ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)"

Transkript

1 03/2010 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Tek ansvar for sjukmeldingstala i bedrifta Bedrifta Invitrogen Dynal as, Noreg har sett kva for moglegheiter som ligg i ein god arbeidsmiljøpolitikk, og har utvikla reglar og rutiner som er med på å redusere medarbeidarane sitt fråvær. Strategien får støtte av seniorforskar Merete Labriola, IRIS som seier at grad av støtte og tilrettelegging på arbeidsplassen kan ha stor innverknad på eit sjukefråværsløp. Les meir på side 4-5 Gav ARR ei meir sentral rolle i samhandlingsreforma Inviterer til ARR Åpen Arena 2011 Side 6 Side 7 Nav sitt ARR-tilbod evaluert Side 8 Nordiske ARR-miljø samla på forskingskonferanse Sjølv om forsking på rehabilitering og tilbakeføring til arbeid er viktige satsingsområde i alle dei nordiske landa, er det lite samarbeid over landegrensene. For å sjå kva som føregår av forsking i nabolanda og styrke samarbeidet, blei det arrangert ein nordisk konferansen for arbeidsretta rehabilitering i september. Programmet inneheldt både faglege innlegg og stort rom for diskusjonar, der dei rundt 70 deltakarane frå Noreg, Sverige, Danmark og Island både fekk ny og delte eigen kunnskap. Les meir på side3 Nytt frå AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering Side 14

2 Leiar Kan vi samle de nordiske ARR-miljøene? Den første nordiske konferansen for fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering er avviklet, og det er med glede vi kan konstatere at interessen for forskning innen dette fagfeltet er stor. Allerede på ARR Åpen Arena 2010 fikk vi sterke indikasjoner på at deltakerne der ønsket mer kjennskap til dokumentert kunnskap og forskningsresultater. Dette var en medvirkende årsak til at kompetansesenteret tok på seg å arrangere en nordisk konferanse når sjansen bød seg. AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering ble opprettet med en praksisnær lokalisering og baserer seg på en nettverksmodell. Etableringen var resultat av behovet for en sterkere samhandling og kortere vei mellom forskning og praksis. Det er derfor ekstra spennende at konferansen vekket interesse i begge disse gruppene. På konferansen var det deltakere fra Danmark, Sverige, Island og Norge. Det diskuteres nå mulighetene for at stafettpinnen kan gå videre til en av de andre deltakerlandene, og at en ny nordisk ARR-konferanse kan se dagens lys om ett år. Inntil da vil vi fortsette arbeidet både med å forbedre praksis og å skape ny og spennende forskning innen fagfeltet vårt. Toril Dale Leder AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering ARR arena RA N AN AR 2011 Drammen januar 2011 En storarena der fagfolk møtes for å bygge broene mellom arbeid og helse For mer informasjon og påmelding, se (blå side). Arrangementet er delfinansiert av: Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering ARR arena RA N AN AR 2011 Prekonferanse Drammen 11. januar med forskerblikk på arbeidsrettet rehabilitering For mer informasjon og påmelding, se (blå side). Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering 2 ARR - NYTT 03/2010

3 Stor interesse for fyrste nordiske ARR-konferansen Sjølv om hovudtyngda av dei om lag 70 deltakarane var norske, så sett både dei svenske og danske deltakarane preg på Nordiske konferansen i arbeidsretta rehabilitering (ARR). Konferansen fann stad på Rauland i midten av september med AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering som arrangør. Samlinga hadde som mål å skape ein felles arena for deling av kunnskapen som etter kvart finnast i dei nordiske landa om årsaker til sjukefråvær og rehabiliteringsprosessar med arbeid som mål. Føredragshaldarane tok opp spørsmål rundt sjukefråvær og rehabilitering på ulike nivå, og deltakarane verka som dei tok med seg mykje ny og relevant kunnskap tilbake til eigne arbeidsplassar. Samspel av faktorar Faktorar som predikerer sjukefråvær er ikkje alltid dei same som predikerer om ein sjukmeldt kjem tilbake i arbeid eller ikkje. Seniorforskar Thomas Lund, IRIS og forskingsleiar Irene Øyeflaten, AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering viste kva vi veit både om risikofaktorar for sjukefråvær og kva som kjenneteiknar dei som kjem tilbake i arbeid etter eit langtidssjukefråvær. Lund viste korleis fysiske arbeidsmiljøfaktorar og psykososiale faktorar verkar inn på kvarandre. Høg grad av rollekonflikt i arbeidet til dømes var med å auke sjansen for å bli sjukmeldt dersom ein hadde eit einsidig manuelt yrke. Skiljet mellom fysisk og psykososial arbeidsbelasting er med andre ord ikkje alltid like klart. Når det gjaldt tilbakeføring til arbeid, viste Øyeflaten korleis både individfaktorar og faktorar i omgjevnadane synast å ha samanfallande prognostiske Integrert perspektiv på velferd og arbeidslivet var den felles tittelen på professor Kerstin Ekberg og post doc Christian Ståhl, båe Nasjonalt senter for arbeid og rehabilitering, Linköping universitet, sine innlegg på konferansen. innverknad. Mykje av forskinga har sett på pasientgrupper med kroniske ryggsmerter. Her viser resultata blant anna at frykt for smerte i seg sjølv ( fear-avoidance beliefs ) spelar inn på om ryggsmertene utviklar seg frå akutt til kronisk og om pasienten får nedsett funksjonsevne eller ikkje. Medan det saknast studier på korleis systemfaktorar som koordinering og samspel predikerer det å koma tilbake i arbeid. Ulike system ulik kultur Frå Nasjonalt senter for arbeid og rehabilitering, Linköping universitet presenterte post doc Christian Ståhl og professor Kerstin Ekberg korleis ulike velferdssystem og sjukelønsordningar verkar inn på tilbakeføring til arbeid. Ståhl samanlikne velferds- og sjukelønsordningar i Sverige og Canada, og viste korleis det har utvikle seg ulik arbeidskultur i dei to landa på grunn av ulike velferdssystem. Men også mellom dei nordiske landa er det store ulikskapar i sjukelønsordningane, og kunnskap om desse ulikskapane er viktig for eit rett samanlikningsgrunnlag. Ekberg diskuterte blant anna kvifor den sjukmeldte sjølv sine synspunkt ofte er lite involvert i prosessen med å koma tilbake i arbeid, og at det ofte er legens og arbeidsgjevars perspektiv og interesser som dominerer. Med utgangspunkt i eit prosessperspektiv på tilbakeføring til arbeid, sette ho spørjeteikn ved korleis arbeidsevne skal vurderast. I dag blir arbeidsevne vurdert ut frå medisinsk diagnose, men burde den heller til dømes vera stilt på bakgrunn av forholdet mellom arbeidskrav og arbeidskapasitet? Arbeidsplassens rolle Mange arbeidsgjevarar seier at dei ofte ikkje blir særleg involvert i arbeidstakaranes rehabiliteringsprosess. Seniorforskar Merete Labriola, IRIS la fram eiga og andres forsking der dei har sett på arbeidsgjevars betyding i denne prosessen. Denne forskinga viser at både førebygging på arbeidsplassen og tidleg innsats ved sjukefråvær har stor effekt på sjukemeldingsstatistikken i ei bedrift. Labriola fortel meir om desse funna i intervju på side 4. Vil samlast fleire gonger Ynsket frå deltakarane er at dette bør bli ei årleg samling som dei ulike forskingsmiljøa arrangerer på omgang. Og sjølv om stafettpinnen ikkje blei levert til nestemann under konferansen, blir det alt arbeidt med å finne ny stad og arrangør for ei ny samling i ARR - NYTT 03/2010 3

4 - Arbeidsgjevar har plikt til å sjå medarbeidarane At grad av støtte og tilrettelegging frå arbeidsgjevar kan ha stor innverknad på eit sjukefråværsforløp, er kjent. Men for bedrifta kan eit sjukefråvær ofte handle om å få økonomien til å hange saman, og den sjukmeldte kan bli sett på som ei utgift heller enn ein ressurs. Seniorforsakar Merete Labriola, IRIS har sett nærmare på arbeidsplassens rolle i rehabilitering av sjukmeldte. I ein arbeidstakars prosess med å koma tilbake til arbeid, er tre partar involvert. Desse er helsevesenet, sosial, -forsikrings- og/eller trygdesystemet og arbeidsplassen. Sistnemnte er likevel ofte ikkje direkte involvert i prosessen med å få den sjukemeldte tilbake i arbeid. Tre suksesspunkt I innlegget ditt på Nordisk konferanse i arbeidsretta rehabilitering avslutta du med å seia at som arbeidsgjevar har vi plikt til å sjå medarbeidarane. Kva legg du i det? - Arbeidsgjevar har ei stor rolle i å skape ein velorganisert arbeidsplass der medarbeidarane trivast. Ein arbeidsgjevar som ser medarbeidarane har forstått at dei skal møtast med Neste utgåve av ARR-nytt kjem medio desember Har du innspel eller forslag til saker vi bør ta opp? Kontakt redaktør Inger Johanne Midtgarden e-post: air.no respekt, tillit og openheit, seier Labriola. - I undersøkingar av arbeidsmiljø, har vi funne tre punkt som går att når det gjeld kjenneteikn på suksess. Bedrifter som er gode på å førebygge fråvær, halde på medarbeidarane og flinke på tiltak for å få den sjukemeldte tilbake til arbeidsplassen sikrar at bedrifta ikkje mistar medarbeidarar. Ikkje alltid praktisk mål Labriola seier desse måla både er politiske og praktisk, men i mange bedrifter er omgrepa bare ein del av festtalene og ikkje av det praktiske arbeidet med å førebyggje sjukefråvær. Erfaringar frå ei dansk bedrift som blei kåra til landets beste bedrift tre år på rad, var at 80 prosent av eit godt arbeidsmiljø avheng av god leiing. - Dette viser at leiinga har eit stor ansvar, og mange med leiaransvar veit mykje om at god drift heng saman med gode medarbeidarar. Men i staden for omsorg frå leiinga, opplever mange tilsette at leiaren bed dei om å ta seg saman når dei blir sjukmeldt. Slike forskjellar i leiarkultur kan illustrerast ved å samanlikne sjukemeldingsprosentane mellom kommunar. Dette talet kan variere mykje, sjølv om arbeidsoppgåvene er dei same, slik som eldreomsorg, skule og barnehage. Forskjellane må då forklarast med ulikt leiarskap Seniorforskar Merete Labriola, IRIS seier arbeidsgjevar har ei stor rolle i å skape ein velorganisert arbeidsplass der medarbeidarane trivast. som i neste omgang skaper ulike arbeidsmiljø, seier Labriola. Har arbeidsgjevar plikter overfor sjukmeldte? Nei, i Danmark til dømes, som eg kjenner best til, har arbeidsgjevar bare eit sosialt, men ikkje lovpålagt ansvar overfor den sjukmeldte. Det vi kan gjera er difor å appellere til arbeidsgjevarane om å skape gode arbeidsplassar. 4 ARR - NYTT 03/2010

5 - Jeg har aldri opplevd at en sykemeldende lege har tatt kontakt Arbeidsgiverne blir av mange sett på som å ha en nøkkelrolle i sykemeldingsprosesser. Men hvordan opplever arbeidsgiverne selv utfordringene med å ha sykmeldte arbeidstakere og få de tilbake i jobb? Liv Bævre, director of human resources i Invitrogen Dynal as, Norge svarer på hvordan hennes bedrift jobber for å ha et lavt sykefravær. Av Liv Haugli Hvilke erfaringer har bedriften din med håndtering av sykmeldte/ sykefravær? Vi har faste rutiner ved oppfølging av sykefravær. Leder har jevnlig kommunikasjon med medarbeideren fra første stund og kollegaer tar kontakt. Vi syns det er viktig at både leder og kollegaer bryr seg. Hvis den ansatte har vært syk tidligere eller det har vært konfliktsituasjoner er vi spesielt våkne når det gjelder - Vi synes det er viktig at både ledere og kollegaer bryr seg sier Liv Bævre, director of human resources, Invitrogen Dynal as oppfølging. Sykefraværet vårt er lavt det ligger på mellom 2 3 prosent, og vi har tatt et bevisst valg på ikke å være IA-bedrift. Vi ønsker ikke mer fokus på sykefravær enn nødvendig, men vil heller ha fokus på trivsel og god ledelse. Vi er stramt bemannet med null fett og arbeidspresset er høyt. Alle i bedriften har sine mål og de følges opp på sine mål og prestasjoner regelmessig. Lønnsjusteringer og opprykk er basert på prestasjoner. Dette skaper engasjement og vi tror det også påvirker fraværet i gunstig retning. Hvilke utfordringer har bedriften for å bidra til at sykmeldte kommer tilbake til arbeid? Vi har ca 140 ansatte i Norge. Så og si alle jobber i spesialiserte stillinger og prosjekter som krever akademisk utdanning og/eller spisskompetanse. Vi får raskt et problem med å få hjulene til å gå rundt når ikkeplanlagt fravær dukker opp. Opplæring tar fra tre til seks måneder, så å erstatte en sykmeldt med vikar fra gaten er utopi for oss. Vår erfaring er at det er positivt når en sykmeldt starter en gradert sykmelding, og ved en god dialog med den ansatte arbeider vi for å få dette til så raskt som mulig. Vi gjør hva vi kan for å legge til rette med fleksibilitet og utstyr slik at en gradert sykmelding er mulig Hva tenker du er bedriftens ansvar i oppfølging av sykmeldte? Vårt ansvar er å ha gode rutiner og struktur, og vi må være offensive og aktive i vår oppfølging. Hva tenker du er legens, Navs og arbeidstakers ansvar? Det er bra at legen er den sykes advokat og beskytter og støtter når det er nødvendig. Men jeg hører noen ganger den ansatte si: Legen sier at. Når jeg spør: Men hva mener du? kan jeg få en følelse at det ikke har vært særlig dialog, kanskje har man sågar fått sykemeldingen per post eller av legesekretæren. Hvis ikke legen vet noe om hva arbeidet består i eller hvordan vi kan tilrettelegge, blir det en sykmelding på feil grunnlag. Jeg har aldri opplevd at en sykmeldende lege (med unntak av bedriftslegen) har kontaktet meg / arbeidsgiver for å få utfyllende opplysninger og høre hva vi kan bidra med for at den ansatte kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis. Når vi innkaller legen til dialogmøtet etter 8 uker, er det utrolig vanskelig å få dette til, for ikke å si nesten umulig. Og kommer han/ hun, er det dessverre null spørsmål om hva vi kan bidra med sammen. Min erfaring er at dette ikke fungerer til tross for lover og regler og er en svært beklagelig missing link for å bidra til at den ansatte kommer tilbake til jobb. I det hele tatt burde kommunikasjonen mellom legen og arbeidsgiver bedres slik at vi (legen, den sykmeldte og leder) sammen kunne diskutere hva som bør gjøres for at den sykmeldte kan komme tilbake til arbeid. Nav er på sin side opptatt av å krysse av at man har avholdt dialogmøtet etter 12 uker. Dette er ganske mekanisk etter min erfaring, og det er vanskelig å se dette møtet som særlig meningsfylt for noen part. Regjeringen har bestemt at fra juli 2011 skal ordningen med aktiv sykmelding opphøre og legene blir oppfordret til å bruke gradert sykmelding i større grad. Hvilke konsekvenser tenker du at dette får for din bedrift? Noen ganger er gradert sykemelding, uansett umulig å forene med den ansattes oppgaver og bedriftens behov og muligheter. Det er som oftest umulig å få en vikar til en deltidsstilling og heller ikke mulig for arbeidsgiver å kunne ta kostnadene ved både å ha en vikar i 100 prosent stiling og den ansatte i en redusert stilling. Med opphør av aktiv sykemelding vil den ansattes mulighet til å trene seg til å komme tilbake til jobb føre til at den ansatte blir Framhald på side 6 ARR - NYTT 03/2010 5

6 Vil styrke arbeidsretta rehabilitering i samhandlingsreforma Helse- og omsorgskomiteen gav i vår si innstilling til Stortinget om samhandlingsreforma. I kapittelet om rehabilitering har både arbeidslivsdimensjonen og fagfeltet arbeidsretta rehabilitering fått ein meir sentral plass. Leiar for helse- og omsorgskomiteen Bent Høie seier dei i utgangspunktet meinte at den opphavlege stortingsmeldinga om samhandlingsreforma var for svak på rehabiliteringsfeltet generelt og på arbeidsretta rehabilitering spesielt. - Regjeringa har ikkje tatt inn over seg dei gode resultata som finnast for arbeidsretta rehabilitering, seier Bent Høie, leiar for helse- og omsorgkomiteen på Stortinget (foto: Stortinget). - Komiteen ynskte difor å lyfte fagfeltet meir fram. Vi meiner arbeidsretta rehabilitering rettar seg mot ei av dei pasientgruppene der det openbart vil vera veldig god gevinst på å ha eit betre tilbod og betre samhandling om tenestene, seier Høie. Vil endre todelt system Kva meiner komiteen at manglar i samhandlinga mellom helsetenesta og Nav i dag? - Det er til dømes ei veldig todeling av systema, slik at pasientar som får tilbod gjennom Nav har andre typar finansieringsordning enn pasientar som får same tilbodet gjennom helsevesenet. Det er trong for å sjå dette i ein samanheng slik at ein ikkje avgrensar moglegheita for eit tilbod fordi det tilhøyrer eit anna budsjett eller teneste. Føreslår nasjonal opptrappingsplan I komiteens innstilling blir arbeidsretta rehabilitering fleire gonger nemnt som eit viktig tiltak i samhandlingsreforma. Korleis vurderer komiteen dagens kapasitet på dette feltet? - Her kan eg bare svara for mitt parti (Høgre, red. anm.), og vi vurderer at kapasiteten er for dårleg. Regjeringa har ikkje tatt inn over seg dei gode resultata som finnast for arbeidsretta samhandlingsreforma Samhandlingsreforma blei lagt fram i St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen, rett behandling på rett sted til rett tid. Regjeringa arbeider no med å fylgje opp innstillinga frå helse- og omsorgskomiteen (Innst. 212 S ( )). Men det vidare arbeidet med å utvikle samhandlingsreforma er også avhengig av blant anna ny Nasjonal helseplan og ny Kommunehelsetenestelov som båe skal ut på høyring i Stortinget før jul. I tillegg arbeider regjeringa med å utvikle nye finansieringsmodellar av reforma. rehabilitering, dette gjer at for få får dette tilbodet i dag. Difor har vi i Høgre saman med Framstegspartiet og Kristeleg folkeparti føreslått ein nasjonal opptrappingsplan for heile rehabiliteringsfeltet. Etter vår meining er ein del av utfordringane på dette området ikkje knytt til samhandling, men at det ikkje er noko tilbod å samhandle om, seier Høie. Framhald frå side 5 værende i 100 prosent sykemelding lenger enn nødvendig og i verste fall ikke komme tilbake i jobb. Hvis samfunnet skulle gjøre noe som du tenker ville bidra til at sykmeldte i større grad kom tilbake til arbeid, hva ville det være? Om vi med samfunnet mener politikerne og partene i arbeidslivet, er det på høy tid at arbeidsgiverne blir tatt med i diskusjonene om både problembeskrivelsene og løsningsalternativene, dette gjelder også debattene og diskusjonene i media. Jeg kan vanskelig se at disse store samfunnsutfordringene kan løses uten vår tilstedeværelse. Min opplevelse er at vi hittil stort sett har fått tredd løsningene ned over hodet. 6 ARR - NYTT 03/2010

7 Set brukaren av ARR-tenester i fokus på neste storarena Korleis få til betre samhandling med brukaren av arbeidsretta rehabilitering? Det er hovudtemaet på ARR Åpen Arena 2011, og eit spørsmål også deltakarane blir invitert til å vera med og svara på. ARR Åpen Arena har som mål å samle eit breitt utval av aktørar som på ulike vis arbeider med eller er opptatt av arbeidsretta rehabilitering. Med arenaens brukarperspektiv er målet også at mange med eiga erfaring som brukar vil melde seg på. - Val av tema på arenaen som arrangerast i januar 2011 heng saman med diskusjonar som kom opp på årets arena. Der blei brukarrepresentasjonen blant deltakarane etterspurt, det er trass alt dei arbeidsretta rehabilitering gjeld, seier Toril Dale, leiar for AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, hovudarrangøren av ARR Åpen Arena. - No er det også mykje snakk om brukarperspektiv, utan at det er særleg klart kva vi alle legg i det. På arenaen håpar vi å koma nærmare eit svar på kva som ligg i omgrepet. Og vi erkjente at dersom vi vil skape ein arena som skal leggje til rette for ei No går invitasjonane ut til ARR Åpen Arena Toril Dale (t.v.), Liv Haugli, Irene Øyeflaten og Marianne Sempler, alle AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. større forståing for samspelet mellom arbeid og helse må brukarane inn i større grad, seier Dale. Dei to fyrste arenaene samla rundt 200 deltakarar kvar, og Dale håpar like mange melder seg på denne gongen. Forutan brukarar av ARR er målgruppa for arenaen arbeidsgjevarar, arbeidstakarar, leiarar, fagpersonar, forvaltar og forskarar. ARR Åpen arena ARR Åpen Arena er ein nasjonal storarena for fagfeltet arbeidsretta rehabilitering. Arenaen blir arrangert for tredje gong januar 2011 på Union scene, Drammen. Dagen før arrangerast det prekonferanse som tek opp forskingsresultat og utvikling innan sjukefråvær og ARR. ARR Åpen Arena blir arrangert etter Open space-metoden. Konferanseforma er kjenneteikna av at deltakarane i stor grad er med å utforme innhaldet på konferansen. Arrangør er AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet m. fl.er med i arbeidsgruppa til arenaen og bidreg finansielt. Startar arenaen med forskarblikk Som i fjor startar ARR Åpen Arena med ein prekonferanse der forsking innan fagfeltet står i fokus. I hovudinnlegget på prekonferansen vil rapporten Tiltak for reduksjon i sykefravær: Aktiverings- og nærværsreform bli presentert av professor Arnstein Mykletun, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Mykletun leia den regjeringsoppnemnte ekspertgruppa som overleverte rapporten til Arbeidsog inkluderingsdepartementet tidlegare i år. På prekonferansen vil anbefalingane i rapporten bli oppsummert, og ein vil sjå på korleis dei har blitt implementert på eit overordna nivå. Nytt i år er ein invitasjon til ulike fag- og forskingsmiljø om å sende inn abstrakt av pågåande eller avslutta prosjekt der arbeidsretta rehabilitering er tema. - Og vi har spesielt spurt etter abstrakt som ser på implementering av kunnskap i praksisfeltet innan arbeidsretta rehabilitering, seier konferanseansvarleg Irene Øyeflaten, AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. Fristen for innsending har no gått ut, og Øyeflaten seier det har kome inn mange interessante prosjekt. - No står det att å setje saman bidraga til eit spanande program med rom for refleksjon og diskusjon blant deltakarane. Vi håpar at mange vil melde seg på prekonferansen i tillegg til sjølve ARR Åpen Arena, seier Øyeflaten. ARR - NYTT 03/2010 7

8 Innhald og effekt av ARR under lupa Brukarane av både dag- og døgntilbod i arbeidsretta rehabilitering (ARR) er nøgde med opphaldet og meiner det har hatt effekt, viser ei ny evaluering av Nav sitt ARR-tilbod. Målgruppa for ARR i Nav er personar med nedsett arbeidsevne som skal koma tilbake til eller inn i arbeid. Evalueringa har hatt som mål å sjå på i kva grad målsetjinga med tiltaket blir oppnådd og element ved tiltaket som eventuelt bidreg til måloppnåinga. Mindre sjukmeldt etter tiltaket Over halvparten av deltakarane var mindre sjukemeldt på intervjutidspunktet 4-12 månadar etter ARR-intervensjonen samanlikna med sjukmeldingsgraden før tiltaket. Ein del var like mykje sjukmeldt som før tiltaket, medan nokre hadde byrja på anna tiltak i regi av Nav eller hadde fått ei uføreyting. Econ skriv i rapporten at på grunn av eit lite utval informantar er det vanskeleg å generalisere desse tala til arbeidsretta rehabilitering generelt, og dei manglar samanlikningsgruppe som kan indikere korleis det ville gått med deltakarane utan tiltaket. Tala viser også at nokre fleire deltakarar på dagtilbod har kome tilbake i arbeid eller har redusert sjukemeldingsgraden samanlikna med døgntilbod. Samstundes hadde deltakarane på døgntilbod hatt helseplager lengre og hadde lengre sjukemelding enn deltakarane på dagtilbod. Opplevde auka meistringsevne I tillegg til å styrke arbeidsevna, skal ARR styrke meistringsevna hjå deltakarane. På spørsmål om kva deltakarane i dag tenker at dei har oppnådd ved å delta i tiltaket, legg dei fleste vekt på psykiske og/ eller mentale endringar. Her nemner dei blant anna auka sjølvinnsikt, høgare sjølvtillit, at dei føler seg psykisk sterkare, tenker meir positivt, aksepterer situasjonen sin og er blitt flinkare til å setje grenser. Over 70 prosent av deltakarane opplevde at ein effekt av tiltaket var at dei hadde blitt betre til å meistre helseproblem. Og mange nemner meistringsfokuset i tiltaket som viktigast for betring. Godt tilbod Econ si vurdering er at ARR er eit godt tilbod til ein del sjukmeldte. Sjølv om dei ikkje har datamateriale til å fastslå om deltakarane faktisk kjem raskare tilbake i arbeid med ARR-tiltak, tyder deltakarane sine eigne vurderingar på at dei har opplevd auka meistring som er eit anna sentralt mål ved med tiltaket. Det er analysebyrået Econ Pöyry i samarbeid med Proba samfunnsanalyse som har målt resultata av ARR innanfor Raskare tilbake -ordninga i Nav. Som grunnlag for analysane er fire leverandørar av dagtilbod og fire av døgntilbod valt ut. Frå desse er det tilfeldig plukka ut 79 personar som var ARR-deltakarar i Referanse: Arbeidsrettet rehabilitering innhold og resultater. Econ Pöyry, Oslo. Rapporten kan lastast ned i fulltekst på ARR-nytt tek opp tema og spørsmål innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering (ARR). Målsetjinga med nyheitsbrevet er å utvikle og skape merksemd rundt fagfeltet, og byggje bruer mellom arbeid og helse innan arbeidsretta rehabilitering. Utgjevar: Attføringssenteret i Rauland AS Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering 3864 Rauland Ansvarleg redaktør: Toril Dale Redaktør: Inger Johanne Midtgarden Redaksjonsmedlemmar: Liv Haugli, fagsjef for arbeidsretta rehabilitering Svein Kostveit, direktør AiR SKal finne gode effektmål for arbeidsrettet rehabilitering AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering har tatt initiativ til et samarbeid med ARR-institusjonene i nettverket for å utarbeide et felles spørreskjema som kan sendes brukere/pasienter etter opphold. Målet er å finne fram til gode spørsmålsformuleringer som er egnet til å måle effekt av arbeidsrettet rehabilitering. Oppslutningen om dette prosjektet har vært stor. Hele 15 institusjoner vil delta på det første planleggingsmøtet i oktober. Institusjonene som er med er som følger: AiR - Klinikk, Valnesfjord helsesportssenter, Hernes institutt, Hauglandsenteret, Røros rehabiliteringssenter, Glittreklinikken, Jeløya kurbad, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter,skogli helseog rehabiliteringssenter, Durapart, Krokeide rehabiliteringssenter avdeling Nærland, Vikersund kurbad, Oppfølgingsenheten Frisk og Catosenteret. Vi vil informere mer om prosjektet etter hvert. Kontaktperson: Monica Eftedal 8 ARR - NYTT 03/2010

9 Ser på arbeidsinkludering før, no og framover Aktuell bok Svein Kostveit, DirektørAiR Nyleg kom det ei bok som tek mål av seg å tydeleggjera politikk og forvaltingsområde innan velferdspolitiske, arbeidsmarknadspolitiske og sosialpolitiske område. Boka Arbeidsinkludering Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds- Norge har som ambisjon å gje eit overblikk over terrenget på ein relativt tilgjengeleg måte. Forfattarane Thorgeir Hernes, Ingar Heum og Paal Haavorsen har til saman svært mange års erfaring innan dei nemnde sektorane. Alle har i dag sentrale posisjonar, men understrekar at dei i denne samanheng ikkje representerer instansane dei har sitt daglege virke i. Boka byrjar med å gje eit interessant bakteppe med fokus på historiske utviklingstrekk, arbeidet sin idéhistorie og klassiske spenningsfelt knytt til velferdsstaten og berekraft. Arbeidslinja som kamparena Arbeidslinja har fått eit eige kapittel og blir der beskrive som det viktigaste utgangspunktet for utforming av politikken på dette området dei siste 20 åra. Skildringa av arbeidslinja som kamparena inneheld refleksjonar i stor grad tufta på analyser frå Asbjørn Wahl i aksjonen For velferdsstaten. Han ser på arbeidslinja som ein retorisk elegant reiskap for å møte ei utvikling med stadig høgare dørstokkar inn til og mindre plass til mangfald innom arbeidslivet. Her blir det også gjeve plass til drøfting av det fundamentale spørsmålet; Kan vi få fleire i arbeid? Er regimet verknadsfullt? Er dei arbeidsretta tiltaka verknadsfulle? Ein av mange vurderingar er at ein i det minste bør ta seg tid og råd til å vurdere tiltaka gjennom sofistikerte evalueringsstudiar. Boka Arbeidsinkludering Om det nye politikk og praksisfeltet i velferds-norge diskuterer mellom anna arbeidslinja som kamparena (faksimile, Gyldendal akademisk). Kva er skjønn? For dei som har arbeidet sitt innan arbeidsretta rehabilitering (ARR) er det kanskje særleg kapitla Fordeling av velferdsgoder og Medisin, helse og Nav som har direkte relevans. I fordelingskapitlet drøftar ein likskapsog behovsprinsippet, individfokus og brukarmedverknad og ikkje minst omgrepet skjønn i ulik samanheng. Særleg omtala av skjønnet sine fridomsgradar, både knytt til forvaltingsskjønn og profesjonelt skjønn rører ved krevjande spørsmål. Trongen for kompetansebygging i høve skjønnsutøving, skjønnsteknikk og kanskje særleg vegleiingsmetodikk er like aktuelt for fagfolk innan ARR som for personell i Nav. Skjeringspunktet mellom Nav og helsesektoren I omtala av medisin, helse og Nav diskuterer ein sjukdomsomgrepet og det medikaliserte utenforskapet, og peikar på funksjonsevne og funksjonsvurdering som ein alternativ tilnærmingsmåte. For ARR er det særleg interessant at forfattarane løfter blikket og ser på utviklingstrekk og dilemma i skjeringspunktet mellom Nav og helsesektoren. I oppsummeringa skriv dei: -Selv om vi fortsatt ikke har tilstrekkelige kunnskaper om brukerne og deres behov, er det utvilsomt behov for arenaer der en kan jobbe integrert med helsedimensjonen og arbeidslivsdimensjonen samtidig og derved unngå sekvensielle og /eller parallelle løp. Denne boka ber sjølvsagt preg av ståstaden til forfattarane. Likevel oppsummerar den og gjev refleksjonar kring temaet arbeidsinkludering på ein måte som gjer den både til tankevekkande, opplysande og utfordrande lesnad. Referanse: Hernes Thorgeir, Heum Ingar og Haavorsen Paal. Arbeidsinkludering Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds- Norge. Gyldendal akademisk 2010 ARR - NYTT 03/2010 9

10 - Vi ønsket å gi pasientene noe mer ARR-nytt presenterer ein rehabiliteringsinstitusjon med ARR-program i kvart nummer. Denne gongen har vi kome til Raskere tilbake poliklinikken ved Sykehuset Innlandet HF. Overleg Eli Molde Hagen har svara på spørsmåla Hvorfor har dere utviklet en tverrfaglig Raskere-tilbake poliklinikk for muskel- og skjelettplager, og hvor lenge har Sykehuset Innlandet hatt dette tilbudet? Raskere Tilbake poliklinikken for muskel/skjelettlidelser ble etablert høsten 2007/våren 2008 som en av tre tverrfaglige polikliniske enheter i Helse Øst. Målet for prosjektet var å etablere et tverrfaglig poliklinisk spesialisthelsetjenestetilbud til pasienter med sammensatte muskel/ skjelettlidelser. Vår visjon var å etablere en tilnærming og arbeidsform som representerte noe utover det disse pasientene har blitt møtt med tidligere, samt spesielt å ha fokus på arbeidslivsdimensjonen. Dette i håp om å bli mer effektive i forhold til å identifisere de faktorer som faktisk står i veien for arbeidsdeltagelse. Hvordan vil poliklinikken definere kjernen i det tverrfaglige tilbudet? Arbeidsmetodikken involverer bred utredning, diagnostisk avklaring, samt iverksetting av tiltak/behandling med tanke på en raskere tilbakeføring til arbeidet. Vi har et tett tverrfaglig samarbeid rundt pasientene. Vi gjennomfører initialt en bred kartlegging gjennom spørreskjema, individuelle samtaler og undersøkelser fortløpende hos henholdsvis sosionom, lege og fysioterapeut. Deretter møtes fagteamet til et møte der vi diskuterer helsemessige forhold samt årsaker til at pasienten ikke er i jobb, og hva som eventuelt bør gjøres av utrednings- og behandlingstiltak. Umiddelbart i forlengelsen av fagteamets møte trekkes pasienten inn, og det videre arbeidet preges av involvering, medvirkning og ansvarliggjøring av pasienten gjennom kognitive arbeidsmetoder. Et av resultatene av dette møtet, er en handlingsplan som skisserer veien videre i retning av bedret helse og økt yrkesdeltagelse. Siden sammensatte lidelser har sammensatte årsaksforhold, erfarer vi at bred, tverrfaglig tilnærming er en arbeidsmetodikk som evner å kaste lys på relevante faktorer slik at de kommer til syne både for behandlingsapparatet og for pasienten selv. Videre er det vår filosofi at tiltak på flere nivåer vil påvirke faktorer «...og det videre arbeidet preges av involvering, medvirkning og ansvarliggjøring av pasienten gjennom kognitive arbeidsmetoder.» som har sammenheng med folks vurdering av egen arbeidsførhet. Avdekking av forhold som har betydning for arbeidsdeltagelse, både helsemessige, livssituasjonsbetingete eller jobbrelaterte, er således første trinn i tilbakeføring til jobb. Dernest følger etablering av strategier for tiltak og oppfølging over tid. Hva inneholder deres tilbud av behandling og aktiviteter? Den første konsultasjonsdagen er pasienten hos oss hele dagen. Deretter gis det oppfølging i form av individuell veiledning av ulike teammedlemmer og ulike former for gruppetrening. Det finnes grupper med trening i varmtvannsbasseng, stavgangsgruppe, treningsgrupper i sal med fokus på stabilitetstrening, kroppsbevissthet og avspenning, der en av disse er kombinert med eget kursopplegg med smertemestring og kognitiv tilnærming. Hvor mange pasienter per år har poliklinikken? I 2009 hadde vi totalt 514 nye konsultasjoner og 1013 kontroller/ oppfølginger individuelt eller i gruppe. Første halvår 2010 hadde vi 274 nye konsultasjoner og 680 oppfølginger individuelt eller i gruppe. Hvilke målgruppe er tilbudet rettet mot? Tilbudet er rettet mot mennesker med sammensatte muskel- og skjelettplager som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Hvilke faggrupper arbeider sammen i det tverrfaglige teamet, og hva er bakgrunnen for denne sammensettingen? Mandatet for opprettelsen av Raskere Tilbake poliklinikken, var at den skulle være tverrfaglig og representere noe nytt utover det en vanlig sykehuspoliklinikk kan tilby. Vårt hovedfokus skulle være rettet 10 ARR - NYTT 03/2010

11 mot arbeidslivet, slik at i tillegg til den diagnostiske avklaringen skulle arbeidslivsdimensjonen dras inn i vurderingen. Teamet består i dag av lege, sosionom, fysioterapeut og helsesekretær. Vi valgte å ikke gå alt for bredt ut i sammensettingen av det tverrfaglige teamet, men heller underveis evaluere om det var behov for endringer. Det første året hadde vi psykolog i 50 prosent stilling. Denne er nå ubesatt, men vi ser at det helt klart er behov for psykolog i teamet. Vi har også diskutert behov for ergoterapeut, spesielt fordi det kunne gi oss mulighet til å gjøre arbeidsplassbesøk. Men innenfor våre økonomiske rammer har det ikke latt seg gjøre. I tillegg har vi ortoped her ca 2 dager i måneden. Det arbeides også med å få til liknende ordning med andre spesialister som nevrolog, anestesiolog, reumatolog og psykiater. Henviser dere pasienter videre til institusjonsopphold eller andre ARR-tilbud? Ja, vi henviser flere grupper videre. En er de som trenger videre oppfølging og av geografiske årsaker ikke kan nyttiggjøre seg vårt tilbud. Videre pasienter med for omfattende problematikk til at det kan løses poliklinisk. Disse vil ha behov for mye kognitiv veiledning og trenge tid for å komme seg ut av den onde sirkelen. To andre grupper er de som har behov for mer veiledningskompetanse og tid på veien mot en ny jobbarena, og de som trenger å slippe uromomenter i det daglige miljøet for å konsentrere seg om seg selv. Hva tenker dere om fordelene, eventuelt ulempene, ved et dagtilbud som dere har versus et døgntilbud? Et dagtilbud har lavere kostnad enn et døgntilbud. I henhold til LEONprinsippet med behandling på lavest effektive omsorgsnivå, tilstreber vi å behandle de pasientene som får tilstrekkelig hjelp poliklinisk hos oss, samtidig som vi henviser de vi mener har behov for det videre. Vi mener det er en fordel å unngå sykeliggjøring av folk med innleggelse i institusjon dersom innleggelsen ikke er nødvendig. Mange av våre pasienter er delvis i arbeid, og da er det ikke alltid hensiktsmessig å sykmelde disse til et behandlingsopphold. Selv om det for noen pasienter kan være hensiktsmessig å komme ut av sitt daglige miljø for å sette i gang endringsprosesser, kan det for andre være fordelaktig å være i sin egen hverdag. Endringene involverer gjerne forhold både på jobb og privat, og endringene bør gjøres i det daglige miljøet de lever i hvis mulig. En ulempe med dagtilbud er at vi ikke alltid har nok tid til å klare å sette i gang endringsprosesser. En annen ulempe er at Hedmark og Oppland er store fylker geografisk, og det blir for tungvint med poliklinisk oppfølging hos oss for de som bor langt unna. Hvordan ser dere for dere utviklingen av slik type tverrfaglig behandling de neste åra? Vi har god erfaring med at vår arbeidsmetode hjelper mange pasienter på veien mot et liv med bedre livskvalitet og høyere arbeidsdeltagelse. Men vi er en del av behandlingskjeden og avhengig av godt samarbeid med andre involverte aktører når vi skal hjelpe pasienten tilbake til arbeidslivet. Utviklingen av tverrfaglige arbeidsrettede tilbud må i økende grad baseres på forskning for å kvalitetssikre det arbeidet vi gjør med pasientene. Vi er nå i gang med en randomisert kontrollert studie i samrbeid med Uni helse, UiB, for å evaluere effekten av vår tverrfaglige behandlingsmodell sammenlignet med Brief Intervention ved Ryggpoliklinikken. Det vil bli spennende å se hvordan vår arbeidsmetode som koster mer per pasient på grunn av lenger tidsbruk og flere faggrupper, kommer ut mot den noe enklere polikliniske tilnærmingen Brief Intervention. Alle bilder: «Raskere Tilbake» poliklinkken, Sykehuset Innlandet HF Raskere tilbake poliklinikken, ottestad Raskere tilbake poliklinikken er del av Sykehuset Innlandet HF, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Ottestad, Hedemark. Poliklinikken ble etablert i 2007/2008 som en av tre tverrfaglige poliklinikker i Helse Øst. Målet for prosjektet var å etablere et tverrfaglig poliklinisk spesialisthelsetjenestetilbud til pasienter med sammensatte muskel/skjelettlidelser. I 2009 hadde poliklinikken 514 nye konsultasjoner og 1013 kontroller/oppfølginger individuelt eller i gruppe. Første halvår 2010 hadde de 274 nye konsultasjoner og 680 oppfølginger individuelt eller i gruppe. ARR - NYTT 03/

12 Brukarhistorie - Eg skulle ha fått plass på poliklinikken før Mann, 47 år I denne spalta presenterer ARR-nytt brukarane av eit ARR-tilbod si oppleving av prosessen før, under og etter eit rehabiliteringsforløp med arbeidsdeltaking som mål. Til no har vi intervjua brukarar i private rehabiliteringsinstitusjonar med døgntilbod og avtale med RHFar, men framover vil vi også presentere ulike dagtilbod i spesialisthelsetenesta. Kva var årsaka til at du blei sjukmeldt? Eg hadde hatt eit statisk arbeid i ei produksjonsbedrift i mange år. Der gjekk eg mykje på harde betonggolv og gjorde mange tunge lyft, ofte med feil lyfteteknikk. Dei siste 10 åra har eg gått med mykje smerter, og i fjor sommar gjekk eg til legen og bad om sjukmelding. Dei fyrste månadane var det godt å få ro, og eg tenkte at etter sommaren skulle eg byrje å arbeide att. Men smertene var der framleis, så då utsette eg målet om å byrje å arbeide att på nytt, no til etter haustferien. Eg hadde framleis vondt, og etter kvart blei eg utolmodig og bad legen om å finne på noko for meg. Han føreslo fysioterapi, og i løpet av hausten hadde eg 17 private behandlingar med fysioterapi og akupunktur. Eg kjente at eg blei betre av dette, og lærte at årsaka til ryggsmertene låg i indre muskulaturspenningar i ryggen. Men eg hadde framleis for vondt til å byrje å arbeide att, og då spurte eg legen min om han ikkje kunne finne på noko anna for meg som ville hjelpe meir. Då føreslo han ein poliklinikk som behandlar sjukemeldte personar med ryggsmerter slik som eg hadde. På kva måte tenkte du at poliklinikken kunne hjelpe deg? Eg hadde aldri høyrt om tilbodet før, og hadde ikkje forventningar til kva dei kunne hjelpe meg med. At eg fekk plass der var også tilfeldig, i og med at eg hadde mast på legen min om han ikkje visste om noko som kunne hjelpe meg mot smertene. Kva tilbod har du fått? Då eg kom dit, hadde eg møte med lege, fysioterapeut og ein tredje person som eg ikkje hugsar kva jobba med. Eg fortalte om problema mine til alle saman, og dei tok prøver og bilde av meg. Fysioterapeuten utarbeidde eit nytt treningsprogram til meg som eg skulle gjennomføre heime. Og det å få eit tilpassa treningsprogram gjorde at eg blei veldig motivert til å trene. Eg fekk også tilbod om å trene på poliklinikken ein gong i veka i ei gruppe leia av ein fysioterapeut. Dette var eg med på ein gong, men aktivitetsnivået var altfor høgt for meg, og eg var utsliten i to dagar etterpå. Så etter det fylgde eg bare treningsprogrammet eg hadde fått til bruk heime. Men eg var tilbake på klinikken etter 1 og 3 månadar for ein sjekk av korleis det gjekk med meg. Kva var bra, evetuelt ikkje bra, med tilbodet? Dagen med samtaler og kartlegging gjorde at eg blei trygg på at det eg hadde gjort så langt var rett. Eg opplevde ei veldig positiv haldning på klinikken. Dei tilsette tok seg tid til å lytte, dei visste kva dei snakka om og hadde vore borti mykje av det som plaga meg før. Det var noko ann anna enn å snakke med ein overarbeidd lege. Eg lærte at det er nødvendig å vedlikehalda kroppen med trening. Eg har framleis mykje vondt, men no har eg lært å leve med det. Framhald neste side 12 ARR - NYTT 03/2010

13 Var det noko ved møte med poliklinikken som hjelpte deg tilbake i jobb? Undervegs fann eg ut at eg ikkje orka å gå tilbake til arbeidet eg hadde hatt. Eg veit at dei ved poliklinikken var i kontakt med Nav for å høyre om dei kunne hjelpe med anna type arbeid for meg, men Nav viste lita interesse for å hjelpe meg. Men eg har ei utdanning som eg ikkje fekk brukt i den stillinga eg hadde. Difor ordna eg meg nytt arbeid sjølv der eg både fekk bruke utdanninga og fekk lettare arbeidsoppgåver. Om du tenker at noko skulle ha vore annleis, kva skulle det ha vore? I ettertid ser eg at eg skulle ha fått plass på poliklinikken før. Då ville eg også ha kome tilbake i arbeid raskare. Kommentar: Kva kan denne historia vise oss? Arbeidstakarane i dette intervjuet seier at i ettertid skulle han ynskt han hadde kome til poliklinikken tidlegare. Men gav poliklinikken han noko meir enn det ein fastlege også kunne og kanskje skulle ha gjort? Mannen framheva at det å møte helsepersonell med erfaring med hans typar plager som kunne trygge han på at trening både var godt og nødvendig for ryggen og kroppen hans, var viktig i prosessen med å vende tilbake til arbeid. Individuelt tilpassa treningsprogrammet der han opplevde å gjera framgang gjorde også at han blei meir motivert til å trene. Det kan synes som att fastlegen i denne historien var en slags passiv ordremottakar og viste lite eige initiativ til å hjelpe pasienten Når det viste seg at det som skulle til var medisinsk trygging av pasienten og motivasjon til å trene ryggen aktivt, skulle det vera oppgåver også ein fastlege i samarbeid med ein fysioterapeut kunne gjera. Då kunne pasienten kanskje ha unngått ei unødvendig lang sjukemelding og samfunnet unngått ei tilsvarande lang sjukelønsutbetaling. Inger Johanne Midtgarden Redaktør ARR-nytt Kalender ReHab-uka 2010 Dato: oktober 2010 Stad: Over heile landet Målgruppe: Alle som jobbar med rehabilitering eller er brukar av rehabiliteringstenester Tema: Utvikling av gode koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering Meir informasjon på Kontakt: Kirsti Rasmussen, Nasjonal koordinator for Re- Hab-uka 2010, e-post 3rd European Public Health Conference Dato: november 2010 Stad: Amsterdam, Nederland Målgruppe: Forskarar, politikarar og byråkratar, praktikarar og lærarar innan høgare utdanning med interesse for integrert folkehelse Tema: Integrated public health Kontakt: Prekonferanse ARR Åpen Arena 2011 Dato: 11. januar 2011 Stad: Union scene, Drammen Målgruppe: Forskarar og personar som arbeider i praksisfeltet Tema: Implementering av kunnskap i praksisfeltet innan arbeidsretta rehabilitering Kontakt: Irene Øyeflaten, forskingsleiar AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, e-post: ARR Åpen Arena 2011 Dato: januar 2011 Stad: Union scene, Drammen Målgruppe: Aktørar som vil skape bruene mellom arbeid og helse Tema: Samhandling med brukaren - arbeid som mål Kontakt: Toril Dale, leiar AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, e-post: ARR - NYTT 03/

14 Nytt frå Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering Møteplassen september var nettverket av ARR-institusjonar invitert til den årlege fagsamlinga Møteplassen. Litt over 30 personar frå 10 institusjonar hadde meldt seg på, ein nedgang frå i fjor som kan forklarast med at talet på ARR-institusjonar med RHFavtale har gått ned. Temaet årets Møteplass var Moglegheiter og utfordringar med samhandling og nettverk på lokalt og regionalt nivå. Som oppstart blei prosjektet Helsedialog presentert av Siri Jensen, KS og rådgjevar i prosjektet. Helsedialog er eit program for samhandling i helsevesenet, og har som hovudmål å betre samhandlinga mellom sjukehus, kommunar og pasientar. Fagrådet for arbeidsretta rehabilitering er midt i ein prosess med å utvikle kvalitetsmål for fagfeltet, og det var sett av ei økt til gjennomgang og vidareutviklinga av desse måla på Møteplassen. Nettverket er sett saman av private rehabiliteringsinstitusjonar med dag- og døgntilbod i ARR og med avtale med spesialisthelsetenesta, og rehabiliteringstilbod med arbeid som mål innan spesialisthelsetenesta (dag- og døgntilbod). Oppsummering av Møteplassen 2010 er lagt ut på (blå side). ARR-studiet 2010/11 avlyst ARR-studiet må dessverre ta eit opphald komande studieår fordi vi opplevde eit fråfall av studentar no når fyrste kurssamling nærma seg. Ansvarleg for studiet, Liv Haugli, seier forklaringa nok ligg i at mange ARR-institusjonar opplever ein ustabil økonomisk situasjon for tida på grunn av usikkerheit rundt avtaler med Nav og RHFane. - Vi veit at for mange institusjonar er den økonomiske situasjonen svært vanskeleg, og det kan vera ei av årsakene til fråfallet av studentar, seier Haugli. Frå og med neste haust er ARR-institusjonane inne i nye avtaleperiodar med Helseregionane. Då har truleg Nav også fått avklart sin situasjon som bestillar av arbeidsretta rehabiliteringstenester. Ansvarleg for studiet er AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering i samarbeid med Diakonhjemmet høgskole, Rogaland. Dei er alt i gang med planlegginga av nytt studie til neste år, og håpar at dei studentane som fekk beskjed om avlyst studie i år, melder seg på att neste år. Studie publisert i International Journal of Therapy and Rehabilitation Irene Øyeflaten, forskingsleiar ved AiR Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, har nyleg publisert ein artikkel saman med Jeanne M. Gabriele (Montgomery Veteran Affairs Medical Centre, Missouri, USA), Edwin B. Fisher (University of North Carolina og Department of Health Behaviour and Health Education, USA) og Hege R. Eriksen (Uni helse, Universitet i Bergen). Artikkelen er å finne i august-utgåva av det internasjonale tidsskriftet International Journal of Therapy and Rehabilitation, og omhandlar sosial støtte og subjektive helseplagar innan arbeidsretta rehabilitering. Konklusjonen er at for å få full forståing for sosial støtte sin innverknad på helse og velvære, krevjast det merksemd ikkje berre på kjelda til den sosiale støtta, men også kva slags type støtte som gjevast, som til dømes om den er direkte eller indirekte. Referanse: Øyeflaten I., Gabriele J. M., Fisher E.B., Eriksen H.E. Social support and subjective health complaints in occupational rehabilitation. International Journal of Theraphy and Rehabilitation. August 2010, Vol 17. No 8, page ARR-forsking presentert i Washington Forskingsleiar ved AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering Irene Øyeflaten deltok i august med to innlegg på International Congress of Behavioral Medicine i Washington DC, USA. Konferanse vart i år arrangert for 11. gong og samlar leiande fagfolk og forskarar frå alle delar av verda. Øyeflaten presenterte ein 5 års studie der ho har henta data frå AiR - Klinikk med tittelen: A multistate model on official registered sick-leave data - applied on a 5-year follow-up after occupational rehabilitation in Norway. I tillegg heldt Øyeflaten ein posterpresentasjon av prosjektet: The time course of return to work or receiving benefits after work-related rehabilitation. 14 ARR - NYTT 03/2010

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) 04/2011 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Har plassert rehabilitering inn i samhandlingsreforma I ein fersk rapport har Helse- og omsorgsdepartementet fått anbefalingar for korleis

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) 03/2012 ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) Sykefravær og psykisk helse er felles utfordring for de nordiske landene Høstens største møteplass for fagfolk innen arbeidsretta rehabilitering

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24

Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24 Et tidsskrift for deg som jobber i Helse Bergen NR4 2007 Overlever men til kva? s. 10 Ber alle vise pågangsmots. 6 Bill.mrk. giftering mista s. 3 Hjelper behandlinga? s. 24 Frisk nok Redaksjon for livet

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 17-20 Region: Sør-Øst Dato: 16.4 13.5.2015

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 17-20 Region: Sør-Øst Dato: 16.4 13.5.2015 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 17-20 Region: Sør-Øst Dato: 16.4 13.5.2015 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Aktuelt som godt eksempel Lokale/ regionale

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Utdanning til morgondagens praksis?

Utdanning til morgondagens praksis? Utdanning til morgondagens praksis? Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og spesialiseringar til psykolog og psykiater i lys av utvalde statlege føringar. Utarbeidd av Rådet for psykisk helse Desember

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE Cellegift med utsikt s10 Det papirløse sykehus s14 Flere skal få hjelp av MARiT s18 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske

Detaljer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2012

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2012 Statusrapporter fra prosjekter som KLP har støttet i 2012 KLP har i mange år samarbeidet med kommuner, helseforetak og bedrifter om å finne fram til tiltak som bidrar til helsefremmende og inkluderende

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Styresak. Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus. Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012 A Styremøte 01.03.

Styresak. Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus. Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012 A Styremøte 01.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 20.02.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Ole Christian Reusch Driftsmodell for ruspost ved Nordfjord sjukehus Arkivsak 2011/1982 Styresak 018/2012

Detaljer

REHAB-INFO Januar 2015

REHAB-INFO Januar 2015 REHAB-INFO Januar 2015 Fall og fallførebygging Teamet har ordet Fall er den vanlegaste årsaka til at eldre skadar seg både i og utanfor helseinstitusjonar. Kvart år vert rundt 9000 personar over 50 år

Detaljer

REHAB-INFO Juni 2014. Syn

REHAB-INFO Juni 2014. Syn REHAB-INFO Juni 2014 Syn Teamet har ordet Synet er ein av våre viktigaste sansar. Heile 80 % av sanseinntrykka våre kjem gjennom augene. Me har likevel ein tendens til å ta synet som ein sjølvfølgje. Heilt

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2012 17.

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2012 17. NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester Nr. 2/2012 17. Årgang NHV - NYTT 1 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 17. årgang Nr

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet.

Heike Nykvist har flyttet i tiden prosjektarbeidet foregikk, og ble ikkje erstattet. 1 Prosjektgruppa for utarbeiding av Rehabiliteringsplan for Lyngen kommune har vært: Gooi de Vries Gunnar Clausen Heike Nykvist Ingolf Isaksen Otto Karlsen prosjektleder formann helse/sosial utvalget PRO

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0. NHH 2021: Blant Europas beste. Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0. NHH 2021: Blant Europas beste. Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0 NHH 2021: Blant Europas beste Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42 Nr.3 2010 Innhold 4 Blir syke av jobben Utstøting

Detaljer

Vedlegg 2 Utfordringer og grupperapporter

Vedlegg 2 Utfordringer og grupperapporter Vedlegg 2 Utfordringer og grupperapporter Her følger oversikt over alle utfordringsgruppene på Åpen Arena -2014. Det gis oversikt over gruppenavn, deltakere og beskrivelse av utfordring. Gruppenes utfordring

Detaljer