FISKERI- UN DERVISN l NG EN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKERI- UN DERVISN l NG EN"

Transkript

1 Å R S BE R ET N N G VE D K O M M E N DE NOR G ES F S K E RI E R N R. 8 FISKERI UN DERVISN NG EN FISKERI DIREKTØREN BERGEN 1969

2

3 ÅRS BERET N N G VEDKOM M EN DE NOR G ES F S K E RI E R N R. 8 FISKERI UN DE RVISN NG EN FI SK ERIDIR EKT ØR EN BE RG EN 1969

4

5 INNHOLD Side Aminneige bemerkninger Statens Fiskarfagskue, Laksevåg Statens Fiskarfagskoe, Aukra Statens Fiskarfagskoe, Trondheim O Statens Fiskarfagskoe, Gravda Statens Fiskarfagskoe, Honningsvåg Eksamener ved fiskarfagskoene Statens Kjøemaskinistskoe, Trondheim Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø Diverse kurs Tabeer

6

7 ALMINNELIGE BEIVIERKNINGER Anta skoer under Fiskeridirektoratets administrasjon har i 1968/69 som i det foregående 'år vært fem fiskarfagskoer, en fagskoe for fiskeindustri og en kjøemaskinistskoe. Etter et forsag fra Fiskeridepartementet 28. mars 1969, godkjent ved kongeig resousjon samme dag, er det agt fram for Stortinget en meding om fiskeriundervisningen (St. med. nr. 67, 1968/69). Medingen omfatter ut byggingen av undervisningen ved fiskarfagskoene, spørsmået om opprettese av en fagskoe for fisketivirkning i SørNorge, utdanning av næringsmiddeteknikere, administrasjon av fiskarfagskoene og andre skoer i fiskerisektoren, og høyere fiskeriundervisning. I medingen bir det foresått en utvidese av undervisningen ved fiskarfagskoene etter de retningsinjer som be nevnt i forrige årsberetning. I det kommende skoeår vi det bi satt i gang utvidet undervisning på fiskeskipperinjen ved Statens Fiskarfagskoe, Gravda, og på motorinjen ved Statens Fiskarfagskoe, Honningsvåg. Utvidet undervisning på fiskebåtstuertinjen vi ikke bi satt i gang foreøpig. Forsag ti nytt regement for fiskeskipperinjen og pensum for det videregående kurs er agt fram for Fiskeridepartementet. Når det gjeder panene for nybygg for fiskarfagskoene i Laksevåg og på Aukra, går departementet i medingen inn for nybygg begge steder. For skoen på Aukra vi det bi fremmet proposisjon ti Stortinget så snart romprogrammet er godkjent av Fiskeridepartementet og kostnadsberegning er foretatt. Fiskeridepartementet har funnet å måtte se bort fra å reise de nye bygninger for fiskarfagskoen i Hordaand' på samme tomt som de nåværende. Det foreigger fere tibud om ny tomt uten at departementet har tatt endeig standpunkt ti tomtevaget. Saken vi bi foreagt Stortinget senere. Vedrørende spørsmået om igangsettese av undervisning i fiskeforeding ved Statens Fryseri, Åesund, uttaer departementet at det ikke vi bi noen god eer tifredsstiende øsning å nytte en de av fryseriet ti undervisning. Departemenet har imidertid festet seg ved Åesund som det mest naturige sted for en sik skoe i SørNorge og det vi derfor

8 6 undersøke muige andre øsninger for igangsetting av sik undervisning i Åesund. Fra høsten 1969 vi Statens næringsmiddetekniske skoe bi igangsatt i Trondheim. Denne skoe vi få en inje for kjøtt og fisk. Departementet vi nærmere overveie å oppnevne et utvag som ska vurdere om de skoer som nå sorterer under Fiskeridepartementet bør overføres ti fykenes skoeadministrasjon og om samtige maritime skoer inkusive fiskarfagskoene bør ha en fees administrasjon. Når det gjeder den høyere fiskeriundervisning, har departementet suttet seg ti forsagene i innstiingen fra den komite som har behandet spørsmået om høyere fiskeriundervisning. Forsaget går ut på at det ska igangsettes undervisning ved bestående akademiske æresteder i fiskeribioogi, fiskeriøkonomi og fiskeriteknoogi. Dessuten er det forutsetningen å drive en vesentig kursvirksomhet. Ti å koordinere undervisningen bir det foresått å opprette et administrativt organ som skue få benevnesen Norges Fiskerihøgskoe. Stortinget suttet seg ti forsagene i medingen fra Fiskeridepartementet med unntak av at det koordinerende organ for høyere fiskeriundervisning be besuttet kat «Samordningsnemnda for høyere fiskeriundervisning». Ved Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø har ominnredningsarbeidene fortsatt og be i det at vesentige avsuttet i beretningsåret. Skoen har nå fått vesentig bedre kontorforhod og to nye undervisningsrom. Det er også innredet et bakterioogisk aboratorium. I januar 1969 be det i Bergen hodt et møte med rektorene fra fiskarfagskoene. TH stede var også statssekretæren i Fiskeridepartementet, fagkonsuentene for de maritime skoer i Kirke og undervisningsdepartementet og representanter fra Fiskeridirektoratet. Møtet be edet av fiskeridirektør Kaus Sunnanå. Føgende saker be drøftet:. Omegging av fiskeskipperinjen (regement, pensum, ærere, ærebøker, undervisningsmider, tidspunkt for omegging). 2. Omegging av motorpasserinjen (regement, pensum, ærere, ærebøker, undervisningsmider, tidspunkt for omegging). 3. Omegging av fiskebåtstuertinjen (regement, pensum, ærere, ærebøker, undervisningsmider, tidspunkt for omegging). 4. Passering av videregående kurs. 5. Fortsettese av nåværende kurs på motorpasserinjen og fiskebåtstuertinjen. 6. Eksamensregement. 7. Ensartede ærebøker (Gravda). 8. Undervisning i radar (Aukra). 9. Undervisning i stabiitetsære (Aukra).

9 7 O. Besøk ved skoene av spesiaister (Aukra). 11. Eksamen i norsk på fiskeskipperinjen (Trondheim). 12. Fees sensur i navigasjonsfagene. Lærer som sensorer skriftige fiskerifag (Aukra). 13. Oppysning om fiskarfagskoene (Trondheim). 14. Undervisning i D ecca N avigator. Utstyr. (Gravda). 15. Svømming og gymnastikk (Gravda). 16. Øvingsfartøy (Gravda). 17. Verkstedstiden for motorpassere (Gravda). 18. Lov om statens fiskarfagskoer (Aukra). 19. Eventuet. I forbindese m ed utvidesen av undervisningen ved fiskarfagskoene og som et edd i den aminneige oppysningsvirksomhet om fiskarfagskoene er det i øpet av våren 969 sått opp ca. 000 pakater om fiskarfagskoene på poststedene angs kysten, en spesie brosjyre er i et anta av ca spredt på steder der fiskere ferdes og det har vært innsag i radio og sendt ut pressemedinger. A bevigningen ti stipend og kurs for ærere er det ytt stipend ti navigasjonsærer Gerhard Langeand ti dekning av diverse utgifter ved pedagogisk kurs og ti ærer Steinar Indrehus ti videreutdannese. Vaktmestrene Pau Aexandersen og Egi Nisen har fått dekket utgiftene i forbindese med et vaktmesterkurs. Adjunkt Tor Motu og ektor Torstein Nygård har fått stipend ti dekning av utgifter henhodsvis ved detakese i Norges Fiskarags studiekurs og i Norsk kjøeteknisk årsmøte Fagærer Ase Simonsen har hatt stipend ti et studiebesøk på Isand. U ndervisningskonsuenten har i øpet av beretningsåret besøkt samtige skoer under Fiskeridirektoratet unntatt skoen i Gravda. Foruten andre tjenestereiser var han Norges representant i Roma apri 1969 på møtet i «FAO Committee on Fisheries. SubCommittee on Fishery Education and Training». Anta reisedager i beretningsåret har vært 25. Anta fimutån har vært 109. SKOLER S TAT ENS F I S KAR F A G S KU LE, L A K S E V Å G I skoeåret 1968/69 har skoens råd, det faste personaet vært det samme som tidigere. I første havde av 1968/69 be navigasjons og fiskeriærer Sverre Remøy syk, og navigasjons og fiskeriærer Gerhard Langeand overtok som vikar ti ju. Senere fikk herr Remøy permisjon fra. januar og ut

10 8 skoeåret for å titre en stiing i Kairo. Som vikar be engasjert navigasjonsærer Ering J ahnsen. Fiskerikonsuent Kaare Hamø underviste i faget praktisk fiskeriære. I skoeåret har det vært avhodt 5 rådsmøter og behandet 7 saker. Lærerrådet har hatt I møter og behandet 38 saker. Ti motorpasserkurset høsten 1968 medte det seg 6 søkere, og samtige be opptatt som eever. Gjennomsnittsader 17 år. Ti vårkurset 1969 medte det seg 3 søkere, og samtige be opptatt. Gjennomsnittsader 19 år. En eev på vårkurset suttet. De øvrige eever besto eksamen. Fiskebåtstuertkurset høsten 1968 hadde 2 søkere som begge be opptatt. Gjennomsnittsader 18 år. Vårkurset 1969 hadde 8 søkere hvorav 6 be opptatt. Gjennomsnittsader 25 år. Samtige eever besto eksamen. Ti kurset på fiskeskipperinjen hadde det medt seg i at 20 søkere hvorav 19 be opptatt. Gjennomsnittsader 23 år. 2 eever suttet i øpet av skoeåret. De resterende 17 eever besto eksamen. Fiskeskippereevene har gjennomgått et 50 timers teoretiskpraktisk kurs i radioteefoni under edese av overærer Odd Johansen fra radioavdeingen ved Bergen Sjømannskoe. Dessuten har eevene gjennomgått et 9 timers kurs i kortbøgeradioteefoni. Samtige eever har dessuten avagt prøve for oppnåese av radaroperatørsertifikat. Det be avhodt føgende spesiaforedrag: Avd.sjef Finn Devod: Om sideperiodene. Steinar Haradsvik: Om sidefisket i Nordsjøen. Sverre Sivertsen: Om skje. Sgmund Bakke: Om skje. Havforsker Johs. Hamre: Om tunafisket og om konstruksjon av snurpenøter. Terje Monstad: Om oddefisket. Dr. Birger Rasmussen: Om reker og se. Dssuten har det vært nyttet en serie spesiaforedrag på ydbånd, samt framvisning av undervisningsfimer, omfattende fagkretser for samtige 3 injer. Skoens eever har detatt i en rekke ekskursjoner, b. a. Akvariet i Bergen, Norsk Motorfabrikk, Fiskerimuseet i Bergen, Bioogisk stasjon, Espegrend. Kongsberg Våpenfabrikk har hodt kurs i Decca Navigator og Norges Fiskarag i organisasjonsarbeid etc. Dessuten har skoen hatt demonstrasjon av Simrads nye eektroniske instrumenter. Skoens eever under edese av konsuent Hamø og navigasjonsærer J ahnsen har vært på dagsturer med M/S «Havdrøn», hvor de har fått anedning ti å praktisere sine navigasjonskunnskaper og sett de moderne navigasjons og fiskeetingsinstrumenter i bruk. Samtige eever ved skoen har vært medemmer av Skoeteateret i Bergen, og har sett en rekke forestiinger. Hebredstistanden ved skoen har vært god. Skoen har hatt besøk av en rekke representanter fra inn og utand.

11 9 ST AT ENS F S KARF AG SKOLE, A U KRA Skoens råd er det samme som i foregående år. Det har vært hodt 3 rådsmøter. Som ny ærer i amenfag be ansatt Jon Sæter fra skoeårets begynnese. Vaktmester Ludvik Varhaugvik har passert 70 år og suttet i stiingen 30/6. Som ny vaktmester er ansatt Bjarne Fangho. Kontorassistent fru Anny Midtfø har permisjon fra. februar ti. august. Fru Jenny Raknes er vikar i stiingen. De øvrige ærere og funksjonærer er de samme som tidigere. En har hatt timeærere i radioteefoni, praktisk eektrisitetsære og svømmeoppæring. Ti fiskeskipperkurset medte det seg 43 kvaifiserte søkere. 30 be opptatt som eever. To eever suttet etter en måneds tid. 28 eever tok fiskeskippereksamen. De tok også radioteefonieksamen. En mann greidde ikke eksamen ti utvidet radioteefonisertifikat. Ae 28 fikk radarsertifikat. Gjennomsnittsader for fiskeskippereevene var 22 år. Ti høstkurset på motorpasserinjen medte det seg I søkere. O be opptatt som eever. 9 eever fikk motorpassereksamen ti ju. En eev strøk. Ti vår kurset medte det seg også 11 eever. O be opptatt. Ae besto eksamen i juni måned. Gjennomsnittsaderen for motorpassereevene var 18,5 år på høstkurset og 18 år på vårkurset. Sunnhetstistanden bant eevene har vært god. Ved skoeårets begynnese be ærere, funksjonærer og eever skjermbidefotografert sammen med bygdens fok. Eevaget har hatt få møter, og det har ikke vært særig aktivt. Årsaken er ve den at så mange eever har bier og reiser hjem i hegene. Det har vært godt forhod med ærere og eever og meom eevene innbyrdes. Skoen fikk i år eie det nye svømmebassenget på Riksfjord skoe. Av skoens 38 eever var det 3 som ikke kunne svømme. V ed skoeårets sutt hadde ae ært å svømme. Før ju hadde en instruktører i svømming fra Riksfjord skoe. Etter ju var ærer Jon Sæter instruktør. Sekretær Siseth fra Norges Fiskarag hodt kurs i organisasjonsarbeid og representanter fra Kongsberg Våpenfabrikk kurs i Decca Navigator. Trygdesjef Odd Hoe instruerte eevene i oppivningved munn mot munn metoden. Skoestyrer Lothe hodt foredrag om Isand. Også i år var skoens ærere og eever gjester ved Romsdas Fiskarags årsmøte i Mode. MjS «Havgans» var ved skoen i 4 dager for praktiske instrumentøveser. Skoen har i året anskaffet nye møber i matsaen, ny boremaskin i

12 O skoeverkstedet, strømmåer, radioteefonisimuator og diverse mindre ting. Skoens saminger har også fått en de nytt utstyr. Undervisningen har som eers vært suppert med foredrag på ydbånd, fim og ysbider. Vanig vedikehod er utført. S TAT ENS F I S KAR F A G S K O L E, T R O ND HE I M Skoens råd er det samme som før. Det be hodt 2 møter og behandet 5 saker. De faste ærere og funksjonærer er også de samme som før. Av 16 søkere ti fiskeskipperinjen møtte 14 opp. En suttet etter en uke. Gjennomsnittsaderen var 24 år. 11 eever ava prøver i radioteefoni og samtige eever ava prøve i radar. Ae besto prøvene. I skoeåret be det hodt et kurs i Decca Navigator med instruktør fra Kongsberg Våpenfabrikk, og eevene fikk utstedt detakerbevis. Sekretærer fra Norges Fiskarag har foreest om organisasjonsarbeide. På fiskebåtstuertinjen be det opptatt 18 eever (8 på høstkurset og O på vår kurset). eev fuførte ikke eksamen. Eers besto ae prøvene. Gjennomsnittsaderen var 21 år. På motorpasserinjen be det opptatt 11 eever (4 på høst og 7 på vårkurset). Gjennomsnittsader 20 år. Samtige besto eksamen. Ae eever gjennomgikk egekontro, og hesetistanden har vært god. Eevenes oppførse og forhodene meom dem, ærere og persone har vært god. Eevaget har arbeidet godt. Det har vært arrangert underhodningskveder, og aget har vært representert i skoesentrets eevag. Ti støtte i undervisningen er benyttet transparenter, ysbider, yc. bånd og fim. En har også i dette skoeåret besøkt de samme institusjoner som året før. 1/Ian disponerte mfs «Havgans» i to dager for instrumentøveser, og skoen var også ute med mfs «Sijo» i samme øyemed. Det har vært fere besøk ved skoen i øpet av skoeåret. Av nyanskaffeser kan nevnes dekketøy, bord og stoer i fiskeskipperkassens og motorpasserkassens undervisningsrom. Det er også bestit en 250 HK 3syindret Wichmann diesemotor, som vi bi montert ti det nye skoeår begynner. En har benyttet navigasjonsskoens radiosimuatoranegg, radiopeieapparater, gyrokompasser, eektriske ogger i undervisningen. Det må nevnes at samarbeidet med og forhodet ti de øvrige skoer innen sentret er godt.

13 11 S TAT ENS F I S KAR FAG S K O L E, GR A V DA L Skoens råd har i året vært det samme som før. Lærerstaben har også vært den samme som før. Stuertærer Magne Myrmo har sagt opp sin stiing ti fratredese ved skoeåret sutt. Han har vært 6 år ved skoen. I øpet av sommeren fufører ærer Langeand sitt pedagogiske kurs. Timeærerne har vært begrenset ti fagene hygiene og eektrisitetsære. I januar 1969 fratrådte kontorassistent fru Marit Myrmo sin stiing. Etter henne er ansatt fru Kitty Theigmann, Gravda, som har overtatt sin stiing. Sommeren 1968 titrådte Egi Nisen stiingen som ny vaktmester ved skoen. Ved fiskeskipperinjen møtte det 16 eever, og anta søkere var bare noen få i tiegg. Det er fere år siden søkertaet har igget så avt. Hva årsaken er, vites ikke, men den vanskeige situasjon i fiskeriene nettopp i 1968 formodes å ha spit inn. Ved høstkurset be det tatt opp 9 eever på motorpasserinjen og 5 eever på fiskebåtstuertinjen. En av eevene strøk på motorpasserinjen, og ae besto eksamen på fiskebåtstuertinjen. I januar 1969 be det tatt opp 6 eever på motorpasserinjen og 7 på stuertinjen. På stuertinjen suttet en etter få dager på grunn av tipasningsvansker og evnemessig utrustning. Ved eksamen i juni strøk en på motorpasserinjen. De øvrige besto eksamen. På skipperinjen har det vært hodt eksamen i radioteefoni før ju og radar sist i mai. Ae eever ved denne inje besto sine eksamener. Vanig hesekontro har vært utført, og sunnhetstistanden har dette skoeår vært meget god og med svært ite fravær i skoetiden. Forhodene ved skoen meom de ansatte innbyrdes og ti eevene og meom disse har vært det aer beste. Som vanig har det vært en de ekskursjoner. Leie av fartøy er fortsatt meget vanskeig. Det har vært mange besøk ved skoen. I mars var såedes en gruppe ærere og studenter fra universitetene i Hamburg og Kie ved skoen i 2 3 dager. S TAT E NS F I S KAR FAG S K O L E, H ONN I N G S VÅG Skoens råd og ærere har vært de samme som forrige skoeår. Adjunkt Tor \1otu har hatt permisjon siden desember 1968 på grunn av miitærtjeneste. Hans undervisningstimer har vært dekket ved timeærere. Skoen har hatt 15 eever på fiskeskipperinjen, 5 eever på fiskebåt

14 12 stuertinjen (ingen på høstkurset og 5 på vår kurset), og 8 på motorpasserinjen (ingen på høstkurset og 8 på vår kurset). Gjennomsnittsader for fiskeskipperinjen var 24 år, motorinjen 25 år og fiskebåtstuertinjen 18 år. eev på fiskeskipperinjen må kontinuere i navigasjon. For øvrig besto ae eevene eksamenene. Fiskeskippereevene har også avagt prøve i radioteefoni og radar, og de har gjennomgått et kurs i Decca Navigator. Eevene på ae 3 injer har også i år foretatt ekskursjoner ti stedets fiskebedrifter, Findus og yrkesskoen i Hammerfest, om bord i engeske fabrikkskip og andre fartøyer som anøp havnen og som hadde interesse for undervisningen. Ae eevene har vært på sjøen med redningskrysser «Håkon VII», M/S «Havdrøn» og 111/S «Johan Hjort».. Havforsker Terje Monstad. har foreest om odda og sekretær Arne Siseth fra Norges Fiskarag om organisasjon og samvirke. Hesetistanden ved skoen har vært god. Skoen har avhodt 2 redskapskurs med ti sammen 21 eever, kystskipperkurs av 2. k. for edre fiskere med 12 eever. Avgangskassen fra ungdomsskoens sjøfarts og fiskeriinje med 17 eever har ved fiskarfagskoen hatt 5 timer for uka i fiskeri og sjøfartsfag. Skoen har hatt besøk av en rekke personer, deegasjoner og ungdomsskoer. Det er utført en he de reparasjons og oppussingsarbeider og det er fjernet 498 m 3 fjemasse foran skoen og funksjonær boigen. Eksamener vedfiskarfagskoene. Ti fiskeskippereksamen gikk det opp 89 eever (17 i Laksevåg, 28 på Aukra, 13 i Trondheim, 16 i Gravda og 15 i Honningsvåg). eev i Honningsvåg må kontinuere i navigasjon. De øvrige besto eksamen. Oppgavene i fiskerifag skriftig var føgende: Praktisk fiskeriære: Om fiske etter sei og behandingen av seien før evering i and. Fiskeribioogi: Bygning, formering og reproduksjon hos haifisker. Bioogien ti våre økonomisk viktigste haiarter. Hav ære: Om vertika konveksjon og dens betydning i havet. Besvaresene i praktisk fiskeriære be underkastet norsksensur. Motorpassereksamen be avagt av 62 eever (9 i Laksevåg, 19 på Aukra, I i Trondheim, 15 i Gravda og 8 i Honningsvåg). 3 eever strøk ( på Aukra og 2 i Gravda). Fiskebåtstuerteksamen be avagt av 53 eever (8 i Laksevåg, 18 i Trondheim, I i Gravda, 5 i Honningsvåg og 13 ved Herøy Yrkesskoe). eev i Gravda strøk, mens de øvrige besto prøvene.

15 13 ST AT ENS KJØLE MAS K NIS T SKO LE, TRONDHEIM Rådet for skoen har hatt samme sammensetning som forrige år. Det har vært hodt 2 rådsmøter. De faste funksjonærer er også de samme som tidigere. Instruktør Sætherhaug hadde sykepermisjon i tiden sept. mai, og som vikar fungerte Terje Hasan, som var en av forrige skoeårs eever. Det var 71 søkere ti årets kurs. Det be tatt opp 40 eever, men ført opp bare 5 varamenn, fordi de øvrige søkeres kvaifikasjoner var meget svake. Det var 7 av de opptatte som sa fra seg passene, og av varamennene var det bare 2 som møtte. På grunn av de edige passer be tatt opp en eev som søkte etter at skoen var begynt, sik at skoen har hatt i at 36 eever det meste av skoeåret. Timeærerne har vært de samme som forrige skoeår, bortsett fra faget norsk hvor ærer Odd Hasse, Trondheim Navigasjonsskoe underviste ti nyttår og etter den tid Sven Rognes. Arbeidet med skriftig undervisningsstoff i faget kjøeteknikk og kompettering av aboratorieøvesene har fortsatt. Av anskaffeser nevnes spesiet et mindre kjøemaskineri som be bygget opp i skoens verksted. Anegget er utstyrt for heautomatisk avriming og er spesiet beregnet for innøving av den eektriske kobing av mindre kommersiee anegg med automatisk avriming. I Trondheim og omegn besøkte skoen bedriftene Bøndernes Sagsags anegg på Tunga og A/S Gasswatt, Stjørda. Ekskursjonsturen ti Osoområdet omfattet besøk ved føgende bedrifter: A/S Drammens Jernstøberi og Mek. Værksted, Østandske Fryserier AjS, Danfoss Norge A/S AjS Kværner Brugs Kjøeavdeing, STAL Refrigeration, A/S Moss Værft & Dokk, Norid Apparatfabrikk, Witt & Borgen AjS, A/L Dipom Is, Vae Hovin og Fjernsynshuset. Det var 36 som gikk opp ti eksamen, hvorav 34 besto. En av dem som strøk har anedning ti å kontinuere. STATENS FAGSKOLE FOR FISKEINDUSTRI VARDØ Rådets mangeange medem, skoeinspektør K.ar Hot, døde høsten Skoens råd har for øvrig hatt samme sammensetning som i foregående år. Det har vært hodt 2 rådsmøter i skoeåret. Fagærer Arthur Vebenstad suttet ved oppnådd adersgrense 31/ etter 30 års tjeneste ved skoen. Rof Rasmussen be ansatt i stiingen som fagærer fra 1/

16 14 For skoeåret 1968/69 be opptatt på de tre injer ved skoen: I. Linje for fisketivirkning og fiskeindustri. A. årig kurs : 18 eever. B. 4måneders kurs: 17 eever. IL Linje for marine ojer samt sideme og fiskeme. årig kurs : 7 eever. I. Linje for arbeidsedere. 6måneders kurs: 9 eever. Eevene på injen for marine ojer samt sideme og fiskeme har som tidigere hatt praktisk undervisning ved A/S Nordkapp Fiskeindustri, Honningsvåg, A /S Vadsø Sidojefabrikk, Vadsø og AjS Vega, Vardø. Råstofftiførseen var som vanig noe ujevn i vintermånedene. Undervisningen vanskeiggjøres en de av den grunn med stadig omegging av timepanen. For å få størst muig kontinuitet i den praktiske undervisning be det brukt noe rundfrossen fisk som be tint og fietert. Undervisningen har på ae injer vært gjennomført etter undervisningspanen. På de enkete injer be det i skoeåret avviket føgende timer pr. eev i teoretiske og praktiske fag. Tabe I. Fag a b Linje I III Teori Driftskontro Praktiske fag ved: Avd. I «I «I «IV Praksis ved fabr.fbedr. besøk Instruksjon kjøeteknikk Kroppsøving svømming O O O Hesetistanden har vært god bant eevene. Bedriftsbesøk be arrangert ti Vadsø og Vardø, og arbeidsederinjen var på ekskursjon ti industribedrifter i Stockhom, Hesingborg, København, Fredrikshavn og Gøteborg. Turen be finansiert med støtte fra Norges Råfiskag og A/S Findus, Oso. Skoen har skaffet instruktører ti voksenoppæringskurs og perfeksjoneringskurs i Finnmark, Troms og SørTrøndeag. I skoeåret be det montert ny kippfisktørke i det game sateriet.

17 15 Utstyret for griett og fiskematproduksjon er bitt noe forsinket, men er nå montert og kart ti å tas i bruk. Det er i skoeåret mottatt og videreforedet det fiskekvantum som er oppsatt i føgende tabeer. Treg omsetning og ave priser på satfisk og tørrfisk i 1968 hadde også sin økonomiske virkning for skoens produksjonsanegg. Av hensyn ti undervisningen kan ikke produksjonen tipasses markedsforhodene ved å produsere de produkter som gir best økonomisk utbytte. Avd. I. Fiskekai og ekspedisjon m. v. Mottatt anta kg råstoff ( iter ever regnes her kg). Høstsemester Våtsemester Tota Kvantum Innkjøpsverdi Torsk o o. o o Hyse o o. o o o o Kveite o o Fyndre o o Steinbit o o o o Sei Brosme o o o o Båkveite o o Uer o o I. Sum fisk o o o o. o Torskeever... Hyseever o Lever mottatt fra andre tivirkere Fiskehoder o o o IL Sum biprodukter Sum ti sammen Det er ikke kjøpt fisk meom semestrene.

18 16 Tota kg Iset Avd. I. Ferskfisk. Høstsemester Fiet Fiet kg i at Vårsemester Fiet Fiet kg i at Iset iset frossen iset frossen Torsk Hyse Kveite Fyndre.. Steinbit Sei Båkveite Uer..... = Tisammen J266 6ooJ J 71 8ooJ 13 8ooJ oo Avd. III. Satfisk, tørrfisk, røkt fisk. Høstsemester V årsemester Tota kg Røkt Røkt Satet Hengt kg i at Satet Hengt kg i at Torsk Hyse Brosme Båkveite Tisammen 1192 ooo 18 5ooJ 1 1ooJ oo 63 ooo

19 17 DIVERSE KURS Navigasjonskurs (kystskipperkurs av 2. k.). Det har vært avhodt navigasjonskurs med stønad over fiskeribudsjettet. Kurset be hodt i Hordaand, og det detok I O eever. Dessuten har det vært avhodt 4 navigasjonskurs som voksenoppæringskurs (I i Finnmark med 12 eever, i Troms med 14 eever, i Nordand med 12 eever og i Møre og Romsda med 13 eever). Av de 61 eevene besto 60 eksamen. Radioteefonikurs. Ti sammen er det avhodt 5 kurs ( i Troms og 4 i Nordand) med i at 72 eever. Sonarkurs. I Bergen be det desember 1968 arrangert et sonarkurs. Kurset som hadde 21 detakere omfattet 3 dagers praktisk og teoretisk undervisning i and og 3 dagers praktiske øveser på sjøen. Kurset be avhodt i samarbeid med Simonsen Radio A/S, Oso. Radar kurs. Det er avhodt ett kurs i Rogaand med 6 eever. Kurs i bruk av redningsmaterie. I Nordand be det avviket to kurs med ti sammen 54 detakere. Redskapskurs. I Finnmark be det avhodt to kurs som voksenoppæringskurs. Hvert kurs varte i ca. 3 måneder. Ti sammen hadde kursene 21 eever. Fietkurs. Ved A/S Findus, Hammerfest, be det avhodt et fietkurs med 12 detakere. Bakterioogikurs. Ved Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø be det i februar 1969 avhodt et 30 timers kurs i bakterioogi. Det detok 11 mann fra fietanegg i Finnmark.

20 Reisende instruktører. 18 I en de av beretningsåret har det vært engasjert 2 reisende instruktører som i samarbeid med fiskerikonsuenten i Trøndeag har vært stit ti disposisjon for diverse undervisningsoppgaver i SørTrøndeag og NordTrøndeag. Det er bitt avhodt ti sammen 13 kurs med 15 7 detakere i bøgging og førstehåndsbehanding av fisk. Hvert kurs har hatt en varighet av om ag en uke. Detakerne har vesentig vært fiskere. Dessuten er det avhodt ett kurs med 16 eever i fiskeforeding. Kurset be arrangert som 6 ukers voksenoppæringskurs. Videre er det avhodt to oppføgingskurs av ca. en ukes varighet. Instruktører ved disse kurs var Karsten Larsen og Johannes Berg. Kurs i tivirkning av sid ti konsum. Kurset be avhodt i Svovær oktober 1968 etter anmodning av sidetivirkerne i NordNorge. Det omfattet bedømmese av råstoff,. oppæring i forskjeige tivirkningsmåter og kvaitetsbedømmese av ferdige produkter. Meom 25 og 30 mann detok i kurset.

21 r:.n :!j 0 :>;"" <: C1> C1> C1>!'.:) Oso <: 1 >.: O" Østfod!'.:) >O Vestfod Hedmark!'.:)!'.:) Akershus >O Oppand Buskerud Teemark >O >O!'.:) >O VestAgder C1> p.. r:.n (t 1rj a :>;"" C1> 0" s o p.. en C1> 5 s (IQ o <: 0 Rogaand o :>;"" C1>!'.:) Hordaand og Bergen >O >O Sogn og Fjordane Møre og Romsda >O (..J SørTrøndeag (.] NordTrøndeag!'.:) (..J Nordand (..J Troms >+> >O (.] Finnmark >O ::::: Tisammen O" C1> en :>;"" o 2,_ (1q C1> o C1> a <: C1> ;:o O" O" e.o <.0

22 Fykesvis fordeing av søkere og eever ved de forskjeige injer ved statens fiskarfagskoer for skoeåret 1968/69. Q.) b) "U s:: C\$ C\$ b) v s "U C\$... "U v o o s::... "U "U s:: Q.) "U G... s:: s:: Q.)... "U b) "U "U C\$ s:: G bj) s:: bj) b) "U ;: C\$ s... o o C\$... C\$... s :.a.,j Q.) s:: "U Q.) Q.) s:: o bj) s::... G bj)... o o o o bj) o Q.) Q.) ; z z U) U) o > > G o s ;: U) Fiskeskipper Søkere injen Eever Høst 5 b) Søkere C\$ Mo torp asser Vår 2 > Q.) injen Høst Eever 5 JJ C\$ Vår 2.: Høst Søkere Fiskebåtstuert Vår 4 injen Høst Eever Vår 3 Fiskeskipper Søkere 40 injen Eever 30 C\$... Høst 10 ;: Søkere Motorpasser Vår 9 < injen Høst 9 Eever Vår 9 Fiskeskipper Søkere injen Eever Høst 3 Søkere s Motorpasser Vår 2 2 v..s:::: injen Høst 3 "U Eever s:: Vår 2... o Høst Søkere Fiskebåtstuert Vår 6 5 injen Høst Eever Vår I I ':) o

23 Fiskeskipper Søkere injen Eever Høst Motvrpasser Søkere Vår 8 9 ""(j injen Eever Høst 9 9 ro >... Vår 5 6 C) Høst Fiskebåtstuert Søkere Vår 8 9 injen Eever Høst Vår 5 6 Fiskeskipper Søkere 16 injen Eever O Høst 2 4 bo.ro > Motorpasser Søkere Vår g}, injen Eever Høst s:: o s:: o Høst 2 2 0::: a Vår K Fiskebåtstuert Søkere Vår 9 O injen Eever Høst o Vår 4 5 Fiskeskippere 12 O Motorpassere Søkere Stuerter Eever Tisammen Fiskeskippere Motor passere Stuerter Tisammen

24 Fykesvis fordeing av søkere og eever ved Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø, fm skoeåret 1968/69. 1< C\! 8 c s o 1< t; '"d c C\! ::a 1< o z b) C\! bi) v C\! '"d c v (S '"d 1< c (S t; 1<.d 1< z 1< o (S Cf). Cd '"d s o p::: b) o Q.) 1< (S Q.) c C\! '"d 1< o b) o c b) o Cf). bi) o '"d c C\! '"d c C\! Cd 2 ""8 Cd bi) b) o 1< o P:1 p::: 8 ;: Cf). 1< Q.) '"d Cd C a C 6' Linje i 10 måne Søkere fisketivirk ders kurs Eever ning og 4 måneders Søkere fiskeindustri kurs Eever 10 måne ders kurs Linje i tran, fiskeojer og forstoffer Linje for arbeidsedere Sum 6 måned ers kurs Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever , ,5 '..? '..?

25

26

27

28

1970-1971. FISKERI-UNDERVISNINGEf\J. FISKE RI Dl RE KTØRE N BERGEN 1971

1970-1971. FISKERI-UNDERVISNINGEf\J. FISKE RI Dl RE KTØRE N BERGEN 1971 Å R S B E R ET N N G VE D KOM M E N DE NO R G ES F S K E R E R 1 9 71 - N R. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEf\J 1970-1971 FISKE RI D RE KTØRE N BERGEN 1971 Å R S BERET N N G VED K OM M E N DE NOR G ES F S K E

Detaljer

FISKERI-UNDERVISNINGEN

FISKERI-UNDERVISNINGEN Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 7 2 - NR. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEN 19711972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 \ Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10 19. MA 1977 Side: INNHOLD: 282 Utnyttesen av fiskeråstoffer. 28 Større de av totafangsten ti konsum, mindre ti mjø

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11 2. JUNI 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 306 Statig informasjon. 307 Situasjonen for b åkveitebestanden

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA ÅRSMELDING 1983 FISKERI RETTLEDE REN BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA KORT OM T~ENESTEDISTRIKTET - Tjenestedistriktet består av kommunene Binda, Sømna, Brønnøy og Vevestad. ~ Distriktet igger het sør

Detaljer

Store leveringsvansker i Lofoten, og de vis landligge av denne grunn, men ny rekordfangst på 22293 tonn. Godt sildefiske i Troms.

Store leveringsvansker i Lofoten, og de vis landligge av denne grunn, men ny rekordfangst på 22293 tonn. Godt sildefiske i Troms. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 32. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 1946. Nr 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirekførens

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØRE N. BERGEN Måing av maktehai ved A z orene Foto: Oav Aasen 16. DESEMBER 1965 50 f~ 16. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG 50 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 1973 26 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 28. JUNI 973 26 Fiskerioversikt for uken som endte 23. juni 973. 28. JUNI 973 59. ÅRGANG 26 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger...................... 48 Fiskeriovgivning................

Detaljer

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III

BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III BERETNING 1958 LANDSORGANISASJONEN I NORGE III LANDSORGA ISASJO EN I ORGE BERETNING 1958 AKTI ETRYKKERIET OSLO 1959 550000 525000 '500000 '175000 '150000 'I!1..5000 'f00 000 375000 '50000 }25000 }OOOOO

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1954- Nr. 8. FISKERI-UNDERVISNIN.GEN 1953-1954. Utgitt av. FISKE RI Dl RE KTØ REN

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1954- Nr. 8. FISKERI-UNDERVISNIN.GEN 1953-1954. Utgitt av. FISKE RI Dl RE KTØ REN Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1954- Nr. 8. FISKERI-UNDERVISNIN.GEN 1953-1954 Utgitt av FISKE RI Dl RE KTØ REN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1955 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

:no tnr. På fel1:ert antas det nå å være om hg 40

:no tnr. På fel1:ert antas det nå å være om hg 40 Fi Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide,oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 4. august 949. Nr. 30 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE Berg Q kommune Utvag: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 12:00-16:00 Eventuet forfa medes ti tf. 77 85 90 13. Varamedemmer møter etter næ1mere avtae. Styringsgruppa for

Detaljer