N Y L E N D E T I L T A K FORSLAG TIL L O K A L S A M F U N N. Stenseth Grimsrud arkitekter AS på oppdrag av Lokalsamfunnsgruppa, Fredrikstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N Y L E N D E T I L T A K FORSLAG TIL L O K A L S A M F U N N. Stenseth Grimsrud arkitekter AS på oppdrag av Lokalsamfunnsgruppa, Fredrikstad kommune"

Transkript

1 N Y L E N D E L O K A L S A M F U N N FORSLAG TIL T I L T A K Stenseth Grimsrud arkitekter AS på oppdrag av Lokalsamfunnsgruppa, Fredrikstad kommune

2 FORSLAG TIL TILTAK 1 Rapporten er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Plan- og miljøseksjonen Lokalsamfunnssekretariatet PB 1405, 1602 Fredrikstad telefon: på bakgrunn av arbeidsgruppas arbeid i perioden september november Konsulenter: Stenseth Grimsrud arkitekter AS v/ sivilarkitekt MNAL Anna Hellstrøm Trosvikstranda Fredrikstad telefon: Arbeidsgruppa har bestått av: Jorunn Clausen Rostadneset Velforening Steinar Herzeth Olsen Nylende skole Trond Furuli FAU Nylende skole Liv Jorunn Tofteberg Holer Bygdekvinnelaget Kjell Ringstad Rolvsøy bondelag Inge Schjerpen Rolvsøy utmarkslag Dorthe Hansen Speideren Heidi Spydevold Speideren Marit Granlund Menighetsrådet Inger Christin Ramsjø Barneidetten Nylende IF Gunnar W Johansen Vi over 67 Wenche Ryen Ringstadåsen boligområde John Inge Kristiansen Nylende Idrettsforening Anna Hellstrøm SG arkitekter Terje Heen Plan- og miljø, Fr.stad kommune Siri Thoner Eriksen Plan- og miljø, Fr.stad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Tiltaksdelen og stedsanalysen...2 Framtidsvisjon for Nylende...2 Trafikk...3 Leiligheter for eldre...7 Lekeplasser...8 Badeplasser...9 Prosjekter i regi av skolen...10 Andre forslag tiltak...11 Lokalsamfunnsmidler...12 MELSOM GRAFISK AS Forside: bilder fra Ringstadhavna og skolegården

3 2 FORSLAG TIL TILTAK TILTAKSDELEN OG STEDS- ANALYSEN Parallelt med denne tiltaksrapporten er det utarbeidet en stedsanalyse for Nylende lokalsamfunn. Det er viktig at disse to rapportene sees i sammenheng. Tiltakene bygger i stor grad på stedsanalysen. Av praktiske grunner er tiltaksdelen skilt fra stedsanalysen fordi det vil være behov for å revidere den oftere. Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra skolen, velforeninger og andre lokale foreninger og lag. På den måten representerer arbeidsgruppas medlemmer Nylende lokalsamfunn. Det er viktig å presisere at de tiltak som presenteres her er arbeidsgruppas forslag til tiltak. Mange andre i lokalsamfunnet står også bak forslagene til tiltak, men kanskje ikke alle er enige i alt. Tiltaksdelen har to funksjoner. Den er et arbeidsverktøy for arbeidsgruppa. Her er de fleste idéene som har kommet i løpet av prosjektet samlet. Mange idéer er illustrert. Skolen og idrettsplassen er Nylendes sentrum og motor. Skissene kan kanskje fungere som en plan å arbeide etter. Det er mye å ta fatt på og mye å arbeide videre med for å få realisert. Tiltaksdelen skal distribueres til alle husstander i lokalsamfunnet. Idéene blir forhåpentligvis litt mer kjent, og det blir bedre oppslutning rundt tiltakene. Tiltaksdelen er også et innspill til bl a fysisk planlegging. I tiltaksdelen vises lokalsamfunnets innspill til planleggerne. Lokalsamfunnsrapporten får ingen formell planstatus. Det er ikke en juridisk bindende plan eller en plan som er politisk vedtatt. Rapporten viser lokalsamfunnets ønsker. Det er på den måten den blir et viktig innspillsdokument til kommuneplanen, reguleringsplaner og andre juridisk bindende planer og til den ordinære byggesaksbehandling. FRAMTIDSVISJON FOR NYLENDE Nylende er en landlig del av Fredrikstad, på mange måter et utkantstrøk i kommunen. Samtidig har Nylende en sentral beliggenhet i Østfold. Sollikrysset ved E6 ligger rett nord for Nylende lokalsamfunn. Derfra er det bare ca 2 mil til Moss, 1 mil til Sarpsborg, 3 mil til grensen ved Svinesund og 8 mil til Oslo. Utvidelse av E6 til firefeltsvei vil antakelig forsterke Nylendes sentrale beliggenhet. Nytt sykehus som planlegges på Kalnes vil ligge bare ca 5 km fra nordre del av Nylende lokalsamfunn. Hvilke endringer vil E6 og sykehuset på Kalnes medføre for Nylende lokalsamfunn? Vil nordre del av Nylende bli et attraktivt utbyggingsområde? Nylende lokalsamfunn ønsker ikke økt utbygging som en konsekvens av nærheten til E6 og Kalnes. Man ønsker å beholde det tradisjonelle grendesenteret med skolen og idrettsplassen som midtpunkter. Stedets identitet er knyttet til å være en landlig idyll. Med et mer miljøvennlig samfunn som mål, bør utbyggingsområder plasseres slik at behovet for transport minimeres. Dette tilsier at utbygging bør skje nærmere byene og ikke på Nylende. Nylende skole Skolen forventer omtrent uendret antall elever de neste 16 årene. Det er en stor fordel å fortsatt være en fådelt skole. Skolen ville antakelig være mer utsatt som kommunens minste fulldelte skole enn hva den er som kommunens eneste fådelte. En fådelt skole gjør Nylende til et attraktivt bosted. Skolen er livsnerven som samler. Dette er tydelig ved arrangementer som 17 mai-feiringen ved skolen da også utflyttede kommer tilbake til Nylende. Skolen samler alle generasjoner. Ved rusken-aksjonen møtte 120 personer opp til dugnad ved skolen som har 71 elever. Skolen er svært viktig for lokalsamfunnet på Nylende. Skolen er det som samler de gode kreftene. Å miste skolen ville sannsynligvis rasere hele lokalsamfunnet. Lokale foreninger som idrettslaget ville få problemer med å overleve. Hele levemåten ville bli truet ettersom man pga avstanden til byen er avhengige av hverandre.

4 FORSLAG TIL TILTAK 3 TRAFIKK Trafikken er et stort problem på Nylende. Trafikkbelastningen, spesielt på Solliveien, er den største trusselen mot Nylende som et sted å bo. Solliveien er i dag den korteste veien mellom E6 og næringsområdene på Valle og i Dikeveien. Andelen tung trafikk er stor. Solliveien har status som en ikke prioritert riksvei. I praksis betyr det at ingen tiltak er planlagt for å forbedre trafikksituasjonen. Areal- og transportplan for Nedre Glomma viser en planlagt ny vei gjennom Greåkerdalen. Firefelts Rolvsøyvei er planlagt fra Råbekken til Rolvsøysund. Bygging av disse veiene er tatt med i Østfoldpakka II. I praksis betyr det at veiene vil bli finansiert med bompenger og at utbyggingen ligger mange år fram i tid. For Nylende kan ny Rolvsøyvei og ny vei gjennom Greåkerdalen avlaste Solliveien noe. Korteste vei fra Solli til Fredrikstad vil imidlertid fortsatt være Solliveien. Det er altså behov for tiltak i Solliveien i tillegg til bygging av nye veier. Lokalsamfunnsgruppa har også drøftet muligheten for en ny hovedvei til Fredrikstad gjennom Nylende-området. Ved å trekke veien i en ny trasé lenger opp fra elva eller gjennom marka vil Solliveien kunne bli en boliggate. Dette synes å være et urealistisk forslag. Dessuten ville en ny trasé danne en kraftig barriere mot marka og risikere å ødelegge Nylende som et koselig sted å bo. Den planlagte nye veien gjennom Greåkerdalen kan føre til en bedre situasjon i Solliveien dersom det samtidig gjennomføres tiltak for å senke hastigheten i Solliveien. (illustrasjon fra ATPNG 2003)

5 4 FORSLAG TIL TILTAK Behov for strakstiltak Trafikken forventes øke med minst 2 % per år. Allerede i dag er veien og trafikken det som medfører de aller fleste negative konsekvensene for de som bor på Nylende. Solliveien en kraftig barriere gjennom Nylendeområdet og gjør det vanskelig å bruke områdene langs elva for f eks friluftsliv. De mange boligene langs elva er plaget av støy og forurensing. Solliveien er ikke en trygg vei å ferdes for skolebarn og andre som sykler og går. Fartsgrensen er satt til og 80 km/time, også gjennom tettbygde områder. Mange kjører enda fortere. For Nylende lokalsamfunn er det behov for strakstiltak. Det viktigste er å bygge ferdig gangstien forbi skolen og idettsplassen, å senke fartsgrensene og å etablere trygge kryssningspunkter. Å få i stand disse tiltakene er også viktig på sikt. Denne prioriteringen av de myke trafikantene kan forhåpentligvis få den tunge trafikken til å velge å kjøre den nye veien gjennom Greåkerdalen mot Fredrikstad. Ettersom Solliveien er en riksvei er det som har ansvaret for forbedringer av veien. prioriterer framkommelighet for tung trafikk foran konsekvenser for lokalsamfunnet langs veien. Med den holdningen og trange budsjetter for veibygging er det svært vanskelig å få gehør for tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. Kanskje bør man ta opp problemene med politikerne, som er de som bevilger penger. Kanskje bør man arbeide for å få disse tiltakene med i Østfoldpakka II. Aksjonsgrupper som har arbeidet intenst over lang tid har til sist klart å få til endringer. Samarbeid med Rekustad lokalsamfunn kan være en vei å gå. Komplettering av gangstien forbi skolen og idrettsplassen Kun 265 m gang- og sykkelsti mangler mellom krysset med Elindveien og idrettsplassen/skolen for å få en sammenhengende gang- og sykkelsti fra Rolvsøysund til Hauge bro. Det er også behov for en tryggere kryssing av Elindveien. Et punktert gang- og sykkelstisystem kan ikke fungere som en trygg skolevei. Senking av fartsgrensene Der mange boliger ligger nær veien bør hastigheten settes ned til 50 km/time, evt 60 km/time. Dette gjelder Rostadneset, ved skolen/idrettsplassen og Hauge. Trygge kryssningspunkter For å motvirke barriereeffekten er det behov for trygge kryssningspunkter ved Rostadneset, skolen/idrettsplassen og ved Hauge. Ved skolen er det behov for en tunnel eller gangbro. Andre steder vil et enkelt gangfelt være tilstrekkelig. Trygge kryssningspunkter gjør det mulig å ferdes over veien, mellom boliger på begge sider av veien og til badeplasser, idrettsplass, brygger og turstier langs elva.

6 FORSLAG TIL TILTAK 5 I Gretlandsbakken blir farten stor ned mot krysset med Ringstadbakken og Solliveien. Krysset Soliveien/Elindveien/Ringstadbakken Nær skolen finnes et farlig veikryss. Elindveien går ned Gretlandsbakken og møter Solliveien i en spiss vinkel. Gangfelt mangler og i krysset må store lastebiler ta svingen ut over motsatt kjørefelt pga den spisse vinkelen. I Gretlandsbakken kommer dessuten Ringstadbakken ut. Sikten er dårlig pga terrengformer og vegetasjon. Bakken er relativt bratt og mange holder høy fart helt ned til Solliveien. Enkle tiltak som vesentlig vil forbedre situasjonen er et stoppskilt for de som kommer ut fra Ringstadbakken (fra skolen) og malte striper i veibanen i Gretlandsbakken som varsler kryssene og får ned farten. På lenger sikt bør krysset rettes opp noe. Det er behov for et gangfelt med midtøy for å gjøre krysset trygt for skolebarn. Andre trafikksikkerhetstiltak Lokalsamfunnet har registrert trafikkproblemer og kommer med forslag til forbedringer. Se tabell på neste side.

7 6 FORSLAG TIL TILTAK Sted Problem Forslag til forbedring Ansvar/Samarbeid Rv 112 Solliveien ved badeplassen på Rostadneset. Mangler sikker fotgjengerovergang ved badeplassen. Behov for skjerm mellom badeplassen og riksveien. Gangfelt. Varselskilting ved badeplassen. Tillatt hastighet settes ned. Behov for skjerm/plank/gjerde. kommunen v/ TD og PM (trafikksikkerhetsplanen har med gangfelt og busslomme) Rv 112 Solliveien ved Rostadneset. Mange kjører fortere enn de tillatte 70 km/t Rv 112 Solliveien ved Høydalsfjellet. Rasfare. Stein og is faller ned på gang- og sykkelstien. Rutinemessige kontroller.. Rv 112 Solliveien ved Gretteland/Nes Rett veistrekning innbyder til fortkjøring Rv 112 Solliveien ved Nylende skole Farlig å krysse veien mellom skolen og idrettsplassen Gangbro/tunnel for fotgjengere ved Solliveien (trafikksikkerhetsplanen har med gangbro og busslomme) kommunen v/ TD og PM Rv 112 Solliveien ved Nylende skole Skolen ønsker varselsskilt ved riksveien. Uten skilt får man ikke bannere ved skolestart. Det er heller ikke mulig å få senket hastighet deler av døgnet. Varselsskilt ved skolen Rv 112 Solliveien mellom Elindveien og Hauge bro. Rv 112 Solliveien ved Nylende skole Krysset Skolebakken, Fv 358 Elindveien og Rv 112 Solliveien. Gang- og sykkelsti mangler. Gang- og sykkesti er planlagt bygget i 2003 kommunen v/ TD og PM (trafikksikkerhetsplanen) Gang- og sykkelsti er planlagt bygget fra Hauge bro til krysset med Elindveien. De siste m fra Elindveien til ekisterende gang- og sykkelsti er ikke med. Denne strekningen ved skole og idrettsplass har stort behov for gang- og sykkelsti. To vanskelige kryss skolevie og mye tungstransport. Bratt bakke ned Elindveien (Gretlandsbakken) der det ofte er is om vinteren. Dårlig sikt i krysset med Skolebakken. Mange som kommer ned Gretlandsbakken klarer ikke å overholde vikeplikten for de som kommer fra Skolebakken. Høy fart ut i Solliveien fra Elindveien. Dette krysset blir skolevei når den nye gang- og sykkelstien blir ferdig. Fv 358 Elindveien og Fv 381 Seppoveien Tungtransport til Norsk Fett og Lim. En torsdag ble det talt 22 lastebiler mellom kl 9 og kl 10 ved Elind. Lastebiler i høy hastighet. Slakteravfall faller av lastebilene. Veien har ikke gang- og sykkelsti. Liane-krysset Farlig kryss med stadige kollisjoner. Fv 358 Elindveien og Fv 381 Seppoveien Høy hastighet. Fv 358 Elindveien fra Solliveien til Liane. Smal og svingete vei. Høy hastighet. Fv 381 Seppoveien Smal og svingete vei. Høy hastighet. Grettlandsveien Brukes som gjennomkjøringsvei. Ønsker bedre veistandard. Nylende skole busstilbud mangler etter kl 17, lørdag ettermiddag og søndager Gang- og sykkelsti bygges nedenfor skolen. Malte striper i Gretlandsbakken som varsler krysset og senker farten. Varselsskilt (kryss) i krysset Elindveien Skolebakken eller stoppskilt i Skolebakken. Tiltak for å forbedre sikten i krysset Elindveien Skolebakken. Elindveien bør møte Solliveien i en mindre spiss vinkel for å få ned hastigheten. Tryggere kryss (gangfelt og gang- og sykkelsti) er nødvendig for å gjøre dette til en trygg skolevei. Tillatt hastighet settes ned. Legge ut veiskulder Redusere hastighet. Binge/hentesløyfe er tatt med i trafikksikkerhetsplanen kommunen v/ TD og PM kommunen v/ TD og PM Politiet? Politiet? Politiet? Politiet? uklart om dette er en kommunal eller privat vei.

8 FORSLAG TIL TILTAK 7 LEILIGHETER FOR ELDRE Det finnes ikke omsorgsboliger eller sykehjem på Nylende. Eldre som ikke lenger kan klare seg på egen hånd blir tvunget å flytte ut av lokalsamfunnet. Det er behov for noen form for lettstelte boliger, men en gruppe omsorgsboliger et antakelig et altfor stort tiltak. Et forslag er å bygge 6-8 leiligheter som enetasjes rekkehus nær skolen. På den måten kan hjemmehjelpen lettere organiseres. De eldre kan få fortsette å bo i lokalsamfunnet og nyte utsikten over Visterflo. På skissen vises eldreboliger plassert i Ringstadbakken ved skolen. Det er også satt av plass til en ny hente- og bringesløyfe for skolen og et returpunkt. På Nylende finnes få alternativer til å bo i enebolig. Lettstelte leiligheter i rekke ville ligge fint i skogholtet nedenfor Ringstadbakken.

9 8 FORSLAG TIL TILTAK LEKEPLASSER Lekeplass på Rostadneset Velforeningen på Rostadneset ønsker å forbedre lekeplassen. Frisiktsoner i krysset begrenser plassen noe, men det er plass til både husker, sklie og sandkasse. Lekeplass på Ringstadåsen Til tross for at nesten alle boligene er ferdig på Ringstadåsen er det ennå ingen lekeplass. I reguleringsplanen og kommunale utbyggingsavtaler finnes krav om at utbygger skal opp arbeide lekeplass. Området som er satt av til lekeplass er svært bratt og slutter i et stup ned mot veien. Det er viktig at stupet blir sikret. Lekeapparater må også velges med tanke på at det er vanskelig å komme til med maskiner. Skissen til lekeplass er utarbeidet av lokalsamfunnsgruppa som et forslag. Hva som blir bygget er ikke bestemt ennå. Forslag til lekeplass på Rostadneset. Forslag til lekeplass på Ringstadåsen.

10 FORSLAG TIL TILTAK 9 BADEPLASSER Badeplass på Ringstad / Nylende idrettsplass Arbeidsgruppa har drøftet mulighetene for å etablere en badeplass ved Ringstad eller idrettsplassen. Folk har i alle tider badet i Visterflo ved Ringstad, men det finnes ingen tilrettelagt badeplass. Flere alternative steder har vært vurdert. Det har vært viktig å finne et sted som ligger noe tilbaketrukket fra Solliveien, men med en eksisterende avkjørsel som kan benyttes. Stedet må ha bra sol- og grunnforhold og ikke farlige strømmer. Badeplassen bør heller ikke ligge der Ringstadsaga lå fordi det kan ligge farlige gjenstander på bunn. Det mest egnede stedet er rett nord for avkjørselen til idrettsplassen. På den måten kan parkeringsplassen samordnes med idrettsplassen. I første rekke er det ønskelig å få etablert en sandstrand. Forslag til badeplass ved idrettsplassen.

11 10 Badeplass på Rostadneset Badeplassen ble anlagt av Teknisk Drift, Fredrikstad kommune. Det finnes sandstrand, en brygge en flåte med et lite stupetårn. Badeplassen er flittig brukt av folk fra hele Rolvsøy. Badeplassen ligger nord på Rostadneset, tett på Solliveien. Det er behov for bedre skjermingen mot riksveien for å unngå at små barn løper opp på veien. Velforeningen ønsker å bygge et gjerde, eller å plante en hekk med et nettinggjerde i midten. Skjermen må plasseres et stykke fra veien for å ikke hindre vedlikehold av veien eller frisiktssoner ved avkjørselen til pumpestasjonen. FORSLAG TIL TILTAK PROSJEKTER I REGI AV SKOLEN Nylende skole arbeider med fire prosjekter for å få til/initiere utvikling/utnyttelse av uteområdene i skolens nærmiljø. Foruten å engasjere skolens personale og elever ønsker man å samarbeide med Nylende IF, skolens foreldreråd, Speiderne, lokalsamfunnsprosjektet, kommunen og grunneiere. Alle prosjektene er tenkt å også kunne fungere som samlingssted for hele nærmiljøet. Bedre utnyttelse av eksisterende skogsløype Løypa er det sted der barna kan lære om/med/i naturen. Målet er hyppigere og mer bevisst bruk av eksisterende skogsløype. Utvikle område for lek og utfoldelse i naturen - naturlige og oppbygde løyper/apparater Målet er å utvikle elevers (og voksnes) motoriske ferdigheter og å skape motivasjon gjennom lekbetont læring. I Ringstadåsen finnes fra før Hyttebyen, et sted der barn har bygget mange hytter. Skolen ønsker å bygge hinderløype mm i skogen nær Hyttebyen. Leirplass like ved skolen Bygge opp et permanent område ved skolen som kan benyttes ved prosjekter (gamle dager, vikingetiden, svartedauen..) og til overnattinger/turer med større eller mindre grupper av elever og voksne. Leirplassen med bl a gapahuk skal kunne fungere som et uteklasserom. Elevene skal få delta aktivt i planlegging og opparbeidelse av området. Lage selvinstruerende opplegg for dagsturer/overnattingsturer ved/på Visterflo. Skolen ønsker å bruke elva mer aktivt i undervisningen. Målet er å utarbeide prosjekter som skal være lite arbeidsbelastende for voksne å gjennomføre. I tillegg til innkjøp av nødvendig utstyr er et overnattingssted/tursted ønskelig.

12 FORSLAG TIL TILTAK 11 ANDRE FORSLAG TIL TILTAK Det er mye å arbeide videre med for å gjøre Nylende til et enda bedre sted å bo. Med det sterke engasjementet og dugnadsånden som finnes på Nylende er det med hjelp av midler fra lokalsamfunnsprosjektet mulig å gjøre mye. Utvidelse av klubbhuset på idrettsplassen Nylende lokalsamfunn mangler et mindre selskapslokale til utleie. Lokalet bør kunne huse inntil ca 50 personer. Idrettslaget ønsker at klubbhuset skal fungere mer som et samfunnshus. Man ser på både muligheter for selskapslokale og kiosk og ønsker gjerne samarbeid med andre foreninger. Fiske i Smalelva Returpunkt kombinert med hente- og bringesløyfe ved skolen Mange ønsker et returpunkt for gjenvinning av glass, papir, drikkekartonger osv. Helst skal det være nær skolen som er lokalsamfunnets sentrum. Det er planlagt en hente- og bringesløyfe ved kollen nær skysset ved skolen. Det er også behov for et busskur for barn som venter på skolebussen. Ved å utvide hente- og bringesløyfen kan det bli plass til både busskur og returpunkt. Leiret - Speiderens tursted Den gamle husmannsplassen Leiret brukes av Rolvsøyspeiderne. Speideren ønsker å bygge ut virksomheten på Leiret slik at man kan ta mot skoleklasser. Man har også planer om en klatrevegg. Idéer fra åpne møter og arbeidsgruppemøter Under arbeidet med stedsanalysen er det kommet fram mange idéer. I denne delen av rapporten er det blitt presentert mulige tiltak som arbeidsgruppa har arbeidet med. Mange andre idéer og ønsker er kommet fra på åpne møter. --- Bedre veistandard på Grettelandsveien --- Bedre lokal service, f eks butikk --- Bedre busstilbud, særlig etter vanlig arbeidstid --- Redusere ressursbruken --- Papirinnsamling hver måned --- Postkasse på Ringstadåsen --- Rassikring ved Høydalsfjellet --- Rydding av buskas ved skolen/ringstad og nedover. --- Sikring av taket på skolen. Barn klatrer opp. --- Sen brøyting/strøing. Sentrumsveiene tas først. --- Varden ved bostedet til Artur Næss. --- Sti langs elva for f eks fiske. --- Sikring av Gretta ved røret som går under veien. --- Barn leker-skilt i Ringstadåsen og på Rostadneset. --- Bedre belysning i Elindveien, Seppoveien og Ringstadbakken. --- Plassere ut benker på utsiktsplasser og andre steder med vakker natur. --- Et sted for ungdommer på festplassen på Rostadneset.

13 12 FORSLAG TIL TILTAK Under møtene med arbeidsgruppa er positive og negative trekk i lokalsamfunnet blitt registrert. Her finnes det mye å ta tak i. Man bør verne om det positive, styrke det som er bra. Nylende har mange jordbærsteder. --- Leiret, den gamle husmannsplassen som er Rolvsøyspeiderens hytte. --- Skinnerflo og Visterflo, uendelige muligheter for fri luftsliv. --- Idrettsplassen, skolen og Ringstadåsen lokalsamfun nets sentrum og motor. --- Utsikt over elva fra Gretteland --- Akebakke ved Høydal lille --- Turer i skogområdene --- Akebakke og gapahuk ved Blåræva --- Utsikt fra Nesfjellet og Blåfjell Det er også områder som trenger forbedringer. --- Forurensing fra Norsk Fett og Lim på Ørmen. --- Utsiktstårnet på Ringstadåsen bør fjernes. --- Villsøppelplasser i skogen mellom langs Seppoveien. --- Låven på Høydal lille er til nedfalls. Et annet positivt trekk ved Nylendeområdet er at det er lite kriminalitet og lite hærverk. LOKALSAMFUNNSMIDLER I budsjettet for lokalsamfunnsprosjektet finnes midler avsatt til noen ikke altfor kostnadskrevende tiltak. Det er et krav at tiltakene skal bidra til et bedre miljø og styrke en bærekraftig utvikling. Midlene er tenkt å støtte tiltak som kan øke trivselen og kvaliteten på beboernes lokalsamfunn og hverdag. Utsikt over Visterflo fra toppen av Nesfjellet. Lokalsamfunnsmidler er penger som arbeidsgruppa på Nylende disponerer. Arbeidsgruppa planlegger å invitere alle lag og foreninger til å søke om midler.

14 MELSOM GRAFISK AS, 1658 TORP

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1184-4 Arkiv: Q10 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SKOLEVEIEN - TILTAK FOR Å BEDRE TRYGGHETEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Hasvik Kommune 2009-2012 Vedtatt i kommunestyret den 15.12.2009 i sak 59/09 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 GENERELT...3 1.3 PLANDOKUMENTET OMHANDLER...3

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2014 Vedtatt av Flå kommunestyre den 24.06.2010, sak 60/10 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 Nasjonale

Detaljer

Dagens trafikksituasjon

Dagens trafikksituasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 3 Visjon og målsetting... 4 Ulykkesstatistikk... 5 Holdningsskapende trafikkopplæring... 7 Holdningsskapende tiltak... 7 Opplæringstiltak...

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07

Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Th 03.03.07 Debatt om trafikksikkerhet møte i regi av Nordre Greverud vel, Idrettshuset, Østre Greverud 1.03.07 Bakgrunn Vellet hadde fått brev fra Oppegård kommune om oppsetting av bommer på Frydenberg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE Bedriftsnavn: Harstad kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE 2010 2013 Vedtatt i: Utvalg for samfunn, næring, kultur og miljø 12.5.2010 Kommunestyret 27.5.2010 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING...

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune

Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune o 2015-2018 Plan for trafikksikkerhet Leirfjord kommune Leirfjord skal være en kommune der alle aldersgrupper kan oppleve at de bor i et trygt og godt miljø Innhold Kapittel 1... 2 Innledning... 2 Kapittel

Detaljer

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Utarbeidet av: Torstein Ramberg AS sivilarkitekt MNAL for BOTO AS for Bøler Parkering AS

Detaljer

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014

Nordre Frogn Kommunedelplan. Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 Nordre Frogn Kommunedelplan Oppsummering av innspill til planprogram, 9.5.2014 1. Oppegård kommune, 19.2.2014 (6) 2. Follo Ren, 12.3.2014 (9) 3. Tone Kristine Steen, 13.3.2014 (12) 4. Frognmarkas venner,

Detaljer

Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen

Rapport ang. Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune. Vang Skole og nærmiljøet rundt. FAU Vang Skole v/lasse Pettersen FAU Vang Skole v/lasse Pettersen Februar 2008 Rapport ang Asplan Viak s rapport: Forslag til ny Skolestruktur Rygge Kommune Vang Skole og nærmiljøet rundt 08 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2.

Detaljer

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid. 1814-markeringen. Jeg synes arbeidet

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017

KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 KOU 04-2013 Trafikksikkerhet 2014 2017 Oktober 2013 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling og

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Porsgrunn kommune høst 2008 Innhold:

Innbyggerundersøkelse i Porsgrunn kommune høst 2008 Innhold: Innhold: Innledning... 3 Teknisk drift... Kultur og fritid... 8 Helse og omsorg... 11 Barn og unge... 1 Medvirkning... 17 Kommunale tjenester og samfunnsutvikling... 19 Arbeidsliv og bokvaliteter... 23

Detaljer

Meløy kommuneplan. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10

Meløy kommuneplan. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10 Meløy kommuneplan Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Vedtatt av kommunestyret den 24.06.2010 i sak 47/10 1 Innhold 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Organisering...3 1.3 Behovsregistrering...3

Detaljer

Rambøll Norge AS. Rapport--- Bermingrud prosjektutvikling AS. Mjøndalen stadion trafikkanalyse. (Rev.3) 2009-01-12

Rambøll Norge AS. Rapport--- Bermingrud prosjektutvikling AS. Mjøndalen stadion trafikkanalyse. (Rev.3) 2009-01-12 Rambøll Norge AS Rapport--- Bermingrud prosjektutvikling AS Mjøndalen stadion trafikkanalyse (Rev.3) 2009-01-12 Mjøndalen stadion - trafikkanalyse Rapport Oppdragsnr.: 2080041 Oppdragsgiver: Bermingrud

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016. Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012. Saksnr: 12/1510 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2013-2016 Vedtatt i Skaun kommunestyre 27.09.2012 Saksnr: 12/1510 I Innhold 1. Visjon og målsetting... 4 1.1 Nasjonale mål... 4 1.2 Fylkeskommunale mål... 4 1.3 Kommunale mål... 4

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NANNESTAD KOMMUNE 2008-2017 Kommunedelplan Vedtatt av kommunestyret 18.03.09 NANNESTAD 12.02.2009 Forord En trafikksikkerhetsplan er et viktig styringsverktøy for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av: Fredrikstad Kommune «Miljøbyen Fredrikstad» 1602 Fredrikstad tlf. 69 30 60 00. Deltakere:

Rapporten er utarbeidet av: Fredrikstad Kommune «Miljøbyen Fredrikstad» 1602 Fredrikstad tlf. 69 30 60 00. Deltakere: Rapporten er utarbeidet av: Fredrikstad Kommune «Miljøbyen Fredrikstad» 1602 Fredrikstad tlf. 69 30 60 00 Deltakere: Bente Hornnæs Terje Heen Terje Tjærnås Tormod Bjørkelo Gjermund Strømnes Sveinung Hatlevod

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune

KOMMUNEDELPLAN. Hovedplan for sykkeltrafikk. Horten kommune KOMMUNEDELPLAN Hovedplan for sykkeltrafikk Region sør Tønsberg kontorsted Januar 2012 FORORD Å sykle er sunt, billig og miljøvennlig! Å sykle er individuell dør-til-dør transport, tilgjengelig for nesten

Detaljer

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli. Forord Da E134 fra Hegstad til Damåsen ble åpnet i 2002, ble vegen gjennom Fiskum avlastet for trafikk. Det var også satt av penger til opprustning av det avlastede vegnettet, men arbeidet med å planlegge

Detaljer