Årsplan 2014 / Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014 / 2015. Enhet barnehager Varteig og Hafslund. Hesthaugen barnehage"

Transkript

1 Årsplan 2014 / 2015 Enhet barnehager Varteig og Hafslund Hesthaugen barnehage

2 DEL I: Enhet barnehager Varteig og Hafslund 1. Enhet barnehager Varteig og Hafslund s Lovverk og planer s Verdigrunnlag s Barnehagens innhold s Enhetens satsningsområder s Samarbeid s. 9 Del II: Årsplan for Hesthaugen barnehage s. 11 I del to av årsplanen vil hver barnehage beskrive sin barnehage, og egne satsningsområder. 2

3 1. Enhet barnehager Varteig og Hafslund Enhet barnehager Varteig og Hafslund består av fem barnehager: Hesthaugen barnehage har 34 plasser for barn i alderen 0-5 år. Åpningstid: Adresse: Riseveien 9, 1738 Borgenhaugen Tlf: Enhetsleder: Tove Beate Larsen e-post: mob: Mobakken barnehage har 25 plasser for barn i alderen 0-5 år. Åpningstid: Adresse: Parkveien 30, 1738 Borgenhaugen Tlf: Teamleder: Aud Helen Eilertsen e-post: mob: Hafslundsøy barnehage har to avdelinger med til sammen 42 plasser for barn i alder 0-5 år. Åpningstid Midlertidig adresse: Skjebergveien 165, 1743 Klavestadhaugen Teamleder: Aud Helen Eilertsen e-post: mob: Varteig barnehage har to avdelinger, med til sammen 25 plasser for barn i alderen 0-5 år. Åpningstid Adresse: Ingaveien 33, 1735 Varteig Tlf: Fungerende teamleder: Mette Moeskau e-post: mob: Vestvold barnehage har to avdelinger, med til sammen 27 plasser for barn i alderen 0-5 år. Åpningstid: Adresse: Sikkelandsveien 113, 1730 Ise Tlf: Fungerende teamleder: Mette Moeskau e-post: mob: Vi holder åpent alle hverdager, bortsett fra jul- og nyttårsaften, og fem planleggingsdager som fastsettes for hvert år. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl Planleggingsdager barnehageåret 2014/2015 er: Fredag Tirsdag Fredag Mandag Fredag 15.august 11.november 2.januar 16.mars 15.mai Barnehagen er stengt disse dagene. 3

4 2. Lovverk og planer Lovverk og planer for barnehagedrift Enheten ledes i overensstemmelse med Sarpsborg kommunes visjon og planer. Lovverk og planer som er sentrale i fht. barnehagedrift er blant annet: Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune Barnehageloven med forskrifter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Stortingsmeldinger som er aktuelle for barnehager Mobbemanifestet FNs Barnekonvensjon Oppvekst- og utdanningspolitisk plattform er et styringsdokument som skal ligge til grunn for alt arbeid med barn og unge i Sarpsborg kommune. Hovedmålet er å sikre en oppnåelse av kommunens visjon og at barna settes i stand til å mestre livet. Den legger vekt på at alle tjenester som rettes inn mot barn og unge må gjennomsyres av holdninger som er basert på et positivt menneskesyn. For Sarpsborg kommune og innbyggerne er det viktig at det uttrykkes en grunnleggende holdning om inkludering, og at Sarpsborgsamfunnet skal ha plass til alle. Kommunens visjon: «Sarpsborg der barn og unge lykkes» 3. Verdigrunnlag Sarpsborg kommunes verdisett FÅRT Framtidsrettet Åpen Respektfull Troverdig Vi er pådrivere for at Sarpsborgsamfunnet kan møte morgendagens utfordringer, gir rom for forbedring, er modige og tør å finne nye løsninger. Vi inviterer til samarbeid og medvirkning, legger til rette for innsyn, møter hverandre med raushet. Den enkelte blir sett og hørt, vi skal ha respekt for mangfold og ulikheter. Det er samsvar mellom ord og handling, vi er forutsigbare og profesjonelle. Vår enhet har arbeidet med verdisettet FÅRT for å utdype hva det betyr for oss i våre barnehager. En prosess som har resultert i et felles verdidokument for vår enhet. Enhetens verdidokument er basert på verdisettet til Sarpsborg kommune og skal være et levende dokument som gjelder alle ansatte. Verdiene vi har vises gjennom det vi gjør. Som voksne er vi rollemodeller og har et ansvar for at verdiene etterleves i praksis. 4

5 Danning «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» (Barnehageloven 1). Danning er en kontinuerlig prosess som forutsetter refleksjon og foregår hele livet. Alt barnet gjør sammen med andre barn og voksne har betydning for deres danningsprosess. Danning er mer enn å tilpasse seg, det er evnen til kritisk å møte det man møter. Evnen til å takle forskjellighet. «Det er viktig at barn utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap» (Rammeplanen s.15). Det er lov å ha egne meninger og ikke være enig, men samtidig må vi lære å innrette oss, og tenke at vi er en del av noe større. Det handler ikke bare om meg. Vi skal arbeide med sosial kompetanse, der barna utfordres på å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. Det er viktig at vi lærer å se oss selv utenifra og andre innenifra. De voksne skal være trygge og tydelige rollemodeller. Det krever at vi ser hvert enkelt barn, og ser muligheter og utfordringer som barnet har i hverdagen. Danning er en kontinuerlig prosess, vi utvikler oss hele tiden. De voksne må tørre å ikke vite, men sammen med barna finne løsninger. Vi skal hele tiden stille spørsmål ved verdier, tankesett og praksis i vårt arbeid. Mangfold og inkludering «Det er et mål at Sarpsborg skal ha et aktivt og bevisst forhold til mangfold som ressurs og fokus på at barn og unge skal oppleve et inkluderende samfunn» (Kommunedelplan Mangfold og inkludering). Barnehagen skal ha et miljø hvor ulike individer og ulike ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Mangfold og inkludering henger også sammen med barns danningsprosesser. Barn må få kunnskap og erfaring for å møte samfunnet de er en del av. Grunnleggende verdier og holdning legges i barneårene, og i tillegg til familie er barnehagen en viktig sosialiseringsarena for barn. Barn i barnehagen er ingen lik gruppe, de møter barnehagen med ulike forutsetninger og behov. Innholdet i barnehagen skal utformes slik at det kan oppleves meningsfullt for det enkelte barnet og gruppen som helhet. Vi skal gjennom barnehagens omsorg- og læringsmiljø fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Reggio Emilia filosofien Sarpsborg Kommune har valgt at de kommunale barnehagene skal være inspirert av Reggio Emilia filosofien. Reggio Emilia er en by i Nord-Italia som har utviklet en filosofi for byens barnehager. Grunnlegger av denne filosofien var Loris Malaguzzi. Filosofien har som grunntanke at barn lærer best gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine og kompetente og nysgjerrige voksne. Reggio Emilias filosofi sier at det finnes tre pedagoger i barnehagen: Barnet, den voksne, og det fysiske miljøet. «Filosofien kan oppsummeres med ordene utforsking, demokrati og delaktighet, og at arbeidet skal ta utgangspunkt i barnas behov og forandres i takt med samfunnet» (Nye fleksible kommunale barnehager i Sarpsborg 2012). 5

6 Vi skal ikke kopiere, men la oss inspirere av filosofien, og utvikle innholdet i våre barnehager ut fra våre forutsetninger, kultur og rammebetingelser. Det er viktig at våre rom innbyr til lek, utforsking og skapende aktiviteter. Sammen med barna tar vi utgangspunkt i deres nysgjerrighet og hvilke interesser de har. Barna lærer gjennom egne erfaringer og observasjoner i samspill med de andre barna. Det er viktig at de får tid til å stille teorier og utveksle tanker og ideer med hverandre. Vi skal se hva som opptar barna, være åpne for undring og stille spørsmål som spinner videre på det barna er nysgjerrige på. Vi må gi dem tid til å finne egne løsninger. 4. Barnehagens innhold Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehager legger grunnlag for barnehagens innhold og oppgaver. Vi skal ha en helhetlig pedagogisk tilnærming til omsorg og læring, og respekt for barndommens egenverdi. Barnehagen er første ledd i utdanningsløpet, og det er viktig hvordan våre barnehager tilrettelegger for utvikling av godt sosialt samspill, gode opplevelser og utfordringer. «Alle barn har krav på å bli møtt som den de er» (Rammeplan s.29). Omsorg og oppdragelse Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Det skal komme til uttrykk når barn leker, lærer, i måltider, stell og påkledning. Omsorg og trivsel er en forutsetning for barns utvikling og læring. «Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv» (Rammeplan s.31). Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelse overføres verdier, normer, tanker og utrykks- og handlingsmåter. Lek Leken skal ha en fremtredende plass i barnas hverdag i barnehagen. Leken har en egenverdi, den er lystbetont og gir barna mye glede. Leken er en del av barnekulturen og i leken overføres denne kulturen fra eldre til yngre barn. Leken gjenspeiler forholdet i barns oppvekstmiljø og i samfunnet generelt. Barna skal ha mye tid til frilek. De skal oppleve aktive voksne som er tilstede, og som kan støtte dem ved behov, og gir de inspirasjon slik at leken kan utvikles videre. Å delta i lek og få venner i barnehagen, er noe av grunnlaget for barns trivsel. Det er derfor den voksnes ansvar at alle får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker, miljøet og er nært knyttet opp mot lek, danning og omsorg. I leken utvikler barna sine sosiale og språklige ferdigheter i samspill med andre. Barna lærer gjennom alt de erfarer og opplever. Alle barn skal få mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring. Det er derfor viktig at vi legger til rette for god lek. 6

7 Sosial kompetanse Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. I barnehagen får barna erfaringer med å ta hensyn til andre, dele, vente på tur, hjelpe, trøste osv. Barna blir hele tiden utfordret i barnehagen på det å mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov. I barnehagen er de voksne rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Det er derfor viktig at vi hele tiden stiller høye krav til hvem vi er som voksne sammen med barna. Språklig kompetanse Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kommuniserer med andre barn og voksne, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språket. Språket utvikles gjennom samspill med andre. Barnehagen skal være en språkarena som gir barna gode språkferdigheter gjennom bl.a. lek, samtaler, høytlesning og bruk av rim og regler. Det er viktig med felles opplevelser og aktiviteter, og samtale om tanker og følelser for å utvikle et rikt språk. Vi må være bevisste hvordan vi lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst. Kulturarena Barnehagen skal formidle verdier, kultur og gi rom for barns egen kulturskaping. Vi skal bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnekultur forstås som kultur av, med, og for barn. Barnehagen skal være med å bidra til at barna utvikler sin toleranse og interesse for hverandre, og respekt for hverandres bakgrunn - uansett kulturell og livssynsmessig tilhørighet. Barns egen kultur og lek fremmer kommunikasjonen på tvers av kulturer. Vi må gi barna mulighet til å uttrykke seg gjennom leken, og at de kan kombinere det med ulike estetiske uttrykk. Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for at man viser respekt for hverandres kultur. Vi må ha et bevisst forhold til at vi er rollemodeller og erkjenne at vi er kulturformidlere gjennom egen væremåte. Barns medvirkning «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet» (Barnehageloven 3). Medvirkning handler om å få være med å bestemme sammen med andre. Alle skal bli hørt og sett og oppleve at deres meninger blir tatt hensyn til. Samtidig skal de oppleve å være en del av et demokrati, der man må tilpasse seg andre, og ikke alltid få viljen sin. For å ivareta medvirkning i hverdagen er det viktig at de voksne lytter til barna og at de ser det barna formidler. De voksne må fange opp barnas interesser og bygge videre på dette i det pedagogiske arbeidet. 7

8 IKT i barnehagen IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Om IKT kan vi også bruke ordet digitale verktøy. IKT er alt som gjør at vi kan skaffe oss informasjon, kommunisere med hverandre, og alle digitale verktøy som påvirker omgivelsene, på en eller annen måte. I barnehagen kan IKT blant annet omfatte: PC og internett, skriver, skanner, smartboard, I-pad, kamera og elektroniske leker. Vi skal synliggjøre hvilken ressurs IKT kan være i vår hverdag og sørge for at barna får støtte for nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst på det digitale området. Pedagogisk dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon er en måte å lære på og en metode som gir oss anledning til å synliggjøre barnas læringsprosesser. Det handler om å samle inn materiale som bilder, fortellinger eller noe barna har laget. Vi benytter det innsamlede materiale til å forstå og reflektere over det pedagogiske arbeidet på en bestemt, metodisk og demokratisk måte. Gjennom pedagogisk dokumentasjon kan vi bli bedre til å møte barna, bli bedre til å lytte og forstå dem. Pedagogisk dokumentasjon er også et viktig element i Reggio Emilia filosofien. Rammeplanens sju fagområder For at vi skal gi barna et variert og allsidig pedagogisk innhold i barnehagen, er det i Rammeplanen delt inn i sju fagområder. Fagområdene er sentrale for opplevelse, utforsking og læring hos barn. For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barns utvikling og læring. Personalets ansvar er også presisert. Alle fagområdene vil berøres gjennom lek, hverdagsaktiviteter og prosjektarbeid. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Mer utfyllende informasjon om fagområdene finnes i Rammeplan, s

9 5. Enhetens satsningsområder Det er to områder som alle barnehagene i enheten skal ha fokus på; «Språk og kommunikasjon» og «Bruk av digitale verktøy». Det er opp til hver barnehage å synliggjøre hvordan de vil jobbe med dette. I tillegg kan det være andre områder som barnehagene ønsker og har behov for å ha ekstra fokus på og som synliggjøres i deres del. Språk og kommunikasjon Språk og kommunikasjon er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Språkutviklingen er avgjørende for å kunne være en deltager i et moderne demokrati og i et kunnskaps- og utdanningssamfunn. Den grunnleggende utviklingen skjer i barnehagealder. Vi må ha fokus på barns språkutvikling og sørge for at barnehagen har et rikt språkmiljø. Barna skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Sarpsborg kommune har en plan som heter «Plan for språkstimulering og lesing som grunnleggende ferdighet» (Språk- og leseplan), som gjelder for kommunale barnehager og skoler. Planen skal legges til grunn for innhold og organisering av det systematiske arbeidet med språkstimulering og må brukes aktivt i hver barnehage. I arbeidet med språkstimulering benytter vi oss av verktøy som «Språkkista», «Snakkepakken» og «Språksprell». Bruk av digitale verktøy Digitale verktøy har blitt en del av barnas hverdag. Rammeplanen sier at barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Det er viktig at barna får sunne holdninger. Det er ikke de digitale verktøyene i seg selv som er interessante, men måten personalet bruker dem på i det pedagogiske arbeidet sammen med barna. Arbeidsformene må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og personalet må være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. Vi må klare å se mulighetene med de rammene og det utstyret vi har, øke kompetansen, og skape engasjement og interesse. IKT er et stort område. Vi velger dette året å koble arbeidet med digitale verktøy opp mot arbeidet med språk og kommunikasjon. 6. Samarbeid Overgang barnehage skole «Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem» (Rammeplanen s.59). I Sarpsborg kommune er det utarbeidet en rutinebeskrivelse for overgangen mellom barnehage og skole. På høstens foreldremøte har vi en egen del for foreldre til 5-åringer. Der gir vi informasjon om denne rutinebeskrivelsen, og om skjemaet Informasjon om skolestarteren. Det er et skjema som skal fylles ut av foreldre, barn og barnehagen. Vi ser hvor viktig trygg og god overgang mellom barnehage og skole er for barnet, det er her grunnlaget for den videre læringen blir lagt. Tjenester og institusjoner i kommunen For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud, til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen ved behov. Dette kan for eksempel være helsestasjon, PPT, BUPP og barnevern. 9

10 Foreldresamarbeid Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning vil skje gjennom den daglige kontakten i barnehagen. Det blir avholdt foreldremøte(r) i løpet av året, og det blir gitt tilbud om foreldresamtaler to ganger i året og etter behov. Andre fora for samarbeid er FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalget ved barnehagen). 10

11 DEL II Hesthaugen barnehage 1. Informasjon om barnehagen Hesthaugen barnehage er en kommunal barnehage. Den ligger i tettbebyggelsen på Hafslund med gangavstand til skogen, og med et variert uteområde. Barnehagen har 34 plasser i alderen 0-5 år, 27 plasser for barn over 3 år og 7 plasser for barn under 3 år. Vi er inndelt i 2 grupper, en gruppe med barn i alderen 1 3 år og en avdeling med barn i alderen 3 5 år Personalet i Hesthaugen barnehage : 3 5 års gruppen: Ane Catrine Nymo Bruserud Pedagogisk leder 100 % Lill-Beate Østby Pedagogisk leder 100 % Jorunn Westgaard Assistent 80 % Hilde Myrdal Assistent 20 % 1 3 års gruppen: Stine Olaussen Pedagogisk leder 80 % Ane Louise Halvorsen Fagarbeider 80 % Karin Kristiansen Assistent 80 % Heidi Wang Assistent 50 % Hilde Myrdal Assistent 20% Tove Beate Larsen Enhetsleder 100 % Enhetsleder har kontorplass på Hesthaugen barnehage og har det daglige ansvaret. Barnehagen åpner På morgenen vil alle være samlet på en avdeling fram til ca. klokken 09.00, da deler vi oss i 2 grupper. Vi spiser lunsj ca. klokken 11.30, litt avhengig av barnegruppen og deres behov. Det blir servert frukt som barna selv har med på ettermiddagen. Mot slutten av dagen slår vi oss igjen sammen til en gruppe. Barnehagen stenger klokken

12 2. Grunnleggende pedagogiske tenkning i Hesthaugen barnehage Hesthaugen barnehage legger til grunn det som står i årsplanens fellesdel. Vi har en tenkning og forståelse som skal være grunnleggende for vår praksis i Hesthaugen barnehage. Inkluderende fellesskap Anerkjennende kommunikasjon Skape gode relasjoner Inkluderende fellesskap: Inkluderende fellesskap er for oss at alle mennesker i vår barnehage er like mye verdt, alle er verdifulle for vårt fellesskap. Vi skal ha en høy toleransegrense overfor hverandre, respektere hverandre slik den enkelte er, og ta vare på hverandre. Alle er vi mennesker med forskjellige egenskaper, styrker og svakheter. I vår barnehage skal alle ha gode muligheter for å videreutvikle alle sider ved seg selv og få bruke sine styrker på gode, utfordrende måter. Anerkjennende kommunikasjon: Alle barn har krav på å bli sett! Dette er kanskje, slik vi ser det, personalets viktigste oppgave. Med dette mener vi at vi skal legge til rette for en barnehagehverdag hvor man evner å møte, fange opp og støtte barns uttrykk gjennom språk, kroppsspråk, følelser og sosiale relasjoner, noe som er avgjørende for barns læring. Alle medarbeidere i Hesthaugen barnehage skal og må vektlegge en anerkjennende væremåte i alle våre møter med barn og foreldre. Skape gode relasjoner: Å skape gode relasjoner krever nærhet, det krever at man tilbringer tid sammen og er tilstede i her og nå situasjoner. Vi som personale skal være lydhøre og interesserte i hvert enkelt barn, for å kunne lære å kjenne det enkelte barn godt. Dette krever også et nært foreldresamarbeid da personalet og foreldre blir kjent med et barn på forskjellige måter. Inkluderende fellesskap, anerkjennende kommunikasjon, og det å skape gode relasjoner skal ikke ses på som adskilte områder vi skal ha fokus på og arbeide med. Disse områdene henger sammen og er avhengig av hverandre. 3. Fokusområder Vi har i tillegg valgt ut noen områder som vi mener er viktige, og ønsker å ha ekstra fokus på barnehageåret 2014/15. Brukerundersøkelsen høsten 2013 støtter også opp om jobbing med dette. Disse områdene er viktige hver for seg, men henger også sammen og støtter opp om hverandre. 12

13 3.1 Lek Hva vi legger i lek hva sier Rammeplanen «Leken er avgjørende for indre balanse, livslyst og overlevelse. Livet gir leken mening for barna, leken er meningen med livet for barna», sitat Trude Brendeland. Rammeplanen sier: «Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barna har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læreform som barn kan uttrykke seg gjennom.» «Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen». I leken kommer også mangfold, kultur, språk og kommunikasjon som en naturlig del. Målet er Å ha fokus på leken og skape arenaer og prosesser som gir barna gode muligheter for lek i barnehagen. Vi ønsker at barna skal kjenne og oppleve glede ved å være i barnehagen og ha gode venner. Barna skal få utvikle kreativitet, lære sosiale koder og føle seg som en del av fellesskapet Hvordan få det til noen tiltak Personalet må være «lekekloke» voksne, og det innebærer: - La barna få lov til å tenke i «regnbuens farger», det vil si la fantasien få spillerom og ikke tenke innenfor de rammene vi voksne ofte gjør - Være oppmerksom på at barna ofte har løsningen selv, og la dem få tid til å finne den - Ha respekt for barnas lek og ikke avbryte unødvendig (ut fra barnas perspektiv på hva som er unødvendig) - Barna må få utfolde seg på egne premisser, med voksne som støtte. - Gi barna materiell som stimulerer til kreativitet eks. planker og annet som kan benyttes ut fra fantasien - Legge til rette det fysiske rommet ved å skape adskilte «lekesoner», samt stimulere fantasi og lekelyst med spennende «huler og hytter»/ 3.2 Kultur og mangfold Hva vi legger i kultur og mangfold- hva sier Rammeplanen Rammeplanen sier at kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og levendegjøre, fornye og aktualisere. Vi må finne balansen mellom å ta vare på gamle tradisjoner og leker, og å være åpen for det barna er opptatt av i dag. Barna må få skape og utvikle sin egen kultur sammen med utforskende voksne. Vi må støtte barna i å skape felles referanser. Målet er Å bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Vi må skape rom for kreativitet og at barna skal ha det gøy i barnehagen. Kultur i Hesthaugen barnehage er mangfoldig. Det er mange barn med ulik kulturell, språklig og religiøs bakgrunn. Vi må sammen med barna utvikle og utforske dette mangfoldet. Hvordan få det til noen tiltak Eks. se på barne TV så vi vet hva barn er opptatt av Foreldre inn i barnehagen, fortelle om «gamle dager», fortellinger fra andre land / hjemland Norske tradisjoner, eldre forteller fra gamle dager, leker fra gamle dager Markere høytider Besøke moske og kirke 13

14 Samtale om likheter og ulikheter Julebord med mat fra de ulike hjemmene/kulturene Temauker fra hvert land Lære ord fra de ulike språkene vi har i barnehagen Fremheve det hvert enkelt barn mestrer og er interessert i 3.3 Språk og kommunikasjon Hva vi legger i språk og kommunikasjon- hva sier Rammeplanen Rammeplanen sier at småbarnsperioden er den grunnleggende perioden for utvikling av et rikt og variert språk. Språk er et redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser, og avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Språk og kommunikasjon er viktig verktøy for å oppleve mestring og glede i et fellesskap. Det er viktig med felles opplevelser og referanser. Det gir mulighet for å utvikle språk og kommunisere bedre. Barn har et rikt kroppsspråk, og er en del av kommunikasjon sammen med utvikling av det verbale språket. Det er viktig at personalet klarer å lese og forstå de minste barna i deres non-verbale kommunikasjon. Målet er Vi må lære barna verdien i å kommunisere med hverandre, kunne sette ord på tanker, meninger og følelser. Språkarbeidet i barnehagen skal være lystbetont, preget av lek og gi rom for utforskning og undring. Vi har et mangfold med mange ulike språk. Vi må prøve å utnytte de ressursene som er i det, og gi barna større språklig bevissthet Hvordan få det til - noen tiltak Legge til rette for gode samtaler Bruke rim og regler Være oppmerksom på og støtte opp om språket i leken Utforskning av skriftspråket Bruke språk og leseplan Utvikle barnesamtalene Bruke foreldrene som ressurs Samtale om lydene i språket Høytlesning og fortellinger med konkreter Voksne som språkforbilder, tydelige i sin begrepsbruk 3.4 Digitale verktøy sammen med barna i hverdagen Hva legger vi i digitale verktøy sammen med barna hva sier Rammeplanen Rammeplanen sier at barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Det er måten vi bruker de digitale verktøyene på som er interessante. Målet er Barn og voksne skal oppleve verdien av de digitale verktøyene som støtte i barns språkutvikling, nysgjerrighet, kreativitet, og vitebegjær. Vi må være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. Det er viktig at vi gir barna sunne holdninger. 14

15 Hvordan få det til noen tiltak Bruke og utforske det utstyret vi har sammen med barn Være åpne for nye bruksmåter sammen med barna Bevisst hvordan vi bruker pc og nettbrett Bruke kopimaskin Bruke kamera og bilder Lage eventyr og fortellinger. 15

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016

ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016 ÅRSPLAN Guslundåsen barnehage 2015-2016 1 Fakta om Guslundåsen barnehage Guslundåsen barnehage er en del av Enhet barnehager Skjeberg, bestående av Guslundåsen og Sandbakken barnehager. Barnehagen ble

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post:

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post: Årsplan 2014-2015 Telefonnummer Figgjo barnehage: Kontor: 91140294 KariOlaHålå: 91140619 Hestastampen: 91140413 Flintbyen: 91160670 Plantene: 91141024 Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Adresse:Figgjo

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage

LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage LANGTIDSPLAN Nykirken barnehage 2012 2015 Bilde av nyoppusset fasade høsten 2011 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer