Evaluering av budsjettfordelingsmodellen for de videregående skolene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av budsjettfordelingsmodellen for de videregående skolene"

Transkript

1 Evaluering av budsjettfordelingsmodellen for de videregående skolene Telemark fylkeskommune Prosjektteam: Kjetil Lie/Audun Thorstensen (TF), Hilde Vatnar/Gunleik Vøllestad (E&Y) 1

2 Innhold Hovedfunn/anbefalinger Bakgrunn for oppdraget/mandat/problemstillinger Tidsløp for evalueringen Om budsjettfordelingsmodellen Vår forståelse av budsjettfordelingsmodellen Effektberegninger (av 5 gitte alternativer) Spørreundersøkelsen Oppsummering/anbefalinger 2

3 Hovedfunn/anbefalinger Dagens budsjettfordelingsmodell er relativt robust for endringer. Endringer i forutsetningene på en eller flere parametere gir relativt moderate utslag i tildelingene til den enkelte skole. Fylkeskommunen bør vurdere om stordriftsfordeler (skalafordeler) skal inngå som en fordelingsfaktor på én eller flere av elementene i budsjettfordelingsmodellen. Her kan en se for seg å gradere elevsatsen til dekking av øvrige utgifter etter skolestørrelse (= antall elever). Skolestørrelse kan også benyttes som et tilleggselement i beregningen av grunnfinansieringen (som i dag er fullt ut basert på grad av kapasitetsutnyttelse). Fylkeskommunen bør vurdere om det er særskilte kostnadsdrivende forhold som per i dag ikke dekkes gjennom budsjettfordelingsmodellen, og som bør kompenseres gjennom en taps- og driftsulempekompensasjon og inntektsgaranti. De undervisningsrelaterte utgiftene per elev i modellen bør vektes nærmere landsgjennomsnittet ekskl. Oslo (=50 prosent i dagens modell), slik at denne komponenten ville utgjort en større andel av samlet bevilgning i modellen. Vi har i våre beregninger lagt til grunn 80 %. Økningen salderes mot budsjettposten for øvrige utgifter, som dermed reduseres tilsvarende for å holde seg innenfor en gitt totalramme. 3

4 Hovedfunn/anbefalinger (forts.) For å effektivisere arbeidet med modellen bør den teknisk justeres noe. Det er hensiktsmessig å ha inndata, beregninger og utdata i atskilte arkfaner. Vi sitter for øvrig igjen med et klart inntrykk av at modellen håndteres meget solid og ryddig fra økonomistaben. Det er vår generelle oppfatning at dagens budsjettfordelingsmodell framstår som robust. Like fullt mener vi dagens modell i liten grad tar høyde for at det er skalafordeler ved drift av videregående skoler, og at det i litt for stor grad benyttes flate satser til fordeling ved dekning av særlig faste kostnader. Som et ledd i evalueringsoppdraget har vi sett på mulige endringer i budsjettfordelingsmodellen. Vi skisserer 5 gitte endringsalternativer. Etter en samlet gjennomgang ber vi fylkeskommunen spesielt vurdere endringer tilsvarende summen av alternativene 2 og 3, eventuelt 2 og 4. Effektberegninger er vist på foil 43, der alt. 6 viser effektene for alternativene 2+3 og alt. 7 for alternativene

5 Bakgrunn for oppdraget Vedtak i Fylkestinget i Telemark fylkeskommune i sak om ny budsjettfordelingsmodell i videregående opplæring i Telemark : 1. Ny modell for ressursfordeling innafor vidaregåande opplæring skal gjelde frå skoleåret 2011/ Ressursramma vil bli vedteke i årleg Mål- og budsjettdokument. 3. Modellen skal evaluerast før prosessen med skoletilbodet for 2013/14 startar. Vedtak i hovedutvalg for kompetanse om justering av budsjettfordelingsmodellen, februar 2012: 1. Justeringane i budsjettfordelingsmodellen vert gjeldande frå skuleåret 2012/ Ikkje-retts elevar finansieras med same satsar som for ordinære elevar. 3. Grunnsummen blir knytt til kapasitetsutnyttinga i gruppene. I tillegg vurderes det et økt tilskott med få paralleller i studieforberedende utdanningsprogram for å kunne gi et tilstrekkelig programtilbud. 4. Eventuelle budsjettreduksjonar på dei vidaregåande skolane gjerast ved reduksjon i grunnsummen. Vedtak i Fylkestinget i Telemark fylkeskommune i sak om framtidig tilbudsstruktur i videregående opplæring i Telemark: Dagens budsjettfordelingsmodell skal ikkje vere avgrensande for vurdering av framtidas skuletilbod. Aktuelle endringar i modellen må vurderast fortløpande i arbeidet med saka. 5

6 Bakgrunn for oppdraget (forts.) «Budsjettfordeling til alle de videregående skolene foretas i same modell slik at modellen også utarbeider berekning for totalkostnaden på skoletilbodet. Alle tidlegare fordelingsbeløp (midlar til studiespesialisering med arbeidstrening/ kvardagslivstrening /tilrettelagt (tidlegare OIMG), særskilt tilrettelagt opplæring i ordinære grupper, gratis læremidlar, ekstraelevar i klassene og auka grupper) er inkludert i den nye modellen. I modellen er fordelinga delt i 5 områder: 1. En grunnsum basert på kapasitetsutnyttinga (oppfyllinga i gruppene) ved den einskilde skole. 2. Manuelt budsjettert husleige og energiutgifter 3. Elevsats for undervisningsrelaterte utgifter 4. Elevsats for andre utgifter (Løn og driftsutgifter til skoleforvaltning, støttetjenester, leiing o.a.) 5. Utgifter knytt til særskilt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning i ordinære grupper. Det er ønskelig at modellen evalueres for å se om intensjonen/mandatet er oppfylt: Gruppa skal legge frem en modell som skal være: Rettferdig Enkel Forutsigbar Etterprøvbar Skal omfatte all ressursfordeling knyttet til ordinær og spesielt tilrettelagt opplæringstilbud, samt ressursfordeling til skoleadministrasjon 6

7 Mandat - Evaluere modellens tekniske oppbygging - Brukererfaringer blant virksomhetslederne samt politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen - Forslag til justeringer basert på samlet evaluering - Forslag til mulige justeringer for å imøtekomme politisk vedtak: Dagens budsjettfordelingsmodell skal ikkje vere avgrensande for vurdering av framtidas skuletilbod. Aktuelle endringar i modellen må vurderast fortløpande i arbeidet med saka. Evalueringsoppdraget skal være overlevert oppdragsgiver senest fredag 5. oktober

8 Tidsløp for evalueringen # Aktivitet Uke 1 Oppstarts-/forankringsmøte 34 2 Dybdeintervju av representant fra skolefaglig team, leder i hovedutvalg for kompetanse og 4 utvalgte rektorer og administrative ledere på de videregående skolene Spørreundersøkelse rettet mot rektorer og administrative ledere ved de videregående skolene, skoleledere i fylkeskommunen (på fylkeshuset) og de politiske medlemmene i hovedutvalg for kompetanse ( sept.) 4 Foreløpig rapport 40 (1. okt.) 5 Endelig rapport 41 (9. okt.) 6 Oppsummeringsseminar 8

9 Gammel budsjettfordelingsmodell Hovedmotivet for den nye budsjettfordelingsmodell var at den gamle modellen var gått ut på dato. Den gamle modellen var svært komplisert og bygde på en lang rekke detaljerte særavtaler med lærere og lignende. I tillegg var disse særavtalene ikke oppdatert, slik at modellen ikke bygde på et riktig grunnlag. Inntakskontoret fordelte lærertimer basert på utdanningsprogram og type klasse. Lærertimene genererte budsjettmidler, men ble i neste runde gjenstand for budsjettkutt og gav derfor ikke «riktig» budsjettramme. Den gamle modellen gav for høye budsjettrammer til videregående skoler, noe som nødvendiggjorde nedskjæringer. Disse ble både skjønnsmessige, dels flate kutt og lite forutsigbare. Den gamle modellen var komplisert og tung. Det var vanskelig å beregne totalkostnaden i modellen. Den var i tillegg lite gjennomsiktig og etterprøvbar, bl.a. fordi det ble saldert med flate kutt sent i prosessen. 9

10 Budsjettfordelingsprosessen Skoletilbudet bestemmes Første inntak i mai Først utkast til budsjettfordeling utarbeides Skolene tilpasser ressursene (ansetter lærere) Endringer i elevtallet fram mot Endelig budsjett utarbeides og vedtas Skoletilbudsteamet i fylkeskommunen utarbeider forslag til skoletilbud for de videregående skolene. Dette blir politisk besluttet i desember året før inntak og ligger til grunn for søknader til videregående opplæring. Skoletilbudet er fordelt pr. undervisningsprogram pr. skole, og er basert på 3 inntak og én justering. Førsteinntaket skjer i mai, inntak nummer to skjer i juli og siste inntak er før skolestart i august. Driftsbudsjettet for det aktuelle skoleåret blir justert og er endelig for kalender-/budsjettåret ved elevtelling Budsjett for vårsemesteret av skoleåret er uansett ikke endelig før vedtak i Fylkestinget i desember. Driftsbudsjettet til de videregående skolene er basert på det vedtatte skoletilbudet. Inntakskontoret sender oversikt over elever med fordeling på videregående skole og utdanningsprogram. Disse opplysningene bli lagt inn i budsjettfordelingsmodellen som fordeler budsjettrammen til de videregående skolene Når førsteinntaket er ferdig blir rammene til de videregående skolene beregnet i budsjettfordelingsmodellen, og skolene får disse tilsendt. Det vil være bevegelse i elevmassen fra førsteinntak til elevtelling 1.10, og skolene tar høyde for dette basert på erfaringstall. 10

11 Skoleårsbudsjett vs. årsbudsjett Det går et prinsipielt skille mellom fylkeskommunens årsbudsjett basert på kalenderår og skolenes skoleår som går fra august ett kalenderår til juni etterfølgende kalenderår Generelt vil f.eks. det endelige årsbudsjettet for 2012 være lik 7/12 av skoleåret 2011/12 + diverse budsjettjusteringer gjennom kalender-/budsjettåret + 5/12 av skoleåret 2012/13. Den opprinnelige budsjettrammen for kalender-/budsjettåret 2013 vil generelt være lik den delen av skoleårsrammen for 2012/13 som gjelder 13 («indeksregulert» til 2013-kroner for antatt lønns- og prisvekst) x 12/7. Det innebærer at det utarbeides to konkrete budsjettfordelingsmodeller for det enkelte skoleåret, dvs. at det for f.eks. for skoleåret 2012/2013 beregnes en høstmodell 2012 og en vårmodell Årsaken til at det gjøres slik er at utgifter til husleie og energi generelt kan variere (over to budsjettår), samt at Kostra-satsene er basert på to ulike regnskapsår. Dette gjør det også utfordrende å etterprøve og sammenligne budsjettene for det enkelte skoleår mot faktiske regnskaper for den enkelte skole, da regnskapsrapporteringen gjøres på kalenderårsbasis. 11

12 Budsjettmodell: Ramme Ramme 2012: Ramme 2013: Korrigering Ansvar Ansvar FT 60/ Vgs Vgs Fagskolen Økt husleie TFK Søve internat&park Notodden vgs Bø avd. Seljord Elevnedgang Notodden landslinje Red. rett 5 til 4 år OIMG Sum Fagskolen Søve internat&park Bø avd. Seljord Notodden landslinje Rammekutt ( ) 1 årsverk fra ansvar 1 til ansvar Helårsvirkning kap Helårsvirkning kap. 3 Helårsvirkning kap. Sum Utgangspunktet for budsjettfordelingen er disponibel ramme til ansvar 2: videregående opplæring. Rammen fastsettes pr. budsjettår dvs pr. kalenderår og består av: Budsjett for sektoren i Telemark fylkeskommune Samlet budsjett for videregående skoler Budsjett for Fagskolen med tillegg av noen andre spesielle skoletilbud (Søve, Bø avd. Seljord v/internatet og Notodden landslinje) Rammen for neste budsjettår (2013) estimeres på grunnlag av rammen for forrige budsjettår (2012), konkrete politiske vedtak i perioden, antatt endring i elevtallet, samt eventuelle kutt i rammen. Modellen er et verktøy for å fordele en gitt totalramme, som vedtas politisk. Modellen baserer seg på typiske prinsipper for rammefinansiering av den enkelte skoles aktivitet. 12

13 Bruk av budsjettfordelingsmodellen Ett av hovedmålene som lå til grunn for utarbeidelsen av den nye modellen var at modellen skulle gi administrasjonen og politikerne et enkelt verktøy for å beregne kostnadene på skoletilbudet. For at modellen skal være et slikt verktøy, må det være mulig å beregne sektorens og skolenes kostnader på et tidlig tidspunkt. Hovedkostnadene i videregående skole er lønns- og personalkostnader, som utgjør ca % av de samlede kostnadene. Lønn er viktigste kostnadskomponenten både i de undervisningsrelaterte kostnadene (lærerlønn) og øvrige kostnader (lønn til ledelse, kontorpersonale, vaktmester, renholdere mv). Det er ikke lagt opp til at noen av de aktuelle budsjettfordelingspostene (undervisningsrelatere kostnader, øvrige kostnader og kapasitetsutnyttelse) i utgangspunktet skal tilsvare de underliggende kostnadene. Med beregning av kostnader for skoletilbudet var det ikke ment at den skulle gi fasiten på reelle kostnader - men vise hvor mye det totale skoletilbudet «koster» rent budsjettmessig, og være et fordelingsverktøy (basert på prinsippene for rammefinansiering) for planlegging av skoletilbudet innenfor gitte økonomiske rammer. 13

14 Bruk av budsjettfordelingsmodellen (forts.) Vesentlige deler av kostnadsbildet og kostnadsnivået blir lagt når undervisningstilbudet blir fastlagt og besluttet. Denne prosessen skjer fram mot nyttår året forut før det aktuelle skoleåret. Hittil er ikke modellen benyttet i denne fasen slik intensjonen var. Etter at første opptak er gjennomført er i hovedsak de aktuelle undervisningsprogrammer og antall klasser bestemt, og skolene ansetter de lærere som er nødvendige. Kostnadsnivået knyttet til undervisningsrelaterte kostnader er dermed i hovedsak fastlagt Øvrige kostnader er faste og er bestemt fra før Skoletilbudsteamet som fastlegger undervisningstilbudet bruker ikke modellen for å beregne kostnadene når tilbudet legges. Årsakene til det er flere Det er vanskelig å estimere kostnadene (budsjettfordelingen) fordi man ikke vet hvor mange elever som vil være på hvert undervisningsprogram Teamet trenger å se effektene (de økonomiske konsekvensene) av alternative forslag. For skoletilbudsteamet genereres ikke de budsjettmessige kostnadene av klasser men av elever. Skoletilbudsteamet skal i praksis ikke trenge å tenke på hva en klasse koster, men fordelingen av elever og bruke dette i modellen for å finne det budsjettmessige kostnadsnivået. Skolene tar seg av hvordan de skal organisere det i klasser innenfor ramma. Det opprettes kun hele klasser (som fastsetter kostnadene) mens skolens budsjettramme avhenger av antall elever i disse klassene. Dette er slik det praktiseres - men egentlig hadde man ikke trengt å fordele i klasser, kun på utdanningsprogramnivå. Tidligere kunne teamet forhandle med skolene om sammensetningen av tilbud/klasser, og midlene fulgte med det de ble enige om; nå regner skolene selv på om det vil lønne seg for dem. Det er imidlertid viktig å presisere at en av intensjonene med den nye modellen var å redusere bruken av skjønn i lys av slike «forhandlingsløsninger», og at det uansett ikke er opp til skolene selv å bestemme hvilket tilbud de vil gi. 14

15 Bruk av budsjettfordelingsmodellen (forts. 2) Økonomienheten utarbeider første utkast til budsjettfordelingsmodell etter første inntak og sender det til skolene Det blir endringer i elevtallet i mange undervisningsprogrammer pga endringer i 2. og 3. inntak og frafall fram mot endelig telledato den Skolene skal kunne vurdere sannsynlig elevutvikling i de ulike undervisningsprogrammene fram mot endelig telledato på grunnlag av erfaringstall. Skoleledelsen har god innsikt i hvordan budsjettfordelingsmodellen virker, og skal relativt enkelt kunne beregne hvor store budsjettmidler de vil få på grunnlag av: de fastlagte undervisningsprogrammene og antall klasser antall søkere på de ulike undervisningsprogrammene, og historiske erfaringstall mht. endringer/frafall fram mot endelig telledato. 15

16 Bruk av budsjettfordelingsmodellen (forts. 3) Når førsteinntaket er ferdig, sendes resultatet (rammene) til skolene, sammen med et budsjettverktøy for den enkelte skole. Budsjettverktøyet skal sette skolen i stand til å planlegge og budsjettere sin aktivitet og sine kostnader basert de den rammen som inntakt gir. Budsjettverktøyet omfatter og inneholder, i tillegg til oversikt over foreløpig ramme, følgende: Oversikt over skoletilbudet (antall klasser, antall elever og elevsats innen hvert undervisningsprogram) Oversikt over stillingsbudsjett (lærere og øvrig personell) Modell for beregning av lærerressurser Modell for beregning av driftsbudsjett for skoleåret I denne er noen poster allerede lagt inn (Energiutgifter, utgifter til husleie, samt momskompensasjon). 16

17 Andre intensjoner/virkninger ved bruk av modellen Et uttalt mål med den nye modellen var at den skulle utarbeides på en slik måte at den kunne være et verktøy til å beregne ulike alternative skoletilbud gitt framtidige elevtallsprognoser dvs. at budsjettene til den enkelte skole automatisk endres når antall elever endres. Ved inntak/legging av skoletilbudet trenger ikke inntakskontoret å ta hensyn til klassekostnadene. De skal kunne bruke modellen for å kunne beregne totalkostnadene ved skoletilbudet (og ikke den enkelte skoles budsjettrammer) - samt generelt å sørge for så fulle klasser som mulig slik at ressursene utnyttes effektivt og skolene ikke tynes. 17

18 Vår modellforståelse Dagens modell er sammensatt av flere elementer: Modellen omfatter alle elementer som inngår i videregående opplæring og alle tilhørende kostnader. I bunnen ligger en grunnfinansiering til hver skole som blir gradert ut fra kapasitetsutnyttelse. Hovedkomponenten går til dekking av undervisningsrelaterte utgifter beregnet med bakgrunn i nasjonale gjennomsnittssatser ifølge KOSTRA-data og gjennomsnittet for Telemark (vektet 50/50). Videre består dagens modell av en sats for øvrige utgifter til vaktmestertjenester, renhold og øvrige administrative og tekniske tjenester. Denne satsen er et gitt beløp per elev, dvs. uavhengig av skolestørrelse. I tillegg består modellen av fire komponenter som fastsettes «eksternt» (postene for husleie til TFK Eiendom, husleie til andre (netto), energiutgifter (netto) samt budsjettmidler for særskilt tilrettelegging i ordinære grupper). 18

19 Hovedfordeling Disse tre budsjettpostene inngår i og bestemmes av metodikken i budsjettfordelingsmodellen Disse fire budsjettpostene fastlegges eksternt det vil si at disse beløpene legges inn som gitte «parametre» i modellen. 19

20 Hovedprinsipper for modellen A. Følgende poster er den egentlige, kriteriebaserte budsjettfordelingsmodellen: 1. Undervisningsrelaterte utgifter, som består av antall elever (på hvert av de aktuelle utdanningsprogram) og gjennomsnittlig KOSTRA-sats for hvert program tillagt helårsvirkningen av lønnsrelaterte utgifter for Øvrige utgifter, som beregnes til 50 % av faktiske utgifter for foregående regnskapsår, tillagt helårsvirkningen av lønnsrelaterte utgifter for etterfølgende år, fordelt på forventet antall elever (=samme sats for alle skoler). 3. Kapasitetsutnyttelse, som beregnes på grunnlag av faste beløp for grad av kapasitetsutnyttelse (beregnet som forholdet mellom antall elever og antall elevplasser for hver skole). B. Disse postene tas dermed som gitt i modellen, dvs. at beløpsstørrelsene ikke bestemmes i selve budsjettfordelingsmodellen: 1. Husleie til TFK Eiendom (som besluttes av TFK Eiendom), 2. Husleie til andre ( som er basert på inngåtte leieavtaler), 3. Energiutgifter (beregnet som gjennomsnittet av utgiftene for siste to regnskapsår) 4. Utgifter til særskilt tilrettelegging i ordinære grupper (som er fastsatt av AUT) 20

21 1. Undervisningsrelaterte kostnader Elevsatsene omfatter alle direkte undervisningsrelaterte utgifter pr utdanningsprogram, fordelt pr. elev, basert på KOSTRA-tallene for 2011 for Telemark og landsgjennomsnittet eksklusive Oslo. Elevsatsene for er basert på KOSTRA-data for regnskapsåret 2011 med tillegg av et beløp som beregnes på grunnlag av reell lønnsøkning fordelt på hver elev. Elevsatsene for multifunksjonshemmede, autister mv er basert på historiske erfaringstall, som blir KPI-justert årlig. Disse satsene justeres da heller ikke som et ledd i den ordinære modellen. 21

22 Undervisningsrelaterte kostnader Tallene for Telemark ligger gjennomgående godt under landsgjennomsnittet for undervisningsrelaterte kostnader pr. elev for alle utdanningsprogrammene For 2011 ligger tallene for Telemark i gjennomsnitt 9,6 % lavere enn lands-gjennomsnittet, når en ser bort fra Oslo. For videregående opplæring samlet (inkl. utgifter utenom KOSTRA-data for det enkelte utdanningsprogram) er situasjonen imidlertid noe annerledes. Det er igjen viktig å få fram at modellen er en helhetlig modell som baserer seg på typiske prinsipper for rammefinansiering av den enkelte skoles aktivitet (slik at i utgangspunktet et «overskudd» på elevsatsen gir f.eks. motsatt et «underskudd» på øvrige utgifter). To isolerte effekter av Telemarks lavere undervisningsrelaterte utgifter: Når skolenes faktiske undervisningsrelaterte kostnader er lavere enn den tilsvarende budsjetterte inntekten skolene får, gir dette i utgangspunktet et overskudd til skolen. Dersom reduserte budsjetter fører til at skolene kutter kostnader til undervisningsrelatere aktiviteter, vil KOSTRAsatsene for Telemark reduseres sammenlignet med andre fylkeskommuner, og vil føre til reduserte fremtidige budsjettoverføringer. (forts.) 22

23 Undervisningsrelaterte kostnader (forts. 2) To undervisningsprogram hvor Telemark nå ligger spesielt lavt sammenlignet med landsgjennomsnittet, er studiespesialiserende og elektrofag. I disse to undervisningsprogrammene viser KOSTRA-tallene at kostnadsutviklingen i Telemark har vært tilnærmet flat i perioden , mens den har økt i resten av landet. *) ØSB=Østlandssamarbeidet 23

24 2. Andre kostnader Budsjettelementet for dekning av øvrige utgifter beregnes slik: Samlede utgifter for funksjonene for forrige regnskapsår, eksklusive kostnader til husleie og energi fordelt på forventet antall elever, som gir en kostnad pr elev I 2011 beløp disse utgiftene seg til NOK Reell kostnad for lønnsøkning, omregnet til årskostnad, fordelt per elev Elevsatsen (budsjettdekningen) fastsettes som 50 % av anslått kostnad pr. elev. Dette betyr at budsjettildelingen bare dekker 50 % av skolenes faktiske kostnader; øvrig budsjettdekning må da komme fra de andre budsjettpostene (overskudd på de undervisningsrelaterte kostnadene og/eller kapasitetskompensasjonen). 24

25 3. Grunnfinansiering basert på kapasitetsutnyttelse Denne posten var det første år betegnet som grunnfinansiering, og ble fastsatt til 2,5 mill. kr til skoler i Grenland og 5,5 mill. til øvrige skoler. I etterfølgende budsjettår ble dette endret; både satsene og modellen ble endret ved at det ble lagt inn en kapasitetsutnyttelsesfaktor Kapasitetsutnyttelsen beregnes som forholdet mellom faktisk antall elever (eksklusive særskiltelever) og antall elevplasser. Det er da tatt hensyn til at klasser i yrkesfag med mindre enn 10 elever regnes som minimum 10 elever. Kapasitetsutnyttelsen skal kompensere for at skoler med lav oppfylling i klassene får lavere tildelt budsjett per klasse enn de med fulle klasser. På denne måten ivaretas også små distriktsskoler siden dette er hovedutfordringen for disse. Utkantstrøkene har høyere indirekte (øvrige) kostnader pr elev og for at det er et mindre antall elever i hver klasse enn kapasiteten tilsier. 25

26 B. «Eksternt» gitte budsjettfordelingsposter 1. Husleie til TFK Eiendom* 2. Husleie til andre* 3. Energiutgifter* 4. Utgifter til særskilt tilrettelegging i ordinære grupper *Fordelingen fastsettes av hhv. TFK Eiendom, inngåtte leieavtaler og en beregning av gjennomsnittlige energiutgifter for siste to regnskapsår) 26

27 4. Utgifter til særskilt tilrettelagt opplæring i ordinære klasser Midlene til særskilt tilrettelagt opplæring i ordinære klasser bestemmes av AUT (Arbeidsutvalget for T-ledere) etter en særskilt modell. Det beløpet som framkommer her, legges uavkortet inn i hovedfordelingen, og kommer inn som data på samme måte som kostnader til energi og husleie. Budsjettposten er med for å gjøre budsjettfordelingen fullstendig. 27

28 Økonomiske sammenhenger i modellen 1) Elevsatsen til dekning av undervisningsrelaterte kostnader ligger i gjennomsnitt ca 9,6 % over KOSTRA-kostnadene for Telemark. Dette gir et beregnet overskudd for skolene på ca 41 mill. kr 2) Når godtgjørelsen for kapasitetsutnyttelse (51 mill. kr) er lavere enn 50 % av øvrige kostnader (som er ca 85 mill. kr), må dette merforbruket dekkes gjennom overskudd på undervisnings-relaterte kostnader. Budsjettposten til dekning av øvrige utgifter (som representerer 50 % av kostnadene) og posten for kapasitetsutnyttelse skal i utgangspunktet dekke øvrige kostnader (unntatt husleie og energi). Siden den fastsatte komponenten for kapasitetsutnyttelse ligger vesentlig lavere enn 50 % av øvrige kostnader, vil disse to postene i sum aldri dekke faktiske kostnader. Budsjettpostene til husleie og energi dekker skolenes kostnader. Det er da forutsatt at budsjettposten til dekning av særskilt tilrettelegging i ordinære grupper dekker både undervisningsrelaterte kostnader og øvrige kostnader til denne gruppen. Det foreligger ingen beregning på dette. Men fordelingsmetoden skal uansett ikke være et budsjettoppsett for hvordan kostnadene reelt vil påløpe for de ulike «utgiftsgruppene» (komponentene) kun et fordelingsverktøy for en gitt totalramme. 28

29 Økonomiske sammenhenger i modellen (forts.) Noen budsjettposter er som nevnt tatt ut og behandlet særskilt, slik at modellen i hovedsak fordeler et gjenværende tilgjengelig rammebeløp til dekning av (i) undervisningsrelaterte utgifter og (ii) øvrige utgifter. Når summen av budsjettpostene til undervisningsrelaterte utgifter, øvrige utgifter og kapasitetsutnyttelse er høyere enn tilgjengelig rammebeløp, skjer budsjettkuttene i kapasitetsutnyttelsesbeløpet. Når et totalt kapasitetsutnyttelsesbeløpet endres, vil beløpssatsene i kapasitetsutnyttelsen ikke være endelig bestemt; de må justeres for å få totalbudsjettet til å samsvare med budsjettrammen. Det betyr at alle beløpsgrensene (terskelverdiene) må justeres, slik at det kapasitetsutnyttelsesbeløp som den enkelte skole får reduseres. 29

30 Endringsalternativer med effektberegninger Som et ledd i evalueringsoppdraget har vi sett på mulige endringer i budsjettfordelingsmodellen. Endringsalternativene bygger på følgende forutsetninger: Totalrammen for budsjettfordelingsmodellen er uendret. Endringene skal være uavhengige av fremtidig struktur på skoletilbudet i Telemark. Modellen skal være et helhetlig godt verktøy for budsjettfordeling basert på prinsipper og kriterier for rammefinansiering. Utgangspunktet for de enkelte endringsalternativene har vært følgende: Informasjon framkommet under flere intervjuer med administrasjonen (herunder økonomirådgivere), politisk ledelse, representanter for et bredt sammensatt utvalg av ulike typer videregående skoler i Telemark, i tillegg til intervju av en tillitsvalgt. Endringsalternativene baserer seg også på funn som er avdekket gjennom en spørreundersøkelse rettet mot samtlige rektorer og administrative ledere ved de videregående skolene, i tillegg til skoletilbudsteamet i fylkeskommunen og de politisk valgte medlemmene i hovedutvalg for kompetanse. Endringsalternativene bygger ellers på vårt beste faglige skjønn. 30

31 Endringsalternativer - presentasjon Våre endringsalternativer gjelder utelukkende endringer på de tre budsjettpostene: Kapasitetsutnyttelse Undervisningsrelaterte utgifter Øvrige utgifter Før vi viser konkrete effekter av de ulike endringsalternativene vil vi presentere innholdet i de ulike alternativene. 31

32 Om alternativ 1 Endringsalternativ 1: Gradering av øvrige utgifter basert på antall elevplasser. Vi har tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig skolestørrelse som ifølge våre beregninger var på 517 elever (ved førsteinntaket i mai 2012). Dette nivået (intervallet elever) gis en verdi tilsvarende dagens sats for dekning av øvrige utgifter ( kr pr. elev). Graderingen ellers er som følger: elever (lik sats ) elever (lik sats ) elever (lik sats ) elever (lik sats ) mer enn 700 elever (lik sats ) Begrunnelse Dette alternativet bygger på en antagelse om at kostnadene ved den enkelte skole og som i utgangspunktet er ment å dekkes av posten øvrige utgifter (= aktiviteter utover undervisningsaktiviteten), vil være gjenstand for en viss grad av skalafordeler - dvs. avtagende grensekostnad der enhetskostnadene blir lavere i takt med at skolene blir større i antall elever. Motsatt har flere av de større skolene i Telemark i dag drift av flere skoleanlegg, som i noen grad vil utligne disse stordriftsfordelene. Vi er imidlertid av den oppfatning at disse komponentene bør håndteres separat, siden de etter vår oppfatning ikke har noen direkte sammenheng med hverandre. Videre underbygges dette av at budsjettfordelingsmodellen ikke skal være avgrensende for vurderingen av framtidens skoletilbud, dvs. skalafordeler bør etter vår oppfatning vurderes uavhengig av at noen av de større skolene pt. driver skoleanlegg på flere lokasjoner. 32

33 Effekt av endringsalternativ 1 Intervaller og budsjettsatser Endringen gjøres innenfor dagens totalramme på øvrige utgifter. Vi har i forslaget ikke lagt opp til store endringer (i satsdifferensieringen) for å unngå for stor utgiftsdekning mot de mindre skolene, siden det antas at skalafordelene tross alt vil være relativt moderate på dette feltet. 33

34 Om alternativ 2 Endringsalternativ 2: Samlet budsjett for øvrige utgifter reduseres med 10 % (=ca. 8,5 mill. kr). Tilsvarende beløp reserveres som midler til en «pott» til driftsulempekompensasjon og tapskompensasjon/inntektsgaranti. Gradering av øvrige utgifter som i alternativ 1. Tapskompensasjonen/inntektsgarantien skal bidra til å sikre at budsjettildelingene fra et år til det neste for den enkelte skole ikke sakker akterut med mer enn en gitt grense sammenlignet med den relative endringen i samlet tildeling for alle skolene. Tapskompensasjon knyttet til selve systemomleggingen dvs. at høsten 2013 (basert på endelige tall per ) sammenholdes rammetildelingen for skoleåret 2013/14 ved ny modell med gammel modell (for en gitt, samlet ramme). Skoler med minimum 1 % reduksjon er så ment å få kompensert helt eller delvis overskytende Inntektsgarantitilskudd for årene deretter ved at det i utgangspunktet gis garanti og «full dekning» til skoler som får beregnet minimum 3 %-poeng lavere vekst (alternativt sterkere reduksjon) i samlet budsjettramme per elev fra et skoleår til et annet sammenlignet med relativ endring i rammebevilgningen per elev for alle skolene Driftsulempekompensasjon skal kompensere kostnadsulemper ved å drive mer enn et skoleanlegg som per i dag er tilfelle for 4 av de videregående skolene i Telemark. Fordelingen til øvrige utgifter i budsjettfordelingsmodellen tar ikke høyde for at noen skoler har høyere kostnader på dette området som følge at det må driftes to skoleanlegg. Etter vår oppfatning bør disse elementer skilles fra stordriftsfordeler, jf. begrunnelsen under alt. 1. Vi ser for oss at opp mot 1/3 av den totale avsetningen på 10 % av øvrige utgifter bør «øremerkes» en gitt fordeling til de skolene som driver flere skoleanlegg. Fordelingen bør her i stor grad basere seg på kriteriene: Avstand mellom skoleanleggene Størrelsen på skolene og skoleanleggene 34

35 Effekt av endringsalternativ 2 (ekskl. «tilbakeføring» av kompensasjonsbeløp*) *): Se side 43 for (netto-)effekt hvor også ulempekompensasjon og tapsgaranti er inkludert. Intervaller og budsjettsatser Samlet budsjett for øvrige utgifter reduseres med 10 %, for øvrig fordeles denne budsjettposten etter samme intervall som i alternativ 1 35

36 Om alternativ 3 Endringsalternativ 3: Elevsatsen for undervisningsrelaterte kostnader beregnes som veid gjennomsnitt av KOSTRA-sats for Telemark og landsgjennomsnitt, eksklusive Oslo, med vekt 20 % på Telemark og 80 % på landsgjennomsnittet. Økningen i budsjettposten salderes mot budsjettposten for øvrige utgifter - som da reduseres tilsvarende siden alle endringer må tilpasses en gitt totalramme. Telemark ligger som vist under landsgjennomsnittet (ekskl. Oslo) på samtlige utdanningsprogram. Med denne endringen vil en i større grad dekke undervisningsrelaterte utgifter på linje med landet for øvrig. Dette vil innebære en vridning i retning av mer stykkprisfinansiering basert på forskjeller i kostnader ved de ulike studieprogrammene. Antall elever (klasser) er å anse som den fremste kostnadsdriveren ved videregående utdanning. Gjennom dette forslaget blir de tilhørende undervisningsrelaterte utgiftene også vektet opp i budsjettfordelingsmodellen totalt sett. I gjennomførte intervjuer og spørreundersøkelse har det også framkommet et klart ønske om at en større del av de undervisningsrelaterte utgiftene burde beregnes ut fra landsgjennomsnittet og ikke mot Telemarksgjennomsnittet slik som i dag. 36

37 Effekt av endringsalternativ 3 Redusert budsjett øvrige utgifter Økningen i budsjettposten salderes mot budsjettposten for øvrige utgifter, som reduseres tilsvarende. 37

38 Om alternativ 4 Endringsalternativ 4: Posten som går til kapasitetsutnyttelse deles i to like store deler. Den ene delen [ 1 ] er uforandret mellom skolene, men med halverte beløp. Den andre delen [ 2 ] fordeles etter skolestørrelse og de samme intervallgrensene som i alternativ1 og 2. Endringene gjøres innenfor totalrammen til dagens fordeling etter kapasitetsutnyttelse (= 51 mill kr). Vi foreslår her en oppdeling av dette tildelingskriteriet, slik at også skolestørrelse (antall elever) gis effekt. Dette for å kompensere smådriftsulempene ved å drive mindre skoler siden det er rimelig å anta at også små skoler må ha et minimumsnivå av administrasjon og andre merkantile fellestjenester. 38

39 Effekt av endringsalternativ

40 Om alternativ 5 Endringsalternativ 5: Posten som går til kapasitetsutnyttelse økes med 20 % og deles i to like store deler. Dette alternativet bygger på alternativ 4, men der del [ 1 ] økes med 40 % og del [ 2 ] står uforandret. Økningen på totalt 20 % salderes mot en tilsvarende reduksjon av fordelingen til dekning av øvrige utgifter. Endringen fra alternativ 4 med en økning på 20 % på bekostning av øvrige utgifter, begrunnes med at en del av kostnadene som dekkes gjennom øvrige utgifter (f.eks. vaktmestertjenester, administrativ ledelse) i noe større grad kan ses på som elevtalluavhengige kostnader. Dvs. kostnadene vil i større utstrekning enn det den opprinnelige budsjettfordelingsmodellen tar høyde for, påløpe uavhengig av antall elever. Men fortsatt vil en vesentlig del av de øvrige utgiftene være elevtallavhengig. Slik sett er det etter vår oppfatning riktig at en stor del av øvrige utgifter fortsatt dekkes ut fra elevantall med en sats per elev, mens noe av utgiftsdekningen gjøres mer uavhengig av elevtall. 40

41 Effekt av endringsalternativ 5 Budsjettposten til øvrige utgifter reduseres tilsvarende 41

42 Oppsummering effektberegninger (kr) Alt 6 %- endring (sum budsjett) Alt 7 %- endring (sum budsjett) Skole Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 (=2+3) Alt 7 (=2+4) Kragerø ,9 % -0,3 % Bamble ,0 % 1,8 % Croftholmen ,1 % 1,5 % Porsgrunn ,2 % -2,5 % Skogmo ,6 % -2,1 % Hjalmar ,7 % -1,5 % Skien ,1 % -2,8 % Søve ,2 % 1,5 % Lunde ,5 % 0,1 % Bø ,6 % -1,1 % Notodden ,4 % -1,2 % Vest-Telemark ,1 % -0,6 % Rjukan ,1 % -0,6 % Sum (avrundet) ,2 % -1,2 % Reserverte midler* ,2 % 1,2 % Sum ,0 % 0,0 % *Avsatte midler til ulempekompensasjon og tapskompensasjon/inntektsgaranti (=10 % av komponenten for øvrige utgifter) 42

43 Oppsummering effektberegninger (inkl. effekt av både driftsulempe- og tapskompensasjon) Driftsulempekompensasjon* Tapskompensasjon** Sum %-endring (sum budsjett) Skole Alt 6 Alt 7 Alt 6 Alt 7 Alt 6 Alt 7 Kragerø ,9 % -0,3 % Bamble ,0 % 1,8 % Croftholmen ,1 % 1,5 % Porsgrunn ,0 % -1,0 % Skogmo ,0 % -1,0 % Hjalmar ,8 % -0,7 % Skien ,0 % -1,0 % Søve ,2 % 1,5 % Lunde ,5 % 0,1 % Bø ,5 % 0,9 % Notodden ,0 % -1,0 % Vest-Telemark ,1 % -0,6 % Rjukan ,1 % -0,6 % Sum (avrundet) ,6 % -0,4 % Avsatt grunnsum*** ,6 % 0,4 % Sum ,0 % 0,0 % *): Ca. 1/3 = 2,8 mill. kr av avsetningen er her satt som samlet ramme for driftsulempekompensasjonen. Vi har så beregningsteknisk fordelt denne med størst andel (= 33 %) på Bø VGS pga. størst avstand mellom lokasjonene, mens gjenværende del er fordelt likt mellom de tre øvrige aktuelle. **): Beregnet etter prinsippene og kriteriene som er omtalt på foil 34. I beregningsgrunnlaget for tapskompensasjonen inngår driftsulempekompensasjonen, dvs. er medregnet i den aktuelle skoles budsjettramme før tapsgarantien er beregnet for å unngå en slags dobbelkompensasjon. ***): Overskytende beløp er i utgangspunktet ment fordelt proporsjonalt etter grunnsummens størrelse (basert på grad av kapasitetsutnyttelse). 43

44 Oppsummering effektberegninger Som det framgår av alternativene 1 til 5 er det relativt moderate effekter på tildelingen til den enkelte skole om en forandrer på en eller flere av parameterne i budsjettfordelingsmodellen. Dette kan gi grunnlag for å hevde at dagens budsjettfordelingsmodell framstår som robust. Like fullt mener vi dagens modell i liten grad tar høyde for at det er skalafordeler ved drift av videregående skoler, og at det i litt for stor grad benyttes flate satser til fordeling ved dekning av særlig faste kostnader. Etter en samlet vurdering heller vi i retning av det gjøres endringer i modellen i tråd med endringsalternativene 2 og 3, eventuelt alternativene 2 og 4. 44

45 Sammenhenger i budsjettfordelingsmodellen Figuren viser de sentrale elementene og sammenhengene i budsjettfordelingsmodellen. For å effektivisere arbeidet med modellen og redusere feilkilder bør modellen justeres noe: Det er hensiktsmessig å ha inndata, beregninger og utdata i atskilte arkfaner. 45

46 Spørreundersøkelsen Som en del av evalueringsarbeidet er det gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot rektorer og administrative ledere ved de videregående skolene, skoleledere i fylkeskommunen (på fylkeshuset) og de politiske medlemmene i hovedutvalg for kompetanse. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av det elektroniske spørreskjemaverktøyet SurveyXact. Utvalget bestod av i alt 40 respondenter. Blant disse var det 28 som svarte på undersøkelsen, og 12 som ikke svarte, det vil si en svarprosent på 70. Dette vurderes som en tilfredsstillende svarandel. Alt i alt viser spørreundersøkelsen at et flertall av respondentene heller i retning av å være positive til dagens budsjettfordelingsmodell (=gjennomsnitt 3,7 på en skala fra 1-6). Generelt er politikere og ledere i fylkeskommunen mest positive til dagens budsjettfordelingsmodell. Halvparten av respondentene som har svart mener at kapasitetsutnyttelse best ivaretar skolenes behov for grunnfinansiering (=dagens modell). 76 prosent av respondentene som har svart foretrekker at elevtall pr legges til grunn for endelig finansiering (=dagens modell). 46

47 Følgebrev - spørreundersøkelsen På oppdrag fra fylkeskommunen gjennomfører - i samarbeid med Ernst & Young lokalt, en evaluering av modellen som brukes for å fordele budsjettmidler til de videregående skolene i fylket. Som en del av evalueringsarbeidet gjennomføres nå en spørreundersøkelse rettet mot rektorer og administrative ledere ved de videregående skolene, skoleledere i fylkeskommunen (på fylkeshuset) og de politiske medlemmene i hovedutvalg for kompetanse. Det vil ta ca minutter å svare på spørreundersøkelsen. Svarene behandles konfidensielt. Svarfrist: Fredag 21. september kl 15. (Endelig svarfrist satt til mandag 24 september kl 15) Klikk her: Link På forhånd mange takk for at du tok deg tid til å svare på undersøkelsen! Med vennlig hilsen Audun Thorstensen, Tlf:

48 Innledning Din bakgrunn/funksjon: Svar Utvalg Svarandel Rektor ,9 % Administrativ leder videregående skole ,6 % Leder i fylkeskommunen (fylkeshuset) ,3 % Politiker ,5 % Sum ,0 % Hvordan vil du vurdere din kjennskap til budsjettfordelingsmodellen? (1= svært dårlig og 6=svært god) Gjennomsnitt. Politikere og ledere FK 4,43 Rektorer og adm ledere 5,52 Alle 5,25 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 48

49 Hoveddel Dagens budsjettfordelingsmodell legger til grunn kapasitetsutnyttelse ved tildeling av en grunnsum til finansiering av drift. Alternativet kan være ikke å basere seg på grad av kapasitetsutnyttelse - ved enten å ha et fast grunnbeløp eller et grunnbeløp fordelt etter antall klasser ved skolen. Hvilket alternativ mener du best ivaretar skolenes behov for grunnfinansiering? (N: alle) Grunnbeløp etter antall klasser 29,2 % Fast grunnbeløp 20,8 % Kapasitetsutnyttelse (=dagens modell) 50,0 % Alle Rektorer og adm ledere Politikere og ledere FK Hvilket alternativ mener du best ivaretar skolenes behov for grunnfinansiering? Kapasitetsutnyttelse (=dagens modell) 50% (N=12/24) 44,4% (N=8/18) 66,7% (N=4/6) 49

50 Hoveddel forts. I dagens budsjettfordelingsmodell legges elevtallet til grunn for endelig finansiering. Alternativt kan budsjettrammen for et skoleår justeres med bakgrunn i nye, oppdaterte elevtall ved flere telletidspunkter gjennom året (f.eks. per og 01.05). Hvilket alternativ ville du foretrekke? (N: alle) Minimum tre telletidspunkter gjennom året 0,0 % To telletidspunkter gjennom året ( et annet) 24,0 % Telledato (=dagens modell) 76,0 % Alle Rektorer og adm ledere Politikere og ledere FK Hvilket alternativ ville du foretrekke? Telledato (=dagens modell) 76 % (N=19/25) 90 % (N=18/20) 20 % (N=1/5) 50

51 Hoveddel forts. Hvordan vil du vurdere følgende: (1=helt uenig og 6=helt enig) Gjennomsnitt. N: alle Dagens modell gir tilstrekkelig forutsigbare rammer. 3,48 Dagens modell tar tilstrekkelig hensyn til utgifter i forbindelse med inntak på særskilt grunnlag. 2,52 Øvrige utgifter dekkes bare etter antall elever (dvs. med samme sats per elev), slik at stordriftsfordeler blir overkompensert. 2,88 Skolens areal burde vært et fordelingskriterium for dekking av øvrige utgifter. 2,80 Budsjettfordelingsmodellen burde i større grad vektlagt antall klasser som den største kostnadsdriveren og ikke antall elever. 3,96 Egengenererte inntekter (f.eks. ved kursvirksomhet og ressurssenter) bør helt eller delvis hensyntas i modellen, som ikke blir gjort i dagens modellopplegg. 3,24 Det er rettferdig at den enkelte skole får beholde overskuddet, men må dekke inn underskuddet som i dagens modell. 5,40 De undervisningsrelaterte utgiftene per elev i modellen burde ha vært vektet nærmere landsgjennomsnittet ekskl. Oslo (=50 prosent i dagens modell), og i utgangspunktet dermed utgjort en større andel av samlet bevilgning i modellen. 4,61 En andel av samlet ramme burde vært fordelt også etter et kvalitetskriteriesett (f.eks. eksamensresultat for avgangselever, andel gjennomføring). 2,04 For å ta høyde for særskilte lokale forhold ved de enkelte skolene, burde det vært avsatt en pott med midler "sentralt" - innenfor den gitte rammen, som rektorene kunne søkt på gjennom året. 3,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 51

52 Hoveddel forts. Rektorer og adm ledere Gjennomsnitt. Politikere og ledere FK Hvordan vil du vurdere følgende (1=helt uenig og 6=helt enig): Alle For å ta høyde for særskilte lokale forhold ved de enkelte skolene, burde det vært avsatt en pott med midler "sentralt" - innenfor den gitte rammen, som rektorene kunne søkt på gjennom året. 3,00 3,00 3,00 En andel av samlet ramme burde vært fordelt også etter et kvalitetskriteriesett (f.eks. eksamensresultat for avgangselever, andel gjennomføring). 2,04 1,45 4,40 De undervisningsrelaterte utgiftene per elev i modellen burde ha vært vektet nærmere landsgjennomsnittet ekskl. Oslo (=50 prosent i dagens modell), og i utgangspunktet dermed utgjort en større andel av samlet bevilgning i modellen. 4,61 4,89 3,60 Det er rettferdig at den enkelte skole får beholde overskuddet, men må dekke inn underskuddet som i dagens modell. 5,40 5,70 4,20 Egengenererte inntekter (f.eks. ved kursvirksomhet og ressurssenter) bør helt eller delvis hensyntas i modellen, som ikke blir gjort i dagens modellopplegg. 3,24 3,40 2,60 Budsjettfordelingsmodellen burde i større grad vektlagt antall klasser som den største kostnadsdriveren og ikke antall elever. 3,96 4,26 2,50 Skolens areal burde vært et fordelingskriterium for dekking av øvrige utgifter. 2,80 2,75 3,00 Øvrige utgifter dekkes bare etter antall elever (dvs. med samme sats per elev), slik at stordriftsfordeler blir overkompensert. 2,88 3,00 2,40 Dagens modell tar tilstrekkelig hensyn til utgifter i forbindelse med inntak på særskilt grunnlag. 2,52 2,30 4,00 Dagens modell gir tilstrekkelig forutsigbare rammer. 3,48 3,45 3,60 52

53 Hoveddel forts. Alt i alt, hvordan vil du vurdere følgende dagens budsjettfordelingsmodell: (1=svært misfornøyd og 6=svært fornøyd) Gjennomsnitt. Politikere og ledere FK 3,83 Rektorer og adm ledere 3,70 Alle 3,73 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 3,50 53

54 Oppsummering/anbefalinger Dagens budsjettfordelingsmodell tar ikke høyde for at det foreligger stordriftsfordeler ved drift av skoleanlegg. På bakgrunn av dette anbefaler vi at det innføres en fordeling i intervall etter antall elevplasser på dekking av øvrige utgifter (alternativ 1 og 2). Dersom en ønsker å vurdere en slik tilpasning også på fordelingselementet for kapasitetsutnyttelse, bør en i tillegg vurdere alternativ 4 eller 5. Det bør også vurderes om en skal trekke ut en mindre ramme til en reservert pott for å dekke opp særlige kostnadsdrivende forhold som per i dag ikke dekkes i modellen. Fra denne potten kan også tildeles tapskompensasjon (for å dempe systemomleggingseffekten i «overgangsåret») og et inntektsgarantitilskudd («sikkerhetsnett») for årene deretter. I den grad fylkeskommunen ønsker å legge større vekt på landsgjennomsnittet for de undervisningsrelaterte utgiftene, bør det vurderes en endring tilsvarende f.eks. alternativ 3 (med 80/20-vekting). Vi tilrår fylkeskommunen spesielt å implementere endringer som foreslått i alternativene 2 og 3, eventuelt 2 og 4. 54

55 Kriterier Rettferdig Enkel Forutsigbar Etterprøvbar Skal omfatte all ressursfordeling Krav til modellen og vår Vurdering evaluering Dette er vanskelig å vurdere. Modellen bygger på noe skjønnsmessige sammenhenger mellom (i) fordelingen mellom undervisningsrelaterte poster, (ii) øvrige poster (med 50 %) og (iii) kapasitetsutnyttelse (beløpsstørrelsen, satsene innenfor hvert trinn). Modellen er enkel, med enkle inputfaktorer og enkle sammenhenger. Vi sitter for øvrig igjen med et klart inntrykk av at modellen håndteres meget solid og ryddig fra økonomistaben. Modellen bygger på konkrete, objektive data som er inputfaktorer i modellen og modellen har relativt enkle regler for å beregne resultatet basert på disse imputfaktorene. Brukerne (skolelederne) kan relativt enkelt beregne sin egen budsjettramme på grunnlag av modellen og faktorene i denne. Modellresultatene er i stor grad etterprøvbare og er knyttet til relativt få elementer. Budsjettinnsparinger/saldering synliggjøres ved endringer i budsjettet avsatt til kapasitetsutnyttelse. Modellen omfatter all ressursfordeling, men det er bare de ordinære faktorene (i) undervisningsrelaterte utgifter, (ii) øvrige utgifter og (iii) kapasitetsutnyttelse som bærer selve modellen. De andre budsjettpostene bestemmes eksternt og tas for gitt som input i modellen. 55

56 Prinsipper som lå til grunn for modellen Prinsipper Objektive kriterier legges til grunn i modellen Skal gi forutsigbare budsjettrammer Gi administrasjon og politikere et enkelt verktøy for å beregne kostnadene på skoletilbudet Distriktsskolene ivaretas og vår evaluering Vurdering Modellen bygger i stor utstrekning på objektive kriterier, men inneholder noen elementer av skjønn, som (i) andel av øvrige (indirekte) kostnader som dekkes direkte og (ii) størrelsen på og fordelingen av kapasitetsutnyttelsen. Modellen er enkel og gjør skolene i stand til enkelt å beregne sine budsjettrammer Elevendringer fra førsteinntak (i mai) til kan naturlig nok gi noen uheldige og mindre forutsigbare utslag for enkeltskoler, men dette vil uansett være vanskelig å gardere seg mot. For evaluator virker det uansett naturlig at elevtall per (og dermed elevtallsendringer sammenlignet mot førsteinntaket), påvirker rammen med effekt fra oppstart av skoleåret (dvs. «høstmodellen») Usikkerhet om justeringer i kapasitetsutnyttelsen kan gi uforutsigbarhet. Modellen gir et bilde av totalkostnaden på skoletilbudet gjennom inntaksprosessen og budsjettprosessen dvs. den budsjettmessige tildelingen overfor de enkelte skolene. Den gamle modellen beregnet ikke kostnadene på skoletilbudet. Ny modell fordeler en budsjettramme etter gitte regler. Siden modellen baserer seg på typiske prinsipper for rammefinansiering, er det ingen direkte sammenheng mellom faktiske eller planlagte kostnader og de elementene som modellen bygger på.* * Komponenten for kapasitetsutnyttelsen hensyntar imidlertid noe av den budsjettmessige ulempen det er å ha færre elever i klassen. Ved få elever i klassen vil skolen få færre kroner, med flere elever i en tilsvarende klasse vil skolen få flere kroner. Det betyr at man får mindre kroner til en klasse med 10 elever enn en med 15 selv om den reelle kostnaden (lønnsressurser til lærere i klassen) i all hovedsak er lik. Dette er ivaretatt gjennom kapasitetsutnyttelsen og hvordan dette elementet er bygget opp, og det forhold at det normalt er en sammenheng mellom lav kapasitetsutnyttelse og distriktsskole. 56

57 Evaluering av budsjettfordelingsmodellen for de videregående skolene 57

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

Økonomigjennomgang i Nord-Trøndelag fylkeskommune framtidsutfordringer og effektiv ressursfordeling

Økonomigjennomgang i Nord-Trøndelag fylkeskommune framtidsutfordringer og effektiv ressursfordeling Økonomigjennomgang i Nord-Trøndelag fylkeskommune framtidsutfordringer og effektiv ressursfordeling Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING AS Oktober, 2011 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 4 Innledning... 12 Arbeidstilsynets oppgaver og eksisterende budsjettfordelingsmodell... 13

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 4 Innledning... 12 Arbeidstilsynets oppgaver og eksisterende budsjettfordelingsmodell... 13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 4 1 Innledning... 12 2 Arbeidstilsynets oppgaver og eksisterende budsjettfordelingsmodell... 13 2.1 Arbeidstilsynet oppgaver og organisering... 13 2.2 Dagens budsjettfordelingsmodell...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Undervisningstjenestene i Grimstad

Undervisningstjenestene i Grimstad Grimstad skole Undervisningstjenestene i Grimstad Med innsparingstiltak fra 2010-2011 SLUTTRAPPORT 1.oktober 2009 Oppdragsgiver: Grimstad kommune Rapportnr: 6657 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Utgifter i barnehager

Utgifter i barnehager Utgifter i barnehager Forprosjekt til ny forskrift om likeverdig behandling av private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 265 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager forprosjekt

Detaljer

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY)

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) 1 Innhold 1. Innledning 2. Nå-situasjonen Jondal kommunes økonomiske rammebetingelser

Detaljer

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no

Arbeidsnotat 13/2014. Prosjektnr. 12820474. Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo. ISBN 978-82-327-0034-9 1894-8200 (online) www.nifu.no Arbeidsnotat 13/2014 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Prosjektnr. 12820474

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

Økonomistyring. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Økonomistyring. Nord-Trøndelag fylkeskommune Økonomistyring Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr. 1700-2/2012 Økonomistyring Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2011 til juni 2012 gjennomført

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Ressurstildelingsmodell, spesialundervisning og tilpasset opplæring i Kristiansandsskolen

Ressurstildelingsmodell, spesialundervisning og tilpasset opplæring i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Ressurstildelingsmodell, spesialundervisning og tilpasset opplæring i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand

Detaljer

Endring av budsjettfordelingsmodell

Endring av budsjettfordelingsmodell Endring av budsjettfordelingsmodell Høringsunderlag - utredning og forslag Budsjettmodellprosjektet 6. juni 2012 HiST 2012 Endring av budsjettmodell Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Introduksjon... 3 1.2

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

SLUTTRAPPORTER - TILDELING AV PROSJEKTSKJØNN/RESTSKJØNN 2010

SLUTTRAPPORTER - TILDELING AV PROSJEKTSKJØNN/RESTSKJØNN 2010 STAVANGER KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Økonomiavdelingen Plan og utvikling Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 04005. Faks: 51507046

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer

Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013

Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 308 Revidert utgave 2012 Tittel: Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer