Haukeland Universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haukeland Universitetssykehus"

Transkript

1 Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus Avdeling for internasjonalt samarbeid

2 Avdeling for internasjonalt samarbeid Etablert oktober prosjektansatte, hovedsakelig utestasjonert i Afrika Nivå 2 enhet - rapporterer direkte til Adm.dir Koordinerer et økende antall bistandsprosjekter Selvfinansiert (15,5 mill NOK i driftskostnader 2010)

3 Administrerande direktør Stener Kvinnsland Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Økonomi- og finansavdelinga: Direktør Eivind Hansen Forskings- og utviklingsavdelinga: Fagdirektør Alf Henrik Andreassen Personal- og organisasjonsavdelinga: Direktør Trond Søreide Kommunikasjonsavdelinga: Direktør Mona Høgli Føretakssekretariatet: Seksjonsleiar Helge Bergmann Drifts-teknisk divisjon Divisjonsdirektør Askjell Utaaker Kirurgisk klinikk Klinikkdirektør August Magnar Bakke Nevroklinikken Kst. klinikkdirektør Torhild N. Vedeler Avdeling for internasjonalt samarbeid Jon Wigum Dahl Medisinsk avdeling Lars Birger Nesje Psykiatrisk divisjon Divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord Barneklinikken Klinikkdirektør Britt Skadberg ReHabiliteringsklinikken Klinikkdirektør Margit Sørhus Avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk Olav Mella Radiologisk avdeling Aslak Aslaksen Medisinsk servicedivisjon Divisjonsdirektør Helge Bøe Kvinneklinikken Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes Klinikk for hovud-hals Klinikkdirektør John-Helge Heimdal Avdeling for rusmedisin Ola Jøsendal Revmatologisk avdeling Clara Gjesdal Voss sjukehus Direktør Rolf Abrahamsen Kirurgisk serviceklinikk Klinikkdirektør Hanne Klausen Ortopedisk klinikk Klinikkdirektør Lars Oddvar Arnestad Hjerteavdelinga Jan Erik Nordrehaug Yrkesmedisinsk avdeling Tor B. Aasen Hudavdelinga Lisbeth Rustad Augeavdelinga Johnny Jakobsen Divisjon Klinikk Avdeling Lungeavdelinga Kahtan Al-Azawy

4 Målsetting for avdelingen Personelladministrasjon og servicefunksjon for bistandsprosjekter ved Helse Bergen (adm. / øk.) Kompetanse innen bistandsarbeid og praktiske / politiske forhold i utviklingsland Kontakt med giverorganisasjoner Avlaste klinisk personale for administrativt arbeid Være delaktig i søknadsskriving og oppstart av nye prosjekter Personellrekruttering til og fra partnerinstitusjoner i Sør

5 Fokus for prosjekter ved AIS Kompetansebygging (on-the-job training) Spesialistutdanning Personellutveksling Medisinsk teknisk personell og utstyr Grunn- og videreutdanning av helsepersonell

6 Egenverdi for Helse Bergen Kompetansebygging Mengdetrening Entusiasme blant våre ansatte Lokalt engasjement og positivt omdømme Internasjonal virkelighetsorientering Fremmer samarbeid på tvers av fag og profesjoner

7 Prosjekter i 2010/11 Tittel Donor Prosj. periode Partner inst. Tot. bud. MALAWI: Mødrehelse MALAWI: Kirurgi/Ortopedi MALAWI: Kirurgi/Ortopedi og Mødrehelse Continuation MALAWI: Personellutveksling mødrehelse/med. teknikk Norges ambassade i Lilongwe Norges ambassade i Lilongwe Bwaila/KCH Bwaila/KCH Fredskorpset Bwaila/KCH Fredskorpset MALAWI: Engangsbevilgning til utstyr: Mødrehelse og Kirurgi Trond Mohn Bwaila/KCH Bwaila, Rose Project MALAWI: Støtte til kirurgi prosj. Grieg shipping KCH Malawi Babysenger til Bwaila Private gaver Bwaila RUSSLAND:Continuation of treatment of CLPpationets in Arkhangelsk Helse og Omsorgs Departementet, Barentsprogram Reg. Children Hospital, Arkhangelsk per år

8 Prosjekter i 2010/11 (forts.) Tittel Donor Prosj. periode Partner inst. Tot.budsj. TANZANIA: Spesialist utdanning i patologi NUFU MUHAS TANZANIA/ETIOPIA/ INDIA: Norad s programme for Master studies NORAD (NOMA) UiB, MUHAS; Yekatit, CMC TANZANIA: Nefrologi Private donorer MUHAS TANZANIA: Personellutveksling blodbank Fredskorpset TANZANIA: Personellutveksling onkologi, 3 prosjekter Fredskorpset og ZANZIBAR: Personellutveksling Pediatri og indremedisin Fredskorpset Botswana Stipendiat - evaluering av nasjonale BEST traumeopplæringsprosj Lærdal Medical National Blood Transfusion Service, Dar es Salaam og Znz Haraldsplass, Ocean Road Cancer Institute Mnazi Mmoja Hospital UiB/MoH Botswana

9 Prosjekter i 2010/11 (forts.) Tittel Donor SUDAN, Personellutveksling ortopedi Fredskorpset SUDAN: Forprosjekt Etablering av John Garang Memorial Hospital MoH,-GOSS Sør Sudan Beredskap Etablering av helse team HUS HUS HUS Prosj. periode Partner inst. Tot bud OUS, Uni of Limpopo/Medunsa Sør Afrika, Juba Teaching Hospital, Sør Sudan Ca MoH -GOSS per år Ullevål Drifts støtte til Internasjonalt kontor OUS/Ullevål OUS/Ullevål ESTHER Fredskorps kurs Fredskorpset Fredskorpset TOTAL

10 Prosjekter i Tanzania Fredskorpsprogram: Blodbank Onkologi Pediatri/indremedisin/ psykiatri Medisinsk teknisk fokus: - Delkomponent i Fredskorps prg. Zanzibar=> oppbygging av med.tek verksted ved MMH -Oppbygging av diplom kurs innenfor med.teknikk Zanzibar -Organisering av forsendelse av 2 donerte LAF-benker fra HUS til ORCI

11 Prosjekter i Etiopia Dep. of Plastic and Reconstructive Surgery (DPRS) Fredskorps program Nevrokirurgi Medisinsk teknisk fokus: Oppbygging av med.tek verksted ved Yekatit 12 Hospital Fredskorps utveksling prg. innenfor med. tekn mellom HUS og Yekatit 12 Hospital

12 Prosjekter i Malawi Mødrehelse (sammen med UNN, OUS) Kirurgi/Ortopedi (sammen med UNN, OUS) Fredskorps program Utstyr (sammen med Rose Project) Medisinsk Teknisk Fokus: - Fredskorps utvekslings prg. innenfor med.tek mellom HUS og Bwaila/KCH - Donasjon til utstyr, Trond Mohn

13 Prosjekter i Sudan Forprosjekt John Garang Memorial University Hospital, Juba, Sør Sudan Fredskorps Ortopedi/Traume, JTH-Limpopo(Medunsa- OUS)

14 Prosjekter i India Spesialistutdanning innen rekonstruktiv kirurgi, nefrologi og kardiologi (NOMA) Kurs innen Trope- og infeksjonsmedisin

15 Prosjekter i Russland Etablering av et multidisiplinært LKG team Behandling av barn med genitale misdannelser Etablering av en plastikk kirurgisk avdeling

16 Beredskap - etablering av helseteam Pålegg fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere helseteam til hjelp ved kriser og katastrofer som rammer nordmenn i utlandet. Personell og utstyr utreiseklar på 24 timer. AIS koordinerer det administrative rundt teamet og har en sentral rolle ved utsendelse av team fra Helse Bergen 30 Helse Bergen-ansatte på denne beredskapslisten: Leger Sykepleiere Jordmødre Prest Psykiatri Samband og IKT Ambulansepersonell

17 Ny strategi for internasjonalt samarbeid Vedtatt av Styret i Helse Bergen 20. mai, 2010 Faste og langsiktige partner sykehus i sør Fokus på nytteverdi for egen organisasjon Åpner opp for rammefinansiering

18 Over ordnet mål Hovedmål Forklaring Betre global helse for alle gjennom Betre global helse for alle gjennom I Sør å leggje vekt på betre helseteneste til befolkninga i område dekka I Sør å leggje vekt på betre helseteneste til befolkninga i område dekka av av våre våre partnarinstitusjonar partnarinstitusjonar I I Noreg Noreg betre betre helseteneste helseteneste til til befolkninga befolkninga i i område område dekka dekka av av HUS HUS Ekstern finans Finansiering HUS Delmål HUS Oversikt Oversikt over over alternative alternative sjukehus i sjukehus i Sør for Sør for pasient pasient behandling behandling Aktiviteter HUS/Sør Entusiasme Entusiasme og og engasjemen engasjemen t t blant blant tilsette tilsette ved ved HUS HUS HUS Betre Betre pasientbehandling pasientbehandling gjennom gjennom økt økt kompetanse, kompetanse, kapasitet og infrastruktur kapasitet og infrastruktur Godkjende Godkjende praksisplassar praksisplassar for for HUS sitt personell HUS sitt personell ved ved partnarsjukehus partnarsjukehus (volum/fag) (volum/fag) HUS Omdømme og Omdømme og merkevare merkevare bygging bygging lokalt, lokalt, nasjonalt, nasjonalt, offentleg offentleg og og privat privat Sør Økt Økt helsefagleg helsefagleg og og medisinskteknisk medisinskteknisk kompetanse kompetanse Sør Avhjelpe Avhjelpe personell personell -krisa -krisa ved ved partnar partnar sjukehus sjukehus 1. Utvikle partnarskap og nettverk på FK avdelingsnivå 2. Organisere rotasjons - stillingar ved partnar - sjukehus ute 3 Utbygge MTA støttefunksjonar &organisere overhaling og sending av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell 4. Intensivere info arbeid internt og eksternt 5.Programutvikling med partnarsjukehus ute 6. Rekruttere personell for Sør partnarar

19 1 Utvikle partnarskap og nettverk på avdelingsnivå 2. Organi sere rotasjons - stillingar ved partnar -sjukehus ute 3 Utbygge MTA støttefunksjonar &organisere overhaling og sending av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell 4. Intesivere info arbeid internt og eksternt 5.Programutvikling med partnarsjukehus ute 6. Rekruttere personell for Sør partnarar a) Kompetanse bygging x antall Bergenhus FK middel Reiser avd. leiare Rotasjonsstillingar ass. leger Rotasjonstillingar spl. og jordmødre Rotasjonsstilling tekn. /fysio/etc. Reise og opphald overlege perm. Frikjøp MTA kompetanse Lagerlokale Transport utgifter Reise utgifter Journalistisk bistand Reiseutgifter Lønn Reise og opphold Lønn Reise & opphold b) Utvikling og forsknings samarbeid: Såkornmidlar for åinitiere nye forskings og utviklingssamarbeid Administrasjo n

20 CMC, Vellore, India HUS Medunsa /Univ. Of LimpopoPretoria Limpopo Pretoria Yekatit 12 Addis Abeba Mnazi Mmoja Zanzibar KCH /Bwaila Lilongwe ORCI/MUH AS Dar es Salaam JTH Juba Sør Sudan

K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i 2 0 1 3

K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i 2 0 1 3 ERFARINGER FRA HOVEDREVISJON K r i s t i n P a t t e r s o n m i l j ø r å d g i v e r M i l j ø - o g k l i m a f o r u m 3 0. m a i 2 0 1 3 2012 Ledelsens gjennomgang (vår) og oppfølging av handlingsplan

Detaljer

Dokumentasjonsavdelingen Helse Bergen HF

Dokumentasjonsavdelingen Helse Bergen HF Dokumentasjonsavdelingen Helse Bergen HF Kjersti M Raum-Johansen avdelingssjef Trondheim februar 2011 Mine lidenskaper A. Organisasjon og ledelse Hvordan organiserer den moderne spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Arketyper og kvalitetsregister -dobbel nytte gir økt glede- Bente S. Nedrebø Leder Systemansvarlige Seksjon for e-helse Haukeland Universitetssykehus

Arketyper og kvalitetsregister -dobbel nytte gir økt glede- Bente S. Nedrebø Leder Systemansvarlige Seksjon for e-helse Haukeland Universitetssykehus Arketyper og kvalitetsregister -dobbel nytte gir økt glede- Bente S. Nedrebø Leder Systemansvarlige Seksjon for e-helse Haukeland Universitetssykehus Desember 2013 Administrerande direktør Stener Kvinnsland

Detaljer

Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST

Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST NKH NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR HJEMMERESPIRATORBEHANDLING NKH Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST Statusrapport 2012 Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde Ressursgruppe for

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer

Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2012.

Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2012. Årsmelding for Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus 2012. Radiologisk avdeling er ei nøkkelavdeling i Haukeland Universitetssjukehus. Dei fleste pasientar som blir innlagte i somatiske

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 22.11.05 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Bjørg Sandal, Emil Mohr Odd Jarl Kvamme, Linda Ferkingstad, Synnøve Solbakken,

Detaljer

Forskningsstrategi 2012-2016

Forskningsstrategi 2012-2016 Forskningsstrategi 2012-2016 2 Innhold 1. Innledning 4 2. Visjon 6 3. Strategiske mål 6 Strategiske satsninger 6 Organisering av forskning 6 Faglig produksjon 8 Evaluering av forskning 10 Formidling og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Vedtatt av Styret for St. Olavs Hospital HF 17.12.10 1. INNLEDNING... 5 2. PASIENTBEHANDLING... 5 2.1 Bedre internt pasientforløp... 6 2.2 Pasienterfaringsundersøkelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT. OPPDRAG TIL HELSE VEST RHF Om mobilisering av norsk helsepersonell for humanitær bistand i Sierra Leone under ebolaepidemien

SLUTTRAPPORT. OPPDRAG TIL HELSE VEST RHF Om mobilisering av norsk helsepersonell for humanitær bistand i Sierra Leone under ebolaepidemien SLUTTRAPPORT OPPDRAG TIL HELSE VEST RHF Om mobilisering av norsk helsepersonell for humanitær bistand i Sierra Leone under ebolaepidemien 2014 2015 2 INNHOLD Innhold INNHOLD... 2 FORORD... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2014 for Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årleg melding 2014 for Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årleg melding 2014 for Helse Bergen HF 0 Innhold 1 Innleiing... 2 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 2 1.2 Helse 2020... 2 2 Hovudområde for styring og

Detaljer

Oslo kommune. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Prosjektrapport 6/11-2008 FORORD Legevakten i Oslo har gjennom en lang historie utviklet seg til

Detaljer

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Se hvem som stiller til valg i år

Se hvem som stiller til valg i år Illustrasjonsfoto Colourbox Se hvem som stiller til valg i år Mange engasjerte sykepleiere ønsker å gjøre en ekstra innsats som styremedlemmer i faggruppen vår de to neste årene. Møt dem på de neste sidene,

Detaljer

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012

Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF. Årsrapport 2012 Forskning ved Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Årsrapport 2012 Forskningsavdelingen 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Forskningsgrupper ved Stavanger Universitetssjukehus

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme

ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. hjertevarme ÅRSRAPPORT 2006 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE MED hjertevarme Innhold Direktørens kommentar side 3 Styrets årsberetning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7 Revisjonsberetning

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 13. 14. desember 2007

STYREDOKUMENT. Styremøte 13. 14. desember 2007 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Årsmelding 2014 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2014 for Helse Bergen HF Årsmelding 2014 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremje helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget er kort sagt: Helse Bergen

Detaljer

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening. Årsmelding 2011. Fra BEST-kurs på Akershus Universitetssykehus. www.bestnet.no

Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening. Årsmelding 2011. Fra BEST-kurs på Akershus Universitetssykehus. www.bestnet.no Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening Årsmelding 2011 Fra BEST-kurs på Akershus Universitetssykehus. Foto: BEST www.bestnet.no ÅRSMELDING 2011 Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-05-11 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrete

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Rapport. Mnazi Mmoja Hospital Zanzibar. Oktober 2012 april 2013. Øyvind Thomassen Overlege. Akuttmedisinsk seksjon, KSK, Haukeland Universitetssykehus

Rapport. Mnazi Mmoja Hospital Zanzibar. Oktober 2012 april 2013. Øyvind Thomassen Overlege. Akuttmedisinsk seksjon, KSK, Haukeland Universitetssykehus Rapport Mnazi Mmoja Hospital Zanzibar Oktober 2012 april 2013 Øyvind Thomassen Overlege Akuttmedisinsk seksjon, KSK, Haukeland Universitetssykehus 1 SAMMENDRAG Øyvind Thomassen jobbet i tidsrommet oktober

Detaljer

Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid.

Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid. Strategisk bruk av kvoteplasser i internasjonalt utdanningssamarbeid. -erfaringer fra Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen Rune Nilsen Professor Senter of internasjonal helse Universitetet

Detaljer