DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR"

Transkript

1 Styremøte november 2008 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av tilsyn i akuttmottakene Det vises til AD s orienteringer om samme sak i september Det redegjøres her for: 1. Status på prosessen med lukking av avvikene i HF-ene. 2. Pilotprosjektet Akkreditering/sertifisering i akuttmottakene. Ad 1. Status på prosessen med lukking av avvikene i HF-ene. Status på avvikene ble gjennomgått i kontaktmøte mellom fylkeslegene og Helse Sør-Øst RHF 5.november Helsetilsynet ønsker å forsikre seg om at planlagte tiltak i HF-ene faktisk gjennomføres og har effekt, før avvikene lukkes. Derfor tar lukke-prosessen lang tid på noen av avvikene. 5 av 8 avvik er fremdeles ikke lukket: HF Antall avvik Status lukking Sykehuset Østfold, Fredrikstad Sykehuset Innlandet, Elverum A-hus Sykehuset Buskerud, Drammen 1. Opphoping av pasienter kan føre til behandlingssvikt. 2. Undersøkelses-forholdene sikrer ikke taushetsplikt, informasjonsutveksling med mer. 1. Mangelfull prioritering og kompetanse kan gi beh.svikt. 2. Uklart ansvar når pasienten skal via radiol. til avdelingen. 1. Stor pasientpågang med risiko for ikke å få rett behandling til rett tid. 1. Sikrer ikke ved organisering, styring og kontroll at alle pas får forsvarlig prioritet, u.s og diagn. 2 avvik ikke lukket. Avventer frem til avtalt tidspunkt før lukking vurderes. SØ har gjort en del tiltak, og er i dialog. SØ deltar i akkreditering/sertifiseringsprosjektet. 1 avvik ikke lukket. Avventer frist 15.desember før lukking vurderes. Dette avviket krever lengre organisatorisk prosess å lukke. Avviket er ikke lukket. A-hus har heller ikke etter flyttingen funnet tiltak som virker tilfredsstillende ennå. Fylkeslegen skal derfor ha videre dialog med A-hus. Avviket er ikke lukket. Trenger å tas tydeligere ansvar. Ad 2: Pilotprosjektet Akkreditering/sertifisering i akuttmottakene. Samarbeidsprosjektet mellom Norsk Akkreditering (NA) og Helse Sør-Øst med å utvikle standarder for akuttmottak er godt i gang. Standardene skal utarbeides på grunnlag av prosessene i akuttmottakene, tilsynsrapporten og aktuelle krav i lover og forskrifter. Status på arbeidet er følgende:

2 Det er avholdt to møter i sektorkomiteen. Komiteen fungerer som referansegruppe i prosjektet og har deltakere fra de to pilotavdelingene (Sørlandet sykehus, Arendal og Sykehuset Østfold, Fredrikstad), Legeforeningen, Sykepleierforbundet, det regionale brukerutvalget, de konserntillitsvalgte, Kommunenes sentralforbund, de andre RHFene og Det norske Veritas. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Helsetilsynet er med som observatører. Prosess-kartleggingen og sonderingen av ansvar og myndighet i hele forløpet er godt i gang i de to pilotavdelingene. Kravene til internkontroll, kvalitetsstyring etter ISO 9001 og akkreditering er gjennomgått i sektorkomiteen og implementeringen forberedes i de to pilotavdelingene. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) skal foreta nullpunkt-analysen i akuttmottakene i november Det har vært positiv oppmerksomhet rundt pilotprosjektet med reportasje i TV 2- nyhetene, innlegg for Helse- og omsorgsdepartementet, invitasjon til å forelese på NSH-konferansen om akuttmottak med mer. Standardene beregnes ferdig i februar Akkrediteringen/sertifiseringen av pilotavdelingene og slutt-evalueringen fra AFI beregnes ferdig i desember Prosjektet vil etter dette kunne gi anbefalinger om standardene og eventuelt akkreditering/sertifisering bør benyttes i alle akuttmottakene i regionen. 2. Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til stiftelser og legater, pkt. 3 Det vises til styrets vedtak i sak Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til stiftelser og legater. I pkt. 3 i vedtaket heter det at Det legges frem en oversikt over stiftelser og legater basert på den kartlegging som gjennomføres av administrerende direktør. Sommeren 2007 foretok Riksrevisjonen en kartlegging av hvilke retningslinjer og rutiner som gjelder helseforetakenes forhold til forvaltning og mottak av gaver. Blant materialet som kom inn fra foretakene, lå også en del opplysninger om ulike stiftelser og gaver som ligger under foretakenes forvaltning. Dette utgjorde senere en del av det faktagrunnlaget de regionale helseforetakene la vekt på i forbindelse med arbeidet med å utvikle felles retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til stiftelser og legater, jfr. styresak Det innsamlede faktamaterialet er imidlertid ikke tilstrekkelig som en fullstendig og oppdatert oversikt over stiftelser og legater, slik styret har ytret ønske om i pkt. 3. Administrerende direktør vil derfor ta initiativ overfor foretakene til å få innhentet en slik oversikt. Oversikten vil ventelig kunne bli presentert for styret i møte 25. januar Foretaksprotokoll 2008 reduksjon av uønsket deltid Det vises til sak , behandlet i styremøte Det ble der orientert om utfordringer, prinsipper og tiltak knyttet til arbeidet med å redusere bruken av deltid i I den forbindelse sies det bl.a.:

3 Administrerende direktør har gitt uttrykk for at det skal være en målsetting at vi på sikt skal kunne tilby alle som ønsker det en 100 % stilling. Det er likevel urealistisk å få dette til i løpet av 2008 og Vårt krav til foretakene vil likevel være at de aktivt skal arbeide for at den enkelte deltidsansatte etter hvert skal få et tilbud om hel stilling. Helse- og omsorgsdepartementet har forutsatt at aktuelle tiltak konkretiseres innen Det skal rapporteres på effekt av iverksatte tiltak i Årlig melding for Foretakene har rapportert på foretaksprotokollen pr På grunn av til dels krevende oppgaver knyttet til selve kartleggingen, er det imidlertid noe varierende status på arbeidet med konkretisering og iverksetting av tiltak. I vårt brev til departementet heter det således bl.a.: Foretakene vil etter sommerferien måtte arbeide videre med å analysere funnene fra kartleggingen og vurdere konkrete tiltak som er tilpasset lokale behov. Det er i nevnte styresak bl.a. forutsatt at konkrete tiltak er tilpasset det årsaksbilde som fremkommer i foretakenes kartlegging. Dette utgangspunktet fastholdes. Forøvrig kan administrerende direktørs holdning oppsummeres slik: - Premisser og prinsipper for arbeidet med å redusere bruken av deltid fremgår av styresak Det er et mål å redusere dagens til dels omfattende bruk av deltidsstillinger til et absolutt minimum. Dette er i felles interesse for arbeidsgiver og arbeidstaker - Det finnes ingen enkle grep for å nå målet. Det må derfor arbeides på kort og lang sikt- med holdninger og konkrete tiltak Helse Sør-Øst RHF har tilskrevet foretakene og bedt om en oppdatert rapport om hva som til nå er gjort i forhold til å velge ut og iverksette lokalt tilpassede tiltak. Vedlagt følger en kort oppsummering av foretakenes svar pr Igangsatte tiltak og foreløpige effekter av vil bli fulgt opp i tilknytning til Årlig melding Skjematisk oppsummering: Tiltak for å redusere deltid pr Helseforetak Aker universitetssykehus Akershus universitetssykehus Blefjell sykehus Psykiatrien i Vestfold Status Direkte kontakt med 123 berørte medarbeidere for å vurdere individuelle tiltak. Blant annet utnytte muligheter for å fylle opp stillinger med ledige vikariater Avventer oppdatert tilbakemelding Presiseringer om rett til utvidet stillingsbrøk inntatt i personalhåndbok og ansettelsesreglement. Fortrinnsrett vurderes ved alle nyansettelser. Innføring av vikarpool til vurdering. Prosjekt felles sengeressurs (Kongsberg, Notodden og Rjukan) påbegynt. Løpende dialog med fagforeningene om turnusplanlegging Få berørte. Individuelle tiltak etter vurdering. Ønske om heltid

4 imøtekommes i de fleste tilfeller Rikshospitalet Ringerike Sykehus Sunnaas sykehus Sykehuset Asker og Bærum Sykehuset Buskerud Sykehuset Telemark Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Ufrivillig deltid ikke noe stort problem. Alle berørte ifølge kartleggingen følges opp for å vurdere hvilke muligheter som finnes Arbeidsgruppe vurderer systematisert bruk av fleksiturnus/ ønsketurnus Opprydding i småstillinger gjennomført i Ny runde etter kartleggingen iår. Få tilfeller av ufrivillig deltid gjenstår. Foretaket benytter fortrinnsretten aktivt ved ledighet i stillinger Det etableres et ressurssenter (internt vikarkontor) for å få bedre styring med egne ressurser og for å bruke ressursene mer på tvers av enheter. Dette vil også gi deltidsansatte muligheter for utvidet stilling. På alle enheter gjennomføres utviklingssamtaler der bl.a. ønske om utvidet stilling er tema. Fortrinnsrett vurderes ved alle nyansettelser. Muligheter for større stillinger vurderes fast ved utarbeidelse av bemannings- og turnusplaner Bruk av deltid tatt opp generelt i medarbeidersamtaler. Mulighet for arbeid via vikarsentralen dessuten tatt opp i samtale med den enkelte medarbeider. Midlertidig økt stilling for å dekke vikarbehov benyttet for flere. Fast økning av stilling gjennomført for enkelte. Utprøving av nye arbeidsplanordninger vurderes Partsammensatt utvalg nedsatt for å analysere funnene fra kartleggingen supplert med senere kontakt med ansatte. Det skal på denne bakgrunn foreslås konkrete tiltak tilpasset lokale forhold iløpet av desember d.å. Bruk av fleksible arbeidstidsordninger, som i større utstrekning ivaretar den enkeltes ønsker. Oppfølgning av OUprosessene, der det bl.a. etableres to store sykepleieravdelinger som skal bidra til bedre samlet ressursutnyttelse og opprettes ny bemanningsenhet med fokus på ekstravakter/vikarsentral. Arbeid med holdninger. Analyse av muligheter knyttet til innføring av nye og integrerte arbeidsplansystemer. Kompetansehevingstiltak i forhold til bemanningsplanlegging og analyse av arbeidsprosesser Det er opprettet et lokalt prosjekt for å redusere uønsket deltid. En partsammensatt gruppe er nedsatt og arbeider med å formulere og evaluere tiltak på basis av gjennomført kartlegging. Prosjektet ønsker å velge ut en medisinsk enhet

5 og en kirurgisk enhet, der det i samarbeid med linjeledelsen gis mulighet for å teste ut ulike bemanningsløsninger. Tiltak som påviselig bidrar til redusert deltid, vil bli vurdert implementert i hele foretaket Sykehuset Østfold Sørlandet Sykehus Det er nedsatt en partssammensatt gruppe som nylig har avgitt rapport til sykehusledelsen. Rapporten er ikke behandlet i foretaksledelsen. Aktuelle tiltak berører imidlertid etablering av vikarpool, gjennomgang av bemannings- og turnusplaner og opplæring i rekrutteringsrutiner Det er vedtatt policy og prosedyre for reduksjon av uønsket deltid. Hovedmål: Ikke lyse ut stillinger under 50 %, øke andel stillinger mellom 75 og 100 %. Når ledige stillinger skal godkjennes, kreves særskilt begrunnelse for å ansette i under 50 %. Øvrige tiltak: Bruk av fleksiturnus, bruk av kombinasjonsstillinger, bruk av enhets- og avdelingsovergripende stillinger, etablering av vikarpool og variasjoner i driftsplanlegging. Det vil også bli iverksatt individuelle oppfølgningstiltak i forhold til gjennomført kartlegging. Avdelinger med stor andel små stillingsbrøker vil bli spesielt analysert med sikte på å redusere deltid Ullevål universitetssykehus Det er nedsatt et partssammensatt utvalg for å drøfte og utrede retningslinjer for bruk av deltidsstillinger med intensjon om å redusere bruk av uønsket deltid. Omfattende kartlegging og analyse av deltidsbruken er gjennomført i ulike yrkesgrupper i 2007 og Relativt få ansatte har ufrivillig deltid, spesielt innen pleiegruppene. Ressurssenter er opprettet fra Dette gir mulighet for å øke stillingsandelen ved fast ansettelse i udekket stillingsbrøk, men benyttes av få. I tillegg vurderes individuelle tiltak. Nye strukturelle tiltak avventes til konsekvenser av hovedstadsprosessen, overføring av personell til Sykehuspartner m.m. er avklart 4. Redegjørelse for konsekvenser av streik ved Lovisenber diakonale sykehus AS - status pr Det pågår en arbeidskonflikt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS mellom Akademikerne og Spekter. Streiken var et faktum fra kl. 08:00 torsdag 6. november. Status etter første streikedag 6. november Alle funksjoner innenfor psykisk helsevern og indremedisin har funger som normalt, og det er gitt de nødvendige dispensasjoner. Alle planlagte operasjoner ble gjennomført som normalt. 18 konsultasjoner (ortopedi) ble avlyst første streikedag, og alle var forhåndsvarslet. Ingen pasienter som møtte til konsultasjon ble avvist. Antall streikende: 10 - ingen opptrapping.

6 Status etter andre streikedag - 7. november Alle funksjoner innenfor psykisk helsevern og indremedisin fungerte normalt. Alle planlagte operasjoner gikk som normalt. 6 polikliniske konsultasjoner (4 ortopedi, 2 geriatri) ble strøket og pasientene er informert. Antall streikende: 10. Plassfratredelse på ytterligere 4 leger mottatt. De vil gå ut i streik onsdag 12. november kl. 08:00. Status etter tredje og fjerde streikedag 8. og 9. november Alle funksjoner innenfor psykisk helsevern og indremedisin har funger som normalt, og det er gitt de nødvendige dispensasjoner. Normalt er det verken poliklinikk eller planlagte operasjoner i helgen, og således har streiken ikke fått noen konsekvenser i helgen Forventede konsekvenser fremover (tom. 14. november) Basert på dagens konfliktnivå, med ytterligere 4 leger i streik fra onsdag 12. november, venter vi følgende konsekvenser: Alle funksjoner innenfor psykisk helsevern og indremedisin vil fungere som normalt. Konsekvenser for planlagte operasjoner og konsultasjoner: (vedlegg) Rapportering HOD, Helse Sør-Øst og Helsetilsynet får en oppdatert rapport daglig

7 Kirurgi Konsekvenser av arbeidskonflikten Konsultasjoner Operasjoner Operasjoner Operasjoner Hofte/kne Dato Ansatte i streik Konsekvenser Poliklinikk proteser Skulder Annet 06.nov 07.nov 08.nov 09.nov 10.nov 11.nov 12.nov 13.nov 14.nov 3 Overleger 3 Overleger 3 Overleger 3 Overleger 7 Overleger 7 Overleger 7 Overleger konsultasjoner 18 konsultasjoner 4 Merknad 1 Status/Resultat informert informert Resultat Resultat konsultasjoner informert Forventet konsultasjoner 31 informert Forventet konsultasjoner 70 3 Uavklart konsultasjoner Uavklart konsultasjoner Uavklart 7

8 Medisin Konsekvenser av arbeidskonflikten Konsultasjoner Dato Ansatte i streik Konsekvenser Poliklinikk Annet Merknad 1 Status/Resultat 06.nov 1 Avd.overlege, 1 overlege, 1 kst overlege konsultasjoner/poliklinikk informert Resultat 07.nov Disp innvilget for 1 Avd.overlege, i streik: 1 overlege, 1 kst overlege konsultasjoner/poliklinikk 2 informert Resultat 08.nov 09.nov 10.nov 1 Avd.overlege, 1 overlege, 1 kst overlege Ingen poliklinikk på de aktuelle leger 0 informert Forventet 11.nov konsultasjoner/poliklinikk 0 Forventet 12.nov 0 Forventet 13.nov 0 Forventet 14.nov Uavklart 8

9 9

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Svar på spørsmål knyttet til omstillingene ved Oslo universitetssykehus

Svar på spørsmål knyttet til omstillingene ved Oslo universitetssykehus DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsråden Kontroll- og konstitusjonskomiten Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref i Dato 201103922-/BLS IZ.11.2011 Svar på spørsmål knyttet til omstillingene

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 1 av 10 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26.mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 82/2009 LEDELSENS

Detaljer

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Dato: 13.9.2012. Referanse PPM-verktøy: Oppsummeringsrapport fra første fase. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 1 / 14 Oppsummeringsrapport fra første fase Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid også kalt Glemt av sykehuset GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Bjørn Magne Eggen Leder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.10.12 SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetaket) Tid: Mandag 23.februar 2009 kl. 09.00 Sted: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen

1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Kvalitetssikring av varslingsrutiner i foretaksgruppen Administrerende direktør har ved flere anledninger

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer