Det norske medicinske Selskab som kunnskapsformidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske medicinske Selskab som kunnskapsformidler"

Transkript

1 Øivind Larsen Det norske medicinske Selskab som kunnskapsformidler Michael 2008;5: Det norske medicinske Selskab har mer enn 180 års tradisjoner som medisinsk kunnskapsformidler. Dels har formidlingen skjedd gjennom mangeårig tidsskriftutgivelse, dels gjennom møtevirksomhet hvor mange viktige debatter innenfor norsk medisin har foregått. Selskapet holder fra 2006 til i den gamle kvinneklinikken på det tidligere Rikshospitalet i Oslo (bygningen som er kalt Domus & Medicus). Ved å bli medlem av Selskapet får man også tilsendt tidsskriftet Michael med supplementer. Det norske medicinske Selskabs forløper startet allerede i 1826 som et leseselskap med medisinsk kunnskapsformidling som viktigste formål. En gruppe Christianialeger abonnerte på medisinske tidsskrifter og sirkulerte dem blant medlemmene. I første del av 1800-tallet begynte selvstendig, norsk nasjonsbygging å skyte fart på alle samfunnsområder. Et av uttrykkene for dette var opprettelsen av institusjoner og organisasjoner. I 1833 stiftet således legene i leseselskapet en formell forening som en fortsettelse av leseselskapet, blant annet for å ta vare på og gjøre tilgjengelig den litteraturen som var blitt og ble anskaffet. Dette ble til Det norske medicinske Selskab, fram til 1847 riktignok kalt Lægeforeningen i Christiania. Da foreslo den senere stadsfysikus Henrich Steffens ( ) at foreningen skulle skifte navn til Det medicinske Selskab i Christiania. Dette navnet ble imidlertid allerede samme år forandret til Det norske medicinske Selskab i Christiania etter forslag av professor Christen Heiberg ( ), begrunnet med «at man desværre kunde nære Frygt for, at Udlændinger kunde tro, at Selskabet var svensk, hvilken Tro man burde gjøre Alt for at betage dem» (1). Selskapet er fortsatt i full sving, og er nå en av Norges eldste faglige sammenslutninger med kontinuerlig historie. Tilgang til faglitteratur og 96 M I C H A E L 1 /

2 erfaringsutveksling gjennom møtevirksomhet ble kjerneområder for en foreningsaktivitet som har vist seg å være levedyktig, om enn i noe forskjellige former, hittil i over 180 år (1-4). Tidsskriftene Leger i leseselskapet tok initiativ til å gi ut Norges første medisinske fagtidsskrift, Eyr, som kom ut i årene Dette var et ambisiøst foretak i et fagmiljø med både få lesere og få potensielle forfattere. I 1840 begynte foreningen å gi ut et nytt medisinsk tidsskrift, Norsk Magazin for Lægevidenskaben. Et initiativ for å få i gang nasjonal tidsskriftutgivelse igjen var nemlig tatt i 1838 av professor Christen Heiberg ( )(1). Denne gang gikk det bedre, selv om det ble et kortvarig opphold i 1846, også nå på grunn av få subskribenter og sviktende stoffinngang. Men fagmiljøet var etter hvert blitt større og mer konsolidert. Magazinet ble Norges førende medisinske tidsskrift for lang tid framover. Helt til 1938 kom det ut som selvstendig tidsskrift. Enkelte andre var kommet til, blant annet fra 1881 det som nå heter Tidsskrift for Den norske Lægeforening, men Magazinets lederstilling var lenge faglig ubestridt. Det var her norsk medisin utspilte seg på trykk. Aktiviteten ble livlig og detaljert framstilt, emnene var varierte og generalregistre letter arbeidet med å finne fram i stoffet for ettertiden (5-9). I slutten av 1930-årene ble imidlertid ambisjonene større, og det på en måte som i første omgang var vellykket, men som på lang sikt viste seg å bli både betenkelig og uheldig. Det var på denne tiden atskillig interesse for medisinsk internasjonalisering. I Sverige hadde professor Gunnar Holmgren ( ) startet Nordisk Medicinsk Tidskrift i I 1939 slo dette tidsskriftet seg sammen med sju nordiske, nasjonale tidsskrifter og ble til Nordisk Medicin. Blant tidsskriftene som fusjonerte var Norsk Magazin for Lægevidenskaben (10). Nordisk Medicin ble ansett som faglig tungt og prestisjefylt. Etter Den annen verdenskrig var opplaget ca.8000, og man regnet med at nærmere 40% av alle leger i Norden abonnerte på det. Som medlem av Det norske medicinske Selskab fikk man tidsskriftet tilsendt. Gode foredrag i Selskapet kunne i redigert form bli publisert her og kom da fram til lesere over hele Norden. I 1972 ble imidlertid Nordisk Medicin overtatt av de nordiske landenes legeforeninger. Det norske medicinske Selskab var nå ute av bildet. Utgiverne drev Nordisk Medicin videre som et slags fagpolitisk blad inntil det opphørte i For Det norske medicinske Selskab var denne utviklingen uheldig. Den innflytelsen på fagutviklingen som man hadde hatt gjennom tidsskriftutgi- K U N N S K A P S D E L I N G O G F A G F O R M I D L I N G 97

3 velsen ble betydelig svekket. Men samarbeidspartnerne hadde andre interesser, og det var det som ga utslaget. Det norske medicinske Selskab har imidlertid tatt opp publikasjonsvirksomhet igjen ved at tidsskriftet Michael har kommet ut siden Det er ånden fra Eyr som forsøkes videreført. Men det gamle navnet kunne ikke brukes, ettersom det allerede var okkupert av et nettsted for allmennmedisin. Isteden valgte Selskapet navnet Michael for å hedre professor Michael Skjelderup ( ), en av de mest sentrale personene bak Eyr, Selskapet og Norsk Magazin for Lægevidenskaben. Som medlem av Det norske medicinske Selskab får man nå tilsendt Michael regelmessig, og også de bøker, avhandlinger og annet som gis ut som supplementer til de ordinære tidsskriftnumrene. Michael kan også finnes i fullversjon på nettet via Selskapets hjemmeside Møtevirksomheten Så lenge Selskapet har eksistert, har møtevirksomheten vært meget viktig. Mest synlig var nok det som foregikk fra begynnelsen på 1800-tallet og fram til 1960-årene. Da fant mange hete diskusjoner sted nettopp i Selskapet, også debatter som man skulle tro hadde hørt mer hjemme i andre fora. Universitetets studieplaner var for eksempel et gjennomgangstema. Årsaken var at Selskapet på en måte var nøytral grunn. Her representerte aktørene seg selv. Her kunne meninger brytes og konklusjoner kunne tas med til videre bruk i andre sammenhenger. Dessuten ble møtene referert i Selskapets tidsskrifter, spesielt i Norsk Magazin for Lægevidenskaben. Et flertall av temaene på møtene var imidlertid lenge kliniske, før spesialforeningene overtok mange slike emner. Møtefrekvensen har vært noe forskjellig, men den har i de siste år stabilisert seg på ca. ett medlemsmøte pr. måned. Selskapet holder også dagsseminarer om emner som er viktige i tiden, gjerne tverrfaglige, og ofte i samarbeid med andre organisasjoner eller institusjoner. I den senere tid er seminarinnlegg ofte blitt publisert i spesialutgaver av Michael som så er blitt distribuert til andre grupper i tillegg til de faste abonnentene. Det norske medicinske Selskab forvalter enkelte fondsmidler, enten direkte eller gjennom et eget styre. Et av disse fondene er Dr. Alexander Malthes legat til beste for yngre leger. I mange år var således «Maltheforelesningen» en fast programpost, enten som en oversiktsforelesning holdt av en fortjent kollega, eller en forelesning av en yngre lege som var blitt tildelt legatmidler som prisbelønning for sitt forskningsarbeid. Selskapets møter har gjennom tidene holdt til i forskjellige lokaler, blant annet i auditorier ved Universitetet. Fra 1893 til 1932 hadde man imidler- 98 M I C H A E L 1 /

4 tid eget hus i Kristian IV s gate 9 i Oslo sentrum. En av grunnene til at Selskapet trengte eget hus, var dets gamle oppgave å drive et medisinsk fagbibliotek. Men etter hvert som den offentlige bibliotektjenesten utviklet seg, ble dette mindre aktuelt og behovet er fra midten av 1900-tallet falt mer eller mindre bort. Likevel har egne lokaler vært viktige for Selskapets identitet. En av de store personlighetene i norsk medisin ved slutten av 1800-tallet og i begynnelsen av forrige århundre var kirurgen Alexander Malthe ( ). Han var meget formuende og etterlot seg store summer til beste for norsk medisin. Med en testamentarisk gave fra Malthe i bunnen ble Drammensveien 44 i Oslo reist som hus for Selskapet. Det ble innviet i 1935 og framsto da i all sin eleganse som et av norsk funksjonalismes hovedverk (11). Huset var skreddersydd til Selskapets aktiviteter med foredragssaler, bibliotek og kontorer, i tillegg til muligheter for selskapelighet. Møblering og innredning var meget stilfull. Selskapets malerisamling, alt overveiende portretter, mange utført av kjente kunstnere, prydet veggene. Fra 1935 til 2006 foregikk det arrangementer her i Selskapets regi (12). Drammensveien 44 var imidlertid helt fra huset var nytt så spesialisert at praktisk drift viste seg vanskelig. Man måtte ha restauratører som drev bygget som selskapslokaler for egen regning for å skaffe overskudd til driften. Dette var i alle år komplisert og dels konfliktfylt. Ordningen medførte dessuten stor slitasje på bygningen, møblene, flygelet og kunstsamlingen. I 1987 måtte Selskapet derfor foreta en totalopprusting av huset. Dette skjedde med stor respekt for det opprinnelige arkitektoniske uttrykk, tross nødvendige tilpasninger, og rehabiliteringen kostet store summer. Huset ble som nytt igjen og kunne etter avbruddet i renoveringsperioden påny være stedet for medlemsmøter, seminarer og andre arrangementer. Men de grunnleggende økonomiske vanskene var fortsatt ikke løst. Selskapet var også nå avhengig av inntekter fra utleie av lokaler om dagen og av det ble holdt selskapelighet om kvelden for å dekke driftsutgiftene. Ominnredning og utleie av en del av arealene til andre formål hadde imidlertid hjulpet betraktelig. Tankene om et samarbeid med Den norske lægeforening var ikke nye. Medlemmene hadde alltid vært stort sett felles. Legeforeningen driver også kurs og møter med kunnskapsformidling som formål, foruten at den har et profesjonelt apparat for eiendomsdrift. Samarbeid ble etter hvert ansett av begge parter som en vinn-vinn-situasjon. Det ble forhandlet gjennom lang tid. I 1992 overtok Syke- og pensjonsordningen for leger huset på vegne av Legeforeningen. Selskapet beholdt nærmere beskrevne bruksrettigheter, noe som for øvrig gikk inn i beregningen av overdragelsessummen. En annen sak var at disse bruksrettighetene etter hvert ble mindre anvendelige, K U N N S K A P S D E L I N G O G F A G F O R M I D L I N G 99

5 slik at mye av Selskapets virksomhet likevel måtte henlegges annetsteds. Det varte imidlertid ikke lenge før samarbeidet med Den norske lægeforening om Drammensveien 44 ble dårlig. Nye tillitsvalgte i Legeforeningen hadde liten sans for byggets tradisjoner og kvaliteter og for de aktiviteter man ved avtalens inngåelse hadde tenkt at Legeforeningen skulle henlegge dit. Det var ikke lenger interesse for å bevare miljøet i huset og dets identitetsskapende funksjon. Kortsiktige økonomiske disposisjoner i Legeforeningen gjorde kollegers innsats gjennom nærmere 70 år forgjeves. Bygget var organisert som et eiendomsaksjeselskap. Etter salg og snarlig videresalg av aksjene er bygningen nå (2008) ute av den medisinske verden Den er under ombygging til andre formål av en eiendomsinvestor. Både byggets medisinske og arkitektoniske ideer er blitt historie. Selv om Det norske medicinske Selskab som organisasjon nå er befridd fra en kontinuerlig bekymring, nemlig eiendomsdriften, ble skjebnen for Drammensveien 44 et problem for møtevirksomheten. Selskapet var blitt til de grader assosiert med bygningen at mange kolleger etter hvert trodde Selskapet var blitt nedlagt da møtene flyttet, på tross av at arrangementer likevel ble avholdt, i de senere år især i auditorier på Rikshospitalet. Dessuten var det skjedd en uheldig dreining av Selskapets profil utad mot driften av selskapslokaler. Dette skyldtes ikke Selskapet, men det var i hovedsak en følge av skiftende restauratørers markedsføring av egen virksomhet med bruk av Selskapets navn. Både blant kolleger og i allmennheten festet inntrykket seg at Det norske medicinske Selskab mer var blitt arena for femtiårsdager og doktormiddager enn for fagmedisinske møter på høyt nivå. Dette er nå over. Hva nå? Selskapet flyttet i 2006 inn i den gamle kvinneklinikken på det tidligere Rikshospitalet, i bygget som nå kalles Domus & Medicus (13). Møtene holdes stort sett i auditoriet der. Michael har tatt opp Magazinets tradisjoner om å referere medlemsmøter, seminarer og andre arrangementer. Som man vil se, er det som regel et godt og allsidig program. Det tas især opp temaer som ligger på siden av det som vanligvis behandles i spesialforeninger m.v., med spesiell vekt på tverrfaglige tilnærminger. Utviklingen av en hjemmeside (www.dnms.no) har styrket kontakten med medlemmer og andre interesserte. Der kan alle følge med og se det oppdaterte programmet, men det lønner seg å bli medlem. Årskontingenten er for tiden (2008) kr. 150,-. I og med at man da også får Michael med supplementer i sin postkasse, er dette mye for pengene. 100 M I C H A E L 1 /

6 Litteratur 1. Hald JK. Det norske Medicinske Selskab i Christiania. Christiania: Steenske, (Også i Norsk Mag Lægevidensk 1883; 3. Række, 13: , etterfulgt på sidene av fortegnelse over møter, tillitsvalgte og utenlandske medlemmer, foruten referat fra Selskapets femtiårsjubileum 14. oktober 1883.) 2. Grøn F. Det norske medicinske Selskab Oslo: Steenske boktrykkeri Johannes Bjørnstad A/S, Holst PM. Det norske medicinske Selskab Oslo: Grøndahl & Søns Boktrykkeri, Kristiansen K, Arnesen K, Hjort PF. Det norske medicinske Selskab 150 år: medisinske fremskritt Oslo: Det norske medicinske Selskab, Legeforeningen i Christiania. Register over det første til tiende Bind, Aargangene , af Norsk Magazin for Lægevidenskaben. Christiania: C.A. Dybwad & Comp (73 s. Registeret er separat paginert og utgitt istedenfor hefte 4/1846. Register for bind 10, 1846 står bakerst i hefte 3/1846, side Nummereringen av bindene i denne perioden samsvarer ikke med årstallene.) 6. Thaulow Fr. Register til Magazin for Lægevidenskaben: 2den Række, Aargangene Christiania: Steenske Bogtrykkeri, Hopstock H. 3die hovedregister for Norsk magazin for lægevidenskaben: Aargangene Kristiania: Steen ske Bogtrykkeri, (Utgitt som hefte 9, september Se forordet om samordningen med Thaulows register, blant annet vedrørende forhandlingene i Det norske medicinske Selskab.) 8. Thomassen T. 4de hovedregister for Norsk Magazin for Lægevidenskaben: Aargangene Oslo: Steenske boktrykkeri Johannes Bjørnstad A/S, Femte hovedregister for Norsk magasin for lægevidenskaben. Årgangene Oslo: Grøndahl & søns boktrykkeri, Nylenna M. Scientific literature and the shaping of a medical profession in Norway. I: Larsen Ø. (red.) The shaping of a profession. Canton MA: Science History Publications/USA, 1996, side Det norske medicinske Selskabs nybygg, Drammensveien 44, Oslo. Byggekunst 1935;17: Larsen Ø. Det norske medicinske Selskab og Den norske lægforening. Visjon eller hvit elefant? Tidsskr Nor Lægeforen 1997;117: Larsen Ø. Det norske medicinske Selskab fyller 180 år og flytter. Michael 2006;3: Øivind Larsen professor formann i Det norske medicinske Selskab postboks 1130 Blindern N-0318 Oslo K U N N S K A P S D E L I N G O G F A G F O R M I D L I N G 101

Torleif Bjarne Dale (1900 1995) 80 tok medisinsk embetseksamen i 1927 og ble spesialist i radiologi fem år senere i 1932. Han

Torleif Bjarne Dale (1900 1995) 80 tok medisinsk embetseksamen i 1927 og ble spesialist i radiologi fem år senere i 1932. Han Torleif Bjarne Dale (1900 1995) 80 tok medisinsk embetseksamen i 1927 og ble spesialist i radiologi fem år senere i 1932. Han hadde da arbeidet ved røntgenavdelingen ved Bergen kommunale sykehus og ved

Detaljer

34. Videre- og etterutdanning satt i system

34. Videre- og etterutdanning satt i system 34. Videre- og etterutdanning satt i system Utvidet ansvar I 1960-årene skjedde det noe nytt med fakultetets undervisning av leger. Det ble en usikkerhet om når ansvaret for å formidle kunnskaper egentlig

Detaljer

Michael Skjelderup De første medisinske professorene

Michael Skjelderup De første medisinske professorene Gründerne hvem var de? Hvem var de 16 handlekraftige menn fra 1833? Det heter i Eyr samme år at det var de følgende: Boeck, Lector Døderlein, Stadsphysikus Egeberg, Cand. Medic. Heiberg, Chr., Lector Heiberg,

Detaljer

33. Allmennmedisinerne en profesjon i profesjonen

33. Allmennmedisinerne en profesjon i profesjonen Historikeren Kim G. Helsvig kalte sitt bind i jubileumsverket for Universitetet i Oslo for Mot en ny samfunnskontrakt. 426 Her kan man blant annet lese om 1980-årenes nye mantra virksomhetsplanlegging

Detaljer

Selskabet som møtested for klinikere

Selskabet som møtested for klinikere Slik er den medisinske tilknytning til stedet bevart. Holm åpnet sanatoriet Holmsborg på Vettakollen i 1916. I 1909 grunnla Holm det fortsatt eksisterende Dr. Holms Høj fjeldshotel på Geilo. Det er skrevet

Detaljer

35. Studieplanarbeid og mellomspillet «Oslo -96»

35. Studieplanarbeid og mellomspillet «Oslo -96» hjelp i miljøet. Derfor ble det også etter hvert ved Det medisinske fakultet i Oslo tilbud om forskerkurs i tillegg til alle de øvrige kursene. Etter at doktorgradssystemet ble lagt om, 450 som et ledd

Detaljer

Institutt for allmennog samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo en biografi

Institutt for allmennog samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo en biografi Institutt for allmennog samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo en biografi Øivind Larsen Biografi om et institutt Biografi? Er ikke biografi noe man skriver om personer? Å skrive biografi er å skrive

Detaljer

Å legge ut på studiereise med legene Christen Heiberg og Christian Wisbech til København i 1823

Å legge ut på studiereise med legene Christen Heiberg og Christian Wisbech til København i 1823 Øivind Larsen, Arvid Heiberg Å legge ut på studiereise med legene Christen Heiberg og Christian Wisbech til København i 1823 Michael 2008;5:11 23. To nyutdannede norske leger, Christen Heiberg (1799 1872)

Detaljer

37. Hva har vi lært?

37. Hva har vi lært? tater til å passe overens med økonomisystemer osv. i offentlig forvaltning, ble det fra 1.1.1986 opprettet et selskap ved navn Medinnova AS ved Rikshospitalet. Det var et statlig heleid aksjeselskap under

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

mektig. Men Johan Fritzner Heiberg var med på å formalisere Selskabet i 1833, og er derfor behørig beæret med malerier.

mektig. Men Johan Fritzner Heiberg var med på å formalisere Selskabet i 1833, og er derfor behørig beæret med malerier. Kniv. Han hadde medisinsk eksamen fra 1832, lisensiatgrad fra 1837 og studerte etterpå anatomi i Stockholm, Berlin og Paris. Helt fra 1829 hadde han vært prosektor ved Det Kgl. Frederiks Universitet, men

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Randsoner utenfor eller utfordring?

Randsoner utenfor eller utfordring? Randsoner utenfor eller utfordring? Øivind Larsen Michael 2009;6:375 94. Helseproblemer befinner seg ofte i randsonene mellom medisinske fag og fagene til andre yrkesgrupper som også arbeider med helsespørsmål.

Detaljer

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1990 2010

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1990 2010 Øivind Larsen (red.) Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1990 2010 Erindringsseminar i Det norske Videnskapsakademi 12. mai 2011 Program Sted: Drammensveien 78, 0217 Oslo

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

15. Kliniske fag midt på 1800-tallet

15. Kliniske fag midt på 1800-tallet Nerland mener at Lochmanns faglige liv kan deles i to faser. Først var han en lege som søkte medisinske framskritt basert på naturvitenskapelige undersøkelser. Deretter ble han en universitetsprofessor

Detaljer

Nr. 64 RAPPORT. Sigurd Høst

Nr. 64 RAPPORT. Sigurd Høst Nr. 64 RAPPORT Sigurd Høst AVISER OG DIGITAL BEtaling Forord De siste årene har avisene satset mye på salg av digitalt innhold. Dette skjer på to måter. Den ene er å innføre betalingsordninger for nettsidene,

Detaljer

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang

Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap. Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter i humaniora og samfunnsvitenskap Forfatterkrets, formål og mulighet for åpen tilgang Gunnar Sivertsen Arbeidsnotat 14/2013 Norskspråklige vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for Forsvaret Kjell Arne Bratli Fra norsk merkeår til internasjonal merkevare: Ombudsmannen for Forsvaret 1952-2002 @ 2002. Utgiver: Sjømilitære Samfund v/norsk Tidsskrift for Sjøvesen Boks 150, 4086 Hundvåg. ISBN:

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Mag ~. 658.3 NSB NSB. gj2fjfjdjjj. ~J 0~J0 ~.':;.',,(;~:,.%./)~'~1t.fi~~l'

Mag ~. 658.3 NSB NSB. gj2fjfjdjjj. ~J 0~J0 ~.':;.',,(;~:,.%./)~'~1t.fi~~l' Mag ~. 658.3 NSB NSB J gj2fjfjdjjj ~J 0~J0 ~.':;.',,(;~:,.%./)~'~1t.fi~~l' Velferdsarbeidet ved NSB gjennom 40 år 1949-1989 Jernbaneverket Biblioteket En ersens Trykke ri as, Oslo FORORD I år - november

Detaljer

Trykket i Alternativt Nettverk mars 2002 Alternativt Nettverk fyller 10 år i 2002

Trykket i Alternativt Nettverk mars 2002 Alternativt Nettverk fyller 10 år i 2002 Trykket i Alternativt Nettverk mars 2002 Alternativt Nettverk fyller 10 år i 2002 Nå rett før Alternativt Nettverks store jubileumsarrangement på Rockefeller lørdag 27. april oppsummerer Øyvind Solum en

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Pionerer i realfag og teknologi

Pionerer i realfag og teknologi Pionerer i realfag og teknologi Intervjuer med sentrale aktører om den tidlige utvikling av forskning og utdanning ved Universitetet i Tromsø Eivind Bråstad Jensen og Morten Hald Pionerer i realfag og

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000 .XOWXURJVDPIXQQ 0HGLVLQRJKHOVH 6WDWXVRJIUDPWLGIRU QRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH 1RUGKXV7RU,QJH5RP UHQRJ 2ODY6OHWYROG 1 6WDWXVRJIUDPWLGIRUQRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH1RUGKXV7RU,QJH5RP

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Kan statistikk også være business?

Kan statistikk også være business? Opprinnelig publisert i Tilfeldig Gang (tidsskrift for Norsk Statistisk Forening), 7. årgang, hefte nr. 3, side 13 18, i oktober 1990. Lagt ut på web av Ivar Heuch, Matematisk institutt, Universitetet

Detaljer

31. Ny tid i gammel stil 1945 1960

31. Ny tid i gammel stil 1945 1960 Det er således fullt mulig at Bertelsen har rett i at legemangelen i etterkrigsårene var en kunstig situasjon som var skapt gjennom et samvirke mellom ulike interesser. Andre verdier enn å skaffe befolkningen

Detaljer