Organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst funksjons- og oppgavefordeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst funksjons- og oppgavefordeling"

Transkript

1 Vedlegg nr. 3 Organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst funksjons- og oppgavefordeling Sammendrag og vurderinger i saken i Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn Med basis i omstillingsprogrammet i nedsatte Helse Sør-Øst RHF et midlertidig regionalt utvalg som skulle gi råd om funksjonsfordeling innen ortopedi, revmakirurgi og revmatologi. Utvalget har vært bredt sammensatt med representanter fra alle de tre fagområdene og alle sykehusområdene i regionen; og med brukerrepresentanter. Det ble engasjert en ekstern leder til utvalget Per Kjærsgaard-Andersen, spesialist innen ortopedi fra Vejle Hospital. I egenskap av leder av den danske ortopediske foreningen hadde han hatt ansvar for en tilsvarende utredning i Danmark. Utvalget avga sin samlede rapport høsten Rapporten ble sendt på høring i nov og med høringsfrist mars Formålet med denne fremstillingen er å presentere hovedtrekk i innstillingen utvalget har levert sammenholdt med høringen. I dette er det viktig å få synliggjort nivåinndelingen og overordnede retningslinjer for oppgaver og funksjoner. 2. Oppdraget Uvalget fikk følgende konkretiserte oppdrag: Beskrive dagens funksjonsfordeling innen ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst. Beskrive eksisterende kunnskapsgrunnlag og funksjonsfordeling og sammenholde med land det er naturlig å sammenligne seg med. Gi råd i forhold til fremtidig funksjonsfordeling for de nevnte områdene, dvs. råd om hvilke funksjoner som bør være regionale (samlet ett sted), hvilke som bør samles innenfor sykehusområdene (områdefunksjoner) og hvilke som bør være på lokalnivå. Vurdere om det bør etableres flerområdefunksjoner. Utvalget står samlet bak innstillingen som er avgitt med unntak av en dissens knyttet til et enkelt inngrep (ankelprotesekirurgi). 3. Hovedlinjer i utvalgets arbeid Utvalget har tatt utgangspunkt i funksjons- og nivådefineringer som ble vedtatt i styresak 108/2008 og videre hovedforutsetningen om at % av befolkningens behov for tjenester Side 1 av 8

2 skal dekkes /være tilgjengelig innen hvert sykehusområde. Dette vil innebære at de fleste spesialiserte tjenester vil være tilgjengelig i alle sykehusområder. Utvalget har framstilt aktiviteten og allokerte personellressurser ved det enkelte helseforetak og private sykehus med driftsavtale. Dette basert på egenrapportering fra helseforetakene/ sykehusene med oppsummering på regionalt nivå. (Kap. 4 i rapporten). Parallelt med egenrapporteringen fra helseforetakene/sykehusene ble det gjort utrekk av data fra Norsk pasientregister (NPR). I bearbeidingen av dette har det vært en stor utfordring at fagområdene ikke har klare grenseoppganger mellom ulike prosedyrer og hvilke inngrep en ønsker å beskrive. NPR er dessuten basert på sykehusopphold og ikke på inngrep/operasjoner. Utvalget har i sitt arbeid med funksjonsfordeling vært på leting etter volumkritiske inngrep. Det innebærer å sette normerte minimumsvolum for hvilke inngrep som kan utføres på det enkelte nivå /sykehus. Utvalget har konkludert med at dagens kodeverk ikke er detaljert nok for dette. Det har ikke vært mulig å identifisere nyanseforskjellene i tilstandenes kompleksitet. Som en konsekvens av dette har utvalget valgt å gjøre en skjønnsmessig vurdering av på hvilket nivå de ulike inngrepene bør ligge. Ortopedsk kirurgi og revmakirurgi blir sett på under ett i denne sammenheng, da det er den samme delen av kodeverket som brukes. Skillet mellom de to kirurgiske aktivitetene går på om pasienten har en inflammatorisk grunnlidelse. Rapporten gjennomgår ikke forekomsten (innsidens og prevalens) av de ulike skadene, sykdommene og inngrepene som omtales. En må derfor forutsette at disse forholdene har vært gjenstand for samme skjønnsmessige behandling, når utvalget har vurdert forslagene om funksjonsfordeling. Innenfor revmatologi står en overfor den samme vansken, da det samme kodeverket brukes også for pasienter som er innlagt av andre årsaker enn den inflammatoriske tilstanden. Aktivitetsbeskrivelsen på dette området er derfor også basert på egenrapportering fra de respektive helseforetak/sykehus. 4. Kartlegging av aktiviteten innen ortopedi/revmakirurgi og revmatologi på regionalt nivå I rapportens kapittel 4.3 er aktiviteten oppsummert på regionalt nivå og beskrives bl.a. med følgende hovedtrekk: Det er ortopedisk aktivitet ved samtlige helseforetak og ved fire av fem private sykehus med driftsavtale med Helse Sør Øst RHF - Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Betanien Hospital). Revmakirurgien og revmatologien håndteres delvis i helseforetakene og dels gjennom samarbeidsavtaler mellom helseforetak og private ideelle sykehus (Diakonhjemmet Sykehus, Martina Hansens Hospital, Revmatismesykehuset og Betanien Hospital), samt i deres driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. I Helse Sør-Øst er det rundt innleggelser innenfor ortopedi og revmakirurgi og innleggelser innen revmatologi i løpet av et år. Den polikliniske aktiviteten for alle tre områdene nærmer seg konsultasjoner pr. år. Det dreier seg således om meget store behandlingsvolum. Side 2 av 8

3 Utvalget foretok en kartlegging våren 2010, som viste at regionen da hadde 753 senger øremerket ortopedi- og revmakirurgiske pasienter. Videre 234 legespesialister, 148 assistentleger, 756 sykepleiere og 155 hjelpepleiere tok hånd om behandlingen. Det var i alt 26 leger i bakvakt og 27 leger enten i primær- eller mellomvakt. For øvrig var det tilgang på diagnostisk service med MR og/eller CT på alle lokalisasjoner. Utvalget redegjør for NPR-aktiviteten ved hvert Helseforetak/sykehus i 2008 og Fra 2008 til 2009 var det en vekst på 1,5 %, der de største gruppene er inngrep i kne/legg og hofteledd/lår. Kartlegging av hastegrad mellom helseforetak og sykehus, viser at det er helseforetakene som håndterer øyeblikkelig hjelp. Blant de private sykehusene er det bare Diakonhjemmet Sykehus som har øyeblikkelig hjelp funksjon. Andelen øyeblikkelig hjelp varierer fra 53 % ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) til 76 % ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Den høye andelen ved Ahus har sammenheng med at Martina Hansens Hospital tar en stor andel av de planlagte inngrepene fra Ahus sitt opptaksområde (ca i året). Tilsvarende var 121 senger øremerket revmatologiske pasienter i regionen i 2010 og 61 legespesialister og 31 assistentleger, 86 sykepleiere, 12 hjelpepleiere, 21 fysioterapeuter, 14 ergoterapeuter, 7 sosionomer mv. var involvert i behandlingsvirksomheten som har en typisk tverrfaglig karakter. Det revmatologiske fagområdet er komplekst og kjennetegnes av bredt tverrfaglig samarbeid. Spesielt på dette fagområdet foregår også aktiviteten i stor grad på private spesialsykehus som har pasienter fra flere sykehusområder /regioner. 5. Forslag til funksjonsfordeling Utvalget har med utgangspunkt i mandatet laget følgende skjematiske framstilling av funksjonsinndelingen som defineres til 5 nivåer: Nivå Beskrivelse Faglige avhengigheter Lokalfunksjon Behandlingen kan foregå i alle sykehusområder og på mer enn en lokalisasjon. - anestesi med intensivnivå - kirurgi -indremedisin med bred kompetanse - diagnostisk radiologi med Områdefunksjon Behandlingen kan foregå i alle sykehusområder, men lokalisert kun ett sted i sykehusområdet. mulighet for MR -anestesi med intensivnivå 2 -kirurgi -indremedisin med bred kompetanse -diagnostisk radiologi med mulighet for MR -revmatologi -klinisk fysiologi og nukleærmedisin -pediatri -anestesiologi med kompetanse til behandling av barn Side 3 av 8

4 Flerområdefunksjon Regionfunksjon Et helseforetak har ansvaret for behandlingen i flere enn eget sykehusområde. Behandlingen er lokalisert på ett helseforetak i regionen. (Landsfunksjon) Behandlingen er lokalisert på ett helseforetak i landet. (Utenlandsfunksjon) Behandlingen er lokalisert i / kjøpt fra utlandet Samme som for områdefunksjon Som områdefunksjon, men i tillegg: -hemofilisenter -nevrologi med nevrofysiologi -klinisk onkologi -plastikkirurgi -nevrokirurgi Utvalget har konsentrert seg om de 4 første nivåene, hvilket også var i tråd med oppdraget. Det er undersøkt hvordan fagområdet er organisert i Sverige, Danmark og Finland, og det er også tatt kontakt mot Scotland og Canada. Det går fram at bare Danmark har hatt tilsvarende nasjonale/regionale funksjonsfordelingsprosesser på området. Lokalfunksjoner er av utvalget definert som funksjoner som skal håndteres innenfor alle sykehusområder, og eventuelt på flere enn ett sykehus innenfor sykehusområdet. Videre at funksjonene som hovedregel bør håndteres på sykehus med felles akuttmottak og både elektive og akutte funksjoner. Mottak og initial behandling av traumepasienter bør kunne behandles på dette nivået, ifølge utvalget. Tabellen ovenfor angir krav om at spesialister med kompetanse og erfaring innenfor definerte områder er tilgjengelige for både akutte og elektive tilstander innenfor ortopedien. Utvalgets forslag til lokalfunksjoner fremgår av vedlegg nr. 1 til saken. Områdefunksjoner, evt. flerområdefunksjoner og regionfunksjoner I arbeidet med den øvrige nivåinndelingen har utvalget tatt utgangspunkt i kvalitetsutviklingen på fagområdene. Utvalget har drøftet behovet for kvalitetsindikatorer. Innen ortopedien har en indikatorer som for eksempel infeksjon, reoperasjon og smerter, men de samme indikatorene kan ikke brukes som et generelt redskap på tvers av for eksempel en region, da en også må ta hensyn til sammensatte sykdomstilstander, akutte inngrep satt opp mot planlagte inngrep og sykehusnivå. Men selv med disse begrensninger når en skal sammenligne, er det uansett enighet om at risikoen for komplikasjoner og feil reduseres med økt erfaringsgrunnlag. Hvis dette forenes med en overordnet kvalitetsmodell, hvor det er fokus på komplekse og noe mer sjeldne inngrep, er det relevant å forholde seg til en rekke elementer. Disse er for eksempel volum av et gitt inngrep per tidsperiode for hver enkelt kirurg, antall kirurger i teamet som gjennomfører inngrepet og dermed også utvikling, utdannelse og forskning tilknyttet ulike operasjonsmetoder. Utvalget viser til erfaring med kopling av inngrep dvs. at en binder sammen kompetansen på grupper av inngrep som har flere likhetstegn. Utvalget framholder at det er faglig og kvalitetsmessig rimelig å stille krav om et visst årlig volum av koblede inngrep per kirurg for at vedkommende skal opprettholde spesialistkompetanse på et inngrep (inngrep vurdert som område-, flerområde- og regionsfunksjon). Samtidig må det være krav at slike inngrep ikke kan utføres av bare av en enkelt kirurg på avdelingen, da dette skaper utfordringer ved ferie, sykdom, turnover og ikke minst i forhold til utdanning, forskning og utvikling innenfor området. Utvalget er kjent med at enkelte sykehus bygger opp kompetanse på relativt sjeldne inngrep med utgangspunkt i enkeltkirurger som bare er til stede deler av året. Slik praksis anses ikke Side 4 av 8

5 fremtidsrettet. Kontinuitet og kvalitetsutvikling av en bestemt funksjon krever et bredere team av spesialister og helsepersonell. Utvalgets samlede forslag til funksjons/nivåinndeling går fram av kap. 6 i rapporten. Det er gjort et sammendrag av dette i vedlegg nr. 1 og 2 til saken. Revmatologi. Også på det revmatologiske området fremholdes prinsippet om at en bør samle pasienter med de spesielle og sjeldne lidelsene. I tillegg er det en generell oppfatning at de aller sykeste med komplekse tilstander bør behandles ved sykehus med et visst antall pasienter. Det er for øvrig utvalgets holdning at alle sykehusområder bør sikres revmatologisk kompetanse. I områder uten slikt tilbud anbefaler utvalget at det blir vurdert å etablere en revmatologisk poliklinikk som driftes i samarbeid med andre revmatologiske avdelinger i Helse Sør-Øst. Her må en imidlertid vurdere nytten av en poliklinikk uten tilgang til et revmatologisk team. Det er i dag både offentlige og private ideelle sykehus som tilbyr revmatologisk behandling. Disse må sees i sammenheng når en planlegger tilbudet til befolkningen i sykehusområdene. Utvalget framholder at det har vært en sterkt økende kunnskapsutvikling og forbedring i behandlingstilbudet for mennesker med revmatiske sykdommer de senere år. Dette gjelder spesielt de inflammatoriske leddsykdommene hos barn og voksne, og i noen grad også systemiske bindevevssykdommer. De terapeutiske mulighetene ved kroniske smerter er blitt utvidet og forbedret. I tillegg har det kommet flere nye biologiske legemidler med nye angrepspunkter. De etablerte legemidlene får også nye indikasjonsområder. Dette stiller krav om økt kompetanse og gir nye utfordringer. Kvalitetsprosjekter av mange slag er godt i gang ved revmatologiske avdelinger rundt omkring i landet og det er satt i gang en prosess for utvikling av nasjonale retningslinjer /anbefalinger for bruk og avslutning av behandling med biologiske legemidler. Kvalitetsutvikling og forventinger til dette fagområdet i framtiden er beskrevet under kapittel i rapporten. Det er utviklet nasjonale kliniske retningslinjer og kvalitetsindikatorer både innen kirurgi og revmatologi. Det er etablert flere kvalitetsregistre for oppfølging av resultater og som grunnlag for forskning. Innen revmatologi er det etablert et eget nasjonalt kompetansesenter for sykdom hos barn (NAKBUR, OUS- Rikshospitalet) og Diakonhjemmet Sykehus har en egen nasjonal enhet for spesialisert rehabilitering (NRRK). De siste årene har det vært et stadig sterkere fokus på helhetlige pasientforløp og utvikling av behandlingslinjer. Mange sykehus arbeider med dette blant annet i forbindelse med pasientforløp for hofte- og kneproteser. Hensikten med behandlingslinjer er å sikre høy faglig kvalitet, god logistikk, planlegging og samhandling med primærhelsetjenesten samt effektiv ressursutnyttelse. 6. Prosess høring/forankring Rapporten har vært på bred formell høring i tillegg til at den er forelagt brukerutvalg, konserntillitsvalgte, fagdirektørforum mv. for drøfting i møter. Det foreligger uttalelser/tilbakemeldinger fra 19 instanser. Det regionale brukerutvalget viser til prinsippet om at vi må desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må. Kvalitet og trygghet for godt resultat teller mer for pasientene enn avstand til sykehuset når dette settes opp mot hverandre. Tilbudet må organiseres slik at høy kvalitet inngår i et godt koordinert tilbud til pasienten. Pasientsikkerhet må vektlegges i utviklingen av behandlingslinjer. Læring og mestring må gis større oppmerksomhet. Side 5 av 8

6 Brukerutvalget støtter forslagene til funksjons/nivåinndeling av behandlingen og fremhever sterkt nødvendigheten av tverrfaglige robuste team. Spesialiserte og sjeldne inngrep kan ikke kun baseres på spesialkompetanse til enkeltleger. Selv om brukerutvalget gir sin generelle tilslutning, uttrykkes det skuffelse over at rapporten ikke har konkrete anbefalinger vedrørende amputasjoner. Dette følges opp av Momentum foreningen for arm- og benprotesebrukere, som hevder at kvaliteten på amputasjoner av arm/ben er meget varierende, og at det er altfor mange som får problemer med tilpasningen av proteser i etterkant. Foreningen mener det er en helt klart sammenheng mellom behandlingsvolum og kvalitet når det gjelder amputasjoner. Inngrepene bør samles da de er få i året, og da maksimalt på to helseforetak i Helse Sør-Øst. Revmatikerforbundet og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Oslo, viser til at fagmiljøene innen revmatologi og revmakirurgi er små og sårbare. Kvalitet og pasientsikkerhet er det viktigste, og avstanden til tjenesten er underordnet i forhold til dette. Utviklingen går mot mindre behov for revmakirurgiske inngrep. Tidlig diagnostisering og riktig og effektiv behandling vil føre til at færre pasienter får ødelagte ledd. Behovet for revmakirurgiske inngrep og reoperasjoner vil likevel aldri forsvinne helt. I framtiden bør det vurderes om revmakirurgien bør sentraliseres til færre helseforetak for å sikre tilstrekkelig pasientvolum og kompetanse. Fagforbundet gir sin tilslutning til rapporten og særlig i det at den er konkret på å synliggjøre område- og regionfunksjoner. Det understrekes at et adekvat og godt behandlingstilbud i regionen forutsetter kompetente ansatte og tverrfaglig kompetanse, og at det nødvendiggjør utdanning og utviklingsmuligheter for alle involverte yrkesgrupper. Viktigheten av å opprettholde og videreutvikle Kompetansesenter for barne- og ungdomsrevmatologi fremheves (OUS-Rh). Legeforeningen (Dnlf) gir sin tilslutning til anbefalingene i rapporten. Med basis i rapporteringen fra helseforetakene om personellressurser påpeker Dnlf at det er store forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder fordelingen av revmatologer. Lav legedekning kan ha som konsekvens lange ventetider for ikke-prioriterte pasienter. Dnlf stiller spørsmål ved om det også kan ha betydning for samhandlingen med førstelinjetjenesten. For øvrig fremhever Dnlf avtalespesialistene som en ressurs for de aktuelle fagområdene. Også kommunene som uttaler seg gir sin tilslutning til anbefalingene i rapporten. Videre understrekes det økende behandlingsbehovet begrunnet i forlenget levealder og et økende antall behandlingstrengende eldre. Det understøttes at behandlingstilbud både innen ortopedi og revmatologi bør være tilgjengelig i alle sykehusområder. Kommunene i sykehusområdet Vestre Viken er opptatt av områdefunksjonene, og det fremheves bl.a. at det bør være mulig å ha områdefunksjoner ved flere sykehus i helseforetaket og ved private sykehus (MHH) om behandlingsvolumet er stort og krav til organiseringen av kompetansen oppfylles. Generelt understreker kommunene at de ønsker å være med i utviklingen av behandlingsforløp. Kommunetjenestens delaktighet i forebygging og tidlig diagnostisering og oppfølging etter behandling fremheves. Det foreligger korte høringsuttalelser/tilbakemeldinger fra helseforetakene og de private sykehusene som gjennomgående gir sin tilslutning til rapport og anbefalinger og viser til at de for øvrig har vært representert i arbeidsgruppen. De private spesialsykehusene med driftsavtale (MMH og RS) fremhever at de bør kunne ha områdefunksjoner for elektive funksjoner innen eget fagfelt og slik sett kunne være områdesykehus. Betanien Hospital viser til dissensen gitt av sykehusets representant i utvalget. Dissensen gjelder Side 6 av 8

7 ankelprotesekirurgi, hvor utvalget foreslår at operasjonene sentraliseres til Diakonhjemmet Sykehus med bakgrunn i de generelle krav til bemanning med 2-3 kirurger og koplede behandlingsvolum. Betanien Hospital hevder at behandlingsvolumet er voksende på grunn av ny protesekirurgi og at antall operasjoner øker (fra 40 til 99 operasjoner fra 2005 til 2009). I dissensen konkluderes det med at Diakonhjemmet Sykehus kan være et nasjonalt senter, men ikke det eneste sted for ankelprotesekirurgi i regionen. Funksjonen bør baseres på kvalitet og tilgjengelig kompetanse og ikke primært antall kirurger. Martina Hansens Hospital fremhever sykehusets forutsetninger for å være flerområdesykehus for elektiv ortopedi, revmakirurgi og revmatologi I Akershus og tilliggende deler av Helse Sør-Øst ut fra den geografiske fordelingen av pasienter. 7. Vurdering Utvalget har levert et omfattende og faglig godt fundert arbeid, hvor det har vært bred medvirkning fra alle regionens helseforetak/sykehus. I tråd med mandatet har utvalget vektlagt å beskrive dagens aktivitet innenfor ortopedi- og revmakirurgi og revmatologi. Basert på dette og faglige drøftinger av aktivitet og erfaringer har utvalget konkludert med noen faglige hovedforutsetninger for organiseringen av behandlingsfunksjonene og kompetanse som må være til stede /tilgjengelig for å videreføre aktiviteten. Utvalget har i liten grad berørt kapasitetsspørsmål, hvilket det heller ikke ble spurt om i oppdraget. Imidlertid har Helse Sør-Øst RHF nedsatt fem midlertidige fagråd for å utrede kapasitetsbehovene på fem utvalgte fagområder, bl.a. ortopedi. Spesielt ortopedisk kirurgi representerer store behandlingsvolum, og det brukes store ressurser på området. Det er behov for å vurdere muligheter for å effektivisere den allmenne ortopediske virksomheten og i dette vurdere flaskehalser og tiltak for å få ned ventelister. Dette vil en komme tilbake til i egne saker. Den aktuelle rapporten har som grunnleggende forutsetning at det bør og vil være aktivitet innenfor alle de tre fagområdene i alle sykehusområder og i stor grad utført som lokalsykehusfunksjoner. På områdenivå stilles det egne krav til organisering av aktiviteten og tydelige krav om bred kompetanse som skal være tilgjengelig. Som krav til å inneha en områdefunksjon foreslår utvalget at aktiviteten organiseres innenfor ansvarlige kirurgiske team på minst 2-3 spesialister, som hver håndterer et visst volum innenfor en gruppe prosedyrer. Det stilles krav om et årlig volum på koplede inngrep per kirurg. Videre er det et krav at bred spesialkompetanse må være tilgjengelig. Helse Sør-Øst RHF anser at selv om det kunne vært ønskelig med mer spesifiserte krav med nedre volumgrenser på det enkelte område (koplede inngrep), slik en for eksempel har gjort innenfor kreftbehandling, innebærer forslaget et langt skritt videre i retning av å ramme inn virksomhetene, og å styrke kvalitet og likeverdighet i behandlingen. Ortopedi/revmakirurgi og revmatologi er til sammen store områder med mange berøringspunkter både de tre områdene imellom og i forhold til andre fagområder. I så måte er det et savn at utvalget ikke har gjennomgått dagens kunnskap om den reelle forekomsten av sykdommene og inngrepene. De økte kravene til likeverdig og forsvarlig undersøkelse og behandling, herunder hensynet til kvalitet og pasientsikkerhet, vil utløse krav om at sjeldne tilstander i økende grad må vurderes og håndteres på mer sentralisert nivå. Kunnskap om insidens og prevalens vil derfor bli stadig viktigere som grunnlag for forslag om funksjonsfordeling. Utvalget har laget forslag til konkrete funksjoner som skal være lokal-, område- og regionfunksjoner. Det er også foreslått et par funksjoner som flerområdefunksjon artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi (hofteledd) og håndkirurgi innenfor revmakirurgi. Side 7 av 8

8 Samtidig er det ikke gitt noen forsterkede krav for å skille fler- og områdefunksjoner fra hverandre, slik at plasseringen av disse to smale områdene følger nok plasseringen hvor teknikkene er utviklet på områdesykehus. Det kan konkluderes med at det i liten grad synes behov for å definere flerområdefunksjoner. Utvalget har også forslag til landsfunksjoner, men det dreier seg vesentlig om kompetansesenterfunksjoner, hvilket ikke behøver å ses på som funksjonsfordeling. Uansett bestemmes ikke landsfunksjoner på regionalt nivå, men nasjonalt. I høringen trekker spesialsykehusene med driftsavtale fram område- og flerområdefineringen. Det er behov for å dvele noe ved områdebegrepene. I tenkningen omkring områdesykehus tilbake i hovedstadsprosjektet og styresak 108/2008, hadde en som forutsetning at sykehusområdene skulle være store og robuste og ha mulighet til å forsyne sin befolkning med % av tjenestene. Videre var hovedmodellen at sykehusområdet skulle ha et områdesykehus og flere lokalsykehus. I tillegg kommer de private spesialsykehusene med driftsavtaler og private leverandører med kjøpsavtaler. Med unntak av Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus har ikke de private sykehusene like klart definerte opptaksområder som helseforetakene og heller ikke akuttfunksjoner (unntatt DS). Et områdesykehus forventes å ha spesialiserte funksjoner og bred akuttfunksjon, som gjør det i stand til å betjene lokalsykehusene i opptaksområdet, samtidig som områdesykehuset selv har både lokal- og områdefunksjoner. Ifølge tidligere styrevedtak i Helse Sør-Øst, er det Helse Sør-Øst RHF som bestemmer region- og flerområdefunksjoner, mens områdefunksjoner som hovedregel bestemmes av helseforetakene selv (jf. styresak nr , pkt. 3). Lokalisering av behandlingsenheter internt er helseforetakets eget ansvar (jf. styresak , pkt. 4). Av dette følger at definering av områdesykehus /funksjoner bør skje internt i det enkelte sykehusområde. Helse Sør-Øst RHF anser det ikke relevant å diskutere om evt. et spesialsykehus kan være områdesykehus, da et områdesykehus må forutsettes å være komplett helseforetak/sykehus med både elektive oppgaver og akuttfunksjoner. Dette bør ikke være til hinder for at de private avtalesykehusene kan ha områdefunksjoner innenfor sitt fagområde. Samtidig er det en forutsetning at de private sykehusene må oppfylle de grunnleggende faglige forutsetninger med hensyn til bemanning og behandlingsvolum for å få og opprettholde en områdefunksjon. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at avgjørelser om områdefunksjon tas i arbeidet med samarbeidsavtalen mellom sykehuset og helseforetaket i sykehusområdet, jfr. for eksempel innspillet fra Martina Hansens Hospital, samt dissensen som foreligger vedrørende ønske om ankelproteseoperasjoner som områdefunksjon ved Betanien Hospital. Som en hovedregel er det ikke formålstjenlig å formalisere unntak i forhold til faglige hovedforutsetninger som det er generell faglig enighet om, og administrerende direktør støtter utvalgets forslag om at ankelprotesekirurgi bør sentraliseres. Det er behov for å vurdere hvordan vi kan sikre kvalitet og likeverdig behandling i forbindelse med amputasjoner, slik det understrekes av brukerorganisasjoner. Samtidig har utvalget påpekt problemer med å samle amputasjoner, da disse inngrepene ofte må utføres akutt, og de øvrige vil være begrunnet i en rekke ulike sykdommer og årsaksfaktorer. Utvalget har plassert disse inngrepene (ben- og arm-amputasjoner) dels som lokalfunksjon og dels som regionfunksjon (overekstremitetsproteser). Regionfunksjoner utføres bare på ett sykehus. En ser ikke at en kommer lenger i dette spørsmålet sett i lys av funksjonsfordeling, men administrerende direktør vil vurdere en oppfølging med mulige tiltak via de øvrige utredningene som er igangsatt innen ortopedi og plastikk kirurgi. Side 8 av 8

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Formål Regional plan for revmatologi i Helse

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2014/1774/THA004 Dato: 13.10.2014 Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Vedlagt er Nordlandssykehusets høringsuttalelse

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst

Organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst U Organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst Sluttrapport fra midlertidig regionalt utvalg for funksjonsfordeling av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi Høsten 2010 1 Sammendrag

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Styresak 085-2010 Funksjonsfordeling av kreftbehandlingen i Helse Sør-Øst RHF sammendrag av høringen

Styresak 085-2010 Funksjonsfordeling av kreftbehandlingen i Helse Sør-Øst RHF sammendrag av høringen Vedlegg nr. 2 Styresak 085-2010 Funksjonsfordeling av kreftbehandlingen i Helse Sør-Øst RHF sammendrag av høringen Instans Helseforetak Sykehuset Innlandet Sammenhengen mellom volum og kvalitet er ikke

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. kirurgiske tjenester

KRAVSPESIFIKASJON. kirurgiske tjenester Vedlegg 3 KRAVSPESIFIKASJON for kirurgiske tjenester Saksnr: 13/00360 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1. INFORMASJON... 2 2.0 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 3.0 BESKRIVELSE AV KRAVENE I KRAVSPESIFIKASJONEN...

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF

Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Til styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 13.02.2015 Sak 06/15 Pakkeforløp kreft konsekvenser for Sunnaas sykehus HF Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Sammendrag og konklusjoner Arbeidet

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13122013-13122013. Helse Sør-Øst RI-IF 16122013

Offentlig journal. Periode: 13122013-13122013. Helse Sør-Øst RI-IF 16122013 Helse Sør-Øst RI-IF 16122013 Offentlig journal Periode: 13122013-13122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00753-8 08/02552-7 Dok.dato: 10122013

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012:

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. forside: 08

Offentlig journal. Journaldato Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Antall sider inkl. forside: 08 HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato08.06.2016 Journalenhet: Avdeling: Inngående dokumenter: Utgående dokumenter: Alle Alle Ja Ja Antall sider inkl. forside: 08 Helse Sør-Øst RHF Utskrilisdato 09.06.2016

Detaljer

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner 1. Formål med veilederen Formålet med veiledningen er å klargjøre ansvar og roller, gi oversikt over aktuelle samarbeidspartnere,

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato:

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato: Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET Helse Sør-Øst RHF Vår referanse: Deres referanse: Dato: 10.09.2014 Høring fritt behandlingsvalg Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF viser til invitasjon datert 28.06.2014

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012 Offentlig journal Periode: 13022012-13022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00310-77 1 Dok.dato: 11022012 Jour.dato: 13022012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Norsk kreftbehandling

Norsk kreftbehandling Norsk kreftbehandling strategi, virkemidler og mål Kjell Magne Tveit Disclosures Avdelingsleder Avdeling for kreftbehandling, OUS fra 2009 (1997) Professor i onkologi, UiO, fra 2002 Støtte til egeninitiert

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Sykehuset strategi for vekst

Sykehuset strategi for vekst Sykehuset strategi for vekst Kontaktmøtet 12. mai Anders Mohn Frafjord Sykehusdirektør Bærekraft Vekst Verdier Forskning Kvalitet Innovasjon Vi har både eier og oppdragsgiver Verdier Bærekraft Kvalitet

Detaljer

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen

Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Hvordan lykkes med koordinatorrollen i sykehus og i kommunen Tom Alkanger Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst RHF 1 Min referanseramme Sykepleier på Sunnaas Har jobbet mye med pasienter med svært

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på:

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på: NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Fagdirektør Toril Kolås Dato: 05.12.2013 Tema: Omstilling somatikk Bakgrunn Vurderingene av tiltak i ØLP-perioden har vært tema på en rekke ulike

Detaljer

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Lars Nysether Overlege Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Regional koordinerende

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport"

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport" Føringer om samhandling Bjarne Håkon Hansen Pasientene taper på at samhandling mellom sykehus

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv:

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 10/994-39 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret for

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002

Ledelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Tidlig diagnostikk og behandling

Tidlig diagnostikk og behandling Tidlig diagnostikk og behandling Nye muligheter for samarbeid mellom nivå i helsetjenesten Fastlege og prakiskonsulent Sirin Johansen Min bakgrunn Fastlege Nordbyen Legesenter 18 år Spesialist i allmennmedisin,

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde VEDLEGG 2 Områdeplan rehabilitering Vestre Viken helseområde Arbeidsgruppe Hjerneslag Medlemmer i arbeidsgruppen: Navn: Funksjon: Representerer: Ingvild Akeren Teamleder/fagleder ergoterapeut Fram helserehabilitering

Detaljer

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012.

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012. Helse Sør-Øst R Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Martina

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss?

Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss? Gruppeoppgave 27.11.2013 Nytter det at vi involverer oss? 1. Del med hverandre en suksesshistorie fra hvert HF, en ting som dere har greid å få til. o Veileder for håndtering av uheldige hendelser. o Laget

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer