Akershus universitetssykehus HF. - Resultater 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akershus universitetssykehus HF. - Resultater 2013"

Transkript

1 Akershus universitetssykehus HF - Resultater 2013

2 Resultater i 2013 for Akershus universitetssykehus Geriatri/Generell indremedisin Geriatri er et satsningsområde i Strategisk utviklingsplan I november åpnet medisinsk divisjon en ny fagavdeling for geriatri og generell indremedisin (GIM) i Nye Nord på Ahus. Hensikten med opprettelsen av den nye avdelingen har vært todelt. I 2013 hadde sykehuset behov for å tilføre medisinsk divisjon en større senge- og behandlingskapasitet. Avdelingen begynte med 7 senger og ved utgangen av året ble det driftet 30 senger. Det har vært et ønske om å etablere et spisset fagtilbud inn mot den indremedisinske eldre pasient. Et av avdelingens hovedmål for 2014 er å videreutvikle potensialet i dette fagmiljøet til det beste for de eldre pasientene i vårt opptaksområde. Endokrinologi Endokrinologisk avdeling (avdeling for hormonsykdommer) har et nyopprettet tilbud til overvektige fra 2013 fedmeklinikk. Dette er et tverrfaglig tilbud hvor ernæringsfysiolog, lege, fysioterapeut, psykolog og sykepleier med spesialkompetanse på motivasjon er involvert. Det satses på behandling i grupper og i 2013 har vi gjennomført 6 grupper med 66 deltakere + i tillegg har 300 pasienter vært til vurderingssamtale. En registerstudie for pasienter med sykelig overvekt er også etablert og kan gi mye spennende data. Diabetesteamet har fått en ny etterlengtet ressurs, en klinisk ernæringsfysiolog i 50 % stilling, og har hatt flere karbohydratvurderingskurs for pasienter med diabetes. Dette er et nyttig verktøy i hverdagen til pasienter med diabetes. I tillegg har diabetesteamet deltatt i samarbeidsprosjekt med Stovner og Alna bydel hvor vi har hatt pasientopplæringskurs til fremmedspråklige på urdu og somali til pasienter med type II diabetes. Diabetesteamet på Ahus er involvert i pilotprosjektet Transisjon barn- voksne med diabetes for å forberede barna på overføring til voksen poliklinikken. Lunge Lungeavdelingen har utarbeidet et helhetlig pasientforløp kols. Dette har blant annet resultert i: Implementert kols i veiledende behandlingsplan Utarbeidet Pleie- og omsorgsmeldinger i samarbeid med kommuner/bydeler Utarbeidet en E bok(link) om kols som informasjon til pasienter / pårørende

3 Infeksjon Avdelingen hadde i 2013 spesielt fokus på å bygge opp og videreutvikle medisinsk faglig kompetanse i sykepleiegruppen. Et eget 40 timers intensiv kurs i infeksjonsmedisin over 3 uker er utviklet og første kull har gjennomført. Kurset er praksisnært og rettet mot de kliniske problemstillingene som ofte sees i en infeksjonsmedisinsk avdeling. Avdelingen har i inneværende år befestet ambisjonen om å bli ledende sykehus på behandling av virale hepatitter og har innført non-invasiv metodikk for leverfibrose og lever cirrhose (fibroscan) evaluering, og fått mye erfaring i denne metodikken. Avdelingen har videre vært førende i utviklingen av nasjonale retningslinjer for behandling av hepatitt C. Onkologi Kreftavdelingen har i 2013 hatt særskilt fokus på god og kvalitetssikret pasientinformasjon. Kreftbehandlingen skreddersys i stadig større grad til den enkelte pasient. Derfor har det oppstått et stort behov for individuelt tilpasset informasjon om sykdom, behandling og en rekke andre områder som er viktige for kreftpasienter. Avdelingen har derfor gjennomført prosjektet Pasientens bok. Pasientens bok inneholder skriftlig informasjon individuelt tilpasset den enkelte kreftpasient som behandles ved avdelingen. Arbeidet er nå avsluttet og boken er tatt i bruk. Innholdet i boken planlegges videre lagt ut på avdelingens nettside. Fordøyelsessykdommer I september kom det en professor/amanuensis på plass. Dette var viktig for å gi avdelingen muligheter til å heve kompetansen og videreutvikle forskningsaktivitet innen kroniske tarmbetennelser. Avdelingen er en av hovedaktørene i en multinasjonal studie, som har blitt tildelt EU midler, der det forskes på etiologi innen IBD. I dette viktige arbeidet er det etablert samarbeid med blant annet epigen og forskningsavdelingen. Intern i avdelingen forskes det også på IBD innen etiologi, samt utvikling av nye verktøy innenfor diagnostikk og monitorering av sykdomsforløp. Dette gjør avdelingen til en av de største, kanskje den største, dialyseavdelingen i Norge. I 2013 videreutviklet avdelingen konseptet med selvdialyse/hjemmedialyse og dette er nå godt etablert i avdelingen med et opplæringsprogram og en dokumentasjonsdel tilpasset dette opplæringsprogrammet. Medisinsk overvåkning I utgangen av året (2013) var 13 % av alle våre pasienter involvert i selvdialysen/hjemmedialysen. Dette medfører at vi kan tilby en mer fleksibel behandling, da disse pasientene klarer mer av sin behandling på egenhånd. Noe som gjør at pasientene ikke blir så avhengig av hjelp fra personalet. Medisinsk overvåkning (MO) startet opp som egen avdeling januar Etablering av felles medisinsk overvåkning har bidratt til en bedre ivaretakelse av den kritisk syke pasient. MO hadde i 2013 ca 1390 opphold med godt over 3000 liggedøgn. Lungeavdelingen og infeksjonsavdelingen er de største brukerne. Nyreavdelingen Dialysen utførte i dialyser mot i 2012, dette tilsvarer en stigning på ca 9 %. Nevro Nevroklinikken har videreført en sterkt positiv utvikling gjennom 2013, med vektlegging av kvalitet, reduserte ventelister og fristbrudd,

4 bedret kontinuitet i bemanning, redusert sykefravær og reduserte AML brudd. Samt rekruttering av spesialisert kompetanse og utvikling av behandlingstilbud innen Parkinson og hjerneslag. Avdelingen har initiert og videreført prosedyre for forebygging av fall for inneliggende pasienter, prosjekt for verdi og etikk. Avdelingen initierer og leder (nasjonalt) ny intervensjonsstudie mot Alzheimers sykdom og videreutvikler høy forsknings- og utvikings aktivitet med innovasjons- og forskningspublikasjoner innen forskningsenheten, klinisk nevrofaglig forskningsruppe (CNG). Behandlingslinjene er prosedyrebasert og revideres fortløpende, klinikken har landets største enhet for akutt hjerneslag med svært kort dør-nål tid for trombolyse (propp-løsende behandling), flest intravenøse trombolyser og blant enhetene med høyest andel trombolyser. Vi gir et avansert nevrorehabiliteringstilbud under og etter akuttoppholdet, der særlig tilbud om kognitiv rehabilitering er utviklet i Hjerte I september startet avdelingen med høyeresidig hjertekatetrisering. Hovedformålet med dagens høyresidige hjertekateterisering er å vurdere årsaker til pulmonal hypertensjon og utredning i forbindelse med medfødte hjertefeil som medfører lekkasjer mellom hjertekamrene. Undersøkelsen gir oss ikke bare informasjon om høyre side av hjertet, men også om hjertefunksjon på venstre side via såkalt innkilt lungevenetrykk. Pulmonal hypertensjon (økt trykk i lungepulsåren) og tilslutt et sviktende høyre hjertekammer gir en svært dårlig prognose. Halvparten av pasientene med pulmonal hypertensjonhar sin årsak fra hjertets venstre side og ca. en tredjedel fra lungesykdommer. Per i dag er det ingen spesifikk behandling av denne typen pulmonal hypertensjon, bortsett fra målrettet behandling mot hjertets venstre side og lungesykdommen. På den annen side har det i løpet av siste decennium blitt utviklet effektiv og livsforlengende behandling av primær pulmonal hypertensjon og enkelte sekundære former, f.eks ved sklerodermi. En forutsetning for å ta i bruk disse medikamentene er høyresidig hjertekateterisering. En kardiologs problem vil alltid være å finne ut hvorvidt årsaken til den pulmonale hypertensjonen er fra lungekretsløpet (prekapilær) eller fra venstre side av hjertet (postkapilær). I de aller fleste tilfeller kan dette utredes med klinisk avansert ekkokardiografi, men i enkelte tilfeller trenger vi å få utført en diagnostisk høyresidig hjertekateterisering. Vi har 30 dagers overlevelse for hjerteinfarktpasienter ved Ahus, som ligger godt over landsgjennomsnittet. Senter for kliniske fellesfunksjoner Langliggerteamet Langliggerteamet er et tverrfaglig sammensatt team med yrkesgruppene: ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, prest og sosionom. Alle er organisatorisk tilknyttet senter for kliniske fellesfunksjoner. Målet med teamet er et bedre tverrfaglig og systematisert tilbud til pasientene som defineres som langliggere, unge pasienter med flere inngrep og eldre mennesker innlagt for medisinske lidelser med høy grad av komorbiditet, inneliggende over 14 dager. Langliggerteamet gjennomførte en pilot i 2012, for å avklare om det er et reelt behov, og har siden fortsatt driften. Sengeområdene er svært fornøyde med tilbudet. De ser at behandlingen blir bedre koordinert, et tettere samarbeid rundt pasienten, økt fokus på mobilisering, og bedret dialog med kommunale instanser ved utreise. Kirurgisk divisjon Kar/thorax avdelingen Det er stort fokus på pasientsikkerhet og kvalitet innenfor kirurgi. Det er derfor gledelig at 60 % av alle lobectomi operasjoner gjøres thorascopisk, mens landsgjennomsnittet er ca 20%. Det er gjort mye arbeid for å bedre pasientforløpene innen for beinamputerte med opprettelsen av poliklinikk. En poliklinikk som gir tilbud om tverrfaglig oppfølging og trening hver uke inntil pasienten reiser til rehabiliteringsplass for protesetilpasning. Poliklinikken gir tilbud til primærhelsetjenesten (fysio/spl. tj.) om å delta for å overføre kunnskap og ferdigheter. Noe som gir et kortere postoperativt forløp, bedre struktur og styrket oppfølging av denne pasientgruppen. Det er i 2013 blitt utført flere stentgraft operasjoner i abdominale aorta (EVAR) som øyeblikkelig hjelp. Tidligere har det bare vært gjort elektivt.

5 Sentraloperasjonen (SOP) Det er et stort behov for operasjonssykepleiere. Nytt i 2013 var derfor rekruttering til operasjonssykepleiefaget med tilbud om utdanningsstillinger for videreutdanning i operasjonssykepleie. Dette har resultert i rekordstor økning i søkermassen. I denne forbindelse har det vært gjennomført et pilotprosjekt/samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Sentraloperasjon (SOP) med utvalgte bachelorstudenter i sykepleie som er i kirurgisk praksis i 2. året får hospitere i to uker i SOP. Bakgrunnen for prosjektet er at HiOA har utvidet antall studieplasser som krever flere praksisplasser, samt operasjonsavdelingens behov for å rekruttere til yrket. Tilleggseffekter av prosjektet vil bl.a. være økt kunnskap og forståelse for pasienten i det operative forløpet, spesialsykepleieres kompetanse, operasjonsavdelingens rolle i sykehuset (og samfunnet), tverrprofesjonell samhandling samt mulighet for å skape interesse for SOP som framtidig arbeidssted. sørge for opplæring og sertifisering av personale på Ahus og ute i kommuner og bydeler knyttet til Ahus. Anestesi avdeling Gastrokirurgisk avdeling Postoperativ seksjon(po) gjennomførte en pasienttilfredshetsmåling i 2012, og resultatene ble analysert i en masteroppgave ved Høgskolen i Gjøvik i Resultatene viser at pasientene i stor grad / svært stor grad er tilfreds med den behandling og pleie de får under oppholdet på PO. De er mest tilfreds med personalets kompetanse og ivaretakelse og minst fornøyd med informasjon og smerter når de våkner etter operasjonen. Emnekurs for fastleger. Hele 1/3 av fastlegene i opptaksområdet (totalt er det over 300 leger) deltok på emnekurs, 20 tellende kurstimer. Formål var å styrke henvisnigsforløpet. Prosjekt Langtids mekanisk ventilasjon settes i system for hjemmerespiratorpasienter startet 1. mars 2013 og varer til og med 28. februar Hensikten er å kvalitetssikre tjenesten for denne pasientgruppen, og de viktigste oppgavene er å Pas koordinator: som den første avd på Ahus (en av de få i landet) fikk vi ansatt denne stillingen (til colorectalcancer mht forløp). SPL pol klinikk - opprette SPL pol klinikk (sårpol) får takst for dette! Oppstart komplikasjonsregister - de første tallene ble trukket ut i desember Palliativt senter Palliativt senter ble etablert ved årsskiftet 2012/2013. Med etableringen av Palliativt senter får den palliative pasient i vårt opptaksområde et helhetlig palliativt tilbud med en aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer i et tverrfaglig miljø. I november 2013 ble palliativ sengeenhet på Nordbyhagen åpnet med 5 senger i Nye Nord som første del i en styrt opptrappingsplan til 15 senger. Fra samme dato har legetjenesten hatt døgnvakt 24/7 med legevisitt 7 dager i uken. Samling av funksjonene og kompetanse i Palliativt senter øker det kvalitative tilbudet til den palliative pasientgruppen i vårt opptaksområde. Nykommeren i kirurgisk divisjon er tatt godt imot av pasienter, pårørende og øvrige samarbeidende avdelinger. Palliativt senter er godkjent som utdanningssted for palliasjon.

6 Kvinneklinikken Fødselsrekord ved Kvinneklinikken Fødeavdelingen ved Ahus er en av landets største avdelinger med nærmere 5000 fødsler i året. I 2013 ble det registrert 4665 fødsler mot 5265 året før, en markert nedgang barn kom til verden på Ahus. De siste årene har sommermånedene vært uvanlig travle. I juli var det 514 fødsler ved avdelingen, noe som er ny månedsrekord. Til sammenligning var det i juni 405 fødsler og i august 406 fødsler. Aborter Reservasjonsretten for leger har vært et tema nasjonalt i Ved Ahus ble det mottatt 1995 abortbegjæringer i Totalt ble det gjennomført 1449 aborter, hvorav 21% kirurgiske. Abortsøkende behøver ikke henvisning fra primærhelsetjenesten, men kan kontakte Kvinnekklinikken direkte. Noe som også er det normale. Ca 70% av de abortsøkende tok direkte kontakt i Kvalitetsarbeid - fødselsrifter Et kvalitetsforbedringsprosjekt med mål om å redusere antall store fødselsrifter til under 2% ved fødeavdelingen ble i gangsatt i Dette har vært et nasjonalt satsingsområde i flere år, hvor mange fødeavdelinger har deltatt. I 2013 klarte man å redusere antall rifter fra 3,5 til 2,4%. Flere av tiltakene som ble iverksatt videreføres i 2014 for å nå målet om å komme under 2%. Barne- og ungdomsklinikken Ungdomsmedisin Prosjekt ungdomsmedisin har i 2013 handlet om utvikling, brukermedvirkning og nettverksbygging. Hovedoppdraget i prosjektet var å utvikle en modell for gode overganger mellom barne- og ungdomsklinikk og voksenklinikk. Det er velkjent at dette er et sårbart punkt for ungdom med langvarige helseutfordringer. I 2013 ble det utviklet et kunnskapsbasert transisjonsprogram for å sikre bedre overganger. Transisjonsprogrammet innbefatter en systematisk retningslinje som tydeliggjør ansvar og oppgaver for begge avdelinger, og en bank med skriftlig informasjonsmateriell til ungdom. Både retningslinjen og materiellet er på tvers av diagnoser, men kan tilpasses spesielt. Ungdomsrådet, sykehusets brukerorgan for ungdom med representanter i alderen år, har vært sterkt medvirkende med innspill til transisjonsprogrammet. Ungdommene har kommet med råd for å gjøre det så ungdomsvennlig som mulig har for øvrig vært et aktivt år for Ungdomsrådet. De har deltatt på ulike konferanser med egne innlegg, og hatt møter med blant annet med Barneombudet, Brukerutvalget i Helse Sør-Øst, og daværende partileder Erna Solberg. Prosjektet og Ungdomsrådet har fått mye ekstern oppmerksomhet, og prosjektet har også bidratt mye eksternt med foredrag, kompetansebistand og nettverksbygging. En gledelig nyhet på tampen av 2013 var at Helsedirektoratet gikk inn med midler til prosjektet og nå finansierer en pilot av transisjonsprogrammet innen diagnosegruppen diabetes i Ny behandlingspraksis ved bronkiolitt Bronkiolitt er en infeksjon i de små luftveiene nederst og ytterst i lungene og rammer i hovedsak barn under 2 år. Vinteren 2013 introduserte vi ved Barne - og ungdomsklinikken nye retningslinjer for vurdering og behandling av bronkiolitt, basert på nyeste forskning. Bakgrunnen for nye retningslinjer var at mange barn ble innlagt med bronkiolitt, men bare halvparten fikk behandling som tilsa behov for sykehusinnleggelse. Med andre ord fikk mange barn et unødvendig opphold på sykehus. Nye retningslinjer skulle hjelpe leger til å vurdere hvilke pasienter som virkelig trengte innleggelse, uten at man økte risikoen for de barna man sendte hjem. Resultatet viste at vi la inn ca 30% færre pasienter, uten at det ble registrert farlige episoder hos de som ble sendt hjem. Vi lærte opp foreldre i nesestell, og utstyrte dem med jordmorsug (enkelt nesesug) for å gi dem bedre behandlingsmuligheter hjemme. I tillegg har vi klart å redusere unødvendig behandling på innlagte barn. Leger og sykepleiere gir gode tilbakemeldinger på de nye retningslinjene og en behandlingspraksis som er til det bedre for både barn og foreldre. Divisjon psykisk helsevern Fag-PULS Fag-PULS er gjennomført i divisjon psykisk helsevern for første gang i Fag-PULS er en medarbeiderundersøkelse som gir hver enhet en direkte tilbakemelding om medarbeidernes vurdering av kvaliteten i tjenestene, og er således viktig i kvalitetsarbeidet i divisjonen. Fag-PULS etablerer også en tydelig kvalitetsstandard, og involverer alle ansatte. Spørreundersøkelsen setter dermed fokus på fag og kvalitet, og gir en enhetlig standard for hele divisjonen, alle avdelinger og alle ansatte.

7 Åpen dialog i nettverksmøter - Brukermedvirkning og ivaretakelse av pårørendes rettigheter ved Avdeling spesialpsykiatri Avdeling spesialpsykiatri (ASP) har innført åpen dialog i nettverksmøter som en fast del av behandlingstilbudet til avdelingens pasienter. Dette er en møteform der det er pasienten selv som setter dagsordenen og bestemmer hvem som skal være med i møtet. I en åpen dialog stiller alle møtedeltakere på like fot, behandlere/personale har ingen særskilt ekspertrolle. Målet med nettverksmøtene er å bidra til en felles forståelse av pasientens og nettverkets utfordringer, mobilisere til ressurstenkning og mestringsfokus, og sammen å finne frem til aktuelle tiltak. Tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende er positive. Ny praksis i BUP gir kortere ventetid Avdeling BUP har i 2013 etablert en ny praksis for samhandling mellom poliklinikkene og døgnenhetene i avdelingen. Resultatet er at lange ventelister til døgnbehandling er avviklet. Poliklinikkene og døgnenhetene samarbeider nå tettere, og tar et felles ansvar for hver pasient. Dette medfører også at kommunikasjonen med pasientene og foresatte blir enklere og tydeligere. Pasient og foresatte vil oppleve et mer helhetlig behandlingstilbud, og kunne være trygg på at best mulig behandling blir gitt på riktig sted og på riktig nivå. Ny praksis vil også gjøre det lettere for kommunene å planlegge sitt tilbud, og å samarbeide med avdeling BUP rundt den enkelte pasient som behøver døgninnleggelse. Ortopedisk klinikk (ortopedisk avdeling) Ortopedisk avdeling blir ortopedisk klinikk Høsten 2013 ble det besluttet å skille ortopedisk avdeling ut fra kirurgisk divisjon, til egen klinikk. 1 januar 2014 stod ortopedisk klinikk på egne bein, økonomisk og organisasjonsmessig løsrevet fra kirurgisk divisjon. Fast track -hoftebrudd Brudd i øvre ende av lårbeinet rammer oftest eldre og syke mennesker og må anses som en alvorlig skade med ikke ubetydelig risiko for komplikasjoner og varig funksjonsnedsettelse. Ortopedisk klinikk ved Ahus behandler ca 800 av disse pasientene hvert år, og er med dette den klinikken med flest slike operasjoner i Norge. Ortopedisk klinikk ved Ahus tok høsten 2013 i bruk et såkalt fast -track pasientforløp med standardisering og optimalisering av hele behandlingstilbudet fra ankomst sykehus til utskrivelse og kontroll for disse pasientene. Arbeidet med å få til et helhetlig behandlings- forløp for denne pasientgruppen startet allerede i Planlegging og gjennomføringen av prosjektet har vært omfattende, da det involverer svært mange fagområder utenfor ortopedi. Alt fra ambulansetjeneste, til lege og sykepleietjenesten, radiologi, mottak, fysioterapi, anestesi og flere har vært og er sentrale bidragsytere Til tross for et omfattende og krevende arbeid med involvering og avhengigheter har ortopedisk klinikk/avdeling fått til et godt fast-track forløp for denne pasientgruppen. Forventete gevinster for Ahus og pasienter med hoftebrudd vil være: - Effektivisering av behandling - Tidsbesparelse for sykepleiere og leger - Bedret pasientsikkerhet - Reduksjonen av den preoperative liggetiden - Færre komplikasjoner - Raskere rehabilitering - Flere pasienter som når preoperativt funksjonsnivå

8 Divisjon for diagnostikk og teknologi DDT Kvalitet og akkreditering Laboratoriene har stort fokus på kvalitet, og har utvidet akkrediteringen til å omfatte flere avdelinger. Innføring av innlegging av blodkulturer til inkubasjon på ettermiddag, kveld og natt. Kortere svartider på prøver I løpet av 2013 har TLMB og MIKS samarbeidet om å endre rutiner for inkubering av blodkulturene ved sykehuset. Et samarbeidsprosjekt initiert av MIKS mellom de to avdelingene har medført at blodkulturene settes direkte i i nkubatorskap etter prøvetakning / mottak i felles prøvemottak på ettermiddag, kveld og natt. Dette har bidratt til å forkorte svartidene. Først i Norge med molekylærbiologisk diagnostikk av diarésykdom! Bakteriologisk seksjon ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern har i samarbeid med genteknologisk seksjon ved Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi tatt i bruk ny metode for påvisning av tarmpatogene mikrober: bakterier, virus og parasitter. Tradisjonelle metoder kan være både tid- og arbeidskrevende. Ahus har nå tatt i bruk en PCR (polymerase chain reaction) basert metode, som i de fleste tilfeller vil føre til kortere analysetid og forbedret diagnostikk. Det reduserer også behovet for å sende prøver til andre laboratorier for påvisning av Norovirus. Blodgivere i fokus, flere tappestasjoner Aktiviteten på Stensby tappestasjon er overført til Jessheim tappestasjon og Blodbussens stoppested på Eidsvoll. Svært mange av blodgiverne har fulgt oss til de nye tappestedene. Vi er veldig takknemlig for dette da det bidrar til at vi har tilstrekkelig blodprodukter til våre pasienter. Gullgiverfest Det ble arrangert gullgiverfest for blodgiverne i oktober Gullgiverfesten var til ære for blodgivere som har gitt blod 80 ganger eller mer, og da er man i et eksklusivt selskap vel verdt å ta vare på. Det var viktig for sykehuset gjøre stas på disse personene for å markere hvor mye blodgiverne betyr for samfunnet. Blodlager Planlagt oppstart av plasmatapping av blodgivere for best mulig tilpasset blodlager. Enhet for utvikling Satsing på utdanning av helsepersonell Akershus universitetssykehus har i 2013 satset på å øke kompetansen innen kunnskapsbasert praksis. 35 ansatte fra ulike yrkesgrupper har gjennomført videreutdanning innenfor dette fagområdet. Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov, bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre. Som oppfølging er det satt i gang mange forbedringsprosjekter, og vi arbeider med å dokumentere effektene. Vi har et stort behov for spesialsykepleiere, og er avhengig av at egne ansatte utdanner seg innen anestesi-, intensiv-, operasjons-, kreft-, nyfødtog allmennsykepleie. Derfor har vi opprettet utdanningsstillinger. Det gis studiesosiale vilkår med tarifflønn under utdanningen og rettigheter som for vanlige ansatte. For å bidra til å utdanne helsefagarbeidere og rekruttere til helseforetaket, ble det for første gang i 2013 ansatt åtte lærlinger innen helsearbeiderfaget. Denne utdanningen erstatter den tidligere hjelpepleierutdanningen. Sykehuset tar med dette et samfunnsansvar for å møte noe av framtidens behov for helsepersonell. Helsefremmende tiltak for å leve bedre med langvarige helseutfordringer Avdeling helsefremmende har medvirket i pilotprosjektet Ung medvirkning og mestring. Målet er å gi ungdom fra år og deres foresatte tilbud om gruppesamtaler på tvers av diagnoser. Programmene med fokus på mestring og livskvalitet er prøvd ut i regi av Ahus og spres nasjonalt. Prosjektet viser hvordan Ahus bidrar til å utvikle metodikk for å gi utsatte grupper og deres pårørende en arena for å oppdage egne ressurser og nye muligheter til å leve et godt liv. En annen del av prosjektet er å gi fagpersoner økt kompetanse i møtet med ungdommer og deres pårørende. Som medlem av Norske helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH) har vi fokus på helsefremmende tiltak rettet mot pasienter, pårørende og ansatte.

9 Økt kvalitet og sikkerhet med filmbasert e-læring for helsefag. Det ble på kort tid produsert 30 kurs og arbeidet fortsetter i 2014 med 20 nye kurs. Vi er et høyteknologisk sykehus med mye bruk av medisinsk-teknisk utstyr. Det kommer pasientene til gode, men det forutsetter høy kompetanse hos helsepersonellet. For å øke kvaliteten og sikkerheten ved bruk av medisinsk-teknisk utstyr besluttet sykehusledelsen i 2013 å satse på en ny type opplæring: filmbaserte e-læringskurs. E-læringskurs Beredskap Vi er allerede kjent for utstrakt bruk av e-læring i kompetanseutviklingen. Fordelen med de nye filmbaserte kursene er at de gir tydelig og realistisk instruksjon, rask innlæring og inspirerende opplæring. Det tar bare fem til ti minutter å gjennomføre de fleste kursene. Akershus universitetssykehus HF har utviklet E-læringskurs Beredskap med alle ansatte som målgruppe. Akershus universitetssykehus er det første sykehus i Norge som gjør dette. Kurset er interaktivt med kombinasjon av film- og lydfil knyttet til lysbildene og gir en engasjerende presentasjon av et alvorlig tema og det er kollegaene våre som deltar i filmsekvensene. Bakgrunnen for å utvikle et E-læringsprogram Beredskap ved sykehuset var å sikre at alle ansatte skulle få et minimum av kjennskap til planverk og håndtering av beredskapshendelser, slik at pasientsikkerheten til enhver tid ivaretas. Utviklingen er gjennomført i et samarbeid mellom instruktører i klinikkene, ingeniører fra Medisinsk teknisk avdeling og ressurspersoner i Avdeling

10 Fra venstre administrerende direktør ved Ahus Øystein Mæland, Jorun Rugkåsa, Christopher Steph Inchely, Torbjørn Omland Forskning Sterk økning i forskningsaktiviteten ved Ahus Det har de siste ti årene vært en sterk økning i forskningsaktiviteten ved Ahus, og sykehuset har flere forskningsgrupper som driver forskning på et høyt internasjonalt nivå. Ahus har siden universitetssykehusfunksjonen ble etablert i 2001, hatt en raskt stigende produksjon av publikasjoner og doktorgrader. Hele 12 forskningsprosjekter mottar regionale forskningsmidler fra 2014 og tre år fremover. Av disse er seks knyttet til finansiering av doktorgradsstipendiater, fire til post doc stipendiater, en til finansiering av regionalt nettverk, mens en er i kategorien åpen prosjektstøtte. Dette gir en innvilgelsesprosent på hele 27 %. Ahus er derfor også dette året det offentlige sykehuset i Helse Sør-Øst som har høyest innvilgelsesprosent. I 2013 utarbeidet sykehusets forskningsutvalg en forskningsstrategi for perioden 2012 til Sykehuset har som mål at forskning, utvikling og undervisning skal holde et høyt faglig nivå, og at utgangspunktet for aktiviteten skal være sykehusets egne pasientgrupper. Knippe av utvalgte forskningsprosjekter Medisinsk divisjon ACE 1950 Study: den største studie på Ahus hittil, der vi undersøker alle bosatt i Akershus (sammen med Sykehuset Bærum) og vil gi oss en unik innsikt i sykdomsutvikling innen de store folkesykdommene (hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, KOLS, nyresvikt og kognitiv svikt). Studien er en viktig studie nasjonalt innen hjertemedisin. PRADA-studien nærmer seg ferdig inklusjon. Dette vil være en av de første studien i verden som undersøker om man kan forebygge hjerteskade ved kreftbehandling, noe som er et økende problem ettersom flere nå overlever kreftbehandling. Oppstart MetAction-studien. Dette er en studie med støtte fra NFR (20-30 mill) der professor Anne Hansen Ree ved Kreftavdelingen og Campus Ahus er sentral. Målsetningen er å karakterisere kreftmetastaser molekylært slik at man kan tilby skreddersydd behandling. Forskning ved Kvinneklinikken (KK) Forskergruppen ved KK skaper ny kunnskap om svangerskap, svangerskapskomplikasjoner og om forandringer som skjer under graviditeten. De forsker blant annet på følgende temaer som: Forandringer i bekkenbunnen som følge av graviditet og fødsel, Risikofaktorer for uheldige svangerskapsutfall og fødselsforløp, Om mor og barns tilpasning til et vanskelig svangerskap, Helsevesenets betydning for bedring i befolkningen, Forbedringer i operative gynekologiske operasjoner. Forskning og utdanning Barne- og ungdomsklinikken Forskningen ved BUK er fokusert mot nyfødtmedisin, luftveisinfeksjoner og pasientsikkerhet i forskergruppene NeoRAP (The Neonatal Study Group Ahus on Resuscitation, Asphyxia and Patient Safety), RICAS (The Respiratory Infections in Children and Adolescents Study Group Ahus) og NeoGrow (The Neonatal Study Group Ahus on Nutrition, Growth and Development). Fra 2013 er også kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ ME) et hovedsatsningsområde Ortopedisk klinikk (ortopedisk avdeling) Doktorgradsavhandling Infeksjonsmåling ved ortoped Inge Skråmm I avhandlingen Infections after orthopedic surgery: Molecular epidemiology of Staphylococcus aureus and efficacy of surveillance viser Inge Skråmm at forekomsten av gule stafylokokker var lik hos helsearbeidere, ortopediske pasienter og et tilfeldig utvalg av befolkningen tilhørende Ahus. Ved gentyping fant han ingen spesiell sykehusvariant av bakterien, men at de fleste pasienter som utviklet postoperativ sårinfeksjon med gule stafylokokker hadde samme gentype i nese og operasjonssår. Noe som indikerer at pasientene smitter seg selv. Avhandlingen, presenterer også resultater fra 11 års overvåking av postoperative sårinfeksjoner hos ortopediske pasienter og viser nedgang i antall infeksjoner uten påvisbar enkeltårsak. Fremragende forskere ved Ahus Med utgangspunkt i publikasjonsoversikten for Ahus plukker Felles Forskningsutvalg ved sykehuset ut tre artikler som tildeles Fremragende Forskningspris. En viktig hensikt bak dette er å synliggjøre hvilken god forskning som produseres og publiseres på Ahus.

11 Ahus i tall Senger ved Ahus Somatiske pasienter Somatikk Poliklinikk* Psykiatri Døgnopphold Dagopphold Barn født *somatikk og psykisk helsevesen totalt Nøkkeltall Antall ansatte Omsetning (mill kr) Statistikk forskning Antall artikler Publikasjonspoeng 90,64 105,78 105,04 Doktorgrader ,5 Doktorgradspoeng ,5 Totalt 114,64 159,78 133,54

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus.

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus. Årsrapport 2010 På Akershus universitetssykehus loreum ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem. Eks: I Posten Norge gjennomfører vi hver dag små og store forbedringer. Til sammen utgjør de forskjellen.

Detaljer

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10 Årsrapport 2007 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17

Saksframlegg. Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Søgne kommune Arkiv: H21 Saksmappe: 2014/1162-37560/2014 Saksbehandler: Vegard Nilsen Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til Sørlandet sykehus HF Strategiplan 2015-17 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011.

Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011. Vedlegg LGG 3. tertial - Oppfølgingsdokument OBD 2011. 1 2 3 4 5 6 Pasientbehandling Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF fra Oslo universitetssykehus HF 22. januar 2010 Omfatter styringsbudskap fra: Oppdragsdokument 2009 Protokoll fra HSØ RHF foretaksmøte 26. januar

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for!

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Årsrapport 2008 In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Innhold Lokomotiv innen rehabilitering også i fremtiden! 4 Samhandling en invitasjon til å bli

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012 2012 Delrapport Lindrende enhet Utredning av lindrende enhet Skedsmotun videre drift og utvikling sett i forhold til behovet for å møte samhandlingsreformen gjennom tettere interkommunalt samarbeid mellom

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer