INNHOLD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE"

Transkript

1 BLINDHEIM BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VENNSKAP ER VIKTIG MOBBING IKKE RIKTIG

2 INNHOLD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE FORORD HVA ER MOBBING?... 4 Definisjon av mobbing:... 4 Direkte mobbing... 4 Indirekte mobbing:... 4 Mobberne... 4 Krangling /konflikt FOREBYGGING AV MOBBING... 4 På klasse/gruppenivå:... 4 I friminutt / leik... 5 I SFO... 5 Fellestiltak for hele skolen... 6 Skole/ hjem HVORDAN OPPDAGE MOBBING?... 6 På klasse/gruppenivå... 6 I friminutt / leik... 7 I SFO... 7 Hjemme/ Foreldre TILTAK VED MOBBING... 8 I friminutt og leik... 8 I SFO... 9 Rektor sine tiltak for oppfølging av mobbing ORDENS- OG TRIVSELSREGLAR FOR BLINDHEIM BARNESKOLE... 9 TRYGGLEIK PÅ SKOLEVEGEN OG UTE I FRIMINUTTA SIKKER BRUK AV ELEKTRONISK UTSTYR OG ANDRE GJENSTANDER BEHANDLING AV PLANEN VEDLEGG Dikt : Feig Kontrakt F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 2

3 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE FORORD Mobbing er alvorlig og skal stoppes så snart det blir oppdaget. I Lov om grunnskolen og videregående opplæring, kap. 9, har elevene fått en lovmessig beskyttelse mot mobbing. Lovparagrafen pålegger oss som arbeider i skolen å arbeide aktivt for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. I tillegg har Regjering i samarbeid med Barnombudet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Kommunenes sentralforbund (KS) og Utdanningsforbundet vedtatt et eget manifest mot mobbing. Blindheim barneskole sin handlingsplanen mot mobbing bygger på dette manifestet. Handlingsplanen viser hvordan vi jobber for å forebygge mobbing, og hva vi gjør i de tilfeller vi oppdager mobbing. Dette gjelder både for skolen i skolefritidsordningen. Skolen har gjennomført ulike trivselsundersøkinger i 2010/2011. Undersøkelsene viser stor trivsel hos elevene og lite mobbing på skolen vår. Vi tolker resultatene som et tegn på at vi har et godt lærings- og elevmiljø. Det kan se ut som vi er på god vei mot visjonen vår: Blindheim barneskole Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd Men vi kan likevel ikke på bakgrunn av slike resultater slå oss til ro med situasjonen, mobbing finns også på vår skole. Derfor må vi arbeide kontinuerlig med å utvikle læringsmiljøet ved skolen og sette inn forebyggende tiltak. Det er og viktig å ha klare prosedyrer for handling når vi oppdager mobbing. Det er viktig å understreke at alle voksne i skole og sfo er forpliktet til å følge denne planen. Men skolen alene kan ikke greie å få til et godt læringsmiljø og løse alle problemer med bl.a. mobbing. Vi er helt avhengig av at både elevene gjennom elevrådsarbeid, og foreldrene gjennom et godt samarbeid med skolen trekker i samme retning for å skape et godt og trygt læringsmiljø ved skolen. Foreldrene ved Blindheim barneskole har gjennom FAU vært en god samarbeidspartner som har vært flinke til å sette i verk tiltak for å bedre læringsmiljøet ved skolen. Både planen og ordensreglene vil bli justert ved starten av hvert skoleår. Planen blir behandlet i alle skolens rådsorganer, jfr kap. 7. Blindheim, Kenneth G. Skårn rektor F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 3

4 2. HVA ER MOBBING? Definisjon av mobbing: En elev/person som over tid systematisk blir plaget og ertet av en eller flere andre elever/personer, blir utsatt for mobbing. Direkte mobbing Fysisk overgrep / avstraffelse (vold) og direkte verbal trakassering, negative / ekle meldinger på SMS eller på internettsider. Indirekte mobbing: Utestenging, isolering og bruk av kroppsspråk. Mobberne Det er som regel to eller flere som står sammen om mobbing. Disse er ofte i samspill med hverandre. Krangling /konflikt er ikke nødvendigvis mobbing. Alle elever kan komme i situasjoner der det blir krangling eller at en ender opp i en slåsskamp. Slike enkeltstående tilfeller er alvorlig og skal løses på en skikkelig måte for alle parter. Men dette er ikke mobbing. 3. FOREBYGGING AV MOBBING På klasse/gruppenivå: Vi skaper et godt og inkluderende klassemiljø som er prega av trygget, omsorg, respekt og glede. Vi lærer elevene å gi ros til hverandre og kommuniserer på en positiv og høflig måte. Vi skaper gode klassemiljø blant annet ved å bruke undervisningsopplegget Det er mitt valg, på alle klassetrinn. Vi bruker varierte læringsmåter som bl.a. pararbeid og gruppearbeid for å skape gode relasjoner mellom elevene. Vi arrangerer felles læringsaktiviteter på trinnet til elevene. Hver klasse/klassetrinn utarbeider felles regler som alle elevene forplikter seg til å følge. Reglene er konkrete og viser hvilke sanksjoner som blir satt inn ved regelbrudd. Vi lærer elevene til å være hjelpsomme og ta ansvar for fellesskapet. Vi lærer elevene til selv å kunne stoppe voldsom lek ved å bruket ordet STOPP. Alle elevene skal lære seg til å respektere at dette betyr at en slutter leken med en gang. Vi tar opp med elevene ansvaret vi alle har for å si i fra til en voksen dersom vi ser at noen blir mobbet. Viktig å sette fokus på at dette er ikke er klaging. (jfr.vedlagte dikt Feig ) Kontaktlærerne gjennomfører elevsamtaler eller bruker loggskriving med elevene. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 4

5 Vi lytter til elevene sine opplevelser og tar disse på alvor. Alle kontaktlærerne tar opp konfliktløsning som et emne i klassen/gruppen. Lærere og assistenter må være tydelige voksne som ser hver enkelt elev, og er med på å skape trygghet og trivsel. Lærere og assistenter skal være klare rollemodeller for samarbeid, samspill og konfliktløysing. Lærerne må ha en klar posisjon i undervisningsarealet og styre det som skjer inne i undervisningsarealet (klasseromsledelse). I friminutt / leik Uteområdet legges til rette for variert leik tilpasset de ulike aldersgruppene. Det skal alltid være voksne ute når barna har friminutt / pause. De voksne skal ha på seg gul refleksvest, de skal være oppmerksomme, aktive og oppsøke de stedene elevene leiker. Vi må være gode rollemodeller og vise interesse for elevene. Vi lærer elevene til å ta kontakt med en voksen når det oppstår situasjoner ute i friminutt. Vi lytter til elevene sine opplevelser og tar disse på alvor. Lærer/assistent som blir kontaktet skal vurdere alvorlighetsgraden i det de blir kontaktet om, og så varsle videre til elevens kontaktlærer. Dersom lærer/assistent som har vakt i friminutt oppdager alvorlig krangling eller mobbing, griper vi inn og varsler videre til kontaktlærer. Elevrådet setter opp plan for bruk av ballområder, slik at alle elevene har lik tilgang til disse områdene. I SFO Skape et godt og inkluderende miljø i SFO som er prega av trygget, omsorg, respekt og glede. Lage felles regler sammen med barna om hvordan vi skal være mot hverandre. Vi møter barnet på deres nivå. Ha barneperspektivet i tankene. Lytter til barnet og tar det på alvor. Vi bruker observasjon av barna og hvordan de fungerer sammen i leik. SFO gjennomfører hvert år tema om vennskap og hvordan være en god venn. Konfliktløsning og empati prøver vi å lære barna gjennom konkrete situasjoner som oppstår. De voksne må hele tiden være tilstede der barna er. I utetiden sprer de voksne seg rundt området som barna bruker til leik. De voksne skal ha på seg gul refleksvest, de skal være oppmerksomme, aktive og oppsøke de stedene barna leiker. Vi må være gode rollemodeller og vise interesse for barna. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 5

6 Fellestiltak for hele skolen Skolen gjennomfører fellesarrangement for alle elevene flere ganger i året. Elevene får selv ansvar for innslag på disse fellesarrangementene. Det arrangeres også aldersblanda tiltak på tvers av trinna. Ved skolestart vil det blir arrangert fellesarrangement med tema vennskap/mobbing. Dette blir følgt opp i klassene/gruppene av kontaktlærer. Hver elev må forplikte seg til å skrive under på kontrakt mot mobbing. Underskrevet kontrakt skal henge i klasserommet/ undervisningsarealet (felles plakat). Kontaktlærerne orienterer foreldrene om handlingsplan mot mobbing / kontrakt på det første foreldremøtet i skoleåret. Skolen gjennomfører hvert år elevundersøkelsen for elevene i 5.-7.klasse. Her svarer elevene på spørsmål om læringsmiljø og mobbing. For de minste elevene gjennomfører vi tilpassede trivselsundersøkinger. Resultatene presenteres gjennom informasjon til alle foreldrene, på foreldremøter og i skolens rådsorganer. Skolen har fadderordning for elevene i 1.klasse. Det er elevene i 5.klasse som er faddere. Kontaktlærerne på de to trinnene samarbeider om felles tiltak, oppgaver og ansvar for fadderne. Fadderordningen blir følgt opp med felles arrangement mellom trinna helt opp til og med 3. klassetrinn. FAU arrangerer hvert år Skolens dag som et fellesarrangement for å skape bedre skolemiljø. Skole/ hjem Det skal legges vekt på å utvikle god kommunikasjon og kontakt mellom hjem og skole. Der skal være en systematisk og god dialog mellom hjem og skole. Dette skjer gjennom; felles foreldremøter der vennskap/mobbing blir tatt opp som tema. kontaktmøter mellom kontaktlærer elev/foreldre. Trivsel / mobbing skal være tema informasjon gitt på ukeplan kontaktlærer gir foreldra ei fast tid der de kan ringe og ta kontakt. Vi har et nært samarbeid mellom kontaktlærere og klassekontaktene med tanke på felles tiltak for å utvikle det sosiale miljøet i klassen/gruppa og på trinnet. 4. HVORDAN OPPDAGE MOBBING? På klasse/gruppenivå Lærer må observere elevene og være oppmerksom på de signal vi kan se hos elever som blir mobbet: Går ofte alene og er utestengt fra de andre i friminuttene Holder seg i nærheten av lærer/andre voksne i friminuttene Endrer atferd Er innesluttet eller har blitt mer utagerende enn tidligere Klager mer enn tidligere Opplever å få eiendelene sine ødelagt eller gjemt unna. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 6

7 Har blåmerker/andre skader eller istykkerrevne klær som ikke kan forklares på en troverdig måte. Blant de siste som blir tatt ut ved valg av lagspill og gruppearbeid Skolearbeidet blir plutselig eller gradvis dårligere. Økt fravær fra skolen All kontaktlærerne skal bruke elevsamtaler eller loggføring for å være orientert om hvordan elevene har det på skolen. Kontaktlærer er ansvarlig for gjennomføring, oppsummering og vurdering av resultat for trivselsundersøking i klassen/gruppen (jfr. punkt 3). Samtaler i plenum med alle elevene kan gi verdifull informasjon til læreren. Et tema her kan være at det ikke er klaging å fortelle om noen blir plaget eller mobbet. I friminutt / leik Være aktive voksne som oppsøker de stedene elevene er på. Dersom leken opphører når de voksne nærmer seg, kan det være tegn på at her foregår mobbing. I SFO Den voksne må hele tiden være tilstede der barna er. Være spesielt oppmerksom på barn som leker mye alene. Ved observasjon og samtale med barna enkeltvis og i grupper. Viktig å lytte til det barna har å fortelle Hjemme/ Foreldre Foreldre skal være oppmerksom på disse tegnene hos barna: Klager over vondt i magen, hodepine eller annen sykdom om morgenen. Vil gå veldig tidlig eller veldig sent til skolen for å unngå medelever. Bruker rare omveier til og fra skolen. Vil ikke gå på skolen bestemte dager. Behov for mye penger for å kjøpe seg ut. Klær og andre eiendeler forsvinner eller blir ødelagt. Skoleprestasjoner faller. Slutter å gå ut etter skoletid. Kommer hjem med blåmerker / andre skader som ikke har naturlig forklaring Mangler en god venn å være sammen med i fritiden / på skolen. Dersom dere foreldre merker noe av dette, må dere være snare å ta kontakt med kontaktlærer for å drøfte det dere er bekymret for. Foreldre kan og ved behov ta direkte kontakt med rektor om slike saker. Dersom skolen oppdager noe av dette, er vi forpliktet til å ta dette opp og informere både foreldre til den som blir mobbet og foreldrene til de som mobber. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 7

8 5. TILTAK VED MOBBING På klasse/gruppenivå Kontaktlærer samtaler med den som blir mobbet og mobber for å få nødvendig informasjon. Viktig å få fram eksakt og presis informasjon. Samtalen må taes med en gang en får mistanke om mobbing. Ved behov avtaler kontaktlærer frigjøring fra undervisning med ledelsen. Kontaktlærer må avklare om det er en mobbesituasjon eller en konflikt. Dersom det er en mobbesituasjon: Kontaktlærer innhenter informasjon fra foreldre og andre som kan gi informasjon om det som skjer. SFO kan være en viktig informasjonskanal. Viktig å skape tillit hos den som blir mobbet og presentere for eleven hva du har tenkt å gjøre. Samtale med mobber/e en og en. Vær bestemt og tydelig på at handlinga til mobber er uakseptabel. Vis respekt for personen. Utfordr mobberen på hva som kan gjøres for at mobbingen skal ta slutt. Inngå skriftlig avtale. Vær konkret på hva som skal endres. F.eks; slutte å gjemme jakke, slutte å si tjukken osv. Kontaktlærer vurderer om det er behov for felles møte mellom mobbeoffer og mobber. I vurdering av om en skal ta et slikt møte, skal hensynet til mobbeofferet ha første prioritet. Skriftlig avtale for å få slutt på mobbingen skal være tidsavgrenset. Start med korte intervaller som etter hvert friminutt, hver dag, annenhver dag, hver uke osb. Kontaktlærer vurderer. Foreldrene til mobbeoffer og mobber blir orientert av kontaktlærer. Kontaktlærer fører skriftlig logg for hvordan situasjonen utvikler seg. Kontaktlærer vurderer hvordan klassen / gruppen skal trekkes inn i arbeidet med å få slutt på mobbing som foregår i klassen/gruppen. Kontaktlærer informerer rektor om situasjonen og gir kopi av de skriftlige avtalene. Ved behov sørger rektor for at SFO blir informert. Rektor i samarbeid med kontaktlærer vurderer behov for å orientere hele personalet. Dersom situasjonen ikke bedrer seg etter 2 uker, bringes saken videre til rektor. I friminutt og leik Det kan settes inn ekstra voksen som følger opp både den som blir mobbet og mobberen for å se til at avtaler blir overholdt. Det kan være aktuelt å begrense område mobberen får være på i friminutt. Det kan og være aktuelt å gi mobberen friminutt på andre tider enn de andre elevene. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 8

9 I SFO SFO bruker samme tiltak som på klasse/gruppenivå. Leder av SFO ansvarlig for å informere rektor om mobbesituasjoner som oppstår. Rektor sine tiltak for oppfølging av mobbing Dersom mobbing ikke er stoppet etter 2 uker, blir rektor orientert av kontaktlærer/ leder av sfo, og alt skriftlig materiale blir overlevert. Han setter inn følgende tiltak: Følge opp arbeidet kontaktlærer har gjort ved å ta samtale med mobbeofferet og mobberne. Det skjer med en og en elev. Rektor tar kontakt med foreldrene til mobbeoffer og mobber. Rektor vurderer behov for felles møte mellom mobbeoffer og mobber sine foreldre. Ny skriftlig avtale blir inngått der mobber i lag med sine foreldre skal forplikte seg på å slutte mobbingen. Rektor følger opp skriftlig avtale med evalueringsmøter. Dersom mobber ikke slutter med mobbingen kan følgende tiltak være aktuelle: Omplassering til annen klasse/gruppe for deler av dagen / uke/ ev. permanent Friminutt til andre tider enn de andre elevene. Fast voksen person i lag med seg i alle friminutt. Bli hentet av foreldrene etter handling som fungerer som mobbing. Rektor vurderer videre behov for å koble inn andre instanser som PPT for å få hjelp til å få slutt på mobbingen. Skulle mobbingen etter dette fortsette, har skolen med hjemmel i Opplæringsloven rett til å kreve flytting av eleven til annen skole. Dette forutsetter at sikkerheten til de andre elevene og ev. ansatte ikke kan ivaretaes på en god måte. Loven pålegger skolen formelle vedtak og diverse andre tiltak før dette kan iverksettes. 6. ORDENS- OG TRIVSELSREGLAR FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Ordens- og trivselsreglane gjeld for alle aktivitetar i skolen sin regi uavhengig av stad. Gjeld og for skolevegen. Kvart årstrinn lagar i tillegg eigne trinnreglar. Sanksjonane for ordensreglane, gjeld og for trinnreglane. OMSORG GJER OSS TRYGGE Alle har rett til å føle seg trygge på skolen og på skolevegen. Vi viser kvarandre respekt, omsorg og er høflege mot kvarandre. Vi skal ikkje mobbe eller plage kvarandre. Vi stengjer ingen ute, og alle får delta i leiken. Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd FIN FRAMFERD GJER SKOLEN TIL EIN TRIVELEG STAD Å VERE Vi er alle ansvarlege for trivsel og arbeidsro på skolen, slik at ingen blir forstyrra når vi skal lære. Vi må passe på å kome tidsnok inn til undervisning og arbeidsøkter. Vi samarbeider om å halde orden på skolen og ute på skoleområdet. Vi må ta godt vare på skolen og utstyr som høyrer skolen til. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 9

10 Vennskap er viktig Mobbing ikke riktig Vi let andre sine eigendelar vere i fred, og vi øydelegg ikkje noko som andre eig. Vi respekterer og følgjer dei reglane som gjeld for trinnet vårt, og for bruk av uteområdet. TRYGGLEIK PÅ SKOLEVEGEN OG UTE I FRIMINUTTA Du kan sykle til skolen frå 5. klasse. Før det må foreldra gi skriftleg samtykke. Alle som syklar bør bruke hjelm. I friminutta er vi ute og leikar. Vi leikar berre innafor skolen sitt område, og følgjer dei reglane som gjeld for bruk av uteområdet. Vi tek kontakt med ein vaksen når det oppstår konfliktar. SIKKER BRUK AV ELEKTRONISK UTSTYR OG ANDRE GJENSTANDER Mobiltelefonar skal vere slått av og ligge i sekken i skoletida. Ved bruk av internett, følgjer vi skolen sine nettvettreglar. Vi tek ikkje med gjenstandar som ein kan skade seg sjølv og andre med. BROT PÅ ORDENS-TRIVSELSREGLANE Før det blir teke avgjerd om sanksjonar på grunn av brot på ordensreglane, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. Aktuelle tiltak som kan nyttast ved brot på ordens-/trivselsreglane er: Munnleg irettesetting frå ein av skolen sitt personale. Munnleg eller skriftleg melding til heimen. Overføring frå klassa/gruppa for ein del av timen/dagen og til annan aktivitet eller gruppe. Ein kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen. Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Foreldra skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen. Etter «Lov om skadeerstatning» er foreldre/føresette erstatningspliktige for inntil kr 5000,-. Eleven kan bli pålagt å rette opp skadar dei har påført skolen sin eigedom eller eigedeler. Tapte og øydelagde bøker må erstattast. Nye bøker erstattast fullt ut - andre bøker med halvparten av nypris. Gjenstander som ikkje er lov å ha med, eller som blir brukt på ein ureglementert måte, blir inndradd og oppbevart til foreldra hentar dei. Skolen er ikkje erstatningsansvarleg ved skade eller tap på private gjenstandar som blir teke med til skolen. F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 10

11 Det kan dessutan nyttast følgjande tiltak: Attsitjing, utestenging frå ekskursjon, skoleturar, leirskoleopphald o.l. Foreldra/dei føresette skal varslast på førehand. I situasjonar der tryggleiken for andre elevar og personale blir trua på ein slik måte at det vil vere uforsvarleg i høve til det ansvar som kommunen har som skoleeigar og arbeidsgivar, kan elevar påleggast skolegang utanom skolens lokale. Pålegget vil kunne gjelde til skolen, i samarbeid med andre faginstansar, har funne løysingar i høve til å avklare situasjonen. Ved slike høve skal rektor drøfte saka med kommunalsjefen eller den han/ho gir myndigheit til dette. Før det blir fatta vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpetiltak eller sanksjonar som ordensreglementet gir løyve til. 7. BEHANDLING AV PLANEN Denne planen har vært behandlet i Personalmøte dato: Foreldrerådet arbeidsutvalg, dato: Elevrådet dato: okt.11 Skolemiljøutvalet dato: VEDLEGG Dikt : Feig Nå er det på`n igjen De kan aldri la han være i fred. Jeg står her og ser på, gjør ingenting tør ikke Jeg vet at det jeg gjør Er like galt som det mobberne gjør. Men jeg er feig. De puffa han nedi gjørma. Sparka og lo av han. Jeg står her og ser på, gjør ingenting tør ikke. Jeg veit at det er dumt å late som jeg ikke bryr meg. Men jeg er dum og feig Jeg vil vise at jeg bryr meg. Jeg vil ikke være dum og feig. Jeg vil beskytte han, hjelpe han opp fra gjørma, være en venn Men jeg tør ikke Ikke alene. - For jeg er feig F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 11

12 Kontrakt Blindheim barneskole: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd Alle vi som går på Blindheim barneskole forplikter oss til å gjøre det vi kan for at skolen vår skal være fri for mobbing. Vårt slagord er : Vennskap er viktig Mobbing ikke riktig Krangling mellom en eller flere elever trenger ikke å være mobbing. Men Dersom en elev/person over tid systematisk blir plaget av en eller flere elever/personer, kaller vi det for mobbing. Mobbing kan skje direkte ved fysiske overgrep(vold). Si eller skrive stygge ting om en person Stenge noen ute fra leik og fellesskapet De som opplever dette må straks si fra til en voksen på skolen. Dette gjelder og for de som ser at noen blir mobbet. Tiltak hvis noen blir mobbet: 1. Lærer/ rektor snakker med den som blir mobbet og mobber 2. Det blir laget skriftlig avtale for å få slutt på mobbingen. 3. Foreldrene til den som blir mobbet og mobber blir orientert 4. Lærer/rektor følger opp avtalen helt til mobbingen slutter. KONTRAKT Vi vet hva som menes med mobbing og hva som skjer om jeg mobber noen. Vi forplikter oss til å sette vennskap i fokus og hindre at noen på vår skole blir mobbet. Navn F:\blb-Felles\Data - datarom\til nettside adm\2012\handlingsplan mot mobbing bhl sk 2011.doc 12

INNHOLD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE

INNHOLD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE BLINDHEIM SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VENNSKAP ER VIKTIG MOBBING IKKE RIKTIG INNHOLD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BLINDHEIM SKOLE FORORD...3 2. HVA ER MOBBING?...4 Definisjon av mobbing:...4 Direkte

Detaljer

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd

Velkommen til nytt skoleår. Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd Vår skole tek utgangspunkt i eleven sine evner og føresetnader. Vi legg vekt på å få fram det positive i kvar elev. Vi viser respekt og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 6. trinn!

Velkommen til foreldremøte 6. trinn! Velkommen til foreldremøte 6. trinn! Blindheim barneskole, torsdag 6. september 2012 Felles Presentasjon av trinnet Forutsetninger for læring Organisering av 6. trinnet timeplaner dagsrytme Halvårsplaner

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT Bakgrunn for reglementet Opplæringsloven 2-9 og 2-10, 9a-2, 9a-3 og 9a-4 og Forskrift til opplæringsloven 3-5. Skolens visjon Engesland skole skal være preget av læring, omsorg,

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 STOPP MOBBINGEN Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. En del av Vikhammer skole sin sosiale læreplan. Sist revidert høsten 2009. TEORIDEL Hva er mobbing

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Eidet skole Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing. Eidet skole har nulltoleranse for mobbing og krenkende atferd!

Eidet skole Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing. Eidet skole har nulltoleranse for mobbing og krenkende atferd! BØ KOMMUNE Eidet skole Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing. Eidet skole har nulltoleranse for mobbing og krenkende atferd! Innholdsfortegnelse 1. Hva er mobbing og krenkende atferd?... 3 Opplæringslovens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjerkvik skole Revidert februar 2011 1 DEFINISJON: Hva er mobbing? En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative

Detaljer

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole Handlingsplan mot MOBBING Kalvatræet skole Revidert august 2015 Skolens arbeid mot mobbing MÅL: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Mobbing defineres på følgende

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april Innhold Hva er mobbing kjennetegn på mobbing... 3 Fevik skoles handlingsplan mot mobbing bygger på tre prinsipper... 3 Tiltak

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE

TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE TILTAKSPLAN MOT MOBBING VED EIDSVÅG SKOLE Eidsvåg skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Skolene i Nordre Land er:

Skolene i Nordre Land er: Nordre Land kommune Trivselsplan og rutine mot mobbing Skolene i Nordre Land er: Tegning: Anne Lene Hagen Rønningen 9 TBUS Tegning: Heidi Skjøy Solberg 7B DBS Tegning: Silje Marie Erstad Lien 4 TBUS Tegning:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Ørmelen skole 2016/17

Handlingsplan mot mobbing. Ørmelen skole 2016/17 VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 27.09.2016 Handlingsplan mot mobbing Ørmelen skole 2016/17 Ørmelen skole Prost Brants veg 3 7653 Verdal Telefon: 74 04 82 80 Epost: ormelen.skole@verdal.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Vedtatt: Kommunestyret 12. April 2011 1. INNHALD 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing

Tiltaksplan mot mobbing Tiltaksplan mot mobbing Efteløt skole skal være en skole der: Alle trives Alle har det trygt Alle respekterer hverandre Skal dette kunne gjennomføres, må alle ansatte og elever: Være med på å skape et

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2017-2018 Innhold: 1. Forord 2. Lovverket- Opplæringsloven 9A 3. Mål for skolemiljøet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Fyrstikkalleen skole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Fyrstikkalleen skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 17.08.2017) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. HANDLINGSPLAN MOT MÅL: Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 1 1. Hva er mobbing? Handlingsplan mot mobbing Mål: Forstå hva som er mobbing og når

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer