Årsplan 2014 / Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage"

Transkript

1 Årsplan 2014 / 2015 Enhet barnehager Varteig og Hafslund Hesthaugen barnehage

2 DEL I: Enhet barnehager Varteig og Hafslund 1. Enhet barnehager Varteig og Hafslund s Lovverk og planer s Verdigrunnlag s Barnehagens innhold s Enhetens satsningsområder s Samarbeid s. 9 Del II: Årsplan for Hesthaugen barnehage s. 11 I del to av årsplanen vil hver barnehage beskrive sin barnehage, og egne satsningsområder. 2

3 1. Enhet barnehager Varteig og Hafslund Enhet barnehager Varteig og Hafslund består av fem barnehager: Hesthaugen barnehage har 34 plasser for barn i alderen 0-5 år. Åpningstid: Adresse: Riseveien 9, 1738 Borgenhaugen Tlf: Enhetsleder: Tove Beate Larsen e-post: mob: Mobakken barnehage har 25 plasser for barn i alderen 0-5 år. Åpningstid: Adresse: Parkveien 30, 1738 Borgenhaugen Tlf: Teamleder: Aud Helen Eilertsen e-post: mob: Hafslundsøy barnehage har to avdelinger med til sammen 42 plasser for barn i alder 0-5 år. Åpningstid Midlertidig adresse: Skjebergveien 165, 1743 Klavestadhaugen Teamleder: Aud Helen Eilertsen e-post: mob: Varteig barnehage har to avdelinger, med til sammen 25 plasser for barn i alderen 0-5 år. Åpningstid Adresse: Ingaveien 33, 1735 Varteig Tlf: Fungerende teamleder: Mette Moeskau e-post: mob: Vestvold barnehage har to avdelinger, med til sammen 27 plasser for barn i alderen 0-5 år. Åpningstid: Adresse: Sikkelandsveien 113, 1730 Ise Tlf: Fungerende teamleder: Mette Moeskau e-post: mob: Vi holder åpent alle hverdager, bortsett fra jul- og nyttårsaften, og fem planleggingsdager som fastsettes for hvert år. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl Planleggingsdager barnehageåret 2014/2015 er: Fredag Tirsdag Fredag Mandag Fredag 15.august 11.november 2.januar 16.mars 15.mai Barnehagen er stengt disse dagene. 3

4 2. Lovverk og planer Lovverk og planer for barnehagedrift Enheten ledes i overensstemmelse med Sarpsborg kommunes visjon og planer. Lovverk og planer som er sentrale i fht. barnehagedrift er blant annet: Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune Barnehageloven med forskrifter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Stortingsmeldinger som er aktuelle for barnehager Mobbemanifestet FNs Barnekonvensjon Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform er et styringsdokument som skal ligge til grunn for alt arbeid med barn og unge i Sarpsborg kommune. Hovedmålet er å sikre en oppnåelse av kommunens visjon og at barna settes i stand til å mestre livet. Den legger vekt på at alle tjenester som rettes inn mot barn og unge må gjennomsyres av holdninger som er basert på et positivt menneskesyn. For Sarpsborg kommune og innbyggerne er det viktig at det uttrykkes en grunnleggende holdning om inkludering, og at Sarpsborgsamfunnet skal ha plass til alle. Kommunens visjon: «Sarpsborg der barn og unge lykkes» 3. Verdigrunnlag Sarpsborg kommunes verdisett FÅRT Framtidsrettet Åpen Respektfull Troverdig Vi er pådrivere for at Sarpsborgsamfunnet kan møte morgendagens utfordringer, gir rom for forbedring, er modige og tør å finne nye løsninger. Vi inviterer til samarbeid og medvirkning, legger til rette for innsyn, møter hverandre med raushet. Den enkelte blir sett og hørt, vi skal ha respekt for mangfold og ulikheter. Det er samsvar mellom ord og handling, vi er forutsigbare og profesjonelle. Vår enhet har arbeidet med verdisettet FÅRT for å utdype hva det betyr for oss i våre barnehager. En prosess som har resultert i et felles verdidokument for vår enhet. Enhetens verdidokument er basert på verdisettet til Sarpsborg kommune og skal være et levende dokument som gjelder alle ansatte. Verdiene vi har vises gjennom det vi gjør. Som voksne er vi rollemodeller og har et ansvar for at verdiene etterleves i praksis. 4

5 Danning «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (Barnehageloven 1). Danning er en kontinuerlig prosess som forutsetter refleksjon og foregår hele livet. Alt barnet gjør sammen med andre barn og voksne har betydning for deres danningsprosess. Danning er mer enn å tilpasse seg, det er evnen til kritisk å møte det man møter. Evnen til å takle forskjellighet. «Det er viktig at barn utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap» (Rammeplanen s.15). Det er lov å ha egne meninger og ikke være enig, men samtidig må vi lære å innrette oss, og tenke at vi er en del av noe større. Det handler ikke bare om meg. Vi skal arbeide med sosial kompetanse, der barna utfordres på å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Det er viktig at vi lærer å se oss selv utenifra og andre innenifra. De voksne skal være trygge og tydelige rollemodeller. Det krever at vi ser hvert enkelt barn, og ser muligheter og utfordringer som barnet har i hverdagen. Danning er en kontinuerlig prosess, vi utvikler oss hele tiden. De voksne må tørre å ikke vite, men sammen med barna finne løsninger. Vi skal hele tiden stille spørsmål ved verdier, tankesett og praksis i vårt arbeid. Mangfold og inkludering «Det er et mål at Sarpsborg skal ha et aktivt og bevisst forhold til mangfold som ressurs og fokus på at barn og unge skal oppleve et inkluderende samfunn» (Kommunedelplan Mangfold og inkludering). Barnehagen skal ha et miljø hvor ulike individer og ulike ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Mangfold og inkludering henger også sammen med barns danningsprosesser. Barn må få kunnskap og erfaring for å møte samfunnet de er en del av. Grunnleggende verdier og holdning legges i barneårene, og i tillegg til familie er barnehagen en viktig sosialiseringsarena for barn. Barn i barnehagen er ingen lik gruppe, de møter barnehagen med ulike forutsetninger og behov. Innholdet i barnehagen skal utformes slik at det kan oppleves meningsfullt for det enkelte barnet og gruppen som helhet. Vi skal gjennom barnehagens omsorg- og læringsmiljø fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Reggio Emilia filosofien Sarpsborg Kommune har valgt at de kommunale barnehagene skal være inspirert av Reggio Emilia filosofien. Reggio Emilia er en by i Nord-Italia som har utviklet en filosofi for byens barnehager. Grunnlegger av denne filosofien var Loris Malaguzzi. Filosofien har som grunntanke at barn lærer best gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine og kompetente og nysgjerrige voksne. Reggio Emilias filosofi sier at det finnes tre pedagoger i barnehagen: Barnet, den voksne, og det fysiske miljøet. «Filosofien kan oppsummeres med ordene utforsking, demokrati og delaktighet, og at arbeidet skal ta utgangspunkt i barnas behov og forandres i takt med samfunnet» (Nye fleksible kommunale barnehager i Sarpsborg 2012). 5

6 Vi skal ikke kopiere, men la oss inspirere av filosofien, og utvikle innholdet i våre barnehager ut fra våre forutsetninger, kultur og rammebetingelser. Det er viktig at våre rom innbyr til lek, utforsking og skapende aktiviteter. Sammen med barna tar vi utgangspunkt i deres nysgjerrighet og hvilke interesser de har. Barna lærer gjennom egne erfaringer og observasjoner i samspill med de andre barna. Det er viktig at de får tid til å stille teorier og utveksle tanker og ideer med hverandre. Vi skal se hva som opptar barna, være åpne for undring og stille spørsmål som spinner videre på det barna er nysgjerrige på. Vi må gi dem tid til å finne egne løsninger. 4. Barnehagens innhold Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehager legger grunnlag for barnehagens innhold og oppgaver. Vi skal ha en helhetlig pedagogisk tilnærming til omsorg og læring, og respekt for barndommens egenverdi. Barnehagen er første ledd i utdanningsløpet, og det er viktig hvordan våre barnehager tilrettelegger for utvikling av godt sosialt samspill, gode opplevelser og utfordringer. «Alle barn har krav på å bli møtt som den de er» (Rammeplan s.29). Omsorg og oppdragelse Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Det skal komme til uttrykk når barn leker, lærer, i måltider, stell og påkledning. Omsorg og trivsel er en forutsetning for barns utvikling og læring. «Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv» (Rammeplan s.31). Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelse overføres verdier, normer, tanker og utrykks- og handlingsmåter. Lek Leken skal ha en fremtredende plass i barnas hverdag i barnehagen. Leken har en egenverdi, den er lystbetont og gir barna mye glede. Leken er en del av barnekulturen og i leken overføres denne kulturen fra eldre til yngre barn. Leken gjenspeiler forholdet i barns oppvekstmiljø og i samfunnet generelt. Barna skal ha mye tid til frilek. De skal oppleve aktive voksne som er tilstede, og som kan støtte dem ved behov, og gir de inspirasjon slik at leken kan utvikles videre. Å delta i lek og få venner i barnehagen, er noe av grunnlaget for barns trivsel. Det er derfor den voksnes ansvar at alle får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker, miljøet og er nært knyttet opp mot lek, danning og omsorg. I leken utvikler barna sine sosiale og språklige ferdigheter i samspill med andre. Barna lærer gjennom alt de erfarer og opplever. Alle barn skal få mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring. Det er derfor viktig at vi legger til rette for god lek. 6

7 Sosial kompetanse Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. I barnehagen får barna erfaringer med å ta hensyn til andre, dele, vente på tur, hjelpe, trøste osv. Barna blir hele tiden utfordret i barnehagen på det å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. I barnehagen er de voksne rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Det er derfor viktig at vi hele tiden stiller høye krav til hvem vi er som voksne sammen med barna. Språklig kompetanse Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kommuniserer med andre barn og voksne, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språket. Språket utvikles gjennom samspill med andre. Barnehagen skal være en språkarena som gir barna gode språkferdigheter gjennom bl.a. lek, samtaler, høytlesning og bruk av rim og regler. Det er viktig med felles opplevelser og aktiviteter, og samtale om tanker og følelser for å utvikle et rikt språk. Vi må være bevisste hvordan vi lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst. Kulturarena Barnehagen skal formidle verdier, kultur og gi rom for barns egen kulturskaping. Vi skal bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnekultur forstås som kultur av, med, og for barn. Barnehagen skal være med å bidra til at barna utvikler sin toleranse og interesse for hverandre, og respekt for hverandres bakgrunn - uansett kulturell og livssynsmessig tilhørighet. Barns egen kultur og lek fremmer kommunikasjonen på tvers av kulturer. Vi må gi barna mulighet til å uttrykke seg gjennom leken, og at de kan kombinere det med ulike estetiske uttrykk. Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for at man viser respekt for hverandres kultur. Vi må ha et bevisst forhold til at vi er rollemodeller og erkjenne at vi er kulturformidlere gjennom egen væremåte. Barns medvirkning «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet» (Barnehageloven 3). Medvirkning handler om å få være med å bestemme sammen med andre. Alle skal bli hørt og sett og oppleve at deres meninger blir tatt hensyn til. Samtidig skal de oppleve å være en del av et demokrati, der man må tilpasse seg andre, og ikke alltid få viljen sin. For å ivareta medvirkning i hverdagen er det viktig at de voksne lytter til barna og at de ser det barna formidler. De voksne må fange opp barnas interesser og bygge videre på dette i det pedagogiske arbeidet. 7

8 IKT i barnehagen IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Om IKT kan vi også bruke ordet digitale verktøy. IKT er alt som gjør at vi kan skaffe oss informasjon, kommunisere med hverandre, og alle digitale verktøy som påvirker omgivelsene, på en eller annen måte. I barnehagen kan IKT blant annet omfatte: PC og internett, skriver, skanner, smartboard, I-pad, kamera og elektroniske leker. Vi skal synliggjøre hvilken ressurs IKT kan være i vår hverdag og sørge for at barna får støtte for nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst på det digitale området. Pedagogisk dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon er en måte å lære på og en metode som gir oss anledning til å synliggjøre barnas læringsprosesser. Det handler om å samle inn materiale som bilder, fortellinger eller noe barna har laget. Vi benytter det innsamlede materiale til å forstå og reflektere over det pedagogiske arbeidet på en bestemt, metodisk og demokratisk måte. Gjennom pedagogisk dokumentasjon kan vi bli bedre til å møte barna, bli bedre til å lytte og forstå dem. Pedagogisk dokumentasjon er også et viktig element i Reggio Emilia filosofien. Rammeplanens sju fagområder For at vi skal gi barna et variert og allsidig pedagogisk innhold i barnehagen, er det i Rammeplanen delt inn i sju fagområder. Fagområdene er sentrale for opplevelse, utforsking og læring hos barn. For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barns utvikling og læring. Personalets ansvar er også presisert. Alle fagområdene vil berøres gjennom lek, hverdagsaktiviteter og prosjektarbeid. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Mer utfyllende informasjon om fagområdene finnes i Rammeplan, s

9 5. Enhetens satsningsområder Det er to områder som alle barnehagene i enheten skal ha fokus på; «Språk og kommunikasjon» og «Bruk av digitale verktøy». Det er opp til hver barnehage å synliggjøre hvordan de vil jobbe med dette. I tillegg kan det være andre områder som barnehagene ønsker og har behov for å ha ekstra fokus på og som synliggjøres i deres del. Språk og kommunikasjon Språk og kommunikasjon er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Språkutviklingen er avgjørende for å kunne være en deltager i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. Den grunnleggende utviklingen skjer i barnehagealder. Vi må ha fokus på barns språkutvikling og sørge for at barnehagen har et rikt språkmiljø. Barna skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Sarpsborg kommune har en plan som heter «Plan for språkstimulering og lesing som grunnleggende ferdighet» (Språk- og leseplan), som gjelder for kommunale barnehager og skoler. Planen skal legges til grunn for innhold og organisering av det systematiske arbeidet med språkstimulering og må brukes aktivt i hver barnehage. I arbeidet med språkstimulering benytter vi oss av verktøy som «Språkkista», «Snakkepakken» og «Språksprell». Bruk av digitale verktøy Digitale verktøy har blitt en del av barnas hverdag. Rammeplanen sier at barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Det er viktig at barna får sunne holdninger. Det er ikke de digitale verktøyene i seg selv som er interessante, men måten personalet bruker dem på i det pedagogiske arbeidet sammen med barna. Arbeidsformene må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og personalet må være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. Vi må klare å se mulighetene med de rammene og det utstyret vi har, øke kompetansen, og skape engasjement og interesse. IKT er et stort område. Vi velger dette året å koble arbeidet med digitale verktøy opp mot arbeidet med språk og kommunikasjon. 6. Samarbeid Overgang barnehage skole «Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem» (Rammeplanen s.59). I Sarpsborg kommune er det utarbeidet en rutinebeskrivelse for overgangen mellom barnehage og skole. På høstens foreldremøte har vi en egen del for foreldre til 5-åringer. Der gir vi informasjon om denne rutinebeskrivelsen, og om skjemaet Informasjon om skolestarteren. Det er et skjema som skal fylles ut av foreldre, barn og barnehagen. Vi ser hvor viktig trygg og god overgang mellom barnehage og skole er for barnet, det er her grunnlaget for den videre læringen blir lagt. Tjenester og institusjoner i kommunen For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud, til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen ved behov. Dette kan for eksempel være helsestasjon, PPT, BUPP og barnevern. 9

10 Foreldresamarbeid Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning vil skje gjennom den daglige kontakten i barnehagen. Det blir avholdt foreldremøte(r) i løpet av året, og det blir gitt tilbud om foreldresamtaler to ganger i året og etter behov. Andre fora for samarbeid er FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalget ved barnehagen). 10

11 DEL II Hesthaugen barnehage 1. Informasjon om barnehagen Hesthaugen barnehage er en kommunal barnehage. Den ligger i tettbebyggelsen på Hafslund med gangavstand til skogen, og med et variert uteområde. Barnehagen har 34 plasser i alderen 0-5 år, 27 plasser for barn over 3 år og 7 plasser for barn under 3 år. Vi er inndelt i 2 grupper, en gruppe med barn i alderen 1 3 år og en avdeling med barn i alderen 3 5 år Personalet i Hesthaugen barnehage : 3 5 års gruppen: Ane Catrine Nymo Bruserud Pedagogisk leder 100 % Lill-Beate Østby Pedagogisk leder 100 % Jorunn Westgaard Assistent 80 % Hilde Myrdal Assistent 20 % 1 3 års gruppen: Stine Olaussen Pedagogisk leder 80 % Ane Louise Halvorsen Fagarbeider 80 % Karin Kristiansen Assistent 80 % Heidi Wang Assistent 50 % Hilde Myrdal Assistent 20% Tove Beate Larsen Enhetsleder 100 % Enhetsleder har kontorplass på Hesthaugen barnehage og har det daglige ansvaret. Barnehagen åpner På morgenen vil alle være samlet på en avdeling fram til ca. klokken 09.00, da deler vi oss i 2 grupper. Vi spiser lunsj ca. klokken 11.30, litt avhengig av barnegruppen og deres behov. Det blir servert frukt som barna selv har med på ettermiddagen. Mot slutten av dagen slår vi oss igjen sammen til en gruppe. Barnehagen stenger klokken

12 2. Grunnleggende pedagogiske tenkning i Hesthaugen barnehage Hesthaugen barnehage legger til grunn det som står i årsplanens fellesdel. Vi har en tenkning og forståelse som skal være grunnleggende for vår praksis i Hesthaugen barnehage. Inkluderende fellesskap Anerkjennende kommunikasjon Skape gode relasjoner Inkluderende fellesskap: Inkluderende fellesskap er for oss at alle mennesker i vår barnehage er like mye verdt, alle er verdifulle for vårt fellesskap. Vi skal ha en høy toleransegrense overfor hverandre, respektere hverandre slik den enkelte er, og ta vare på hverandre. Alle er vi mennesker med forskjellige egenskaper, styrker og svakheter. I vår barnehage skal alle ha gode muligheter for å videreutvikle alle sider ved seg selv og få bruke sine styrker på gode, utfordrende måter. Anerkjennende kommunikasjon: Alle barn har krav på å bli sett! Dette er kanskje, slik vi ser det, personalets viktigste oppgave. Med dette mener vi at vi skal legge til rette for en barnehagehverdag hvor man evner å møte, fange opp og støtte barns uttrykk gjennom språk, kroppsspråk, følelser og sosiale relasjoner, noe som er avgjørende for barns læring. Alle medarbeidere i Hesthaugen barnehage skal og må vektlegge en anerkjennende væremåte i alle våre møter med barn og foreldre. Skape gode relasjoner: Å skape gode relasjoner krever nærhet, det krever at man tilbringer tid sammen og er tilstede i her og nå situasjoner. Vi som personale skal være lydhøre og interesserte i hvert enkelt barn, for å kunne lære å kjenne det enkelte barn godt. Dette krever også et nært foreldresamarbeid da personalet og foreldre blir kjent med et barn på forskjellige måter. Inkluderende fellesskap, anerkjennende kommunikasjon, og det å skape gode relasjoner skal ikke ses på som adskilte områder vi skal ha fokus på og arbeide med. Disse områdene henger sammen og er avhengig av hverandre. 3. Fokusområder Vi har i tillegg valgt ut noen områder som vi mener er viktige, og ønsker å ha ekstra fokus på barnehageåret 2014/15. Brukerundersøkelsen høsten 2013 støtter også opp om jobbing med dette. Disse områdene er viktige hver for seg, men henger også sammen og støtter opp om hverandre. 12

13 3.1 Lek Hva vi legger i lek hva sier Rammeplanen «Leken er avgjørende for indre balanse, livslyst og overlevelse. Livet gir leken mening for barna, leken er meningen med livet for barna», sitat Trude Brendeland. Rammeplanen sier: «Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barna har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læreform som barn kan uttrykke seg gjennom.» «Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen». I leken kommer også mangfold, kultur, språk og kommunikasjon som en naturlig del. Målet er Å ha fokus på leken og skape arenaer og prosesser som gir barna gode muligheter for lek i barnehagen. Vi ønsker at barna skal kjenne og oppleve glede ved å være i barnehagen og ha gode venner. Barna skal få utvikle kreativitet, lære sosiale koder og føle seg som en del av fellesskapet Hvordan få det til noen tiltak Personalet må være «lekekloke» voksne, og det innebærer: - La barna få lov til å tenke i «regnbuens farger», det vil si la fantasien få spillerom og ikke tenke innenfor de rammene vi voksne ofte gjør - Være oppmerksom på at barna ofte har løsningen selv, og la dem få tid til å finne den - Ha respekt for barnas lek og ikke avbryte unødvendig (ut fra barnas perspektiv på hva som er unødvendig) - Barna må få utfolde seg på egne premisser, med voksne som støtte. - Gi barna materiell som stimulerer til kreativitet eks. planker og annet som kan benyttes ut fra fantasien - Legge til rette det fysiske rommet ved å skape adskilte «lekesoner», samt stimulere fantasi og lekelyst med spennende «huler og hytter»/ 3.2 Kultur og mangfold Hva vi legger i kultur og mangfold- hva sier Rammeplanen Rammeplanen sier at kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og levendegjøre, fornye og aktualisere. Vi må finne balansen mellom å ta vare på gamle tradisjoner og leker, og å være åpen for det barna er opptatt av i dag. Barna må få skape og utvikle sin egen kultur sammen med utforskende voksne. Vi må støtte barna i å skape felles referanser. Målet er Å bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Vi må skape rom for kreativitet og at barna skal ha det gøy i barnehagen. Kultur i Hesthaugen barnehage er mangfoldig. Det er mange barn med ulik kulturell, språklig og religiøs bakgrunn. Vi må sammen med barna utvikle og utforske dette mangfoldet. Hvordan få det til noen tiltak Eks. se på barne TV så vi vet hva barn er opptatt av Foreldre inn i barnehagen, fortelle om «gamle dager», fortellinger fra andre land / hjemland Norske tradisjoner, eldre forteller fra gamle dager, leker fra gamle dager Markere høytider Besøke moske og kirke 13

14 Samtale om likheter og ulikheter Julebord med mat fra de ulike hjemmene/kulturene Temauker fra hvert land Lære ord fra de ulike språkene vi har i barnehagen Fremheve det hvert enkelt barn mestrer og er interessert i 3.3 Språk og kommunikasjon Hva vi legger i språk og kommunikasjon- hva sier Rammeplanen Rammeplanen sier at småbarnsperioden er den grunnleggende perioden for utvikling av et rikt og variert språk. Språk er et redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser, og avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Språk og kommunikasjon er viktig verktøy for å oppleve mestring og glede i et fellesskap. Det er viktig med felles opplevelser og referanser. Det gir mulighet for å utvikle språk og kommunisere bedre. Barn har et rikt kroppsspråk, og er en del av kommunikasjon sammen med utvikling av det verbale språket. Det er viktig at personalet klarer å lese og forstå de minste barna i deres non-verbale kommunikasjon. Målet er Vi må lære barna verdien i å kommunisere med hverandre, kunne sette ord på tanker, meninger og følelser. Språkarbeidet i barnehagen skal være lystbetont, preget av lek og gi rom for utforskning og undring. Vi har et mangfold med mange ulike språk. Vi må prøve å utnytte de ressursene som er i det, og gi barna større språklig bevissthet Hvordan få det til - noen tiltak Legge til rette for gode samtaler Bruke rim og regler Være oppmerksom på og støtte opp om språket i leken Utforskning av skriftspråket Bruke språk og leseplan Utvikle barnesamtalene Bruke foreldrene som ressurs Samtale om lydene i språket Høytlesning og fortellinger med konkreter Voksne som språkforbilder, tydelige i sin begrepsbruk 3.4 Digitale verktøy sammen med barna i hverdagen Hva legger vi i digitale verktøy sammen med barna hva sier Rammeplanen Rammeplanen sier at barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Det er måten vi bruker de digitale verktøyene på som er interessante. Målet er Barn og voksne skal oppleve verdien av de digitale verktøyene som støtte i barns språkutvikling, nysgjerrighet, kreativitet, og vitebegjær. Vi må være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. Det er viktig at vi gir barna sunne holdninger. 14

15 Hvordan få det til noen tiltak Bruke og utforske det utstyret vi har sammen med barn Være åpne for nye bruksmåter sammen med barna Bevisst hvordan vi bruker pc og nettbrett Bruke kopimaskin Bruke kamera og bilder Lage eventyr og fortellinger. 15

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Lykke til med lesing og bruk, og ta gjerne kontakt dersom det er noe i årsplanen du vil gi tilbakemelding på.

Lykke til med lesing og bruk, og ta gjerne kontakt dersom det er noe i årsplanen du vil gi tilbakemelding på. 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanen gir foreldre og andre interesserte informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, og er et arbeidsverktøy for personalet. Årsplanen beskriver barnehagens

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14 ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har pr. d.d. 29 plasser fordelt på 2 avdelinger. Mosvik barnehage

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer