Fl MO.J&I..._. HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fl MO.J&I..._. HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI - 30. APRIL"

Transkript

1 Fl MO.J&I..._ DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT (EL-L--\ Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Sivilombudsmannen Deres ref Vår ref Dato 14/ HOVEDTARIFFAVfALEN I STATEN 1. MAI APRIL - LOKALE FORHANDLINGER PER 1. AUGUST I hovedtariffoppgjøret 2014 avtalte staten med LO stat, YS Stat, Unio og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. august Dette brevet omhandler gjennomføring av de lokale forhandlingene. Brevet er også lagt ut på 1) økonomiske rammer for de lokale forhandlingene m.v. Etter Hovedtariffavtalens (HTA) pkt Årlige forhandlinger, skal det føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1,75 % av lønnsmassen per dato med virkning per 1. august De sentrale partene har avtalt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) beregner avsettingen til det enkelte forhandlingssted, slik det fremgår av vedlegg]. -. Dersom virksomhetene avsetter egne økonomiske midlerjf HTA pkt 2.3.3, 1. ledd pkt. b, skal arbeidsgiver orientere om dettefør forhandlingene starter, slik at samtlige parter er informert om den totale økonomiske rammen ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som avsettes. En forutsetning for å avsette økonomiske midler er at virksomheten har budsjettmessig dekning for merkostnadene. Der de lokale partene ikke har avtalt noe annet, skal forhandlingene følge prosedyrene i HTA pkt , 2. ledd. Postadresse Kontoradresse Telefon* Arbeidsgiverpolitisk Saksbehandler Postboks 8004 Dep Akersg avdeling Ragnar Ilile Bøhn NO-0030 OSLO Org no

2 Utgangspunktet for de lokale forhandlingene er lønnstrinnene pr 31. juli jf. PM , se http ://lovdata.no/dokurnent/sphpm/pm Dersom lonnsendringer i de sentrale tiltakene per 1. juli 2014 utløser sikringsbestemmelser, dekkes kostnadene av de midler som er avsatt til lokale forhandlinger per 1. august ) Forhandlingssted Lokale forhandlinger skal føres på de steder som har fatt delegert forhandlingsfiullmakt. Partene lokalt kan ikke bli enige om andre forhandlingssteder. Dersom partene på forhandlingsstedet er enige, kan det imidlertid føres forberedende forhandlinger i virksomheter/enheter som ikke er eget forhandlingssted. Resultatet av de forberedende forhandlingene kan ikke iverksettes før det er godkjent av partene på forhandlingsstedet. 2 3) Virkningstidspunkt Virkningstidspunkt er 1. august Andre virkningsdatoer kan ikke avtales. 4) Lonnspolitikk Statens lønns- og forhandlingssystem forutsetter en lokal lønnspolitikk. Partene lokalt skal søke å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes inklusive hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål Den lokale lønnspolitikken utformes slik at likelønn, kompetanse, ansvar, midlertidig tilsatte og tilsatte i permisjon ivaretas. 3. Det skal utarbeides nødvendige oversikter og sammenstillinger over lønn på alle nivå, fordelt på kvinner og menn, for å klarlegge eventuelle forskjeller, jf. HTA pkt Videre skal partene avkiare hvilke statistikker og lønnsopplysninger arbeidsgiver skal legge fram under forhandlingene, jf. HTA pkt ) Parter De lokale forhandlingene føres mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og de tillitsvalgte som representerer hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt underavdelinger av disse, for det forhandlingsområde forhandlingene omfatter. På forhandlingsområder merket Øvrige er arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner på forbundsnivå parter i forhandlingene, med mindre disse partene blir enige om noe annet. På det forberedende møtet før forhandlingene innledes, avkiarer arbeidstakerorganisasjonene om det er mulig å benytte «hovedsammenslutningsmodellen» under de lokale forhandlingene. Det er en forutsetning at modellen omfatter samtlige medlemsorganisasjoner under vedkommende 2 Jf. HTA vedlegg 2: Forhandlingssteder for lokale forhandlinger. HTA pkt , bokstav e Jf. HTApkt2.3.1 Side 2

3 hovedsammenslutning og at disse opptrer som èn part, både under forhandlingene og ved eventuell tvistebehandling Organisasjonene avgjør forhandlingsdelegasjonens sammensetning, og hvilken representant som skal lede forhandlingene med arbeidsgiver. Kravene skal fremrnes samlet fra «hovedsammenslutningen» til arbeidsgiver. 4. Vedrørende forhandling om egen lønn, vises det til HTA pkt 2.2.4, 2. ledd, pkt.8, under forhandlingsregler. I virksomheter der en organisasjon kun har ett medlem, ivaretas medlemmets interesser i lønnsforhandlinger av en annen organisasjon under egen hovedsammenslutning, eller den vedkommendes organisasjon sentralt peker ut. 6) Virkemidler Det er kun de virkemidler som er omtalt i HTA pkt som kan benyttes. 6.1) Ilovedregel ved lonnsendringer Lokale forhandlinger etter HTA pkt er hovedhjemmelen for endring av lønn lokalt av besatte stillinger. Krav som er fremmet etter pkt nr. i a, b og c, men som ikke er ferdig forhandlet/tvisteløst, hindrer ikke partene i å fremme krav om lønnsendring i forbindelse med de årlige forhandlingene etter pkt Hovedregelen er at de lønnsendringer som foretas, gis på individuelt grunnlag. KMD gjør oppmerksom på at virkemidlene i HTA, pkt , også kan benyttes for grupper av arbeidstakere ) Opprette og endre særavtaler De sentrale parter er enige om at virkemiddelet «opprette og endre særavtaler» 6 kan være forhandlingstema i lokale forhandlinger når: særavtalen er sagt opp for revisjon ved utløp og en av partene ensidig bringer dette inn som forhandlingstema en av partene fremsetter krav/tilbud om opprettelse av særavtaler i tilfeller der det foreligger et grunnlag det kan være etter pkt , og 2.3.5, jf. pkt det foreligger enighet mellom partene om å bringe inn endring av løpende lokale særavtaler som forhandlingstema KAlD vil gjøre oppmerksom på at lokale særavtaler som er i strid med HTA eller sentrale særavtaler, kan være ugyldige. Vi viserforøvrig til PM 10/99 og PM 16/99 om inngåelse av særavtaler m.v. 6.3) Kronetilegg Hovedtariffavtalen åpner for å bruke fast eller tidsavgrenset kronetillegg som virkemiddel i forhandlingene. KMD anser dette for å være en hensiktsmessig måte å belønne oppnådde resultater og/eller en ekstraordinær arbeidsinnsats over et begrenset tidsrom. Jf. HTApkt Jf. HTA, pkt bokstav i 6 j HTA pkt bokstav e Side 3

4 6.4) Omgjoring av stfflinger til annen stillingskode Orngjøring av besatte stillinger til en annen stillingskode er en forhandlingssak 7. Dersom partene blir enige om å endre en stilling fra en stillingskode til en annen, gjelder dette en navngitt arbeidstaker. Dette innebærer at tilsettingsmyndigheten ikke skal behandle endringen. Ved omgjøring av stillingskode er det kun de koder som er nedfelt i hovedtariffavtalens gjennomgående lønnsplan, eller den enkelte etatslønnsplan, som skal benyttes. Stillingskoder på lønnsplaner for andre departementsområder kan bare benyttes etter forhåndssamtykke fra KMD. Omgjøring av en stillingskode til en annen, kan være aktuelt dersom det har skjedd vesentlige/reelle endringer i en stillings arbeids- og/eller ansvarsoppgaver. Omgjøring av en stillingskode for å oppnå en bedre lønnsmessig utvikling, er ikke i samsvar med intensjonene i HTA. Lederstillingene i hovedtariffavtalen omfattes av forhandlingene. KIvID anser det imidlertid som uheldig med omgjøring til lederstillinger ved forhandlinger. Som hovedregel bør lederstillinger kunngjøres for å sikre den nødvendige konkurranse. Dersom noen har rettskrav på en nyopprettet stilling skal den ikke kunngjøres, fordi den betraktes som allerede besatt. Lønnsfastsettelsen skjer da med hjemmel i pkt Om en arbeidstaker har rettskrav på en stilling, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. 6.5) Lonnsendring for ledernivå IITA pkt 2.3.3, 5. og 6. ledd Der de lokale parter har avtalt omfanget av neste ledernivå og blitt enige om hvilke ledere som ikke skal omfattes av de ordinære forhandlingene (etter 6. ledd inkluderer dette også øverste leder), skal eventuelle lønnsendringer for disse nedfelles i en protokoll. Arbeidsgivers siste tilbud skal gjelde der partene ikke kommer til enighet om lønnsendringen. Endringer betinger dekning på virksomhetenes budsjett, og finansieres ikke av sentralt fastsatt pott. Hvor det ikke oppnås enighet om hvilke ledere neste ledernivå omfatter, kommer bestemmelsene i femte og sjette ledd ikke til anvendelse. Forhandlinger om endringer i lønn for ledere som ikke omfattes av prosedyren omtalt i foregående avsnitt, inngår i de ordinære forhandlingene. 7) Uorganiserte arbeidstakere Forhandlingene omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere, jf. HTA pkt nr. 1 og Prop ( ) romertalisvedtak nr. III. 8) Midlertidig tilsatte på eksternt finansierte midler Tjenestemenn som er midlertidig tilsatt for å utføre eksternt finansierte oppdrag omfattes av HTA og dermed av de lokale forhandlingene. 9) Stillinger som ikke omfattes av de lokale forhandlingene Stillinger i lederlønnssystemet og i lønnssystemet for dommere i tingrettene og lagmannsrettene er tatt ut av HTAs virkeområde og omfattes dermed ikke av de lokale Jf. HTA pkt bokstav c Side 4

5 og forhandlinger. Timelønte omfattes heller ikke. Stillinger som er overenskomstlønnet omfattes ikke av HTA lokale forhandlingene. 8 derfor heller ikke av de 10) Kostnadsberegning Avsetningen for det enkelte forhandlingsområde er angitt for 12 måneder og er eksklusive arbeidsgiveravgift, feriepengetillegget mv. Kostnadene ved de lokale forhandlingene beregnes derfor med årsvirkning (tabell A, kolonne 2). Budsjettvirkningen for 2014 utgjør 5/12 av avsetningen som er angitt i vedlegg 1. 11) Gjennomføring I HTA har de sentrale partene avtalt at de lokale forhandlingene skal sluttføres innen 3]. oktober 2O14. Etter at de lokale forhandlingene er gjennomført, skal det avholdes et evalueringsmøte hvor partene lokalt utveksler erfaringer fra årets forhandlinger 0. 12) Tvist Tvister i forbindelse med lokale forhandlinger, jf. punkt 2.3.9, er nærmere omtalt i Statens personalhåndbok, pkt. 6.4 Arbeidskonflikter/tvister. Forhandlingsresultatet mellom de av partene som måtte være enige kan ikke iverksettes før kjennelse fra Statens lønnsutvalg foreligger. 13) Taushetsplikt Partene har taushetsplikt om personlige opplysninger som kommer fram om enkeltpersoner i forbindelse med forhandlingene. Dette følger blant annet av Offentlighetsloven 13, jf. forvaltningsloven 13 første ledd nr. 1, men også av den gjensidige lojalitetsplikt mellom partene. Opplysninger som ikke er tatt opp med den enkelte, bør ikke fremlegges under forhandlingene. 14) Innsyn i lonnsopplysninger Oversikt over ansattes lønn og godtgjørelser som er utarbeidet i forbindelse med forhandlingene, er offentlige og kan kreves utlevert. Dokumentet kan ikke inneholde opplysninger om tilknytning til fagforening. Organisasjoner med forhandlingsrett kan gis tilgang til opplysninger om andre enn egne medlemmer. Protokollen er offentlig og skal utleveres til den som ber om det. Det kan ikke avtales at protokollen skal unntas offentlighet. Det skal ikke fremgå av protokollen hvilken 8 Se Tjenestetvistloven 1, 3. ledd og forskrift av 1. juni 2002 som angir hvilke arbeidstakere som ikke omfattes av loven. Jf. HTA pkt 2.3.3, 3. ledd 10 HTA 2.2.4, 2. ledd nr. 9 If. HTA 2.3.9, 2. ledd Side 5

6 tjenestemannsorganisasjon den ansatte tilhører. Organisasjonstilknytning er en sensitiv opplysning, jf. personopplysningsloven 2 nr. 8 e, Offentlighetsloven 13 og Forvaltningsloven 13. Opplysning om lønn og godtgjørelse til enkeltpersoner skal ikke gjøres tilgjengelig på internett/intranett, jf. 7, andre ledd, bokstav e i forskrift til Offentlighetsioven. 15) Rapportering a) Alle forhandlingsstedene skal rapportere til KMD etter sluttførte forhandlinger. Skjema for utf 1ling til alle forhandlingssteder følger med dette brevet. Frist for utfylling og innsending av skjerna til KMD er 1.januar b) Resultater av de lokale forhandlingene etter pkt for 2014 skal ikke inngå i rapporteringen til Statens tjenestemannsregister/ssb per 1. oktober Tabeller og data fra Statens sentrale tjenestemannsregister per 1. oktober 2013: http :// og personalpolitikk!lonnsoppgjoret-i statenisst.htm1?id Med hils Per Kristian Knutsen (e.f.) /7 - Kst. statens personaldirektør G ete Antonie Ja s ung. avdelingsdi kt Vedlegg 1: Oversikt over økonomiske rammer for forhandlingene. Vedlegg 2: Rapporteringsskjema etter lokale forhandlinger Kopi: LO Stat, YS Stat, Akademikeme, Unio Side 6

7 RIKSMEKLEREN KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSOEPARTEMENTET, JUNI2014 VEDLEGG 1 Sentral FORHANDLINGSOMRÅDER FORHANDIJNGSSTEDER avsetting (pkt a) STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJON RIKSREVISJONEN SIVILOMBUOSMANNEN SIVILOMBUDSMANNEN ARBEIDS- OG SOSIALOEPARTEMENTET ARBEIOS- OG SOSIALDEPARTEMENTET ARBEIOSTILSYNET DIREKTORATET FOR ARBEIDSTILSYNET ARBEIOS- OG VELFERDSDIREKTORATET IInK NAV ler, NeVfollestleoestor og r.gnfl.p og ottotallng, ARBEIOS- OG VELFEROSDIREKTORATET HAV AICERSHUS NAV AKERSHUS NAV AUST-AGDER NAV AUST-AGDER HAV BUSKERUD HAV BUSKERUD HAV FINNMARK NAV FINNMARK NAV HEOMARK NAV HEDMARK NAV HORDALAND HAV HORDALAND NAV MØRE OG ROMSDAL NAV MØRE OG ROMSDAL NAV NORDLAND NAV NORDLAND NAV NORD-TRØNDELAG NAV NORD-TRØNDELAG NAV OPPLAND NAV OPPLAND NAV OSLO NAV OSLO NAV ROGALAND NAV ROGALAND HAV SOGN OG FJORDANE NAV SOGN OG FJORDANE NAV SØR-TRØNDELAG HAV SØR-TRØNDELAG NAV TELEMARK NAV TELEMARK NAV TROMS NAV TROMS NAV VEST-AGDER NAV VEST-AGDER NAV VESTFOLD NAV VESTFOLD NAV ØSTFOLD HAV ØSTFOLD NAV FORVALTNING HAV FORVALTNING NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING NAV HJELPEMIDLER OG TILRET1ELEGGING NAV INNKREVING NAV INNKREVING NAV INTERNASJONALT NAV INTERNASJONALT NAV KLAGEINSTANS NAV KLAGEINSTANS NAV KONTAKTSENTER HAV KONTAKTSENTER NAV KONTROLL HAV KONTROLL NAV PENSJON NAV PENSJON NAV ØKONOMI PENSJON NAV ØKONOMI PENSJON NAV ØKONOMI STØNAD NAV ØKONOMI STØNAD NAV ØKONOMITJENESTER NAV ØKONOMITJENESTER PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN PETROLEUMSTILSYNET PETROLEUMSTILSYNET STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT STATENS ARBEIDSMIUØINSTITUTT STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT TRYGDERETTEN TRYGDERETTEN ØVRIGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET AR RE IS SR ETTE N BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREIKTORATET BARNE-, UNGDOMS- OG FAMIUEDIREKTORATET BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING i BUFETAT REGION MIDT-NORGE BUFETAT REGION MIDT-NORGE BUFETAT REGION NORD BUFETAT REGION NORD BUFETAT REGION SØR BUFETAT REGION SØR BUFETAT REGION VEST BUFETAT REGION VEST BUFETAT REGION ØST BUFETAT REGION ØST FORBRUKEROMBUDET FORBRUKEROMBUDET FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSOIREICTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET UKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO STATENS INSTITU1T FOR FORBRUKSFORSKNING SIFO ØVRIGE BARNE, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET FYLKESNEMNOENE FOR RARNEVERN OS SOSIALE SAKER BARNEOMBOEKT LIKESTILLINGS-OG EISKRIMINERINGSNEMNEA SEKRETARIATET FOR MARKEESRÅEET OG FORERSKERTVISTUTVALGET FORBRIJKERTY1STUTVALGBT FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR ØKONDMISTYRING DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSTILSYNET FINANSTILSYNET OUESKAITEKONTORET OUESKATTEKONTORET SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKTORATET SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE SKATT NORD SKATT NORD SKATT SØR SKATT SØR SKATT VEST SKATT VEST SKATT ØST SKATT ØST SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN Spørsm8l om fordeling mv sendes: Kilde: Statens sentrale tjenestemannsreginter pr

8 KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSOEPARTEMENTET, JUNI 2014 VEDLEGG 1 FORHANDUNGSOMRÅDER FORHANDUNGSSTEDER Sentral avsetting (pkt. ØVRIGE SKATFEDIREETORATET SKATTEETATENS IV- OG SERVICEPARTNER STATENS INNKREVINGSSENTRAL STATENS INNKREVINGSSENTRAL STATISTISK SENTRALBYRA STATISTISK SENTRALBYRÅ TOLL-OG AVGIFTSOIREKTORATET TOLL-OG AVGIFTSDIREKTORATET TOLLREGION MIDT-NORGE TOLLREGION MIDT-NORGE TOLLREGION NORD-NORGE TOLLREGION NORD-NORGE TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS TOLLREGION SØR-NORGE TOLLREGION SØR-NORGE TOLLREGION VEST-NORGE TOLLREGION VEST-NORGE TOLLREGION ØST-NORGE TOLLREGION ØST-NORGE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET FISKERIDIREETORATET M/YTRE ETATER FISKERIDIREETORATET GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREOITT GARANTI-INSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT HAVFORSKNINGSINSTITUTTET HAVFORSKNINGSINSTITLIITET HAVFORSKNINSSINSTITLITTET, tjenestelrhoid HAVFORSKNINGSINSTITUITET JUSTERVESENET JUSTERVESENET KONKURRANSETILSYNET KONKURRANSETILSYNET NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) G3 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUNO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUNO SJØFARTSOIREETORATET SJØFARTSOIREKTORATET STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (PATENTSTYRET) STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (PATENTSTYRET) ØVRIGE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNIND MED RERSMESTEREN FOR SVALBARD NORSK AKKREDITERING NORSK ROMSENTER KLADENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR KOMMUNAL-OG MODERNISERINGSOEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MOOERNISERINGSDEPARTEMENTET OATATILSYNET OATATILSYNET DEPARTEMENTENES SERVICESENTER (OSS) OEPARTEMENTENES SERVICESENTER (OSS) DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET OIREKTORATET FOR BYGGKVALITET DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IET OIREETORATET FOR FORVALTNING OG IET FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESMANNEN I HEOMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLANO FYLKESMANNEN I OPPLANO FYLKESMANNEN I OPPLANO FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND I FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TELEMARK FYLKESMANNEN I TELEMARK FYLKESMANNEN I TROMS FYLKESMANNEN I TROMS 1 D FYLKESMANNEN I VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD DEN NORSKE STATS HUSBANK HUSBANKEN SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET STATENS RARTVERK STATENS KARTVERK STATSBYGG STATSBYGG ØVRIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET HU5LEIETVISTLJTVALDET KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVTKLIND DAI.DU KOMFETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER INTERNASIORALT RAD-OG FORMIDUND5SENTER FOR REINDRIFT FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARET FORSVARSSTABEN FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG INTERNASJONALE OPERASJONER (IpI DS.1ZE( FORSVARSSTABEN NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM( a) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSEDIREKTORATET HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUrF NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT, 2 i tjenestefarhold NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL STATENS HELSETILSYN STATENS LEGEMIDDELVERK STATENS STR,ALEVERN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET HELSEDIREKTORATET HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT NASJONALT FOLKEHELSEINSTITUTT NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN NORSK PASIENTSKADEERSTATNING STATENS AUTORISASJONSKONTOR FOR HELSEPERSONELL STATENS HELSETILSYN STATENS LEGEMIDDELVERK STATENS STRÂLEVERN Spørsmål om fordeling mv sendes: Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr

9 KOMMUNAL- OG MOOERNISERINGSOEPARTEMENTET, JUNI 2G14 VEOLEGG 1 FORHANDLINGSOMRÅDER FORHANDLINGSSTEDER Sentral avsetting (pkt a) ØVRIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET FASIENTSRADENEMNDA BIOTERN OL OG IN E M N GA STATENS HELSEPERSONELLNEMND STATENS INSTITUTT FOR RESMIGDELFORSKNING SIRUS ELAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTlANDET PREIMPLANTASIONSDIAGNOSTIHKNEMNDA VITENSKAFSROMITEEN FOR MATRNGGHET JUSTIS- OG BEREOSKAPSDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP UTLEN DIN GSDIREKTORATET UTLENDINGSNEMNDA DOMSTOLENE: BORGARTING LAGMANNSRETT DOMSTOLAD M INISTRASJON EN HØYESTERETT JORDSKIFTERETTENE (inkl Jordnklfteoverrettene( KONFUKTRÅOENE OSLO BYFOGDEMBETE OSLO TINGRETT DOMSTOLENE ØVRIGE FINNM AR ENN OM M IS) ON EN LAC-MASHNSRETTENE )eksb! Eorgart) TINGRETEENE eksid OS) t cg by) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON DNK DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSNEMNDA BDRGARTING LAGMANNSRETT DDMSTOLADMINISTRASJONEN HØYESTERETT JORDSKIFTERE1TENE SEKRETARIATENE FOR KONFLIKTRÅDENE OSLO BYFOGDEMBETE OSLO TINGRETT DDMSTOLADMINISTRASJONEN EGG EGG SEG KRIMINALOMSORGEN REGIDN NORD KRIMINALOMSORGEN REGION SØR KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST KRIMINALOMSORGEN REGION VEST KRIMINALOMSORGEN REGION ØST KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET POLITIET: AGDER POLITIDISTRIKT ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT FOLLO POLITIDISTRIKT GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT HAUGALAND OG SUNNHDRDLAND POLITI DISTRIKT HEDMARK POLITIDISTRIKT HELGELAND POLITIDISTRIKT HORDALAND POLITIDISTRIKT MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIET NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT OSLO POLITIDISTRIKT ROGALAND POLITIDISTRIKT ROMERIKE POLITIDISTRIKT SALTEN PDLITIDISTRIKT SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT SUNNMØRE POLITIDISTRIKT SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT TELEMARK POLITIDISTRIKT TROMS POLITIDISTRIKT VEST-FINNMARK POLITIDISTRIKT VESTFOLD POLITIDISTRIKT VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT ØST-FINNMARK PDLITIDISTRIKT ØSTFOLD POLITIDISTRIKT GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE KRIPOS NAMSFOGDEN I OSLO POLITIDIREKTORATET POLITIHØGSKOLEN POUTIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (PDMT( PDUTIETS SIKKERHETSTJENESTE POLITIETS UTLENDINGSENHET RIKSADVOKATEN STATENS SIVILRETTSFORVALTNING UTRYKNINGSPOLITIET ØKOKRIM KRIMINALOMSORGEN REGIDN NORD KRIMINALOMSORGEN REGION SØR KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST KRIMINALOMSDRGEN REGION VEST KRIMINALOMSDRGEN REGION ØST KRIMINALOMSORGENS UTOANNINGSSENTER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET AGDER POLITIDISTRIKT ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT FOLLO PDLITIOISTRIKT GUDBRANDSDAL POLITIGISTRIET HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT HEDMARK POLITIDISTRIKT HELGELAND POLITIDISTRIKT HORDALAND POLITIDISTRIKT MIOTRE HÅLOGALANO POLITIDISTRIET NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT OSLO POLITIDISTRIKT ROGALAND POLITIDISTRIKT ROMERIKE POLITIDISTRIET SALTEN POLITIDISTRIKT SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT SUNNMØRE POUTIDISTRIKT SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT SØR-TRØNDELAG POLITIOISTRIKT TELEMARK POLITIDISTRIKT TROMS POUTIDISTRIKT VEST-FINNMARK POLITIDISTRIKT VESTFOLD POLITIDISTRIET VESTOPPLAND POLITIDISTRIET ØST-FINNMARK POLITIDISTRIET ØSTFOLD POLITIDISTRIET POLITIDIREKTORATET KRIPOS NAMSFOGDEN I OSLO POLITIDIREKTORATET POLITIHØGSKOLEN POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE (POMT( POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE POLITIETS UTLENDINGSENHET RIKSADVOKATEN STATENS SIV1LRETTSFORVALTNING UTRYKNINGSPOLITIET ØKOKRIM SES i Spørsmål om fordeling mv sendes: Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr

10 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET, JUNI 2014 VEDLEGG i FORHANDLINGSOMRÅDER FORHANDLINGSSTEDER Sentral avsetting (pkt a) ØVRIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING DEN MILITÆRE DISIPI.INÆRMYNDIGHET SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER HOVE DR ED N IN 555K NTRALEN E KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER SY5SELMANNEN FA SVALBARD NASJONALT lo-senter KULTURDEPARTEMENTET KULTURDEPARTEMENTE (Inkl fra FADJ ARKIVVERKET (inkl riksarklv og samisk arklv + 8 statsarkle) RIKSARKIVET ARKIWERKET, i tjenesteforhold RIKSARKIVET FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND KIRKERÅDET KIRKERÅDET LOTrERI- OG STIFTELSESTILSYNET LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET MEDIETILSYNET MEDIETILSYNET NASJONALBIBUOTEKET NASJONALBIBLIOTEKET NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER NORSK FILMINSTITUTF NORSK FILMINSTITUTr NORSK KULTURRAD NORSK KULTURRÅD i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME BJØRGVIN BISPEDØMME BJØRGVIN BISPEDØMME BORG BISPEDØMME BORG BISPEDØMME HAMAR BISPEDØMME HAMAR BISPEDØMME MØRE BISPEDØME MØRE BISPEDØME NIDAROS BISPEDØMME NIDAROS BISPEDØMME NORD-HALOGAIAND BISPEDØMME NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME OSLO BISPEDØMME OSLO BISPEDØMME STAVANGER BISPEDØMME STAVANGER BISPEDØMME SØR-HALOGALAND BISPEDØMME SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME TUNSBERG BISPEDØMME TUNSBERG BISPEDØMME RIKSKONSERTENE RIKSKONSERTENE ØVRIGE KULTURDEPARTEMENTET NORSK LYD OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK RIKSTEATRET SPR 5K RÅ D ET NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO SVALBARD KIRKE BORG BISFEDØMMEKORTOR OSLO BISPEDØMMEKONTOR HAMAR BISPEDØMMEKONTOR TUNSBERG BISFEDØMMEKONTOR AGDER BISPEDØMMEKON1OR STAVANGER BISPEDØMMEKONTOR BJØRGVIN BISPEDØMMEKONTOR MØRE BISPEDØMEKONTOR NIDAROS BISPEDØMMEKONTOH SØR-HÅLOGALAND BISPADØMMEKONTOR NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMMEKONTOR DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO ARKITEKTUR OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO AHO HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BUSKERUD HØGSKOLEN I BUSKERUD HØGSKOLEN I FINNMARK HØGSKOLEN I FINNMARK HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I HARSTAD HØGSKOLEN I HARSTAD i HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I MOLDE HØGSKOLEN I MOLDE HØGSKOLEN I NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK HØGSKOLEN I NESNA HØGSKOLEN I NESNA i HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD HØGSKOLEN I VESTFOLD HØGSKULEN I VOLDA HØGSKULEN I VOLDA HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ÅLESUND HØGSKOLEN I ÅLESUND KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNSTHØGSKOLEN I OSLO KUNSTHØGSKOLEN I OSLO METEOROLOGISK INSTITUTr METEOROLOGISK INSTITU1T METEOAOLOGISK INSTITUTT, Z i tjenegeforhold METEOROLOGISK INSTITU1T NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT NORGES HANDELSHØYSKOLE NORGES HANDELSHØYSKOLE Spørsmål om fordeling mv Sendes: Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr

11 KOMMUNAL- OG MOOERNISERINGSDEPARTEMENTET, JUNI2014 VEDLEGG i I I I I I i Sentral FORHANDLINGSOMRÅDER FORHANDLINGSSTEDER avsetting (pkt a) NORGES IDRETISHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES MIUØ. OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE IJNIVERSITET NTNU NORSK INSTITUTt FOR FORSKNING OM OPPVEKST. VELFERD OG ALDRING NOVA NORSK INSTITU1T FOR FORSKNING OM OPPVEKST, VELFERD OG ALDRIN NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITU1T NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT SAMESKOLEN FOR MIDT-NORGE UTDANNINGSDIREKTORATET SÅMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE SÅMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK UTDANNINGSDIREKTORATET SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO UTDANNINGSDIREKTORATET SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STATENS L.4NEKASSE FOR UTDANNING STATPED STATPED UNIVERSITETET I AGDER UNIVERSITETET I AGDER UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND UNIVERSITETET OSLO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER UNIVERSITETET TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ UTDANNINGSDIREKTORATET UTDANNINGSDIREKTORATET VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOLITIKK VOX-NASJONALT FAGORGAN FOR KOMPETANSEPOUTIKK ØVRIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET DE NOSJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE FORELDREUTVALGET FOR GRJJNNOPPLÆRING VEA-STATENS FAGSKOLE FOR GARTNERE 00 BJ.OMSTERDEKORATØRER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANOBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET BIOFORSK BIOFORSK LANDBRUKSDIREKTORATET LANDBRUKSDIREKTORATET MATrILSYNET HOVEDKONTORET MATTILSYNET HOVEDKONTORET i MATrILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MA1TILSYNET OSLO. AKERSHUS OG ØSTFOLD i MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATT1LSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATrILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MAT1ILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATFILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER i MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATFILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE i MATFILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATFILSYNET I NORDLAND MAT11LSYNET I NORDLAND MATFILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATrILSYNET I TROMS OG FINNMARK NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) NORSK INSTITUTt FOR LANOBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP NORSK INSTITUTt FOR SKOG OG LANDSKAP i VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET KLIMA- OG MIUØDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILIØDEPARTEMENTET MIUØDIREETORATET MIUØDIREKTORATET NORSK POLARINSTITUTF NORSK POLARINSTITU1T i RIKSANTIKVAREN RIKSANTIKVAREN i ØVRIGE KLIMA- OG MIUØDEPARTEMENTET NORSK KULTURMINNEROND OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET OUE- OG ENERGIDEPARTEMENTET i NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTDRAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OUEDIREKTORATET OUEDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET KYSTVERKET KYSTVERKET LUFTFARTSTILSYNET LUFTFARTSTILSYNET POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT STATENS JERNBANETILSYN STATENS JERNBANETILSYN STATENS VEGVESEN STATENS VEGVESEN UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID ØVRIGE UTENRIKSDEPARTEMENTET FREDSKORFSET Virksemheter som ikke er egetferhondiinguuted er midtutiit ender øvrige iregnearket. PDMT ikke skilt i teforhandhngsuteder Total sum som erfordelt er kr aelepene i linjene med Z i tjenesteferheld JUST Inngår Ikke i totelsam,fftjenestetvistloven. Departereentene sum ble berørt av omstruktureringene pr er gitt Inkale petter hht ny struktur Spørsmål om fordeling mv sendes: Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr

12

13 Er Vedlegg 2 Innrapportering av forhandhngsresultat Frist: Innen 1. januar 2015 sendes utfylt skjema til følgende mailadresse i KMD: Kopi sendes fagdepartementet. Kontaktperson i KMD: Asa Kalvaa og Grete Molle Torgersen I I Departement Forhandlingssted Organisasjonsnummer E-postadresse Kontaktperson Hovedtariffavtalens punkt a): Midler fra forhandlingsstedet, jfr. Hovedtariffavtalens punkt b): kr kr Total kostnad av forhandlingsresultatet: kr Er virksomhetens øverste leder på lederlønnssystemet? JA NEI Midler benyttet til lønnsendringer for ledere på neste ledernivå kr jfr. hovedtariffavtalens punkt 2.3.3, 5. ledd Ble hovedsammenslutningsmodellen benyttet? JA NEI I så fall for: LO-stat Ys-s Akademikerne Unio Lokale forhandlinger etter HTA punkt Midler brukt på: punkt 2.3.4, nr 1 a), b) og c) i perioden til : kr punkt 2.3.4, nr 2: (rekruttere og beholde/ekstraordinær arbeidsinnsats) punkt 2.3.4, nr 3: (dokumenterte Iønnsforskjeller) kr kr HTA punkt Produktivitetsavtale Har forhandlingsstedet benyttet HTA punkt Produktivitetsavtale? JA NEI - hvis ja, for hvor mange arbeidstakere: personer HTA punkt Seniorpolitiske tiltak a) Har virksomheten innført de lokalt avtalte dagene (inntil 6 dager) JA NEI - hvis ja, hvor mange dager er fremforhandlet dager (maksimalt 6 dager) b) er det inngått individuelle avtaler om godtgjøring med lønn i stedet for fridager JA NEI - hvis ja, for hvor mange arbeidstakere og total kostnad: personer kr HTA punkt Lokal lonnspolitikk På forhandlingsstedet det utarbeidet en lokal Iønnspolitikk: JA NEI

14 -jr

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014

S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 S T Y R E S A K # 38/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 Vedrørende: LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om lokale forhandlinger for 2014 til orientering Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2014-2016 (Gjeldende fra 1. mai 2015 og 1. juli 2015) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor NY Regjeringsadvokaten Statsministerens

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012-30. APRIL 2014 - LOKALE FORHANDLINGER PER 1. SEPTEMBER 2012

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012-30. APRIL 2014 - LOKALE FORHANDLINGER PER 1. SEPTEMBER 2012 DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Samtlige forhandlingssteder Statsministerens kontor Riksrevisjonen i staten Deres referanse Vår referanse Dato 12/2126 02.07.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk

2) Forhandlingssted. 3) Virkningstidspunkt. 4) Lonnspolitikk E1 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJON S DEPARTEMENT Samtlige forhandlingssteder i staten Statsministerens kontor Riksrevisjonen Deres ref. Vår ref. Dato 200603447-/BWE 21.06.2007 HOVEDTARIFFAVTALEN

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2014 1 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Pensjonstrygden

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06

DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato 200602306 17.07.06 SIFO JAvdiSaksbeh.: Lopenr.: 2~JVLI2Qo6 DET KONGELIGE FORNYINGS- ttlf~ IBU OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMEN ~ Samtlige forhandlingssteder i staten Riksrevisjonen Deresref. Vår ref.(bes oppgitt ved svar) Dato

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret

Akademikerne Statsministerens kontor: EOS-utvalget Ombudsmannen for Forsvaret Gjennomsnittslønn beregnes for virksomheter i kolonne A Forhandlingssteder Gjennomsnittlig årslønn, ansatte Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og som følger avtale med YS Akademikerne

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet STATSMINISTERENS KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 274 380 34 298 308 678 49 % ØVRIGE: STATSMINISTERENS KONTOR 226 850 28 356 255 206 48 % REGJERINGSADVOKATEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 1 975 332 246 917

Detaljer

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1

Resirkulerte midler. Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister pr evt henvendelser: Side 1 Resirkulerte STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 32 481 45,2 ØVRIGE STATSMINISTERENS KONTOR 27 932 41,8 RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN 229 627 54,2 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDAPARTEMENT ARBEIDS-

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS

Virksomhet. Avtalt prosenttillegg til lokale forhandlinger, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Virksomhet Gjennomsnittlig årslønn, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Årsverk: Stillingsprosenter* summert per 1. mai 2017, ansatte som følger avtale med LO, Unio og YS Avtalt prosenttillegg

Detaljer

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017

Kunngjort 13. januar 2017 kl PDF-versjon 16. januar 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. januar 2017 kl. 13.55 PDF-versjon 16. januar 2017 13.01.2017 nr. 21 Fullmakt til å

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, juni 2011 ANTALL OG BEREGNET PR 1. MARS 2011 ETTER DEPARTEMENTSOMRÅDER /UNDERLIGGENDE ETATER/VIRKSOMHETER OG KJØNN, ALLE DEPARTEMENT 145 830 134 825,05 76 160 67 516 8 644 71 254,76 69 670 53 757 15 913 63 570,29

Detaljer

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no

Spørsmål om beregningene rettes til: steinar.johnsen@fad.dep.no Fornyings- og administrasjonsdepartementet 01.07.2008 Sentral STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENS KONTOR 328 170 25 244 353 414 44,9 ØVRIGE (REGJERINGSADVOKATEMBETET) STATSMINISTERENS KONTOR 329

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for

Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for Vedlegg 2 Oversikt over regnskaper i virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2016 1 Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Arbeidstilsynet Jernbanens pensjonskassefond

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS

Samtlige departement. Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement 17/4459 -TS Det Kongelige Finansdepartement Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement Samtlige departement Deres ref Vår ref Dato 17/4459 -TS 14.11.2017 Tiltak for å øke andelen fakturaer på elektronisk

Detaljer

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 %

44 33 11 25,0 % Barneombodet BLD ja 2006 56 40 16 28,6 % Bergvesenet NHD nei 2006 ikkje rapporter Bioforsk ors LMD ja 2006 51 46 5 98% 9,8 Bioteknologinemnda HOD ja nei 8 7 1 12,5 % Brønnøysundregistra NHD ja nei 103 83 20 19,4 % Bunad- og folkedraktrådet KKD

Detaljer

Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner" - anmodning om innspill og kommentarer

Rapport Samfunnets kritiske funksjoner - anmodning om innspill og kommentarer Dokument dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2457/THER Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Erik Thomassen, tlf. 33 41 27 49 1 av 5 Se adresseliste Arkivkode 715 Rapport "Samfunnets kritiske funksjoner"

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Gudb ran Samtlige forhandlingssteder Statsministerens kontor Riksrevisjonen i staten Sak nr. oc2,c' Arkiv kode X31 1 Mottatt dato,i Deres referanse

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning

Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters innkjøpsordning Vår dato Vår referanse 11.1.2017 16/00732-12 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Korrigert informasjon til virksomheter obligatorisk omfattet av Statens innkjøpssenters

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER I 2016

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI APRIL LOKALE FORHANDLINGER I 2016 Statlige virksomheter Deres ref Vår ref Dato 16/3075-1 27.06.2016 HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016-30. APRIL 2018 - LOKALE FORHANDLINGER I 2016 I hovedtariffoppgjøret 2016 ble det inngått en avtale

Detaljer

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket

1 - Departement 1- Statens kontoplan (rundskriv R-101) 1 - Kontantprinsippet slik det fremgår av Økonomiregelverket Innrapportering av anvendt kontoplan for bokføring og regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet i departementer og underliggende virksomheter 2013 Virksomhetens navn Type virksomhet Hvilken

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember

OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Vår dato Vår referanse 22.9.2016 16/00857-1 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP Samarbeidsforum 2016 arrangeres 1. desember Årets samarbeidsforum for innholdsleverandører

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet

Statsministerens kontor. Riksrevisjonen. Sivilombudsmannen. Arbeids- og sosialdepartementet VEDLEGG 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2016-2018 (Gjeldende fra 1. mai 2016) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten Riksrevisjonen: Riksrevisjonen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.15 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2016) Respondenter: 6398 (52 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017

OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Vår dato Vår referanse 20.9.2017 17/00176-5 Deres dato Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen OEP - Invitasjon til samarbeidsforum 2017 Difi inviterer til Samarbeidsforum på Oslo Plaza, den 21.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 68 (2007 2008) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement

Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Oversikt over virksomheter mv. under det enkelte departement Arbeids- og sosialdepartementet: Aetat Arbeidsdirektoratet Direktoratet for arbeidstilsynet Petroleumstilsynet Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter

Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Vår dato Vår referanse 29.8.2016 16/00766-31 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Barbro Bottheim Avtaleoversikt fra statlige virksomheter Statens innkjøpssenter har fått mandat

Detaljer

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 %

Sosiale medium. F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % Under 5 % Sosiale medium Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) * x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 1,0

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer.

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Det finnes to ordninger for fastsetting av lønn for tilsatte rektorer. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Saksnr.: Ark: Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201005960-/INW 03.03.2011 Regler for avlonning av rektorer Det er for tiden stor oppmerksomhet

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Se mottakertabell Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01469-4 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får G Travel AS som leverandør av reisebyråtjenester Som tidligere

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016 TIL 30. APRIL 2018 LOKALE FORHANDLINGER I 2017

HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016 TIL 30. APRIL 2018 LOKALE FORHANDLINGER I 2017 Forhandlingsstedene i staten Deres ref Vår ref 17/1755-27 Dato 30. juni 2017 HOVEDTARIFFAVTALENE I STATEN 1. MAI 2016 TIL 30. APRIL 2018 LOKALE FORHANDLINGER I 2017 I mellomoppgjøret 2017 er det avtalt

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.16 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2017) Respondenter: 6434 (50 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016

Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Vår dato Vår referanse 29.11.2016 16/00857-17 Deres dato Deres referanse Se mottakertabell Saksbehandler: Ole Jomar Moen Ettersendelse av endelig agenda for Samarbeidsforum OEP 2016 Endelig agende for

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester

Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør av reisebyråtjenester Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Vår dato 4.1.2018 Deres dato Vår referanse 17/01468-3 Deres referanse Saksbehandler: Kristin Kahrik Til virksomheter som får Egencia Norway AS som leverandør

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/6301-1 11.12.2015 Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide forslag

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinstanser. Abelia. Akademikerne. Akershus fylkeskommune. Ansgar teologiske høgskole. Arbeids- og sosialdepartementet Høringsinstanser Abelia Akademikerne Akershus fylkeskommune Ansgar teologiske høgskole Arbeids- og sosialdepartementet Arbeidsgiverforeningen spekter Atferdssenteret Aust-agder fylkeskommune Barne- og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017

Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Veiledning til lokale forhandlinger i staten 2017 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 LOKALE FORHANDLINGER... 1 2.1 Forhandlingssteder... 1 2.2 Partsforhold... 1 2.3 Taushetsplikt... 1 2.4 Lokal lønnspolitikk...

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-50 02.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - Korrigert versjon Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1. juni

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017

Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 Se mottakertabell Vår dato 23.10.2017 Deres dato Vår referanse 17/00176-8 Deres referanse Saksbehandler: Ole Jomar Moen Påmelding til Samarbeidsforum OEP 2017 forvaltning og IKT (Difi) er forvaltnings-

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/930-03.05.2016 Høring - Vegtrafikkloven ny 43 b - Rett til å behandle personopplysninger politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre Samferdselsdepartementet

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/564-08.03.2016 Høyring - Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover som følgje av jernbanereforma Samferdselsdepartementet sender med dette på alminneleg

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning

Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning Vedlegg 1: Gjennomsnittlig årsverk per ansatt, sentral statsforvaltning... 4 Vedlegg 2: Tabeller etter departementsområder... 7 1.1 Arbeids- og sosialdepartementet... 7 1.2 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet...

Detaljer

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering.

Vedlagt oversendes brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til orientering. Statlige universiteter og høyskoler SIU NOKUT Deres ref Vår ref Dato 14/5056-03.02.2015 Orientering om resultat av forhandlinger om særavtale om fleksitid i staten Det vises til e-post av 16. oktober 2014

Detaljer

S T Y R E S A K # 26/16 STYREMØTET DEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016

S T Y R E S A K # 26/16 STYREMØTET DEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 S T Y R E S A K # 26/16 STYREMØTET DEN 20.09.16 Vedrørende: LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 Forslag til vedtak: 1. Det settes av en ramme på kr. 200.000 til forhandlinger for ledernivået under øverste leder.

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-28.04.2015 Delårsrapportering 1. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

1. Utbetalin avbasis elsertilbeboerei mottakakuttinnkvarterin - Omfang:4-5personer - Ønsketkompetanse:Fordelmednoeøkonomierfaring.

1. Utbetalin avbasis elsertilbeboerei mottakakuttinnkvarterin - Omfang:4-5personer - Ønsketkompetanse:Fordelmednoeøkonomierfaring. DETKONGELIGE JUSTIS-OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Seadresseliste Deres ref. Vårref. Dato 15/5074- AKDJ 04.12.2015 Innhentingav personell fra andre etatertil Utlendingsclirektoratet(UDI) Deøkteasylankomstene

Detaljer

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet

Lønnsstatistikk for 2013 per medlemsforening. Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet Lønnsstatistikk for per medlemsforening Informasjon til de tillitsvalgte i Juristforbundet 1 Lønn i Juristforbundets foreninger i statlig sektor Tabellen under viser gjennomsnittslønninger for og, samt

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer