Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Åge Risdal Vår dato: Vår referanse: 2015/58 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte med faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Tid: Mandag 10. februar 2015 kl. 11:00 16:00 Sted: Radisson Blu Plaza, Oslo Medlem Halvor Langseth Thomas Norland Marie Granøien Fred Arild Gyldenås Helge Haukeland Jarle Kristoffersen Petter Høglund Marit Lensjø Ola Ivar Eikebø Representerer Fellesforbundet BNL Fellesforbundet MEF Arbeidsmandsforbundet Fagforbundet Utdanningsforbundet SL KS Fra Utdanningsdirektoratet Åge Risdal Avdeling for fag- og yrkesopplæring Fraværende Jørgen Leegaard Anne Jensen Inge Rasmussen BNL NHO Service Utdanningsforbundet FAGLIG RÅD FOR BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Schweigaards gate 15 B, Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo, telefon: e-post: internett

2 Side 2 av 6 Dagsorden: 1-15 Godkjenne innkallingen til dagens møte Vedtak: Rådet godkjenner innkallingen Godkjenne referatet fra møtet 15. desember 2014 Vedlegg 1 Vedtak: Rådet godkjenner referatet fra møtet 15. desember Orienteringssak: Informasjonsmøte fra Utdanningsdirektoratet og fellesmøte mellom SRY og faglige råd 22. januar 2015 på Thon Hotell Opera Agenda: Organisering av gjennomgangen av tilbudsstrukturen v/mari Bakke Ingebrigtsen og Rasmus Dyrvig Eriksen, Utdanningsdirektoratet Svar på oppdragsbrev om godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning v/ Unni Teien, Utdanningsdirektoratet Status i arbeidet med oppfølgingen av tiltak i Samfunnskontrakten v/marianne Westbye, Utdanningsdirektoratet Om fornyet Generell del av læreplanverket v/laila Fossum, Kunnskapsdepartementet Status i arbeidet med pilotering om avgjørende innflytelse på Vg3-læreplaner v/jørgen Leegaard, Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Orientering om arbeidet og faglige råds mulighet for innspill til ny stortingsmelding om livslang læring v/annette Skalde, Kunnskapsdepartementet Runde rundt bordet rådenes rammebetingelser i 2015 v/faglige råd og SRY Vedlegg 2a-e Presentasjonen «Gjennomgang av tilbudsstrukturen»: e Fungerende rådsleder Halvor Langseth informerer kort om saken og fellesmøte 22. januar. Se sak 10-15

3 Side 3 av Orienteringssak: På rett vei - orientering til de faglige rådene Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å «styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i samarbeid med partene i arbeidslivet». Vedlegg 3 Fungerende rådsleder informerte Orienteringssak: Forsøk om Vg3 maritim innredning er innvilget. Sogn og Fjordane fylkeskommune søkjer om godkjenning av forsøk med eit nytt lærefag i Vg3/opplæring i bedrift. Det nye fagbrevet skal vere i faget maritim innreiing. Utdanningsdirektoratet gir sitt samtykke til søknaden om forsøk på Vg3 i maritim innreiing. Saka har gått føre seg lenge, og har no òg vore oppe i spørjetimen i Stortinget. Utdanningsdirektoratet vil innan kort tid ta kontakt med fylkeskommunen for å prøve å finne ei løysing på forsøk på Vg2 maritim produksjonsteknikk. I sakens anledning: Forsøk i maritim produksjonsteknikk på Vg2 Sogn og Fjordane fylkeskommune søkjer om godkjenning av forsøk med eit nytt Vg2 i maritim produksjonsteknikk. Faget skal gje utgangspunkt for forsøk med Vg3 maritim innreiing og føre fram til fagbrev i faget maritim innreiing. På denne bakgrunn gjev Utdanningsdirektoratet sitt samtykke til søknaden om forsøk på Vg2 i maritim produksjonsteknikk. Vedlegg 4a-c Fungerende rådsleder orienterte Orienteringssak: Vg3 tak- og membrantekkerfaget Navneendring fra Vg3 taktekkerfaget til Vg3 tak- og membrantekkerfaget har nå blitt vedtatt. Forslagsstiller (BNL) og FRBA er informert. Fungerende rådsleder orienterte.

4 Side 4 av Orienteringssak: Konferanse: Arena for kvalitet i fagopplæringen Direktoratet skal sammen med Hordaland fylkeskommune arrangere årets Arena for kvalitet i fagopplæringen i Bergen november Fungerende rådsleder orienterte. Rådssekretær henvender seg til arrangøren og gir tilbakemelding til rådet om noen i rådet kan delta på seminaret Høring krav til eksamen for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag om å innføre en sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3 for lærlinger som går på utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk og som har fullført ordinært Vg1 og Vg2 i skole. Vedlegg 6 Link til høringen: Frist for uttalelse Vedtak: Rådet støtter forslaget og uttaler seg som følger: 1. Bør det innføres krav til sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3/opplæring i bedrift for lærlinger innenfor bygg- og anleggsteknikk som har fullført Vg1 og Vg2 i skole? Rådets svar: JA 2. Er det hensiktsmessig å innføre ordningen med virkning for lærekontrakter inngått fra og med 1. august 2015? Rådets svar: Ingen alternativ, men kommentarer under spørsmål Har dere andre kommentarer til forslaget? Rådets svar: Når skal ordningen innføres? Rådet mener at alle som går ut av Vg2 våren 2015 og senere skal gjennomføre sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3/opplæring i bedrift. Siden denne sentral gitte eksamen avholdes to ganger pr år, ber rådet om en avklaring av når lærlingene kan avlegge prøven. Erfaringene fra tilsvarende ordning/praksis for elektrofagene bør vektlegges. Rådssekretær legger inn rådets uttalelse i høringsverktøyet.

5 Side 5 av Oppnevning av klagenemnd Blikkenslagerfaget Direktoratet har fått inn en klage i blikkenslagerfaget, men mangler klagenemnd. Det er faglig råd, som innstiller representanter til klagenemnda (arbeidsgiver, arbeidstaker og skole). Vi ber råde komme med forslag til medlemmer i klagenemnden. Partene er invitert til å komme med forslag som vil bli fremlagt i møtet. Vedtak: Fungerende rådsleder hadde fått inn to navn. Øvrige rådsmedlemmer ble oppfordret til å melde inn flere. Fungerende rådsleder og rådssekretær har meldt inn følgende tre til saksbehandler for klagenemndene i direktoratet: Einar Solfjeld (ansatt: Sigfred Berntzen & sønn As) (Vara for Solfjeld: Terje Årstad, ansatt: Frank Onsrud Blikkenslageri AS) ) Morten Haug, tlf (Vara for Haug: Jan Henrik Nygård, tlf / ) June Slettstrand, tlf Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Direktoratet la frem et forslag for hvordan arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen er planlagt. Direktoratet ønsket tilbakemeldinger på forslaget under møtet. AUFR har utviklet forslag til fremdrift for FRBA. Halvor presenterer forslaget. Viser til saksdokumenter i sak Vedlegg 5a-c Fungerende rådsleder viser til sak 3-15 og anbefaler rådet til ikke å gi innspill på saken til direktoratet. Det er ikke behov for egen arbeidsgruppe slik rådet ser det. Rådet går gjennom Halvor Langseth sitt forslag til arbeid videre, vedlegg 5a. I forbindelse med det arbeidet det faglige rådet skal gjøre i saken, arbeider direktoratet med å lage en startpakke hvor aktuellt kunnskapsgrunnlag skal innhentes for Bygg- og naleggsfagene. Rådet mener at dokumenter nevnt i utviklingsredegjørelsen er viktige dokumenter. Videre anbefaler rådet at aktuelle strategidokumenter hentes frem (slik som Bygg21). Nødvendig statestikk må også legges i startpakka. I forbindelse med arbeidet rådet nå skal gjennomføre i saken, ble Sverre Tiltnes invitert for å informere om strategien Brygg 21. Se under. Vedtak: Forslaget i vedlegg 5a tiltres.

6 Side 6 av Bygg21 sine strategier som har særlig betydning for framtidige fagarbeideres ønskede kompetanse. Innleder Sverre Tiltnes, prosjektleder Bygg21 Spørsmål og kommentarer Viser til presentasjonen gitt av Tiltnes Identifisere mulige forslag til endringer av tilbudsstrukturen Gjennomgang av punktene i 3 og 4 i vedlegg 5a Vedtak: Rådsdeltakerne oppfordres til sende inn forslag til endringer i tilbudsstrukturen som rådet skal arbeide videre med innen neste AU-møte Kommende rådsmøter: - 7. april kl juni kl Rådet foreslår sommeravslutning kl 19:00 den 2. juni Rådet vurderer også å utvide to av rådsmøtene i forbindelse med arbeidet med tilbudsstrukturen. I forbindelse med at rådet skal levere delrapport til direktoratet 1. oktober 2015, ble følgende forslag diskutert: Utvide møtet 7. april med overnatting og arbeidsmøte videre den 8. april. Utvide møtet 2. juni med overnatting og arbeidsmøte videre den 3. juni. Dette er avhengig av rådets budsjett. Rådssekretær melder inn ønske på vegne av rådet og rapporterer når svar er mottatt. AU-møte i forbindelse med 7. april, avklares senere. Halvor tar ansvar for dato Eventuelt: a) Informasjon om reiseregning v/lærling Joahannes Fivelstad fra direktoratet NB: ved bestilling av reise gjennom Berg-Hansen, merk bestillingen med 1760ris. Da spores bestillingen til rådssekretær Åge Risdal. b) Aktuelle dokumenter til startpakke tilbudsstruktur: Rådssekretør har ønske om hjelp til å finne aktuell dokumentasjon ift startpakken som skal utvikles i forbindelse med arbeidet med tilbudsstrukturen. Oppfordret alle medlemmer til å tipse og sende inn aktuell dokumentasjon som medlemmene kjenner til.

7 En$2d$preget$av:$ 0 Klimaendringer 0 Ressursknapphet 0 Urbaniseringogdemografiskeendringer 0 Globaliseringogmigrasjon 0 Samfunnssikkerhet 0 Digitalisering Bygg$og$eiendom$er$en$av$de$3$store$$ Ennæringene,kjennetegnetav: 0 Dominerendeandelavlandetsrealkapital 0 Verdiskapningca200MRDprår 0 Omsetningca600MRDprår 0 SysselseCer (2011) 0 15%avlandetsverdiskapningogtotale landbasertelønnskostnad 0 Landetsstørstedistriktsnæring(Balassa0 indeks) 0 40%næringeninnenenergiogmiljø

8 Tilre7elagt$av$ regjeringen$$ (båderødgrønnogblåblå) Mandat$gi7$av$KMD$ Samarbeids>program$for$ hele$bygg$og$ eiendomsnæringen$ (styrtavnæringen) Sekretariat$hos$DiBK$

9 Bygg21$er$et$samarbeidsprogram$for$endring.$ Ambisjon - GjørenorskbyggenæringWlverdensbeste. Hensikt - StyrkeverdiskapningenognæringensevneWlåbyggeet bærekrayignorge. LøYe - PådriverforgodstaWsWkkogennasjonalbestepraksis. - Skapearenaerforøktsamhandling - SamlendekraYforenkunnskapsbasertnæring,bygdpågode normerogseriøsitet.

10 Bygg21$skal$måles$på$flg.$endringer$i$næringen$ - NæringenskonkurransekraYharøkt,medevneWlåleverebyggogbygd miljø,somhartransparente(målbare),produkwve,godeogbærekrayige egenskaper. - EffekWviseringharredusertkostnadenemed20%. - ByggeiersbesWllinganerkjennerkompetanse,ogsWllerkravWlpris, prosessogfunksjon/kvalitet. - InteressenforåsøkesegWlbyggrelaterteyrkesfagharskuCfart. - Næringenssamhandlingerforutsigbar,effekWvogverdiskapende.Tillitog respektredusererbehovforombudskontroll. - UnødvendigefeilogskadererkraYigredusert. - VerdiskapningenoveroppfyllermiljøbeWngetekravogrammer,somfølge aveffekwveoglønnsommemiljøvalgog0løsninger. - ØktseriøsitetharskaptenmulighetforårekruCere debeste Wljobben medåbyggeframwden.

11 Endringene$skapes$med$fokus$på$følgende$mål:$ Visjon/måliBygg21strategien SammenbyggerviframWden 5

12 3$2ltak$fra$3$strategier$! Gjennomføreenforskningsmessigstudieavvilkår forinnovasjonibyggenæringen! Etablereenarenafordiskusjonogsamhandling somserutdannings0ogkompetansearbeideti bygg0ogeiendomsnæringenunderec! UbordrebyggeiersbesWllerkompetanseforå unngåfeilogskader,ogforåsikrekvalitets0og kompetansedrevneprosesser

13 Vi$skal$ut$på$tur$og$må$bruke$kjentmenn$ 7

14 Sammen$bygger$vi$frem2den$ - Enstrategisomubordrerledereibyggog eiendomsnæringen0ogmyndighetene - Enstrategimedetstortspenn 8

15 Satsningsområder$for$de$tre$delstrategiene$ Prioriterte satsningsområder - BYGG FoU og Innovasjon Utdanning og kompetanseutvikling Formidling av kunnskap og erfaring Eiendomsøkonomi, byggekostnader og marked. Fremtidens bo- og bymiljø Bærekraftige bygg. Funksjonelle og tilpasningsdyktige bygg. Styrke forretningsmessig prosjektforståelse og samhandling i verdikjeden. Mer systematisk etter- og videreutdanning. Øke andelen medarbeidere med fagutdanning. Øke tilgangen på relevante spesialister. 1. Økt anvendelse av ny teknologi og beste praksis. 2. Kommersialisering av innovasjon. 3. Standardisering av teknologi og løsninger. 4. Pilotprosjekter og demonstrasjonsarenaer. Prioriterte satsningsområde BYGGEPROSESS FoU og Innovasjon Utdanning og kompetanseutvikling Formidling av kunnskap og erfaring Standardisering og modularisering. Verdiskapende samspill. Ytelsesindikatorer og resultatmåling. Forenkling, lover og forskrifter. God Bestiller- og kundekompetanse gjennom hele verdikjeden. God kompetanse i ledelse og organisering av byggeprosessen. God kompetanse på digitalisering og bruk av BIM. Kompetansutvikling for aktørene i byggeprosessen. 1. Verdiskapende samspill mellom de ulike leddene og fagene i næringen. 2. Nye metoder og prosesser. 3. Organisatorisk læring - gjenbruk av erfaring innen og mellom bedrifter. 4. Innovasjonsvirkemidler med flere aktører. Konkretisering av tiltak innenfor satsningsområdene vil skje i samspill med næringen, forskning- og utdanningsinstitusjonene og relevante myndighetsorgan.! 9

16 Alle$skal$med $

17 FoU& Innovasjon Pilotprosjekt Dag0Wl0dag innovasjon Utdanning Delekunnskap Bygg21 lokalt B21 Styre Strategiskråd Næringensvirksomheter,organisasjoner ogmyndigheter EffekWvebransjenormerogenkleregler

18 e i tilstrekkelig står overfor. m fragmentert mer samordet mer helhetlig framtidig behov. Dette misforholdet har det siste tiåret funnet sin løsning i arbeidsinnvandring, hovedsakelig fra de nordiske landene, Polen og Baltikum. Mange av de utenlandske arbeidstakerne har fagutdanning og/eller yrkespraksis fra hjemlandet. Men det har vært gjort for lite for å oppgradere fagkompetansen til de utenlandske En$kunnskapsbasert$bransje$ arbeiderne. For de ikke-skandinaviske arbeidstakerne språket, samt bakgrunnen fra en mindre egalitær og mer autoritær ledelse- og bedriftskultur, en utfordring. amarbeid ver ved i Oslo en videfra nærinidshverom både g selve i prosjekter andre kt for ringsliv og å metoodeller for FAKTA Opptaket til yrkesfag i Vg1 i 2014 viser at byggog anleggsfag hadde en nedgang på 16 prosent fra året før. Siden 2007 har søkertallene til byggog anleggsfag gått ned med 40 prosent. Innenfor høyere utdanning har rekrutteringen generelt vært god de senere årene. For eksempel har samarbeidet mellom næringen og NTNU i Næringslivsringen bidratt til å øke rekrutteringen til og sikre relevansen i studieprogrammet byggog miljøteknikk.! Samordningog behovsrefngavutdanning! Oppgradere arbeidsinnvandrere! Delingavkunnskap! Brukekunnskapgjennom brukavnormer, standarderogavtaleverk! Økeandelenfagarbeidere! ØkestatusenWlfagskolene

19

20

21 byggopp

22 Yrkeshøyskole$Øst$ - FagskolenInnlandet - FagskolenOsloAkershus - Øsboldfagskole - FagskolenTiniusOlsen - FagskoleniVesbold - FagskolenTelemark(prosj.leder)

23

24 Fra$rapporten$ opplæring$av$håndverkere $ - Kulturforålæregjennom«prøvingogfeiling» - «nårmankanhåndverketerdetikkenoemerålære» - Læringskjerpå«feil»stediverdikjeden! Læringførstigjennomføringen"skaperfeil! Ingenfagarbeidereermediprosjekteringenellerpåbefaringer - «Kompetanseopplevesikkesomnoekonkurransefortrinni dag» - SelvommanbrukermerWdidagpåprosjekteringog WdligfaseharikkefeilprosentengåCned"måtenkemer tverrfaglighetogsamarbeid! - ByggherrermåblimerspesifikkepåhvadeeCerspør

25 Redusert$kostnadsnivå$opp$2l$20$%$! BesWllerkompetansemed kravwlkvalitet,prosessog kompetanse! Kjernekompetanseialleledd! GjennomgåendebrukavIKT! Prosessforbedring,normer, standarder,moduler.lean. Industriellkulturendring! VerdiskapendeogeffekWvt samspill.reduserekonflikt! KPIogmåling

26 SSB$tar$ikke$nødvendigvis$feil$ - Eksrådgivere,forvaltere, handelogfinans. - Prefab0andelenusikker. - Forgrovmasket. men - TendensenbekreYesav dybdeintervjuer2013/2014. (Bygg212013/2014)

27 Storbritannia$$ KundeWlfredshet Entrepr.Tilfredshet Feil/mangler Kostnadsutvikling FramdriYseffekWvitet Lønnsomhet

28 2500" 2000" 1500" 1000" Konsumprisindeks" Byggekostnadsindeks" Investor"bolig" 500" 0" 2000" 2014"

29 Mulige$årsaker$ Industrielldesign (repewsjonavstandardløsningerognormer) RiggingogWlreCeleggingpåbyggeplass AndreWdsfaktorer Kjernekompetanseihvertledd (arbeidsinnvandringyrkesfag) Komplekseinstallasjoner Energi0ogmiljøeffekWvitet MyndighetskraveneseffekWvitet Prosjektledelseogprosjekteringsledelse 23

30 30$etasjer$ $15$dager$$ $27.1.$

31 ProsessFoUeiendom LedelseiWdligfase Indeksbygget HMS$ Oppdateringavverdiskapningstudie Symbiose Kost/NyCe SamhandlingibyggeprosessermedBIM Prestasjons0/produkWvitetsmåling Lean$Construc2on$ Bygg$ala$ny>bil$ TEK17 Samspill LCC$Forum$ BA2015$ KostnadseffekWvverdiskaping Oscar$ SpeedUp$ Program$for$bygg,$anlegg$og$eiendom$ Innvolverendeplanlegging HighPerformancemedhøyandelleidarb.kraY Integrertmetodikkiprosjekteringsledelse

32 Vei$mot$økt$ytelse$og$redusert$kost$ Verdifokusert$$ beswllingavdefinerteytelser - InvestorbesWllerfunksjon,plan/ prosessogkompetanse. - Vigjørdetenkelt,basertpåsunn fornuyogkunnskapsbasert logikk. - Leverandøren(e)verdseCesfor reellogrelevantkompetanse. - Kommuniseriformav tall. - EffekWvledelseog samsvarskontroll. Kostnadsfokusert$ beswllingavdetaljbeskrevneløsninger - Investorhardetaljspesifiserte krav(utydelighelhetskrav). - Prisgårforranfunksjon,prosess ogkompetanse. - Leverandørenleverermaksimalt minimum. - LeverandørenharevneWleffekWv innfrielseavinnstruks. - ByråkraWskkontrollogWlsyn.

33 Klassifisering/benchmark$ IkkestaWsWkk Funksjon Lønnsomhet ProdukWvitet BærekraY BREEAM>NOR$ x x x NGBC Energimerke$ x NVE CII$ x NTNU Kost/Ny7e$ x GBA/NGBCm.fl SMAP$ x x

34 11. juni 2012 Tittel på presentasjon 28

35 Høringeroginvolvering

36 Behov, kravog beswlling KontrollogWlsyn påvegneav3.djepart

37 Verdiskapende$kontroll?$ Vivilventemedåavviklelokalgodkjenningslik ESAkrever,7lviharandre7ltakpåplass,:Jan ToreSanner Nysentralgodkjenning 0 BedriYsjekkvedtransaksjon Obligatoriskuavhengigkontroll 0 SkapendekompetansebruktWlkontroll 0 Kostnader 0 Uansvarliginnblanding Lokalgodkjenning16? 0UønsketESAkrav Planlov 0 Innsigelser 0 Rekkefølge 0 Ekspropriasjon 0 Boligsosialkun Planogbyggesakskontroll 0 Tekniskekjerneområder 0 Interessenter/refghetshavere 0 Annenkontroll Prosjekteringskontroll Forenkletplan0ogbyggesak 0 Samvirkendeplanogbyggesak 0 SamordningWlgrensenderegelverk 0 Samhandlingkommunerog sektormyndighetene 0 Innsigelse LCA/CO2krav 0Skog22 HMS BruksWllatelse 0FerdigaCestenssluCkontroll Kvalitetsrevisjonerogkontroll 0 Kompetansebasertenergimerke 0 PlikWgekspertanbefalingenergimerke 0 BREEAM0NORakkreditertprofesjonell 0 BREEAM0NORrevisor Kvalifikasjonskrav 0 Registreringsordning 0 SamordnetkontrollogWlsyn 0 FagligWlsyn 0 Samordningmellomoffentligeregistre Produksjonskontroll 0 Internstyringssystem Takst Tekniskduediligence 0 ogannendd MarkedsWlsynbyggeprodukterogbyggevarer 0 RikWgogrelevantdokumentasjon 0 Likekonkurransevilkår 0 Kvalitet Overlevering 0Kontrollbefaring

38 Brukers$trivsel,$helse$og$produk2vitet$ Produk2vitetspotensial$0>15%$ Forskning$påkrevet$! Innemiljø! ØktprodukWvitet! Livskvalitet! Velfungerendebo0og bymiljøer! Lavebrukskostnader! Forebyggehelse! Sikreøkonomiskverdi! RekruCeringWl virksomheten

39

40 TemperaturervikWgstemoWvforå luye. VisuellCO2kontrollskapteetluYe0 mønstersomreduserte1000ppm. LuYkjølingutenvisuellCO2kontrollkan påvirkeluye0mønsteretuheldig. ProvidingvisualCO2feedbackreducedCO2levels,asmore windowswereopenedinthiscondiwon.thisincreasedenergyuse forheawngandreducedthecoolingrequirementinsummerwme. Splitcoolingreducedthefrequencyofwindowopeningonlywhen novisualco2feedbackwaspresent. Wargocki Opplevelseavåkontrollereinnklima økerkomfortsonen. JanVilhelmBakke Holdfastved: 1000ppm, 7010literpersekundperson(utenandre forurensningskilder), Maksinnetemp26sommer/22vinter.

41 Økt$verdi$ $opp2l$10$%$! Kunnskapommerverdifor brukerogsamfunn. Forskning.! ReCkvalitet medengang! Sikkerhetforkvalitetog redusertrisiko! Troverdigsamsvars0 dokumentasjon! BærekraYig! TilpasningsdykWg! Kost/nyCe

42 Feil$og$skader$ Koster$$ 15>50$millioner$ kroner$$ per$$ arbeidsdag$! RikWgkvalitet! Ledelse! Ubordreutvikler/ byggherre! KlimaWlpasning! Flom! Innemiljø! Kompetanse/ ubørelsesfeil! Seriøsitet

43 Frem2dsre7ede$bo>$og$bymiljøer$! Bedreforutsetningerfor godogeffekwvby0og områdeutvikling! Samspillmellom myndigheterogkapital/ investorerforklargjøring avgodeogrikwge kvaliteter! HelhetenivaretaCpåen måtesomgirverdifor brukere,eiereogsamfunn! ForskningfremWdsreCet planutvikling! KPI er

44 Lavere$drids>$og$vedlikeholdskostnader$! Livsløpsvurdertdesignog materialvalg.lcc,lca.! Energiogmiljø! IKT/BIM! ReCkvalitetog samsvarsdokumentasjon! EnvironmentalProduct DeclaraWon(EPD)! Prosess,normog industriellkulturutvikling DriYogvedlikeholdkontorkan variere150,0krprm2år (Bjørberg007)

45 Seriøsitet$og$a7rak2vitet$$! Enkeltåværeseriøs ID/ kvalifikasjoner! HMS! Normersommax2leddmed underentreprenører! Forenklingeriregelverket! Samspillog kjernekompetanse! ReCkvalitet! Grønnforretningsutvikling

46 Mange$veier$2l$seriøsitet$ BNL$anbefaler$(des14) - Begrenskonktraktskjedenslengde. - Etableroversiktoverkontraktmedhjelpere. - ForhåndsgodkjennbedriYenesomskalinni prosjektene - Forhåndsinnmeldingavarbeidstakerepå prosjektet - IDkortfradagén - InnhentskaCogavgiYsinformasjonfraSkaCe0 etaten(registerinfo) - ForbedreteruWnerforsjekkavfaktura - Sjekk:! StartBank! Proff.no! ArbeidsWlsynet - Brukmalforavklaringsmøte(BNL) - Registrerutenlandskeforetak(RF1199) - BrukSpesiellekontraktsbestemmelserUE(BNL) Statsbygg$se7er$norm$med$ maks$2$ledd$ue$ ForespørselomopplysningerfraRegisterinfomå sendesperpostoge0post.skaceetatenmåha fullmaktenipapirformat.henvendelsenevilbli besvartpåetfastsacskjema.

47 Pågående$prosjekter$ - SpredningWlinvestorsbesWlling! ØkeutbyCeav12+satsninger(300mill)innenbyggeprosess,gjennom samordningoganvendelseibransjensnormer.egenressursi SpeedUp.KoblingavOscarm.fl. - Prosjekt0fasenormversjon0 - YrkeshøyskoleØstlandet - BærekraYibygg enoversikt - YtelsesindikatorerprodukWvitet(CII),Skjemaforevalueringav leveransen,kost/nyce(finansnorge),statsbygg. - Kost/nyCe

48 Bygg21$samordner$og$ueordrer$det$store$ mangfoldet$av$satsninger$ - Iganginnenfor! Regionene! Web/logo18.3! EnergieffekWvitet - Ioppstartinnenfor! SluCbrukersbehov! BIM! Miljø! Kontroll

49 Hvordanbyggervii Unikebygg Verdiskapendeog formålsorientertebygg Byggmedlavkostogutenfeil (ROT)

50 Vi$må$la$de$gode$se7e$standard$ Ekeberghuset,OlavSelvaag PilestredetPark, Powerhouse, SkiStorsenter, Grensesvingen7, Schweigaardsgt21/23, MiljøhusetTrondheim, Lykkebo0BlockWatne, StudentboligenepåSagene, SøreideSkole,Bergen, Sparebank1Trondheim, St.OlavsHospital, Livsvitenskapsbygget,.. Det er alltid noen som bidrar til næringens utvikling

51 Nå vil næringen bli målt på sin gjennomføringsevne 45

52 du blir sikkert plukket opp om du ikke blir med.

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 20.12.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 10. desember 2013 13:00

Detaljer

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden

Vi skal ut på tur og må bruke kjentmenn. Sammen skal vi bygge fremtiden 1 Jon Sandnes BNL Jan Willy Amundsen Regjeringen Marius Tunstad Skanska Sverre Tiltnes Bygg21 Jan Tore Sanner Regjeringen Egil Skavang Ark. Bedr Tore Standskog Norsk Teknologi Liv Kari Hansteen RIF Thor

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 7 5. desember 2013

Saksliste for SRY- møte 7 5. desember 2013 Saksliste for SRY- møte 7 5. desember 2013 Sted: Thon hotel Opera Møteramme: kl. 13.00-16.30 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 2. Godkjenning av referat fra møtet 31.10.13 3. Vedtakssaker SRY-sak

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014

Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014 Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerusgt.3 0106 Oslo Møteramme: kl. 12:30-16:00 Lunsj 11.45 12.30 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN

SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN - Bygg21 strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring - Hva betyr det for eier og bruk? Sverre Tiltnes, Bygg21 SAMMEN BYGGER VI FRAMTIDEN Ledelse i tidligfase Symbiose Indeksbygget Oppdatering

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014

Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014 Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014 Sted: LO s lokaler Møteramme: kl. 10:00-15:00 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra møtet 29.01.2014 3. «Søkere til læreplass en kartlegging av

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo Møteramme: 09:00 15:40 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 10.09.2014 3.

Detaljer

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo.

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo. Vår saksbehandler: Fride T. Burton E-post: fta@udir.no Tlf: 23 30 12 00 Vår dato: 01.06.15 Vår referanse: 2015/70 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innkalling møte 3/15

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012

Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012 Sted: Oslo Adr: Kunnskapsdepartementet Møteramme: 09:00 15:30 1. Godkjenning av dagsorden Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012 2. Godkjenning av referat fra møtet 27.04.2012 3. Vedtakssaker SRY-sak 16-03-2012

Detaljer

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY o o o o Utkast til saksliste for SRY- møte 5 10. september 2014 Sted: Tromsø Møteramme: kl.11:00 16:00. (Lunsj 12.00 13.00) 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 18.6.2014

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

BETONG 28.5.2015 SVERRE TILTNES

BETONG 28.5.2015 SVERRE TILTNES BETONG 28.5.2015 SVERRE TILTNES Kontakter Byggekostnadsprogrammet 2005/2010 45 bedrifter på 2x2 dager treningsleir Nasjonal database for byggkvalitet Byggfeil Sintef Anders Fylling Riktig første gang UiA

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Referat fra SRY-møte 1 2014

Referat fra SRY-møte 1 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:5.2.14 Vår referanse: 2013/93 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 1 2014 Dato: 29.1.2014 Sted:

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Referat rådsmøte 04.12.13, møte 5/13 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag hos Utdanningsdirektoratet i Schweigaardsgate 15B, møterom 9, 1. etasje.

Referat rådsmøte 04.12.13, møte 5/13 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag hos Utdanningsdirektoratet i Schweigaardsgate 15B, møterom 9, 1. etasje. Vår saksbehandler: Fride T. Burton E-post: Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no Tlf: 23 30 14 55 Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 2013/218 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Detaljer

Referat fra SRY-møte 7 2014

Referat fra SRY-møte 7 2014 Vår saksbehandler: Karl Gunnar Kristiansen Direkte tlf: 23 30 12 10 E-post: kgk@udir.no Vår dato:9.12. 14 Vår referanse: 2014/114 Deres dato: Deres referanse: Referat fra SRY-møte 7 2014 Dato: 4.12.2014

Detaljer

I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk.

I arbeidet med den nasjonale strategien skal Helsedirektoratet ta utgangspunkt i gjeldende regelverk. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Mandat for oppdrag Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at den nasjonale utredningen om persontilpasset medisin gjennomført av de regionale

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

KRAV TARIFFOPPGJØRET 2014. Fellesoverenskomsten for byggfag

KRAV TARIFFOPPGJØRET 2014. Fellesoverenskomsten for byggfag KRAV TARIFFOPPGJØRET 2014 Fellesoverenskomsten for byggfag 12. mars 2014 Innhold FELLESFORBUNDETS DELEGASJON... 3 GENERELT LØNNSTILLEGG... 4 FORSVAR AV DET ORGANISERTE OG SERIØSE ARBEIDSLIVET OG BEHOVET

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer