Styresak BEREDSKAP OG ARBEIDSDELING I FAGOMRÅDET ORTOPEDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak BEREDSKAP OG ARBEIDSDELING I FAGOMRÅDET ORTOPEDI"

Transkript

1 1 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 20. juni 2008 Styresak: 044/08 V Arkivkode: 321 Arkivsak: 2006/530 Dato skrive: Sakshandsamar: Anne Margrethe Øvsthus Godkjent av: Jon Bolstad Sakstittel: BEREDSKAP OG ARBEIDSDELING I FAGOMRÅDET ORTOPEDI BAKGRUNN / INNLEIING I styresak 38/08, Rapportering 1. tertial 2008 var eit av tiltaka å kartlegge dagens beredskapsordningar og sjå på alternative modellar som både kan sikre tryggleik for innbyggjarane og ei god ressursforvaltning. For å få ei oversikt over ulike potensiale ved ei vidare arbeidsdeling mellom seksjonar og lokalitetar har ein kartlagt dagens situasjon, og særleg sett nærare på fagområdet ortopedi. Det vil bli peika på konsekvensar med omsyn til fag, nærleik til tenestene, konsekvensar for samarbeidspartar og økonomi. Det blir i saka tilrådd mindre endringar i høve faglege krav til utdanning av legespesialistar innan fagområdet ortopedi. For andre fagområde har ein i denne omgang ikkje sett grunnlag for å fremje endringar når det gjelder vakt og beredskapssystem, utover det som naturleg følgjer av løpande driftsoppfølging. AKTUELLE PLANAR OG FØRESETNADER Plan for ortopediske tenester i Helse Førde vart vedteken i styret april Denne planen slår fast at det skal vere ortopedi på tre stader i Helse Førde, Nordfjord sjukehus, Lærdal sjukehus og Førde sentralsjukehus. Dette er situasjonen i dag. Denne saka føreset at Plan for ortopediske tenester er kjent (utsendt i samband med styremøtet 30.5), men vi vil likevel peike på sentrale moment i vedteken plan: Sitat frå samandraget i planen: Gruppa meiner at for å styrke og sikre høg fagleg kvalitet, dekke behovet for ortopediske tenester, sikre robuste fagmiljø og vere ein attraktiv utdanningsstad så må mellom anna desse endringane setjast i verk: styrke fagmiljøet på Førde sentralsjukehus (FSS) samtidig som ein held vedlike kvalitativt gode fagmiljø ved Lærdal sjukehus (LSH) og Nordfjord sjukehus (NSH).

2 2 styrke og få eit tettare samarbeid mellom FSS og lokalsjukehusa og nytte den samla ortopedikompetansen i Helse Førde på ein mest mogeleg fleksibel måte. Den operative verksemda ved LSH og NSH skal hovudsakeleg vere retta inn mot elektiv ortopedi Alle legane i ortopedisk avdeling skal inngå i ein felles tenesteplan. Det er i dag 11 overlegestillingar innan ortopedi i Helse Førde. Skal vi få til god samhandling og legge til rette for at legane skal kunne arbeide på tvers av seksjonane, må overlegestillingar i ortopedisk avdeling fordelast slik: 6 overlegeheimlar ved FSS, 3 ved NSH og 3 ved LSH. Dette medfører ei auke på 1 overlegestilling i Helse Førde Gruppa meiner at det bør vere 4 legar i spesialisering (LIS) ved ortopedisk avdeling. Desse skal utdannast på tvers av seksjonane slik at dei får breiast mulig utdanning. NSH og LSH er lokalsjukehus med tilpassa akuttfunksjonar og skal kunne behandle basal traumatologi, såkalla kvardagstraume. Dei skal ha operativ beredskap på dag/ettermiddag Som akuttsjukehus skal FSS ha kontinuerleg operasjonsberedskap i vakt. Dette gjeld anestesipersonell, operasjonspersonell og intensivpersonell. Større skadar skal sendast til FSS og dei mest alvorlege skadane skal direkte til Haukeland Universitetssjukehus (HUS) som ein forventar vert traumesenter i Helse Vest Gruppa meiner at Helse Førde må arbeide vidare med å planlegge akuttmedisinske team ved både NSH, FSS og LSH. Gruppa føreslår at det vert halde fram med integrert opptrening/enkel rehabilitering innan Helse Førde med 6 senger for NSH og 10 senger ved LSH. Pasientar frå FSS som treng opptrening skal få tilbod ved LSH og NSH. Både i styringsdokument og i vedtak i styret i Helse Førde vert det lagt vekt på å auka dagkirurgisk verksemd. Gruppa meiner at det snarast bør vurderast korleis ein kan legge til rette for meir dagbehandling ved FSS. Sentrale planar Rapport om Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede vart lagt fram i mars 2007 og danna grunnlag for arbeidsdeling innan traumatologi. Ein annan rapport Traumesystem i Norge, Forslag til organisering av behandlinga av alvorlig skadde pasientar omtalar også krav til behandling av traumatologi. Begge rapportane samsvarar med kvarandre og har lagt føringar for dei forslaga som vart lagt fram i Plan for ortopediske tenester i Helse Førde. Rapporten om Lokalsjukehusa sine akuttfunksjonar foreslår at det skal vere faglege standardar for akuttfunksjonar og skil mellom: Lokalsykehus med akuttfunksjoner (akuttsykehus) og Lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner Rapporten seier følgjande om fagleg standard på akuttsjukehus: Arbeidsgruppa støtter traumeutvalgets forslag til faglig standard for sykehus som skal ta imot traumepasienter. Disse sykehusene skal kunne beherske et bredt sett av kirurgiske prosedyrer, være organisert for å kunne ta i mot og håndtere alvorlig skadde pasienter, må

3 3 kunne dokumentere slik kompetanse gjennom regelmessig deltagelse i kurs i henhold til anbefalte retningslinjer. FSS stettar dei faglege krav til akuttsjukehus etter dette og NSH og LSH blir lokalsjukehus med tilpassa akuttfunksjonar. Erfaring og tilgjengeleg statistikk i Helse Førde viser at det er få innleggingar i løpet av eit døgn innan gruppa ortopedi som treng operasjon som øyeblikkeleg hjelp. Berre unntaksvis vert det lagt inn pasientar innan ortopedi ved lokalsjukehusa som treng umiddelbar operasjon. Dei fleste kan vente til neste dag, alternativt overførast same dag til FSS. NSH og LSH kan ta i mot og behandle mindre skader. Større skadar skal sendast til FSS og dei mest alvorlege skadane skal direkte til Haukeland Universitetssjukehus (HUS) som traumesenter. For å sikre kunnskap og god samhandling mellom legane i kommunehelsetenesta, ambulansepersonell og spesialisthelsetenesta er det utarbeidd ein handlingsplan for traumehandtering i Helse Førde. Denne handlingsplanen består av eit flytskjema som skal sikre at pasientane kjem til rett behandlingsnivå utan tidstap og skal også fungere som ein rettleiar for den kommunale legevaktstenesta. Akuttmedisinsk beredskap Strategigruppene for NSH, LSH og FSS og strategiplan Helse 2020 har alle teke for seg planar om akuttmedisinske team ved lokalsjukehusa. I rapporten om Lokalsjukehusa sin akuttfunksjon vert også dette sett på som viktig for å kunne handtere og stabilisere akutte skader. Rapporten foreslår under dette også etablering av felles akuttmottak (FAM). Helse Førde i lag med kommunane i lokalsjukehusområda arbeider no med å konkretisere akuttmedisinske team ved sjukehusa i Helse Førde. Dette teamet skal bestå av tilgjengelege faglege ressursar/fagpersonar frå både kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta.. Dette betyr at ein ser dei samla ressursane ved sjukehusa, FAM/kommunal legevakt og ambulansetenesta i samanheng. Sjukehuspersonell skal også kunne følgje pasientar som er svært sjuke til høgare behandlingsnivå. I tanken om akuttmedisinske team er det prinsippet om at den som er sjukast og treng spesialisthjelp uavhengig av nivå, kjem framfor beredskap internt i sjukehuset. I det akuttmedisinske team inngår alle tilgjengelege ressursar ved institusjonane og i området. Helse Førde vil innan kort tid ha på plass retningslinjene for akuttmedisinske team ved lokalsjukehusa. Desse skal sei korleis Helse Førde kan sikre akuttberedskapen i kvart av sjukehusområda i samhandling med kommunehelsetenesta. Redningshelikopter Redningshelikopter vert frå 1. januar 2009 etablert i Florø. Til redningshelikopteret skal Helse Førde ha det medisinske ansvaret ved å bemanne med anestesilegar. Det er også lagt til grunn frå sentrale myndigheiter at redningshelikopteret skal vere ein del av Luftambulansetenesta i Helse Førde. Gjennom ei slik etablering vil kysten og ytre områder av Sogn og Fjordane bli vesentleg styrka med omsyn til akuttberedskap. Det er også ein styrke at redningshelikopteret kan fly i dårlegare ver enn kva luftambulansen i dag kan.

4 4 Overordna signal og føringar Helseminister Sylvia Brustad uttalar: Lokalsykehusene bør innrette sine tjenester og sin kompetanse mot store pasientgrupper, framfor alt kroniske syke og eldre, samt pasienter innen psykisk helse og rusbehandling og pasienter som trenger planlagte kirurgiske tjenester. Dette er pasientgrupper som trenger tett oppfølging og nærhet til tjenestene. Samtidig er det positive erfaringer med desentralisering av tjenester utenfor sykehus (DMS). Dette kan for eksempel være dialyse og cellegiftbehandling. Dette er et arbeid vi må utvikle videre Ho seier vidare om Lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner: Akuttmedisinske tilbud ved lokalsykehus skal tilpasses lokale forhold. Regjeringen foreslår tilpassede standarder for akuttfunksjonene for å sikre helhet og kvalitet i akutt-tjenestene. Akuttfunksjonene må som et minimum være indremedisinsk akuttberedskap og anestesileger i døgnberedskap, samt tilgjengelig røntgen og laboratorietjenester. Disse sykehusene bør kunne tilby elektive kirurgiske tjenester innrettet mot store pasientgrupper organisert enten som dagkirurgi eller med mulighet for innleggelse i sengepost. I tillegg bør sykehusene ha kompetanse i akuttkirurgiske prosedyrer på døgnbasis for enklere tilstander, samt prosedyrer for å stabilisere dårlige pasienter. Plan for ortopediske tenester i Helse Førde vedteken i april 2007 samsvarar godt med dette. Utdanningsplan spesialistkomiteen sin tilbakemelding og føresetnader Ortopedisk avdeling har 4 legar i spesialisering (LIS), 3 er primært knytt til FSS og 1 til NSH. LSH har ingen. Plan for ortopediske tenester har konkludert med at ortopedisk avdeling skal ha 4 LIS. Desse skal utdannast på tvers av seksjonane slik at dei får breiast mulig utdanning. Spesialistkomiteen for ortopedi var på besøk i Helse Førde september Komiteen peika m.a. på at det kunne vere vanskeleg å få til ei god utdanning av LIS fordi det var ortopedi på tre stader for ein befolkning på knapt innbyggjarar. Spesielt peika dei på at ØH (snøgg hjelp) var spreidd på for mange stader til at kvar av LIS fekk tilstrekkeleg trening, sjå tabell 4 i vedlegget. Skulle Helse Førde miste retten til utdanning av LIS i gruppe II, ville det vere øydeleggande også med tanke på utdanning av anna personell, inkludert medisinske studentar, og ikkje minst med tanke på framtidig rekruttering. I dette perspektivet må vi sjå etter løysingar for kva som tenar den samla helsetenesta best. For å sikre rett til utdanning av ortopedisk LIS i Helse Førde, må vi gjere tiltak i forhold til dei krav og tilbakemeldingar som er gitt, bl.a. å sikre at legar i spesialisering får operere meir skadeortopedi (herunder traume). Det er også sett krav til at LIS skal ha opplæring i traumemottak, dette kan berre skje ved FSS som akuttsjukehus. Det er gjort tiltak internt i FSS ved at det er avsett tid på dagtid for ØH operasjonar der LIS ortopedi kan operere under rettleiing av spesialist. Ortopedisk avdeling har sett ned ein utdanningskomitè som skal lage felles plan for utdanning og fagleg utvikling for heile avdelinga.

5 5 Det er også nyleg vedteke at blautdelskirurgi ikkje skal inngå i utdanning til ortopedisk spesialist. Det vil bety at Helse Førde må skilje felles vaktordning for LIS ved FSS for kirurgi og ortopedi. Skal ein få til ei slik deling med vaktbelastning som er tilpassa dagens krav, må ein forvente at ein auke i LIS med to utover dei fire vi alt har er nødvendig. FAGLEG MÅL OG RETNING FOR ORTOPEDISKE TENESTER Ortopedi i dag og i framtida fagleg profil Ortopedisk avdeling har tre seksjonar: ved FSS, NSH og LSH. FSS: Traumekirurgi og ØH, kneprotesekirurgi, hofteprotesekirurgi, hofterevisjonskirurgi, artroskopisk kirurgi i kneleddet, ryggkirurgi, handkirurgi, fot- og ankelkirurgi og infeksjonskirurgi. LSH: Traumekirurgi, kneprotesekirurgi, hofteprotesekirurgi med primære hofteproteser, artroskopisk kirurgi, aksekorrigerande knekirurgi, handkirurgi, fotkirurgi og skulderartroskopisk kirurgi. NSH: Traumekirurgi, hofteprotesekirurgi med primære hofteproteser, skulderkirurgi, artroskopisk kirurgi i samtlege skoperbare ledd, handkirurgi, fot- og ankelkirurgi og ACLrekonstruktiv kirurgi. Som vi ser har det vore ei stor spreiing der same type inngrep og behandling vert gjort på fleire stader (sjå også tabell 9 i vedlegget). Det betyr at enkelte inngrep vert utført få gonger pr år og at kvar lege må beherske eit større spekter av inngrep. Dette er lite framtidsretta sidan ortopedi er eit fag med aukande krav om subspesialisering. Organisering og gjennomføring av ortopediske tenester i Helse Førde byggjer på plan godkjent i styret april I tillegg bør det gjerast justeringar etter spesialistkomiteen si tilbakemelding kring utdanningsnivået for LIS-leger i Helse Førde. Etter mars 2008 har følgjande vore gjennomført innan ortopedi: 1. Opning av dagkirurgisk poliklinikk som medfører at ortopedisk avdeling har fått opparbeidd ein auke på tal operasjonar på ca 40% i forhold til før ny iverksetting. Vi disponerer fleire operasjonsstover og operasjonskapasiteten er betydeleg effektivisert og meir strømlinjeforma. 2. Deling av kirurgisk og ortopedisk poliklinikk FSS. Dette gjev auke i polikliniske konsultasjonar og dagkirurgi. 3. Handkirurgi er no ved Førde sentralsjukehus. Vi unngår dermed at ein del pasientar vert vist til Bergen, når kompetansen no er på plass. Dermed vert gjestepasientutgiftene redusert på dette området. For å få ei meir berekraftig utvikling ved alle lokalitetane er det nok nødvendig at vidare spesialisering følgjer den faglege utviklinga både nasjonalt og internasjonalt.

6 6 Dersom Helse Førde skal byggje vidare på godt fungerande tenester relatert til det enkelte sjukehus, samtidig med naudsynt fagleg spissing, vil ein få fram følgjande modell: 1. Nordfjord sjukehus har tyngdepunkt innan skulderkirurgi og scopisk kirurgi. Denne funksjonen kan utviklast vidare ved NSH. Det blir meir og meir vanleg at fleire ledd vert undersøkt og behandla med scopisk kirurgi og det vil ligge ein betydeleg fagleg vekst både på kvalitet og større behandlingsvolum med å utvikle NSH til eit senter for scopisk ortopedi. 2. Lærdal sjukehus si ortopediske verksemd har klart å bygge opp eit godt fagleg omdømme, spesielt innan kneprotesekirurgi. (alloplastikker). Det er viktig å vidareutvikle knealloplastikkfunksjonen i LSH. Sjukehuset har også mange gjestepasientar til denne typen behandling. 3. Førde sentralsjukehus bør vidareutviklast som akuttsjukehus med ansvar for traume som treng operasjon og anestesi. Det vil bety at større traume og traume som treng operasjon og anestesi vert samla i FSS. Dette er ei framtidsretta utvikling og ei fagleg forbetring av dei ortopediske tenestene i Helse Førde. Den enkelte ortoped vil opparbeide ein betydeleg ekspertise og rutine innan dei inngrep dei utfører. Ei slik arbeidsfordeling vil gi meir målretta rekruttering av framtidige ortopedar og utdanninga for LIS legar og andre vil bli fagleg sikra. Subspesialisering og ei slik funksjonsfordeling vil medføre eit betydelig betre tilbod til pasientane i Helse Førde. 1. Det har vore operert traumatologi (skadar) ved alle tre sjukehus. Tal slike operasjonar er ganske lite både ved Nordfjordeid og Lærdal. I 2007 hadde Nordfjord sjukehus 180 pasientar som vart operert som ØH og Lærdal sjukehus hadde 116 pasientar. Førde sentralsjukehus hadde 368 pasientar. Viser til vedlagde statistikkar for Det faglege grunnlaget for å operere traumekirurgien på eitt sjukehus vil uansett være at det samla pasienttal er svært lite med fylkets populasjon i botnen. Det er konsensus innan ortopedisk fagmiljø i Skandinavia om å samle traumatologisk ekspertise. Det betyr også betre utnytting av kostbart medisinsk teknisk utstyr. 2. Spesialistkomiteen for utdanningskvalitet i ortopedi for LIS legar har retta vesentlig kritikk av utdanninga av LIS-legane. Dette går på undervisningsmessige forhold, men ikkje minst at det er manglande tal pasientar og spesialisering av traumatologiske prosedyrar. Dette skuldast i alt vesentleg at all ØH som gjeld operasjonar i narkose er spreidd på tre stader. Desse forholda må alle vere retta opp innan komiteen kjem på ny inspeksjon venteleg i september Personalmessige forhold legerekruttering berekraftig utvikling Tilgang på kompetent fagpersonell vil truleg verte ein kritisk faktor framover. Særleg vil dette problemet bli merkbart i utkantar med små fagmiljø ved at t.d. legar i tiltakande grad ønskjer seg til større og meir robuste fagmiljø. I tillegg vil nye arbeidstidsbestemmelsar, auka tal kvinner i yrket, to-legefamiliar og endra haldningar til det å ta på seg stort arbeidsomfang/vaktbelastning vere med å forsterke denne utviklinga.

7 7 Utviklinga mot større spesialiseringsgrad for legane vil også verke drivande mot større og samansette fagmiljø. Lite volum på prosedyrar/operasjonar gjer det også vanskeleg å oppretthalde kompetansen utan å delta i omfattande hospiteringsordningar ved større institusjonar. Dette ser vi allereie når det gjeld LIS og krav til prosedyrar og operasjonar. Rekruttering av spesialistar til Helse Førde har vore vanskeleg og berre om lag 75% av overlegeheimlane har tilsette spesialistar i dag innanfor somatisk del. Tradisjonelt har vi møtt desse rekrutteringsproblema ved å ha mange utdanningsstillingar i Helse Førde, heilt frå medisinske studentar, via turnuslegar og seinare LIS-legar som vi vonar vil trivast slik at dei også blir i Helse Førde som ferdige spesialistar. Vi har delvis lukkast med å utdanne eigne spesialistar, men det tek lang tid. Ordningar med vikarbyrå som skaffar legar frå andre nordiske land er dyre og ofte fagleg uheldige løysingar med tanke på kontinuitet i pasientoppfølging og ei utfordring i høve det å kome inn i lokale retningslinjer og å kjenne systema lokalt. For vikarar som kjem att med faste mellomrom kan det fungere meir tilfredsstillande. Likevel må vi arbeide for å få avvikla slike ordningar. Å sikre ei berekraftig utvikling med fast tilsette spesialistar på sjukehusa i Helse Førde er difor eit viktig mål. Generelt om akuttmedisinsk beredskap ved sjukehusa Det er beredskap ved alle tre sjukehus innan medisin, ortopedi, gyn/føde og anestesi/ operasjon. I tilegg er det beredskap ved FSS innan fleire andre fagområde der vi har fylkesdekkande tilbod. Vedlagt er eit meir detaljert oppsett på gjeldande vaktordningar. Det er mykje detaljer her, men dette gjev samtidig innsikt i eit samla stort apparat for beredskap og vakt. I diskusjonane omkring akuttberedskap vert mange av elementa gløymde. Særleg gjeld dette den indremedisinske akuttberedskapen som kanskje er den aller viktigaste for lokalsjukehusa sine pasientar. Det er under arbeid etablering av akuttmedisinske team ved lokalsjukehusa. På den måten skal kommunehelseteneste, kommunelegar, sjukehuspersonell og ambulansepersonell samarbeide tett for å gje den som har størst behov for hjelp den rask og rett behandling. Akuttmedisinske team skal kunne yte helsehjelp både ved sjukehusa og ute i distrikta ved ulukke osv. Vidare skal vi gjennom nye prosedyrar etablere godt kvalifisert følgje i ambulanse til anna behandlingsnivå dersom forholda tilseier det. Akuttberedskapen vil gjennom akuttmedisinske team og vaktteam ved NSH og LSH bli styrka sett i forhold til situasjonen i dag. Dette går først og fremst på etablering og samling av faglege ressursar på tvers av nivå og ansvar. I tillegg etablerer ein redningshelikopteret i Florø frå Denne skal også vere ein del av luftambulansetenesta og vil styrke kysten og kystnære strok betydeleg med tanke på å yte akutt hjelp. Både luftambulansen og redningshelikopteret har anestesilegar frå Helse Førde om bord og kan innan få minutt nå ut til akutt og kritisk skadde. Ortopedisk beredskap

8 8 Det skal framleis vere akuttberedskap ved alle tre sjukehusa. Dei som har pådratt seg enkle/mindre traume får behandling ved næraste sjukehus. Dette gjeld skadar i bein og armar, eks. brotskadar som ikkje treng operasjon på operasjonsstove (narkose o.l). Pasientane kan framleis få ta røntgenbilde ved alle sjukehus og det er turnuskandidat og overlege i vakt. Endring i fordeling av pasientar ved traumehandtering I gjennomsnitt var 59 % av dei ortopediske innleggingane i 2007 ØH. Det utgjorde totalt 1798 pasientar. Av dei som var ØH og som trengte operasjon ved operasjonsstove var det samla talet 664 pasientar. Det betyr at 1134 ortopediske pasientar som vart innlagde i 2007 og som ikkje trengde operasjon. Dette er nær dobbelt så mange som dei som trengde operasjon. Av dei 664 som vart innlagde som ØH ved ortopedisk avdeling og som trengde operasjon, er det 368 som gjekk til FSS i Det gjekk 180 til NSH og 116 til LSH, til saman utgjer dette 296 pasientar. Det er desse 296 pasientane som må tilførast FSS for at Helse Førde skal kunne ha ei tilstrekkeleg fagleg breidde til å vert utdanningssjukehus gruppe II for LIS. Jfr. Plan for ortopediske tenester prikkpunkt 5. Det betyr at det framleis skal vere akuttberedskap ved alle sjukehus innan ortopedi som ivaretek behovet for ØH. Legg ein til grunn tala frå 2007 ville 406 pasientar, som krev innlegging men ikkje operasjon, framleis kunne bli teke mot i NSH/LSH som ØH. Konklusjon Akuttberedskap heile døgnet og alle dagar ved FSS, LSH og NSH Oppretting av akuttmedisinske team som saman med primærhelsetenesta skal styrke akuttberedskapen Skadepoliklinikk og innlegging som ØH i tråd med plan for ortopediske tenester og traumehandtering Pasientar som kjem inn som ØH og som har behov for operasjon med anestesi vert samla ved FSS. Planlagde operasjonar skal skjermast for ØH i så stor grad som mogeleg. Auka grad av subspesialisering ved alle sjukehusa innan fagområdet ortopedi, men slik at ein samla sett står att med auka fagleg kvalitet og tilstrekkeleg pasientmengde. Økonomisk vurdering Denne saka har så langt konsentrert seg om dei faglege sidene. Resultat av tiltak som evt vert vedtatt må løpande innarbeidast og rapporterast. Framlegget i saka er basert på mål om å oppretthalde utdannings- og spesialiseringsmogelegheitene og samtidig gi godt tilbod til eigne innbyggarar. Gjestepasientar har vi også god erfaring med. Helse Førde meinar at ein konsekvens av større arbeidsdeling og samling av subspesialitetar innan ortopedi ikkje berre vil vere fagleg viktig, men også økonomisk rett utvikling. Det betyr at Helse Førde kan konsentrere utstyret på enkeltstader fram for å ha alt på tre stader. Det er liten tvil om at å opparbeide omdømme på faglege felt kan vil virke attraktivt både på pasientar og ved rekruttering av helsepersonell.

9 9 Nokre element vil være kostnadsdrivande (transport). Samla vurderar ein likevel tiltaka til å være framtidsretta, og bidreg til å sikre gjennomføring av vedteken ortopediplan. Konsekvensvurderingar Konsekvensar for utdanning Spesialistkomiteen for ortopedisk utdanning av legar i spesialisering (LIS) har gitt Helse Førde åtvaring på ein del punkt der dei har sett at ein del forhold ikkje stettar krava til slik utdanning. Det ville vere svært alvorleg for Helse Førde å miste status som utdanningssjukehus gruppe II innan ortopedi. Syner til omtale tidlegare. Det er derfor viktig å imøtekomme spesialistkomiteen på dei punkt som er påpeika. Ei samling av pasientar som treng operasjon på operasjonsstove er eit slikt tiltak og vil, saman med fleire andre tiltak, vere truleg være tilfredstillande ved neste vurderingsmøte til hausten. Konsekvensar for rekruttering Helse Førde har gjennom ei årrekkje utdanna eigne legar. Rekruttering startar for mange i tida som medisinsk student. Helse Førde har svært gode tilbakemeldingar frå Universitetet i Bergen og gjennom studentevaluering. Det viser seg at mange av dei som er studentar, kjem att som turnuskandidatar. Å gje desse gode faglege vilkår for læring og utvikling og godt arbeidsmiljø er viktig for at dei vil vere vidare i Helse Førde. Vidare utdanningsstilling som LIS i gruppe II teneste, som Helse Førde kan gje på alle felt vi har utdanningskandidatar, har vist seg avgjerande. Det er mange i dag, spesielt i FSS og NSH, som har hatt slike utdanningslaup. Helse Førde har over tid slite med rekruttering til ortopediske stillingar, men er no inne i ei god utvikling. Eigen utdanning er viktig for framtidig rekruttering ved alle sjukehusa. Konsekvensar for den enkelte pasient Ein del pasientar som i dag får behandling ved NSH og LSH må rutast til FSS. For den enkelte pasient kan det bety litt lenger reiseveg. Ortopedi av den typen som lokalsjukehusa ved Lærdal og Eid hastar ikkje å få operert, dei pasientar som kjem seint på kveld eller natt vert oftast operert dagen etter. Dette er i hovudsak fordi legane som har passiv vakt har vore på arbeid dagen før vakta og skal på arbeid dagen etter. Det er derfor viktig å demme opp for nattarbeid i særskilt omfang. Alternativet er at legane har fri dagen etter, men det vil i tilfelle gå ut over aktiviteten vi kan ha på planlagde inngrep. Årsaka til at desse ( i 2007 var det 296 pasientar) skal samlast ved FSS er først og fremst med omsyn til faglege krav (herunder utdanningskrav). Pasientar som har vore ute for alvorlege ulukker blir ikkje råka fordi systemet i dag fylgjer dei retningslinjer for traumehandtering som vart vedteke i plan for ortopediske tenester og som samsvarar med sentrale retningslinjer og føringar. For også å stette spesialistkomiteen sine krav til oss, har FSS, samband med forbetringsprogrammet, oppretta ØH operasjonsstove på dagtid der LIS får tilstrekkeleg operasjonserfaring under rettleiing av spesialist. Dette fungerer godt.

10 10 Konsekvensar for kommunehelsetenesta Vi kan ikkje sjå at denne endringa råkar kommunehelsetenesta på noko vis. Ambulansen kan vere borte frå kommunen noko lenger tid, men med god samordning av AMK og godt nettverk i ambulansetenesta vurderer ein dei samla tenestene som gode. Konsekvensar for vaktplanar og bemanning Som konsekvens av denne endringa må Helse Førde gjere ein gjennomgang av tenesteplanar og vaktplanar for å optimalisere tida mellom aktivt og passivt vaktarbeid. Lover og reglar gjev rammer for arbeidet, men det vil ligge ein økonomisk vinst i dette. Konsekvensar for pasienttransport Aktuelle pasientar for ØH transport med ambulanse til Førde sentralsjukehus kan vere vanskeleg å vurdere fullt ut. Tek ein som utgangspunkt at pasientar som treng ØH operasjon også treng ambulanse kan ein danne tal for ambulansetransportar med bakgrunn i prosentvis fordeling av ØH aktivitet på det einskilde sjukehuset (2007 tall). ØH % vis fordelt Førde Eid Lærdal Kveld 39 % 37 % 40 % Natt 22 % 16 % 13 % Samla ØH og Op Amb oppdr kveld 131,43 62,53 37,2 Amb oppdr natt 74,14 27,04 12,09 Snitt timeforbruk til Førde : 4 5 Timepris amb 600 Km kostnad 3,5 Tala frå tabellen nytter vi til å gje ei samla estimat over tal pasientar som kjem inn på kveld og natt som ØH tiltrengande operasjon. Eit ambulanseoppdrag ( faktiske ekstrakostnader ) på kveld/natt frå lokalsjukehus til Førde sentralsjukehus vert vurdert til slik kostnad: Ambulanse Km kostnad Ferje Personalkostnad Samla Eid-Førde Lærdal Førde Ut frå dei tal vi har over vurderer vi slikt omfang og kostnader av ambulanse: Eid Førde Ca. 90 oppdrag a kr samla kr Lærdal Førde Ca 50 oppdrag a kr samla kr I alt utgjer dette ein samla transport kostnad på ca. 0,5 mill. kroner. Vi har i dette ikkje rekna inn tilbakeføringskostnader på eit volum på ca 20 %. Dette vert gjort på dagtid og ved god flåtestyring kan ein truleg samordne mesteparten av desse oppdraga med allereie andre

11 11 ambulanseoppdrag. Det er heller ikkje gjort vurderingar i høve til at nokre pasientar kan nytte drosje i staden for ambulanse. Drosje vil vere litt rimelegare transportmåte. Konsekvensar for andre avdelingar Det er viktig av vi ser dei ulike tenestene kvar for seg. Både i Plan for ortopediske tenester vedteken april 2007 og i denne saka er det viktig å syne kva som er nødvendig bemanning for ortopedi og kva er nødvendig bemanning for andre tenester, eks. akutt keisarsnittberedskap og medisinske tenester. I Plan for ortopediske tenester er det understreka at ortopediske tenester krev ikkje beredskap av anestesi- og operasjonssjukepleiarar på kveld, natt og helg. Men likevel er det slik at desse trengst for keisarsnittberedskap. Vi må vere tydelege på kvifor kvart sjukehus skal ha dei vaktplanar ein har og at desse sikrar gode og trygge helsetenester. Framlegg til vedtak: 1. Plan for ortopediske tenester i Helse Førde ligg fast med akuttberedskap innan ortopedi ved alle sjukehusa i Helse Førde. 2. Traumebehandling/ØH som krev operasjonsteam skal samlast ved FSS, evt. HUS ved større skader, jfr. retningslinjer for traumehandtering. 3. Det vert gjennomført ei arbeidsdeling mellom dei tre sjukehusa innan ortopedi med slik prioritet: a. Lærdal sjukehus skal utvikle seg vidare på hovudområdet/subspesialitet innan diagnostikk og behandling knytt til sjukdommar og skadar i kneledd. b. Nordfjord sjukehus skal utvikle seg på hovudområdet/subspesialitet knytt til scopisk kirurgi. c. Førde sentralsjukehus skal ha hovudområdet akuttfunksjon. Førde sentralsjukehus er akuttsjukehus slik Plan for ortopediske tenester slår fast. Førde sentralsjukehus har ansvar for andre fagområde som ikkje er lagt til NSH og LSH. 4. Økonomi og produksjon ved ortopedisk avdeling skal følgjast særskilt opp i 2.halvår, slik at også grunnlaget for stabil produksjon og ein god arbeidsdeling ligg fast inn i Ein syner også til dei økonomiske verknadane som var føresett i ortopediplanen og ber om at dette vert følgt opp gjennom dette arbeidet. Vedlegg: 1: Tilleggsnotat vaktordningar i Helse Førde HF 2: Statistikkar og talgrunnlag

12 12 1: Tilleggsnotat vaktordningar i HF: Vakt og beredskap i medisinsk klinikk Barneavdelinga Overleger: Sjå tabell under. Vaktkodar står med P for passiv tid og A for aktiv tid. Forskjellige vaktkoder for forskjellige dagar i veka. LIS/turnuskandidat: Aktiv tid mand - fred 4 t pr kveld Aktiv tid lørd t Aktiv tid sønd 3 + 3t Resten av vakta passiv tid i tidsrommet på kvardagar, i helg. 1 sjukepleiar med heimevakt natt til lørd og natt til sønd kvar helg. ( ) Avdeling for nevrologi og revmatologi Nevrologi Overlegar: Dei har arbeidstid frå Når dei har vakt har dei aktiv tid frå og heimevakt vidare til kl.0745 neste morgon. I helgane har dei aktiv tid frå og heimevakt resten av døgnet.( ein lege har aktiv tid frå 10-15) Ass.lege har arbeidstid frå kl.7.45 til 16 og når dei har vakt er det aktiv tid frå kl Vidare heimevakt til kl I helgane har dei aktiv tid frå kl

13 13 Utrykkningstida på heimevakt er 15 minutt. Det er ikkje andre enn overlegar og ass.legar som har vakt på denne avdelinga. Revmatologi Overlegar: Har arbeidstid frå kl Når dei har vakt så er det frå Dei har ikkje aktiv tid på vaktene utan om i helgane då det er frå kl begge dagar. Ass.lege si arbeidstid er vanlegvis frå kl / Har vakt ein dag i veka og 4. kvar helg. Medisinsk avdeling Førde sentralsjukehus Aktiv vakt Passiv-/bakvakt Overlegevakt kl til 22.00, kl til LIS-/Ass.legevakt kl til Turnuskandidat Kl til Nordfjord sjukehus Overlegar Bakvakt: Det er fire overlegare knytt til avdelinga. Desse deler bakvaktene - altså i gjennomsnitt vakt kvar fjerde døgn (grovt sett). Teneste på vakt: Kvardag: Aktiv 08-16, passiv 16-18, aktiv 18-20, passiv fram til neste morgon. Laurdag: Aktiv 09-15, passiv 15-18, aktiv 18-19, passiv fram til neste morgon. Søndag: Aktiv 09-14, passiv 14-18, aktiv 18-19, passiv fram til neste morgon. Passiv vakt=heimevakt - tilkallingstid maks. 15 min. Som for mellomvakt kan det ut frå arbeidsmengde vere påkrevd at bakvakta arbeider vesentleg meir enn det som her er oppgitt som aktiv teneste. Dette er innbakt i overlegane sin lønnsavtale, skal ikkje førast som overtid/utrykning. Primærvakt: Turnuskandidat i fellesvakt med ortopedisk avdeling: 5 turnuslegar på medisin og 3-5 på ortopedisk avd. (kvar har to av seks mnd. kirurgisk teneste ved FSS/kir. avd. i generell kirurgi) delar på vakta. To turnuslegar dekker vakta gjennom eitt døgn (ein frå den neste derifrå til neste morgon kl. 08). Mellomvakt: Vi har i utgangspunktet to LIS-legar (=legar i spesialisering). Desse går kvar 5- delt mellomvakt - altså gjennomsnittleg vakt kvart femte døgn. Når begge stillingane er fylt er det altså dekka med mellomvakt i 40% av tida (2 av 5 døgn) i gjennomsnitt. Også når det er mellomvakt til stades vil det vere bakvakt i tillegg (det er påkrevd om beredskapen skal vere lovleg). Mellomvakta har på kvardagsvakter aktiv teneste frå 08 til 16, passiv 16-18, aktiv 18-20, deretter passiv fram til neste morgon kl. 08. Vedkommande kan vere heime under passiv vakt, men må kunne komme i løpet av 15 min. om noko skjer. Vakt laurdag: Aktiv 09-15, passiv 15-18, aktiv 18-19, passiv deretter fram til neste morgon. Vakt søndag: Aktiv 09-14, passiv 14-18, aktiv 18-19, passiv deretter fram til neste morgon.

14 14 Lærdal sjukehus Overlege Dagtid hverdag kl Vakt av den som har OVOP som gruppe. Når LIS lege har OVOP overlege som tertiærvakt samme tid. Vaktdag hverdag utenom ordinær arbeidstid. Hjemmevakt kl Aktiv arb tid tilstede(kveldsvisitt- tilsyn av nye etc) kl Videre hjemmevakt kl kl 0800 neste dag. Samme for LIS/asslege/overleger. Overlege går i tertiærvakt de vaktdagene som innehas av LIS/Asslege Lørdager : (kun vakthavende tilstede) aktiv kl Hjemmevakt kl Aktiv kl 1730 kl 1900 Søndager Hjemmevakt kl 1900 kl 1000 Samme for LIS/Asslege/Overlege. Overlege går i tertiærvakt de vaktdagene som innehas av LIS/Asslege Søndager / Helligdager : aktiv kl 1000 kl 1200 Passiv kl 1200 kl 1730 Aktiv kl 1730 kl 1900 Passiv kl 1900 kl 0800 neste hverdag. Samme for LIS/Ass lege og overleger. Overlege går i tertiærvakt de vaktdagene som innehas av LIS/Asslege Tjenesteplan for aktivt arbeid varierer fra dette for den enkelte fra det som er satt opp som vaktplan og dekning av vaktene. Således kan enkelte ha aktivt arbeid på vaktdager i perioder oppført som passiv vakt, utover det som er oppført i vaktplanen. Vaktturnus er tredelt da en aldri har vært bemannet i alle stillinger. Uke 1. Mandag - Fredag Lørdag Søndag Uke 2. Tirsdag Torsdag Uke 3. Onsdag Dette ikke helt strikt. Dagene kan forskyves og tilpasses bemanning og vikarinnleie. Dette er noe en hittil har kunnet komme overens om uten alt for store problemer og kostnader. Vaktordningar kirurgisk klinikk:

15 15 Bemanning på vakt kirurgisk klinikk samla ressursar Ved alle sjukehusa er det kvalifisert personale til å ta seg av skadar som kjem. Anestesilegen er svært sentral dersom det er snakk om å stablisere svært alvorleg sjuke pasientar. Dei tre sjukehusa har i dag slik beredskap innan kirurgiske fag: Vaktteam helgar, høgtider, kveld og natt Førde sentralsjukehus Nordfjord sjukehus Lærdal sjukehus Anestesioverlege Anestesi LIS 1 Ortopedi overlege Ortopedi LIS 1*** Ortopedi turnuslege 1 1* 1* Operasjonssjukepleiar Anestesisjukepleiar 1 2** 1 1 Gynekologi overlege Gynekologi LIS 1 Jordmor ØNH overlege 1 Auge overlege 1 Kirurgi overlege 1 Kirurgi LIS 1*** Kirurgi turnuslege 1 * Turnuslege NSH og LSH er felles med medisinsk avdeling på vakt. ** 2 anestesisjukepleiarar kveld yrkedagar *** Felles LIS vakter mellom kirurgi og ortopedi Det er også LIS i vakt på fleire fagfelt, men pga tal tilsette er det ikkje vakt kvart døgn på ØNH ved FSS og ortopedi NSH. Tenesteplanane for legane er delt i aktiv og passiv arbeidstid. Vurdering av forholdet mellom aktiv og passiv arbeidstid er viktig for å nytte aktiv tid til aktivitet og produksjon. I tillegg er det fleire ulike yrkesgrupper i aktiv vakt heile døgnet, eks. intensivsjukepleiarar og andre med særskilt fagkompetanse ved oppvakningseiningane ved alle tre sjukehusa og i tillegg ved intensiveininga ved FSS.

16 16 Vaktordningar Klinikk for medisinsk diagnostikk LMBB og Radiologisk avdeling har døgnberedskap i Førde, Nordfjord og Lærdal. MTA (med.teknisk avdeling) har døgnberedskap i Førde. Mikrobiologisk avdeling har personell 6 dagar i veka, men elles ikkje vakt. Avdeling for patologi har ikkje vakt. LMBB (laboratorium, blodbank m.v) Førde Nordfjord Lærdal Vaktberedskap bioingeniørar pr vakt: Vaktberedskap bioingeniør pr vakt: Vaktberedskap bioingeniør pr vakt: Seinvakt: (passiv vakt frå kl Nattevakt: ) (passiv frå kl 2030) Mikrobiologisk avdeling Mandag til fredag: Laurdag: Søndag: Rørlege heilagdagar: Vanleg dagtid. 4 personar på vakt Stengt Mål om å ikkje ha stengt to dagar på rad, dvs. 2-4 personar er inne på dagtid enkelte rørlege heilagdagar; jul, nyttår, påske, etc. Dei to legane har "generell beredskap", dvs. det er høve til å ringe dei privat, men dei har ikkje plikt til å vere tilgjengeleg til ei kvar tid. Medisinsk teknisk avdeling (MTA) MTA har kontinuerleg heimevaktordning i Førde (utanom ordinær dagtid), for å ivareta feilsituasjonar knytt til svakstraumsanlegg (brann, telefoni, personsøkar, overfallsalarmanlegg og sjukesignalanlegg), samt medisinsk teknisk utstyr. Tilsvarande ordning er ikkje praktisk mogleg å etablere ved lokalsjukehusa. Når problem oppstår blir MTA's personell ringt etter, og stiller dersom dei har anledning til det. Samarbeidet ved lokalsjukehusa er elles tettare med dei tekniske avdelingane, og ein del situasjonar kan løysast i fellesskap, iallfall utanfor det medisinsk tekniske fagområdet. Radiologisk avdeling Personell Førde Nordfjord Lærdal Radiograf radiografar radiograf + 1 radiograf i heimevakt Laurdag og søndag (dag/sein) 2 radiografar Måndag til fredag: Aktiv vakt Heimevakt Fredag til måndag: Heimevakt Aktiv tid på Måndag til fredag: Aktiv vakt Heimevakt Fredag til måndag: Heimevakt Radiolog (lege) Måndag til fredag: Heimevakt frå kl laurdag Måndag til fredag: Heimevakt Heimevakt + 2,5 timar aktiv tid på

17 Aktiv tid, og deretter passiv til neste morgon kl aktiv, resten av døgnet passiv og Aktiv, resten av døgnet passiv. LIS-lege går same turnus som overlege dei vaktene ein har LIS- lege (4/6) Fredag til måndag: Heimevakt laurdag I Florø er det p.t. ingen vaktberedskap, kun dagtid måndag til fredag.

18 18 VEDLEGG 2 Statistikkar og talgrunnlag aktivitet ortopedisk fagområde Tabell 1 4 viser innlegging i ortopedisk avdeling ut frå eit perspektiv om kva tid på døgnet pasientar vert lagt inn ved dei ulike sjukehusa. Samla tal innleggingar i ortopedisk avdeling 2007 Tal avdelingsopphald Org Seksjon KL INN MIN TID INN UKEDAG Førde Nordfj Lærdal Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt Totalt Tabell 1: Samla tal innleggingar i ortopedisk avdeling 2007( planlagde og ØH samla). Innleggingar i ortopedisk avdeling som krev operasjon på operasjonsstove Tal avdelingsopphald Org Seksjon KL INN MIN TID INN UKEDAG Førde Nordfj Lærdal Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt Totalt Tabell 2: Innlegging med operasjonsstovekrevjande DRG og prosedyrekode. Det betyr samla innleggingar i ortopedisk avdeling som krev operasjon på operasjonsstove..

19 19 Innleggingar som ØH (øyeblikkeleg hjelp) i ortopedisk avdeling 2007 Tal avdelingsopphald Org Seksjon KL INN MIN TID INN UKEDAG Førde Nordfj Lærdal Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt Totalt Tabell 3: Innleggingar som ØH (øyeblikkeleg hjelp) i ortopedisk avdeling 2007 Tabell 3 viser samla innlagde ortopediske pasientar som kjem inn som ØH. Det betyr at FSS har ØH prosent på 72,8 %. NSH har 52,7 % og LSH har 37,3 %. Dette viser store variasjonar mellom dei tre lokalitetane. FSS har naturlegvis størst del sidan dette er akuttsjukehuset i Helse Førde. Det er stor skildnad mellom NSH og LSH. Samanheld ein denne tabellen med tabellane 7 og 8 ser vi at ein større del pasientar frå Indre Sogn vert akutt innlagde ved FSS enn tilsvarande tal frå Nordfjord. Det kan forklare den store skildnaden mellom to elles like sjukehus.

20 20 Innleggingar / heildøgnsopphald ØH som krev operasjon på operasjonsstove Dette gjeld pasientar som vert innlagde i ortopedisk avdeling som ØH. Tabellen viser kva tid på døgnet pasientane vert lagt inn på dei ulike lokalitetane. Det betyr tidspunkt for innlegging, men har ingen samanheng med når tid på døgnet operasjon faktisk vert gjennomført. I tillegg til dei som vert innlagde driv alle sjukehusa skadepoliklinikk der pasientar som treng røntgen, gips, sying av sår og skader i hud osv. Tal avdelingsopphald Org Seksjon KL INN MIN TID INN UKEDAG Førde Nordfj Lærdal Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt _Man _Tir _Ons _Tor _Fre _Lør _Søn Totalt Totalt Tabell 4: Innleggingar med operasjonsstovekrevjande DRG og prosedyrekode ØH Tabell 4 syner at det kjem i snitt 1 pasient pr. døgn til FSS der pasienten vert operert på operasjonsstova med anestesi. Til NSH kjem det 0,5 pasientar på døgn, dvs. 1 pasient kvart 2. døgn og ved LSH 0,3 pasientar pr. døgn, dvs. 1 pasient kvart 3. døgn. I tillegg til dette er det akuttberedskap heile døgnet på alle stader for skadar som ikkje treng innlegging og operasjon på operasjonsstove. Held vi dette saman med tidspunkt på døgnet når pasienten kjem inn viser tabellen at dei fleste kjem på dag- og kveldstid. Av pasientar som krev operasjon kjem det inn på natt ved FSS i snitt 1 pasient kvart 4. døgn, ved NSH 1 pasient kvart 12. døgn og ved LSH 1 pasient kvart 22. døgn. Oversikt over bustadkommune for pasientar som vert lagt inn i ortopedisk avdeling frå Sogn og Fjordane Tabellane 5 8 viser samanhengen mellom kvar pasientane vert lagt inn og bustadkommune for den enkelte pasient. Pasientar som ikkje er heimehøyrande i Sogn og Fjordane er ikkje med i talgrunnlaget.

21 21 Tal avdelingsopphald Org Seksjon KOMHELSEBOSTEDOMR KOMKT Førde Nordfj Lærdal Totalt Førde-Florø Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Gloppen Totalt Førde-Florø Indre Sogn Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Totalt Indre Sogn Nordfjord Vågsøy Selje Eid Hornindal Stryn Totalt Nordfjord Totalt Tabell 5: Samla innleggingar i ortopedisk avdeling frå Sogn og Fjordane med utgangspunkt i bustadkommune. Dette gjeld både elektive og ØH pasientar. Samla tal innleggingar, elektive og ØH, ortopedisk avdeling 2007 som trengde operasjon med utgangspunkt i budstadkommune Tal avdelingsopphald Org Seksjon KOMHELSEBOSTEDOMR KOMKT Førde Nordfj Lærdal Totalt Førde-Florø Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Gloppen Totalt Førde-Florø Indre Sogn Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Totalt Indre Sogn Nordfjord Vågsøy Selje Eid Hornindal Stryn Totalt Nordfjord Totalt Tabell 6: Innleggingar med operasjonsstovekrevjande DRG og prosedyrekode. Det er samla innleggingar, elektive og ØH for pasientar heimehøyrande i Sogn og Fjordane og fordelt med utgangspunkt i bustadkommune.. Samla tal innlegging som ØH i ortopedisk avdeling 2007 med utgangspunkt i bustadkommune.

22 22 Tal avdelingsopphald Org Seksjon KOMHELSEBOSTEDOMR KOMKT Førde Nordfj Lærdal Totalt Førde-Florø Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Gloppen Totalt Førde-Florø Indre Sogn Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Totalt Indre Sogn Nordfjord Vågsøy Selje Eid Hornindal Stryn Totalt Nordfjord Totalt Tabell 7: Samla innleggingar som ØH i ortopedisk avdeling med utgangspunkt i bustadkommune Innlegging som ØH i ortopedisk avdeling 2007 for pasientar som treng operasjon Tal avdelingsopphald Org Seksjon KOMHELSEBOSTEDOMR KOMKT Førde Nordfj Lærdal Totalt Førde-Florø Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Gloppen Totalt Førde-Florø Indre Sogn Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Totalt Indre Sogn Nordfjord Vågsøy Selje Eid Hornindal Stryn Totalt Nordfjord Totalt Tabell 8: Innleggingar med operasjonsstovekrevjande DRG og prosedyrekode ØH Tabellane 5 8 viser at Nordfjord brukar meir Nordfjord sjukehus enn tilsvarande Indre Sogn nyttar Lærdal sjukehus. Vi ser at ein god del ØH innleggingar for pasientar nord for Sognefjorden nyttar FSS.

23 23 Alle innleggingar (elektive og ØH) i ortopedisk avdeling 2007 som trengte operasjon ved operasjonsavdeling. Tal avdelingsopphald Org Seksjon DRG Kode Tekst Førde Nordfj Lærdal Totalt Totalt A - Primære proteseop i hofte/kne/ankel Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u/bk (note 3) Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år u/bk C - Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese u/bk Bløtdelsoperasjoner ITAD u/bk B - Sekund proteseop i hofte/kne/ankel og replant i u.eks ekskl av tå Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat ekskl fra hofte/femur Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon på overekstremitet Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år m/bk Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop 0-17 år Operasjoner på ankel & fot Artroskopi Op på håndledd/hånd/tommel m/bk el leddprotese håndledd/hånd C - Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese m/bk A - Håndkirurgiske inngrep etter skade Operasjoner på kneledd ekskl proteseop m/bk (note 3) Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese m/bk Perifere, hjerne- & andre nerveop u/bk Amputasjon av underekstr ekskl tå v/ sirk.svikt Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop 0-17 år B - Fremre eller bakre spondylodese u/bk Biopsier fra skjelett-muskelsystemet & bindevevet Operasjoner ved karpaltunnelsyndrom Lokal eksisjon & fjerning av osteosyntesmat fra hofte/femur Bløtdelsoperasjoner ITAD m/bk Op på skjelett-muskelsystem og bindevev ITAD u/bk Amputasjoner pga traume eller sykd i bevegelsesapparatet Op ved sykdommer i HDG Proteseop & replantasjon i skulder/albue/håndledd Sårrev & hudtranspl ekskl hånd pga traume/sykd i HDG Op på hud og underhud ITAD u/bk Operasjoner etter skade ITAD u/bk Hudtransplant og/eller revisjoner ved sår/cellulitt m/bk Komplikasjoner ved behandling u/bk Operasjoner ved signifikant multitraume ITAD B - Oper på bukspyttkj/ lever & portosyst shuntop m/bk Op på skjelett-muskelsystem og bindevev ITAD m/bk Operasjoner etter skade ITAD m/bk Komplikasjoner ved behandling m/bk Bilaterale eller flere store leddproteseop i underekstremitet Tracheostomi ekskl for sykd i ansikt, munnhule eller hals 1 1 Tabell 9: Innleggingar med operasjonsstovekrevjande DRG og prosedyrekode Tabellen viser alle innlagde pasientar i ortopedisk avdeling 2007 som fekk gjennomført operasjonar ved operasjonsavdelinga.

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Målbilete og modellar

Målbilete og modellar Målbilete og modellar Agenda 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Om prosessen 3. Krav til innhald og organisering av Helse Førde i framtida 4. Gjennomgang av modellane som er vurderte 5. Nærare om modell 1-3 6.

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Status dagkirurgi i Helse Førde

Status dagkirurgi i Helse Førde NOTAT Til: Styreleiar Frå: Adm.direktør Sakshandsamar: Lena Haveland Dato: 14.9.1 Status dagkirurgi i Helse Førde Med dette notatet vil ein syne: 1 Utvikling i dagkirurgisk verksemd i Helse Førde frå 6-1

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 20. juni 2008, kl. 09.00 11.00, 13.00 13.30 Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4 Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Interkommunal legevakt

Interkommunal legevakt Interkommunal legevakt Fastlegeordningen er under press HDIR «Styringsdata vedr. Fastlegeordningen mai 2017 ; sterk økning i tall lister som er drevet av vikar. Andel av befolkning som ikke har plass på

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

Styresak. Tore Dvergsdal Prehospitale tenester i Helse Førde - arbeid med samla plan. Arkivsak 2013/2681/ Styresak 034/2013 A Styremøte 25.04.

Styresak. Tore Dvergsdal Prehospitale tenester i Helse Førde - arbeid med samla plan. Arkivsak 2013/2681/ Styresak 034/2013 A Styremøte 25.04. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 19.04.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Tore Dvergsdal Prehospitale tenester i Helse Førde - arbeid med samla plan Arkivsak 2013/2681/ Styresak

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Felles formannskapsdag

Felles formannskapsdag Felles formannskapsdag Sogn regionråd 5.september 2014 Adm.direktør Jon Bolstad Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav, fjord, fjell, is, høgt og lågt «Godt vaksen befolkning som bur

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Kommunalsjef Kari Krogh, Eid kommune Seksjonsleiar May Kristin Sæther, Nordfjord psykiatrisenter (NPS) Nordfjordeid/Eid - vertskommune for

Detaljer

NY STRATEGI I HELSE FØRDE

NY STRATEGI I HELSE FØRDE NY STRATEGI I HELSE FØRDE Nærsjukehus Kva vinner og kva taper vi? Kva er viktig for pasienten? Leif Kapstad Administrerande direktør NSH 7. november 2003 1 2 3 4 5 Eid Florø 1 t 2-3 t Førde 2-3 t 107 000

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Frå: Styringsgruppeleiar Møtedato: 27. februar 2013 Sak 17/13 «Raude responsar» - pasientar som har kome med kriterium kirurgisk og

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale.

Eg vil be om at dette skrivet vert delt ut til politikrane i Fylkestinget. Eg skal ettersende oppdatert uttale. Fra: asbjørn eikerol [aeikerol@hotmail.com] Til: Postmottak Sentraladm [Postmottak.Sentraladm@sfj.no] Kopi: Sendt: 06.06.2016 00:05:58 Emne: Tannhelsetenesta. Tannklinikkar kan bli lagde ned. Vedlegg:

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 22.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Kari H. Furevik SAKA GJELD: Legemiddelprosjektet ved Nordfjord sjukehus ARKIVSAK: 2017/734 STYRESAK: 022/2017 STYREMØTE:

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet

Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Balestrand 20. mai 2016 Frå flyktning til arbeidstakar meir arbeid og betre norsk i introduksjonsprogrammet Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innvandrere

Detaljer

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10.

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10. Saksfremlegg Oppretting og organisering av interkommunal Legevaktsentral Bakgrunn: Lovgrunnlag: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Forskrift om krav til akuttmedisinske

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda. Dialogmøte 21. november 2014

Den akuttmedisinske kjeda. Dialogmøte 21. november 2014 Den akuttmedisinske kjeda Dialogmøte 21. november 2014 Pasientforløp Mål: Akutt sjuke/skadde pasientar skal kome til endeleg behandling/rehabilitering og kome heim mest mogeleg restituert. For å få dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Annelise Skeie Telefon: 57643169 E-post: fmsfask@fylkesrnannen.no Vår dato 15.03.2012 Dykkar dato Vår referanse 201114109-734.1 Dykkar referanse Helse Førde

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 368 9 992 12 360 57 265 322 5 950 9 951 15 901 Aurland 2 354 7 393 9 747 162 328

Detaljer

Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevaktsentral

Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevaktsentral Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevaktsentral 13.11.2013 1 Bakgrunn for SYSIKL - rekruttering av legar: Undersøkingar syner: vaktbelastning viktigaste hinder for rekruttering av legar. Små kommunar

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264

Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 Kommune BARNEBØKER BØKER, VAKSNE Bestand Tilvekst Bestand Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Fag Skjønn Totalt Askvoll 2 422 9 037 11 459 43 221 264 6 091 10 185 16 276 Aurland 2 087 6 725 8 812 55 257

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014

Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda Kjell Solstad juni 2014 Sogn og Fjordane bruk av Ålesund og Volda 2010-2013 Kjell Solstad juni 2014 Bruk av Ålesund og Volda sjukehus for døgnpasienter bosatt i Sogn og Fjordane 2010-2013 etter bostedskommune. Prosentandel sykehusopphold

Detaljer

Akuttpsykiatriske situasjonar

Akuttpsykiatriske situasjonar Akuttpsykiatriske situasjonar Overlege Rune Mjanger Bjørgvin DPS Avd Nordhordland Bjørgvin DPS Avdeling på Tertnes Arna og Åsane bydelar i Bergen, samt Osterøy kommune 45000 innbyggjarar over 18 år Avdeling

Detaljer

Landbruk og jordvern i plansaker

Landbruk og jordvern i plansaker Landbruk og jordvern i plansaker KOSTRA- tal for omdisponering av dyrka jord i 2012 Kva vi som sektorstyresmakt legg vekt på i plansaker Kjerneområde landbruk og bruk av omsynssone Erfaring med registrering

Detaljer

Styresak. Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Førebels investeringsplan 2011 Helse Førde HF. Arkivsak 2010/2389 Styresak 064/10 A Styremøte 22.10.

Styresak. Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Førebels investeringsplan 2011 Helse Førde HF. Arkivsak 2010/2389 Styresak 064/10 A Styremøte 22.10. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.10.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Førebels investeringsplan 2011 Helse Førde HF Arkivsak 2010/2389 Styresak

Detaljer

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Budsjett 2013. Medisinsk klinikk Helse Førde HF 2013 Medisinsk klinikk Helse Førde HF 13.11. INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Status og omstilling... 3 3 Økonomi... 5 3.1.1 Ramme 2013... 5 3.1.2 Føresetnader i budsjett 2013... 6 4 Aktivitetsutvikling... 9

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Til turnuslegane i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Sosial- og Helsedepartementet har sett i gang tiltak for å betre rekrutteringa til primærhelsetenesta

Detaljer

Dialogmøte i regionane

Dialogmøte i regionane Dialogmøte i regionane Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? www.sfj.no Elevundersøkinga Kjelde: Skoleporten.no Gjennomføring i vidaregåande opplæring Kull 2011 - ferdig

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

-før -no -fordeler / ulemper -utfordringar framover

-før -no -fordeler / ulemper -utfordringar framover -før -no -fordeler / ulemper -utfordringar framover OPPGÅVER: Legevakt Nødvendig helsehjelp utanom kontortida til FL (fastlegen) Råd/rettleiing ved akutt oppståtte helseproblem Us/beh så raskt som situasjonen

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot. ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde

Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot. ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde Adressa til verksemda: postboks 1000, 6807 Førde Tidsrom for

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2008/369/49/ Sonja Tangen 27.06.2013 61293610 Melding om vedtak:

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Leiarnettverk Leiarnettverk Fylkeslegens time, Førde 17.10.2017 1 Leiar! Kompleksiteten Krysspress Prioriteringene Enn om Per Fugelli var pasient i heimesjukepleien Eg vil ha fast lege Eg vil bli kjent med min sjukepleiar

Detaljer

Ambulansetenesta Helse Førde

Ambulansetenesta Helse Førde Ambulansetenesta Helse Førde Sogn regionråd 31.mars 2017 Pasienten i sentrum Sjukehustalen 12. januar 2016: «I pasientens helsetjeneste er det én helsetjeneste. Pasienten skal ikke merke hvem som eier,

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord

Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Dialogmøte med kommunane i Sunnfjord Opplæringslova: Innhald i dialogmøta 13-3c. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for rettleiing og kvalitetsutviklingstiltak. Fylkeskommunen skal etter oppdrag frå

Detaljer

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke?

Samspel for heilskaplege tenester i Sogn. Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Samspel for heilskaplege tenester i Sogn Samhandling den siste brikka, eller ei ny brikke? Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom på ein koordinert og rasjonell måte! Spørsmål

Detaljer

Styresak. Jon Bolstad Dagkirurgisk tilbod i Helse Førde - vurdering vedkomande Nordfjord sjukehus

Styresak. Jon Bolstad Dagkirurgisk tilbod i Helse Førde - vurdering vedkomande Nordfjord sjukehus Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde Dato: 13.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jon Bolstad Dagkirurgisk tilbod i Helse Førde - vurdering vedkomande Nordfjord sjukehus Arkivsak 2011/1295/

Detaljer