Møteinnkalling. Overhalla formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Overhalla formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.03.2010 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Det vil bli gitt noen orienteringer på møte. Jostein Hildrum Ordfører Torunn Grønnesby Formannskapssekretær Side 1

2 Sakliste Saksnr Innhold RS 1/10 Referat til formannskapsmøte PS 9/10 Valg av ungdomsråd i Overhalla kommune PS 10/10 Valg av 17. maikomite 2010 PS 11/10 Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering PS 12/10 PS 13/10 Innføring av gebyr fra kommunen til eiendomsmeglere for innhenting av opplysninger ved salg av eiendom. Beredskap og samfunnssikkerhet i Midtre Namdal samkommune PS 14/10 Ny plan- og bygningslov - kommunal planstrategi - digitalt planregister PS 15/10 PS 16/10 PS 17/10 Universell utforming. Handlingsplan for Overhalla kommune. Tilbygg og utvidelse av Rakdalåsen vannrenseanlegg. Kommundedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg Oppstart planprosess Side 2

3 RS 1/10 Referat til formannskapsmøte Side 3

4 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Valg av ungdomsråd i Overhalla kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 9/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Det opprettes et ungdomsråd i Overhalla kommune bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem fra ungdomsskolen ved OBUS, samt 3 medlemmer og 1 varamedlem fra Overhalla-ungdommer som går på Olav Duun Videregående skole. 2. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder, samt utarbeider forslag til reglement for ungdomsrådet. Reglement fremmes til behandling i kommunestyret snarest og i løpet av første halvår Ungdomsrådet gis uttalelsesrett i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker sendes til ungdomsrådet for uttalelse. Ungdomsrådet kan selv møte opp i formannskapet/ kommunestyret og framføre sine innspill. 4. Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer: 5. Ordføreren er ungdomsrådets politiske fadder. Ungdomsklubbleder Bjørnar Grande er veileder for ungdomsrådet. Side 4

5 Saksopplysninger Kommunestyret vedtok i forbindelse med sin budsjettbehandling for 2009 at vi i Overhalla skal opprette et ungdomsråd i kommunen. Ordføreren har arbeidet med å få opprettet ungdomsrådet. En er nå kommet til den formelle etableringen av ungdomsrådet med valg av medlemmer/varamedlemmer. Vurdering Det foreslås at det velges 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, fortrinnsvis 3 medlemmer og 1 varamedlem fra Overhalla Barne- og ungdomsskole, 3 medlemmer og 1 varamedlem blant eldre ungdommer bosatt i Overhalla. Etablering av et ungdomsråd vil, i tillegg til at ungdommene får en innflytelse/medbestemmelse, kunne bidra til å bevisstgjøre våre ungdommer i forhold til politikk og styring/ledelse av vår kommune. Dette er også i tråd med vår visjon: - Positiv, frisk og framsynt Positiv slik skal vi møte omverdenen og våre medmennesker. Vi er imøtekommende, en god medspiller, løsningsfokusert Frisk vi skal stå for sunn livsstil, fysisk aktivitet og trivselskapende tiltak, høy miljøbevissthet og være en aktiv samfunnsaktør som bidrar til å skape begeistring Framsynt vi skal ha fokus på å utvikle oss, våre tjenester og lokalsamfunnet slik at vi møter framtida på en god måte Valg av ungdomsråd er også i tråd med regjeringens mål, om at barn og unge i hele landet fortjener en mulighet til å kunne bidra i utviklingen av lokalsamfunnet. Dette kommer fram i vedlagte brev fra Kommunal- og regionaldepartementet, sendt ut til kommunene den Kommunalministeren oppfordrer alle kommuner til å etablere ungdomsråd eller tilsvarende medvirkningsorgan for ungdom. Kommunalministeren poengterer viktigheten av at ungdomsrådet blir oppfattet som nyttig og interessant for de unge, og at de føler at de tas på alvor. Kommunestyrene anbefales å vise at de mener alvor med et slikt organ. Det foreslås at oppgaven med å lage et forslag til reglement for ungdomsrådet overlates til ungdomsrådet selv, og at kommunestyret i løpet av første halvår 2010 får dette til behandling. Å gi ungdomsrådet en mulighet til å framføre innspill i formannskaps- og kommunestyremøter bør vi legge til rette for. Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Valg av 17. maikomite 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 10/ Rådmannens innstilling 1. 1 person velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, fortrinnsvis fra Øysletta. Denne personen får ansvar for fellesarrangement for Ryggahøgda og kveldsarrangementet/borgertoget sammen med Eskil Brøndbo og Frank Roger Amdal. 2. Formannskapet ber samarbeidsutvalgene ved skolene OBUS, Hunn og Øysletta om å ta seg av valg av komiteer for dagarrangementene 17. mai. 3. Skolene, eller samarbeidsutvalgene ved skolene, sender i god tid før 17. mai ut en oppfordring til foreldre og elever angående arrangementet, samt opplegg for dagen mv. Alle skolene har vært vant til sine egne opplegg/tradisjoner. 4. Overhalla kommune betaler kunngjøring (felles annonse), blomster til minnemerker, husleie og 1000,- til skolekorpsene. Et evt. overskudd fra 17. maiarrangement tilfaller arrangementkomiteene (på skolene). Side 8

9 Saksopplysninger I forbindelse med valg av 17. maikomite for 2010, foreslås det at en på samme måte som tidligere år, fordeler ansvaret for kveldsarrangementet/borgertoget mellom Skage, Ranem og Øysletta, og at en ved hver enkelt skole fortsetter med sine tradisjoner i forhold til dagarrangmentene. Følgende sto ansvarlige for fellesarrangement for Ryggahøgda og kveldsarrangmentet/borgertoget i 2009: 1. Eskil Brøndbo (2 år) 2. Frank Roger Amdal (2 år) 3. Solvår Rustad Rian (1 år) Det må følgelig velges 1 ny representant som tiltrer komiteen for fellesarrangementet nå i 2010 og som velges for 2 år. Side 9

10 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 11/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret i Overhalla vedtar å delta i 3-årig fellesprosjekt Internasjonal koordinator i Nord-Trøndelag fra sommeren 2010 til sommeren 2013 sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene i Nord-Trøndelag, jf prosjektbeskrivelse i saksutredningen. 2. Kostnadene ved deltagelse første år, kr ,- dekkes ved bruk av til formannskapets disposisjon. 3. Kostnadene ved deltagelse andre og tredje år, hhv ,- og ,- skal innarbeides i økonomiplan for Side 10

11 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Saksopplysninger Formålet med saken er å behandle deltagelse i 3-årig prosjekt Internasjonal koordinator og bevilge midler som Overhalla kommune sin andel til prosjektet. Rådmenn fra Nord-Trøndelag besøkte våren 2009 Midt-Norge-kontoret i Brussel. I en oppfølging av besøket har Rådmannsutvalget i Nord-Trøndelag (RU) arbeidet med å få på plass en 100 % stilling som internasjonal koordinator i Nord-Trøndelag, lokalisert i KS sine lokaler på Steinkjer. Saken er behandlet i fylkesstyret i KS som anbefaler prosjektet igangsatt. Vedlagte finansieringsplan viser at det forutsettes deltagelse fra alle kommuner. Saksopplysninger fra behandlingen i fylkesstyret i KS (i kursiv under): Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak i fylkesstyret: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer: 1. Treårig prosjektstilling (lønn på kr ) Fra sommeren 2010 til sommeren Lokalisert i KS sine kontorer på Steinkjer, med utadrettet virksomhet i forhold til kommunene i fylket. 3. Styringsgruppe RU. 4. Fylkeskommunal støtte med 75%/50%/25% h.h.v. år 1,2 og Kommunal egenandel: 40 % likt og 60 % etter folketall. 6. Midtveis-evaluering høsten Innstilling fra RU: 1. Tre-årig prosjektstilling (lønn på kr ) Fra sommeren 2010 til sommeren Lokalisert i KS sine kontorer på Steinkjer. 3. Styringsgruppe RU. 4. Fylkeskommunal støtte med 75%/50%/25% h.h.v. år 1,2 og Kommunal egenandel: 40 % likt og 60 % etter folketall. 6. Midtveis-evaluering høsten Bakgrunn. Da Rådmennene var på besøk hos MidtNorge-kontoret i Brussel i vår ble det en diskusjon om hvorfor det var så få søknader og dermed lite bruk av de muligheter som ligger i de forskjellige programmene som er tilgjengelig etter EØS-avtalen. Side 11

12 Konklusjonen på denne problemstillingen var at det trolig var for liten kompetanse i den enkelte kommune for å kunne a) sette seg inn i programmene b) initiere prosjekter og skrive søknader og c) få prosjektene til å fungere i den enkelte kommunes kjernevirksomhet. Ideen om å se på mulighetene for å få på plass en internasjonal koordinator ble unnfanget. Den ble videre diskutert i rådmannssamlingen på Frosta hvor man ble enig om å få fram en sak til neste samling i november. Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: 1. Rådmannsutvalgets leder i samarbeid med daglig leder utarbeider forslag til hvordan en internasjonal koordinator i 100 % stilling best kan yte tjenester overfor kommunene i NT. 2. Prosjektmålet må være at det i løpet av en 3-årsperiode skal være bygd kompetanse i kommunene slik at stillingen blir overflødig. 3. Det forutsettes samfinansiering med fylkeskommunen. 4. Mulighetene for skjønnsmidler undersøkes. 5. Utredningen med anbefaling om modell legges fram i rådmannssamlingen 18 november. Vurdering av forskjellige alternativer: Lønnskostander(inkl. sos.utg) kr Div.kostnader (reise/kontor) kr Kr % stilling lokalisert i Steinkjer. Fordel: Opparbeider kompetanse hos en person (effektivt/billigere) Enklere å se NT i sammenheng (om det er noe poeng) Fleksibilitet. Større stilling kan gjøre at man i perioder kan bruke mer tid i/på enkeltområder. Konsentrasjon om jobben blir enklere Ulempe: All kompetanse på en person Risiko for at de nærmeste kommunene får flest tjenester. 50% i Namdalen og 50 % på Innherred. Fordel: Tettere på brukerne. Mindre risiko for at noen blir forfordelt Ulempe: Kompetanseoppbygging Deling med andre arbeidsoppgaver fokus/prioritering Administrative kostnader (kontorleie reise)?? Konklusjon: Lokalisert i KS sine kontorer på Steinkjer. Styringsgruppe enten RU eller AU Målsetting: 1. Heve den kommunale kompetansen på internasjonale spørsmål. 2. Øke kompetansen om forordninger og støtteordninger i EU-systemet. 3. Øke utnyttelsesgraden av ordninger som kan øke livskvaliteten og kunnskapen i Nordtrønderske kommuner Side 12

13 Finansiering: Nord Trøndelag Fylkeskommune dekker 50 % av kostnadene. Resten dekkes av kommunene etter fordelingsnøkkelen 50 % likt og 50 % etter folketall. Evt. 40/60 %? FK s andel kan ytes flatt i 3 år, med 50 % hvert år, eller med for eksempel b) 100 % første år, 50 % andre år og 0 % tredje år. c) 75 % første år, 50 % andre år og 25 % tredje år. Kommunenes andel ved 50/50: Fast andel: kr delt på 24 = kr (kr ved 40/60) Innbyggerandel: kr 1.40 pr. innbygger (kr 1.70 pr. innb. 40/60) Forslag til konklusjon: 1. Tre-årig prosjektstilling (lønn på kr ) Fra sommeren 2010 til sommeren Lokalisert i KS sine kontorer på Steinkjer. 3. Styringsgruppe enten RU (eller AU) 4. Fylkeskommunal støtte med 75%/50%/25% h.h.v. år 1,2 og Kommunal egenandel: 40 % likt og 60 % etter folketall. 6. Midtveis-evaluering i forbindelse med rådmannssamling november 2011 (evt. fylkesmøte nov.-2011?) Vedlegg: Kostnadsfordelingen i 3-årsperiode: Total kostnad året 2. år 3. år 25 % Fast 0,82 Andel pr Sum pr. kommune 50 % Fast 1,65 Andel pr Sum pr. kommune 75 % Fast 2,48 Andel pr Kommune Innbygg innbygg innbygg innbygg Sum pr. kommune Flatanger Fosnes Frosta Grong Høylandet Inderøy Leka Leksvik Levanger Lierne Meråker Mosvik Namdalse Namsos Namsskog Nærøy Overhalla Røyrvik Snåsa Steinkjer Stjørdal Verdal Verran Vikna Side 13

14 Vurdering For vurderinger vises det til saksutredningen til fylkesstyret i KS. Miljømessig vurdering Formålet med deltagelse i prosjektet er bl.a. å øke kompetansen om forordninger og støtteordninger i EU-systemet. EU-systemet har flere støtteordninger rettet mot miljø. Gjennom denne deltagelsen kan kommunene i Nord-Trøndelag få bedre kjennskap til andre og nye støtteordninger til miljøarbeid. Side 14

15 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2009/ Saksbehandler: Terje Indgjerd Saksframlegg Innføring av gebyr til eiendomsmeglere ved innhenting av opplysninger fra kommunen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 12/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Overhalla kommune innfører gebyr til eiendomsmeglere som krever opplysninger ved formidling av salg av eiendom i henhold til 4 i Forskrift til Offentlighetsloven av Gjeldende fra dette vedtaks dato. 2. Gebyret for 2010 fastsettes til kr 1.200,- + MVA. 3. Gebyret innarbeides i gebyrregulativet for teknisk avdeling og justeres i henhold til lønnsvekst og prisstigning. Trond Stenvik rådmann Stig Moum teknisk sjef Side 15

16 Dokumenter i saken Ingen. Saksopplysninger Kommunene får henvendelse fra eiendomsmeglere angående eiendommer som skal selges. Etter Lov om eiendomsmegling av , 6-7 med tilhørende forskrifter har de plikt til å innhente visse opplysninger og kommunen har derfor plikt til å gi fra seg disse opplysningene. I Forskrift til offentlighetsloven står det: 4. Betaling for innsyn Det kan krevjast betaling for informasjon som blir produsert eller tilarbeidd utelukkande for å dekkje eit behov hos eksterne aktørar. Betalingssatsane skal ikkje overstige kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av informasjonen, med tillegg av ei rimeleg avkastning av investeringane.. Av nabokommunene så er det Fosnes, Namsos, Nærøy og Vikna som tar slikt gebyr. Høylandet, Grong og Flatanger tar ikke gebyr for denne tjenesten, men de 2 siste vurderer det. Gebyret i Fosnes er 1.250,- + MVA = 1.512,50 og i Namsos 1.200,- + MVA = 1.500,-. Namsos bruker Norsk Eiendomsformidling og systemet Da blir netto til kommunen 1.090,-. Firmaet tar altså litt av gebyret, men de ordner med faktura til meglerne og sender månedlig rapport til kommunen. Også Vikna og Nærøy tar gebyr via Infoland. Beløpet blir i neste omgang krevd av megler til selger av eiendommen som Faktiske utgifter i tillegg til meglerhonoraret. Opplysningene som kreves er: kartutsnitt, planstatus (utsnitt av evt. reguleringsplan og bestemmelsene, kommunens arealplan for området og evt. kommunedelplan), Matrikkeldata (GAB-utskrift), byggeår, kopi av målebrev / skylddelingsforretning, kopi av godkjente byggetegninger, ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse og kommunale avgifter. I tillegg spørres det om evt. andre forhold som berører eiendommen eller bygningen. Derfor sendes alltid et kartutsnitt som viser de nærmeste fareområder for kvikkleire. Flomutsatt? Rasfare? Noen meglere ber også om andre opplysninger, men praksis er å sende de samme opplysningen til alle : Kontrollert pipe m.m. (fra branntilsyn i bolig). For eldre hus (før bygningsloven ble gjeldende her ) sendes en kopi fra Norges bebyggelse og evt. rapport fra registreringer av gamle hus (Sefrak). Etter Plan- og bygningslovens 109 er det mulighet til å ta gebyr for tjenester som gis etter denne loven. Kartutsnitt, planstatus, m.m. Gebyret kan innarbeides i gebyrregulativet for teknisk avdeling og justeres sammen med de andre gebyrene i henhold til lønnsvekst og prisstigning. Vurdering Overhalla kommune har fått fra 33 til 41 henvendelser fra meglere i de siste 5 åra og totalt minst 220 henvendelser fra meglere siden Disse sakene tar en del tid. Med et gebyr på kr 1.000,- utgjør det godt over ,- på 7 år. Gebyret som kreves fra meglerne må betales av selgeren som Faktiske utgifter. Det er ingen grunn til at Overhalla skulle yte en gratis tjeneste til dem som har en eiendom å selge. En ser heller ingen grunn til at Overhalla kommune skulle være billigere enn Namsos kommune. Namsos har basert sitt gebyr på selvkost. Derfor tilrås innført et gebyr pålydende kr mva for dekning av kostnader til arbeid med framskaffelse av opplysninger til meglere ved salg av eiendom. Side 16

17 Side 17

18 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2010/ Saksbehandler: Torunn Grønnesby Saksframlegg Beredskap og samfunnssikkerhet i Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 13/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Innstilling i Midtre Namdal samkommunestyre vedtas: Det vedtas å utvikle en helhetlig beredskapsmodell for kommunene i Midtre Namdal samkommune etter anbefalinger i utredning fra arbeidsutvalget. Det opprettes en 100% prosjektstilling direkte underlagt administrasjonssjefen som regional beredskapskoordinator for en 4 års periode. Det tas forbehold om ekstern finansiering. I prosjektperioden skal det utarbeides en samlet sektorovergripende ROS-analyse for kommunene i MNS. Side 18

19 Vedlegg 1 Særutskrift - Brannvern og samfunnssikkerhet i MNS 2 Innstilling fra utvalg 3 Delutredning beredskap 4 Delutredning Brann Saksopplysninger Midtre Namdal regionråd behandlet i sak PS 8/09 i møte mandat og fremgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i MNR. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å klargjøre felles utfordringer og utrede forslag til en felles løsning som skulle kunne innlemmes i samkommuneforsøket. Arbeidsgruppens konklusjoner ble oppsummert i vedlegg 1 til saksutredingen til møte i samkommunestyret den I tillegg valgte arbeidsgruppen å dele utredningen i to, helhetlig beredskapsarbeid og felles brann- og redningstjeneste. Begge delrapportene fulgte også med saksutredningen. Ved behandlingen i samkommunestyret 5. februar 2010 ble det vedtatt å gå videre med forslaget om en helhetlig beredskapsfunksjon i MNS, her under oppretting av en 100% prosjektstilling som regional beredskapskoordinator for en 4 års periode, direkte underlagt administrasjonssjefen i samkommunen. Det tas forbehold om ekstern finansiering. I prosjektperioden skal det utarbeides en samlet sektorovergripende ROS-analyse for kommunene i MNS. Saken går nå til behandling i de enkelte kommunestyrene for endelig beslutning om å etablere dette som et nytt samarbeidsområde som del av samkommunen. Begrunnet i kostnadsøkning ble det i samkommunestyret vedtatt at en ikke skal gå videre med forslaget om etablering av en felles branntjeneste for kommunene i MNS. For nærmere saksopplysninger vises det til behandlingen av saken i Samkommunestyret den og øvrige vedlegg som tilhører saken. Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Til: Prosjektgruppens medlemmer Oslo, Fra: Geir Vinsand, NIVI Analyse Avsluttende prosjektgruppemøte om brannvern og samfunnssikkerhet i Namsos kl Tilstede: Trond Stenvik, Stig Bjøru, Stig Moum, Ståle Ruud, Roar Pedersen, Steinar Lyngstad, Ketil Sørvig, Terje Strømmen, Geir Vinsand Med møtet den anses arbeidsgruppen at den har løst sitt mandat med sikte på utredning av samarbeid om generelle beredskapsoppgaver og en felles brann- og redningstjeneste. Fra arbeidet vil det etter noen siste justeringer foreligger egne sluttrapporter fra de to delutredningene som kan legges til grunn for videre behandling i samkommunen og kommunene. Sekretær fra NIVI Analyse fikk i oppgave å redegjøre for hovedkonklusjoner og arbeidsgruppens forslag til videre oppfølging. Det følger så langt det er mulig i dette dokumentet. Forarbeidet vurderes å gi grunnlag for en vedtaksfase når det gjelder satsing på generell beredskap. Når det gjelder felles brann- og redningstjeneste, gjenstår klargjøring av økonomiske konsekvenser og det må gjennomføres en felles risiko- og sårbarhetsanalyse før endelig dimensjonering og godkjenning av en evt. felles tjeneste. På bakgrunn av revidert sluttrapport fra branngruppen, som er ventet i midten av januar, anbefales kommunene å gjøre et prinsippvedtak om felles tjeneste før det gås videre med den endelige konkretisering av tjenesten. Vi gjør oppmerksom på at vi i det følgende skiller mellom arbeidsgruppens samlede vurderinger og de anbefalinger som er gitt i de to delutredningene. 1. Gjennomgang av delrapport om helhetlig beredskapsarbeid Kjetil Sørvik gikk gjennom delrapport av utarbeidet i dialog med beredskapskoordinatorene i kommunene og kommuneoverlegen. I delrapporten trekkes følgende hovedkonklusjoner: Arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet i kommunene vil bli forbedret dersom kommunene innleder et tettere interkommunalt samarbeid om kompetansekrevende funksjoner. Det henger sammen med en rekke lovpålagte krav til beredskapsforberedelser som berører mange kommunale sektorer og ikke minst innføringen av kommunal beredskapslikt i ny sivilforsvarslov. Potensialet for samarbeid vurderes å være størst i beredskapsfasen og særlig knyttet til gjennomføring av ROS-analyser. I rapporten pekes det samtidig på en rekke aktuelle samarbeidsområder utover ROS, som samarbeid om felles regelmessige øvelser, Side 28

29 informasjonsberedskap, kompetansehevende tiltak, utstyr og tekniske ressurser, ekstern dialog, etterarbeid etter aktuelle hendelser m.v. Det vektlegges at formålet med samarbeidet bør være forbedring av arbeidet med beredskap og samfunnssikkerhet i den enkelte kommune. Ansvarsprinsippet, som knytter ansvaret for beredskap til linjeledelsen i gjeldende struktur, ligger fast. Det forutsettes at forebyggende og skadebegrensende tiltak skal vedtas og iverksettes innenfor gjeldende struktur. En styrking av beredskapsarbeidet bør ta utgangspunkt i Midtre Namdal Samkommune. Gruppen foreslår en samkommunal beredskapskoordinator knyttet til kommuneoverlegen hvor det kan være mulig å avsette en personellressurs tilsvarende 40 prosent stilling som koordinator med virkning fra Kommuneoverlegen mener en slik stillingsressurs kan dekkes innenfor gjeldende budsjettramme gjennom omprioritering av eksisterende oppgaver. Løsningen forutsetter anslagsvis kr til økt møte- og reiseaktivitet og det legges til grunn at den enkelte kommune selv skal dekke kostnader ved egen deltakelse. Gruppen mener det første året bør brukes til ROS-arbeid i kommunene med vekt på en sektorovergripende ROS og ROS-analyser på det enkelte tjenestested. Etter en intensiv ROS-fase det første året ser gruppen ser for seg en evaluering mot slutten av 2010 med sikte på avklaring av oppgaver og budsjett for regional beredskapskoordinator for Gruppen presiserer at en regional koordinatorfunksjon bør etableres som en støttefunksjon til kommunene og at det således ikke vil være behov for delegering av myndighet fra medlemskommunene til samkommunen. 2. Arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner I arbeidsgruppen var det bred enighet om behovet for økt samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet, herunder prioritering av ROS og at samarbeidet bør ha form av en kompetansemessig mobilisering gjennom opprettelse av en stilling som regional beredskapskoordinator som del av samkommunens organisasjon. Arbeidsgruppen mener utfordringene og økte lovpålagte krav tilsier et bredt og systemmessig arbeid på tvers av de kommunale sektorene. Det ble framhevet som viktig at en regional beredskapskoordinator kommer som et tillegg til den beredskapskompetanse som allerede finnes i samkommunens organisasjon knyttet til kommuneoverlegen, felles barnevernleder, IKT-enheten etc. Framover i tid vil et evt. utvidet samarbeid om helsetjenester, sosialtjenesten og brann og redning som del av samkommunen, kunne innebære et bredere beredskapsfaglig miljø som kan samordnes av regional beredskapskoordinator. I dialogen nedover mot kommunene og utover mot regionale aktører kan det dessuten være viktig at regional beredskapskoordinator har et generelt og sektorovergripende mandat. Det ble også pekt på at Kommuneoverlegen i 2010 vil være sterkt engasjert i arbeidet med å etablere en helsepilot innenfor samhandlingsreformen som del av samkommunen og at dette kan komme til å kreve fortsatt ressursinnsats utover Det var på denne bakgrunn enighet om følgende viktige justeringer i forslaget fra den fremlagte delrapporten: Arbeidsgruppen mener det bør opprettes en regional beredskapskoordinator i 100 prosent stilling knyttet opp mot samkommunens ledelse. Arbeidsgruppen anser stillingen som samkommunal beredskapskoordinator som første skritt i en fireårig satsing på beredskap og samfunnssikkerhet i Midtre Namdal. Satsingen anses som en kritisk forutsetning for å komme videre med en bred og helhetlig tilnærming til de beredskapsfaglige utfordringer som kommunene står overfor. Det forutsettes på denne bakgrunn ekstern finansiering av den planlagte stillingen. Side 29

30 Arbeidsgruppen mener det ligger til rette for utvikling av en helhetlig beredskapsmodell for kommunene gjennom kompetanseoppbygging og regional samordning som del av samkommunen. Regional beredskapskoordinator vil inngå i et tverrsektorielt fagmiljø, dels gjennom sin kontakt mot fagpersonell i samkommunen innenfor helse, sosialtjeneste, IKT og evt. brann og redning, dels gjennom sin kontakt mot beredskapskoordinatorene og øvrig fagpersonell i kommunene. Regional beredskapskoordinator bør ha et sektorovergripende mandat med ansvar for samordning og støtte til både kommunale og samkommunale funksjoner. Koordinator skal være ansvarlig for utvikling og av gode ROS-rutiner i den samlede kommunale og samkommunale virksomhet. Regional beredskapskoordinator vil være en ressurs i løpende dialog om beredskapsfaglige utviklingstiltak som vil være nødvendig for å bygge opp en mer helhetlig regional samfunnssikkerhetsfunksjon styrt av kommunene. Arbeidsgruppen mener regional beredskapskoordinator bør ha hovedansvar for gjennomføring av overordnet ROS i samarbeid med beredskapskoordinatorene i kommunene. Arbeidet med en sektorovergripende ROS for de fire deltakerkommunene bør startes opp i 2010, så snart regional beredskapskoordinator er på plass. Regional beredskapskoordinator bør også ha ansvar for å initiere samarbeid om beredskap og samfunnssikkerhet på andre områder som er påpekt som viktige i den fremlagte delrapporten. Det framheves som særlig viktig at koordinatoren bidrar til gode beredskapsrutiner i den løpende kommuneplanleggingen. Regional beredskapskoordinator bør også tillegges oppgaver i forbindelse med kommunenes dialog med regionale beredskapsinstanser, herunder samordning mot tilsynsmyndigheter og ulike faginstanser. Oppbygging av en generell samkommunal beredskapskompetanse vil være lettere å gjennomføre dersom brann- og redningstjenesten innlemmes som del av samkommunen, men vurderes ikke å være en avgjørende forutsetning. De føringer som her er påpekt bør danne grunnlag for utlysning av stilling som regional beredskapskoordinator inkl. stillingsinstruks Arbeidsgrupppen tilrår at rådmannsgruppen konfereres og at administrasjonen i samkommunene utarbeider et saksframlegg for snarlig behandling i samkommunestyret. Arbeidsgruppen ser for seg en tidsplan som følger: Dialog med Fylkesmannen og DSB med sikte på tilsagn om ekstern finansiering av regional beredskapskoordinator, samt utarbeidelse av saksframlegg i løpet av januar Behandling i samkommunen 5. februar. Deretter behandling i kommunestyrene før utlysing og tilsetting i løpet av 1. halvår Oppstart av arbeid med overordnet ROS i 2.halvår Gjennomgang av delrapport om felles brann- og redningstjeneste Ståle Ruud gikk gjennom delrapport av Det ble presisert at arbeidsgruppen har foretatt foreløpige vurderinger av konsekvenser av en felles tjeneste for økonomi, kvalitet, organisering, nødvendige omstillinger etc. Gruppen har ikke gjennomført en felles risiko- og sårbarhetsanalyse som må gjøres før endelig dimensjonering og godkjenning av en felles tjeneste. Gruppens hovedkonklusjoner kan sammenfattes i følgende punkter: En samlet gruppe mener at et større felles brannvesen vil medføre en rekke faglige og kvalitetsmessige fordeler. Hele stillinger i alle ledd vil sikre bedre kompetanse, økt profesjonalisering og bedre ressursutnyttelse samlet sett i møte med framtidige krav til brann og redningstjenesten. På sikt kan en også forvente at en fusjonert virksomhet driftes mer kostnadseffektivt enn fire mindre. Ut fra foreløpige kostnadsberegninger mener gruppen det må påregnes at en felles tjeneste vil medføre kostnadsøkning de første årene. En driftsbudsjettkalkyle for 2010 viser en samlet kostnadsøkning på 2,1 mill kr årlig sammenliknet med summen av kommunenes budsjettforslag enkeltvis. Det legges til grunn at dagens grunnbemanning Side 30

31 for beredskapsstyrken må opprettholdes inntil det foreligger en samlet regional risiko- og sårbarhetsanalyse. Økte kostnader henger bl.a. sammen med at forebyggende personell får mindre eller ingen beredskap/vakt på dagtid for å betjene et større distrikt, opprettelse av en merkantil-/planstilling som også skal yte tjenester til etablerte samarbeidsordninger (110 og IUA) og økte lønnsutgifter i perioden. Gruppen har vurdert kostnadsfordeling ut fra en modell med 10 prosent fastandel og 90 prosent etter innbyggertall. Det gir en stor kostnadsøkning på hele 1,6 mill for Overhalla, litt mindre kostnadsøkning for Namdalseid ( ) og moderate besparelser for Namsos ( ) og Fosnes (27.000). Brannsjefene i Fosnes, Namdalseid og Namsos foreslår at det etableres en felles brannog redningstjeneste for de fire kommunene. Brannsjefen i Overhalla mener kostnadsøkningen blir urimelig høy sammenliknet med gjeldende brannordning. Gruppen mener den videre saksgang bør være at kommunene først fatter et prinsippvedtak om etablering av en felles tjeneste og at det deretter gjennomføres en felles ROS som grunnlag for endelig dimensjonering, kostnadsfordeling og godkjenning av den nye regionale brannordningen. 4. Arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner I arbeidsgruppen var det bred forståelse for at det er lite aktuelt for Overhalla å gå inn på en regional løsning dersom den innebærer en fordobling av kostnadene. Arbeidsgruppen mente samtidig at det er for tidlig å konkludere om de samlede kostnader og spesielt kostnadsforedelingen mellom kommunene før regional ROS foreligger som grunnlag for en endelig dimensjonering. Arbeidsgruppen sa seg enig i at det bør legges opp til en videre oppfølging i to trinn, der kommunene i trinn 1 fatter et betinget prinsippvedtak om felles tjeneste på bakgrunn av innstilling fra samkommunen. I trinn 2 gjennomføres regional ROS som grunnlag for endelig dimensjonering og kostnadsfordeling. Arbeidsgruppen så det som ønskelig at branngruppen justerer sin delrapport som grunnlag for utarbeidelse av saksframlegg til samkommunen. Arbeidsgruppen ga følgende føringer for justering av delrapporten: Den foreløpige kostnadskalkylen i kap 9.14 bør baseres på en nærmere kvalitetssikring av grunnlagstallene. Det bør innhentes nye grunnlagstall fra kommunene vedr. dagens kostnader og budsjett for Påpekte feil bør rettes opp og gruppen bør gjør mer utførlig rede for premissene. Det er ønskelig at gruppen gjør mer nøye rede for konsekvenser av en evt. økt ressursbruk til brannvesenet med vekt på hva den økte kvaliteten består i Det er ønskelig at gruppen drøfter muligheter for langsiktig effektivisering og kostnadsbesparelser på en litt mer utførlig måte, med vekt på ulike kilder til effektivisering, inkl. for eksempel salg av tjenester til andre kommuner Gruppen bør vurdere å ta ut den tallmessige konkretiseringen av kostnadsfordelingen mellom kommunene og i stedet drøfte relevans av aktuelle kriterier. Gruppen bør vurdere begrunnelser for bruk av fastledd, fordeling etter innbyggertall og spørsmålet om det finnes andre relevante kriterier for å fange opp kostnadsforskjeller, for eksempel senterstruktur/bosettingsmønster. En fordeling ut fra dagens ressursbruk kan også vurderes. Gruppen må gjerne vise til andre nøkler som er i bruk i samkommunen og nøkler som brukes av andre kommuner ved fordeling av kostnader for regionalt brannvesen. Evt. kan denne type vurderinger utsettes til trinn 2. Det er ønskelig at branngruppen lager utkast til en fremdriftsplan for gjennomføring av ROS og øvrige faser fram mot etablering av en felles tjeneste. Side 31

32 Det er ønskelig at spesielt sammendraget gir en mer fyldig omtale av premisser og konsekvenser for gruppens foreløpige vurderinger. Side 32

33 Namsos kommune Rådmannskontoret Delrapport Et helhetlig beredskapsarbeid i Midtre Namdal samkommune - Konklusjoner og anbefalinger fra beredskapskoordinatorene Deltagere: Sonja Høkholm (Fosnes), Bente Eidesmo (Overhalla), Tore Brønstad (Namdalseid) Tore Wist (FMNT) og Ketil Sørvig (Namsos). Kommuneoverlege (Midtre Namdal samkommune) Per Tvete i kapittel 4. Formålet med rapporten er, med bakgrunn i drøftinger i arbeidsgruppa, å gi innspill til prosjektgruppa (leder Trond Stenvik) på "..forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i MNR" jf Regionrådets bestilling i sin sak 8/09. Kap. 1. Generelt Kommunene er i dag pålagt lovmessige krav til beredskapsforberedelser på ulike sektorområder. Det er ingen krav i dagens lovgivning som pålegger kommunen å se hele kommunens beredskapsarbeid i sammenheng. - Kriseledelse, krisehandtering (inkl. støtte / bistand til redningsetatene). - IT - Informasjon - Helse- og omsorg - Atomberedskap (er en del av helsetjenestene) - Skole og barnehage - Vannforsyning - Renovasjon - Arealdisponering - Brann- og redning (egen utredning) For å styrke beredskapen på lokalt nivå, er det vedtatt ny Sivilforsvarslov som har bestemmelser om kommunal beredskapsplikt. Kommunene skal gjennomføre sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for å kartlegge fareforhold i den enkelte kommune. ROS-analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Resultatet fra ROS-analysen skal følges opp, både med iverksettelse av evt. forebyggende tiltak med og med utarbeidelse/revisjon av en beredskapsplan for kommunen, med angivelse av tiltak for håndtering av krisesituasjoner i kommunen. Kap. 2. Beredskap og sikkerhet i et samarbeidsperspektiv 1. Formålet med et evt. samarbeid / samorganisering skal være forbedring av arbeidet med beredskapen og sikkerheten i den enkelte kommune. Side 33

34 2. Ansvarsprinsippet ligger fast. Dvs. ansvaret for beredskap og sikkerhet innenfor den enkelte tjeneste er uløselig knyttet til linjeledelsen i gjeldende struktur. Ansvaret kan ikke bortorganiseres eller overføres til annen enhet. 3. Forebyggende tiltak i den enkelte tjeneste vedtas og verksettes i gjeldende struktur. Skadebegrensende tiltak vedtas og iverksettes i gjeldende struktur. Beredskapsfasen 4. ROS-analyser (med forebyggende tiltak og skadebegrensende tiltak) - Felles metodikk. Kan gjennomføres i alle kommuner etter mønster fra tidligere MNR- Helse- og sosial. - Felles kompetanseressurs - Felles fremstilling / oppsett, analyser og planmaler - Felles fremdriftsplan - Fellesområdet IT-distribusjon 5. Felles regelmessige øvelser. Legge til rette for, koordinere, praktisk øvelsesopplegg, scenariesnekring. 6. Felles regelmessig erfaringsutveksling på flere nivå. (Felles møter, kurs- og opplæring i egen regi, konferanser med mer.) 7. Samarbeide om avtale med NTFK om innleie av inforådgiver derfra ved større uønskede hendelser. (Pt Roger Rein). Kun rådgiving. Krisehandteringen 8. Felles kriseledelse er uaktuelt bl.a. pga. vedtakskompetanse og ansvarsprinsippet. 9. Når hendelser går over lenger tid kan være aktuelt å tilkalle back-up-personell for handtering av selve krisetilfellet. Samarbeide avtales på forhånd. 10. Samarbeide om kompetanse og utstyr. Evt. innkjøp av felles kriseutstyr. Kartlegging av kompetanse og tekniske ressurser. 11. Samarbeidsavtale om bistand generelt ved ressursknapphet i krise. Det kan være i handtering av selve krisen, eller også bistand til å opprettholde andre tjenester som det har vært nødvendig å sette til side i krisesituasjonen. Etterarbeide 12. Bistand til oppgaver som ble tilsidesatt under krisehandteringen. Side 34

35 Kap. 3. Konklusjoner og anbefalinger Arbeidet med beredskap og sikkerhet i den enkelte kommune vil bli forbedret gjennom et samarbeid i MN samkommune. Potensialet synes å være størst i beredskapsfasen. Samarbeidstiltakene beskrevet i Kap. 2 bør utredes og gjennomføring dersom det samlet sett er hensiktsmessig. En styrking av beredskapsarbeidet i samkommunen bør ta utgangspunkt i Midtre Namdal samkommune, kommuneoverlegen. Enheten har ROS-kompetanse, og har vært involvert i ROS-arbeide i kommunene. Etablering av ny enhet i MN samkommune for å styrke beredskapsarbeidet virker uhensiktsmessig. Arbeidet med ROS-analyser må prioriteres den første tiden, så vel sektorovergripende om sektorspesifikke. En sektorovergripende ROS-analyse vil gi innspill til prioritering av de sektorspesifikke ROS-analyser. Kommunene selv skal kunne beskrive ambisjonsnivå/kvaliteten på arbeidet ut i fra lokale vurderinger. Kap. 4 Midtre Namdal samkommune beredskapskoordinator 2010 Beskrivelse i stikkord utarbeidet i samråd med kommuneoverlege Per Tvete: Organisering, formål, oppgaver, oppstart med mer. Det etableres en samkommune beredskapskoordinatorfunksjon som en tjeneste underlagt Midtre Namdal samkommune, kommuneoverlegen. Formålet med etableringen er først og fremst å styrke arbeidet i beredskapsfasen i medlemskommunene jf også denne rapportens Kap Ansvarsprinsippet for den enkelte kommune står fast jf Kap. 2. Samkommunens ansvar er å holde tak i beredskapsarbeidet for medlemskommunene; være pådriver i prosesser, bidra med kompetanse, samordne, ivareta sekretariatsfunksjoner, se helhetlige løsninger, utarbeide felles fremdriftsplaner med mer jf Kap. 2. Kommunene/tjenestestedene er forpliktet til å stille opp i nødvendig grad og bidra med materiell, både til gjennomføring av analysearbeidet (administrativt) og i prosess når akseptabel kalkulert risiko skal besluttes (politisk). Ordningen starter opp (for å gi tid til avslutning av eksisterende oppgaver) og det avsettes en personellressurs tilsvarende en 40 % stilling til samkommune beredskapskoordinatorfunksjon. Det første året skal fokuset være på ROS-arbeid i kommunene med fokus på ROS-analyser på to nivå; 1) Sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for å kartlegge fareforhold i den enkelte kommune, og 2) ROS-analyser på det enkelte tjenestested. Det skal umiddelbart startes opp et arbeid som skal bidra til å avklare forventninger mellom medlemskommunene og samkommunen på beredskapsområdet og være en del av kommuneoverlegens oppgaveportefølje på beredskapsområdet. Side 35

36 En evaluering mot slutten av 2010 skal ha som formål å ytterligere avklare videre oppgaver og forventninger som grunnlag for et budsjettforslag for samkommune beredskapskoordinator fra og med Etter en intensiv ROS-fase det første året vil tjenesten fra og med 2011 gå inn i fase med ordinær vedlikehold og drift av samkommune beredskapskoordinatoroppgaver. Økonomi Lønnskostnadene tilsvarende 40 % stilling dekkes det første året (ROS-fasen) innenfor kommuneoverlegens budsjettramme gjennom en omprioritering av eksisterende oppgaver. Det forventes økt reise og møteaktivitet for samkommune beredskapskoordinator. Kommuneoverlegens møte- og reisebudsjett bør derfor økes med anslagsvis kr ,- pr. år. Den enkelte kommune dekker selv deltagerkostnader i egen kommune. Evalueringen mot slutten av 2010 skal bidra til å etablere et reelt driftsbudsjett for samkommune beredskapskoordinator fra og med Det må vurderes om alle kostnader første året skal føres med eget prosjektnummer. Delegasjoner Etablering av beredskapskoordinatorfunksjon som en støttefunksjon medfører ikke behov for delegering av myndighet fra medlemskommunene til samkommunen. De nye oppgavene som tillegges, må beskrives og knyttes til Midtre Namdal samkommune, kommuneoverlegen sin oppgaveportefølje og som det gis nødvendig behandling. Namsos 29. oktober 2009/Ketil Sørvig Fra møtet i prosjektgruppa : Undertegnede presenterte delrapporten med kap. 4 for prosjektgruppa i møte den 4. desember Prosjektgruppa signaliserte ønske om høyere ambisjonsnivå og løsninger beskrevet i denne delrapportens kap. 4 utgår. En 100 % stilling beredskapskoordinator samfunnssikkerhet og beredskap i MNS i et prosjekt direkte underlagt administrasjonssjefen i samkommunen vil være en betydelig styrking av fokus på tjenesten og vil etter en periode gi et bedre grunnlag for beslutninger om fremtidige løsninger. Namsos 4. januar 2010/Ketil Sørvig Side 36

37 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2009/ Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Ny plan- og bygningslov - kommunal planstrategi - digitalt planregister Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 14/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Kommunal planstrategi for 2010/2011 tas til etterretning med intensjoner om iverksetting av planarbeid: a) Kommunedelplan for Ranemsletta, fremmes som egen sak i løpet av høsten 2010/vinteren b) Detaljregulering i Skageåsen III i løpet av 2011 med sikte på tilrettelegging for attraktive boligtomter. c) Videre oppfølging av stedsutviklingsprosjekter jfr. tidligere vedtak i kommunestyret. 2. Det kjøpes inn manglende modul, plan-innsyn, som tillegg til allerede innkjøpt planregister. 3. Kjøp av programvare finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond, Det gjennomføres følgende budsjettregulering: kr kr Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Side 37

38 Saksopplysninger Ny plan- og bygningslov av 27.juni 2008 nr. 71 (PBL) ble vedtatt Loven er oppdelt i to deler, henholdsvis en plandel som trådte i kraft , og en bygningsdel som vil trå i kraft fra Kart- og planforskriften (FOR) ble vedtatt , og trådte i kraft I framlagt sak settes det fokus på to av endringene i plan- og bygningsloven med forskrift, blant annet hvordan plankart og registerdata skal forvaltes i kommunen og kommunal planstrategi. Den nye PBL har i kapitel 2, , gitt kommunene et pålegg om å holde et oppdatert offentlig kartgrunnlag for planlegging, med mer, samt å ha et planregister (PBL 2-2) som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes. Hovedintensjonen bak PBL 2-2 er å gi en bedre oversikt over tillatt og planlagt bruk av arealene, samt at planinformasjonen om den enkelte arealplan skal bli bedre tilgjengelig og fremstå som mer ensartet. Alle kommuner er pliktige til å ha et oppdatert planregister tilgjengelig på Internett fra Kravet om å ha et planarkiv i kommunen er nedfelt i arkivloven, og er ikke endret: - Kommunen skal ha et arkiv for arealplaner som oppfyller arkivloven. Det som imidlertid er nytt er at det er gitt lovpålegg i form av egen bestemmelse i ny plan- og bygningslov med forskrift; at alle kommuner skal ha et planregister som gir planinformasjon om: kommune(del)plan reguleringsplan (både områderegulering og detaljregulering) mindre endringer dispensasjon fra plan midlertidig forbud mot tiltak planforslag Det stilles i tillegg krav at kommunene skal ha system for forvaltning og vedlikehold av sitt planregister som sikrer at det blir løpende oppdatert. Opplysninger om nye vedtak og andre endringer skal føres inn i registeret snarest mulig. Vedtak som krever kunngjøring skal være ført inn i registeret innen kunngjøringen finner sted (FOR 15). I utgangspunktet kan kommunene velge mellom to alternative varianter av planregister, henholdsvis et planregister med planoversikt (FOR 13) og et digitalt planregister (FOR 12). Men for kommuner som har digitale forvaltningssystemer i dag, eller krever privat forslag til detaljregulering på digital form de kommunene skal føre digitalt planregister. Forskjellen på et digitalt planregister etter kart- og planforskriftens 12 og planregister med planoversikt etter kart- og planforskriftens 13 er at planoversikten kun innholder en liste med navn på planer med mer, mens et digitalt planregister inneholder planer i digital form systematisert i en geodatabase (planinformasjonssystem) hvor man kan laste ned informasjonen. Overhalla kommune har i flere år bygd opp både kompetanse, anskaffet nødvendig verktøy og programvare til pålagte forvaltningsoppgaver innenfor karttjenesten. Fra å ha et arkiv med analoge (papirbaserte) kart og tegninger, er det nå etablert et digitalt forvaltningssystem/verktøy for internt og eksternt bruk: GIS/LINE Kart (digitalt økonomisk kartverk) og GIS/LINE Arealplan - innført i 2004 Kvikksonekartlegging (NGI/NVE) revidert rapport overlevert kommunen i 2004/2005 Side 38

39 Kom/Tek VA-base (digital kartlegging og registrering av vann- og avløpsledninger) innført 2008/2009 WEB Innsynkart (utlagt på kommunens hjemmeside) innført 2009 Flomsonekart innføres sannsynligvis i løpet av 2010/2011 Planlagt kjøp av modul, plan-innsyn, til allerede innkjøpt planregister 2010 (for tilgjengeliggjøring av planregisteret på internett i tråd med lovkrav). Dagens kartforvaltningsløsning GIS/LINE ble kjøpt i 2004, og er en av flere fellesløsninger som er valgt i MNR samarbeidet. Som en del av kartforvaltningsløsningen fulgte det med et enkelt digitalt planregister. Vurdering Kommunal planstrategi de siste årene Følgende arealplanarbeid har vært utført de senere årene, og som har vært spesielt knyttet opp mot bolig- og næringsutvikling: Kommunedelplaner for Skogmo og Skage begge sist revidert 2003 Reguleringsplan for Skage sentrum sist revidert 2004/2005/2007 Bebyggelsesplan for Haugomtunet vedtatt 2004 Reguleringsplan for Ranemsletta sist revidert 2005 Reguleringsplan for Skageåsen III (barnehage/ny tomteinndeling) sist revidert 2005/2007 Gang- og sykkelveg RV17 Himo Skogmo (med nytt Bjøra kryss) vedtatt 2006 Skogmo bolig- og industriområde sist revidert 2007 Kommuneplanens arealdel sist revidert 2007 Bjørnes omlegging av kommunal veg vedtatt 2008 Svalia (utvidet planområde med ny barnehagetomt) sist revidert 2009 I planarbeidet har det blant annet vært fokus på å tilrettelegge for sentrumsnær boligutbygging både på Ranemsletta (Haugomtunet, Torstadtunet) og Skage (Grovintunet og Del av Kjerkåkeren ). I tillegg er det tilrettelagt for en ytterligere utbygging av: Resterende boligområde Kjerkåkeren Skage sentrum Boligområde B og C, jf. reguleringsplan for Ranemsletta Det er blitt opparbeidet følgende nye boligområder de siste årene: Skageåsen III 2007/2008 Skogmo 2009 Svalia 2009/2010 Samlet sett har kommunen en bra tomtereserve. Ved utgangen av 2009 har kommunen 75 byggeklare kommunale tomter. Kommunen har en ambisjon å ha minimum 50 byggeklare tomter til en hver tid, dette i tillegg til boligtomter i områder for spredt utbygging (ikke opparbeidet), jf. kommuneplanens arealdel. I tillegg til minimumstallet for byggeklare tomter, er det også en ambisjon å ha et tomtetilbud med en variert tomtestørrelse i alle grendesentrene. Strategien fremover vil selvfølgelig være avhengig av tomteetterspørsel og løsninger i markedet.som et ledd i kommunens planstrategi planlegges det å foreslå for politisk nivå å iverksette planarbeid av en kommunedelplan for Ranemsletta. Hensikten er blant annet å sette fokus på: Infrastruktur (fylkesveg 17 (tidligere riksveg 17) og gang- og sykkelveg til Øysvollkorsen) Side 39

40 Bosettingsmønster og næringsarealer. Kartlegging av fremtidsmuligheter Energi/Klima/Samfunnssikkerhet Forslag til planprogram for ny kommunedelplan for Ranemsletta, vurderes fremlagt for formannskapet i løpet av høsten 2010/vinteren For øvrig synes det som at tomter i Skageåsen III selges fortere enn tidligere antatt, og det bør vurderes nærmere en iverksetting av planarbeid i dette området senest i (Pr. dags dato 8 ledige tomter i nytt felt) Når det gjelder stedsutvikling i sentrumsområdene Ranemsletta og Skage, er det primo 2010 startet en detaljplanlegging av foreslåtte og prioriterte fysiske tiltak i tråd med vedtatte prosjektrapporter. Det tas sikte på å fremme forslag til utbyggingsvedtak for disse tiltakene i kommunestyret i mai Digitalt planregister I tråd med de nye lovbestemmelsene anbefales det nå å gå til innkjøp av en web-basert innsynsmodul som pr. i dag mangler for å gjøre kommunens planregister tilgjengelig for publikum på internett. Selve planregisteret er under etablering/utarbeidelse i tidligere anskaffet programvare fra MNS-kommunenes leverandør av kartprogramvare. Kostnadsoverslag. Det skisseres en kostnad på om lag kr ,- for en modul som gjør det mulig å ta i bruk allerede innkjøpt planregister. Finansiering. Kjøp av programvare finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond, Det gjennomføres følgende budsjettregulering: kr kr Side 40

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.avd Dato: 15.03.2010 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.avd Dato: 15.03.2010 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.avd Dato: 15.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: /9961-5 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg ENØK - tiltak ved kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla

Detaljer

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2010/505-3 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap som planutvalg 10/09 10.03.2009. 2. Dispensasjonen gjøres tidsbegrenset til 6 år. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2008/10344-4 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Søknad om midlertidig bruksendring av Overhalla Hotell til asylmottak. Klage på vedtak og søknad om dispensasjon

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13. Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13. Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/02689-5 Saksbehandler Sigurd Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.06.2013 131/13 Regional handlingsplan for sørsamisk

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Høringsuttalelse til folkehelseforskriften

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Høringsuttalelse til folkehelseforskriften Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/2161-3 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Høringsuttalelse til folkehelseforskriften Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 35/12

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 012/08 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2009 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I INNHERRED SAMKOMMUNE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013

Aktiviteter og strategier 2013. Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Aktiviteter og strategier 2013 Møte i geodatautvalget 5. nov. 2013 Referat fra forrige møte Tema Informasjon om NTE v/ørjan Jensen Organisasjon Programvare, system, geosynkronisering, temakart, laserdata,oppgaver

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 28.06.2004 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 16. og 17.11.10 på Væktarstua i Tydal Tilstede: Karsten Reitan, Gunnbjørn Berggård, Arne Ketil Auran, Kjell Fosse, Kari L. Øfsti, Henrik Vinje,

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 4. februar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall Referent

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer