INNHOLD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE"

Transkript

1 BLINDHEIM BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VENNSKAP ER VIKTIG MOBBING IKKE RIKTIG

2 INNHOLD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE FORORD HVA ER MOBBING?... 4 Definisjon av mobbing:... 4 Direkte mobbing... 4 Indirekte mobbing:... 4 Mobberne... 4 Krangling /konflikt FOREBYGGING AV MOBBING... 4 På klasse/gruppenivå:... 4 I friminutt / leik... 5 I SFO... 5 Fellestiltak for hele skolen... 6 Skole/ hjem HVORDAN OPPDAGE MOBBING?... 6 På klasse/gruppenivå... 6 I friminutt / leik... 7 I SFO... 7 Hjemme/ Foreldre TILTAK VED MOBBING... 8 I friminutt og leik... 8 I SFO... 9 Rektor sine tiltak for oppfølging av mobbing ORDENS- OG TRIVSELSREGLAR FOR BLINDHEIM BARNESKOLE... 9 TRYGGLEIK PÅ SKOLEVEGEN OG UTE I FRIMINUTTA SIKKER BRUK AV ELEKTRONISK UTSTYR OG ANDRE GJENSTANDER BEHANDLING AV PLANEN VEDLEGG Dikt : Feig Kontrakt F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 2

3 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE FORORD Mobbing er alvorlig og skal stoppes så snart det blir oppdaget. I Lov om grunnskolen og videregående opplæring, kap. 9, har elevene fått en lovmessig beskyttelse mot mobbing. Lovparagrafen pålegger oss som arbeider i skolen å arbeide aktivt for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. I tillegg har Regjering i samarbeid med Barnombudet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Kommunenes sentralforbund (KS) og Utdanningsforbundet vedtatt et eget manifest mot mobbing. Blindheim barneskole sin handlingsplanen mot mobbing bygger på dette manifestet. Handlingsplanen viser hvordan vi jobber for å forebygge mobbing, og hva vi gjør i de tilfeller vi oppdager mobbing. Dette gjelder både for skolen i skolefritidsordningen. Skolen har gjennomført ulike trivselsundersøkinger i 2010/2011. Undersøkelsene viser stor trivsel hos elevene og lite mobbing på skolen vår. Vi tolker resultatene som et tegn på at vi har et godt lærings- og elevmiljø. Det kan se ut som vi er på god vei mot visjonen vår: Blindheim barneskole Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd Men vi kan likevel ikke på bakgrunn av slike resultater slå oss til ro med situasjonen, mobbing finns også på vår skole. Derfor må vi arbeide kontinuerlig med å utvikle læringsmiljøet ved skolen og sette inn forebyggende tiltak. Det er og viktig å ha klare prosedyrer for handling når vi oppdager mobbing. Det er viktig å understreke at alle voksne i skole og sfo er forpliktet til å følge denne planen. Men skolen alene kan ikke greie å få til et godt læringsmiljø og løse alle problemer med bl.a. mobbing. Vi er helt avhengig av at både elevene gjennom elevrådsarbeid, og foreldrene gjennom et godt samarbeid med skolen trekker i samme retning for å skape et godt og trygt læringsmiljø ved skolen. Foreldrene ved Blindheim barneskole har gjennom FAU vært en god samarbeidspartner som har vært flinke til å sette i verk tiltak for å bedre læringsmiljøet ved skolen. Både planen og ordensreglene vil bli justert ved starten av hvert skoleår. Planen blir behandlet i alle skolens rådsorganer, jfr kap. 7. Blindheim, Kenneth G. Skårn rektor F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 3

4 2. HVA ER MOBBING? Definisjon av mobbing: En elev/person som over tid systematisk blir plaget og ertet av en eller flere andre elever/personer, blir utsatt for mobbing. Direkte mobbing Fysisk overgrep / avstraffelse (vold) og direkte verbal trakassering, negative / ekle meldinger på SMS eller på internettsider. Indirekte mobbing: Utestenging, isolering og bruk av kroppsspråk. Mobberne Det er som regel to eller flere som står sammen om mobbing. Disse er ofte i samspill med hverandre. Krangling /konflikt er ikke nødvendigvis mobbing. Alle elever kan komme i situasjoner der det blir krangling eller at en ender opp i en slåsskamp. Slike enkeltstående tilfeller er alvorlig og skal løses på en skikkelig måte for alle parter. Men dette er ikke mobbing. 3. FOREBYGGING AV MOBBING På klasse/gruppenivå: Vi skaper et godt og inkluderende klassemiljø som er prega av trygget, omsorg, respekt og glede. Vi lærer elevene å gi ros til hverandre og kommuniserer på en positiv og høflig måte. Vi skaper gode klassemiljø blant annet ved å bruke undervisningsopplegget Det er mitt valg, på alle klassetrinn. Vi bruker varierte læringsmåter som bl.a. pararbeid og gruppearbeid for å skape gode relasjoner mellom elevene. Vi arrangerer felles læringsaktiviteter på trinnet til elevene. Hver klasse/klassetrinn utarbeider felles regler som alle elevene forplikter seg til å følge. Reglene er konkrete og viser hvilke sanksjoner som blir satt inn ved regelbrudd. Vi lærer elevene til å være hjelpsomme og ta ansvar for fellesskapet. Vi lærer elevene til selv å kunne stoppe voldsom lek ved å bruket ordet STOPP. Alle elevene skal lære seg til å respektere at dette betyr at en slutter leken med en gang. Vi tar opp med elevene ansvaret vi alle har for å si i fra til en voksen dersom vi ser at noen blir mobbet. Viktig å sette fokus på at dette er ikke er klaging. (jfr.vedlagte dikt Feig ) Kontaktlærerne gjennomfører elevsamtaler eller bruker loggskriving med elevene. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 4

5 Vi lytter til elevene sine opplevelser og tar disse på alvor. Alle kontaktlærerne tar opp konfliktløsning som et emne i klassen/gruppen. Lærere og assistenter må være tydelige voksne som ser hver enkelt elev, og er med på å skape trygghet og trivsel. Lærere og assistenter skal være klare rollemodeller for samarbeid, samspill og konfliktløysing. Lærerne må ha en klar posisjon i undervisningsarealet og styre det som skjer inne i undervisningsarealet (klasseromsledelse). I friminutt / leik Uteområdet legges til rette for variert leik tilpasset de ulike aldersgruppene. Det skal alltid være voksne ute når barna har friminutt / pause. De voksne skal ha på seg gul refleksvest, de skal være oppmerksomme, aktive og oppsøke de stedene elevene leiker. Vi må være gode rollemodeller og vise interesse for elevene. Vi lærer elevene til å ta kontakt med en voksen når det oppstår situasjoner ute i friminutt. Vi lytter til elevene sine opplevelser og tar disse på alvor. Lærer/assistent som blir kontaktet skal vurdere alvorlighetsgraden i det de blir kontaktet om, og så varsle videre til elevens kontaktlærer. Dersom lærer/assistent som har vakt i friminutt oppdager alvorlig krangling eller mobbing, griper vi inn og varsler videre til kontaktlærer. Elevrådet setter opp plan for bruk av ballområder, slik at alle elevene har lik tilgang til disse områdene. I SFO Skape et godt og inkluderende miljø i SFO som er prega av trygget, omsorg, respekt og glede. Lage felles regler sammen med barna om hvordan vi skal være mot hverandre. Vi møter barnet på deres nivå. Ha barneperspektivet i tankene. Lytter til barnet og tar det på alvor. Vi bruker observasjon av barna og hvordan de fungerer sammen i leik. SFO gjennomfører hvert år tema om vennskap og hvordan være en god venn. Konfliktløsning og empati prøver vi å lære barna gjennom konkrete situasjoner som oppstår. De voksne må hele tiden være tilstede der barna er. I utetiden sprer de voksne seg rundt området som barna bruker til leik. De voksne skal ha på seg gul refleksvest, de skal være oppmerksomme, aktive og oppsøke de stedene barna leiker. Vi må være gode rollemodeller og vise interesse for barna. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 5

6 Fellestiltak for hele skolen Skolen gjennomfører fellesarrangement for alle elevene flere ganger i året. Elevene får selv ansvar for innslag på disse fellesarrangementene. Det arrangeres også aldersblanda tiltak på tvers av trinna. Ved skolestart vil det blir arrangert fellesarrangement med tema vennskap/mobbing. Dette blir følgt opp i klassene/gruppene av kontaktlærer. Hver elev må forplikte seg til å skrive under på kontrakt mot mobbing. Underskrevet kontrakt skal henge i klasserommet/ undervisningsarealet (felles plakat). Kontaktlærerne orienterer foreldrene om handlingsplan mot mobbing / kontrakt på det første foreldremøtet i skoleåret. Skolen gjennomfører hvert år elevundersøkelsen for elevene i 5.-7.klasse. Her svarer elevene på spørsmål om læringsmiljø og mobbing. For de minste elevene gjennomfører vi tilpassede trivselsundersøkinger. Resultatene presenteres gjennom informasjon til alle foreldrene, på foreldremøter og i skolens rådsorganer. Skolen har fadderordning for elevene i 1.klasse. Det er elevene i 5.klasse som er faddere. Kontaktlærerne på de to trinnene samarbeider om felles tiltak, oppgaver og ansvar for fadderne. Fadderordningen blir følgt opp med felles arrangement mellom trinna helt opp til og med 3. klassetrinn. FAU arrangerer hvert år Skolens dag som et fellesarrangement for å skape bedre skolemiljø. Skole/ hjem Det skal legges vekt på å utvikle god kommunikasjon og kontakt mellom hjem og skole. Der skal være en systematisk og god dialog mellom hjem og skole. Dette skjer gjennom; felles foreldremøter der vennskap/mobbing blir tatt opp som tema. kontaktmøter mellom kontaktlærer elev/foreldre. Trivsel / mobbing skal være tema informasjon gitt på ukeplan kontaktlærer gir foreldra ei fast tid der de kan ringe og ta kontakt. Vi har et nært samarbeid mellom kontaktlærere og klassekontaktene med tanke på felles tiltak for å utvikle det sosiale miljøet i klassen/gruppa og på trinnet. 4. HVORDAN OPPDAGE MOBBING? På klasse/gruppenivå Lærer må observere elevene og være oppmerksom på de signal vi kan se hos elever som blir mobbet: Går ofte alene og er utestengt fra de andre i friminuttene Holder seg i nærheten av lærer/andre voksne i friminuttene Endrer atferd Er innesluttet eller har blitt mer utagerende enn tidligere Klager mer enn tidligere Opplever å få eiendelene sine ødelagt eller gjemt unna. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 6

7 Har blåmerker/andre skader eller istykkerrevne klær som ikke kan forklares på en troverdig måte. Blant de siste som blir tatt ut ved valg av lagspill og gruppearbeid Skolearbeidet blir plutselig eller gradvis dårligere. Økt fravær fra skolen All kontaktlærerne skal bruke elevsamtaler eller loggføring for å være orientert om hvordan elevene har det på skolen. Kontaktlærer er ansvarlig for gjennomføring, oppsummering og vurdering av resultat for trivselsundersøking i klassen/gruppen (jfr. punkt 3). Samtaler i plenum med alle elevene kan gi verdifull informasjon til læreren. Et tema her kan være at det ikke er klaging å fortelle om noen blir plaget eller mobbet. I friminutt / leik Være aktive voksne som oppsøker de stedene elevene er på. Dersom leken opphører når de voksne nærmer seg, kan det være tegn på at her foregår mobbing. I SFO Den voksne må hele tiden være tilstede der barna er. Være spesielt oppmerksom på barn som leker mye alene. Ved observasjon og samtale med barna enkeltvis og i grupper. Viktig å lytte til det barna har å fortelle Hjemme/ Foreldre Foreldre skal være oppmerksom på disse tegnene hos barna: Klager over vondt i magen, hodepine eller annen sykdom om morgenen. Vil gå veldig tidlig eller veldig sent til skolen for å unngå medelever. Bruker rare omveier til og fra skolen. Vil ikke gå på skolen bestemte dager. Behov for mye penger for å kjøpe seg ut. Klær og andre eiendeler forsvinner eller blir ødelagt. Skoleprestasjoner faller. Slutter å gå ut etter skoletid. Kommer hjem med blåmerker / andre skader som ikke har naturlig forklaring Mangler en god venn å være sammen med i fritiden / på skolen. Dersom dere foreldre merker noe av dette, må dere være snare å ta kontakt med kontaktlærer for å drøfte det dere er bekymret for. Foreldre kan og ved behov ta direkte kontakt med rektor om slike saker. Dersom skolen oppdager noe av dette, er vi forpliktet til å ta dette opp og informere både foreldre til den som blir mobbet og foreldrene til de som mobber. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 7

8 5. TILTAK VED MOBBING På klasse/gruppenivå Kontaktlærer samtaler med den som blir mobbet og mobber for å få nødvendig informasjon. Viktig å få fram eksakt og presis informasjon. Samtalen må taes med en gang en får mistanke om mobbing. Ved behov avtaler kontaktlærer frigjøring fra undervisning med ledelsen. Kontaktlærer må avklare om det er en mobbesituasjon eller en konflikt. Dersom det er en mobbesituasjon: Kontaktlærer innhenter informasjon fra foreldre og andre som kan gi informasjon om det som skjer. SFO kan være en viktig informasjonskanal. Viktig å skape tillit hos den som blir mobbet og presentere for eleven hva du har tenkt å gjøre. Samtale med mobber/e en og en. Vær bestemt og tydelig på at handlinga til mobber er uakseptabel. Vis respekt for personen. Utfordr mobberen på hva som kan gjøres for at mobbingen skal ta slutt. Inngå skriftlig avtale. Vær konkret på hva som skal endres. F.eks; slutte å gjemme jakke, slutte å si tjukken osv. Kontaktlærer vurderer om det er behov for felles møte mellom mobbeoffer og mobber. I vurdering av om en skal ta et slikt møte, skal hensynet til mobbeofferet ha første prioritet. Skriftlig avtale for å få slutt på mobbingen skal være tidsavgrenset. Start med korte intervaller som etter hvert friminutt, hver dag, annenhver dag, hver uke osb. Kontaktlærer vurderer. Foreldrene til mobbeoffer og mobber blir orientert av kontaktlærer. Kontaktlærer fører skriftlig logg for hvordan situasjonen utvikler seg. Kontaktlærer vurderer hvordan klassen / gruppen skal trekkes inn i arbeidet med å få slutt på mobbing som foregår i klassen/gruppen. Kontaktlærer informerer rektor om situasjonen og gir kopi av de skriftlige avtalene. Ved behov sørger rektor for at SFO blir informert. Rektor i samarbeid med kontaktlærer vurderer behov for å orientere hele personalet. Dersom situasjonen ikke bedrer seg etter 2 uker, bringes saken videre til rektor. I friminutt og leik Det kan settes inn ekstra voksen som følger opp både den som blir mobbet og mobberen for å se til at avtaler blir overholdt. Det kan være aktuelt å begrense område mobberen får være på i friminutt. Det kan og være aktuelt å gi mobberen friminutt på andre tider enn de andre elevene. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 8

9 I SFO SFO bruker samme tiltak som på klasse/gruppenivå. Leder av SFO ansvarlig for å informere rektor om mobbesituasjoner som oppstår. Rektor sine tiltak for oppfølging av mobbing Dersom mobbing ikke er stoppet etter 2 uker, blir rektor orientert av kontaktlærer/ leder av sfo, og alt skriftlig materiale blir overlevert. Han setter inn følgende tiltak: Følge opp arbeidet kontaktlærer har gjort ved å ta samtale med mobbeofferet og mobberne. Det skjer med en og en elev. Rektor tar kontakt med foreldrene til mobbeoffer og mobber. Rektor vurderer behov for felles møte mellom mobbeoffer og mobber sine foreldre. Ny skriftlig avtale blir inngått der mobber i lag med sine foreldre skal forplikte seg på å slutte mobbingen. Rektor følger opp skriftlig avtale med evalueringsmøter. Dersom mobber ikke slutter med mobbingen kan følgende tiltak være aktuelle: Omplassering til annen klasse/gruppe for deler av dagen / uke/ ev. permanent Friminutt til andre tider enn de andre elevene. Fast voksen person i lag med seg i alle friminutt. Bli hentet av foreldrene etter handling som fungerer som mobbing. Rektor vurderer videre behov for å koble inn andre instanser som PPT for å få hjelp til å få slutt på mobbingen. Skulle mobbingen etter dette fortsette, har skolen med hjemmel i Opplæringsloven rett til å kreve flytting av eleven til annen skole. Dette forutsetter at sikkerheten til de andre elevene og ev. ansatte ikke kan ivaretaes på en god måte. Loven pålegger skolen formelle vedtak og diverse andre tiltak før dette kan iverksettes. 6. ORDENS- OG TRIVSELSREGLAR FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Ordens- og trivselsreglane gjeld for alle aktivitetar i skolen sin regi uavhengig av stad. Gjeld og for skolevegen. Kvart årstrinn lagar i tillegg eigne trinnreglar. Sanksjonane for ordensreglane, gjeld og for trinnreglane. OMSORG GJER OSS TRYGGE Alle har rett til å føle seg trygge på skolen og på skolevegen. Vi viser kvarandre respekt, omsorg og er høflege mot kvarandre. Vi skal ikkje mobbe eller plage kvarandre. Vi stengjer ingen ute, og alle får delta i leiken. Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd FIN FRAMFERD GJER SKOLEN TIL EIN TRIVELEG STAD Å VERE Vi er alle ansvarlege for trivsel og arbeidsro på skolen, slik at ingen blir forstyrra når vi skal lære. Vi må passe på å kome tidsnok inn til undervisning og arbeidsøkter. Vi samarbeider om å halde orden på skolen og ute på skoleområdet. Vi må ta godt vare på skolen og utstyr som høyrer skolen til. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 9

10 Vennskap er viktig Mobbing ikke riktig Vi let andre sine eigendelar vere i fred, og vi øydelegg ikkje noko som andre eig. Vi respekterer og følgjer dei reglane som gjeld for trinnet vårt, og for bruk av uteområdet. TRYGGLEIK PÅ SKOLEVEGEN OG UTE I FRIMINUTTA Du kan sykle til skolen frå 5. klasse. Før det må foreldra gi skriftleg samtykke. Alle som syklar bør bruke hjelm. I friminutta er vi ute og leikar. Vi leikar berre innafor skolen sitt område, og følgjer dei reglane som gjeld for bruk av uteområdet. Vi tek kontakt med ein vaksen når det oppstår konfliktar. SIKKER BRUK AV ELEKTRONISK UTSTYR OG ANDRE GJENSTANDER Mobiltelefonar skal vere slått av og ligge i sekken i skoletida. Ved bruk av internett, følgjer vi skolen sine nettvettreglar. Vi tek ikkje med gjenstandar som ein kan skade seg sjølv og andre med. BROT PÅ ORDENS-TRIVSELSREGLANE Før det blir teke avgjerd om sanksjonar på grunn av brot på ordensreglane, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. Aktuelle tiltak som kan nyttast ved brot på ordens-/trivselsreglane er: Munnleg irettesetting frå ein av skolen sitt personale. Munnleg eller skriftleg melding til heimen. Overføring frå klassa/gruppa for ein del av timen/dagen og til annan aktivitet eller gruppe. Ein kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen. Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Foreldra skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen. Etter «Lov om skadeerstatning» er foreldre/føresette erstatningspliktige for inntil kr 5000,-. Eleven kan bli pålagt å rette opp skadar dei har påført skolen sin eigedom eller eigedeler. Tapte og øydelagde bøker må erstattast. Nye bøker erstattast fullt ut - andre bøker med halvparten av nypris. Gjenstander som ikkje er lov å ha med, eller som blir brukt på ein ureglementert måte, blir inndradd og oppbevart til foreldra hentar dei. Skolen er ikkje erstatningsansvarleg ved skade eller tap på private gjenstandar som blir teke med til skolen. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 10

11 Det kan dessutan nyttast følgjande tiltak: Attsitjing, utestenging frå ekskursjon, skoleturar, leirskoleopphald o.l. Foreldra/dei føresette skal varslast på førehand. I situasjonar der tryggleiken for andre elevar og personale blir trua på ein slik måte at det vil vere uforsvarleg i høve til det ansvar som kommunen har som skoleeigar og arbeidsgivar, kan elevar påleggast skolegang utanom skolens lokale. Pålegget vil kunne gjelde til skolen, i samarbeid med andre faginstansar, har funne løysingar i høve til å avklare situasjonen. Ved slike høve skal rektor drøfte saka med kommunalsjefen eller den han/ho gir myndigheit til dette. Før det blir fatta vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpetiltak eller sanksjonar som ordensreglementet gir løyve til. 7. BEHANDLING AV PLANEN Denne planen har vært behandlet i Personalmøte dato: Foreldrerådet arbeidsutvalg, dato: Elevrådet dato: okt.11 Skolemiljøutvalet dato: VEDLEGG Dikt : Feig Nå er det på`n igjen De kan aldri la han være i fred. Jeg står her og ser på, gjør ingenting tør ikke Jeg vet at det jeg gjør Er like galt som det mobberne gjør. Men jeg er feig. De puffa han nedi gjørma. Sparka og lo av han. Jeg står her og ser på, gjør ingenting tør ikke. Jeg veit at det er dumt å late som jeg ikke bryr meg. Men jeg er dum og feig Jeg vil vise at jeg bryr meg. Jeg vil ikke være dum og feig. Jeg vil beskytte han, hjelpe han opp fra gjørma, være en venn Men jeg tør ikke Ikke alene. - For jeg er feig F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 11

12 Kontrakt Blindheim barneskole: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd Alle vi som går på Blindheim barneskole forplikter oss til å gjøre det vi kan for at skolen vår skal være fri for mobbing. Vårt slagord er : Vennskap er viktig Mobbing ikke riktig Krangling mellom en eller flere elever trenger ikke å være mobbing. Men Dersom en elev/person over tid systematisk blir plaget av en eller flere elever/personer, kaller vi det for mobbing. Mobbing kan skje direkte ved fysiske overgrep(vold). Si eller skrive stygge ting om en person Stenge noen ute fra leik og fellesskapet De som opplever dette må straks si fra til en voksen på skolen. Dette gjelder og for de som ser at noen blir mobbet. Tiltak hvis noen blir mobbet: 1. Lærer/ rektor snakker med den som blir mobbet og mobber 2. Det blir laget skriftlig avtale for å få slutt på mobbingen. 3. Foreldrene til den som blir mobbet og mobber blir orientert 4. Lærer/rektor følger opp avtalen helt til mobbingen slutter. KONTRAKT Vi vet hva som menes med mobbing og hva som skjer om jeg mobber noen. Vi forplikter oss til å sette vennskap i fokus og hindre at noen på vår skole blir mobbet. Navn F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 12

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BERLEVÅG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BERLEVÅG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BERLEVÅG SKOLE Berlevåg skole har nulltoleranse mot mobbing, og dette er også skolens 1. prioritering i prosjektet Bedre læringsmiljø. Berlevåg skole har gjennom prosjektet

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling SOSIAL PLAN August 11 Forord: Sosial læreplan for Andebu skole og SFO er utarbeidet skoleåret 2007-08 med årlige revisjoner. Vi har samlet positive elementer/erfaringer

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Danvik skole

Sosial kompetanseplan for Danvik skole Sosial kompetanseplan for Danvik skole Tiltaksplan mot mobbing Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Opplæringsloven 9a: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE Revidert 25. august 2014 Hovedutvalget Oppvekst- og kultur 1 Innhold Kapittel 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen. I Innledning 1. Hjemmel

Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen. I Innledning 1. Hjemmel Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen I Innledning 1. Hjemmel Forskrift om ordensreglement for Ryggeskolen er fastsatt av Oppvekst og kultur i møte 15.03.2011 og i verksettes fra 01.08.2011. I tillegg

Detaljer

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Connect Vinderen En del av Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Handlingsplan mot krenkende adferd Redigert:

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN OPPLÆRINGEN MÅ RETTES IKKE BARE MOT FAGINNHOLD, MEN OGSÅ MOT DE PERSONLIGE EGENSKAPER EN ØNSKER Å UTVIKLE, VED Å UTFORME OMGIVELSER SOM GIR RIKE MULIGHETER

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer