Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, Tid:15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 25.11.2014 Tid:15:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 66/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 67/14 Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 92/14 Løyve til tiltak utan ansvarsrett 2012/1429 RS 93/14 Løyve til tiltak- einebustad med garasje- 41/ /1829 RS 94/14 Krav om oppdeling i eigarseksjonar for gnr.78, 2014/1417 bnr.258 RS 95/14 Høyring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, 2014/7 felling og fangst RS 96/14 Søknad om frådeling av skogteig frå 52/23 som 2014/1019 tilleggsareal til 52/1 RS 97/14 Søknad om frådeling/makebyte 77/28 og 77/ /698 Dispensasjon frå reguleringsplan RS 98/14 Løyve til frådeling 2013/1497 RS 99/14 Vedtak om tilbaketrekking av løyve for oppdrett av 2013/1365 matfisk av torsk - Terneberget RS 100/14 Oppfølging av handlingsplan etter tilsyn i Hareid 2013/1193 kommune RS 101/14 Søknad om frådeling av regulert bustadtomt på 2014/ /176 Politiske saker PS 68/14 Budsjett for kontrollutvalet /243 PS 69/14 Utleige til sirkus med eksotiske eller ville dyr 2014/1795 PS 70/14 Møteplan for kommunestyre, formannskap, 2014/2060 levekårsutvalet og næring- og miljøutvalet våren 2015 PS 71/14 Høyring på framlegg om å oppheve konsesjonslova 2014/2132 og buplikta PS 72/14 Handlingsprogram /662 PS 73/14 Reglement for administrasjonsutvalet 2013/15 Hareid, Annika Brandal utvalsleiar Anne-Karete Mork utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS67/14Godkjenningavprotokollførremøte/ Side4

5 Referatsaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Lars-Atle Flø Geileplassen HAREID Saksnr.: Løpenr.: Klassering: Vedtaksnr: Avd / sakshandsamar: Dato: 2012/ / /137 66/14 PUA / OHB LØYVE TIL TILTAK UTAN ANSVARSRETT etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, 20-2 Tiltak Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² Byggestad: Geileplassen 2, 6060 HAREID Tiltakshavar: Lars-Atle Flø Adresse: Geileplassen HAREID Gnr./Bnr.: 48/137 DELEGERT VEDTAK: A. Med heimel i 20-2 i PBL av 27. juni 2008 nr. 71, med tilhøyrande forskrifter og vedtekter vert søknaden om løyve til oppføring av frittliggande garasje godkjend. B. Følgjande dokument ligg til grunn for godkjenninga: 1. Situasjonsplan, datert , innreg Plan-, snitt- og fasadeteikningar, daterte , innreg C. Før tiltaket kan takast i bruk, må søknad om ferdigattest eller eventuelt mellombels bruksløyve leverast inn og vere godkjent av kommunen, jf i PBL. Side7

8 SAKSUTGREIING Om søknaden og tiltaket Frå tiltakshavar Lars-Atle Flø ligg det føre søknad, datert , innregistrert , om løyve til Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m². Oppføring av frittståande garasje. Saka var komplett for handsaming Gjeldande plangrunnlag Eigedomen er i gjeldande reguleringsplan Geilane stadfest regulert til Byggeområde - Bustadar. Nabovarsling (pbl 21-3) Tiltaket er nabovarsla, sist datert Det ligg ikkje føre merknader frå varsla naboar eller gjenbuarar. Grad av utnytting Tomtearealet er 939 m² inkl, halve vegane og leikeplassen vert brutto tomteareal 1369 m². Med bruksareal på 188 m² vert då u-graden på 0,137, dette er innanfor krav i gjeldande plan Tiltakets areal / bygningsopplysningar som vert ført i matrikkelen Eksisterande bustad Garasje Sum Utbygd areal (BYA) og % BYA 75,3 m² 31,1 m² 106,4 m² Fordeling av bruksareal (BRA) pr. etasje H02 42,1 m² H01 60,1 m² 28,0 m² K01 57,8 m² Sum BRA for bygningen 160,0 m² 28,0 m² 188,0 m² Utforming av tiltaket / visuelle kvalitetar (pbl (28-7,) 29-1 til 29-3) Tiltaket er vurdert til å ha ei tilfredsstillande estetisk utforming. Sakshandsamingsgebyr Tiltak utan ansvarsrett. Nybygg 20-2 kr 4 924,- Dokumentliste Søknad om løyve til tiltak m/ vedlegg, datert , motteke Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Olav Helt Brubakk Ingeniør Vedlegg: Faktura for sakshandsamingsgebyr Side8

9 Generelle opplysningar Bortfall av løyve, jf. plan- og bygningslova 21-9 Er tiltaket ikkje sett i gong seinast 3 år etter at rammeløyve / igangsetjingsløyve / løyve til tiltak er gjeve, fell løyve bort. Det same gjeld dersom tiltaket vert innstilt i lengre tid enn 2 år. Føregåande avgjerd gjeld tilsvarande for dispensasjonar. Fristane kan ikkje forlengast. Vert eit tiltak innstilt i lengre tid enn 3 månader, kan kommunen krevje at stillas og innhegning som støyter mot veg / gate som er open for offentlig trafikk skal fjernast, og at gate og fortau vert rydda og sett i stand. Vert eit tiltak ståande utan framdrift i lengre tid enn 1 år, skal stillas fjernast og anlegget / tiltaket setjast i slik stand at det verkar minst mogleg til sjenanse for omgjevnadane. Varer dette lenger enn 2 år, kan kommunen krevje at tiltaket skal fjernast og at tomta / anlegget vert rydda. Ved reparasjon / ombygging, avgjer kommunen i kva for utstrekning byggverket skal førast tilbake til sin opphavlege stand. Opplysningar om rett til å klage over forvaltningsvedtak Klagerett Kven kan De klage til Fristen til å klage Rett til å krevje grunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av vedtak Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Kostnader ved ev. klagesak Klage til Sivilombodsmannen De har rett til å klage over eit forvaltningsvedtak. Klagen skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast til det kommunale organet som har gjort vedtaket. Dersom dette organet ikkje endrar vedtaket som følgje av klagen, vil den bli oversendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd Klagefristen er 3 veker frå den dagen melding om vedtaket kom fram til Dykk. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklårt for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk opplyse når De mottok denne meldinga. Dersom klaga blir send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen er ute. Om De har særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få forlenga klage-fristen. Årsaka til behovet for forlenga klagefrist bør då oppgjevast. Dersom De ikkje alt har fått grunngjeving for vedtaket, kan De setje fram krav om å få det. Eit slikt krav må setjast fram før klagefristen er ute. Klagefristen blir i så fall avbroten, og ny frist blir rekna frå det tidspunktet De får grunngjevinga. I klagen skal De skrive kva for eit vedtak De klagar på, og nemne den eller dei endringane som De ønskjer. De bør også grunngi kvifor De klagar, og ta med eventuelle andre opplysningar som kan telje med når ein skal vurdere klagen. Klagen må underskrivast Sjølv om De har klagerett, kan tiltaket dette vedtaket gjeld vanlegvis setjast i verk straks. De kan søkje om oppsetjande verknad. Kommunen vil då vurdere om igangsetjing av tiltaket bør utsetjast. Med visse avgrensingar har De rett til å sjå saksdokumenta. De må i så fall vende Dykk til det kommunale organet som har sendt denne meldinga. De kan også få nærare rettleiing om klageretten, om korleis De skal gå fram når De klagar, og om reglane for saksbehandlinga elles. De kan søkje om å få dekt utgiftene til advokathjelp de treng, etter reglane om fritt rettsråd. Det gjeld likevel normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannskontoret eller vedkommande advokat kan gi nærmare rettleiing. Det er også høve til å krevje dekning for større kostnader i samband med klagesaka, t.d. til advokathjelp. Vert vedtaket endra til fordel for ein part, kan ein også søkje om å få dekka vesentlege kostnader i samband med saka. Det er også mogeleg å be Stortingets ombodsmann for forvaltningssaker / Sivilombodsmannen om å sjå på sakshandsaming / eventuelt avgjerd hos fylkesmannen. Side9

10 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Handverksbygg AS v/ Hans Olav Hasund Storehølvegen ULSTEINVIK Saksnr.: Løpenr.: Klassering: Vedtaksnr: Avd / sakshandsamar: Dato: 2014/ / / /14 PUA / HEG LØYVE TIL TILTAK etter plan- og bygningslova av 27. juni 2008 nr. 71, 20-1 Tiltak Nytt bygg - boligformål - over 70 m² Byggestad: Plassane 34, 6060 HAREID Gnr./Bnr.: 41/1290 Tiltakshavar: Eldrid Sivertsen og Rafal Backo Ansvarleg søkjar: Handverksbygg AS v/ Hans Olav Hasund Adresse: Kvennavegen HAREID Adresse: Storehølvegen ULSTEINVIK DELEGERT VEDTAK: A. Med heimel i 20-1 i Plan- og bygningslova (PBL) av 27. juni 2008 nr. 71 med tilhøyrande forskrifter, og gjeldande reguleringsplan for området, Vadbakken, vert Søknad om løyve til oppføring av nybygg einebustad med garasje godkjend. Løyve vert gjeve på vilkår. B. Følgjande dokument ligg til grunn for godkjenninga: 1. Søknad datert Situasjonsplan, motteke Plan-, snitt- og fasadeteikningar, daterte Gjennomføringsplan datert Reguleringsplan for Vadbakken vedteke av Hareid kommunestyre i sak 155/ Ansvarsrettar motteke og C. Det vert sett følgjande vilkår i saka: 1. Heimelshavar Rafal Radoslaw Backo må samtykke til tiltaket. Skriftleg samtykke må leverast til kommunen innan 24. november Oppstart av tiltaket kan ta til før samtykke er kome inn då heimelshavar har samtykka munnleg.. 2. Gravemelding må vere gjeve til område for Kommunalteknikk før graving på tomta tek til. Side10

11 3. Eigedomen skal knytast til offentleg vassforsyning og godkjent avløp i samsvar med godkjent teknisk plan for området. Tilknytinga til vatn og avløp må avklarast med område for kommunalteknikk før arbeidet vert starta opp.. 4. Det skal opparbeidast 1 biloppstillingsplass på eigen grunn, jf. {6a }i reguleringsføresegnene. 5. Tiltaket må stikkast ut (plasserast i terrenget) av kvalifisert personell. D. Følgjande føretak vert godkjende i samband med denne saka, jf. kap. 9 i byggesaksforskriften (SAK 10) og pbl : Føretak og organisasjonsnr. Handverksbygg AS v/ Hans Olav Hasund Org. nr Norgeshus AS Org. nr Idecon Takst og Byggkontroll AS Funksjon (SØK, PRO, UTF, kontroll) SØK, UTF PRO Kontroll Beskriving av Tiltaksklasse ansvarsområdet (arbeid) Alle byggearbeid inkl. grunnarbeid og tekniske fag. 1 Arkitektur og bygningsutforming, byggeteknikk for trehus inkl. våtrom, radontrygging. Våtrom og lufttetthet 1 1 E. Før tiltaket kan takast i bruk, må søknad om ferdigattest eller eventuelt mellombels bruksløyve leverast inn og vere godkjent av kommunen, jf i PBL. Dette løyvet og dei kart og teikningar det viser til, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen. SAKSUTGREIING Om søknaden og tiltaket Det ligg føre søknad, datert , motteke , om løyve til Nytt bygg - boligformål - over 70 m²inn- og utkøyring er tenkt vinkelrett på veg. Ansvarleg søkjar er Handverksbygg AS v/ Hans Olav Hasund, og tiltakshavar er Eldrid Sivertsen og Rafal Backo. Saka var komplett for handsaming den Gjeldande plangrunnlag Eigedomen ligg i eit område der det er godkjent reguleringsplan. Eigedomen er i gjeldande reguleringsplan Vadbakken, vedteke av Hareid kommunestyre i sak 155/85, regulert til bustadføremål. Nabovarsling (pbl. 21-3) Tiltaket er nabovarsla, datert Det ligg ikkje føre merknader frå varsla naboar eller gjenbuarar. Side11

12 Kommunen gjer merksam på at Hareid kommune som grunneigar ikkje har fått nabovarsel. I denne saka har vi av effektivitetsomsyn valt å varsle internt. Gjer likevel merksam på at dette er ansvarlig søkjar si oppgåve i framtidige saker. Grad av utnytting Grad av utnytting er i søknaden oppgitt til 24,28. Gjeldane reguleringsplan viser u-grad på 0,3 ved småhusbebyggelse, men gir ikkje U for einebustader. Då reguleringsplanen er etter gamalt regelverk, skal U reknast ut etter brutto grunnareal- det vil seie halvparten av tilstøytande veg, bane, plass, park, vann el. elv, maksimalt 10 m, jf. Grad av utnytting i Då reguleringsplanen er noko vag har det vore praksis i kommunen å tolke gjeldane U i området for BYA på 25%. Byggesak er difor av den meining at tiltaket er innanfor gjeldande reguleringsplan sine føresegner. Tiltakets areal / bygningsopplysningar som vert ført i matrikkelen Bygning Utbygd areal (BYA) og % BYA 206,4 m², 24,28 % Antall brukseiningar 1 Antall rom / bad / wc 7/ 1 / 1 Antall etasjar 1 Fordeling av bruksareal (BRA) pr. etasje H01 178,4 m² Sum BRA for bygningen 178,4 m² Adresse Eigedomen er tildelt adressa: Plassane 34. Utforming av tiltaket / visuelle kvalitetar (pbl. (28-7,) 29-1 til 29-3) Tiltaket er vurdert til å ha ei tilfredsstillande estetisk utforming då den er i samsvar med gjeldande reguleringsplan for området. Sikkerheit mot naturpåkjenningar (pbl. 28-1) Det er opplyst at bygningen skal plasserast i område som ikkje er utsett for fare for flaum, skred eller andre natur- og miljøtilhøve. Plassering av tiltak (pbl. 29-4) Tiltaket si plassering er i samsvar med gjeldande reguleringsplan for området. Tilkomst og parkering (veglova og pbl 27-4 og 28-7) Eigedomen har tilkomst til kommunal veg. Avkøyrsleløyve er i fylgje søknad gjeve. Vassforsyning og avløp (pbl og 27-2) Eigedomen skal knytast til offentleg vassforsyning og avløpsanlegg. Gjennomføringsplan Det er innlevert gjennomføringsplan frå ansvarleg søkjar, datert Ved søknad om ferdigattest / mellombels bruksløyve må oppdatert gjennomføringsplan innleverast til Side12

13 kommunen. Ansvarleg søkjar skal datere og signere planen kvar gong den skal innsendast, jf. 5-3 i byggesaksforskriften (SAK10). Særlege merknadar til saka Gebyr vert ettersendt. Sakshandsamingsgebyr Bustad/fritidsbygg kr 7727,20- Ansvarsrettar kr 2000,- Sum sakshandsamingsgebyr kr 9727,- Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Heidi B-R Grevstad Byggesakshandsamar/jurist Kopi til: Eldrid Sivertsen og Rafal Backo Kvennavegen HAREID Side13

14 Generelle opplysningar Bortfall av løyve, jf. plan- og bygningslova 21-9 Er tiltaket ikkje sett i gong seinast 3 år etter at rammeløyve / igangsetjingsløyve / løyve til tiltak er gjeve, fell løyve bort. Det same gjeld dersom tiltaket vert innstilt i lengre tid enn 2 år. Føregåande avgjerd gjeld tilsvarande for dispensasjonar. Fristane kan ikkje forlengast. Vert eit tiltak innstilt i lengre tid enn 3 månader, kan kommunen krevje at stillas og innhegning som støyter mot veg / gate som er open for offentlig trafikk skal fjernast, og at gate og fortau vert rydda og sett i stand. Vert eit tiltak ståande utan framdrift i lengre tid enn 1 år, skal stillas fjernast og anlegget / tiltaket setjast i slik stand at det verkar minst mogleg til sjenanse for omgjevnadane. Varer dette lenger enn 2 år, kan kommunen krevje at tiltaket skal fjernast og at tomta / anlegget vert rydda. Ved reparasjon / ombygging, avgjer kommunen i kva for utstrekning byggverket skal førast tilbake til sin opphavlege stand. Løyve til tiltak etter 20-1 første ledd bokstav m fell bort dersom det ikkje er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering innan tre år etter at løyve vart gjeve, eller dersom matrikkelføring vil vere i strid med lov om eigedomsregistrering. Opplysningar om rett til å klage over forvaltningsvedtak Klagerett Kven kan De klage til Fristen til å klage Rett til å krevje grunngjeving Innhaldet i klaga Utsetjing av vedtak Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Kostnader ved ev. klagesak Klage til Sivilombodsmannen De har rett til å klage over eit forvaltningsvedtak. Klagen skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, men sendast til det kommunale organet som har gjort vedtaket. Dersom dette organet ikkje endrar vedtaket som følgje av klagen, vil den bli oversendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd Klagefristen er 3 veker frå den dagen melding om vedtaket kom fram til Dykk. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklårt for oss om De har klaga i rett tid, ber vi Dykk opplyse når De mottok denne meldinga. Dersom klaga blir send for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen er ute. Om De har særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få forlenga klage-fristen. Årsaka til behovet for forlenga klagefrist bør då oppgjevast. Dersom De ikkje alt har fått grunngjeving for vedtaket, kan De setje fram krav om å få det. Eit slikt krav må setjast fram før klagefristen er ute. Klagefristen blir i så fall avbroten, og ny frist blir rekna frå det tidspunktet De får grunngjevinga. I klagen skal De skrive kva for eit vedtak De klagar på, og nemne den eller dei endringane som De ønskjer. De bør også grunngi kvifor De klagar, og ta med eventuelle andre opplysningar som kan telje med når ein skal vurdere klagen. Klagen må underskrivast Sjølv om De har klagerett, kan tiltaket dette vedtaket gjeld vanlegvis setjast i verk straks. De kan søkje om oppsetjande verknad. Kommunen vil då vurdere om igangsetjing av tiltaket bør utsetjast. Med visse avgrensingar har De rett til å sjå saksdokumenta. De må i så fall vende Dykk til det kommunale organet som har sendt denne meldinga. De kan også få nærare rettleiing om klageretten, om korleis De skal gå fram når De klagar, og om reglane for saksbehandlinga elles. De kan søkje om å få dekt utgiftene til advokathjelp de treng, etter reglane om fritt rettsråd. Det gjeld likevel normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannskontoret eller vedkommande advokat kan gi nærmare rettleiing. Det er også høve til å krevje dekning for større kostnader i samband med klagesaka, t.d. til advokathjelp. Vert vedtaket endra til fordel for ein part, kan ein også søkje om å få dekka vesentlege kostnader i samband med saka. Det er også mogeleg å be Stortingets ombodsmann for forvaltningssaker / Sivilombodsmannen om å sjå på sakshandsaming / eventuelt avgjerd hos fylkesmannen. Side14

15 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Grete Karin Indreflø Kvennagota HJØRUNGAVÅG DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Jostein Hånes Utval Delegert seksjonering Saksnr: 2014/1417 Vedtaksnr: 5/14 Leiar: Signe Rønnestad Kanstad Vedtaksdato: Klassering: 78/258 Krav om oppdeling i eigarseksjonar for gnr.78, bnr.258 Vedtak: Med heimel i eigarseksjonslova 9 godkjenner rådmannen at gnr.78, bnr.258 vert oppdelt i eigarseksjonar i samsvar med kravet dat Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side15

16 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Krav om oppdeling i eigarseksjonar Planteikning Snitteikning Situasjonskart Vedtekter for sameiget dat dat dat dat dat Saksopplysningar vurdering og konklusjon: Bygget på eigedomen 78/258 er eit naust som skal delast i 2 næringsseksjonar. Seksjoneringa omfattar ikkje dei delane av eigedomen som ligg utanfor bygninga. Kravet med tilhøyrande vedlegg inneheld dei opplysningar som eigarseksjonslovas 7 stiller krav om og vilkåra for seksjonering etter 6 er stetta. Folkehelse konsekvensar: ingen Miljøkonsekvensar: ingen Økonomiske konsekvensar: ingen Beredskapsmessige konsekvensar: ingen Hareid, Signe Rønnestad Kanstad leiar Jostein Hånes Ingeniør Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side16

17 Ifieturneres etter tinglysing til zom/mm, egiæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering (stryk det som ikke passer) Opplysninger i feltene 1-4 registreres i grunnboken 1. Eiendommen Kommunenr I Kommunens navn I Gnr I Bnr,;7 =~ I. J'.,.,, /5,7 H:<)m;: t) KQzVYL/Msf ig 1.4.;gs I Festenr I Snr 2. Hjemmelshaver(e) Fodselsnr/Org.nr(11/9siffer) 2) fl.(:10. arsffiizi. Z.f.//7' Navn / I/W7/< - V //Mr-6«sfíeø» ~` '.2.._ p? I /.'. n n Ideellandel3) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I ~i J I I I I I I I 1 I 3. Begjæring Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av etterstàende fordelingsliste. s.- For» Brok let"'s_ s. For- Brk let"'s_ s.- For Brok IE7";s For- Brok le "S_ nr mål (teller)5l arggla)hf mål (teller)5>arggls,nr mél4) (teller)5) arggle)nr màl^1l (teneqs) arggie) 1 Å) f//g A] Brøk Til- teggs- (teller) 51 meals) Sumtellere: = nevner: _ 4. Supplerende tekst 7I OBS! Her påføreskun opplysningersom skal og kan tinglyses.ved reseksjoneringskal dessutenoppgishva endringenbestàri og eventuelt på hvilken mate Iellesarealeneendres. Nr 3035 Pà lager: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 12-97Side17

18 [gal returnerast til Krav om oppdeling i eigarseksjonar/reseksjonering (stryk det som ikkje høver) Opplysningane i felta 1-4 skal registrerast i grunnboka 1. Eigedomen Kommunenr /5171 l Kommunenamn I-/HRE/D l Gnr lbnr lfestenr l Snr 2. Heimelshavar(ar) Fodselsnr/Org.nr(11/9sifler) 2) Namn L. 2.é.0la54133.:.4:/ /7 /9/06> /Molesa 41 Ideellpart 3 l l l I l 1 I l l 1 l l l l l l 1 l 1 l Krav Ein krev oppdeling av eiqedomen i eigarseksjonarslik det går fram av tordelingslista nedanfor. S.- Føre» Brøk filleggsleggs- S. Føre~ Brok 'Fl- S.- Føre- Brøk m' S.- Fore- Brok nr màl l (teljar) 5) areal n' mål 4) (teljar) 5) nr màl > ([eljar)5) areaifil JSSEEB "f màl l (teljar)5) 1/U w /2 " / Tilleggsareal S.- Førenr mål l Brøk (teljar) 5) Tilleggsarealfil Sum teljarar: 36 «Z = nemnar: Utfyllande tekst 'l l feltet skal ein ta inn rettssliflingarsom skal (og kan)linglysasl. Ved reseksjoneringskaldet dessutanopplysasl om kvaendringagàr ut pà, eventuell korleislellesareala blirendra. Side18 Nr N Pà lager: Sem 81Stenersen Prokom AS, Oslo

19 5. Eigenfråsegn Underskrivne sannar at a) l:] seksjoneringa gjeld planlagd bygning der det er gjeve byggjeløyve, eller seksjoneringa gjeld eksisterande bygning der oppdelinga berre omfattar brukseiningar som er ferdig utbygde 8. Samtykkje mm frá styret ved reseksjonering 3 Q Styret samtykkjer i reseksjonering ( 12), eller U Styret sannar at sameigarmøtet har samtykkja i reseksjonering ( 30) b) seksjoneringa omfattar alle brukseiningane i eigedomen Stad, dato Underskrift c) inndelinga i brukseiningar gjev ei tenleg avgrensing av kvar einskild brukseining 9. Løyve frå kommunen til seksjonering/reseksjonering d) føremålet med brukseininga (bustad eller næring) er i samsvar med gjeldande arealplan føremål, eller l:l det ligg føre løyve til annan bruk etter plan- og bygningslova l:l Det er halde synfaring l:l Målebrevkart for tilleggsdelar er utarbeidd og ligg ved 9 e) ingen brukseiningar omfattar delar av eigedomen som trengst til bruk for andre brukseiningar i eigedomen, eller delar som etter føresegner, vedtak eller løyve som er gjevne i eller i medhald av plan. og bygningslova, skal tena fellesbehov for bygningen/bygningane eller dei som bur der. l:l l:l Løyve er teke inn nedanfor Løyve ligg ved f) areal som skal tena til felles bruk for sameigarane eller til drift av eigedomen, er fellesareal. Fellesarealet omfattar ikkje vakmeisterbustad som er utleigd til andre enn vaktmeisteren, og der leigaren har kjøperett Kommunen sannar at det er gjeve løyve til seksjonering/reseksjonering Gnr lbnr lfnr lsnr l for: g) hovuddelen av kvar brukseining er ein klårt avgrensa og samanhengande del av ein bygning på eigedomen og har eigen inngang frå fellesareal eller naboeigedom Dato l Stempel og underskrift kommune h) j kvar bustadseksjon har kjøken, bad og wc innanfor hovuddelen av brukseininga. Bad og wc er i eit eige eller eigne rom, eller E] bustadseksjonen er ein fritidsbustad, eller [:l alle bustadene høyrer med i ein samleseksjon bustad i) E det er fastsett vedtekter ( 28). Underskrivne er kjend med at det er straffbart å gje eller nytta urett fråsegn (straffelova 189 og 190). 6.Teikningar mm Alle vedlegg skal vera i A4-format og ha ubroten sidenummerering. Desse vedlegga skal følgja seksjoneringskravet: a) Situasjonsplan ( 7, andre leden). b) Planteikningar over kjellaren, alle etasjane og loftet. På teikningane er grensene for brukseiningane, framlegg til seksjonsnummer og bruken av kvart einskilt rom tydeleg avmerkte ( 7, andreieden). c) Listemednamnetog adressatil allesomleigerbustadi eigedomen.(skalikkjesendasttil tinglysing.) d) Vedtekter( 28). (Skalikkjesendasttil tinglysing.) e) Samtykkjefrå panthavarved reseksjonering( 12og 13). Notar: 1) Kommunen skal gje løyve til seksjonering/reseksjonering og skal deretter senda kravet til tinglysing. Kravet saman med situasjonsplan og planteikning skal sendast til kommunen i tre eksemplar; eitt av eksemplara skal vera på tinglysingspapir. 2) Det er organisasjonsnummeret som er tildelt av Einingsregisteret som skal brukast. 3) Feltet for ideell part skal berre fyllast ut når det er fleire heimelshavarar. 4) B=bustadseksjon, N=næringsseksjon, SB=samleseksjon bustad, SN=samleseksjon næring. 5) Ved oppdelinga skal det for kvar seksjon fastsetjast ein sameigebrøk med heile tall i teljaren og nemnaren. 6) Set B dersom tilleggsarealet gjeld bygning, G dersom tilleggsarealet gjeld grunn, eventuelt BG dersom tilleggsarealet gjeld både bygning og grunn. 7) Det er berre tre rettsstiftingar som skal og kan takast inn her. Legalpanterett etter eigarseksjonslova 25 fyrste leden kan ikkje tinglysast. Her skal ein berre ta med panterett som kjem i tillegg, jf 25 tredje leden. Panterett som er teken med i oppdelingskravet, gjev ikkje tvangsgrunnlag. 8) Etter eigarseksjonslova 12 skal styret i visse tilfelle samtykkja til reseksjonering. I dei tilfella der det krevst samtykkje frå sameigarmøtet, går styret god for at slikt samtykkje er innhenta, jf 30. 9) Kommunen skal leggja ved målebrevkart med tinglysingsgjenpart. 7. Underskrifter Stad,_dato Heimelshavar ( 7 og 12) /Styret ( 13) Ektemake/registrert partnar (Ved reseksjoneringkrevst det samtykkjefrå eklemake/ a 4 (ff? Ufo K 0 registrertpartnardersameigebroken blirredusert) Side19

20 Side20

21 Side21

22 N Situasjonskart Y Gnr.78, bnr.258 Eigarseksjonering av nauslbygg Målestokk 1:500 Hareidkommune Y K' y X å. å íf / -.._ [xx X H X fl í 5 \ \ \ X \ 1 1 f 1 _ Y Side22

23 Vedtekter for sameiget Gnr.78 Bnr258 i Hareid Seksjonerings plikter mellom Grete lndreflø og Harry lndreflø Hjørungavåg Vilkår for seksionering Ved seksjoneringen skal det fastsettes en sameiebrøk som viser hvor stor andel sameieren eier. Denvil ofte bli basert på areal eller verdi, men loven har ingen regler om fastsettelsen. Sameiebrøkener grunnlaget for fordeling av felleskostnader og i sameier med lokaler er den også bestemmende for stemmeretten. Naustet er i dag delt på midten ifra gulv til møne,med separate inganger til hvert naust. Opphalings slipp i front av naustet mot sjø,er felles område T Bygningener og for fremtiden kun beregnet til naustformål og ikke noe annet. Seksionseiers rådighet Tankegangenbak eierseksjonssystemet er at den enkelte sameier skal stå mest mulig fritt til å disponere over seksjonen uten å måtte ha godkjenning fra andre sameiere. Dette gjelder bådedenfaktiske rådighet(brukenav boligen/lokalet) og rettslige disposisjoner. Sameieren har også rett til å bruke fellesarealer, men her må bruken avpassesav hensyn til den andre part. Ved salg av en seksjon har den andre part til enver tid forkjøpsrett av den andre sin part. Vedlikehold Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører under seksjonen,påhviler fult ut for egen regning i den enkelt sameiger. Side23

24 Felleskostnader l et eierseksjonssameieer det en del utgifter som er felleskostnader og som må betales av alle sameierne De viktigste er de som knytter seg til bygningen, f.eks. ytre vedlikehold, og forvaltning av eiendomme med tilhørende fellesreal (båtslipp). Det er ogsåen plikt at det til enver tid skal vedlikeholdes og at skader skal utbedres så raskt som mulig.dette gjelder både fellesareal og hver enkelt seksjon. Felleskostnader skal fordeles etter sameiebrøken eller en annen fordelingsnøkkel som ble fastsatt ved seksjoneringen. Mislighold- salgspåleggog fravikelse Dersomen sameier misligholder pliktene sine på en vesentlig måte, kan det reageres med salgspåleggfor å få vedkommende bort fra sameiet og få seksjonen solgt til andre Det kan dreie seg om manglende betaling av felleskostnader, skadeverk, ulovlig bruk,manglende vedlikehold og eller andre typer mislighold. Siden dette er en alvorlig reaksjon som kan ramme den enkelte hardt, kreves det at forsømmelsene er vesentlige ikke bagatellmessige. Dessutener det et krav om at den påleggetretter segmot skalvære advart på forhånd. Ervilkårenefor salgspåleggoppfylt og sameieren ikke selger seksjonen frivillig, kan salget gjennomføres ved hjelp av namsmyndighetene. Det innebærer at tingretten beslutter tvangssalgsom skjer ved at det engasjeres en medhjelper (eiendomsmegler) som står for salget. Side24

25 gm-...._..-f.... M ILIØ - DIRE KTORATET Adresseliste Trondheim, Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deresref.] 2014/12525 IngebrigtStensaas Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Miljødirektoratet sender på høring revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Høringsdokument med informasjon og begrunnelse for endringsforslagene er vedlagt. Dokumentene kan også lastes ned fra Revisjonen gjelder bestemmelsene om ettersøkshund / ettersøksekvipasjer og jegerprøvebegyret. Miljødirektoratet ber om kommentarer på at ettersøksekvipasjersompåtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige, skal ha gjennomført kurset «Ettersøk videregående».det foreslås ogsåat ettersøksekvipasjerblir godkjent for 5år. Regodkjenningsprøve må gjennomføres for nye 5 år. Videre ønskes innspill på at jegerprøvegebyret gjelder for en eksamen og ikke som i dag, for ett nytt forsøk om kandidaten stryker på første forsøk. Høringsfrist Organisasjoner som gjennomfører intern høring bes oppsummere synspunktene fra sine lokale lag og foreninger. Fylkeskommunene oppfordres til å sammenfatte uttalelsene fra kommunene 1fylket. Frist til å avgi uttalelse til Miljødirektoratet er 10. desember Alle høringssvar sendes til Hilsen Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Terje Qvam seksjonsleder Ingebrigt Stensaas, prosjektleder Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim ltelefon: 03400/ lfaks: E-post: linternett: I Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim lstrømsveien 96, 0663 Oslol Side25 1

26 Oppdatert ADRESSELISTE Offentlige forvaltningsorgan Klima- og iniljødepaitementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO Landbruks- og Matdepaitementet, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO Mattilsynet, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL Økokrim, Postboks 8193 Dep, 0034 OSLO Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 NAMSOS Alle Statskogs regionkontor (sainmenfattes av Statskog SF) Fylkesmennene Alle kommuner (sammenfattes av fylkeskommunene) Alle fylkeskommuner Norges Fjellstyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 OSLO Alle tjellstyrer (sammenfattes av Fjellstyresambandet) Sametinget, Postboks 144, 9735 KARASJOK Finnmarkseiendommen, Postboks 133, 9811 VADSØ Næringsorganísasjoner Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollg. 9, 0158 OSLO Norges Bondelag, Postboks Grønland, 0135 OSLO Norges Skogeierforbund, Postboks 1438 Vika, 0115 OSLO Norsk Sau og Geit,Postboks 104, 1431ÅS NORSKOG, Postboks 123 Lilleaker, 0216 OSLO Fagetater og institusjoner Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for naturforvaltning, Postboks 5003, 1432 AS Norsk institutt for naturforskning, Postboks 5686 Sluppen, 7485 TRONDHEIM Interesseorganisasjoner Dyrebeskyttelsen Norge, Konows gate 5, 0192 OSLO Dyrevernalliansen, Brenneriveien 7, 0182 OSLO Grunneiernes Frittstående Organisasjon, Sundet, 4536 BJELLAND NOAH- for dyrs rettigheter, Osterhaustgt. 12, 0183 OSLO Norges Buejegerforbund, Bølerlia 10, 0691 OSLO Norges Jeger og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 NESBRU Norges Naturvernforbund, Grensen 9B, 0159 OSLO Norsk Allmenningsforbund, 2390 MOELV Norsk Fangstmannsforening, Steinveien 23, 7716 STEINKJER Norsk Kennel Klub, Postboks 163 Bryn, 0611 OSLO Side26

27 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Oddny Klungsøyr Nobba HAREID DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Jostein Hånes Utval Delegert frådelingsløyve Saksnr: 2014/1019 Vedtaksnr: 26/14 Leiar: Signe Rønnestad Kanstad Vedtaksdato: Klassering: 52/1 SØKNAD OM FRÅDELING AV SKOGTEIG FRÅ 52/23 SOM TILLEGGSAREAL TIL 52/1 Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 m og 26-1 godkjenner rådmannen frådeling som omsøkt. Vedtaket kan påklagast til kommunen. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagd innan fristen. Klagen skal sendast skriftleg til det organet som har gjort vedtaket. Vis til vedtaket du klagar over, den eller dei endringar du ønskjer, og dei grunnane du vil vise til i klagen. Dersom du klager seint, slik at det kan være uklårt for oss om du har klaga i rett tid, må du også oppgje datoen denne meldinga kom fram. Hareid, Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Jostein Hånes Ingeniør Kopi: Johs. Klungsøyr Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Side27

28 Vedlegg: Søknad om frådeling med kartvedlegg dat Kartutsnitt av kommuneplanen " Melding om vedtak frå NMU sak PS 54/14 « Saksutgreiing: Det er søkt om frådeling av ein teig på ca.15,3 da frå 52/23 som tilleggsareal til 52/1. Området er ikkje regulert og er i kommuneplanens arealdel utlagt til landbruks- natur - og friluftsområde. Formålet med bruk av teigen skal fortsatt vere land- og skogbruk. I NMU sak PS 54/14 vart det gitt løyve til deling etter jordlova. Vurdering og konklusjon: Teigen er samanhengande med 52/1. Bruksformålet er i samsvar med kommuneplanen. Det er gitt løyve etter jordlova. Delinga får ikkje uheldige konsekvensar for resten av eigedomen 52/23. Vilkåra etter plan- og bygningslova for frådeling er tilstades. Postadresse: Besøksadresse Rådhuset Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Rådhusplassen Side28

29 Side29

30 Søknad om deling og eller rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadenlrekvisisjonen vert framsett i medhald av plan- og bygningslova (pbl) 20, 1. ledd, m og lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) kapittel 3 og 7. Alle relevante opplysningar må vere utfylt. Ved plassmangel, lag eige vedlegg. Plass for kommunen sitt stempel Søknaden skal sendast: Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 HAREID 1. Sakstype - rekvisisjon (sjå rettleiing s.4): El. Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning ved oppretting eller endring av matrikkeleining (PBL 20-1). U II. Utsetjing av oppmålingsforretning. Søkjar er ansvarleg for å rekvirere oppmålingsforretning innan 3 år, før delingsløyvet går ut. Jf.pbl U III. Rekvisisjon i medhald av matrikkellova kap. 3 og 7 (pkt. 1-3 og10-12 skal fyllast ut) 2. Søknadenlrekvisisjonen gjeld følgjande eigedom(ar): Heimelshavar(ar)(medbmkkbokslavar): Gnr. Bnr. Fnr. Seksj.nr O00/my /I/44//w:s. >0?;//? Heimelshavar(ar)(medblokkbokstavar): gm Bnr. Fnr. Seksj.nr Gnr. Bnr. Fnr. Seksj.nr Heimelshavar(ar)(med blokkbokstavary Gnr. Bnr. Fnr. Seksj.nr Heimelshavar(ar)(medblokkbokslavar): 3a. Søknaden gjeld: 3b.Rekvisisjonen gjeld: H 'Deling og oppmålingsforretning av: U Grensejustering (matrikkelforskn 34) i.el Nygrunneigedom if ä U Anleggseigedom å U Klarleggingav eksisterandegrenser (ma1rikkelforskr. 36) æ U Anna:(spesifiser) = U Arealoverføring (hugs skjema: Erklæring om arealoverføring.) å U Matrikulering av eksisterande umalrikulert grunn U) ~.. _ U Opprettingavfestetomt 5 (" al"'kke F5kr- W) å. U Oppretting av punktfeste å g D Anna. (spesifiser) å' U Registeringav uregislrertjordsameige (malrikkelforskr. 32) U) to U Dispensasjon (disp.søknad skal grunngjevast, eige ark/skjema) 4. Parsellen(ane) skal nyttast til:. Sjølvstendig U Uteareal til eigarseksjon (jf.eigarseksjon 7, malrikkelforskr. as) 6 m* _ U U Gnr Bnr i 75.1 Arealdisponering søknad i samsvar med: i Etter valt sakstype D, gå til punkt 10. Parsellnr: Areal (ca areal) Formål(bustad, fritid, næring,anna) brukseining Tilleggsparsell Tilleggsparselltil gnrlbnr. 1 /57é-Lao. M5/c1:»47: /GT U_ E!.Gflf-.íåí / - 2 mz l U U ggnr. Bnr. 3 mz i U U Gnr. Bnr. 4 7 "77 mi? T? YYYUUW U Gnr Bnr 5 m* i I U U s Gnr Bnr N.Kommuneplan U Kommunedelplan U Reguleringsplan(omréde/detalj) UBebyggelsesplan Namnpå plan: ÉTÉÃrealdisponeringlsøknadom dispensasjonlfrá: U Kommuneplan U Kommunedelplan U Reguleringsplan(omràde/delalj) U Bebyggelsesplan Side 1 av 4 Side30

31 6. Rasfare, flaum, grunn- og miljøtilhøve. Ligg det føre tilstrekkelig tryggleik mot rasfare, flaum, grunntílhøve og miljøtilhøve? Jf.pbl Avstandar U Ja U Nei (Viss nei, må kompenserande tiltak forklarast i eige vedlegg.) Gårdethøgspentkraftlinje/kabel i, elleri nærleikenavtomta? U Nei U Ja,avstand:... m D_ "5 mjar måii leggje fed ei nærare utgreiinglavklaring Gårdetpriv/off.vassogavløpsledning i elleri nærleikenavtomta? U Nei U Ja,avstand: m medl 'd"'"95 '9a' m dette 8. Tilkomst - jf. pbl 27-4 og veglova Kva slags veg vil ny parsell ha tilkomst frå? U Riksveg U Fylkesveg U Kommunalveg U Privatveg Ny avkøyrsle eller utvida bruk av eksisterande? Dersom delinga frareset vegrett over privat grunn, må U Ny avkøyrsle fra offentleg veg (avkøyrsle og ny veg skal visast pà situasjonskaitet) dokumentasjon om dette U Utvidabruk av eksisterandeavkøyrsle leggast ved' Erløyvetil avkøyrslegitt? U Ja U Nei 9. Vassforsyninglavlaup -jf. pbl 27-1 og 27-2 Offentleg vassverk: U Ja U Nei Viss privat felles løysing må løyve for tilknyting og naudsynt Offenueg avlaupsanlegg: D Ja D Nei vedlikehald pa anlegget leggast ved. Privat vassverk: U Ja U Nei Dersom det ikkje tidlegare er gitt løyve til privat avløpsanlegg, Privat avlaupsanlegg_ E' Ja E] Nei gnøakggåzñkjast pa eige skjema som kan leggast ved denne 10. Vedlegg Vedl' m* Forklaring Utvida liste over heimelshavar/rekvirentliste '... - Legg ved evt. L Karl/situasjonsplan _ FFGSGQH. Samh/kkle, l0yve tmeggsopplysningar _ som kan opplyse saka. Gjenpartav nabovarsel _ Privatebruksrettar(servituttar) Dispengagjgnggøknad Andre vedlegg: 11. Andre opplysningar Q)!/.éé _77';=//0-( 4//co» Mm wvvé Ål -.ms 2 AL, 23 f., e f i å /Åfä /LVJ-Péf/Öffifiçitfa, «o /0/3&3 /flzcoy /071/ FM r? fl3; /éaé /zoovåå 3'2// 4 /\7 c?/ea/ér/c?jr /3»!/L.D/Lg r,,-,,,?a/ ax///;,é/lvvle,ll~4u.4_;u,//g4/ 4 //9/9; 12. Underskrift av heimelshavarlrekvirent Dato Rekvirenten sitt namn (med blokkbokstavar) I Rekviraen si underskrift 507 ZOWOWNV l<lutngt5_? VP T Cgéflsib/5(L clo~ég"/s0 (T f? 'Adresse Ki ` Postnr/stad NOBBA6 llilcleçfjiy' (Ggmail»Com 4/ (00/41077 ØOØO H/lEE/D E-postadresse Telefon I Organisasjonsnr 13. Gebyr for delesak, oppmàlingsforretning og eventuell tinglysing skal betalast av Betalaren sitt namn og underskrift (dersom dette feltet ikkje er fylt ut, vil faktura verte sendt rekvirent) Dato/l, Betalarsitnarnn' edblokkbokstavar Betalarsi nd s' rif Q/7_ x_/0/ Á f /.0/K/45 ;//Q Organisasjonsnr _Postn/ tad Side 2 av 4 Side31, í_,

32 4 " n 4- "o- E5;-g-my-,._... ` _.~_- s-,...- '.. ---/ \.a-u,.,. - ;=."..., "'\&.. ""5-"" :".~;...r" _ ` ~ I» o-«...-:'.._-;,.- Side32

33 .=-« ggxa m' f, ***\... ø 1.- :.,,2 /f f' \.. _. x ;. «.~_ ~.._ ' \.a x K n ~. J i _ a. / _.. «f' u I -1 Side33 D

34 Side34

35 Side35

36 Side36

37 Side37

38 Side38

39 HAREID KOMMUNE Plan, utvikling, byggesak og geodata Marius K. Liavåg Bautevegen HJØRUNGAVÅG DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Terje Rasmussen Utval Delegert frådelingsløyve Saksnr: 2014/698 Vedtaksnr: 24/14 Leiar: Signe Rønnestad Kanstad Vedtaksdato: Klassering: 77/ SØKNAD OM FRÅDELING/MAKEBYTE 77/28 OG 77/190 - DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN Vedtak: Med heimel i plan- og bygningslova 20-1 m og 26-1 godkjenner rådmannen frådeling og makebyte av 77/28 og 77/28 som omsøkt Vedtaket kan påklagast til kommunen. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagd innan fristen. Klagen skal sendast skriftleg til det organet som har gjort vedtaket. Vis til vedtaket du klagar over, den eller dei endringar du ønskjer, og dei grunnane du vil vise til i klagen. Dersom du klager seint, slik at det kan være uklårt for oss om du har klaga i rett tid, må du også oppgje datoen denne meldinga kom fram. Hareid, Signe Rønnestad Kanstad leiar plan- og utviklingsavdelinga Terje Rasmussen Ingeniør Vedlegg: Faktura for sakshandsamingsgebyr Postadresse: Besøksadresse Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Side39

40 Vedlegg: Søknad om frådeling /Makebyte 77/28 og 77/190 dat Oversiktskart dat Utsnitt av gjeldande reguleringsplan " Reguleringsføresegner " Kommuneplanen " Ortofoto dat " Saksutgreiing: Øystein Liavåg i 77/28 og Håvard Vikhagen i 70/190 ønskjer å gjennomføre eit makebyte der eit stykke av eigen eigedom vert tillagt til den andre sin eigedom. 77/28 overfører eit areal om lag 66m² til 70/190 som igjen gir frå seg eit areal av om lag same størrelse til eigedom 77/28. Den omsøkte frådelinga ligg innanfor reguleringsplan for LIAVÅGEN og er regulert til bustadformål med oppmålte grenseinndelingar. Det omsøkte delinga gjer ingen stor endring på tomtene sine føremål eller praktisk bruk. Endringa av den tomtegrensa(makebyte) vil heller ikkje være til hindring for gjennomføring av gjeldande reguleringsplan for området. Konklusjon: Ei deling etter søknaden vil ikkje endre tomtene sitt føremål eller bruk på ein vesentlig måte. Hareid kommune gir dispensasjon til ei slik deling og godkjenner eit makebyte mellom dei to eigedomane slik det er søkt om. Vilkåra etter plan- og bygningslova for frådeling er tilstades. Postadresse: Besøksadresse Rådhuset Rådhusplassen 5 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID Rådhusplassen Side40

41 Oversiktskart sak 2014/ Målestokk 1:10000 Hareid kommune X X Side41 X X Y Y

42 Y Y X X HAREID Reguleringsplan KOMMUNE Målestokk 1:500 Hareid kommune Målestokk: 1: m Koord.sys: EUREF89 Sone 32 daa - dekar m Kommuneplan-Begyggelse og anlegg (PBL NR.1) Boligbebyggelse - nåværende Boligbebyggelse - fremtidig Fritidsbebyggelse - nåværende Forretning - nåværende Tjenesteyting - nåværende Næringsbebyggelse - nåværende Kommuneplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL NR.2) Veg - nåværende Kommuneplan-Grønnstruktur (PBL NR.3) Friområde - nåværende Kommuneplan-Landbruk-,natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL NR.5) Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - nåværende N Landbruks-,natur- og friluftsformål samt reindrift - fremtidig LNFR-areal - nåværende X X Kommuneplan-Bruk og vernav sjø og vassdrag(pbl NR.6) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - nåværende Småbåthavn - nåværende Kommuneplan-Hensynsoner (PBL ) Faresone - Ras- og skredfare Faresone - Flomfare Side42 Sikringsone - Nedslagsfelt drikkevann Angitthensynsone - Hensyn friluftsliv Angitthensynsone - Bevaring naturmiljø Angitthensynsone - Bevaring kulturmiljø Båndlegging etter lov om kulturminner - nåværende Detaljeringsone-Reguleringsplan skal fortsatt gjelde X X Y Y

43 Y Y Y Målestokk 1:500 Hareid kommune X X X X Side m X X Y Y Y

44 REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIAVÅGEN I HAREID KOMMUNE 1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Området er regulert til følgjande reguleringsføremål. 1. Byggjeområde for frittliggande bustader 2. Trafikkområder 3. Friareal. 4. Område for ofentlege bygg. 5. Område for forretning, kontor m.v. 6. Industi- og forretningsområde. 7. Landbruksområde 8. Fornminne. 9. Naustområde 2 Desse føresegnene kjem i tillegg til bygningslova og bygningsvedtektene for Hareid kommune. 3 Etter at desse føresegnene er sette i kraft, er det ikkje tillate å setje i verk private servituttar som strid imot desse føresegnene. BUSTADOMRÅDE. 4 I området for busetnad kan det oppførast hus i ein etasje. Maks. gesimshøgde skal vere 3,5 m. 5 Husa skal oppførast innafor byggegrensene som er viste på planen. Plassering av bebyggelsen skal i kvart enkelt høve godkjennast av bygningsrådet. 6 Ved byggemeldinga skal det visast 1 garasjeplass pr. husvære. I tillegg skal det opparbeidast minst ein parkeringsplass pr. husvære på eigen grunn. 7 Ved frittståande garasje, skal denne utførast i stil med våningshuset. 8 Eksisterande vegetasjon bør bevarast i størst mogleg grad. Det må ikkje plantast busker eller tre som vil redusere trafikksikkerheita. 9 Innhegning skal i størst mulig grad ha eins utforming og høgde FORRETNINGAR, KONTOR O.L 10 I område for forretning, kontor o.l kan det oppførast bygg på inntil to etasjar. Max. gesimshøgd skal vere 7,0 m. 11 Side44

45 Ved byggjemelding skal det visast parkeringsareal på eiga tomt nødvendig for driften av verksemda. FØRESEGNER FOR INDUSTRI- OG FORRETNINGSOMRÅDE. 12 I området skal det oppførast bygningar for lettare industri-, kontor- og forretningsverksemd med tilhøyrande anlegg. I dette området skal den maksimale gesimshøgde vere 9,0 m. 13 Ved byggemelding skal det visast parkeringsareal på eigen grunn nødvendig for eigedomen sin bruk. FRIOMRÅDE 14 I friområde kan det ikkje oppførast bygg som er i strid med føremålet. FORNMINNE 15 I område for fornminne er det ein gravhaug som skal vernast. I dette området er det ikkje tillatt med bygningar og anlegg av noko slag. NAUSTOMRÅDE Naustområde l 16 a) Naustområdet skal byggast ut etter bebyggelsesplan godkjende av bygningsrådet. Slik plan skal leggast fram før bygging tek til, og omfatte eit heilt område (område A og B kan detaljplanleggast kvar for seg) b) Bygninger skal plasserast i byggegrense mot sjøen. Innan kvart område, A og B, skal nausta plasserast med innbyrdes avstand på 1,0 m dersom dei ikkje blir bygde som felles naust.c) Takvinkel for nausta skal vere mellom 22 gr. og 35 gr. Maksimal gesimshøgde skal vere 3,5 m. d) Høgde, takvinkel og utsjånad elles skal vere mest mogleg eins innanfor dei avgrensa områda. Eksisterande naustområde I eksisterande naustområde må nye naust ikkje bryte med den gamle byggemåten. Stadfest i Miljøverndepartementet Side45

46 Y Y Y Y Ortofoto dat Målestokk 1:500 Hareid kommune X X Side46 X X X X Y Y Y Y

47 Søknad om deling og eller rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadenlrekvisisjonen vert framsett i medhald av plan- og bygningslova (pbl) 20, 1. ledd, m og lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)kapittel ; ;_.-.~.;A~ ~ ~~ ~~ m- = E :ve. _, Alle relevanteopplysningarmåvereutfylt. Vedplassmangel,lageigevedlegg. PlfiâífoFkólvimÉlrlèæ? sittlsfffrflrfèill åjn i; Søknadenskal sendast: -íírriríb Uíäzialkrali. - Hareid kommune, Radhusplassen 5, 6060 HAREID ; ~QmA _F_Zfl;gg T m( 1. Sakstype - rekvisisjon (sjå rettleiing s.4): li /;. (JUN [[1]], JET Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning ved OPPFGWHQ ellef endring3vmatrikkeleining(p ) T S";j; T""" "" " "(},_,],_." T "" U ll. Utsetjingav oppmålingsforretning.søkjarer ansvarlegfor å rekvirere i mm ga `' oppmàlingsforretning innan 3 år, før delingsløyvet går ut..jf.pbl ~ - Q 1- -, _ /jj ~:- -- -»= U Ill. Rekvisisjoni medhaldav matrikkellovakap. 3 og 7 (pkt. 1-3 og10~12 L995 -'*'3 l åííl/ skalfyllastut),t i 2. Søknadenlrekvisisjonen gjeld følgjande eigedom(ar): Gnr. _ Heilmelshavadar)(medmokkbokslavar):, Bnr. Fnr. Seksj.nr /17;) pf /(45 K/Vq 75 54/ L l 1/ :#7 L; 7', = E2? 48 / }/5/57/v Z//71/'7 Bnr. Fnr. Seksj.nr Gnr. j Heimélshavar(ar)(medbmkkbokslavar): y q O o~,«,0 K ro 0","fr'/14d EA, Gnr. Bnr. Fnr. Seksj.nr Heimelshavar(ar)(med blokkbokslavar): Gnr. Bnr. Fnr. Seksj.nr Heimelshavar(ar) (med blokkbokstavar): 3a. Søknaden gjeld: 3b.Rekvisisjonen gjeld: 2Kl'Deling og oppmàlingsforrelning av: U Grensejustering (matrikkelforskr. s4) S U Nygrunneigedom E ä U Anleggseigedom KE rs å U Klarleggingav eksisterandegrenser (matrikkelforskr. gas) æ E Anna:(spesifiser) (y l C = U Arealoverføring (hugs skjema: Erklæring om arealoverføring.) å U Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn m... 2 U Oppretting avfestelomt 5 (maw<ke" '5k - 31> å: U Opprettingavpunktfeste å å D Anna: (Spesifiser) g U Registeringav uregistrertjordsameige(malrikkelforskr. 32) u: u: E Dispensasjon (dispsøknad skal grunngjevast, eige ark/skjema) 4. Parsellen(ane) skal nyttast til: g Sjølvstendig U Uteareal til eigarseksjon (jf.eigarseksjon 7, matrikkelforskr. 35) Etter valt sakstype D, gâ til punkt 10. Parsellnr: Areal (ca areal) Formål(bustad,fritid, næring,anna) brukseining Tilleggsparsell Tilleggsparselltil gnr/bnr. 1 j m2 U U Gnr. Bnr. 2 m V7 I I II I U i U H Gnr. Bnr. 3 i m U i U f U Gnr Bnr 4 mz U U Gnr. Bnr. 5 m* U I U Gnr. Bnr. 6 I m* U U Gnr. Bnr., T i T Arealdisponering søknad i samsvar med: U Kommuneplan U Kommunedelplan U Reguleringsplan(områdeldetalj) U Bebyggelsesplan Namn på plan: 5.21Arealtfiponering/søknadom dispensasjonfràf* U KommuneplanU KommunedelplanHReguleringsplanwmràde/delali)U Bebyggelsesplan Side 1 av4 Side47

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 202/259 Delegert sak nr: 352/2 Arkiv: 52/25 Vedtaksdato: 0..202 ENKELTVEDTAK med klagerett i

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 204/886 Delegert sak nr: 30/4 Arkiv: 8/57 Vedtaksdato: 26.08.204 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak og oppmåling

ØRSTA KOMMUNE Byggesak og oppmåling ØRSTA KOMMUNE Byggesak og oppmåling MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2007/625 Delegert sak nr: 181/12 Arkiv: 15/69 Vedtaksdato: 12.06.2012 ENKELTVEDTAK med klagerett i

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 2015/2 Delegert sak nr: 2/15 Arkiv: 99/323 Vedtaksdato: 07.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 203/40 Delegert sak nr: 34/3 Arkiv: 8/467 Vedtaksdato: 0.0.203 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Utvikling

VOLDA KOMMUNE Utvikling VOLDA KOMMUNE Utvikling TØMRER SERVICE AS Røysbakken 5 6100 VOLDA Arkivsak nr. Arkivkode Vedtaksnr. Avd/sakshandsamar Dato 2014/2103 13/ 6 148/15 UTV/IK 15.06.2015 RAMMELØYVE etter plan- og bygningslova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 202/35 Delegert sak nr: 5/3 Arkiv: 77/ Vedtaksdato:.0.203 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 203/84 Delegert sak nr: 40/4 Arkiv: 50/34 Vedtaksdato: 3.02.204 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 204/228 Delegert sak nr: 25/4 Arkiv: 32/24 Vedtaksdato: 03.02.204 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

Møtestad: Hareid kommune FSK rom Dato: tysdag, 30.9.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid kommune FSK rom Dato: tysdag, 30.9.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid kommune FSK rom Dato: tysdag, 30.9.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr:

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Meland kommune NNT Postboks 79 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 10 00 Fax. 56 17 11 61 www.meland.kommune.no www.nordhordlandskart.no 1 Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkeleining (deling). Pbl

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 12.4.2016 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 12.4.2016 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 12.4.2016 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Avd. kart, oppmåling og byggesak. LØYVE TIL TILTAK Svar på søknad om løyve til tiltak etter plan- og bygningslova 20-1

VOLDA KOMMUNE Avd. kart, oppmåling og byggesak. LØYVE TIL TILTAK Svar på søknad om løyve til tiltak etter plan- og bygningslova 20-1 VOLDA KOMMUNE Avd. kart, oppmåling og byggesak «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Vedtaksnr. Avd/sakshandsamar Dato 2009/1315 7694/2011 20/548 347/11

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Bygg og oppmåling for vidare ekspedering Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 205/206 2427/205 ELLFLI 49/5 30.09.205 Melding om vedtak i samfunnsutvalet 28.09.5, sak

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 2014/2247 Delegert sak nr: 373/14 Arkiv: 99/223 Vedtaksdato: 11.11.2014 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 20.1.2015 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 4.3.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 4.3.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 4.3.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering Rekvirentens navn Plass for tinglysingsstempel Adresse Post Poststed (Under-)organisasjons/fødsels Ref. Opplysninger i feltene 1-4 registeres i grunnboken

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK

PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og 20-2) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Søknad om løyve til tiltak jf. plan- og bygningslova 20-1 20-2 Søknad om løyve til tiltak (pbl. 20-1 og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

Vedtak om samtykke og gebyr Handsaming av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9

Vedtak om samtykke og gebyr Handsaming av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9 Arbeidstilsynet A var DATO 03.02.2014 DYKKAR DATO 27.01.2014 VAR SAKSHANDSAMAR Torhild Viland tlf 908 92 015 VAR REFERANSE 2014/58153 25451/2014 DYKKAR REFERANSE Kvinnherad kommune Teknisk Rådhuset 5470

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 22/6 - PÅLEGG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA KAPITTEL

Detaljer

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 2015/119 Delegert sak nr: 69/15 Arkiv: 99/353 Vedtaksdato: 18.03.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 2015/119 Delegert sak nr: 69/15 Arkiv: 99/353 Vedtaksdato: 18.03. ØRSTA KOMMUNE Byggesak og oppmåling MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 2015/119 Delegert sak nr: 69/15 Arkiv: 99/353 Vedtaksdato: 18.03.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 2012/1338 Delegert sak nr: 135/13 Arkiv: 33/79 Vedtaksdato: 29.04.2013 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 3.3.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 14:50 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Teknisk sektor

ØRSTA KOMMUNE Teknisk sektor ØRSTA KOMMUNE Teknisk sektor MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Silje Lillenes Arkivsak nr: 2011/1883 Delegert sak nr: 93/12 Arkiv: 125/24 Vedtaksdato: 10.04.2012 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

Veiledning til utfylling av seksjoneringsbegjæring.

Veiledning til utfylling av seksjoneringsbegjæring. Veiledning til utfylling av seksjoneringsbegjæring. Seksjoneringsvedtak skal utarbeides av kommunen på bakgrunn av innsendt begjæring om seksjonering/reseksjonering, Jfr. Eierseksjonsloven. Begjæring skal

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 6.5.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 6.5.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 6.5.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Løyve til bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad og l oppføring av tilbygg - gbnr 169/7 Eikeland nordre

Løyve til bruksendring frå fritidsbustad til heilårsbustad og l oppføring av tilbygg - gbnr 169/7 Eikeland nordre Byggesaksavdelinga Seim Bygg AS Nesbrekka 28 5912 SEIM Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Per Sveinar Morsund 10.05.2016 Vår: 16/245-16/12448 Per.Sveinar.Morsund@lindas.kommune.no Løyve til bruksendring

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2304-2/ GBNR-165/28, FA-L42, 13.09.2016 HIST-16/486 KAS Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel

Detaljer

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK

RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK LERØY VEST AS Bontelabo 2, Pb. 7600 5020 BERGEN Dykkar ref: Vår ref: 2015/231659 Dato: 18.01.2016 Org.nr: 985399077 RAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED AKVAKULTUR FISK Vi viser til søknad datert 29.10.2015

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Tiltak som kan utførast av tiltakshavar

Tiltak som kan utførast av tiltakshavar Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing om byggesaker jfr. plan- og bygningsloven 20-2, tiltak utan ansvarsrett Tiltak som kan utførast av tiltakshavar Søknad om tiltak utan ansvarsrett jfr. 20-2

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL Side 1 Ål kommune Torget 1 3570 ÅL Jnr. (vert fylt av kommunen): Saksnr. (vert fylt ut av kommunen): Søknad om deling i medhald av plan- og bygningslova av 27.06.2008 20-1 m og evt. i medhald av jordlova

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak nr: 2013/769 Delegert sak nr: 302/13 Arkiv: 91/1 Vedtaksdato: 16.09.2013 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust

Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo, gnr. 145, bnr 1, med vedhus, eldhus, stabbur og garasje, samt naust Landbruk og naturforvaltning Opplysningsvesenets Fond v/ole Sperre Postboks 535 Sentrum Arkivsak: 13/874 Løpenr.: 13/9620 Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Søknad om frådeling av prestebustaden på Hafslo,

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Skjolden bruksendring frå vandrarheim til bustadføremål - gnr. 20 bnr.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat 0ve Skjønhaug Hetlevikvegen 65 5304 HETLEVIK Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/1636 10521/2014 WANGEN 107/1 20.08.2014 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala

Vår ref. 2013/1970-7. Særutskrift - 82/106 - garasje - Rosendal - Geir Skaala Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune

Vedtak i sak som gjeld klage på løyve til planering og opparbeiding av tomt på gbnr. 1/236, i Sogndal kommune Sakshandsamar: Anne Jorun Myklebust Vår dato Vår referanse Telefon: 57 64 31 84 12.06.2013 2013/813-423.1 E-post: fmsfamy@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Gunnar Lotsberg Vedlegjerdet 6856

Detaljer

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr.

0.5 Bortfall av løyve Ved bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova 21-9 vil det ikkje verta refundert gebyr. REGULATIV FOR SAKSHANDSAMING AV DELESAKER OG OPPMÅLINGSGEBYR 2015 SAKSHANDSAMING ETTER PBL 20-1. 0 Generelt Dette byggregulativ er fastsett av Bømlo kommunestyre og er heimla i 33-1 i Plan og bygningslova.

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak og oppmåling

ØRSTA KOMMUNE Byggesak og oppmåling ØRSTA KOMMUNE Byggesak og oppmåling MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 202/002 Delegert sak nr: 232/2 Arkiv: 70/93 Vedtaksdato: 05.07.202 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

Varsel om oppmålingsforretning

Varsel om oppmålingsforretning Oppmålingskontoret Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal e-post: post@kvinnherad.kommune.no Varsel om oppmålingsforretning 2015/64 LAMBERG MARIANNE SKEISHAGEN 17 5470 ROSENDAL Eigedom: 90/32 Det vert med dette

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika -

Vår ref. 2012/1732-8. Særutskrift - DS - 144/229 - deling av eigedom - Borvika - Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 18-9

VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 18-9 rå Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 06.09.2013 2013/27046 166199/2013 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Annlaug Lid Krumsvik tlf 901 40 589 OH'D:\ L 1 Oppdal kommune Inge Krokanns veg

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 16:00 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/902 Løpenr.: 5585/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/902 Løpenr.: 5585/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/902 Løpenr.: 5585/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 14/145 - PÅLEGG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA KAPITTEL

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga

ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga ØRSTA KOMMUNE Byggesaksavdelinga MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2012/1258 Delegert sak nr: 308/12 Arkiv: 16/80 Vedtaksdato: 28.09.2012 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer

DEL 1 KRAV TIL BYGGESØKNAD

DEL 1 KRAV TIL BYGGESØKNAD DEL 1 KRAV TIL BYGGESØKNAD 1 INNLEIING Kvinnherad kommune ynskjer å bidra til auka kvalitet på tiltaka kring i kommunen, samt vere så effektive som mogleg i sakshandsaminga. Søkjar ynskjer så kort handsamingstid

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkiv: MTR 81/53 Arkivsaksnr.: 16/320-10 Søknad om dispensasjon - Oppføring av ny garasje gbnr 81/53 Arve Øvretun * Tilråding: Forvaltningsutvalet gjev ikkje

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer