N Y L E N D E T I L T A K FORSLAG TIL L O K A L S A M F U N N. Stenseth Grimsrud arkitekter AS på oppdrag av Lokalsamfunnsgruppa, Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N Y L E N D E T I L T A K FORSLAG TIL L O K A L S A M F U N N. Stenseth Grimsrud arkitekter AS på oppdrag av Lokalsamfunnsgruppa, Fredrikstad kommune"

Transkript

1 N Y L E N D E L O K A L S A M F U N N FORSLAG TIL T I L T A K Stenseth Grimsrud arkitekter AS på oppdrag av Lokalsamfunnsgruppa, Fredrikstad kommune

2 FORSLAG TIL TILTAK 1 Rapporten er utarbeidet av: Fredrikstad kommune Plan- og miljøseksjonen Lokalsamfunnssekretariatet PB 1405, 1602 Fredrikstad telefon: på bakgrunn av arbeidsgruppas arbeid i perioden september november Konsulenter: Stenseth Grimsrud arkitekter AS v/ sivilarkitekt MNAL Anna Hellstrøm Trosvikstranda Fredrikstad telefon: Arbeidsgruppa har bestått av: Jorunn Clausen Rostadneset Velforening Steinar Herzeth Olsen Nylende skole Trond Furuli FAU Nylende skole Liv Jorunn Tofteberg Holer Bygdekvinnelaget Kjell Ringstad Rolvsøy bondelag Inge Schjerpen Rolvsøy utmarkslag Dorthe Hansen Speideren Heidi Spydevold Speideren Marit Granlund Menighetsrådet Inger Christin Ramsjø Barneidetten Nylende IF Gunnar W Johansen Vi over 67 Wenche Ryen Ringstadåsen boligområde John Inge Kristiansen Nylende Idrettsforening Anna Hellstrøm SG arkitekter Terje Heen Plan- og miljø, Fr.stad kommune Siri Thoner Eriksen Plan- og miljø, Fr.stad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Tiltaksdelen og stedsanalysen...2 Framtidsvisjon for Nylende...2 Trafikk...3 Leiligheter for eldre...7 Lekeplasser...8 Badeplasser...9 Prosjekter i regi av skolen...10 Andre forslag tiltak...11 Lokalsamfunnsmidler...12 MELSOM GRAFISK AS Forside: bilder fra Ringstadhavna og skolegården

3 2 FORSLAG TIL TILTAK TILTAKSDELEN OG STEDS- ANALYSEN Parallelt med denne tiltaksrapporten er det utarbeidet en stedsanalyse for Nylende lokalsamfunn. Det er viktig at disse to rapportene sees i sammenheng. Tiltakene bygger i stor grad på stedsanalysen. Av praktiske grunner er tiltaksdelen skilt fra stedsanalysen fordi det vil være behov for å revidere den oftere. Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra skolen, velforeninger og andre lokale foreninger og lag. På den måten representerer arbeidsgruppas medlemmer Nylende lokalsamfunn. Det er viktig å presisere at de tiltak som presenteres her er arbeidsgruppas forslag til tiltak. Mange andre i lokalsamfunnet står også bak forslagene til tiltak, men kanskje ikke alle er enige i alt. Tiltaksdelen har to funksjoner. Den er et arbeidsverktøy for arbeidsgruppa. Her er de fleste idéene som har kommet i løpet av prosjektet samlet. Mange idéer er illustrert. Skolen og idrettsplassen er Nylendes sentrum og motor. Skissene kan kanskje fungere som en plan å arbeide etter. Det er mye å ta fatt på og mye å arbeide videre med for å få realisert. Tiltaksdelen skal distribueres til alle husstander i lokalsamfunnet. Idéene blir forhåpentligvis litt mer kjent, og det blir bedre oppslutning rundt tiltakene. Tiltaksdelen er også et innspill til bl a fysisk planlegging. I tiltaksdelen vises lokalsamfunnets innspill til planleggerne. Lokalsamfunnsrapporten får ingen formell planstatus. Det er ikke en juridisk bindende plan eller en plan som er politisk vedtatt. Rapporten viser lokalsamfunnets ønsker. Det er på den måten den blir et viktig innspillsdokument til kommuneplanen, reguleringsplaner og andre juridisk bindende planer og til den ordinære byggesaksbehandling. FRAMTIDSVISJON FOR NYLENDE Nylende er en landlig del av Fredrikstad, på mange måter et utkantstrøk i kommunen. Samtidig har Nylende en sentral beliggenhet i Østfold. Sollikrysset ved E6 ligger rett nord for Nylende lokalsamfunn. Derfra er det bare ca 2 mil til Moss, 1 mil til Sarpsborg, 3 mil til grensen ved Svinesund og 8 mil til Oslo. Utvidelse av E6 til firefeltsvei vil antakelig forsterke Nylendes sentrale beliggenhet. Nytt sykehus som planlegges på Kalnes vil ligge bare ca 5 km fra nordre del av Nylende lokalsamfunn. Hvilke endringer vil E6 og sykehuset på Kalnes medføre for Nylende lokalsamfunn? Vil nordre del av Nylende bli et attraktivt utbyggingsområde? Nylende lokalsamfunn ønsker ikke økt utbygging som en konsekvens av nærheten til E6 og Kalnes. Man ønsker å beholde det tradisjonelle grendesenteret med skolen og idrettsplassen som midtpunkter. Stedets identitet er knyttet til å være en landlig idyll. Med et mer miljøvennlig samfunn som mål, bør utbyggingsområder plasseres slik at behovet for transport minimeres. Dette tilsier at utbygging bør skje nærmere byene og ikke på Nylende. Nylende skole Skolen forventer omtrent uendret antall elever de neste 16 årene. Det er en stor fordel å fortsatt være en fådelt skole. Skolen ville antakelig være mer utsatt som kommunens minste fulldelte skole enn hva den er som kommunens eneste fådelte. En fådelt skole gjør Nylende til et attraktivt bosted. Skolen er livsnerven som samler. Dette er tydelig ved arrangementer som 17 mai-feiringen ved skolen da også utflyttede kommer tilbake til Nylende. Skolen samler alle generasjoner. Ved rusken-aksjonen møtte 120 personer opp til dugnad ved skolen som har 71 elever. Skolen er svært viktig for lokalsamfunnet på Nylende. Skolen er det som samler de gode kreftene. Å miste skolen ville sannsynligvis rasere hele lokalsamfunnet. Lokale foreninger som idrettslaget ville få problemer med å overleve. Hele levemåten ville bli truet ettersom man pga avstanden til byen er avhengige av hverandre.

4 FORSLAG TIL TILTAK 3 TRAFIKK Trafikken er et stort problem på Nylende. Trafikkbelastningen, spesielt på Solliveien, er den største trusselen mot Nylende som et sted å bo. Solliveien er i dag den korteste veien mellom E6 og næringsområdene på Valle og i Dikeveien. Andelen tung trafikk er stor. Solliveien har status som en ikke prioritert riksvei. I praksis betyr det at ingen tiltak er planlagt for å forbedre trafikksituasjonen. Areal- og transportplan for Nedre Glomma viser en planlagt ny vei gjennom Greåkerdalen. Firefelts Rolvsøyvei er planlagt fra Råbekken til Rolvsøysund. Bygging av disse veiene er tatt med i Østfoldpakka II. I praksis betyr det at veiene vil bli finansiert med bompenger og at utbyggingen ligger mange år fram i tid. For Nylende kan ny Rolvsøyvei og ny vei gjennom Greåkerdalen avlaste Solliveien noe. Korteste vei fra Solli til Fredrikstad vil imidlertid fortsatt være Solliveien. Det er altså behov for tiltak i Solliveien i tillegg til bygging av nye veier. Lokalsamfunnsgruppa har også drøftet muligheten for en ny hovedvei til Fredrikstad gjennom Nylende-området. Ved å trekke veien i en ny trasé lenger opp fra elva eller gjennom marka vil Solliveien kunne bli en boliggate. Dette synes å være et urealistisk forslag. Dessuten ville en ny trasé danne en kraftig barriere mot marka og risikere å ødelegge Nylende som et koselig sted å bo. Den planlagte nye veien gjennom Greåkerdalen kan føre til en bedre situasjon i Solliveien dersom det samtidig gjennomføres tiltak for å senke hastigheten i Solliveien. (illustrasjon fra ATPNG 2003)

5 4 FORSLAG TIL TILTAK Behov for strakstiltak Trafikken forventes øke med minst 2 % per år. Allerede i dag er veien og trafikken det som medfører de aller fleste negative konsekvensene for de som bor på Nylende. Solliveien en kraftig barriere gjennom Nylendeområdet og gjør det vanskelig å bruke områdene langs elva for f eks friluftsliv. De mange boligene langs elva er plaget av støy og forurensing. Solliveien er ikke en trygg vei å ferdes for skolebarn og andre som sykler og går. Fartsgrensen er satt til og 80 km/time, også gjennom tettbygde områder. Mange kjører enda fortere. For Nylende lokalsamfunn er det behov for strakstiltak. Det viktigste er å bygge ferdig gangstien forbi skolen og idettsplassen, å senke fartsgrensene og å etablere trygge kryssningspunkter. Å få i stand disse tiltakene er også viktig på sikt. Denne prioriteringen av de myke trafikantene kan forhåpentligvis få den tunge trafikken til å velge å kjøre den nye veien gjennom Greåkerdalen mot Fredrikstad. Ettersom Solliveien er en riksvei er det som har ansvaret for forbedringer av veien. prioriterer framkommelighet for tung trafikk foran konsekvenser for lokalsamfunnet langs veien. Med den holdningen og trange budsjetter for veibygging er det svært vanskelig å få gehør for tiltak som kan bedre trafikksikkerheten. Kanskje bør man ta opp problemene med politikerne, som er de som bevilger penger. Kanskje bør man arbeide for å få disse tiltakene med i Østfoldpakka II. Aksjonsgrupper som har arbeidet intenst over lang tid har til sist klart å få til endringer. Samarbeid med Rekustad lokalsamfunn kan være en vei å gå. Komplettering av gangstien forbi skolen og idrettsplassen Kun 265 m gang- og sykkelsti mangler mellom krysset med Elindveien og idrettsplassen/skolen for å få en sammenhengende gang- og sykkelsti fra Rolvsøysund til Hauge bro. Det er også behov for en tryggere kryssing av Elindveien. Et punktert gang- og sykkelstisystem kan ikke fungere som en trygg skolevei. Senking av fartsgrensene Der mange boliger ligger nær veien bør hastigheten settes ned til 50 km/time, evt 60 km/time. Dette gjelder Rostadneset, ved skolen/idrettsplassen og Hauge. Trygge kryssningspunkter For å motvirke barriereeffekten er det behov for trygge kryssningspunkter ved Rostadneset, skolen/idrettsplassen og ved Hauge. Ved skolen er det behov for en tunnel eller gangbro. Andre steder vil et enkelt gangfelt være tilstrekkelig. Trygge kryssningspunkter gjør det mulig å ferdes over veien, mellom boliger på begge sider av veien og til badeplasser, idrettsplass, brygger og turstier langs elva.

6 FORSLAG TIL TILTAK 5 I Gretlandsbakken blir farten stor ned mot krysset med Ringstadbakken og Solliveien. Krysset Soliveien/Elindveien/Ringstadbakken Nær skolen finnes et farlig veikryss. Elindveien går ned Gretlandsbakken og møter Solliveien i en spiss vinkel. Gangfelt mangler og i krysset må store lastebiler ta svingen ut over motsatt kjørefelt pga den spisse vinkelen. I Gretlandsbakken kommer dessuten Ringstadbakken ut. Sikten er dårlig pga terrengformer og vegetasjon. Bakken er relativt bratt og mange holder høy fart helt ned til Solliveien. Enkle tiltak som vesentlig vil forbedre situasjonen er et stoppskilt for de som kommer ut fra Ringstadbakken (fra skolen) og malte striper i veibanen i Gretlandsbakken som varsler kryssene og får ned farten. På lenger sikt bør krysset rettes opp noe. Det er behov for et gangfelt med midtøy for å gjøre krysset trygt for skolebarn. Andre trafikksikkerhetstiltak Lokalsamfunnet har registrert trafikkproblemer og kommer med forslag til forbedringer. Se tabell på neste side.

7 6 FORSLAG TIL TILTAK Sted Problem Forslag til forbedring Ansvar/Samarbeid Rv 112 Solliveien ved badeplassen på Rostadneset. Mangler sikker fotgjengerovergang ved badeplassen. Behov for skjerm mellom badeplassen og riksveien. Gangfelt. Varselskilting ved badeplassen. Tillatt hastighet settes ned. Behov for skjerm/plank/gjerde. kommunen v/ TD og PM (trafikksikkerhetsplanen har med gangfelt og busslomme) Rv 112 Solliveien ved Rostadneset. Mange kjører fortere enn de tillatte 70 km/t Rv 112 Solliveien ved Høydalsfjellet. Rasfare. Stein og is faller ned på gang- og sykkelstien. Rutinemessige kontroller.. Rv 112 Solliveien ved Gretteland/Nes Rett veistrekning innbyder til fortkjøring Rv 112 Solliveien ved Nylende skole Farlig å krysse veien mellom skolen og idrettsplassen Gangbro/tunnel for fotgjengere ved Solliveien (trafikksikkerhetsplanen har med gangbro og busslomme) kommunen v/ TD og PM Rv 112 Solliveien ved Nylende skole Skolen ønsker varselsskilt ved riksveien. Uten skilt får man ikke bannere ved skolestart. Det er heller ikke mulig å få senket hastighet deler av døgnet. Varselsskilt ved skolen Rv 112 Solliveien mellom Elindveien og Hauge bro. Rv 112 Solliveien ved Nylende skole Krysset Skolebakken, Fv 358 Elindveien og Rv 112 Solliveien. Gang- og sykkelsti mangler. Gang- og sykkesti er planlagt bygget i 2003 kommunen v/ TD og PM (trafikksikkerhetsplanen) Gang- og sykkelsti er planlagt bygget fra Hauge bro til krysset med Elindveien. De siste m fra Elindveien til ekisterende gang- og sykkelsti er ikke med. Denne strekningen ved skole og idrettsplass har stort behov for gang- og sykkelsti. To vanskelige kryss skolevie og mye tungstransport. Bratt bakke ned Elindveien (Gretlandsbakken) der det ofte er is om vinteren. Dårlig sikt i krysset med Skolebakken. Mange som kommer ned Gretlandsbakken klarer ikke å overholde vikeplikten for de som kommer fra Skolebakken. Høy fart ut i Solliveien fra Elindveien. Dette krysset blir skolevei når den nye gang- og sykkelstien blir ferdig. Fv 358 Elindveien og Fv 381 Seppoveien Tungtransport til Norsk Fett og Lim. En torsdag ble det talt 22 lastebiler mellom kl 9 og kl 10 ved Elind. Lastebiler i høy hastighet. Slakteravfall faller av lastebilene. Veien har ikke gang- og sykkelsti. Liane-krysset Farlig kryss med stadige kollisjoner. Fv 358 Elindveien og Fv 381 Seppoveien Høy hastighet. Fv 358 Elindveien fra Solliveien til Liane. Smal og svingete vei. Høy hastighet. Fv 381 Seppoveien Smal og svingete vei. Høy hastighet. Grettlandsveien Brukes som gjennomkjøringsvei. Ønsker bedre veistandard. Nylende skole busstilbud mangler etter kl 17, lørdag ettermiddag og søndager Gang- og sykkelsti bygges nedenfor skolen. Malte striper i Gretlandsbakken som varsler krysset og senker farten. Varselsskilt (kryss) i krysset Elindveien Skolebakken eller stoppskilt i Skolebakken. Tiltak for å forbedre sikten i krysset Elindveien Skolebakken. Elindveien bør møte Solliveien i en mindre spiss vinkel for å få ned hastigheten. Tryggere kryss (gangfelt og gang- og sykkelsti) er nødvendig for å gjøre dette til en trygg skolevei. Tillatt hastighet settes ned. Legge ut veiskulder Redusere hastighet. Binge/hentesløyfe er tatt med i trafikksikkerhetsplanen kommunen v/ TD og PM kommunen v/ TD og PM Politiet? Politiet? Politiet? Politiet? uklart om dette er en kommunal eller privat vei.

8 FORSLAG TIL TILTAK 7 LEILIGHETER FOR ELDRE Det finnes ikke omsorgsboliger eller sykehjem på Nylende. Eldre som ikke lenger kan klare seg på egen hånd blir tvunget å flytte ut av lokalsamfunnet. Det er behov for noen form for lettstelte boliger, men en gruppe omsorgsboliger et antakelig et altfor stort tiltak. Et forslag er å bygge 6-8 leiligheter som enetasjes rekkehus nær skolen. På den måten kan hjemmehjelpen lettere organiseres. De eldre kan få fortsette å bo i lokalsamfunnet og nyte utsikten over Visterflo. På skissen vises eldreboliger plassert i Ringstadbakken ved skolen. Det er også satt av plass til en ny hente- og bringesløyfe for skolen og et returpunkt. På Nylende finnes få alternativer til å bo i enebolig. Lettstelte leiligheter i rekke ville ligge fint i skogholtet nedenfor Ringstadbakken.

9 8 FORSLAG TIL TILTAK LEKEPLASSER Lekeplass på Rostadneset Velforeningen på Rostadneset ønsker å forbedre lekeplassen. Frisiktsoner i krysset begrenser plassen noe, men det er plass til både husker, sklie og sandkasse. Lekeplass på Ringstadåsen Til tross for at nesten alle boligene er ferdig på Ringstadåsen er det ennå ingen lekeplass. I reguleringsplanen og kommunale utbyggingsavtaler finnes krav om at utbygger skal opp arbeide lekeplass. Området som er satt av til lekeplass er svært bratt og slutter i et stup ned mot veien. Det er viktig at stupet blir sikret. Lekeapparater må også velges med tanke på at det er vanskelig å komme til med maskiner. Skissen til lekeplass er utarbeidet av lokalsamfunnsgruppa som et forslag. Hva som blir bygget er ikke bestemt ennå. Forslag til lekeplass på Rostadneset. Forslag til lekeplass på Ringstadåsen.

10 FORSLAG TIL TILTAK 9 BADEPLASSER Badeplass på Ringstad / Nylende idrettsplass Arbeidsgruppa har drøftet mulighetene for å etablere en badeplass ved Ringstad eller idrettsplassen. Folk har i alle tider badet i Visterflo ved Ringstad, men det finnes ingen tilrettelagt badeplass. Flere alternative steder har vært vurdert. Det har vært viktig å finne et sted som ligger noe tilbaketrukket fra Solliveien, men med en eksisterende avkjørsel som kan benyttes. Stedet må ha bra sol- og grunnforhold og ikke farlige strømmer. Badeplassen bør heller ikke ligge der Ringstadsaga lå fordi det kan ligge farlige gjenstander på bunn. Det mest egnede stedet er rett nord for avkjørselen til idrettsplassen. På den måten kan parkeringsplassen samordnes med idrettsplassen. I første rekke er det ønskelig å få etablert en sandstrand. Forslag til badeplass ved idrettsplassen.

11 10 Badeplass på Rostadneset Badeplassen ble anlagt av Teknisk Drift, Fredrikstad kommune. Det finnes sandstrand, en brygge en flåte med et lite stupetårn. Badeplassen er flittig brukt av folk fra hele Rolvsøy. Badeplassen ligger nord på Rostadneset, tett på Solliveien. Det er behov for bedre skjermingen mot riksveien for å unngå at små barn løper opp på veien. Velforeningen ønsker å bygge et gjerde, eller å plante en hekk med et nettinggjerde i midten. Skjermen må plasseres et stykke fra veien for å ikke hindre vedlikehold av veien eller frisiktssoner ved avkjørselen til pumpestasjonen. FORSLAG TIL TILTAK PROSJEKTER I REGI AV SKOLEN Nylende skole arbeider med fire prosjekter for å få til/initiere utvikling/utnyttelse av uteområdene i skolens nærmiljø. Foruten å engasjere skolens personale og elever ønsker man å samarbeide med Nylende IF, skolens foreldreråd, Speiderne, lokalsamfunnsprosjektet, kommunen og grunneiere. Alle prosjektene er tenkt å også kunne fungere som samlingssted for hele nærmiljøet. Bedre utnyttelse av eksisterende skogsløype Løypa er det sted der barna kan lære om/med/i naturen. Målet er hyppigere og mer bevisst bruk av eksisterende skogsløype. Utvikle område for lek og utfoldelse i naturen - naturlige og oppbygde løyper/apparater Målet er å utvikle elevers (og voksnes) motoriske ferdigheter og å skape motivasjon gjennom lekbetont læring. I Ringstadåsen finnes fra før Hyttebyen, et sted der barn har bygget mange hytter. Skolen ønsker å bygge hinderløype mm i skogen nær Hyttebyen. Leirplass like ved skolen Bygge opp et permanent område ved skolen som kan benyttes ved prosjekter (gamle dager, vikingetiden, svartedauen..) og til overnattinger/turer med større eller mindre grupper av elever og voksne. Leirplassen med bl a gapahuk skal kunne fungere som et uteklasserom. Elevene skal få delta aktivt i planlegging og opparbeidelse av området. Lage selvinstruerende opplegg for dagsturer/overnattingsturer ved/på Visterflo. Skolen ønsker å bruke elva mer aktivt i undervisningen. Målet er å utarbeide prosjekter som skal være lite arbeidsbelastende for voksne å gjennomføre. I tillegg til innkjøp av nødvendig utstyr er et overnattingssted/tursted ønskelig.

12 FORSLAG TIL TILTAK 11 ANDRE FORSLAG TIL TILTAK Det er mye å arbeide videre med for å gjøre Nylende til et enda bedre sted å bo. Med det sterke engasjementet og dugnadsånden som finnes på Nylende er det med hjelp av midler fra lokalsamfunnsprosjektet mulig å gjøre mye. Utvidelse av klubbhuset på idrettsplassen Nylende lokalsamfunn mangler et mindre selskapslokale til utleie. Lokalet bør kunne huse inntil ca 50 personer. Idrettslaget ønsker at klubbhuset skal fungere mer som et samfunnshus. Man ser på både muligheter for selskapslokale og kiosk og ønsker gjerne samarbeid med andre foreninger. Fiske i Smalelva Returpunkt kombinert med hente- og bringesløyfe ved skolen Mange ønsker et returpunkt for gjenvinning av glass, papir, drikkekartonger osv. Helst skal det være nær skolen som er lokalsamfunnets sentrum. Det er planlagt en hente- og bringesløyfe ved kollen nær skysset ved skolen. Det er også behov for et busskur for barn som venter på skolebussen. Ved å utvide hente- og bringesløyfen kan det bli plass til både busskur og returpunkt. Leiret - Speiderens tursted Den gamle husmannsplassen Leiret brukes av Rolvsøyspeiderne. Speideren ønsker å bygge ut virksomheten på Leiret slik at man kan ta mot skoleklasser. Man har også planer om en klatrevegg. Idéer fra åpne møter og arbeidsgruppemøter Under arbeidet med stedsanalysen er det kommet fram mange idéer. I denne delen av rapporten er det blitt presentert mulige tiltak som arbeidsgruppa har arbeidet med. Mange andre idéer og ønsker er kommet fra på åpne møter. --- Bedre veistandard på Grettelandsveien --- Bedre lokal service, f eks butikk --- Bedre busstilbud, særlig etter vanlig arbeidstid --- Redusere ressursbruken --- Papirinnsamling hver måned --- Postkasse på Ringstadåsen --- Rassikring ved Høydalsfjellet --- Rydding av buskas ved skolen/ringstad og nedover. --- Sikring av taket på skolen. Barn klatrer opp. --- Sen brøyting/strøing. Sentrumsveiene tas først. --- Varden ved bostedet til Artur Næss. --- Sti langs elva for f eks fiske. --- Sikring av Gretta ved røret som går under veien. --- Barn leker-skilt i Ringstadåsen og på Rostadneset. --- Bedre belysning i Elindveien, Seppoveien og Ringstadbakken. --- Plassere ut benker på utsiktsplasser og andre steder med vakker natur. --- Et sted for ungdommer på festplassen på Rostadneset.

13 12 FORSLAG TIL TILTAK Under møtene med arbeidsgruppa er positive og negative trekk i lokalsamfunnet blitt registrert. Her finnes det mye å ta tak i. Man bør verne om det positive, styrke det som er bra. Nylende har mange jordbærsteder. --- Leiret, den gamle husmannsplassen som er Rolvsøyspeiderens hytte. --- Skinnerflo og Visterflo, uendelige muligheter for fri luftsliv. --- Idrettsplassen, skolen og Ringstadåsen lokalsamfun nets sentrum og motor. --- Utsikt over elva fra Gretteland --- Akebakke ved Høydal lille --- Turer i skogområdene --- Akebakke og gapahuk ved Blåræva --- Utsikt fra Nesfjellet og Blåfjell Det er også områder som trenger forbedringer. --- Forurensing fra Norsk Fett og Lim på Ørmen. --- Utsiktstårnet på Ringstadåsen bør fjernes. --- Villsøppelplasser i skogen mellom langs Seppoveien. --- Låven på Høydal lille er til nedfalls. Et annet positivt trekk ved Nylendeområdet er at det er lite kriminalitet og lite hærverk. LOKALSAMFUNNSMIDLER I budsjettet for lokalsamfunnsprosjektet finnes midler avsatt til noen ikke altfor kostnadskrevende tiltak. Det er et krav at tiltakene skal bidra til et bedre miljø og styrke en bærekraftig utvikling. Midlene er tenkt å støtte tiltak som kan øke trivselen og kvaliteten på beboernes lokalsamfunn og hverdag. Utsikt over Visterflo fra toppen av Nesfjellet. Lokalsamfunnsmidler er penger som arbeidsgruppa på Nylende disponerer. Arbeidsgruppa planlegger å invitere alle lag og foreninger til å søke om midler.

14 MELSOM GRAFISK AS, 1658 TORP

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9

Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Klart vi kan! T R A F I K K S I K K E R H E T S P L A N 2 0 1 3-2 0 1 9 Vedtatt av Skiptvet kommunestyre 10.12.2013 Innledning Gjeldene trafikksikkerhetsplan for Skiptvet kommune har gått ut og det er

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TOLGA KOMMUNE 2014-2017 TILTAKSDEL Info/forklaringer om tiltaksdelen: Revideres årlig av Trafikksikkerhetsutvalget innen 1. juni hvert år «Nr». Alle tiltakene har et nr.: 01-30: Vingelen

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune

Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune Gjennomgang av gangfelt på riks- og fylkesveg Overhalla kommune I forbindelse med at nye gangfeltkriterier er innført, vil Statens vegvesen gå igjennom alle gangfelt langs riks- og fylkesveger i fylket.

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet Barnetråkk 2017 Tema: Trafikksikkerhet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om Barnetråkk... 3 Barnetråkk 2017... 3 Hva vil skje med Barnetråkkregistreringene?... 3 Tegnforklaring... 3 Barn og unge og

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak

8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak 8 Skjematisk oppsett over fysiske tiltak etter type tiltak RV = riksvei, FV = fylkesvei, KV = kommunalvei, SVV = Statens Vegvesen, TT = Trygg Trafikk, = Vadsø Kommune. 1. Gang- og sykkelsti/fortau/fotgjengerfelt

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID

SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID SOLLIHØGDAS EVENTYRLIGE FREMTID Folkemøte om Kommunedelplan for Sollihøgda Hole kommune 18. mars 2014 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO 1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling

Vedlegg 1: Innkomne søknader og forslag til innstilling 1. Svensrud Naturbarnehage Hole Naturbarehagen ønsker å ha et synlig 15 000 Tilsagn 15 000 Det gis tisagn til tiltaket. opplæringsfelt med oppmerkede veier, gangfelt, vei kryss m.m. 2. Røyseplassen barnehage

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune

VENNESLA KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan. Skoleveier i Vennesla kommune VENNESLA KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan Skoleveier i Vennesla kommune 1 VENNESLA KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 08/00069-1 Arkivkode 1 Q80 &30 Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring. SU ved Rødsberg ungdomsskole Bussen bør svinge inn mot Isebakke og slippe av elevene der for å sikre en trygg skolevei. Alternativt bør det komme fartsdempende tiltak, skilting og overgangsfelt. Bevisstgjøring.

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører.

Foreldremedvirkning: For å få nok voksne ute, er vi avhengige av å ha med foreldre som observatører. Sykkelløype Formål: Lære sikker sykling i praksis og kontrollere måloppnåelse på mål fra K06. Mål fra K06 (Kroppsøving): følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar Kriterier elevene bedømmes etter:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun

Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun Lev livet litt på landet Ramstad Gård Sundts veg, Nesttun For deg som vil bo i en grønn lunge med enkel tilgang til byens puls Ramstad Gård tilbyr et idyllisk kulturlandskap som ligger en liten kilometer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.11.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Innspill til fylkesvegplan for Oppland Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland 2018-2021. Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 skal nå revideres og Søndre Land kommune har her

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

N Y L E N D E S T E D S A N A L Y S E L O K A L S A M F U N N. Stenseth Grimsrud arkitekter AS på oppdrag av Lokalsamfunnsgruppa, Fredrikstad kommune

N Y L E N D E S T E D S A N A L Y S E L O K A L S A M F U N N. Stenseth Grimsrud arkitekter AS på oppdrag av Lokalsamfunnsgruppa, Fredrikstad kommune N Y L E N D E L O K A L S A M F U N N S T E D S A N A L Y S E Stenseth Grimsrud arkitekter AS på oppdrag av Lokalsamfunnsgruppa, Fredrikstad kommune FORORD 1 Rapporten er utarbeidet av: Fredrikstad kommune

Detaljer

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen!

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen! Solrike boligtomter En tilnærmet perfekt beliggenhet Like ovenfor idylliske Nærsnes og med nærhet til badeplasser og et yrende båtliv ligger Morbergtoppen. Du snører på deg skoene og tar deg en løpetur

Detaljer

R E K U S T A D L O K A L S A M F U N N FORSLAG TIL T I L T A K

R E K U S T A D L O K A L S A M F U N N FORSLAG TIL T I L T A K R E K U S T A D L O K A L S A M F U N N FORSLAG TIL T I L T A K Stenseth Grimsrud arkitekter AS på oppdrag av Lokalsamfunnssekretariatet, Fredrikstad kommune 1 Rapporten er utarbeidet av: Fredrikstad kommune

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.08.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa 27.08.2015 Saksbehandler: Linn Kristin Hassel KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Høyreplikten for bilene fra Grønningsmarka overholdes sjelden.

SAKSFRAMLEGG. 2. Høyreplikten for bilene fra Grønningsmarka overholdes sjelden. RISSA KOMMUNE Arkiv: Q80 Dato: 20.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg Saksbehandler: Linn Kristin Hassel TS-TILTAK I HALTVEIEN, STADSBYGD Sakens bakgrunn og innhold:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Veg og gateutforming, trafikkflyt

Veg og gateutforming, trafikkflyt Veg og gateutforming, trafikkflyt Bruk av gater og gang-og sykkelveier Vegnettet vist ved svært viktige veier i rødt, viktige veier i blått, og andre relevante veier i grønt. Hovedveiene er Sentrumsvegen,

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/

Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristina Frestad Jørgensen Arkivsaksnr.: 12/13038-1 Arkiv: Dato: 24.05.13 Q80 ENDRING AV BUSSTRASÉ PÅ GULSKOGEN â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE Vedtatt handlingsprogram 2017 1 INNLEDNING: Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Trafikksikkerhetsplanen for Tjeldsund ble vedtatt 25.06.2013.

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø God sikt trafikksikkert lokalmiljø Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/37 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV FARLIG SKOLEVEI Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til retningslinjer som fastlegger

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 FORSLAG TIL TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2011-2013 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal som hovedregel rulleres hvert år. Planen som ble vedtatt høsten 2008 rulleres nå, og denne ble lagt ut på

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

Årstallsteinen på Skiri

Årstallsteinen på Skiri Årstallsteinen på Skiri Terreng og vegetasjon Romsdalen er her på et av sine smaleste partier. Rasmasser og elvas løp har formet et kupert terreng. Store og grove steinblokker ligger tett sammen i blokkmarker.

Detaljer

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem

Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Sykling på skoleveien - trygt frem og hjem Veileder til skolens ledelse og foreldreutvalg (FAU) Noen elever har enkle og oversiktlige skoleveier, mens andre må forholde seg til mer krevende trafikkforhold.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått:

Oppdragsgiver. Utkast til tiltak (av ) er forelagt Statens vegvesen for gjennomsyn. I utkast til tiltak var følgende løsninger foreslått: 1 nr: 140920 DETALJREGULERING FOR LANDVIK PUKKVERK FORSLAG TIL DETALJPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ FV. 33 GJÆRBRØNDVEIEN, LANDVIK SKOLE Bakgrunn Forslag til detaljreguleringsplan for Landvik pukkverk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Olav Agnalt, Ragnhild

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer