FISKERI- UN DERVISN l NG EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKERI- UN DERVISN l NG EN"

Transkript

1 Å R S BE R ET N N G VE D K O M M E N DE NOR G ES F S K E RI E R N R. 8 FISKERI UN DERVISN NG EN FISKERI DIREKTØREN BERGEN 1969

2

3 ÅRS BERET N N G VEDKOM M EN DE NOR G ES F S K E RI E R N R. 8 FISKERI UN DE RVISN NG EN FI SK ERIDIR EKT ØR EN BE RG EN 1969

4

5 INNHOLD Side Aminneige bemerkninger Statens Fiskarfagskue, Laksevåg Statens Fiskarfagskoe, Aukra Statens Fiskarfagskoe, Trondheim O Statens Fiskarfagskoe, Gravda Statens Fiskarfagskoe, Honningsvåg Eksamener ved fiskarfagskoene Statens Kjøemaskinistskoe, Trondheim Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø Diverse kurs Tabeer

6

7 ALMINNELIGE BEIVIERKNINGER Anta skoer under Fiskeridirektoratets administrasjon har i 1968/69 som i det foregående 'år vært fem fiskarfagskoer, en fagskoe for fiskeindustri og en kjøemaskinistskoe. Etter et forsag fra Fiskeridepartementet 28. mars 1969, godkjent ved kongeig resousjon samme dag, er det agt fram for Stortinget en meding om fiskeriundervisningen (St. med. nr. 67, 1968/69). Medingen omfatter ut byggingen av undervisningen ved fiskarfagskoene, spørsmået om opprettese av en fagskoe for fisketivirkning i SørNorge, utdanning av næringsmiddeteknikere, administrasjon av fiskarfagskoene og andre skoer i fiskerisektoren, og høyere fiskeriundervisning. I medingen bir det foresått en utvidese av undervisningen ved fiskarfagskoene etter de retningsinjer som be nevnt i forrige årsberetning. I det kommende skoeår vi det bi satt i gang utvidet undervisning på fiskeskipperinjen ved Statens Fiskarfagskoe, Gravda, og på motorinjen ved Statens Fiskarfagskoe, Honningsvåg. Utvidet undervisning på fiskebåtstuertinjen vi ikke bi satt i gang foreøpig. Forsag ti nytt regement for fiskeskipperinjen og pensum for det videregående kurs er agt fram for Fiskeridepartementet. Når det gjeder panene for nybygg for fiskarfagskoene i Laksevåg og på Aukra, går departementet i medingen inn for nybygg begge steder. For skoen på Aukra vi det bi fremmet proposisjon ti Stortinget så snart romprogrammet er godkjent av Fiskeridepartementet og kostnadsberegning er foretatt. Fiskeridepartementet har funnet å måtte se bort fra å reise de nye bygninger for fiskarfagskoen i Hordaand' på samme tomt som de nåværende. Det foreigger fere tibud om ny tomt uten at departementet har tatt endeig standpunkt ti tomtevaget. Saken vi bi foreagt Stortinget senere. Vedrørende spørsmået om igangsettese av undervisning i fiskeforeding ved Statens Fryseri, Åesund, uttaer departementet at det ikke vi bi noen god eer tifredsstiende øsning å nytte en de av fryseriet ti undervisning. Departemenet har imidertid festet seg ved Åesund som det mest naturige sted for en sik skoe i SørNorge og det vi derfor

8 6 undersøke muige andre øsninger for igangsetting av sik undervisning i Åesund. Fra høsten 1969 vi Statens næringsmiddetekniske skoe bi igangsatt i Trondheim. Denne skoe vi få en inje for kjøtt og fisk. Departementet vi nærmere overveie å oppnevne et utvag som ska vurdere om de skoer som nå sorterer under Fiskeridepartementet bør overføres ti fykenes skoeadministrasjon og om samtige maritime skoer inkusive fiskarfagskoene bør ha en fees administrasjon. Når det gjeder den høyere fiskeriundervisning, har departementet suttet seg ti forsagene i innstiingen fra den komite som har behandet spørsmået om høyere fiskeriundervisning. Forsaget går ut på at det ska igangsettes undervisning ved bestående akademiske æresteder i fiskeribioogi, fiskeriøkonomi og fiskeriteknoogi. Dessuten er det forutsetningen å drive en vesentig kursvirksomhet. Ti å koordinere undervisningen bir det foresått å opprette et administrativt organ som skue få benevnesen Norges Fiskerihøgskoe. Stortinget suttet seg ti forsagene i medingen fra Fiskeridepartementet med unntak av at det koordinerende organ for høyere fiskeriundervisning be besuttet kat «Samordningsnemnda for høyere fiskeriundervisning». Ved Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø har ominnredningsarbeidene fortsatt og be i det at vesentige avsuttet i beretningsåret. Skoen har nå fått vesentig bedre kontorforhod og to nye undervisningsrom. Det er også innredet et bakterioogisk aboratorium. I januar 1969 be det i Bergen hodt et møte med rektorene fra fiskarfagskoene. TH stede var også statssekretæren i Fiskeridepartementet, fagkonsuentene for de maritime skoer i Kirke og undervisningsdepartementet og representanter fra Fiskeridirektoratet. Møtet be edet av fiskeridirektør Kaus Sunnanå. Føgende saker be drøftet:. Omegging av fiskeskipperinjen (regement, pensum, ærere, ærebøker, undervisningsmider, tidspunkt for omegging). 2. Omegging av motorpasserinjen (regement, pensum, ærere, ærebøker, undervisningsmider, tidspunkt for omegging). 3. Omegging av fiskebåtstuertinjen (regement, pensum, ærere, ærebøker, undervisningsmider, tidspunkt for omegging). 4. Passering av videregående kurs. 5. Fortsettese av nåværende kurs på motorpasserinjen og fiskebåtstuertinjen. 6. Eksamensregement. 7. Ensartede ærebøker (Gravda). 8. Undervisning i radar (Aukra). 9. Undervisning i stabiitetsære (Aukra).

9 7 O. Besøk ved skoene av spesiaister (Aukra). 11. Eksamen i norsk på fiskeskipperinjen (Trondheim). 12. Fees sensur i navigasjonsfagene. Lærer som sensorer skriftige fiskerifag (Aukra). 13. Oppysning om fiskarfagskoene (Trondheim). 14. Undervisning i D ecca N avigator. Utstyr. (Gravda). 15. Svømming og gymnastikk (Gravda). 16. Øvingsfartøy (Gravda). 17. Verkstedstiden for motorpassere (Gravda). 18. Lov om statens fiskarfagskoer (Aukra). 19. Eventuet. I forbindese m ed utvidesen av undervisningen ved fiskarfagskoene og som et edd i den aminneige oppysningsvirksomhet om fiskarfagskoene er det i øpet av våren 969 sått opp ca. 000 pakater om fiskarfagskoene på poststedene angs kysten, en spesie brosjyre er i et anta av ca spredt på steder der fiskere ferdes og det har vært innsag i radio og sendt ut pressemedinger. A bevigningen ti stipend og kurs for ærere er det ytt stipend ti navigasjonsærer Gerhard Langeand ti dekning av diverse utgifter ved pedagogisk kurs og ti ærer Steinar Indrehus ti videreutdannese. Vaktmestrene Pau Aexandersen og Egi Nisen har fått dekket utgiftene i forbindese med et vaktmesterkurs. Adjunkt Tor Motu og ektor Torstein Nygård har fått stipend ti dekning av utgifter henhodsvis ved detakese i Norges Fiskarags studiekurs og i Norsk kjøeteknisk årsmøte Fagærer Ase Simonsen har hatt stipend ti et studiebesøk på Isand. U ndervisningskonsuenten har i øpet av beretningsåret besøkt samtige skoer under Fiskeridirektoratet unntatt skoen i Gravda. Foruten andre tjenestereiser var han Norges representant i Roma apri 1969 på møtet i «FAO Committee on Fisheries. SubCommittee on Fishery Education and Training». Anta reisedager i beretningsåret har vært 25. Anta fimutån har vært 109. SKOLER S TAT ENS F I S KAR F A G S KU LE, L A K S E V Å G I skoeåret 1968/69 har skoens råd, det faste personaet vært det samme som tidigere. I første havde av 1968/69 be navigasjons og fiskeriærer Sverre Remøy syk, og navigasjons og fiskeriærer Gerhard Langeand overtok som vikar ti ju. Senere fikk herr Remøy permisjon fra. januar og ut

10 8 skoeåret for å titre en stiing i Kairo. Som vikar be engasjert navigasjonsærer Ering J ahnsen. Fiskerikonsuent Kaare Hamø underviste i faget praktisk fiskeriære. I skoeåret har det vært avhodt 5 rådsmøter og behandet 7 saker. Lærerrådet har hatt I møter og behandet 38 saker. Ti motorpasserkurset høsten 1968 medte det seg 6 søkere, og samtige be opptatt som eever. Gjennomsnittsader 17 år. Ti vårkurset 1969 medte det seg 3 søkere, og samtige be opptatt. Gjennomsnittsader 19 år. En eev på vårkurset suttet. De øvrige eever besto eksamen. Fiskebåtstuertkurset høsten 1968 hadde 2 søkere som begge be opptatt. Gjennomsnittsader 18 år. Vårkurset 1969 hadde 8 søkere hvorav 6 be opptatt. Gjennomsnittsader 25 år. Samtige eever besto eksamen. Ti kurset på fiskeskipperinjen hadde det medt seg i at 20 søkere hvorav 19 be opptatt. Gjennomsnittsader 23 år. 2 eever suttet i øpet av skoeåret. De resterende 17 eever besto eksamen. Fiskeskippereevene har gjennomgått et 50 timers teoretiskpraktisk kurs i radioteefoni under edese av overærer Odd Johansen fra radioavdeingen ved Bergen Sjømannskoe. Dessuten har eevene gjennomgått et 9 timers kurs i kortbøgeradioteefoni. Samtige eever har dessuten avagt prøve for oppnåese av radaroperatørsertifikat. Det be avhodt føgende spesiaforedrag: Avd.sjef Finn Devod: Om sideperiodene. Steinar Haradsvik: Om sidefisket i Nordsjøen. Sverre Sivertsen: Om skje. Sgmund Bakke: Om skje. Havforsker Johs. Hamre: Om tunafisket og om konstruksjon av snurpenøter. Terje Monstad: Om oddefisket. Dr. Birger Rasmussen: Om reker og se. Dssuten har det vært nyttet en serie spesiaforedrag på ydbånd, samt framvisning av undervisningsfimer, omfattende fagkretser for samtige 3 injer. Skoens eever har detatt i en rekke ekskursjoner, b. a. Akvariet i Bergen, Norsk Motorfabrikk, Fiskerimuseet i Bergen, Bioogisk stasjon, Espegrend. Kongsberg Våpenfabrikk har hodt kurs i Decca Navigator og Norges Fiskarag i organisasjonsarbeid etc. Dessuten har skoen hatt demonstrasjon av Simrads nye eektroniske instrumenter. Skoens eever under edese av konsuent Hamø og navigasjonsærer J ahnsen har vært på dagsturer med M/S «Havdrøn», hvor de har fått anedning ti å praktisere sine navigasjonskunnskaper og sett de moderne navigasjons og fiskeetingsinstrumenter i bruk. Samtige eever ved skoen har vært medemmer av Skoeteateret i Bergen, og har sett en rekke forestiinger. Hebredstistanden ved skoen har vært god. Skoen har hatt besøk av en rekke representanter fra inn og utand.

11 9 ST AT ENS F S KARF AG SKOLE, A U KRA Skoens råd er det samme som i foregående år. Det har vært hodt 3 rådsmøter. Som ny ærer i amenfag be ansatt Jon Sæter fra skoeårets begynnese. Vaktmester Ludvik Varhaugvik har passert 70 år og suttet i stiingen 30/6. Som ny vaktmester er ansatt Bjarne Fangho. Kontorassistent fru Anny Midtfø har permisjon fra. februar ti. august. Fru Jenny Raknes er vikar i stiingen. De øvrige ærere og funksjonærer er de samme som tidigere. En har hatt timeærere i radioteefoni, praktisk eektrisitetsære og svømmeoppæring. Ti fiskeskipperkurset medte det seg 43 kvaifiserte søkere. 30 be opptatt som eever. To eever suttet etter en måneds tid. 28 eever tok fiskeskippereksamen. De tok også radioteefonieksamen. En mann greidde ikke eksamen ti utvidet radioteefonisertifikat. Ae 28 fikk radarsertifikat. Gjennomsnittsader for fiskeskippereevene var 22 år. Ti høstkurset på motorpasserinjen medte det seg I søkere. O be opptatt som eever. 9 eever fikk motorpassereksamen ti ju. En eev strøk. Ti vår kurset medte det seg også 11 eever. O be opptatt. Ae besto eksamen i juni måned. Gjennomsnittsaderen for motorpassereevene var 18,5 år på høstkurset og 18 år på vårkurset. Sunnhetstistanden bant eevene har vært god. Ved skoeårets begynnese be ærere, funksjonærer og eever skjermbidefotografert sammen med bygdens fok. Eevaget har hatt få møter, og det har ikke vært særig aktivt. Årsaken er ve den at så mange eever har bier og reiser hjem i hegene. Det har vært godt forhod med ærere og eever og meom eevene innbyrdes. Skoen fikk i år eie det nye svømmebassenget på Riksfjord skoe. Av skoens 38 eever var det 3 som ikke kunne svømme. V ed skoeårets sutt hadde ae ært å svømme. Før ju hadde en instruktører i svømming fra Riksfjord skoe. Etter ju var ærer Jon Sæter instruktør. Sekretær Siseth fra Norges Fiskarag hodt kurs i organisasjonsarbeid og representanter fra Kongsberg Våpenfabrikk kurs i Decca Navigator. Trygdesjef Odd Hoe instruerte eevene i oppivningved munn mot munn metoden. Skoestyrer Lothe hodt foredrag om Isand. Også i år var skoens ærere og eever gjester ved Romsdas Fiskarags årsmøte i Mode. MjS «Havgans» var ved skoen i 4 dager for praktiske instrumentøveser. Skoen har i året anskaffet nye møber i matsaen, ny boremaskin i

12 O skoeverkstedet, strømmåer, radioteefonisimuator og diverse mindre ting. Skoens saminger har også fått en de nytt utstyr. Undervisningen har som eers vært suppert med foredrag på ydbånd, fim og ysbider. Vanig vedikehod er utført. S TAT ENS F I S KAR F A G S K O L E, T R O ND HE I M Skoens råd er det samme som før. Det be hodt 2 møter og behandet 5 saker. De faste ærere og funksjonærer er også de samme som før. Av 16 søkere ti fiskeskipperinjen møtte 14 opp. En suttet etter en uke. Gjennomsnittsaderen var 24 år. 11 eever ava prøver i radioteefoni og samtige eever ava prøve i radar. Ae besto prøvene. I skoeåret be det hodt et kurs i Decca Navigator med instruktør fra Kongsberg Våpenfabrikk, og eevene fikk utstedt detakerbevis. Sekretærer fra Norges Fiskarag har foreest om organisasjonsarbeide. På fiskebåtstuertinjen be det opptatt 18 eever (8 på høstkurset og O på vår kurset). eev fuførte ikke eksamen. Eers besto ae prøvene. Gjennomsnittsaderen var 21 år. På motorpasserinjen be det opptatt 11 eever (4 på høst og 7 på vårkurset). Gjennomsnittsader 20 år. Samtige besto eksamen. Ae eever gjennomgikk egekontro, og hesetistanden har vært god. Eevenes oppførse og forhodene meom dem, ærere og persone har vært god. Eevaget har arbeidet godt. Det har vært arrangert underhodningskveder, og aget har vært representert i skoesentrets eevag. Ti støtte i undervisningen er benyttet transparenter, ysbider, yc. bånd og fim. En har også i dette skoeåret besøkt de samme institusjoner som året før. 1/Ian disponerte mfs «Havgans» i to dager for instrumentøveser, og skoen var også ute med mfs «Sijo» i samme øyemed. Det har vært fere besøk ved skoen i øpet av skoeåret. Av nyanskaffeser kan nevnes dekketøy, bord og stoer i fiskeskipperkassens og motorpasserkassens undervisningsrom. Det er også bestit en 250 HK 3syindret Wichmann diesemotor, som vi bi montert ti det nye skoeår begynner. En har benyttet navigasjonsskoens radiosimuatoranegg, radiopeieapparater, gyrokompasser, eektriske ogger i undervisningen. Det må nevnes at samarbeidet med og forhodet ti de øvrige skoer innen sentret er godt.

13 11 S TAT ENS F I S KAR FAG S K O L E, GR A V DA L Skoens råd har i året vært det samme som før. Lærerstaben har også vært den samme som før. Stuertærer Magne Myrmo har sagt opp sin stiing ti fratredese ved skoeåret sutt. Han har vært 6 år ved skoen. I øpet av sommeren fufører ærer Langeand sitt pedagogiske kurs. Timeærerne har vært begrenset ti fagene hygiene og eektrisitetsære. I januar 1969 fratrådte kontorassistent fru Marit Myrmo sin stiing. Etter henne er ansatt fru Kitty Theigmann, Gravda, som har overtatt sin stiing. Sommeren 1968 titrådte Egi Nisen stiingen som ny vaktmester ved skoen. Ved fiskeskipperinjen møtte det 16 eever, og anta søkere var bare noen få i tiegg. Det er fere år siden søkertaet har igget så avt. Hva årsaken er, vites ikke, men den vanskeige situasjon i fiskeriene nettopp i 1968 formodes å ha spit inn. Ved høstkurset be det tatt opp 9 eever på motorpasserinjen og 5 eever på fiskebåtstuertinjen. En av eevene strøk på motorpasserinjen, og ae besto eksamen på fiskebåtstuertinjen. I januar 1969 be det tatt opp 6 eever på motorpasserinjen og 7 på stuertinjen. På stuertinjen suttet en etter få dager på grunn av tipasningsvansker og evnemessig utrustning. Ved eksamen i juni strøk en på motorpasserinjen. De øvrige besto eksamen. På skipperinjen har det vært hodt eksamen i radioteefoni før ju og radar sist i mai. Ae eever ved denne inje besto sine eksamener. Vanig hesekontro har vært utført, og sunnhetstistanden har dette skoeår vært meget god og med svært ite fravær i skoetiden. Forhodene ved skoen meom de ansatte innbyrdes og ti eevene og meom disse har vært det aer beste. Som vanig har det vært en de ekskursjoner. Leie av fartøy er fortsatt meget vanskeig. Det har vært mange besøk ved skoen. I mars var såedes en gruppe ærere og studenter fra universitetene i Hamburg og Kie ved skoen i 2 3 dager. S TAT E NS F I S KAR FAG S K O L E, H ONN I N G S VÅG Skoens råd og ærere har vært de samme som forrige skoeår. Adjunkt Tor \1otu har hatt permisjon siden desember 1968 på grunn av miitærtjeneste. Hans undervisningstimer har vært dekket ved timeærere. Skoen har hatt 15 eever på fiskeskipperinjen, 5 eever på fiskebåt

14 12 stuertinjen (ingen på høstkurset og 5 på vår kurset), og 8 på motorpasserinjen (ingen på høstkurset og 8 på vår kurset). Gjennomsnittsader for fiskeskipperinjen var 24 år, motorinjen 25 år og fiskebåtstuertinjen 18 år. eev på fiskeskipperinjen må kontinuere i navigasjon. For øvrig besto ae eevene eksamenene. Fiskeskippereevene har også avagt prøve i radioteefoni og radar, og de har gjennomgått et kurs i Decca Navigator. Eevene på ae 3 injer har også i år foretatt ekskursjoner ti stedets fiskebedrifter, Findus og yrkesskoen i Hammerfest, om bord i engeske fabrikkskip og andre fartøyer som anøp havnen og som hadde interesse for undervisningen. Ae eevene har vært på sjøen med redningskrysser «Håkon VII», M/S «Havdrøn» og 111/S «Johan Hjort».. Havforsker Terje Monstad. har foreest om odda og sekretær Arne Siseth fra Norges Fiskarag om organisasjon og samvirke. Hesetistanden ved skoen har vært god. Skoen har avhodt 2 redskapskurs med ti sammen 21 eever, kystskipperkurs av 2. k. for edre fiskere med 12 eever. Avgangskassen fra ungdomsskoens sjøfarts og fiskeriinje med 17 eever har ved fiskarfagskoen hatt 5 timer for uka i fiskeri og sjøfartsfag. Skoen har hatt besøk av en rekke personer, deegasjoner og ungdomsskoer. Det er utført en he de reparasjons og oppussingsarbeider og det er fjernet 498 m 3 fjemasse foran skoen og funksjonær boigen. Eksamener vedfiskarfagskoene. Ti fiskeskippereksamen gikk det opp 89 eever (17 i Laksevåg, 28 på Aukra, 13 i Trondheim, 16 i Gravda og 15 i Honningsvåg). eev i Honningsvåg må kontinuere i navigasjon. De øvrige besto eksamen. Oppgavene i fiskerifag skriftig var føgende: Praktisk fiskeriære: Om fiske etter sei og behandingen av seien før evering i and. Fiskeribioogi: Bygning, formering og reproduksjon hos haifisker. Bioogien ti våre økonomisk viktigste haiarter. Hav ære: Om vertika konveksjon og dens betydning i havet. Besvaresene i praktisk fiskeriære be underkastet norsksensur. Motorpassereksamen be avagt av 62 eever (9 i Laksevåg, 19 på Aukra, I i Trondheim, 15 i Gravda og 8 i Honningsvåg). 3 eever strøk ( på Aukra og 2 i Gravda). Fiskebåtstuerteksamen be avagt av 53 eever (8 i Laksevåg, 18 i Trondheim, I i Gravda, 5 i Honningsvåg og 13 ved Herøy Yrkesskoe). eev i Gravda strøk, mens de øvrige besto prøvene.

15 13 ST AT ENS KJØLE MAS K NIS T SKO LE, TRONDHEIM Rådet for skoen har hatt samme sammensetning som forrige år. Det har vært hodt 2 rådsmøter. De faste funksjonærer er også de samme som tidigere. Instruktør Sætherhaug hadde sykepermisjon i tiden sept. mai, og som vikar fungerte Terje Hasan, som var en av forrige skoeårs eever. Det var 71 søkere ti årets kurs. Det be tatt opp 40 eever, men ført opp bare 5 varamenn, fordi de øvrige søkeres kvaifikasjoner var meget svake. Det var 7 av de opptatte som sa fra seg passene, og av varamennene var det bare 2 som møtte. På grunn av de edige passer be tatt opp en eev som søkte etter at skoen var begynt, sik at skoen har hatt i at 36 eever det meste av skoeåret. Timeærerne har vært de samme som forrige skoeår, bortsett fra faget norsk hvor ærer Odd Hasse, Trondheim Navigasjonsskoe underviste ti nyttår og etter den tid Sven Rognes. Arbeidet med skriftig undervisningsstoff i faget kjøeteknikk og kompettering av aboratorieøvesene har fortsatt. Av anskaffeser nevnes spesiet et mindre kjøemaskineri som be bygget opp i skoens verksted. Anegget er utstyrt for heautomatisk avriming og er spesiet beregnet for innøving av den eektriske kobing av mindre kommersiee anegg med automatisk avriming. I Trondheim og omegn besøkte skoen bedriftene Bøndernes Sagsags anegg på Tunga og A/S Gasswatt, Stjørda. Ekskursjonsturen ti Osoområdet omfattet besøk ved føgende bedrifter: A/S Drammens Jernstøberi og Mek. Værksted, Østandske Fryserier AjS, Danfoss Norge A/S AjS Kværner Brugs Kjøeavdeing, STAL Refrigeration, A/S Moss Værft & Dokk, Norid Apparatfabrikk, Witt & Borgen AjS, A/L Dipom Is, Vae Hovin og Fjernsynshuset. Det var 36 som gikk opp ti eksamen, hvorav 34 besto. En av dem som strøk har anedning ti å kontinuere. STATENS FAGSKOLE FOR FISKEINDUSTRI VARDØ Rådets mangeange medem, skoeinspektør K.ar Hot, døde høsten Skoens råd har for øvrig hatt samme sammensetning som i foregående år. Det har vært hodt 2 rådsmøter i skoeåret. Fagærer Arthur Vebenstad suttet ved oppnådd adersgrense 31/ etter 30 års tjeneste ved skoen. Rof Rasmussen be ansatt i stiingen som fagærer fra 1/

16 14 For skoeåret 1968/69 be opptatt på de tre injer ved skoen: I. Linje for fisketivirkning og fiskeindustri. A. årig kurs : 18 eever. B. 4måneders kurs: 17 eever. IL Linje for marine ojer samt sideme og fiskeme. årig kurs : 7 eever. I. Linje for arbeidsedere. 6måneders kurs: 9 eever. Eevene på injen for marine ojer samt sideme og fiskeme har som tidigere hatt praktisk undervisning ved A/S Nordkapp Fiskeindustri, Honningsvåg, A /S Vadsø Sidojefabrikk, Vadsø og AjS Vega, Vardø. Råstofftiførseen var som vanig noe ujevn i vintermånedene. Undervisningen vanskeiggjøres en de av den grunn med stadig omegging av timepanen. For å få størst muig kontinuitet i den praktiske undervisning be det brukt noe rundfrossen fisk som be tint og fietert. Undervisningen har på ae injer vært gjennomført etter undervisningspanen. På de enkete injer be det i skoeåret avviket føgende timer pr. eev i teoretiske og praktiske fag. Tabe I. Fag a b Linje I III Teori Driftskontro Praktiske fag ved: Avd. I «I «I «IV Praksis ved fabr.fbedr. besøk Instruksjon kjøeteknikk Kroppsøving svømming O O O Hesetistanden har vært god bant eevene. Bedriftsbesøk be arrangert ti Vadsø og Vardø, og arbeidsederinjen var på ekskursjon ti industribedrifter i Stockhom, Hesingborg, København, Fredrikshavn og Gøteborg. Turen be finansiert med støtte fra Norges Råfiskag og A/S Findus, Oso. Skoen har skaffet instruktører ti voksenoppæringskurs og perfeksjoneringskurs i Finnmark, Troms og SørTrøndeag. I skoeåret be det montert ny kippfisktørke i det game sateriet.

17 15 Utstyret for griett og fiskematproduksjon er bitt noe forsinket, men er nå montert og kart ti å tas i bruk. Det er i skoeåret mottatt og videreforedet det fiskekvantum som er oppsatt i føgende tabeer. Treg omsetning og ave priser på satfisk og tørrfisk i 1968 hadde også sin økonomiske virkning for skoens produksjonsanegg. Av hensyn ti undervisningen kan ikke produksjonen tipasses markedsforhodene ved å produsere de produkter som gir best økonomisk utbytte. Avd. I. Fiskekai og ekspedisjon m. v. Mottatt anta kg råstoff ( iter ever regnes her kg). Høstsemester Våtsemester Tota Kvantum Innkjøpsverdi Torsk o o. o o Hyse o o. o o o o Kveite o o Fyndre o o Steinbit o o o o Sei Brosme o o o o Båkveite o o Uer o o I. Sum fisk o o o o. o Torskeever... Hyseever o Lever mottatt fra andre tivirkere Fiskehoder o o o IL Sum biprodukter Sum ti sammen Det er ikke kjøpt fisk meom semestrene.

18 16 Tota kg Iset Avd. I. Ferskfisk. Høstsemester Fiet Fiet kg i at Vårsemester Fiet Fiet kg i at Iset iset frossen iset frossen Torsk Hyse Kveite Fyndre.. Steinbit Sei Båkveite Uer..... = Tisammen J266 6ooJ J 71 8ooJ 13 8ooJ oo Avd. III. Satfisk, tørrfisk, røkt fisk. Høstsemester V årsemester Tota kg Røkt Røkt Satet Hengt kg i at Satet Hengt kg i at Torsk Hyse Brosme Båkveite Tisammen 1192 ooo 18 5ooJ 1 1ooJ oo 63 ooo

19 17 DIVERSE KURS Navigasjonskurs (kystskipperkurs av 2. k.). Det har vært avhodt navigasjonskurs med stønad over fiskeribudsjettet. Kurset be hodt i Hordaand, og det detok I O eever. Dessuten har det vært avhodt 4 navigasjonskurs som voksenoppæringskurs (I i Finnmark med 12 eever, i Troms med 14 eever, i Nordand med 12 eever og i Møre og Romsda med 13 eever). Av de 61 eevene besto 60 eksamen. Radioteefonikurs. Ti sammen er det avhodt 5 kurs ( i Troms og 4 i Nordand) med i at 72 eever. Sonarkurs. I Bergen be det desember 1968 arrangert et sonarkurs. Kurset som hadde 21 detakere omfattet 3 dagers praktisk og teoretisk undervisning i and og 3 dagers praktiske øveser på sjøen. Kurset be avhodt i samarbeid med Simonsen Radio A/S, Oso. Radar kurs. Det er avhodt ett kurs i Rogaand med 6 eever. Kurs i bruk av redningsmaterie. I Nordand be det avviket to kurs med ti sammen 54 detakere. Redskapskurs. I Finnmark be det avhodt to kurs som voksenoppæringskurs. Hvert kurs varte i ca. 3 måneder. Ti sammen hadde kursene 21 eever. Fietkurs. Ved A/S Findus, Hammerfest, be det avhodt et fietkurs med 12 detakere. Bakterioogikurs. Ved Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø be det i februar 1969 avhodt et 30 timers kurs i bakterioogi. Det detok 11 mann fra fietanegg i Finnmark.

20 Reisende instruktører. 18 I en de av beretningsåret har det vært engasjert 2 reisende instruktører som i samarbeid med fiskerikonsuenten i Trøndeag har vært stit ti disposisjon for diverse undervisningsoppgaver i SørTrøndeag og NordTrøndeag. Det er bitt avhodt ti sammen 13 kurs med 15 7 detakere i bøgging og førstehåndsbehanding av fisk. Hvert kurs har hatt en varighet av om ag en uke. Detakerne har vesentig vært fiskere. Dessuten er det avhodt ett kurs med 16 eever i fiskeforeding. Kurset be arrangert som 6 ukers voksenoppæringskurs. Videre er det avhodt to oppføgingskurs av ca. en ukes varighet. Instruktører ved disse kurs var Karsten Larsen og Johannes Berg. Kurs i tivirkning av sid ti konsum. Kurset be avhodt i Svovær oktober 1968 etter anmodning av sidetivirkerne i NordNorge. Det omfattet bedømmese av råstoff,. oppæring i forskjeige tivirkningsmåter og kvaitetsbedømmese av ferdige produkter. Meom 25 og 30 mann detok i kurset.

21 r:.n :!j 0 :>;"" <: C1> C1> C1>!'.:) Oso <: 1 >.: O" Østfod!'.:) >O Vestfod Hedmark!'.:)!'.:) Akershus >O Oppand Buskerud Teemark >O >O!'.:) >O VestAgder C1> p.. r:.n (t 1rj a :>;"" C1> 0" s o p.. en C1> 5 s (IQ o <: 0 Rogaand o :>;"" C1>!'.:) Hordaand og Bergen >O >O Sogn og Fjordane Møre og Romsda >O (..J SørTrøndeag (.] NordTrøndeag!'.:) (..J Nordand (..J Troms >+> >O (.] Finnmark >O ::::: Tisammen O" C1> en :>;"" o 2,_ (1q C1> o C1> a <: C1> ;:o O" O" e.o <.0

22 Fykesvis fordeing av søkere og eever ved de forskjeige injer ved statens fiskarfagskoer for skoeåret 1968/69. Q.) b) "U s:: C\$ C\$ b) v s "U C\$... "U v o o s::... "U "U s:: Q.) "U G... s:: s:: Q.)... "U b) "U "U C\$ s:: G bj) s:: bj) b) "U ;: C\$ s... o o C\$... C\$... s :.a.,j Q.) s:: "U Q.) Q.) s:: o bj) s::... G bj)... o o o o bj) o Q.) Q.) ; z z U) U) o > > G o s ;: U) Fiskeskipper Søkere injen Eever Høst 5 b) Søkere C\$ Mo torp asser Vår 2 > Q.) injen Høst Eever 5 JJ C\$ Vår 2.: Høst Søkere Fiskebåtstuert Vår 4 injen Høst Eever Vår 3 Fiskeskipper Søkere 40 injen Eever 30 C\$... Høst 10 ;: Søkere Motorpasser Vår 9 < injen Høst 9 Eever Vår 9 Fiskeskipper Søkere injen Eever Høst 3 Søkere s Motorpasser Vår 2 2 v..s:::: injen Høst 3 "U Eever s:: Vår 2... o Høst Søkere Fiskebåtstuert Vår 6 5 injen Høst Eever Vår I I ':) o

23 Fiskeskipper Søkere injen Eever Høst Motvrpasser Søkere Vår 8 9 ""(j injen Eever Høst 9 9 ro >... Vår 5 6 C) Høst Fiskebåtstuert Søkere Vår 8 9 injen Eever Høst Vår 5 6 Fiskeskipper Søkere 16 injen Eever O Høst 2 4 bo.ro > Motorpasser Søkere Vår g}, injen Eever Høst s:: o s:: o Høst 2 2 0::: a Vår K Fiskebåtstuert Søkere Vår 9 O injen Eever Høst o Vår 4 5 Fiskeskippere 12 O Motorpassere Søkere Stuerter Eever Tisammen Fiskeskippere Motor passere Stuerter Tisammen

24 Fykesvis fordeing av søkere og eever ved Statens fagskoe for fiskeindustri Vardø, fm skoeåret 1968/69. 1< C\! 8 c s o 1< t; '"d c C\! ::a 1< o z b) C\! bi) v C\! '"d c v (S '"d 1< c (S t; 1<.d 1< z 1< o (S Cf). Cd '"d s o p::: b) o Q.) 1< (S Q.) c C\! '"d 1< o b) o c b) o Cf). bi) o '"d c C\! '"d c C\! Cd 2 ""8 Cd bi) b) o 1< o P:1 p::: 8 ;: Cf). 1< Q.) '"d Cd C a C 6' Linje i 10 måne Søkere fisketivirk ders kurs Eever ning og 4 måneders Søkere fiskeindustri kurs Eever 10 måne ders kurs Linje i tran, fiskeojer og forstoffer Linje for arbeidsedere Sum 6 måned ers kurs Søkere Eever Søkere Eever Søkere Eever , ,5 '..? '..?

25

26

27

28

1970-1971. FISKERI-UNDERVISNINGEf\J. FISKE RI Dl RE KTØRE N BERGEN 1971

1970-1971. FISKERI-UNDERVISNINGEf\J. FISKE RI Dl RE KTØRE N BERGEN 1971 Å R S B E R ET N N G VE D KOM M E N DE NO R G ES F S K E R E R 1 9 71 - N R. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEf\J 1970-1971 FISKE RI D RE KTØRE N BERGEN 1971 Å R S BERET N N G VED K OM M E N DE NOR G ES F S K E

Detaljer

FISKERI-UN DERVISN l NGEN 1962-1963

FISKERI-UN DERVISN l NGEN 1962-1963 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1963-Nr. 8 FISKERI-UN DERVISN NGEN 1962-1963 Utgitt av F S KE RI D RE KTØRE N A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1963 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

1958-1959. FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8. FISKE RI Dl REK TØ REN

1958-1959. FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8. FISKE RI Dl REK TØ REN Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8 FISKERI- UN DERVISN NG EN 1958-1959 Utgitt av FISKE RI D REK TØ REN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1959 / Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

FISKE RI-UNDERVISNING E:N 1959-1960

FISKE RI-UNDERVISNING E:N 1959-1960 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1960- Nr. 8 FISKE RI-UNDERVISNING E:N 1959-1960 Utgitt av FISKERIDIREKTØREN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1960 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

FISKERI-U NDERVISN l NGEN 1960-1961

FISKERI-U NDERVISN l NGEN 1960-1961 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1969-Nr. 8 /~{p/ FISKERI-U NDERVISN NGEN 1960-1961 Utgitt av FISKERIDIREKTØREN A.s John Grieg Boktrykkeri, Bergen 1961 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEIN 1965-1966

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEIN 1965-1966 ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1966- NR. FISKE RI-UN DE RV IS N N GEIN 196-1966 FISKERI D REKTØREN BERGEN 1966 ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1966 - NR. FISKE RI-UN DE RV IS N N

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

1967-1968 FISKERI-UNDERVISNINGEN. Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 6 8 - N R. 8

1967-1968 FISKERI-UNDERVISNINGEN. Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 6 8 - N R. 8 Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 6 8 - N R. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEN 1967-1968 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1968 Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D

Detaljer

ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE. lili) FISKERIRETTLiaiM!

ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE. lili) FISKERIRETTLiaiM! ' ' ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE 1985 ii) FISKERIRETTLiaiM!N ~ VARDØ - - - - VARDØ KOMMUNE. Innbyggerta: 3 254 ( pr.30.01.86 ) Største

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS. Trålfrie soner Trawlfree zones. Vellykket akkartokt langs norskekysten Successful squid-survey along the norwegian coast

INNHOLD- CONTENTS. Trålfrie soner Trawlfree zones. Vellykket akkartokt langs norskekysten Successful squid-survey along the norwegian coast Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24-30. NOVEMBER 1978 Redaktør: 64. ARGANG Utgis hver 14. dag JSSN 0015 3133 HÅVARD ANGERMAN, kontorsjef Redaksjon: Trykk: A.s John Grieg Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24 1. DESEMBER 1977 for besutningene. krav om rasjonaisering. Dette har vært tifee ved Fiskeridii'ektoratet 63. ARGANG Utgis hver 14.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30-10:45

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30-10:45 Møteinnkaing Utvag: Utvag for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 08:30-10:45 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN

LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN LÆRE FOR LIVET TEKSTER FRA BARN OG UNGE OM HVA SOM ER VIKTIG FOR Å HA DET BRA PÅ SKOLEN INNHOLD DET ER VIKTIG MED ET GODT SKOLEMILJØ! DET BETYR AT ELEVENE TRIVES, HAR DET FINT RUNDT SEG. DET ER VIKTIG

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

FISKERI-UNDERVISNINGEN

FISKERI-UNDERVISNINGEN Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 7 2 - NR. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEN 19711972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 \ Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEN 1963-1964

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEN 1963-1964 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1964- Nr. 8 FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEN 1963-1964 Utgitt av FISKE RI Dl RE KTØ REN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1964 Årsberetning vedkommende Norges

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Utskrift av møtebok. Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985.

Utskrift av møtebok. Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985. Utskrift av møtebok Bad Kommune Styre. rad. utvag m. v. Motested Mote dato Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 Sak nr. 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985. VEDTAK: Arsmedingen tas ti

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag DIREKTØREN, BERGEN ~is hets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40 25. NOV. 1976 Side: INNHOLD: 739 «Bien Dong" frå Nordsjøen ti Tongkinbukta. 741 Sverige får tiårig avtae om fiske i norsk 200 mi sone.

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

LD ING " For. nierfest- Sørøysund- Kvalsund. RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN l FISKERINÆRINGEN.

LD ING  For. nierfest- Sørøysund- Kvalsund. RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN l FISKERINÆRINGEN. ..... LD ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN FISKERINÆRINGEN.... For nierfest- Sørøysund- Kvasund 1991 ] Le bes~ Porsanger r u "--- FISKERI RETTI_EDEREN FORORD Denne årsmeding for 1991

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag.

Arbeidsgruppens medlemmer NAFOL. Presentasjon av rapport til (NRLU) Bakgrunn Forskningsbasert undervisning er lovpålagt. kunnskapsgrunnlag. NAFOL Nasjona orskerskoe i ærerutdanning Presentasjon av rapport ti Nasjonat råd or ærerutdanning (NRLU) Rådsmøte,, Trondheim, 9-11.02.20099 v/ Arbeidsgruppens medemmer, UiB (eder) Jan Oav Fretand, HiSF

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske?

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske? Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 8 8. OKT. 1976 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 694 Nye fiskefartøyer «Øyannes». 694 Smånytt. 695 Fiskerinytt fra utandet. 700 Medinger fra Fiskeridirektøren. 700 Lover og Forskrifter.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

Går EasyLife sammen. ... og har gått ned 17 og 24 kilo. Ann Kristin ned 40 kilo og fikk et lettere liv. Varig vektreduksjon og livsstilsendring

Går EasyLife sammen. ... og har gått ned 17 og 24 kilo. Ann Kristin ned 40 kilo og fikk et lettere liv. Varig vektreduksjon og livsstilsendring DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no www.easyife.no 1 2018 UTGAVE 46 Går EasyLife sammen... og har gått ned 17 og 24 kio Men uten a støtten og

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22-2. NOVEMBER 1978. 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133. Offentlig informasjon

INNHOLD- CONTENTS. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22-2. NOVEMBER 1978. 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133. Offentlig informasjon Utgitt av Fiskeridirektøren NR. -. NOVEMBER 1978 Redaktør: kontorsjef Redaksjon: kassakontor. Tekstsider: 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 1/1 kr. 800 1/ kr. 400 1/3 kr. 300 1/4 kr. 5 1/6kr.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

SELSKAPSRETT. Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat

SELSKAPSRETT. Gudleik H. Leir. Kristiania Advokat SELSKAPSRETT Gudeik H. Leir Ansvar Vag av driftsform hander om vag av risikoprofi Avhengig av personighet - Petimeter - Bohemer - Kontrobehov - Administrative geder/fagig fokus Vag av driftsform hander

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Samarbeidsprogrammet GVD

Samarbeidsprogrammet GVD vii få.z 5:,, 'år I. \`.4- \. '. _` A.. E. i i `~ Opptur 8-kasse F: R. Leirset Styrets rapport 2014 Samarbeidsprogrammet GVD Et samarbeid meom 9 kommuner og Gitrevannverket IKS om vannforsyning og avøp

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag INNHOLDSFORTEGNELSE. Kort om tjenestedistriktet 2. Sammendrag 3. Syssesetting 3.1. Fiskermanntaet 3..a. Fiskermanntaet i Brønnøy 3..b. Fiskermanntaet i Sørnna 3..c. Fiskermanntaet i Vevestad 3..d. Fiskermanntaet

Detaljer