Fl MO.J&I..._. HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI APRIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fl MO.J&I..._. HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI - 30. APRIL"

Transkript

1 Fl MO.J&I..._ DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT (EL-L--\ Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Sivilombudsmannen Deres ref Vår ref Dato 14/ HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI APRIL - LOKALE FORHANDLINGER PER 1. AUGUST I hovedtariffoppgjøret 2014 avtalte staten med LO stat, YS Stat, Unio og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. august Dette brevet omhandler gjennomføring av de lokale forhandlingene. Brevet er også lagt ut på 1) økonomiske rammer for de lokale forhandlingene m.v. Etter Hovedtariffavtalens (HTA) pkt Årlige forhandlinger, skal det føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,75 % av lønnsmassen per dato med virkning per 1. august De sentrale partene har avtalt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) beregner avsettingen til det enkelte forhandlingssted, slik det fremgår av vedlegg]. -. Dersom virksomhetene avsetter egne økonomiske midlerjf HTA pkt 2.3.3, 1. ledd pkt. b, skal arbeidsgiver orientere om dettefør forhandlingene starter, slik at samtlige parter er informert om den totale økonomiske rammen ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som avsettes. En forutsetning for å avsette økonomiske midler er at virksomheten har budsjettmessig dekning for merkostnadene. Der de lokale partene ikke har avtalt noe annet, skal forhandlingene følge prosedyrene i HTA pkt , 2. ledd. Postadresse Kontoradresse Telefon* Arbeidsgiverpolitisk Saksbehandler Postboks 8004 Dep Akersg avdeling Ragnar Ilile Bøhn NO-0030 OSLO Org no

2 Utgangspunktet for de lokale forhandlingene er lønnstrinnene pr 31. juli jf. PM , se http ://lovdata.no/dokurnent/sphpm/pm Dersom lonnsendringer i de sentrale tiltakene per 1. juli 2014 utløser sikringsbestemmelser, dekkes kostnadene av de midler som er avsatt til lokale forhandlinger per 1. august ) Forhandlingssted Lokale forhandlinger skal føres på de steder som har fatt delegert forhandlingsfiullmakt. Partene lokalt kan ikke bli enige om andre forhandlingssteder. Dersom partene på forhandlingsstedet er enige, kan det imidlertid føres forberedende forhandlinger i virksomheter/enheter som ikke er eget forhandlingssted. Resultatet av de forberedende forhandlingene kan ikke iverksettes før det er godkjent av partene på forhandlingsstedet. 2 3) Virkningstidspunkt Virkningstidspunkt er 1. august Andre virkningsdatoer kan ikke avtales. 4) Lonnspolitikk Statens lønns- og forhandlingssystem forutsetter en lokal lønnspolitikk. Partene lokalt skal søke å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes inklusive hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål Den lokale lønnspolitikken utformes slik at likelønn, kompetanse, ansvar, midlertidig tilsatte og tilsatte i permisjon ivaretas. 3. Det skal utarbeides nødvendige oversikter og sammenstillinger over lønn på alle nivå, fordelt på kvinner og menn, for å klarlegge eventuelle forskjeller, jf. HTA pkt Videre skal partene avkiare hvilke statistikker og lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge fram under forhandlingene, jf. HTA pkt ) Parter De lokale forhandlingene føres mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og de tillitsvalgte som representerer hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt underavdelinger av disse, for det forhandlingsområde forhandlingene omfatter. På forhandlingsområder merket Øvrige er arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner på forbundsnivå parter i forhandlingene, med mindre disse partene blir enige om noe annet. På det forberedende møtet før forhandlingene innledes, avkiarer arbeidstakerorganisasjonene om det er mulig å benytte «hovedsammenslutningsmodellen» under de lokale forhandlingene. Det er en forutsetning at modellen omfatter samtlige medlemsorganisasjoner under vedkommende 2 Jf. HTA vedlegg 2: Forhandlingssteder for lokale forhandlinger. HTA pkt , bokstav e Jf. HTApkt2.3.1 Side 2

3 hovedsammenslutning og at disse opptrer som èn part, både under forhandlingene og ved eventuell tvistebehandling Organisasjonene avgjør forhandlingsdelegasjonens sammensetning, og hvilken representant som skal lede forhandlingene med arbeidsgiver. Kravene skal fremrnes samlet fra «hovedsammenslutningen» til arbeidsgiver. 4. Vedrørende forhandling om egen lønn, vises det til HTA pkt 2.2.4, 2. ledd, pkt.8, under forhandlingsregler. I virksomheter der en organisasjon kun har ett medlem, ivaretas medlemmets interesser i lønnsforhandlinger av en annen organisasjon under egen hovedsammenslutning, eller den vedkommendes organisasjon sentralt peker ut. 6) Virkemidler Det er kun de virkemidler som er omtalt i HTA pkt som kan benyttes. 6.1) Ilovedregel ved lonnsendringer Lokale forhandlinger etter HTA pkt er hovedhjemmelen for endring av lønn lokalt av besatte stillinger. Krav som er fremmet etter pkt nr. i a, b og c, men som ikke er ferdig forhandlet/tvisteløst, hindrer ikke partene i å fremme krav om lønnsendring i forbindelse med de årlige forhandlingene etter pkt Hovedregelen er at de lønnsendringer som foretas, gis på individuelt grunnlag. KMD gjør oppmerksom på at virkemidlene i HTA, pkt , også kan benyttes for grupper av arbeidstakere ) Opprette og endre særavtaler De sentrale parter er enige om at virkemiddelet «opprette og endre særavtaler» 6 kan være forhandlingstema i lokale forhandlinger når: særavtalen er sagt opp for revisjon ved utløp og en av partene ensidig bringer dette inn som forhandlingstema en av partene fremsetter krav/tilbud om opprettelse av særavtaler i tilfeller der det foreligger et grunnlag det kan være etter pkt , og 2.3.5, jf. pkt det foreligger enighet mellom partene om å bringe inn endring av løpende lokale særavtaler som forhandlingstema KAlD vil gjøre oppmerksom på at lokale særavtaler som er i strid med HTA eller sentrale særavtaler, kan være ugyldige. Vi viserforøvrig til PM 10/99 og PM 16/99 om inngåelse av særavtaler m.v. 6.3) Kronetilegg Hovedtariffavtalen åpner for å bruke fast eller tidsavgrenset kronetillegg som virkemiddel i forhandlingene. KMD anser dette for å være en hensiktsmessig måte å belønne oppnådde resultater og/eller en ekstraordinær arbeidsinnsats over et begrenset tidsrom. Jf. HTApkt Jf. HTA, pkt bokstav i 6 j HTA pkt bokstav e Side 3

4 6.4) Omgjoring av stfflinger til annen stillingskode Orngjøring av besatte stillinger til en annen stillingskode er en forhandlingssak 7. Dersom partene blir enige om å endre en stilling fra en stillingskode til en annen, gjelder dette en navngitt arbeidstaker. Dette innebærer at tilsettingsmyndigheten ikke skal behandle endringen. Ved omgjøring av stillingskode er det kun de koder som er nedfelt i hovedtariffavtalens gjennomgående lønnsplan, eller den enkelte etatslønnsplan, som skal benyttes. Stillingskoder på lønnsplaner for andre departementsområder kan bare benyttes etter forhåndssamtykke fra KMD. Omgjøring av en stillingskode til en annen, kan være aktuelt dersom det har skjedd vesentlige/reelle endringer i en stillings arbeids- og/eller ansvarsoppgaver. Omgjøring av en stillingskode for å oppnå en bedre lønnsmessig utvikling, er ikke i samsvar med intensjonene i HTA. Lederstillingene i hovedtariffavtalen omfattes av forhandlingene. KIvID anser det imidlertid som uheldig med omgjøring til lederstillinger ved forhandlinger. Som hovedregel bør lederstillinger kunngjøres for å sikre den nødvendige konkurranse. Dersom noen har rettskrav på en nyopprettet stilling skal den ikke kunngjøres, fordi den betraktes som allerede besatt. Lønnsfastsettelsen skjer da med hjemmel i pkt Om en arbeidstaker har rettskrav på en stilling, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. 6.5) Lonnsendring for ledernivå IITA pkt 2.3.3, 5. og 6. ledd Der de lokale parter har avtalt omfanget av neste ledernivå og blitt enige om hvilke ledere som ikke skal omfattes av de ordinære forhandlingene (etter 6. ledd inkluderer dette også øverste leder), skal eventuelle lønnsendringer for disse nedfelles i en protokoll. Arbeidsgivers siste tilbud skal gjelde der partene ikke kommer til enighet om lønnsendringen. Endringer betinger dekning på virksomhetenes budsjett, og finansieres ikke av sentralt fastsatt pott. Hvor det ikke oppnås enighet om hvilke ledere neste ledernivå omfatter, kommer bestemmelsene i femte og sjette ledd ikke til anvendelse. Forhandlinger om endringer i lønn for ledere som ikke omfattes av prosedyren omtalt i foregående avsnitt, inngår i de ordinære forhandlingene. 7) Uorganiserte arbeidstakere Forhandlingene omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere, jf. HTA pkt nr. 1 og Prop ( ) romertalisvedtak nr. III. 8) Midlertidig tilsatte på eksternt finansierte midler Tjenestemenn som er midlertidig tilsatt for å utføre eksternt finansierte oppdrag omfattes av HTA og dermed av de lokale forhandlingene. 9) Stillinger som ikke omfattes av de lokale forhandlingene Stillinger i lederlønnssystemet og i lønnssystemet for dommere i tingrettene og lagmannsrettene er tatt ut av HTAs virkeområde og omfattes dermed ikke av de lokale Jf. HTA pkt bokstav c Side 4

5 og forhandlinger. Timelønte omfattes heller ikke. Stillinger som er overenskomstlønnet omfattes ikke av HTA lokale forhandlingene. 8 derfor heller ikke av de 10) Kostnadsberegning Avsetningen for det enkelte forhandlingsområde er angitt for 12 måneder og er eksklusive arbeidsgiveravgift, feriepengetillegget mv. Kostnadene ved de lokale forhandlingene beregnes derfor med årsvirkning (tabell A, kolonne 2). Budsjettvirkningen for 2014 utgjør 5/12 av avsetningen som er angitt i vedlegg 1. 11) Gjennomføring I HTA har de sentrale partene avtalt at de lokale forhandlingene skal sluttføres innen 3]. oktober 2O14. Etter at de lokale forhandlingene er gjennomført, skal det avholdes et evalueringsmøte hvor partene lokalt utveksler erfaringer fra årets forhandlinger 0. 12) Tvist Tvister i forbindelse med lokale forhandlinger, jf. punkt 2.3.9, er nærmere omtalt i Statens personalhåndbok, pkt. 6.4 Arbeidskonflikter/tvister. Forhandlingsresultatet mellom de av partene som måtte være enige kan ikke iverksettes før kjennelse fra Statens lønnsutvalg foreligger. 13) Taushetsplikt Partene har taushetsplikt om personlige opplysninger som kommer fram om enkeltpersoner i forbindelse med forhandlingene. Dette følger blant annet av Offentlighetsloven 13, jf. forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1, men også av den gjensidige lojalitetsplikt mellom partene. Opplysninger som ikke er tatt opp med den enkelte, bør ikke fremlegges under forhandlingene. 14) Innsyn i lonnsopplysninger Oversikt over ansattes lønn og godtgjørelser som er utarbeidet i forbindelse med forhandlingene, er offentlige og kan kreves utlevert. Dokumentet kan ikke inneholde opplysninger om tilknytning til fagforening. Organisasjoner med forhandlingsrett kan gis tilgang til opplysninger om andre enn egne medlemmer. Protokollen er offentlig og skal utleveres til den som ber om det. Det kan ikke avtales at protokollen skal unntas offentlighet. Det skal ikke fremgå av protokollen hvilken 8 Se Tjenestetvistloven 1, 3. ledd og forskrift av 1. juni 2002 som angir hvilke arbeidstakere som ikke omfattes av loven. Jf. HTA pkt 2.3.3, 3. ledd 10 HTA 2.2.4, 2. ledd nr. 9 If. HTA 2.3.9, 2. ledd Side 5

6 tjenestemannsorganisasjon den ansatte tilhører. Organisasjonstilknytning er en sensitiv opplysning, jf. personopplysningsloven 2 nr. 8 e, Offentlighetsloven 13 og Forvaltningsloven 13. Opplysning om lønn og godtgjørelse til enkeltpersoner skal ikke gjøres tilgjengelig på internett/intranett, jf. 7, andre ledd, bokstav e i forskrift til Offentlighetsioven. 15) Rapportering a) Alle forhandlingsstedene skal rapportere til KMD etter sluttførte forhandlinger. Skjema for utf 1ling til alle forhandlingssteder følger med dette brevet. Frist for utfylling og innsending av skjerna til KMD er 1.januar b) Resultater av de lokale forhandlingene etter pkt for 2014 skal ikke inngå i rapporteringen til Statens tjenestemannsregister/ssb per 1. oktober Tabeller og data fra Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. oktober 2013: http ://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/ternallonns- og personalpolitikk!lonnsoppgjoret-i statenisst.htm1?id Med hils Per Kristian Knutsen (e.f.) /7 - Kst. statens personaldirektør G ete Antonie Ja s ung. avdelingsdi kt Vedlegg 1: Oversikt over økonomiske rammer for forhandlingene. Vedlegg 2: Rapporteringsskjema etter lokale forhandlinger Kopi: LO Stat, YS Stat, Akademikeme, Unio Side 6

7 RIKSMEKLEREN KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSOEPARTEMENTET, JUNI2014 VEDLEGG 1 Sentral FORHANDLINGSOMRÅDER FORHANDIJNGSSTEDER avsetting (pkt a) STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJON RIKSREVISJONEN SIVILOMBUOSMANNEN SIVILOMBUDSMANNEN ARBEIDS- OG SOSIALOEPARTEMENTET ARBEIOS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIOSTILSYNET DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET ARBEIOS- OG VELFERDSDIREKTORATET IInK NAV ler, NeVfollestleoestor og r.gnfl.p og ottotallng, ARBEIOS- OG VELFEROSDIREKTORATET HAV AICERSHUS NAV AKERSHUS NAV AUST-AGDER NAV AUST-AGDER HAV BUSKERUD HAV BUSKERUD HAV FINNMARK NAV FINNMARK NAV HEOMARK NAV HEDMARK NAV HORDALAND HAV HORDALAND NAV MØRE OG ROMSDAL NAV MØRE OG ROMSDAL NAV NORDLAND NAV NORDLAND NAV NORD-TRØNDELAG NAV NORD-TRØNDELAG NAV OPPLAND NAV OPPLAND NAV OSLO NAV OSLO NAV ROGALAND NAV ROGALAND HAV SOGN OG FJORDANE NAV SOGN OG FJORDANE NAV SØR-TRØNDELAG HAV SØR-TRØNDELAG NAV TELEMARK NAV TELEMARK NAV TROMS NAV TROMS NAV VEST-AGDER NAV VEST-AGDER NAV VESTFOLD NAV VESTFOLD NAV ØSTFOLD HAV ØSTFOLD NAV FORVALTNING HAV FORVALTNING NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING NAV HJELPEMIDLER OG TILRET1ELEGGING NAV INNKREVING NAV INNKREVING NAV INTERNASJONALT NAV INTERNASJONALT NAV KLAGEINSTANS NAV KLAGEINSTANS NAV KONTAKTSENTER HAV KONTAKTSENTER NAV KONTROLL HAV KONTROLL NAV PENSJON NAV PENSJON NAV ØKONOMI PENSJON NAV ØKONOMI PENSJON NAV ØKONOMI STØNAD NAV ØKONOMI STØNAD NAV ØKONOMITJENESTER NAV ØKONOMITJENESTER PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN PETROLEUMSTILSYNET PETROLEUMSTILSYNET STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT STATENS ARBEIDSMIUØINSTITUTT STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT TRYGDERETTEN TRYGDERETTEN ØVRIGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET AR RE IS SR ETTE N BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREIKTORATET BARNE-, UNGDOMS- OG FAMIUEDIREKTORATET BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING i BUFETAT REGION MIDT-NORGE BUFETAT REGION MIDT-NORGE BUFETAT REGION NORD BUFETAT REGION NORD BUFETAT REGION SØR BUFETAT REGION SØR BUFETAT REGION VEST BUFETAT REGION VEST BUFETAT REGION ØST BUFETAT REGION ØST FORBRUKEROMBUDET FORBRUKEROMBUDET FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSOIREICTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET UKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO STATENS INSTITU1T FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO ØVRIGE BARNE, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET FYLKESNEMNOENE FOR RARNEVERN OS SOSIALE SAKER BARNEOMBOEKT LIKESTILLINGS-OG EISKRIMINERINGSNEMNEA SEKRETARIATET FOR MARKEESRÅEET OG FORERSKERTVISTUTVALGET FORBRIJKERTY1STUTVALGBT FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR ØKONDMISTYRING DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSTILSYNET FINANSTILSYNET OUESKAITEKONTORET OUESKATTEKONTORET SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKTORATET SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE SKATT NORD SKATT NORD SKATT SØR SKATT SØR SKATT VEST SKATT VEST SKATT ØST SKATT ØST SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN Spørsm8l om fordeling mv sendes: Kilde: Statens sentrale tjenestemannsreginter pr

8 KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSOEPARTEMENTET, JUNI 2014 VEDLEGG 1 FORHANDUNGSOMRÅDER FORHANDUNGSSTEDER Sentral avsetting (pkt. ØVRIGE SKATFEDIREETORATET SKATTEETATENS IV- OG SERVICEPARTNER STATENS INNKREVINGSSENTRAL STATENS INNKREVINGSSENTRAL STATISTISK SENTRALBYRA STATISTISK SENTRALBYRÅ TOLL-OG AVGIFTSOIREKTORATET TOLL-OG AVGIFTSDIREKTORATET TOLLREGION MIDT-NORGE TOLLREGION MIDT-NORGE TOLLREGION NORD-NORGE TOLLREGION NORD-NORGE TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS TOLLREGION SØR-NORGE TOLLREGION SØR-NORGE TOLLREGION VEST-NORGE TOLLREGION VEST-NORGE TOLLREGION ØST-NORGE TOLLREGION ØST-NORGE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET FISKERIDIREETORATET M/YTRE ETATER FISKERIDIREETORATET GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREOITT GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET HAVFORSKNINGSINSTITLIITET HAVFORSKNINSSINSTITLITTET, tjenestelrhoid HAVFORSKNINGSINSTITUITET JUSTERVESENET JUSTERVESENET KONKURRANSETILSYNET KONKURRANSETILSYNET NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) G3 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUNO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUNO SJØFARTSOIREETORATET SJØFARTSOIREKTORATET STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (PATENTSTYRET) STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (PATENTSTYRET) ØVRIGE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNIND MED RERSMESTEREN FOR SVALBARD NORSK AKKREDITERING NORSK ROMSENTER KLADENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSOEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MOOERNISERINGSDEPARTEMENTET OATATILSYNET OATATILSYNET DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (OSS) OEPARTEMENTENES SERVICESENTER (OSS) DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET OIREKTORATET FOR BYGGKVALITET DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IET OIREETORATET FOR FORVALTNING OG IET FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESMANNEN I HEOMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLANO FYLKESMANNEN I OPPLANO FYLKESMANNEN I OPPLANO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND I FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK FYLKESMANNEN I TROMS FYLKESMANNEN I TROMS 1 D FYLKESMANNEN I VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD DEN NORSKE STATS HUSBANK HUSBANKEN SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET STATENS RARTVERK STATENS KARTVERK STATSBYGG STATSBYGG ØVRIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET HU5LEIETVISTLJTVALDET KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVTKLIND DAI.DU KOMFETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER INTERNASIORALT RAD-OG FORMIDUND5SENTER FOR REINDRIFT FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARET FORSVARSSTABEN FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG INTERNASJONALE OPERASJONER (IpI DS.1ZE( FORSVARSSTABEN NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM( a) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSEDIREKTORATET HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUrF NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT, 2 i tjenestefarhold NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL STATENS HELSETILSYN STATENS LEGEMIDDELVERK STATENS STR,ALEVERN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSEDIREKTORATET HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL STATENS HELSETILSYN STATENS LEGEMIDDELVERK STATENS STRÂLEVERN Spørsmål om fordeling mv sendes: Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr

9 KOMMUNAL- OG MOOERNISERINGSOEPARTEMENTET, JUNI 2G14 VEOLEGG 1 FORHANDLINGSOMRÅDER FORHANDLINGSSTEDER Sentral avsetting (pkt a) ØVRIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET FASIENTSRADENEMNDA BIOTERN OL OG IN E M N GA STATENS HELSEPERSONELLNEMND STATENS INSTITUTT FOR RESMIGDELFORSKNING SIRUS ELAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTlANDET PREIMPLANTASIONSDIAGNOSTIHKNEMNDA VITENSKAFSROMITEEN FOR MATRNGGHET JUSTIS- OG BEREOSKAPSDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP UTLEN DIN GSDIREKTORATET UTLENDINGSNEMNDA DOMSTOLENE: BORGARTING LAGMANNSRETT DOMSTOLAD M INISTRASJON EN HØYESTERETT JORDSKIFTERETTENE (inkl Jordnklfteoverrettene( KONFUKTRÅOENE OSLO BYFOGDEMBETE OSLO TINGRETT DOMSTOLENE ØVRIGE FINNM AR ENN OM M IS) ON EN LAC-MASHNSRETTENE )eksb! Eorgart) TINGRETEENE eksid OS) t cg by) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSNEMNDA BDRGARTING LAGMANNSRETT DDMSTOLADMINISTRASJONEN HØYESTERETT JORDSKIFTERE1TENE SEKRETARIATENE FOR KONFLIKTRÅDENE OSLO BYFOGDEMBETE OSLO TINGRETT DDMSTOLADMINISTRASJONEN EGG EGG SEG KRIMINALOMSORGEN REGIDN NORD KRIMINALOMSORGEN REGION SØR KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST KRIMINALOMSORGEN REGION VEST KRIMINALOMSORGEN REGION ØST KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET POLITIET: AGDER POLITIDISTRIKT ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT FOLLO POLITIDISTRIKT GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT HAUGALAND OG SUNNHDRDLAND POLITI DISTRIKT HEDMARK POLITIDISTRIKT HELGELAND POLITIDISTRIKT HORDALAND POLITIDISTRIKT MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIET NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT OSLO POLITIDISTRIKT ROGALAND POLITIDISTRIKT ROMERIKE POLITIDISTRIKT SALTEN PDLITIDISTRIKT SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT SUNNMØRE POLITIDISTRIKT SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT TELEMARK POLITIDISTRIKT TROMS POLITIDISTRIKT VEST-FINNMARK POLITIDISTRIKT VESTFOLD POLITIDISTRIKT VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT ØST-FINNMARK PDLITIDISTRIKT ØSTFOLD POLITIDISTRIKT GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE KRIPOS NAMSFOGDEN I OSLO POLITIDIREKTORATET POLITIHØGSKOLEN POUTIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (PDMT( PDUTIETS SIKKERHETSTJENESTE POLITIETS UTLENDINGSENHET RIKSADVOKATEN STATENS SIVILRETTSFORVALTNING UTRYKNINGSPOLITIET ØKOKRIM KRIMINALOMSORGEN REGIDN NORD KRIMINALOMSORGEN REGION SØR KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST KRIMINALOMSDRGEN REGION VEST KRIMINALOMSDRGEN REGION ØST KRIMINALOMSORGENS UTOANNINGSSENTER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET AGDER POLITIDISTRIKT ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT FOLLO PDLITIOISTRIKT GUDBRANDSDAL POLITIGISTRIET HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT HEDMARK POLITIDISTRIKT HELGELAND POLITIDISTRIKT HORDALAND POLITIDISTRIKT MIOTRE HÅLOGALANO POLITIDISTRIET NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT OSLO POLITIDISTRIKT ROGALAND POLITIDISTRIKT ROMERIKE POLITIDISTRIET SALTEN POLITIDISTRIKT SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT SUNNMØRE POUTIDISTRIKT SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SØR-TRØNDELAG POLITIOISTRIKT TELEMARK POLITIDISTRIKT TROMS POUTIDISTRIKT VEST-FINNMARK POLITIDISTRIKT VESTFOLD POLITIDISTRIET VESTOPPLAND POLITIDISTRIET ØST-FINNMARK POLITIDISTRIET ØSTFOLD POLITIDISTRIET POLITIDIREKTORATET KRIPOS NAMSFOGDEN I OSLO POLITIDIREKTORATET POLITIHØGSKOLEN POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (POMT( POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE POLITIETS UTLENDINGSENHET RIKSADVOKATEN STATENS SIV1LRETTSFORVALTNING UTRYKNINGSPOLITIET ØKOKRIM SES i Spørsmål om fordeling mv sendes: Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr

10 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET, JUNI 2014 VEDLEGG i FORHANDLINGSOMRÅDER FORHANDLINGSSTEDER Sentral avsetting (pkt a) ØVRIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING DEN MILITÆRE DISIPI.INÆRMYNDIGHET SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER HOVE DR ED N IN 555K NTRALEN E KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER SY5SELMANNEN FA SVALBARD NASJONALT lo-senter KULTURDEPARTEMENTET KULTURDEPARTEMENTE (Inkl fra FADJ ARKIVVERKET (inkl riksarklv og samisk arklv + 8 statsarkle) RIKSARKIVET ARKIWERKET, i tjenesteforhold RIKSARKIVET FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND KIRKERÅDET KIRKERÅDET LOTrERI- OG STIFTELSESTILSYNET LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET MEDIETILSYNET MEDIETILSYNET NASJONALBIBUOTEKET NASJONALBIBLIOTEKET NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER NORSK FILMINSTITUTF NORSK FILMINSTITUTr NORSK KULTURRAD NORSK KULTURRÅD i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME BJØRGVIN BISPEDØMME BJØRGVIN BISPEDØMME BORG BISPEDØMME BORG BISPEDØMME HAMAR BISPEDØMME HAMAR BISPEDØMME MØRE BISPEDØME MØRE BISPEDØME NIDAROS BISPEDØMME NIDAROS BISPEDØMME NORD-HALOGAIAND BISPEDØMME NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME OSLO BISPEDØMME OSLO BISPEDØMME STAVANGER BISPEDØMME STAVANGER BISPEDØMME SØR-HALOGALAND BISPEDØMME SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME TUNSBERG BISPEDØMME TUNSBERG BISPEDØMME RIKSKONSERTENE RIKSKONSERTENE ØVRIGE KULTURDEPARTEMENTET NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK RIKSTEATRET SPR 5K RÅ D ET NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO SVALBARD KIRKE BORG BISFEDØMMEKORTOR OSLO BISPEDØMMEKONTOR HAMAR BISPEDØMMEKONTOR TUNSBERG BISFEDØMMEKONTOR AGDER BISPEDØMMEKON1OR STAVANGER BISPEDØMMEKONTOR BJØRGVIN BISPEDØMMEKONTOR MØRE BISPEDØMEKONTOR NIDAROS BISPEDØMMEKONTOH SØR-HÅLOGALAND BISPADØMMEKONTOR NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMMEKONTOR DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BUSKERUD HØGSKOLEN I BUSKERUD HØGSKOLEN I FINNMARK HØGSKOLEN I FINNMARK HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I HARSTAD HØGSKOLEN I HARSTAD i HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I MOLDE HØGSKOLEN I MOLDE HØGSKOLEN I NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK HØGSKOLEN I NESNA HØGSKOLEN I NESNA i HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD HØGSKOLEN I VESTFOLD HØGSKULEN I VOLDA HØGSKULEN I VOLDA HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ÅLESUND HØGSKOLEN I ÅLESUND KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNSTHØGSKOLEN I OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO METEOROLOGISK INSTITUTr METEOROLOGISK INSTITU1T METEOAOLOGISK INSTITUTT, Z i tjenegeforhold METEOROLOGISK INSTITU1T NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT NORGES HANDELSHØYSKOLE NORGES HANDELSHØYSKOLE Spørsmål om fordeling mv Sendes: Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr

11 KOMMUNAL- OG MOOERNISERINGSDEPARTEMENTET, JUNI2014 VEDLEGG i I I I I I i Sentral FORHANDLINGSOMRÅDER FORHANDLINGSSTEDER avsetting (pkt a) NORGES IDRETISHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES MIUØ. OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE IJNIVERSITET NTNU NORSK INSTITUTt FOR FORSKNING OM OPPVEKST. VELFERD OG ALDRING NOVA NORSK INSTITU1T FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELFERD OG ALDRIN NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITU1T NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE UTDANNINGSDIREKTORATET SÅMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE SÅMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK UTDANNINGSDIREKTORATET SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO UTDANNINGSDIREKTORATET SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STATENS L.4NEKASSE FOR UTDANNING STATPED STATPED UNIVERSITETET I AGDER UNIVERSITETET I AGDER UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND UNIVERSITETET OSLO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER UNIVERSITETET TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ UTDANNINGSDIREKTORATET UTDANNINGSDIREKTORATET VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOUTIKK ØVRIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET DE NOSJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE FORELDREUTVALGET FOR GRJJNNOPPLÆRING VEA-STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE 00 BJ.OMSTERDEKORATØRER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANOBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET BIOFORSK BIOFORSK LANDBRUKSDIREKTORATET LANDBRUKSDIREKTORATET MATrILSYNET HOVEDKONTORET MATTILSYNET HOVEDKONTORET i MATrILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MA1TILSYNET OSLO. AKERSHUS OG ØSTFOLD i MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATT1LSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATrILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MAT1ILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATFILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER i MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATFILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE i MATFILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATFILSYNET I NORDLAND MAT11LSYNET I NORDLAND MATFILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATrILSYNET I TROMS OG FINNMARK NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) NORSK INSTITUTt FOR LANOBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP NORSK INSTITUTt FOR SKOG OG LANDSKAP i VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET KLIMA- OG MIUØDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILIØDEPARTEMENTET MIUØDIREETORATET MIUØDIREKTORATET NORSK POLARINSTITUTF NORSK POLARINSTITU1T i RIKSANTIKVAREN RIKSANTIKVAREN i ØVRIGE KLIMA- OG MIUØDEPARTEMENTET NORSK KULTURMINNEROND OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OUE- OG ENERGIDEPARTEMENTET i NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTDRAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OUEDIREKTORATET OUEDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET KYSTVERKET KYSTVERKET LUFTFARTSTILSYNET LUFTFARTSTILSYNET POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT STATENS JERNBANETILSYN STATENS JERNBANETILSYN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID ØVRIGE UTENRIKSDEPARTEMENTET FREDSKORFSET Virksemheter som ikke er egetferhondiinguuted er midtutiit ender øvrige iregnearket. PDMT ikke skilt i teforhandhngsuteder Total sum som erfordelt er kr aelepene i linjene med Z i tjenesteferheld JUST Inngår Ikke i totelsam,fftjenestetvistloven. Departereentene sum ble berørt av omstruktureringene pr er gitt Inkale petter hht ny struktur Spørsmål om fordeling mv sendes: Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr

12

13 Er Vedlegg 2 Innrapportering av forhandhngsresultat Frist: Innen 1. januar 2015 sendes utfylt skjema til følgende mailadresse i KMD: Kopi sendes fagdepartementet. Kontaktperson i KMD: Asa Kalvaa og Grete Molle Torgersen I I Departement Forhandlingssted Organisasjonsnummer E-postadresse Kontaktperson Hovedtariffavtalens punkt a): Midler fra forhandlingsstedet, jfr. Hovedtariffavtalens punkt b): kr kr Total kostnad av forhandlingsresultatet: kr Er virksomhetens øverste leder på lederlønnssystemet? JA NEI Midler benyttet til lønnsendringer for ledere på neste ledernivå kr jfr. hovedtariffavtalens punkt 2.3.3, 5. ledd Ble hovedsammenslutningsmodellen benyttet? JA NEI I så fall for: LO-stat Ys-s Akademikerne Unio Lokale forhandlinger etter HTA punkt Midler brukt på: punkt 2.3.4, nr 1 a), b) og c) i perioden til : kr punkt 2.3.4, nr 2: (rekruttere og beholde/ekstraordinær arbeidsinnsats) punkt 2.3.4, nr 3: (dokumenterte Iønnsforskjeller) kr kr HTA punkt Produktivitetsavtale Har forhandlingsstedet benyttet HTA punkt Produktivitetsavtale? JA NEI - hvis ja, for hvor mange arbeidstakere: personer HTA punkt Seniorpolitiske tiltak a) Har virksomheten innført de lokalt avtalte dagene (inntil 6 dager) JA NEI - hvis ja, hvor mange dager er fremforhandlet dager (maksimalt 6 dager) b) er det inngått individuelle avtaler om godtgjøring med lønn i stedet for fridager JA NEI - hvis ja, for hvor mange arbeidstakere og total kostnad: personer kr HTA punkt Lokal lonnspolitikk På forhandlingsstedet det utarbeidet en lokal Iønnspolitikk: JA NEI

14 -jr

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Dato: 30.05.2008 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-7 Dato: 07.06.2004 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9 Lønnsregulering for arbeidstakere i det

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-67 1054 Kontorsjef 42-79 1056 Økonomisjef 42-79 1055 Personalsjef 42-79 1058 Administrasjonssjef 42-79

Detaljer

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet

Vedlegg 2. Skatteetaten Statens innkrevingssentral Statens pensjonsfond utland Statistisk sentralbyrå Toll- og avgiftsdirektoratet Vedlegg 2 Departementenes virksomheter og selskaper Oversikten viser virksomheter mv. som Riksrevisjonen reviderer, og selskaper hvor Riksrevisjonen utøver kontroll med statsrådens forvaltning av statens

Detaljer

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet

Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe. Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Deltidsarbeid i det statlige tariffområdet Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 3 2. Arbeidsgruppens sammensetning og arbeid... 3 3. Sammendrag... 4 4. Definisjoner...

Detaljer

Forvaltningsutsyn 2007. Staten - Fakta om størrelse, struktur og endring. DIFI rapport 2008:10 ISSN 1890-6583

Forvaltningsutsyn 2007. Staten - Fakta om størrelse, struktur og endring. DIFI rapport 2008:10 ISSN 1890-6583 Forvaltningsutsyn 2007 Staten - Fakta om størrelse, struktur og endring DIFI rapport 2008:10 ISSN 1890-6583 Forord En viktig oppgave for Direktoratet for forvaltning og IKT er 6 frambringe og formidle

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak:

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak: DIREKTØR PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG STYREMØTET DEN 26.11.13 STYRESAK#36/13 k Vedrørende: C:(Q Bergen, den 18.11.13 Utkast til lokal lønnspolitikk ved KH1B Tidligere dokumenter:

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014

Hovedtariffavtalen i staten. 1. mai 2012 30. april 2014 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 FORORD Årets tariffoppgjør i staten for perioden 1. mai 2012 til og med 30. april 2014, mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49

HOVEDTARIFF- AVTALEN. i staten TARIFFPERIODEN. 01. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 49 HOVEDTARIFF- AVTALEN i staten TARIFFPERIODEN 01. mai 2012 30. april 2014 FORORD Hovedtariffavtalen (HTA)

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Hovedtariffavtalen. i staten

Hovedtariffavtalen. i staten www.lomedia.no Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Møllergata 10, 0179 Oslo Telefon: 23 06 10 51 Telefaks: 22 42 00 75 Internett: www.lostat.no E-post: lostat@lostat.no Med lønnsplanhefte

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 1 21.04.10 kl. 0900 HOVEDTARIFFOPPGJØRET I STATEN PR. 1. MAI 2010 STATENS KRAV/TILBUD NR. 2 Staten tar forbehold om å komme tilbake med nye/endrede krav/tilbud under forhandlingene. 2 Tilbud 2 21.04.10

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid Forord For å kunne bidra til utviklingen av en bedre offentlig sektor, er det en viktig oppgave for Statskonsult å kartlegge, dokumentere og systematisere kunnskap om viktige trekk ved offentlig sektor

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 46 Forord Stortinget samtykket den 18. juni 2008 i at det med virkning fra 1. mai 2008 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010. Med lønnsplanhefte nr. 47

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010. Med lønnsplanhefte nr. 47 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 47 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2008 30. april 2010 Med lønnsplanhefte nr. 47 Forord Stortinget samtykket den 18. juni

Detaljer

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side

RIKSMEKLERENS MØTEBOK. i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE. på den ene side RIKSMEKLERENS MØTEBOK i sak 2014-02 1, 2014-022, 2014-023 og 2014-024 LO STAT, YS STAT, UNTO og AKADEMIKERNE på den ene side og STATEN vi KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET på den annen side vedrørende

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer