Matrikkel diverse tema informasjon fra Kartverket Eiendomskonferansen Solstrand, 17. oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matrikkel diverse tema informasjon fra Kartverket Eiendomskonferansen Solstrand, 17. oktober 2016"

Transkript

1 Matrikkel diverse tema informasjon fra Kartverket Eiendomskonferansen Solstrand, 17. oktober 2016 Lars Elsrud Avdelingsdirektør, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen

2 Innhold 1. Diverse matrikkel (ca 10 min) 2. Endringer i matrikkelforskriften, gjeldende fra 1. januar Gjennomgang av rundskriv H- 18/15 (ca 30 min)

3 Del 1 Diverse matrikkel

4 Kartverkets organisering

5 Kartverkets organisasjon ut 2016

6 Kartverkets organisasjon f.o.m. 2017

7 Bruken av matrikkeldata øker stadig og utfordrer fagmiljøene på nye måter

8 I matrikkelen finnes informasjon om, og omfanget av bruken av denne øker bygninger eiendommer Ca kall til matrikkeldata hver dag noe som gir ca 72 kall i sekundet (ca 2,1 milliarder kall totalt i 2015 en økning fra hhv ca 1,3 milliarder kall i 2014 og ca 637 millioner kall i 2013) adresser

9 Den økte bruken følger av både nye brukere og videreutvikling hos «eksisterende brukere». Og informasjonsbrukerne kan være svært forskjellige med veldig forskjellige krav til kvalitet, utfyllingsgrad m.m. Nødetatene Tinglysing Formidling Grunnbok Budtjenester Tre nasjonale basisregistre Enhetsregisteret Matrikkelen Folkeregisteret Kommunene (og mange flere) (og mange flere)

10 Matrikkelen innhold er mye forskjellig og den økte bruken setter nye krav til kvalitet, utfyllingsgrad, utfyllingstakt m.m for mange av informasjonsfeltene Matrikkelenhetsinformasjon - Registreres / genereres i matrikkelen (kommunens saksbehandling): - Hvilken kommune matrikkelenheten tilhører - Gårdsnummer - Bruksnummer - Festenummer - Seksjonsnummer - Dato for matrikkelføring - Utskilt fra / opprettet på - Areal (oppgitt eller beregnet) - Koordinater for et representasjonspunkt - Referanse til kommunalt saksbehandlingssystem - Registrert eier / fester for DE MATRIKKELENHETER som ikke har grunnboksblad - Overføres fra Grunnboka (tinglysing): - Hjemmelshavers ( registrert eiers / registrert festers ) navn (n.b. jfr. ovenfor) - Hjemmelshavers fødselsnummer eller foretaksnummer - Bruk av grunn (n.b. overføres til kommunal tilleggsdel, som ikke er en del av den offisielle matrikkelen) - Overføres fra folke-/foretaksregisteret: - Registrert eier / festers bosteds-/kontoradresse (forutsatt at det er registrert fødsels- eller foretaksnummer) - Kontaktperson sin bostedsadresse (samme forutsetning som ovenfor) Bygningsinformasjon Adresseinformasjon - Registreres / genereres i matrikkelen (kommunens saksbehandling): - Offisiell adresse (gate-/vegnavn/husnummer eller områdenavn/undernummer eller matrikkeladresse) - Bruksenhetsnummer (tidl. Bolignummer) - Grunnkrets - Valgkrets - Skolekrets (Kommunal tilleggsdel og derfor ikke en del av den offisielle matrikkelen) - Kirkesogn - Koordinater for et representasjonspunkt - Oppdateres fra Posten sitt register: - Poststed - Registreres / genereres i matrikkelen (kommunens saksbehandling): - Bygningsnummer - Byggherres navn og adresse (følger regelverket til PBL) - Bygningstype - Byggeår - Størrelse (totalt bruksareal / annet bruksareal) - Bygningsmaterialer - Vannforsyning - Kloakk - Antall WC - Antall bad - Kjøkken - Antall leiligheter og informasjon om den enkelte leilighet - Koordinater for et representasjonspunkt - Referanse til byggesaksarkiv etc. - Status (f.eks. om bygningen er tatt i bruk)

11 Kartverket Får bl.a. i sin bestilling fra departementet nye krav til å øke kvaliteten på eksisterende og ny informasjon i matrikkelen: - Føringsenhet (eget foredrag i morgen) - Samarbeid med Statskog (SIM) - Nye samarbeid i 2017? - Adresseprosjektet - Diverse knyttet til bygning, bl.a. et pilotsamarbeid om å innhente informasjon fra eiere - Vil i 2017 også se på mulighetene som følger av teknologiutviklingen

12 Kommune- og regionreform

13 2017 Januar: Sammenslåingen av kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord til Sandefjord kommune trer i kraft 1. januar Våren: Departementet legger frem en proposisjon med forslag til ny kommunestruktur og en samlet lovproposisjon om nye oppgaver Mai: Kommuneproposisjonen for 2018 legges frem for Stortinget Juni: Stortinget behandler proposisjon om ny kommunestruktur og lovproposisjon om nye oppgaver September: Stortingsvalg og eventuelt ekstraordinært valg til nye kommunestyrer

14 Vedtatte sammenslåinger per juli 2016 Kongelig resolusjon Vår 2016

15 Disse har besluttet sammenslåing

16 Kartverket blir sterkt involvert FKK Skien FKK Steinkjer FKK Trondheim FKK Molde FKK Bergen FKK Oslo FKK Stavanger FKK Vadsø FKK Kristiansand

17 Regionreform 10 regioner?

18 Regionreform 1. desember frist for vedtak fra fylkeskommunene Fylkeskommunene og Oslo kommune oppfordres til å fatte vedtak om strukturendringer i løpet av høsten 2016 dvs skal ha vurdert og avklart om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.

19 Regionreform: Status kommune- og fylkesnummer

20 Regionreformen- nytt kommunenummer i alle kommuner- nytt Trøndelag Det er bare Leksvik og Rissa som skal slå seg sammen 2018 Alle kommunene må skifte kommunenummer Kartverket skal levere 50 millioner matrikkeldata Kommunene: Alle steder der kommunenummer «sitter» må endres. Kjenner kommunene til dette? Hva med fylkesmannen? Hva med fylkeskommunen? Andre nasjonale virksomheter? Alle må kartlegge hvor kommunenummer sitter i sine systemer/registre

21 Hva nå? Reformene skal gjennomføres!! Organisatorisk Digitalt Det kan bety store endringer for mange

22 Vegadresser

23 Vegadresser blir bare viktigere og viktigere Hvordan ligger «du» an i dette arbeidet?

24 Del 2 Endringer i matrikkelforskriften, gjeldende fra 1. januar Gjennomgang av rundskriv H-18/15

25 1) Innledning

26 Flere innfallsvinkler til en slik presentasjon Endringer i følgende bestemmelser: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 33, 34, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54

27 Denne presentasjonen Denne presentasjonen følger i det aller vesentlige oppsettet i Rundskriv H-18/15.

28 Men, som nevnt innledningsvis; rundskrivet inneholder mye informasjon, og må leses av de som arbeider med det matrikkelfaglige!

29 Denne presentasjonen - Går ikke inn på bestemmelser i jordskifteloven hvor «forholdet til matrikkel» er omtalt - Er ikke en fullstendig gjennomgang av alle endringer i forskriften. - Kommer innom forhold som er omtalt i rundskrivet, men som ikke er å finne igjen som forskriftsendringer. - Men, presentasjonen er ikke en fullstendig gjennomgang av rundskrivet heller. Så.

30 Årets nattbordlektyre bør være:

31 2) Gjennomgang av Rundskriv H-18/15

32 Kap 1: Frist for føring av jordskiftesaker (1) Matrikkelforskriften 19 Behandling og føring av resultatet av sak for jordskifteretten skal som tidligere være ført senest innen 6 uker fra krav om dette er framsatt. Nytt er at fristen for føring av nye matrikkelenheter, arealoverføring, sammenslåing eller sletting konkretiseres til 2 uker, jf nytt andre ledd i 19.

33 Kap 1: Frist for føring av jordskiftesaker (2) Rundskrivet omtaler det som følger av matrikkelloven 5 a, at kommunen etter avtale kan overlate til Kartverket som sentral matrikkelmyndighet å føre matrikkelen også for jordskiftesaker.

34 Kap 2: Matrikkelføring av «jordskifte krevd» Matrikkelforskriften 46 Kommunen skal registrere at det er satt frem krav om jordskifte, og evt påfølgende endringer, straks slik melding er mottatt fra jordskifteretten. Matrikkelen skal alltid være oppdatert i forhold til hvilke matrikkelenheter som er med i sak for jordskifteretten. «Straks» er ikke nærmere definert i 46, men en analogibetraktning mot bygningsopplysninger vil si maks 5 dager.

35 Kap 3: Matrikkelføring av utført sak for jordskifteretten (1) Matrikkelforskriften 47 Jordskifterettens krav om matrikkelføring av resultatet av sak for jordskifteretten, skal være i samsvar med spesifikasjonene som gjelder for matrikkelen. Kravet skal være tilrettelagt for føring i matrikkelen.

36 Kap 3: Matrikkelføring av utført sak for jordskifteretten (2) Matrikkelforskriften 47 Kommunen skal matrikkelføre jordskifterettens avgjørelse, så langt den tilfredsstiller vilkårene for matrikkelføring. Hvis jordskifteretten er i tvil om hvordan saken kan matrikkelføres, bør den avklare dette før endelig resultat foreligger. Det kan oppstå at avsluttede saker ikke kan matrikkelføres fullt ut.

37 Kap 3: Matrikkelføring av utført sak for jordskifteretten (3) Rundskrivet kap 3, 6. avsnitt Når det gjelder hjelpelinjer, som omtales under kap 4 i rundskrivet. Så vil kommunen selv måtte sette slike uten at dette fremgår direkte av dokumentasjonen fra retten.

38 Kap 4: Hjelpelinjer og hjelpepunkt (1) Matrikkelforskriften 3, 7 og 38 Matrikkelen inneholder ulike systemtekniske data knyttet til grenseopplysningene. Hjelpelinjer og hjelpepunkt benyttes der grenseforløpet er ukjent eller ubestemt. En hjelpelinje kan være en rett linje eller den kan være delt med hjelpepunkt i segmenter. Hjelpelinjer kan følge terrenget, for eksempel en vannkontur, eller gis et rent fiktivt forløp.

39 Kap 4: Hjelpelinjer og hjelpepunkt (2) Matrikkelforskriften 3, 7 og 38 Vi har hatt hjelpelinjer hele tiden i matrikkelen. Det nye med forskriftsendringen er at hjelpelinjer defineres, samt at det kommer noen avklaringer og også klarere bestemmelser knyttet til det å benytte disse. På de neste lysarkene kommer noen stikkord:

40 Kap 4: Hjelpelinjer og hjelpepunkt (3) Matrikkelforskriften 3, 7 og 38 - Alle eiendommer skal oppgis som sluttede polygoner, om nødvendig ved bruk av hjelpelinjer og hjelpepunkt - Føring av hjelpelinjer/-punkt er ikke å anse som enkeltvedtak. Kommunen vil derfor alltid kunne avvise krav om retting av slike.

41 Kap 4: Hjelpelinjer og hjelpepunkt (4) Matrikkelforskriften 3, 7 og 38 - Dersom en part har innvendinger mot føringen av hjelpelinjer, må vedkommende benytte de muligheter som finnes for å få ført opplysninger om det faktiske grenseforløpet (oppmålingsforretning, avtale om eksisterende grense ). - Partene skal alltid underrettes om føring av hjelpelinjer og hjelpepunkter, jf. matrikkelforskriften 10.

42 Kap 5: Klargjøring og retting av eksisterende eiendomsgrenser I denne presentasjonen går vi ikke inn på kap 5, utover: - Bestemmelsene er ikke endret, men rundskriv H-18/15 kommer med noen presiseringer - Rundskriv H-18/15 erstatter Miljøverndepartementets prinsipputtalelse av 22. juni 2012 om retting av opplysninger om eiendomsgrenser.

43 Kap 6: Klargjøring av eksisterende grense ved arealoverføring og grensejustering Matrikkelforskriften 33, andre ledd, sjuende punktum Arealoverføring kan skje uten at den eksisterende (gamle) grensen blir nøyaktig klarlagt. Det kan være tilstrekkelig å angi den gamle grensen på kart uten å rekonstruere denne i marka. Heller ikke ved grensejustering er det nødvendig å klarlegge den eksisterende (gamle) grensen. Her forutsettes det at gammel grense påvises i marka samtidig med at den nye settes ut.

44 Kap 7: Gebyr for arbeid etter matrikkellova Bestemmelsen er ikke endret, men det gis en omtale av noen av rammene for kommunens adgang til å ta gebyr. Det vises ellers til Retningslinje H-3/14 for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Merk 2. avsnitt: Dersom inntektene ett år overstiger kostnadene, må overskuddet tilbakeføres saksområdet slik at gebyrene kan nedjusteres påfølgende år.

45 Kap 8: Frist for oppmålingsforretning Matrikkelforskriften 18, andre ledd - Bestemmelsen er omformulert / klargjort.

46 Kap 9: Melding til tinglysingsmyndigheten Matrikkelforskriften 8, første ledd, tredje punktum - Det er tatt inn i bestemmelsen en klargjøring om at kommunen skal sende melding til tinglysing også ved sletting av matrikkelenhet.

47 Kap 10: Melding om endret matrikkelføring etter klage Matrikkelforskriften 20, andre ledd Dersom klagebehandlingen medfører at matrikkelføringen må omgjøres på en slik måte at en innføring i grunnboken blir uriktig, skal klageorganet vurdere om det bør sendes melding om omgjøringen til tinglysingsmyndigheten. Selve meldingen sendes fra kommunen i forbindelse med matrikkelføringen.

48 Kap 11: Krav til rekvisisjon Matrikkelforskriften 23 fjerde ledd Kravet til rekvisisjon er presisert. Ved krav om matrikulering etter matrikkelloven 9 første ledd, bokstav b til h skal rekvisisjonen også omfatte dokumentasjon som bekrefter grunnlaget for kravet.

49 Kap 12: Frist for utsatt oppmålingsforretning Matrikkelforskriften 25 Bestemmelsen er endret slik at grensemerking kan utsettes inntil 5 år fra tinglysingstidspunktet for oppretting av matrikkelenhet. Men, innmålingen må som tidligere gjennomføres innen 2 år. Hvis frist for fullføring oversittes skal gebyr avkortes med 1/3, jf. 27 tredje ledd.

50 Kap 13: Visse unntak fra krav om delingstillatelse Matrikkelforskriften 27 fjerde ledd Enkelte bygge- og anleggstiltak er unntatt fra søknadsplikten etter plan- og bygningsloven, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak 4-3. Når anleggstiltaket på denne måten er unntatt fra søknadsplikten, vil også den tilhørende eiendomsutformingen være unntatt.

51 Kap 14: Geografisk klarhet (1) Matrikkelforskriften 27 femte ledd Ny grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn kan opprettes i samsvar med matrikkelloven 9 første ledd bokstav b-h, selv om kravet til geografisk klarhet i lovens 10 andre ledd ikke foreligger. F.eks:

52 Kap 14: Geografisk klarhet (2) Matrikkelforskriften 23, 27 femte ledd og 33 sjuende ledd Unntaksadgang gjelder bl.a. for: - Krav fra stat eller kommune etter bokstav g om fradeling av hele teiger og enheter som blir delt av kommunegrense. - Og (ikke nødvendigvis bestandig) ved erverv til veg- eller jernbanegrunn, både knyttet til uregistrert jordsameie og teig med flere matrikkelenheter

53 Kap 15: Oppretting av nytt jordsameie Bestemmelsen (forskriften 28) er ikke endret. Men, i rundskrivet understrekes at det er en forskjell på begrepet jordsameie og begrepet realsameie. Både jordskifterettene og kommunene kan (og skal) opprette grunneiendom i realsameie, f.eks. når lekeplass eller parkeringsplass skal være i sameie mellom eiendommer i boligfelt.

54 Kap 16: Festegrunn for mindre bygninger Matrikkelforskriften 40 første ledd bokstav e Grunn som kan bebygges med mer enn 8m2 skal matrikuleres (gjeldende bestemmelse). Etablering av grunn til nettstasjoner for elektrisk energi på inntil 30 m2 som bygges med hjemmel i områdekonsesjon, kan etableres med bruk av kontorforretning, jf. 40 første ledd bokstav e.

55 Kap 17: Registerteknisk overføring av festegrunn ved arealoverføring mellom to grunneiendommer (1) Matrikkelforskriften 33 Ved arealoverføring mellom gårdsnummer som berører festegrunn er samtykke fra fester ikke nødvendig når vedkommende festegrunn overføres ubeskåret sammen med arealoverføringen fra en grunneiendom til en annen, jf. 33 tredje ledd. Med «ubeskåret» menes at festegrunnen ikke får endret areal eller at festekontrakten endres på annen måte. Overføringen skjer ved at festegrunnen får nytt matrikkelnummer.

56 Kap 17: Registerteknisk overføring av festegrunn ved arealoverføring mellom to grunneiendommer (2) Matrikkelforskriften 33 Arealoverføring mellom grunneiendommene som berører festegrunnen på annen måte kan ikke gjennomføres, jf. femte ledd. Denne type registerteknisk overføring kan også benyttes for punktfeste så lenge festeretten ikke berøres.

57 Kap 18: Varsel om oppmålingsforretning Matrikkelforskriften 37 femte ledd Gjeldende bestemmelse om varsling av oppmålingsforretning sier at varsel skal gis på dokumenterbar måte senest to uker før oppmålingsforretningen. Er det aktuelt med annen eller kortere varsling, må alle varslingsberettigede, uavhengig av om de rent faktisk har partsstatus eller ikke, akseptere dette.

58 Kap 19: Protokoll Matrikkelforskriften 38 første ledd bokstav c Protokollen fra oppmålingsforretningen skal opplyse om eventuelle avvik fra kommunens delingstillatelse, jf. 38 første ledd bokstav c. Bekreftelse for at rekvirenten har bedt om eller slutter seg til avviket, må også foreligge. Spillerom for avvik vil være avhengig av hvilke fullmakter som kommunen med hjemmel i planog bygningsloven har gitt landmåler.

59 Kap 20: Bruk av kontorforretning (1) Matrikkelforskriften 40 Det er tatt inn egen bestemmelse om kontorforretning og som tydeliggjør bl.a. det som til nå har vært merknadsstoff. Stikkordsmessig kan kontorforretning benyttes (neste lysark):

60 Kap 20: Bruk av kontorforretning (2) Matrikkelforskriften 40 Kontorforretning kan benyttes bl.a. i forbindelse med: - uteareal til eierseksjon - matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn - registrering av uregistrert jordsameie - omgjøring av festegrunn til grunneiendom - og som nevnt i kap 16 ang noen mindre anlegg.

61 Kap 21: Erverv av grunn til offentlig veg Matrikkelforskriften 48 Når offentlig organ fatter vedtak om ekspropriasjon, inngår avtale om erverv eller rett til bruk av grunn til offentlig veg eller jernbane for del av eksisterende matrikkelenhet, skal opplysning om dette "flagges" i matrikkelen, jf. 48. Kommunen skal føre dette straks melding er mottatt. "Flagget" skal oppheves straks oppmålingsforretningen er ført ferdig i matrikkelen. Det samme gjelder dersom ervervet blir opphevet fordi det ikke skal gjennomføres.

62 Kap 22: Tidspunkt for tildeling av offisiell adresse Matrikkelforskriften 50 andre ledd Prosessen med å tildele adresse er fullført når adressen er ført i matrikkelen. Kommunen må ha saksbehandlingsrutiner som sikrer at adresser blir ført i matrikkelen senest sammen med igangsettingstillatelsen for tiltaket som skal tildeles adresse.

63 Kap 23: Tildeling av adressekode Bestemmelsen (forskriften 51 andre ledd) er ikke endret. Alle gater, veger, stier, plasser og områder som er gitt adressenavn, eller som er forutsatt brukt til offisiell adressering, skal ha en entydig numerisk identifikasjon (adressekode). Det er likevel ikke til hinder for at et adressenavn i spesielle tilfeller kan gis flere adressekoder. Dette kan f.eks. være aktuelt ved adressering i områder uten vegnett hvor det er angitt flere adkomster fra felles parkeringsplasser eller kaier som alle er gitt samme adressenavn. Adressekoden tildeles etter regler for føring av matrikkelen fastsatt av Kartverket. Den «tekniske løsningen» er ikke på plass pr mai 2016.

64 Kap 24: Utvidet bruk av adressetilleggsnavn Matrikkelforskriften 54 tredje og fjerde ledd Kommunen kan gi adresseobjekter i et boligfelt, grendelag, eller et liknende mindre avgrenset område, et felles adressetilleggsnavn. Ordningen innebærer bl.a. at kommunen kan tildele adressetilleggsnavn for å skille forskjellige grender langs en gjennomgående veg fra hverandre, i stedet for å dele opp vegen i mange små parseller.

65 Takk for meg! Følg med på Abonner på nyhetsbrev fra Kartverket Kjøp jord den slags lages ikke lenger Mark Twain

Endringer i matrikkelforskriften, gjeldende fra 1. januar 2016 Steinkjer

Endringer i matrikkelforskriften, gjeldende fra 1. januar 2016 Steinkjer Endringer i matrikkelforskriften, gjeldende fra 1. januar 2016 Steinkjer 10.05.2106 Olav Jenssen Anders Østeraas Innhold 1. Innledning 2. Gjennomgang av rundskriv H-18/15 Nyttige lenker: Matrikkel på regjeringen.no:

Detaljer

Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften

Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet Eiendomsgrenser og endringer i matrikkelforskriften Fagdirektør Dag Høgvard GeoNordland 2016, Bodø, 17. februar 2016 Endringer i matrikkelforskriften Gjelder fra

Detaljer

Endringer i matrikkelforskriften. Geoforum Telemark Arnulf Haugland, Kartverket Skien

Endringer i matrikkelforskriften. Geoforum Telemark Arnulf Haugland, Kartverket Skien Endringer i matrikkelforskriften Geoforum Telemark 18.02.2016 Arnulf Haugland, Kartverket Skien Mye aktivitet også i tilgrensende fagområder NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Forslag til endringer

Detaljer

Endringer i matrikkelforskriften. Loen, Anders Braaten

Endringer i matrikkelforskriften. Loen, Anders Braaten Endringer i matrikkelforskriften Loen, 25.03.2015 Anders Braaten Matrikkelforskriften Forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering I kraft 1. januar 2010 Gir utdypende regler til matrikkelloven

Detaljer

Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon

Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon Matrikkelloven: Perspektiver og overordnede poenger Litt om innhenting av eiendomsinformasjon Anders Fekjær Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET MATRIKKELEN- ET MODERNE EIENDOMSREGISTER

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-18/15 14/

Nr. Vår ref Dato H-18/15 14/ Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-18/15 14/3576 21.12.2015 Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2016 mv. Innhold 1. Frist for føring av saker for jordskifteretten... 2 2. Matrikkelføring av «jordskifte

Detaljer

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift 1 Formålet med lova Ikke hjemmel for forskrift 2 Geografisk verkeområde Ikke hjemmel for forskrift 3 Definisjonar 2 definisjoner (forskrift om emne gitt med hjemmel 4 Matrikkelen 2 Definisjoner 3 Innhold

Detaljer

Endringer i matrikkelforskriften - tilpasning til ny jordskiftelov. Solstrand, 13. oktober 2015 Anders Braaten

Endringer i matrikkelforskriften - tilpasning til ny jordskiftelov. Solstrand, 13. oktober 2015 Anders Braaten Endringer i matrikkelforskriften - tilpasning til ny jordskiftelov Solstrand, 13. oktober 2015 Anders Braaten Forskrift om endring i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) (Forskrift

Detaljer

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven Speil - med henvisning til loven 1 Sentral matrikkelstyresmakt 5a Matrikkelstyresmaktene 2 Definisjoner 3 Definisjonar 4 Matrikkelen 5a Matrikkelstyresmaktene 3 Innhold i 4 Matrikkelen 4 Matrikkelsystemet

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok

Samspillet matrikkel - grunnbok Samspillet matrikkel - grunnbok Harstad og Tromsø 30. september og 1. oktober 2014 Registerførere Åge-Andre Sandum og Nina Josefine Halsne Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold

Detaljer

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen

Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Gjennomgang av lovgrunnlaget For sakstyper som er aktuelle ved heving av kvaliteten på grenser i matrikkelen Eiendomsgrenser i matrikkelen Spidsbergseter, 10.september 2014 Innhold Grunnlaget for eiendomsgrenser

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

bygningsloven Plan- og byggesaksseminar, Tromsø

bygningsloven Plan- og byggesaksseminar, Tromsø bygningsloven Plan- og byggesaksseminar, Tromsø 7. Februar 2011 Lars Elsrud prosessanvsarlig matrikkel STEDSDATA Innhold 1. Overordnet innledning om matrikkellova 2. Overordnet innledning om matrikkelen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELLOV OG TINGLYSINGSLOV. Side 1 av 5

HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELLOV OG TINGLYSINGSLOV. Side 1 av 5 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELLOV OG TINGLYSINGSLOV Forslag til endringer Forslag til endring av matrikkellova 27 nytt første ledd andre og tredje punktum skal lyde:

Detaljer

Om matrikkellov, matrikkelen og informasjon i matrikkelen Universitetet i Oslo, 11. oktober2016

Om matrikkellov, matrikkelen og informasjon i matrikkelen Universitetet i Oslo, 11. oktober2016 Om matrikkellov, matrikkelen og informasjon i matrikkelen Universitetet i Oslo, 11. oktober2016 Lars Elsrud, avdelingsdirektør matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold ( del 1) 1. Betydningen av fast

Detaljer

Matrikkel. Årsmøter mars/april Foto : A.Rygg

Matrikkel. Årsmøter mars/april Foto : A.Rygg Matrikkel Årsmøter mars/april 2016 Foto : A.Rygg Matrikkel MF og MUF Bygg Adresse Matrikkel v 3.7 Endring i Matrikkelforskriften Sentral føringsenhet Kommunereformen Elektronisk tinglysing MF og MUF Kartverket

Detaljer

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal

Samspillet matrikkel - grunnbok. Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Samspillet matrikkel - grunnbok Lakselv, 6. oktober 2016 registerførere Arne Kristian Boiesen og Ola Høydal Innhold Temaer: Bakgrunn for matrikkelloven Grunnbokens innhold Matrikkelens innhold Samspillet

Detaljer

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Innhold Eiendomsregistrering historisk utvikling Vilkår for

Detaljer

Arbeid med jordskiftesaker i matrikkelen

Arbeid med jordskiftesaker i matrikkelen Arbeid med jordskiftesaker i matrikkelen Yngvild Malmo, Kartverket Hamar Lokale geomatikkdager Hedmark og Oppland, 16. februar 2016 Foto:Tor Erik Bakke Innhold Endringer i matrikkelforskriften Føring av

Detaljer

Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Forslag til endringer i matrikkelforskriften Høringsnotat Forslag til endringer i matrikkelforskriften Tilpasning til ny jordskiftelov, utvidet unntak fra kravet om å opprette festegrunn med mer Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Tilpasninger i matrikkelforskriften

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Rundskriv Kommunene Fylkesmennene D omstoladministrasj onen Statens kartverk Statens vegvesen Nr. Vår ref Dato T-5/09 200703588 9. oktober 2009 Ikraftsetting av lov om

Detaljer

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2017 Versjon 1.4

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2017 Versjon 1.4 Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2017 Versjon 1.4 Innhold Før vi starter Føring av ny grunneiendom oppgave M1, M2 og M3 Føring av ny festegrunn oppgave M4 og

Detaljer

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen

Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Sakstyper Fellestema - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2017 Versjon 1.6 Innhold Eiendomsregistrering historisk utvikling Vilkår for

Detaljer

I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer:

I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer: Vedlegg nr. 2 I forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering gjøres følgende endringer: 19 første ledd skal lyde: Begjæring om sammenslåing, avtale om eksisterende grense og krav om samlet

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Registrering av eksisterende. matrikkelenheter (1)

Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Registrering av eksisterende. matrikkelenheter (1) Sakstyper matrikkelenhet Registrering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.4 Foto: Inger M. Kristiansen Registrering av eksisterende matrikkelenheter

Detaljer

Grensejustering, matrikkelbrev, Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim

Grensejustering, matrikkelbrev, Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim Grensejustering, matrikkelbrev, klage Ved John Thomas Aalstad, Kartverket Trondheim Vilkår for grensejustering (1) jf. ML 16 og MF 34 Oppmålingsforretning: Arealgrenser: Involverte enheter kan økes eller

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

Detaljer

Matrikkelens paragrafer knyttet til veggrunn. Arnulf Haugland, Trondheim og Steinkjer oktober 2017

Matrikkelens paragrafer knyttet til veggrunn. Arnulf Haugland, Trondheim og Steinkjer oktober 2017 Matrikkelens paragrafer knyttet til veggrunn Arnulf Haugland, Trondheim og Steinkjer oktober 2017 Generelle rammer Forvaltningsloven (enkeltvedtak): Det skal forhåndsvarsles før vedtak treffes, jf FVL

Detaljer

Matrikkel. Årsmøter mars/april Foto : A.Rygg

Matrikkel. Årsmøter mars/april Foto : A.Rygg Matrikkel Årsmøter mars/april 2016 Foto : A.Rygg Matrikkel MF og MUF Bygg Adresse Matrikkel v 3.7 Endring i Matrikkelforskriften Sentral føringsenhet Kommunereformen Elektronisk tinglysing MF og MUF Kartverket

Detaljer

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Innledning Matrikkeforskriften 2 bokstav l definerer umatrikulert grunn som grunneiendom eller festegrunn som var lovlig

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

Festebegrepet i praksis - festegrunn. Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad oktober Carl-Fredrik Hilland, Kartverket

Festebegrepet i praksis - festegrunn. Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad oktober Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Festebegrepet i praksis - festegrunn Eiendomskonferansen 2016 Solstrand Hotel og Bad 17. 18. oktober Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Innledning Definisjon av festegrunn i matrikkelloven Hva er festegrunn?

Detaljer

Matrikkel Årsmøter mars/april 2016

Matrikkel Årsmøter mars/april 2016 Matrikkel Årsmøter mars/april 2016 Foto : A.Rygg Matrikkel MF og MUF Bygg Adresse Matrikkel v 3.7 Endring i Matrikkelforskriften Sentral føringsenhet Kommunereformen Elektronisk tinglysing MF og MUF Kartverket

Detaljer

Kvalitet i matrikkelen. Fagdag matrikkel 2014 Arendal 29. okt. - Mandal 30. okt.

Kvalitet i matrikkelen. Fagdag matrikkel 2014 Arendal 29. okt. - Mandal 30. okt. Kvalitet i matrikkelen Fagdag matrikkel 2014 Arendal 29. okt. - Mandal 30. okt. Kvalitet i matrikkelen Publikum forventer i stadig større grad at matrikkelinformasjon på nett er riktig Kvalitet i matrikkelen

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Matrikkel. Årsmøter mars/april 2016

Matrikkel. Årsmøter mars/april 2016 Matrikkel Årsmøter mars/april 2016 Matrikkel MF og MUF Bygg Adresse Matrikkel v 3.7 Endring i Matrikkelforskriften Sentral føringsenhet Kommunereformen Elektronisk tinglysing MF og MUF Kartverket sender

Detaljer

Sakstyper Fellestema - Retting av opplysninger i matrikkelen

Sakstyper Fellestema - Retting av opplysninger i matrikkelen Sakstyper Fellestema - Retting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Innhold Eiendomsregistrering historisk utvikling Vilkår for retting Retting

Detaljer

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen?

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Kurs i Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.5 Saker som skal matrikkelføres Saker som skal matrikkelføres oppstår som hovedregel

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Føring av jordskiftesaker

Føring av jordskiftesaker Føring av jordskiftesaker Endringer i matrikkelforskriften og tilpasninger til ny jordskiftelov Kommunal Geomatikkonferanse 01.12.2015 Morten Strand Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen 1 Sentrale

Detaljer

Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier. Skei, 20. september 2016 Anders Braaten

Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier. Skei, 20. september 2016 Anders Braaten Servitutter, hva skjer? + «litt» om jordsameier Skei, 20. september 2016 Anders Braaten Disposisjon Muligheter i gjeldende matrikkellov Hva skjer? Forslag til endringer i matrikkelloven «Litt» om jordsameier

Detaljer

Kommunesammenslåing - grensejustering. Møte Fylkeskartsjef Finn Ørnes

Kommunesammenslåing - grensejustering. Møte Fylkeskartsjef Finn Ørnes Kommunesammenslåing - grensejustering Møte 12.04.2016 Fylkeskartsjef Finn Ørnes Kartverket og kommunereformen Kartverket har fått en rolle som teknisk koordinator for kommunereformen Dette for å avdekke

Detaljer

Del 1 Innledning inkl kvalitetshevende skille 9/20/2012. Innhold. 1. Et kvalitetshevende skille 2.Litt om dokumentasjonen fra oppmålingsforretning

Del 1 Innledning inkl kvalitetshevende skille 9/20/2012. Innhold. 1. Et kvalitetshevende skille 2.Litt om dokumentasjonen fra oppmålingsforretning Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Om oppmålingsforretning (v. 1.0) Sentral matrikkelmyndighet, juni 2012 Innhold 1. Et kvalitetshevende skille 2.Litt om dokumentasjonen fra oppmålingsforretning

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Klage Innholdsfortegnelse Innledning lovgrunnlag... 3 Hva det alltid kan klages på... 3 Utsatt matrikkelføring ved klage... 4 Klagebehandling... 4 Beregning

Detaljer

Saker som ikke krever. Saker som ikke krever oppmålingsforretning (1) oppmålingsforretning (2) oppmålingsforretning

Saker som ikke krever. Saker som ikke krever oppmålingsforretning (1) oppmålingsforretning (2) oppmålingsforretning Saksgang matrikkelenhet Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.1 Saker som ikke krever oppmålingsforretning (1) I

Detaljer

Matrikkelen - Litt av hvert samt kvalitetsheving!

Matrikkelen - Litt av hvert samt kvalitetsheving! Matrikkelen - Litt av hvert samt kvalitetsheving! Bodil Borch Mietinen Statens Kartverk avd. Vadsø M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Litt om Matrikkelsystemet

Detaljer

Sluttrapport etter undersøkelse av Asker kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Asker kommune Saksnummer: 16/00071

Sluttrapport etter undersøkelse av Asker kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Asker kommune Saksnummer: 16/00071 Sluttrapport etter undersøkelse av Asker kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Asker kommune Saksnummer: 16/00071 Virksomhetens adresse: 1383 Asker Tidsrom for undersøkelsen: 7. - 8. juni 2017

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Om matrikkellov, matrikkelen og informasjon i matrikkelen Universitetet i Oslo, 26. februar 2014

Om matrikkellov, matrikkelen og informasjon i matrikkelen Universitetet i Oslo, 26. februar 2014 Om matrikkellov, matrikkelen og informasjon i matrikkelen Universitetet i Oslo, 26. februar 2014 Lars Elsrud, avdelingsdirektør matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold 1. Innledning om Kartverket 2.

Detaljer

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning

Faggruppemøte Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Faggruppemøte 15.09.2009 Rolf E. Bakken Prossansvarlig Bygning Statens kartverks oppgave i forbindelse med utforming av skjema 13 Melding til tinglysingen (1) skal følge standardisert oppsett godkjent

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet

Kurs i matrikkelføring. Fellestema - Matrikkelen og publisitet Kurs i matrikkelføring Fellestema - Matrikkelen og publisitet Innholdsfortegnelse Hva er publisitet?... 3 Matrikkelen og kravet til publisitet... 3 Funksjonsdelingen mellom matrikkelen og grunnboken...

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Matrikkel. Årsmøte i Geovekst vedlikehold mars 2017 Wenche Mork, Kartverket Molde

Matrikkel. Årsmøte i Geovekst vedlikehold mars 2017 Wenche Mork, Kartverket Molde Matrikkel Årsmøte i Geovekst vedlikehold mars 2017 Wenche Mork, Kartverket Molde Nytt i matrikkel + litt til: Konsesjon E-tinglysing Kretsdata Nye brukstilfeller bygg Skjermingsverdige bygg ML 9 b-h Fradeling

Detaljer

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen?

Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår saker som skal føres i matrikkelen? Kurs i - Lovkurs Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.6 Saker som skal matrikkelføres Saker som skal matrikkelføres oppstår

Detaljer

Nye begrep i Matrikkelloven -erfaring fra Tromsø kommune. Disposisjon

Nye begrep i Matrikkelloven -erfaring fra Tromsø kommune. Disposisjon Nye begrep i Matrikkelloven -erfaring fra Tromsø kommune Steinar Vaadal, Tromsø kommune Disposisjon Litt om Tromsø kommune Grensejustering kontra fradeling av tilleggsparsell Anleggseiendom Arealoverføring

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet Hvor oppstår en sak som skal føres i matrikkelen? Innhold Innledning... 2 Saker som oppstår i plan- og bygningsloven... 3 Saker som oppstår i eierseksjonsloven...

Detaljer

Høring - endringer i matrikkellova, tinglysingsloven mv.

Høring - endringer i matrikkellova, tinglysingsloven mv. Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201000038 14.06.2010 Høring - endringer i matrikkellova, tinglysingsloven mv. Miljøverndepartementet sender med dette forslag til enkelte endringer i matrikkellova,

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/

Deres ref Vår ref Dato 12/ Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 12/3556 19.11.2012 Forespørsel fra Statens vegvesen om uttalelse vedrørende Oslo kommunes saksbehandling i saker

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Bærum kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Bærum kommune Saksnummer: 16/00071

Endelig rapport etter undersøkelse av Bærum kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Bærum kommune Saksnummer: 16/00071 Endelig rapport etter undersøkelse av Bærum kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Bærum kommune Saksnummer: 16/00071 Virksomhetens adresse: Arnold Haukelands plass 10, Kommunegården, 1338 Sandvika

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.2 Foto: Inger M. Kristiansen Sakstyper Grensejustering Arealoverføring

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Vågå kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Vågå kommune Saksnummer: 16/00071

Endelig rapport etter undersøkelse av Vågå kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Vågå kommune Saksnummer: 16/00071 Endelig rapport etter undersøkelse av Vågå kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Vågå kommune Saksnummer: 16/00071 Virksomhetens adresse: Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 3 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer

FAGDAG VEGGRUNN. Skien 28. mai 2015 Arnulf Haugland

FAGDAG VEGGRUNN. Skien 28. mai 2015 Arnulf Haugland FAGDAG VEGGRUNN Skien 28. mai 2015 Arnulf Haugland FAGDAG VEGGRUNN Status, regelverk for føring av eldre saker. Kvalitet, hjelpelinje vegkant, regler for retting. Saker etter delingsloven som ikke er ført

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Sortland kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Sortland kommune Saksnummer: 10/04829

Endelig rapport etter undersøkelse av Sortland kommune som matrikkelmyndighet. Kommunens navn: Sortland kommune Saksnummer: 10/04829 Endelig rapport etter undersøkelse av Sortland kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Sortland kommune Saksnummer: 10/04829 Virksomhetens adresse: Vesterålsgata 57, 8400 Sortland Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Oppmålingsforretning må være utført før det kan opprettes grunnboksblad for nye matrikkelenheter.

Oppmålingsforretning må være utført før det kan opprettes grunnboksblad for nye matrikkelenheter. Oppmåling Tomtemåling Generelt Alternativt navn Tomtemåling Fagområde Bolig og eiendom Ingress Oppmålingsforretning kan gå ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper felles. - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper felles. - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sakstyper felles - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Retting av informasjon om matrikkelenhet... 3 Reglene for sletting av matrikkelenheter...

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 Innhold Lovgrunnlaget Hjelpemidler Hva det alltid kan klages på Utsatt matrikkelføring ved klage Klagefrist

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler. - Arkivering Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Arkivering Innholdsfortegnelse Arkivloven... 3 Arkivforskriften... 3 Offentlighetsloven... 4 Matrikkelloven om retting av opplysninger... 4 Matrikkelloven

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2011 Side 1 av 5 Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Felles vilkår for å kunne endre.

Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter. Sakstyper Felles vilkår for å kunne endre. Sakstyper matrikkelenhet Endring av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Foto: Inger M. Kristiansen Sakstyper Grensejustering Arealoverføring

Detaljer

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3

Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Føring av matrikkelenhet Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.3 Innhold Begrep Før vi starter Føring av ny grunneiendom oppgave M1, M2 og M3 Føring av ny festegrunn oppgave

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent

Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Matrikkelen som nasjonal felleskomponent Geomatikkdagene 2016, Ålesund Lars Elsrud, avdelingsdirektør Matrikkel- og stedsnavnavdelingen SKATE Innhold 1. Innledning 2. Nasjonale felleskomponenter pr mars

Detaljer

Matrikkellovens bestemmelser om rettigheter og servitutter

Matrikkellovens bestemmelser om rettigheter og servitutter Matrikkellovens bestemmelser om rettigheter og servitutter Temadag matrikkel Steinkjer/Trondheim 11./12. desember 2017 Carl-Fredrik Hilland, Kartverket Innhold Håndtering av rettigheter og servitutter

Detaljer

Fra ide til salgsobjekt Kommunens arbeid med eiendomsdannelse

Fra ide til salgsobjekt Kommunens arbeid med eiendomsdannelse Fra ide til salgsobjekt Leikny Gammelmo fagleder oppmåling Gran kommune Gran kommune 2 3 Gran kommune ligger i søndre del av Oppland og er den største av hadelandskommunene. Kommunen har arealer på begge

Detaljer

Juridiske betraktninger av matrikkelgrenser

Juridiske betraktninger av matrikkelgrenser Juridiske betraktninger av matrikkelgrenser Lokale kart- og plandager 2016, Sogn og Fjordane Lars Elsrud, avdelingsdirektør Matrikkel- og stedsnavnavdelingen SKATE Innhold 1. Innledning 2. Tilnærming begrensning

Detaljer

Klarlegging av eksisterende grense. Sakstyper matrikkelenhet Konstatering av eksisterende matrikkelenheter 4/7/2015

Klarlegging av eksisterende grense. Sakstyper matrikkelenhet Konstatering av eksisterende matrikkelenheter 4/7/2015 Sakstyper matrikkelenhet Konstatering av eksisterende matrikkelenheter Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 Foto: Inger M. Kristiansen Konstatering av eksisterende matrikkelenheter

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 98 ( ) og Ot.prp. nr. 57 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 98 ( ) og Ot.prp. nr. 57 ( ) Besl. O. nr. 101 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 101 Jf. Innst. O. nr. 98 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 57 (2006-2007) År 2007 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Matrikkelopplæring. Tinglysing

Matrikkelopplæring. Tinglysing Matrikkelopplæring Tinglysing Innledning... - 3 - Funksjonsdelingen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Sammenhengen mellom matrikkel og grunnbok... - 4 - Særlig om arealoverføring... - 4 - Om melding

Detaljer

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing:

10/21/2013. Innhold. Innledning For kommunen som matrikkelfører er det to vinklinger til tinglysing: Kartverkets opplæring i føring av matrikkelen Tinglysing (v. 1.1) Sentral matrikkelmyndighet, 2013 1. Grunnbokutskrift 2. Hvordan forstå et grunnboksblad Innhold 3. Litt om servitutter 4. Urådighetserklæringer

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK)

JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK) JORDSAMEIE (MATRIKKELLOV OG REGELVERK) V.1 Sentral matrikkelmyndighet 2012 Revidert 22.10.2013 Opplæring for de som skal føre i matrikkelen INNHOLD 1. Hva menes med jordsameie 2. Oppretting av nye jordsameier

Detaljer

Del 1 - Innledning 10/25/2013. Tidsfrister og varsling. Innhold

Del 1 - Innledning 10/25/2013. Tidsfrister og varsling. Innhold Tidsfrister og varsling Innhold 1. Innledning 2. Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning 3. Tidsfrister i saker som ikke krever oppmålingsforretning Del 1 - Innledning Det er viktig at tidsfristene

Detaljer

FOR nr 864: Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

FOR nr 864: Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) FOR 2009-06-26 nr 864: Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) Page 1 of 31 FOR 2009-06-26 nr 864: Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) DATO: FOR-2009-06-26-864 DEPARTEMENT:

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som krever oppmålingsforretning Innhold Saker som krever oppmålingsforretning... 3 Krav om tillatelse etter plan- og bygningsloven

Detaljer