppfølging av opioidavhengige via videokonferanse Hyppigere kontakt og mer fleksibelt tilbud og samarbeid med kommunehelsetjenesten

31 Polikliniske konsultasjoner Barne- og ungdomspsykiatri i Ofoten (ebup) Videokonferanse mellom psykolog/psykiater og pasient Raskere behandling og kortere pasientforløp Redusere (?) ventelister antall fristbrudd reisekostnader og belastning for pasienter ambulering

32 Alderspsykiatri ambulante team Virtuelt demensnettverk i 24 kommuner og 36 sykehjem (SamAks) Veiledning og assistanse via vk til personell i kommunehelsetjenesten Unngå innleggelser i psykisk helsevern Effekter Økt jobbtilfredshet Færre sykemeldinger Redusert bruk av medikamenter

33 Virtuell visitt og morgenmøter Medisinsk møterom på Orkdal sykehus Fosen DMS

34 Tverrfaglig kreftbehandling Ukentlige vk møter mellom urolog patolog, onkolog og radiolog Drøfter diagnostikk og behandling Deler pasientjournal Kilde: Ola Christiansen og Marit Dammen SI

35 Samarbeid om innleggelse, utskrivning og oppfølging - Sunnaasmodellen Samarbeid med helsepersonell i kommunene, NAV og pasienter hjemme Informasjons- og kompetanseutveksling på videokonferanse Unngår reiser, pasienten opplever mer trygghet og føler seg mer delaktig Kilde: Fysioterapeuten nr

36 Dialyse Videokonferanse mellom sykehus og enheter uten nefrolog Økt sikkerhet for de rådene som blir gitt Økt trygghet for satellittene ved at man får raskere og mer kvalifisert informasjon tilbake Pasientene har mulighet for å snakke direkte med helsepersonell

37 Hjemmedialyse Videokonferanse mellom sykehuset og pasienten økt trygghet og sikkerhet økt kompetanse Kontrollere oppsett av dialysemaskinen før behandlingen starter Mulighet for veiledning og teknisk hjelp, hjelp ved mistanke om infeksjoner og for medisinsk vurdering HSØ en pasient med annen løsning

38 KOLS Hjemmebesøk av sykepleier eller fysioterapeut via videokonferanse Målinger av oksygenmetning Helse Vest (Dalane DMS) Helse sør-øst, og Helse Midt og Helse Nord Kilde: Nordlys 20.okt 2012

39 Videobaserte konsultasjoner HUD Lysbehandling Trykksår ØNH Psykiatri Hjerte/kar Stomikontroller Ortopedi

40 Stomikontroller VK mellom stomisykepleier på UNN og sykepleier i primærhelsetjenesten Interimsanalyse hver 4. mnd Sparte pasientreiser

41 Ortopedi VK mellom DMS og spesialist ved sykehus nyhenviste kontroller oppfølging Overføring av røntgenbilder Unngå unødvendige pasientreiser

42 Elektroniske laboratorierekvisisjoner Meldingstjeneste mellom EPJ/fagsystemer Laboratorieundersøkelser Primærleger og spesialisthelsetjenesten Unngår feil ved rekvirering

43 Interaktive henvisninger - henvisningsmal med beslutningsstøtte (CDS) Elektronisk henvisning til dagkirurgi Fra allmennlege til sykehus Raskere henvisninger Mer presise pasientopplysninger Augestad KM, Berntsen G, Lassen K, et al. Standards for reporting randomized controlled trials in medical informatics: a systematic review of CONSORT adherence in RCTs on clinical decision support. J Am Med Inform Assoc doi: /amiajnl Augestad KM, Revhaug A, Johnsen R, Lindsetmor RO. Clinical Decision Support for Quality Improvement of Surgical Referrals. Submitted BMJ Quality and Safety.

44 Bildebasert henvisning Nettbaserte henvisninger Mellom allmennleger og spesialist Bilder gir bedre vurderingsgrunnlag Prioritering Lokal behandling Færre pasientreiser

45 Oftalmologi - øyebunn Pasienter med diabetes 1 og 2 Personell på medisinsk klinikk i Hammerfest, Kirkenes, Lakselv og i Alta Bildene vurdert av øyelege på UNN

46 Web-basert samarbeid mellom pasient og spesialist Bilder og tekst Hudleger sparer tid på web-konsultasjoner av eksempasienter Tjenesten ikke i bruk til tross for godt dokumenterte effekter nasjonalt og internasjonalt

47 Oppfølging sårbehandling Elektronisk kommunikasjon med bildedokumentasjon via PC og mobil Mellom hjemmetjenesten (pasient) og hudavdeling Raskere og bedre oppfølging av pasienter Unngår unødvendige reiser

48 Sårjournalen «Felles arbeidsjournal» mellom behandlende personell og pasienter Elektronisk kommunikasjon med bildedokumentasjon via PC og mobil Raskere og bedre oppfølging av pasienter Unngår unødvendige reiser

49

50 Patologi Videokonferanse «first opinion», meldingstjeneste «second opinion» Digital scanning av cytologi og histologi Samhandling mellom spesialister på ulike sykehus (fagnettverk)

51 Teleradiologi Deling av røntgeninformasjon i form av tekst og bilder Kommunikasjon mellom helseforetak, private røntgeninstitutter og primærleger Raskere diagnostikk, bedre tilgang på radiologtjenester

52 Digital røntgen i DMS og sykehjem Frode Lærum, Ahus

53 Fødeovervåkning Elektronisk overføring av CTG og ultralydbilder Mellom lokalsykehus, DMS og spesialist ved sykehus Faglig trygghet for lokalt personell, rask oppfølging fra fødselslege, unngå unødvendige pasientreiser Ultralyd via VK er dokumentert egnet

54 Dialogmeldinger Dialogmeldinger (spørsmål og svar) mellom helseforetak og pleie- og omsorgstjenesten (PLO) og PLO og legekontor Bedre dokumentasjon, mer effektiv tidsbruk, færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor og sikrere medikamenthåndtering PLO Helsenett

55 FUNNKe - meldingsutveksling Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikament administrering Færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor Mer effektiv tidsbruk Bedre arbeidsflyt Tilsvarende funn som i KS rapport om Gevinster og kostnader

56 Kontroll av hjertestartere Pasienter fra hele landsdelen med implantert hjertestarter overvåkes Sykehuset mottar og analyserer data som sendes automatisk på angitt klokkeslett Alarmer ved «unormale tilstander» Mobil løsning Foto: Renate Alsén Øvergård

57 Åpen linje Omsorg helt hjem Bo lengre hjemme «Pakkeløsning» Aktivitetskalender Internett, media telefon, SMS, Kontakt med pårørende og familie Sensorer og trygghetsalarm Dagsavisen, 31. desember 2012

58 Pasientsentrerte samhandlingsløsninger Webbasert samhandlingsplattform Fagspesifikke tilbud innen kreft og psykiatri Pasienten er knutepunktet i kommunikasjonen mellom helsepersonell

59

60

61 Veiledning og undervisning Felles e-læringsplattform Pasienter, pårørende og helsetjenesten Informasjon Kurs Veiledning Videre-utdanning fagnettverk

62 Kompetanseportal rehabilitering og habilitering

63

64

65 Åpent nettsted med mål om å styrke foreldrenes kunnskap

66 E-læringskurs om personer med funksjonshemning åpne og gratis Video om slagrehabilitering

67 Selvhjelpsløsninger Diabetesdagbok med trådløs overføring av blodsukkerverdier Bedre egenmestring og enklere livsstilsendring

68 Mobil teknologi for selvhjelp innen Diabetes Brukerinvolvert design Forenklet og bedre kommunikasjon mellom sykehus og pasient Fysisk aktivitet og motivasjonsgrupper med Diabetesdagbok Mobiltelefoner, sensorer, trådløs dataoverføring Lære sammenhenger gjennom spill og mellom fastlege og pasient gjennom: Statistisk modellering og hjelp til å finne sammenhenger Hjelp til karbohydrattelling og blodsukkerkontroll

69 Slutta.no Nettsted med diskusjonsforum, dagbok og selvtesting Befolkningen Motivasjon og hjelp til røykeslutt

70 Sjekkdeg.no Veiledning for ungdom om prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner gjennom tekst, tegninger, fotografier og korte videosnutter Prosjektet skal undersøke om Internett og sosiale medier kan brukes til å redusere antall klamydiatilfeller blant ungdom

71 Internasjonalt Intensiv vurdering og behandling Brannskader (stillbilder Australia) Astma/Kols Hjertemonitorering (EKG) Traumer - traumenettverk Utdanning av og veiledning til helsepersonell Kirurgisk telementoring (vk i utdanning)

72 En innbygger en journal Tilgang til informasjon for pasienter og helsepersonell Tilpasning av lovverk Helse på nett Helsenorge.no Sterkere nasjonal styring Gjennomføre tiltak som virker

73 Barrierer Telemedisin er endringsprosesser Gjenskape organisasjonsutvikling Endring flere steder samtidig Fordeling kost/nytte Incentivordninger Penger etter pilot Kultur Sykehus Kommuner Fastleger Pasienten

74 Oppsummering Målet (eller en viktig milepæl) er En innbygger en journal Dette målet når vi gjennom systematisk kunnskapsinnhenting og utvikling Nasjonal koordinering og styring lokal utprøving og implementering

Utvikling og potensial telemedisin i Norge. 18. mars 2015 Line Linstad

Utvikling og potensial telemedisin i Norge. 18. mars 2015 Line Linstad Utvikling og potensial telemedisin i Norge 18. mars 2015 Line Linstad Infrastruktur og legale forhold 3 FUNNKe - meldingsutveksling Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikament

Detaljer

Telemedicin hvordan bliver det til virkelighed? 5. desember 2014 Line Linstad

Telemedicin hvordan bliver det til virkelighed? 5. desember 2014 Line Linstad Telemedicin hvordan bliver det til virkelighed? 5. desember 2014 Line Linstad Infrastruktur og legale forhold 2 MODNE TJENESTER 3 FUNNKe-meldingsutveksling Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon

Detaljer

E-helse -innovasjon, implementering og samhandling

E-helse -innovasjon, implementering og samhandling E-helse -innovasjon, implementering og samhandling Samhandlingskonferanse, Stiklestad, 29.01.15 Leif Erik Nohr Seksjonsleder leif.erik.nohr@telemed.no Det jeg skal snakke om Telemedisinsenteret Hva er

Detaljer

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3)

Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) Rapport fra Telemedisingruppa (arbeidsgruppe 3) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning:... 3 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 3 2. Dagens situasjon... 1 3. Kjente telemedisinske løsninger... 2 3.1 Akuttmedisin...

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Prosjektrapport. Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010

Prosjektrapport. Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Prosjektrapport Kartlegging av innovasjonspotensial i Helse Nord RHF 2010 Tove Normann Elin reivik Wenche Poppe Heidi Jacobsen Ellen Christiansen Eva Skipenes Gerd Ersdal Line Linstad 1 2 Tittel: Kartlegging

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Prosjektrapport. Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest

Prosjektrapport. Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest Prosjektrapport Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest Telemedisin som virkemiddel for å styrke lokalsykehusfunksjonen i Helse Fonna Ellen Rygh, Heidi Jacobsen, Line Linstad, Elin

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

KVALITET I SÅRBEHANDLING

KVALITET I SÅRBEHANDLING Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjektoppgave HSI 409 KVALITET I SÅRBEHANDLING 25. mai 2011 Gruppe 1 Bodil Helene Bach Anne Bergland Jassim Abood Senad

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Prosjektrapport. Teleslag. Utprøving av teleslag ved Nordlandssykehuset. Tove Sørensen Terje Solvoll Ellen Rygh Rolf Salvesen Lars Rye Kari Dyb.

Prosjektrapport. Teleslag. Utprøving av teleslag ved Nordlandssykehuset. Tove Sørensen Terje Solvoll Ellen Rygh Rolf Salvesen Lars Rye Kari Dyb. Prosjektrapport Utprøving av teleslag ved Nordlandssykehuset Teleslag Norsk helsenett Bodø Lofoten Spesialist via VK og radiolog Lege med pasient med VK forbindelse Internett Vesterålen Bakvakt - Nevrolog

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Tove Normann, sist revidert august 13

Tove Normann, sist revidert august 13 Kjernejournal Webbasert informasjonsportal (på kort sikt) Kjernejournal (er et webbasert verktøy som) skal sammenstille vesentlige helseopplysninger om pasientene og gjøre disse tilgjengelig for helsepersonell

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Telemedisin i pleie og omsorgssektoren - Kartleggingsstudie av aktiviteter knyttet til telemedisin og pasientrettet IKT i pleie og omsorgssektoren

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisinsk trykksårprosjekt. Telemedisin som verktøy for bedret samhandling

Prosjektrapport. Telemedisinsk trykksårprosjekt. Telemedisin som verktøy for bedret samhandling Prosjektrapport Telemedisinsk trykksårprosjekt Telemedisin som verktøy for bedret samhandling mellom primærhelsetjeneste, pasient og spesialisthelsetjeneste Ingebjørg Irgens, Sunnaas sykehus HF Hilde Sørli,

Detaljer

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF fra Oslo universitetssykehus HF 22. januar 2010 Omfatter styringsbudskap fra: Oppdragsdokument 2009 Protokoll fra HSØ RHF foretaksmøte 26. januar

Detaljer

Samhandling i Nord-Østerdalen

Samhandling i Nord-Østerdalen Samhandling i Nord-Østerdalen Enkel kartlegging av samhandlingsbehov - PsykiØsterdal Forfattere: Bodil Bach, seniorådgiver, Tromsø Telemedicine Consult as Marit Lindberg, Kongsmoen interkommunal psykiatribolig,

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tittel Virksomhetsrapport 2001 Forfattere Line Linstad (koordinator) Øystein Hansen Ethel Seljevold Steinar Pedersen Sture Pettersen

Detaljer

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord

Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Rapport fra prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF 2. mai 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 7 1. Begrunnelser og mål for arbeidet...

Detaljer

Vedlegg E IDEER TIL TJENESTER OG PROSJEKTER

Vedlegg E IDEER TIL TJENESTER OG PROSJEKTER Vedlegg E IDEER TIL TJENESTER OG PROSJEKTER Forprosjektet har utviklet en totaloversikt over mulige innbyggertjenester og pågående prosjekter som kan svare ut resultatene fra behovsanalysen Følgende elementer

Detaljer

Nasjonal helse-og sykehusplan

Nasjonal helse-og sykehusplan Nasjonal helse-og sykehusplan Helse Midt-Norge Nøkkeltall Vårt hovedfokus nå Utfordringer vi ønsker å adressere 12. Juni 2014 Daniel Haga Direktør for samhandling Velkommen til det nye Midt-Norge Prosjekt

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

IKT strategi og handlingsplan

IKT strategi og handlingsplan IKT strategi og handlingsplan - Et fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger Versjon 1 17. oktober 2012 Sammendrag Helse Sør-Øst anser spesialisthelsetjenesten og sykehusene som høyteknologiske

Detaljer

InnoMed, c/o SINTEF Teknologi og samfunn avd. Medisinsk teknologi, Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07

InnoMed, c/o SINTEF Teknologi og samfunn avd. Medisinsk teknologi, Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 InnoMed, c/o SINTEF Teknologi og samfunn avd. Medisinsk teknologi, Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel:

Detaljer