SOGN OG FJORDANE VENSTRE PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOGN OG FJORDANE VENSTRE PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 2011"

Transkript

1 SOGN OG FJORDANE VENSTRE PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET

2 VENSTRE SIN STÅSTAD MENNESKET I SENTRUM Respekten for enkeltmennesket og ansvar for fellesskapet er Venstre sin grunntanke. Venstre sin ideologi er sosialliberalismen. Omgrepa borgarrett og samfunnsansvar uttrykkjer kjernen i dette verdigrunnlaget. Å vere liberal inneber ei sterk tru på mennesket si skaparevne, kreativitet og ansvarskjensle. Difor set Venstre alltid enkeltmennesket i sentrum, ikkje grupper eller klassar. Alle menneske er likeverdige, men ingen er like. Auka fridom gjev nye mulegheiter for menneskeleg vekst. Venstre sitt fellesskapsperspektiv går på tvers av generasjonane. Venstre vil føre ein ansvarleg økonomisk politikk som ikkje slår beina under velferdsstaten i framtida. Samtidig har vi eit forvaltaransvar som skal sikre generasjonar etter oss lik tilgang på naturopplevingar og ein kvardag utan forureining. Venstre meiner det lokale politiske sjølvstyret skal vere kjernen i det norske demokratiet. Dei lokalt valde politikarane skal ha ansvar for lokal styring og skal samstundes ha ei ombodsrolle for veljarane. FYLKESKOMMUNEN Vi ynskjer å desentralisere mest mogleg statlege oppgåver til lokale folkevalde. Pengar må følgje med desentraliseringa av oppgåver. Det er naturleg å overføre fleire oppgåver innan landbruk, miljø, samferdsle, kultur og utdanning. Venstre vil vidareføre og styrkje samarbeidet mellom Vestlandsfylka på område som kommunikasjon, kultur, utdanning og næringsliv. På sikt kan det vere aktuelt å slå fylkeskommunane saman i større regionar, slik at til dømes Vestlandet vert ein region. Slik samanslåing føreset at regionane vert tilførde oppgåver frå statleg hald. Forvaltning av fylkeskommunen sine verdiar er viktig. For Venstre inneber dette også at plasseringa av kontantar blir gjort ut frå eit langsiktig perspektiv med tanke på høgast mogleg avkastning. Det er viktig at fylkeskommunen ordnar seg slik at ein ivaretek ombodsrolla, habilitet og integritet når fylkeskommunen er eigar og konkurranseaktør i til dømes anbod. Dette må sjåast opp mot den forvaltningsmynde fylkeskommunen er sett til å utøve som primæroppgåve. Venstre meiner fylkeskommunen bør selje seg ut av selskap og verksemder det ikkje er tungtvegande samfunnsmessige grunnar til å oppretthalde offentleg eigarskap i. Venstre vil at fylkeskommunen skal ivareta ombodsrolla for borgarane på område som er viktige for desse, men der ansvaret ligg til staten. Likeeins må fylkeskommunen vere ein medspelar overfor kommunane i arbeidet med lokalisering av statlege oppgåver som skal etablerast eller flyttast ut frå Oslo. For Venstre er det eit mål at fylkeskommunen bidreg til at slike oppgåver blir plasserte der vi kan byggje kompetanse. 2

3 I samsvar med dette må fylkeskommunen si fiskeri- og oppdrettsforvaltning i større utstrekning leggjast til Måløy og Florø. Tilsvarande må ein arbeide for at fleire av Innovasjon Noreg sine kontor i fylket kan leggjast til Førde eller Florø. Venstre vil at fylkeskommunen skal ivareta arbeidsgjevarrolla si slik at det fremjar rekruttering og stabilisering, bidreg til likeverd og likestilling og til at eldre arbeidstakarar i større grad vel å stå i arbeid til ordinær pensjonsalder. Venstre vil ha stemmerett frå 16 år. MILJØ ENERGI Venstre byggjer politikken sin på eit økologisk heilskapssyn på natur, menneske og samfunn. Dei økologiske omsyna må vere overordna kortsiktige økonomiske interesser. Bruken av ikkje fornybare naturressursar må reduserast for å få til ei berekraftig utvikling. Dette vil redusere ureininga av naturen. Kvar og ein har eit ansvar for å medverke til dette. Det offentlege si oppgåve er å leggje til rette for at det løner seg å leve miljøvenleg Venstre sin politikk er tufta på forvaltartanken. Naturen må ikkje utnyttast ut over tolegrensa. Fornuftig forvaltning er ein føresetnad for å sikre valfridom for komande generasjonar. Venstre vil følgje opp planarbeidet som gjeld utvikling av alternative energikjelder. For Venstre er natur- og miljøvern ein integrert del av samfunnsplanlegging og -utvikling. Fylkeskommunen må ha ambisjonar om å vere ein pådrivar i miljøspørsmål. Venstre vil at klimaplanen skal leggje føringar for større utbyggingar av forskjellig slag i fylket. Plan- og bygningslova må nyttast for å sikre folkevald styring med planarbeidet. Miljøproblem har ofte konsekvensar utover kommunegrenser og fylkesgrenser. Sogn og Fjordane har naturområde som er viktige både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Difor er det viktig at fylkeskommunen involverer seg i arbeidet for å sikre desse naturområda mot forureining og store naturinngrep. Samarbeid med organisasjonar og andre som handterer miljøspørsmål er viktig for å sikre naturen mot forureining og lite berekraftig bruk. Naturen vår er verdfull, og når enkeltmennesket og bygdelag må avstå naturområde til felles beste, må fellesskapet vere villig til å bruke betydelege ressursar for å vidareutvikle naturverdien. Her ligg eit stort potensiale for aktivitet og bygdenære arbeidsplassar innan reiseliv, forsking, undervisning og service. Sogn og Fjordane er storprodusent og storeksportør av vasskraft. Venstre ser at det er naudsynt at det vert bygt overføringsliner for transport av kraft. Kraftmastene er store inngrep i både urørd natur og bustadområde. Miljøomsyn må vege tungt når ein skal velje mellom kraftmaster, kabling i sjø og på land. Omsynet til natur, kulturlandskap, bygder, reiseliv og helse må også vege tungt. Venstre meiner ein skal ta seg råd til skånsam utbygging, med mindre dette vert for økonomisk krevjande. Venstre vil at vi rustar opp og bind saman noverande linenett. Sogn og Fjordane har stort potensiale for utbygging av vindkraft. Venstre ser utbygging av vindkraft som viktig med omsyn til arbeidsplassar, næringsutvikling og produksjon av 3

4 klimavenleg energi. Ved nye utbyggingar er det viktig at miljøomsyn og lokaldemokrati blir teke vare på. Det må stillast strengare krav til oppdrettsnæringa når det gjeld miljøomsyn. Oppdrettsnæringa bør ha planar for løysing av utfordringane rundt lakselus og røming snarast. Ved utlysing av anbod for land- og sjøtransportruter, skal miljøomsyn vege tungt. Venstre er imot at overskotsmasse frå ei mogeleg gruvedrift for rutil på Engebø i Naustdal skal deponerast i fjorden. Venstre vil arbeide for at fylkeskommunen tek miljøomsyn både ved innkjøp og fylkeskommunale utbyggingar. For å få det til må det takast i bruk eit sertifiseringssystem der omsyn til miljø får føremoner ved anbodsfastsetjing. Fylkeskommunale bygg må tilretteleggjast for miljøvenleg energi, til dømes i form av vassboren eller anna miljøvenleg oppvarming. Fylkeskommunen må utøve aktivt eigarskap og arbeide for å styrkje kompetansemiljøet og sikre arbeidsplassane og verdiane i SFE. NÆRINGSLIV OG SYSSELSETJING. Venstre meiner det er viktig å føre ein politikk som gjer at folk ynskjer å bu og virke i Sogn og Fjordane. Å leggje til rette for nyskapande og lønsam næringsutvikling er ein nøkkelfaktor i så måte. Viktige ressursar innan landbruk, kulturlandskap, fiskeri- og oppdrettsnæring, verfts- og teknologiindustri, reiseliv, vasskraft, metallurgisk industri, olje og gass ligg i distrikta og i fylket vårt. Desse ressursane er avgjerande for verdiskaping og velferd for heile landet. Sogn og Fjordane bidreg med verdiskaping til det norske samfunnet som tilsvarer fleire gonger folketalet. Eit variert næringsgrunnlag, desentralisert utdanningstilbod, helsetilbod og gode kommunikasjonar er avgjerande for å kunne utnytte desse ressursane på ein miljømessig og økonomisk forsvarleg måte. Venstre ser det som viktig å fremje tettstadutvikling ved at tettstadene i fylket får tenester og tilbod ein i dag må ut av fylket for å hente. Skal vi klare å tiltrekkje oss arbeidskraft og innbyggjarar, er det naudsynt å satse på oppbygging av tettstader og regionsenter, slik at spanande arbeidsplassar, gode offentlege tenester og mangfaldige fritidstilbod er å finne innan rimeleg reiseavstand. Venstre vil òg kjempe aktivt for lokalisering av nye statlege arbeidsplassar til fylket. Venstre vil leggje tilhøva til rette for etablering av nye næringsverksemder gjennom nødvendige samferdsletiltak, støtteordningar og vidare arealplanlegging både på land og sjø. Dei fleste nye arbeidsplassar vil i framtida bli skapte i små- og mellomstore verksemder. Nyetablerarar og småverksemder må få vilkår som aukar sysselsetjinga og verdiskapinga. Venstre vil difor arbeide for tilskotsordningar tilpassa slike verksemder sin trong. Venstre trur på det skapande mennesket. Jobbskaparar og idémakarar må synast tillit og ikkje hindrast gjennom unødig byråkrati og skjemavelde. Det må samtidig passast på at også eksisterande verksemder får tilfredsstillande rammevilkår. 4

5 Fylkeskommunen skal vere pådrivar for regional utvikling. Venstre vil i fylkeskommunale organ sjå etter at fylkeskommunen fylgjer opp dette i praksis, både når det gjeld forvaltning av tilskots- og utviklingsmidlar, og korleis fylkeskommunen opptrer sjølv som kjøpar av varer og tenester. Anbod og prisførespurnader på fylkeskommunale innkjøp må innrettast slik at verksemder i Sogn og Fjordane har reelt høve til å konkurrere med verksemder utanfrå. Ordninga med distriktsaktiv skule må vidareutviklast for å skape ein betre lokal etablerarkultur i Sogn og Fjordane. Det må vere eit samarbeid mellom vidaregåande skule og næringsliv når det gjeld praktisk gjennomføring. Lærlingordningar må utviklast vidare og må leggjast opp mest mogeleg slik at lærlingane får tidsmessig og relevant praksis for komande virke i næringslivet. Sogn og Fjordane har historisk sett alltid vore ein del av det internasjonale samfunnet i form av handelsmønster og næringsliv. Venstre vil vidareføre den internasjonale satsinga og profilen. Det er viktig for Fylkeskommunen å ha fokus på internasjonalt samarbeid for å gjere Sogn og Fjordane meir attraktivt som stad å busetje og etablere seg. I denne samanhengen er det viktig å styrkje Sogn og Fjordane si deltaking i Vest-Noreg sitt Brüsselkontor og å styrkje den generelle bemanninga av dette kontoret for å sikre Nord- Vestlandet sine interesser. Venstre vil: betre samarbeidet og kommunikasjonen mellom utdannings- og forskingsmiljøa og næringslivet. vere ein pådrivar for betre infrastruktur i fylket på land, på sjøen og i lufta, mellom anna ved hjelp av regionale utviklingsmidlar. at Sogn og Fjordane får ta del i utnytting av olje og gassressursane utanfor fylket gjennom auke i baseaktiviteten i Florø, og gjennom industrietablering generelt på kysten som står i høve til dei verdiar som vert hausta på og utanfor kysten. at fylkeskommunen bidreg med midlar til omstillingstiltak i kommunar som får store utfordringar særleg innan busetnad, næringsutvikling, sysselsetjing med vidare. at fylkeskommunen støttar vidare utvikling av teknologimiljø, næringslivsklyngjer og maritim utdanning som særleg utviklar seg i Vågsøy. at vindkraftutvikling og leverandørindustri får gode utviklingsvilkår, men slik at dette vert tilpassa lokale ynske. vidareutvikle Fylkeskommunen si satsing på internasjonalt samarbeid og vere ein støttespelar for bedrifter og andre som ynskjer å satse internasjonalt. bidra til internasjonalt fokus på VGS gjennom kulturutveksling og solidaritetsarbeid. LANDBRUKET Det er den statlege og internasjonale politikken som i hovudsak formar vilkåra for norsk landbruk. Men Venstre ser og på Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sin felles fylkesdelplan for landbruket som eit viktig styringsdokument. Landbruket har vore og bør framleis vere ein stabiliserande faktor for busetnaden i bygdene. Venstre støttar tiltak der bønder utviklar samarbeid og samdrift av bruka sine med sikte på 5

6 betre økonomi, fritidsordningar, og vern av kulturlandskap. I ei tid der våre små brukseiningar slit økonomisk, trengst det og offentlege midlar til styrking av andre bygdenæringar. Den nye ordninga der midlar frå jordbruksavtalen vert overførde til regionale miljøprogram, har gjeve fylket spelerom til å utforme sin eigen fordelingsprofil. Venstre meiner vårt fylke har fått til ein tenleg profil. Det må framleis gjevast tilskot til drift i brattlendt terreng og beiting i utmark for å behalde kulturlandskap og landbruksinteresser. Utmarka må i større utstrekning enn før sjåast på som ein viktig ressurs i landbruket og kan nyttast til dømes til jakt, fiske, beiting og gardsturisme. Forvaltning av jord- og andre naturressursar krev langsiktig tenking. Vern om dyrka og dyrkbar jord til komande ætter må difor stå sterkt i utbyggjingssaker. Turistfylket vårt treng eit ryddig kulturlandskap. Attgroing i klimatisk drivande fjordlandskap kan utnyttast til produksjon av bioenergi. Fylkeskommunen bør syne veg ved nytting av slik energi der det høver med fylkeskommunale bygg og elles stimulere lokal satsing på bioenergi. Skogreisinga på Vestlandet fører no til store mengder hogstmogen skog, ofte i veglaust og bratt terreng. Det fylkeskommunale tilskotet til skogsvegar bør haldast oppe, sjølvsagt med krav til miljøvenlege og økonomisk forsvarlege vegplanar. VENSTRE VIL: støtte tiltak for at fylket kan motivere unge til å satse på landbruket og verdiskaping knytt til landbruket. utvikle dei landbruksfaglege utdanningane på Mo og i Aurland som kompetansesenter, særleg for å oppfylle dei nasjonale måla om meir økologisk landbruk. ha størst mogleg vidareforedling av råvarene innan fylket. oppretthalde det fylkeskommunale tilskotet til skogsvegar slik at den næringsmessige utnyttinga av utmark og skog aukar. i vernesaker arbeide for vernereglar som kan sameine bruk og vern, og medverke til eit betre samarbeid mellom grunneigar og forvaltning. at fylket vårt framleis skal vere verdssenter for avl og bruk av fjordhesten. medverke til at gardstuna vert brukte som gode buplassar for fastbuande, gjerne og for andre enn bønder. at fylkeskommunen opnar for at ein i større utstrekning enn før kan dispensere frå krav om bu- og driveplikt dersom dette samla sett kan tene lokalsamfunna i fylket. at landbruksforvaltninga på fylkesplan skal vere folkestyrt. at dagens rovdyrpolitikk vert gjennomført i praksis slik at det gjer det mogeleg og lønsamt å nytte dei rike utmarksbeita i fylket. at ein støttar tiltak som betrar dyrehelse. at kommunane innanfor eit nasjonalt regelverk skal kunne vere tøyelege med omsyn til å fastsetje eigne grenser for buplikt. at ein fjernar delingsforbodet i Jordlova. at ein fjernar Odelslova. gå inn for systematisk satsing på rydding av fjordlandskapet for å stoppe og motvirke attgroing. fase ut oppdrett av pels ved å tilby overgangsstønad til annan type drift. 6

7 FISKE Fiskeri- og oppdrettsnæringa har vore og er av dei viktigaste fundamenta for bu- og sysselsetjinga på kysten. Fiskeressursane er nasjonalressursar som må forvaltast på nasjonalt nivå. Den havgåande flåten, kystflåten, oppdrettsnæringa og fiskeindustrien er til saman grunnpilarar i kystsamfunna. Venstre vil ha ein fiskareigd flåte som sikrar at fiskeflåten blir spreidd langs kysten. Venstre vil åtvare mot eit kvotesystem som hindrar nyrekruttering til næringa. Arbeidsplassar på fiskebåt må likestillast med arbeidsplassar innan sjøfart med omsyn til skattlegging, offentleg støtte og finansieringsordningar. Utdanning og vidare utvikling av lærlingeordninga kan vere med på å sikre rekruttering til fiskerinæringa. Det er viktig at så vel utdannning som lærlingeordningar vert best mogeleg tilrettelagt og er tidsmessig og tenleg for dei marine næringane. Innovasjon Noreg må i større utstrekning enn før gje støtte og lån til kystnæringar og fiskeri slik at det vidare kan auke verdiskapinga for fylket. Venstre vil: at oppdrettsnæringa både for fiskeartar og skjel må sikrast ein distriktsvenleg profil. utvikle kystsoneplanar som gjev næringa høve til berekraftig utvikling. at ordning med rekrutteringskonsesjonar må utprøvast. at det ved omstruktureringar skal takast omsyn til næringa sine behov for langsiktig planlegging at det vert sikra gode opplæringstilbod i aquakultur og fiskerifag ved Måløy vidaregåande skule, og at det vert satsa vidare på maritim fagskule. ikkje ha fri omsetjing av fiskekvotar. styrkje tiltak og aktivitetar som kan utvikle næringsverksemd med utspring i samhandling mellom tradisjonelle kystnære næringar og turisme. redde fiske- og truga sjøfuglbestandar ved å ha ei ny sterk regulering av industrifiske (kolmule, tobis, augepål) i Nordsjøen, basert på forskingsinstitusjonane sine tilrådingar. utreie innverknaden seismikkskyting har på fiskebestanden. Ved kolliderande interesser må fiskeressursane ha prioritet. SAMFERDSLE Dersom vi skal få utvikling og folketalsauke i fylket vårt, må vi sjå utvikling av næringslivet i samband med samferdsle. Transportlinene både på sjø, land og i lufta må vere raske og effektive slik at næringslivet sine transportbehov vert dekka, og folk si daglege pendling til og frå arbeid fungerer. Dette gjeld både i fylket og ut over fylkesgrensene til andre deler av landet og sentrale strok. 7

8 Venstre vil knyte fylket betre saman gjennom utbygging av vegnettet både for stamvegar, riksvegar og fylkesvegar. Venstre vil i fylkestinget setje av midlar til gjennomføring av investeringstiltaka i Fylkesvegplanen. I tida framover vil det vere svært viktig å ha sterkt fylkeskommunalt fokus på å oppretthalde og utvikle både flyplassar og flytilbod i fylket. Venstre vil arbeide for at Flora Lufthamn kan byggjast ut slik at flyplassen kan ta ned større fly, til beste for næringslivet, reiselivet og kommunikasjonane elles i fylket. Det lokale rutetilbodet skal gje innbyggjarane tilbod om rutesamband til eige kommunesenter og regionale senter i fylket. Likeeins er dei regionale bussrutene og ekspressbussane viktige ledd i samferdsla i fylket. Det er og viktig at fylkeskommunen gjev tenlege tilbod til sjøs både i lokaltrafikk og ved å oppretthalde ekspressbåttilbod mot Bergen. Venstre vil framleis arbeide for å få bygd Stad Skipstunnel og derigjennom videreføre ekspressbåtrutene til Ålesund. Venstre er positive til brukarbetaling som del av finansieringa av samferdsleprosjekt i fylket når dette bidreg til ein meir effektiv gjennomføring av prosjekta, og der det er lokal vilje til dette. Venstre vil: at staten løyver pengar til byggjing av Stad-tunnelen straks, utan fleire utgreiingar. arbeide for at Englands-båten (Bergen - Stavanger-Newcastle) vert starta opp att til beste for eksportretta næringar og reiselivet. auke løyvingane i den nasjonale transportplanen slik at vi får gul midtstripe på riksveg E39 gjennom fylket i løpet av få år. arbeide for å auke statlege midlar til utbetring av riksvegar og sikring av rasfarlege parti. arbeide for auka løyvingar til fylkesvegar. arbeide for utbyggjing av kystvegen Ålesund Bergen, med realisering av 45- minuttregionen (Kystveg Florø-Måløy) innan 2020 som eit spleiselag mellom trafikkantar, staten og fylkeskommunale løyvingar. arbeide for utbetring av vegen Olden Innvik. arbeide for utbygging av Atløysambandet. sjå vegbygging som ein viktig del i utviklinga av fylket. arbeide for å utvide ein felles bu- og arbeidsmarknad i Sogn ved utbetring av stamvegstrekninga Leikanger- Vikøyri. få til eit ruteopplegg med båt for elevar og arbeidarar mellom Aurland ogvik til Sogndal og Leikanger. auke innsatsen på trafikktryggleik monaleg og prioritere meir midlar til gang- og sykkelvegar. utvikle og følgje opp flyplassane i fylket ved å betre innflygingstilhøva og regulariteten. utvikle eit godt og framtidsretta kollektivtilbod i alle delar av fylket - også av miljøomsyn. ha time-ekspressar på dei mest folkerike busstrekningane. ha betre samband mellom dei ulike rutetilboda både på land, sjø og i lufta. 8

9 ha betre samband mellom ekspressbussar og tog på Gol og Otta. behalde rutesambandet mest mogeleg heilårleg mot jernbana i Flåm at fylket framleis bidreg økonomisk til godsruter i dei mest avsidesliggjande delane av fylket. at kombinerte system med drosje og buss vert nytta for persontransport i område med svakt trafikkgrunnlag, og at fylkeskommunen bidreg til at kvar kommune i fylket har nok drosjeløyve til å dekkje trongen for både privat kollektivtransport og sjuketransport. oppretthalde ordninga med ungdomskort for kollektivreiser. ha ein meir fleksibel skuleskyss for elevar i vidaregåande skule også om morgonen. vidareutvikle ordninga med tilrettelagde transporttilbod og Trygt heim for ein 50-lapp. betre transporttilbodet for funksjonshemma. SKULE OG UTDANNING. Skulen skal vere ein stad å lære, ikkje berre ein stad å vere. For Venstre er ikkje skulen eit verktøy som politikarar kan bruke til å løyse alle sosiale utfordringar i samfunnet. Skulen skal vere ein arena for fagleg utvikling, danning og kompetansebygging. Skulen si viktigaste oppgåve er å gje den enkelte elev best mogeleg kunnskapsnivå og gode grunnleggjande ferdigheiter. Kvar elev må få ei utvikling etter eigne evner. For å bevare og vidareutvikle eit liberalt demokrati er det avgjerande at våre elevar utviklar evne til å tenkje sjølvstendig, vere nysgjerrige, kreative og ha kritisk vurdering. Venstre har som mål å gje den enkelte ungdom og vaksne ei best mogeleg opplæring etter interesser, evner og anlegg. Venstre ynskjer eit sterkt offentleg skuleverk med private skular og folkehøgskular som verdfulle supplement. Det er viktig å halda oppe eit desentralisert og heilskapleg skuletilbod i fylket. For å greie å gje den enkelte eit best mogleg og likeverdig fagtilbod, er det naudsynt å sjå alle skulane i ein region i samanheng. Dette inneber eit forpliktande samarbeid mellom skulane. Kvar skule må få vidareutvikle eigen identitet og dei fagområda der dei er sterke. Dette er viktig også for å få sterke og gode fagmiljø og utnytte dei økonomiske ressursane betre. I åra som kjem vil elevtalet ved den vidaregåande skulen i fylket gå ned. Dette kan føre med seg endringar i skulestrukturen i Sogn og Fjordane, noko det er viktig at politikarar er opne om. For Venstre er det avgjerande at dei vidaregåande skulane i fylket er store nok til å gje eit forsvarleg fagtilbod. Samstundes er det viktig for Venstre at alle skal få eit studietilbod slik at dei kan bu heime lengst råd. Fråfallet er størst blant hybelbuarar, derfor vil vi legge til rette for skuleskyssar slik at flest mogeleg kan bu heime fyrste året. Venstre vil leggje stor vekt på reiseveg ved spørsmålet om skulestruktur, og vil at ungdom i alle regionar i fylket har eit fagleg forsvarleg skuletilbod innan rimeleg reiseavstand. Skulane må bli stimulerte til å drive utviklingsarbeid. Det må innførast eit system for skulevurdering. Skulane må få større fridom innanfor gjevne rammer til å utvikle seg. 9

10 For Venstre er det sjølvsagt at skulen er til for den enkelte elev og hans ynske for framtidig utdanning og yrke. Ein må også ta omsyn til den kompetansen og fagutdanninga som arbeidslivet vårt krev. I Sogn og Fjordane skal vi leve av morgondagens verksemder. Venstre meiner difor at det er viktig å satse meir på entreprenørskap og samarbeid med verksemder i nærområdet. Fagliner må difor leggjast til skular der ein kan leggje til rette for nødvendig samarbeid med aktuelle verksemder. Venstre vil: at elevane i den vidaregåande skulen skal ha fridom i val av skule. halde på den desentraliserte skulemodellen vi har i Sogn og Fjordane slik at dei fleste unge kan bu heime lengst mogeleg samstundes som dei har eit godt og breitt tilbod innanfor rimeleg reiseavstand. ha likeverdige skuletilbod i dei tre regionane samstundes som vi beheld dei fylkesdekkande linene som over tid har opparbeidd verdfull kompetanse og erfaring. styrke lærarane sitt høve til fagleg oppgradering og kompetanseheving. styrke elevdemokratiet med mellom anna å syte for eigne midlar som kan disponerast av elevråda på skulane. at fylkeskommunen samarbeider med Høgskulen Sogn og Fjordane om utviklinga av høgskuletilbodet i fylket. betre tilpassinga av studietilbodet til næringslivet sine behov. vidareutvikle og styrke samarbeid mellom rådgjevartenestene i grunnskule og vidaregåande skule SOSIAL OG HELSEPOLITIKK. Velferdsstaten kan aldri erstatte det personlege ansvaret vi som einskildmenneske har for oss sjølve og medmenneska våre. Dei som bur i fylket skal kunne kjenne seg trygge på at dei får hjelp når dei treng det. Tilbod til eldre og kronisk sjuke og psykiatriske tenester skal gjevast nærast mogeleg innbyggjarane. Ingen menneske med psykiske problem, korkje barn eller vaksne, skal bu og leve liva sine på institusjon over lengre tid. Dette må vere utgangspunktet for korleis hjelp innan psykisk helse, rus og barnevern vert organisert. Kommunane skal vere sentrum for hjelpa. Desse må sikrast ein økonomisk situasjon og fagleg kompetanse, slik at dei kan ha gode og sterke tenester på desse områda. Kjernen i Venstre sin helse- og omsorgspolitikk er at fleire oppgåver må løysast nærare den einskilde brukar, det vil seie i primærhelsetenesta. Det krev ei omfordeling av fagfolk og ressursar frå statleg spesialisthelseteneste til kommunane, slik at dei vert sette i stand til å løyse nye oppgåver. Fylkeskommunen har ingen formell påverknad på sjukehusa og drifta av desse i fylket. Vi må likevel vere klåre over den ombodsrolla vi har i høve innbyggjarane. Sjølv om helseforetaka no er statlege, ønskjer vi i Venstre å følgje med og vere aktive overfor nasjonale myndigheiter for å kunne ta i vare innbyggjarane sine rettar. 10

11 Venstre går inn for at Sogn og Fjordane får tildelt regionale helseoppgåver. Vi ynskjer at helseføretaket skal nytte offentlege sjukehus framfor private klinikkar når det er ledig kapasitet hjå det offentlege. Venstre vil også ha auka statleg finansiering av sjukehusa, med særskilt vekt på dei utfordringar vår spreidde busetnad og topografi gjev. Venstre vil: ha eit sterkt sentralsjukehus i Førde. ha velfungerande lokalsjukehus i Nordfjord og Sogn. Venstre definerer lokalsjukehus som døgnopne institusjonar med akuttberedskap innan indremedisin, ortopedisk kirurgi og/eller generell kirurgi, fødetenester på nivå med dag- og anestesitilbod, i tillegg til nødvendige røntgen- og laboratorietenester. ha livskraftige nærsjukehustenester i Florø. ha eit godt, styrka og desentralisert tilbod innan psykiatri, geriatri, rusomsorg, rehabilitering og for kronisk sjuke. støtte opp om rekrutteringstiltak innan tannhelsetenesta og medverke til opptrapping av utskifting av utstyr. yte tilskot til krisetelefon og krisesenter. styrke arbeidet for betre folkehelse i fylket. utvikle samspelet mellom dei frivillige organisasjonane og dei offentlege aktørane i helsevesenet. stø opp om utviklinga av Hauglandssenteret og Livsmeistringssenteret på Skei. oppretthalde ambulansebåtane på kysten. at ambulansar og ambulansetenester må vere tilstades i alle kommunar i fylket. KULTUR I eit liberalt samfunn er ein større kultursektor og eit kreativt samfunn eit mål i seg sjølv. Kultursektoren har eit stort potensiale. Venstre er for ei styrking av den lokale og regionale sjølvråderetten innanfor kultursektoren. For Venstre er kulturpolitikken limet som utviklar og bind menneska og lokalsamfunna saman. Dei frivillige laga og organisasjonane er ei berande kraft i utviklinga av dette fellesskapet. Musea i fylket er ein sentral del av fylket sitt kulturtilbod og er viktige for å ta vare på og formidle kulturminna våre. Den nye stiftinga Musea i Sogn og Fjordane er ein viktig støttespelar for kommunane og dei mange historielaga i fylket. God kjennskap til vår eigen lokalhistorie er ei viktig plattform i møte med ei stadig meir globalisert og mangfaldig verd. Det er viktig at Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane har eit godt samarbeid med kulturavdelinga og kulturorganisasjonane i kommunane. Fylkesbiblioteket og dei lokale biblioteka er ein annan viktig kulturinstitusjon i fylket. I tillegg til å kunna tilby ulike former for kultur er biblioteka ein viktig møteplass i 11

12 lokalsamfunna. Det er ofte den første kulturinstitusjonen barn og unge møter, og det er ei kjelde til kunnskap om norsk kultur og samfunnsliv for nye innbyggjarar frå andre kulturar. Fylkesbiblioteket er ein viktig kompetansebyggjar og koordinator for dei lokale biblioteka. Biblioteka i fylket har eit særskilt ansvar for å formidla og fremja nynorsk og nynorsk litteratur. Allment tilgjengelege og offentlege bibliotek er grunnleggjande for ytringsfridom og demokrati. For Venstre er gode og varierte kulturtilbod til barn og unge viktig. Eit tidleg møte med kultur er med på å byggje identitet og medverkar til at ein blir medveten om kvar ein kjem frå og kven ein er. Den kulturelle skulesekken er ein sentral del av fylket si satsing på dette området, og det er viktig for Venstre at den er sikra gode arbeidsvilkår. Ungdommens kulturmønstring gjev ungdom høve til sjølv å prøve seg som utøvande kunstnarar, og gjennom Fylkesting for ungdom lærer dei seg engasjement, deltaking og samfunnsansvar. Alle er viktige eigenskapar å ha med seg inn i vaksenlivet. Venstre vil stimulere og styrkje ulike kulturformer som næringsveg, og som støtte til andre politiske målsetjingar. Dei utøvande kunstnarane som bur i fylket er ein viktig ressurs som er med på å gjere Sogn og Fjordane til det kulturfylket vi er. Det er viktig at fylkeskommunen har ein bevisst strategi om å gjere seg nytte av desse kunstnarane i sitt kulturarbeid. Friluftsliv vert stadig viktigare, og ein ser at nærleik til gode friluftstilbod er viktige moment for tilflyttarar til fylket. Friluftsliv er ein viktig faktor for identitet og kulturarv, og bidreg til forståing av kor viktig det er at vi har urørd natur og miljø. Eit godt og aktivt friluftsliv bidreg til god helse. Venstre vil: at fylkeskommunen skal vere ein pådrivar for å ta vare på og utvikle freda og verneverdige bygg, byggningsmiljø og natur, til gagn for by og tettstadutvikling. Fylkeskommunen må samtidig arbeide inn mot statlege myndigheiter for å få midlar til dette arbeidet. følgje opp fylkeskommunen sine forpliktingar når det gjeld Opera Nordfjord og stiftinga Musea i Sogn og Fjordane. vil at løyvingane til ulike kulturformål skal kanaliserast slik at dei bidreg til kvalitet, mangfald og breidde, og slik at dei gjer kulturaktørane uavhengige av politiske meiningar og føringar. vil arbeide for langsiktige og gode tilskotsordningar som sikrar stabile rammevilkår for mottakarane. prioritere barn og unge ved tildeling av midlar. prioritere tilskot til aktivitet framfor tilskot til drift. stø opp om Fylkesbiblioteket, blant anna ved å arbeide for å oppfylle føringane i Strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og Fjordane stø opp om Sogn og Fjordane Teater si verksemd. at fylket held fram med satsinga si på barn og ungdom med Den kulturelle skulesekken, ungdomen si kulturmønstring og fylkesting for ungdom. utvikle samspelet mellom amatørkreftene og dei profesjonelle aktørane. Venstre vil arbeide for at Bokbåten kan sikrast driftsgrunnlag i fylket. støtte arbeidet med visningsbygg på Tusenårsstaden Gulatinget. 12

UTKAST TIL PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 2011-15

UTKAST TIL PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 2011-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 UTKAST TIL PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 2011-15 VENSTRE SIN STÅSTAD MENNESKET I SENTRUM.

Detaljer

Eit liberalt Sogn og Fjordane

Eit liberalt Sogn og Fjordane Eit liberalt Sogn og Fjordane «Menneske er viktigare enn system. Venstre prioriterer folk først.» Marit Barsnes Krogsæter Venstre sin fylkesordførarkandidat i Sogn og Fjordane Ny vekst i Sogn og Fjordane

Detaljer

PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 2007

PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 2007 0 0 Sak : Fylkestingsprogram. PROGRAM FOR FYLKESTINGSVALET 00 (utkast) VENSTRE SIN STÅSTAD MENNESKET I SENTRUM. Respekten for enkeltmennesket og ansvar for fellesskapet er Venstre sin grunntanke. Venstre

Detaljer

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP Alle skal med Bremanger Arbeidarparti 2007 2011 Arbeidarpartiet sine mål er å sikre likeverdige levekår, slik at alle får størst mogleg fridom til å leve eit liv i samsvar med eigne ynskje og behov. Dette

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing.

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing. KrF-program 2015-2019 KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn, der alle har lik verdi, opplever rettferd, og at ressursane vert forvalta ansvarleg til beste for alle menneske. Sogn og Fjordane;

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Vi vil byggje. kunnskapssamfunnet. Gunvald Ludvigsen. Sogn og Fjordane Venstre sin 1. kandidat

Vi vil byggje. kunnskapssamfunnet. Gunvald Ludvigsen. Sogn og Fjordane Venstre sin 1. kandidat Vi vil byggje kunnskapssamfunnet Gunvald Ludvigsen Sogn og Fjordane Venstre sin 1. kandidat Fylkesbrosjyre Sogn og Fjordane.indd 1 03-07-09 15:59:08 Venstre vil flytte ei rekkje offentlege oppgåver ned

Detaljer

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Fylkesrådet for funksjonshemma. www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma www.sfj.no Årsmelding 2011 Fylkesrådet for funksjonshemma. Fylkesrådet for funksjonshemma i Sogn og Fjordane er eit rådgjevande organ for fylkeskommunale,

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014

Revidering av programområder for Kulturelt utviklingsprogram 2014 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12991-1 Saksbehandlar: Tone Stedal Haugland Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 18.03.2014 Revidering av programområder for Kulturelt

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Program for Bømlo Venstre

Program for Bømlo Venstre Program for Bømlo Venstre for perioden 2015-2019 Folk først! Venstre er Noregs eldste parti, og har stått bak liberale reformer som parlamentarisme, religionsfridom, juryordninga og ålmenn røysterett.

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september

Regionreform status. Trond Nerdal fylkesrådmann. Fellesmøte 28. september Regionreform status Trond Nerdal fylkesrådmann Fellesmøte 28. september Intensjonsplanen signert 15. september Innleiing Fylkeskommunane i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vil slå saman dei tre

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane

Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 25.11.2015 Sak nr.: 15/11996-2 Internt l.nr. 51548/15 Sak: 135/15 Tittel: Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Behandling: Frå fylkesrådmannen låg det føre slik

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først.

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Sveinung Rotevatn førstekandidat for Venstre i Sogn og Fjordane 99731_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 02.07.13 09:01 Sats på kunnskap

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kommunevalprogram. Vik Senterparti

Kommunevalprogram. Vik Senterparti Kommunevalprogram 2011 Vik Senterparti GRUNNSYN Senterpartiet vil at Noreg skal byggja si framtid på dei kristne og humanistiske verdiar, den nasjonale arven og eit levande folkestyre. Målet for Senterpartiet

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007

MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007 MÅLA FOR NORSK SAMFERDSEL Kursdagane ved NTNU Samferdsel 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp), Trondheim 3. januar 2007 Om samferdsla Samferdsel er ein viktig føresetnad for busetnad, næringsutvikling

Detaljer

Finnøy framleis aleine?

Finnøy framleis aleine? Finnøy kommune Finnøy framleis aleine? Vurdering av konsekvensar Finnøy Mål og prioriteringar Som eigen kommune vil mål og prioriteringar i gjeldande styringsdokument liggje til grunn. Hovudmål i kommuneplanen:

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

SOGN OG FJORDANE VENSTRE SITT PROGRAM 2003-2007

SOGN OG FJORDANE VENSTRE SITT PROGRAM 2003-2007 SOGN OG FJORDANE VENSTRE SITT PROGRAM 2003-2007 VENSTRE SIN STÅSTAD- MENNESKET I SENTRUM Fridom for den einskilde og ansvar for kvarandre er grunntanken i Venstre sin sosialliberale politikk. Det ideologiske

Detaljer

EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD

EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD SIS Samarbeidsforum i Sunnfjord EIN HEILSKAPLEG SKULESTRUKTUR FOR VIDAREGÅANDE SKULE I SUNNFJORD Pressekonferanse i samband med at SIS presenterer ei fråsegn om skulestruktur i Sunnfjord til fylkesordførar

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund

Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund UTKAST - arbeidsdokument Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Modalen, Radøy og Solund Innleiing Dette er eit notat som oppdaterast fortløpande med omsyn

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

SKULEBRUKSPLAN FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I SOGN OG FJORDANE 2013 2024 HØYRING FRÅ SAMARBEIDSFORUM I SUNNFJORD

SKULEBRUKSPLAN FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I SOGN OG FJORDANE 2013 2024 HØYRING FRÅ SAMARBEIDSFORUM I SUNNFJORD Sogn og Fjordane fylkeskommune Sentraladministrasjonen Fylkeshuset Askedalen 2 6863 LEIKANGER Samarbeidsforum i Sunnfjord Førde 24.april 2013 SKULEBRUKSPLAN FOR VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer