BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT

2 OSLO RØDE KORS BESØKSTJENESTE TAKK TIL Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste ble opprettet i 1949 og er i dag et byomfattende tilbud. Vi organiserer besøk til voksne hjemmeboende, sykehjemsbeboere og sykehuspasienter. Takk til besøksvennene for kløkt, omsorg, praktisk hjelp, smil og latter i møte med enkelt mennesker og på arrangementer. Takk til julekomiteen som kastet seg rundt og lagde en fantastisk julefeiring på kort tid. Takk til gruppelederne for tid, iver, veiledning og oppmerksomhet i møte med besøksvennene. Takk til samarbeidspartnere og samtalepartnere for berikende utveksling. Takk til NAV, Bydel Sagene, Bydel Gamle Oslo, Bydel Vestre Aker, Bydel St. Hanshaugen, Helsedirektoratet, Oslo kommune, Oslo Røde Kors Vestre, Hartners Fond, Helseetaten, Oslo Nye Teater og Sykehjemsetaten for økonomisk støtte. Det finnes ingen kriterier for å få en besøksvenn, annet enn at den som skal motta besøk må være voksen og ønske det selv. Besøksvenner er personer over 18 år, med lyst og anledning til å gjøre en frivillig innsats. De frivilliges medmenneskelighet og engasjement er hovedressursen til besøkstjenesten. Besøksvennene er samtalepartnere, skaper sosial kontakt, bistår med små praktiske gjøremål eller blir med en tur ut. INNHOLD Oslo Røde Kors besøkstjeneste Takk til Kort om 2014 Aktive besøksvenner Sykehusbesøk Forespørsler om å få en besøksvenn Jubileum Fivillighet i sykehjem Hjertebank Julaften Prosjekt Helsebringende frivillighet Foto: Marius Nyheim Kristoffersen, Thomas Haugersveen og Henrik Sørlie. Layout: Inger Heiberg Woxholtt. BESØKSTJENESTENS MÅL FOR 2015: 1. Frivillige anser besøkstjenesten som en attraktiv aktivitet, og de er engasjert over tid. 2. Mennesker som er ensomme og ønsker sosial kontakt, finner et tilbud som passer dem. 3. Mange i byen har kjennskap til besøkstjenesten. Med vennlig hilsen Stine Pernille Hauge Kjos Leder i Oslo Røde Kors besøkstjeneste 2 3

3 AKTIVE BESØKSVENNER En besøksvenn bidrar til kontakt mellom mennesker ved regelmessig besøk i institusjoner og i hjemmene, samt annen kontaktskapende virksomhet. Besøksvennene er nøytrale og upartiske og opptrer med respekt, vennlighet og empati, i møte med den de besøker (fra Instruks for besøksvenner i Røde Kors). Frivillighetstall 2014 Aktive frivillige per 31.12: 578 Antall frivillige i løpet av året: 705 Årsverk frivillige: 17 (1 årsverk = 1703 timer jfr. SSB) Gjennomsnittlig fartstid: 4,4 år Nye koblinger: 185 Nærmere 160 aktive besøksvenner på 40 av 48 sykehjem. Omtrent 350 personer fikk besøk i sitt eget hjem. Mange besøksvenner engasjerer seg ut over oppdraget med å besøke. De er f.eks frivillige gruppeledere, kursholdere, veiledere, intervjuere, står på stand og er med i ulike arbeidsgrupper m.m. KORT OM 2014 Aldersfordeling 2014 besøksvenner Vi har inngått et spennende samarbeid med Helseetaten og NAV-Grorud om rekruttering av besøksvenner blant NAV-deltakere. Vi har hatt stor pågang av nye frivillige. Til sammen gjorde 705 frivillige en innsats for besøkstjenesten og turgruppa Medvandrer n i Vi inviterte til felles tradisjonell julefeiring på julaften. Turgruppa Medvandrer n arrangerte turer annenhver søndag. Sammen med Sykehjemsetaten utarbeidet vi rekrutteringskampanjen «Frivillighet i sykehjem.» Besøksvennenes innsats tilsvarer 17 årsverk. Vi har utarbeidet brosjyrer på farsi, somalisk, arabisk og urdu til eldre innvandrere som ønsker besøk på sitt eget morsmål. Nabokafé Bjerke er i drift og vi utvider i 2015 med Nabokafé Sagene. Vi har holdt 13 besøksvennkurs med 190 deltakere. Vi gjorde 185 nye koblinger mellom en enkeltperson/institusjon og en besøksvenn. Vi har hatt besøksvenner på 40 av byens 48 sykehjem. 29 og yngre % 34 % 42 % SYKEHUSBESØK Besøkstjenesten ble i sin tid ble etablert grunnet lange sykehusinnleggelser og pasientenes behov for sosial kontakt. I dag er liggetiden betydelig kortere, men vi fortsetter innsatsen på sykehusene etter ønske fra de frivillige og institusjonene. I 2014 hadde vi besøksvenner på Diakonhjemmet sykehus, Radiumhospitalet og Lovisenberg Diakonale sykehus. Vi har også i år kunnet etterkomme flere ønsker om besøksvenn til mennesker på isolatpostene på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. 26 frivillige gruppeledere. 4 5

4 FORESPØRSLER OM Å FÅ EN BESØKSVENN Besøksverter er mennesker som av ulike årsaker ønsker seg besøksvenn. Hovedårsaken er som oftest følelse av ensomhet. Lite eller manglende nettverk, samt redusert fysisk og/eller psykisk helse kan sies å være en fellesnevner for ønske om å få en besøksvenn. JEG HAR FÅTT EN VENN FOR LIVET! sier Else-Marie om sin besøksvenn. Oversikt over hovedutfordring for besøksvertene: Totalt mottok vi 210 forespørsler om å få besøksvenn. Vi har i år gått over til å ikke ta i mot henvendelser om enkeltpersoner på sykehjem, så sant det ikke er særs spesielle behov (alder, språk el.l). Dette har ført til en liten nedgang i antall forespørsler. Vi mener det er best at ansatte i de enkelte sykehjemmene foretar prioriteringen av behovene hos seg og sammen med besøksvennene finner ut hva som er passende oppgaver. Mange av de som ønsker seg en besøksvenn henvender seg direkte til oss, men i de aller fleste tilfellene trenger de en hjelpende hånd og at noen andre ringer på deres vegne. Se diagram for hvem som foretok henvendelsene i 2014: Vi er ikkje i slekt, vi er ikkje venninner, du er ikkje ei gammal dame eg har ansvar for å vaske og tørke. Eg veit ikkje kva merkelapp eg skal setje på oss. Du gjer meg langsamare, eldre, betre. På eit tidspunkt begynte eg å stille andre slags spørsmål, spør kva du drøymde om då du var yngre, om du nokon gong har elska nokon. Eg slutta å fortelje deg berre ting eg trudde du kunne forstå. Den første gongen eg fortalte sanninga og sa at dagen min var dårleg, at eg hadde det vondt, vart du så glad. Vi var saman om det, vi sat på rommet ditt og hadde det vondt saman, det var den beste trøysta du kunne tenkje deg. Vi hadde blitt eit slags lag. Når du ber for meg med den sprokne, tynne stemma di, blir eg sterkare. Vi trur ikkje på det same, men livet mitt blir betre av at du vil meg så vel. Eg begynte å besøke deg fordi det var ein god ting å gjere, fordi eg sakna bestemor mi. No tek eg turen med 37-bussen fordi vi treng kvarandre. Marianne Clementine Håheim Frivillig besøksvenn 6 7

5 JUBILEUM FRIVILLIGHET I SYKEHJEM Besøkstjenesten i Oslo Røde Kors ble stiftet 12. januar 1949 og vi feiret 65-års jubileum i Besøkstjenesten har utviklet seg mye med årene, som svar på samtidens behov. Det startet som et tilbud til sykehuspasienter, fortsatte med tilstelninger og besøk på sykehjem og etter hvert besøk i private hjem. Vi har fortsatt ivrige besøksvenner på Radiumhospitalet, der det hele startet. For å feire oss selv ble besøksvenner og besøksverter invitert til teaterforestillingen «Hypokonderen» på Oslo Nye teater. I forkant av forestillingen hadde vi en mottakelse med taler, forfriskninger og presentasjon av stykket ved to av skuespillerne. 200 besøksvenner og besøksverter deltok. I august lanserte Sykehjemsetaten og besøkstjenesten rekrutteringskampanjen «Frivillige til sykehjem». Målet med kampanjen var å inspirere til frivillig innsats i sykehjem. Overskriften «Liv i årene er vel så viktig som år i livet» sammen med bildene formidlet et positivt budskap om glede i hverdagen. Konseptet ble laget av rekrutteringsbyrået Magneta. Kampanjen var synlig ved plakater på leskur/ busstopp, digitale boards på åtte T-banestasjoner (bl.a. Majorstuen, Jernbanetorget, Nationaltheatret) og digitale annonser på Aftenposten og Facebook, samt på Røde Kors og Sykehjemsetatens egne sider. VI VALGTE BESØKSTJENESTEN FOR Å KUNNE BIDRA MED VÅR ERFARING I Å SAMTALE MED FOLK. SELGERERFARINGEN TIL OLE OG OMSORGSERFARINGEN TIL BJØRG ER TIL NYTTE! VI FØLER AT VÅRT BIDRAG ER GIVENDE FOR OSS OG FOR DEM VI BESØKER, forteller besøksvennene og det aktive ekteparet Ole og Bjørg. 8 Et av resultatene fra dialogmøtet var ideen om en sykehjemsturné i På turneen vil besøksvenner reise rundt og sammen med frivilligkoordinator i hvert enkelt sykehjem for å motivere og lære ansatte om frivillighet. Sammen med Sykehjemsetaten inviterte vi Oslosykehjemmene til dialogmøte i september. Målsettingen var å øke sykehjemmenes kjennskap til og kunnskap om frivillighet, å knytte tettere relasjoner mellom besøkstjenesten og sykehjemmene og å berede grunnen for nye besøksvenner etter rekrutteringskampanjen. 31 sykehjem var representert og det var jevn fordeling av kommunale og private sykehjem. Deltakerne var frivillighetskoordinatorer, aktivitører, kulturledere, avdelingssykepleiere, daglige ledere og institusjonssjefer, ansatte i SYE, samt frivillige og ansatte i Røde Kors. 9

6 HJERTEBANK PROSJEKT: «HELSEBRINGENDE FRIVILLIGHET» DNB og Røde Kors inngikk et samarbeid om å øke kunnskap om digitale muligheter blant den eldre befolkingen. I Oslo inviterte DNB og besøkstjenesten til tre «Hjertebank-lunsjer» i førjulstiden. Vi sendte ut invitasjoner til besøksvenner over 60 år og seniorsentrene i de vestre bydelene. I forbindelse med digitaliseringen av Norge har DNB et mandat i å drive opplæring. Målet for lunsjene var opplæring i digitale medier og nettverksbygging. Det var til sammen 40 deltakere på lunsjene og tilbakemeldingene på opplegget var meget gode. En til to besøksvenner dannet vertskapet med en fra DNB på hver lunsj. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Røde Kors besøkstjeneste, Helseetaten og NAV Grorud. Prosjektets målsetting er å inspirere deltakere i ulike NAV-programmer til å bli frivillige besøksvenner etter tilpasset opplæring. Målsettingen er begrunnet i at besøkstjenesten kan være både helsefremmende og et skritt på vei inn i eller tilbake til arbeidslivet. Vi mottar midler fra NAV s ordning «Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner.» JULAFTEN Vi inviterte for første gang til felles tradisjonell julefeiring og lokaler, samt mediekontakt. Vi hadde ytterligere på julaften. Arrangementet fant sted på ærverdige sju personer som var frivillige lillejuleaften og på selve Schafteløkken, et selskapslokale i Bydel Frogner. Vi arrangementet julaften. erfarer at mange Osloborgere ikke har noen å feire jul sammen med og arrangementet var et ledd i å møte DETTE ER DEN BESTE JULAFTEN JEG ensomheten mange kjenner på. HAR HATT! Vi ønsket å skape en «storfamilieatmosfære» og la opp til et program som passet for for liten og stor. Det var 75 personer til stede inkludert de frivillige. Yngste deltaker var 1,5 år og den eldste var 96 år. Hovedvekten var mennesker i alderen år. Julefeiringen ble vellykket og vi fikk utelukkende gode tilbakemeldinger. Vi ønsker å videreføre arrangementet neste år. Deltaker på julefeiringen. Vi avholdt et erfaringsseminar i september. Her deltok arbeidsgruppen i prosjektet, samarbeidspartnere fra NAV Grorud samt representanter for de nye besøksvennene og veilederne. Vi evaluerte alle elementene som inngår i prosessen for å bli besøksvenn, fra den første informasjonen helt frem til de klarer seg på egen hånd og kan overføres fra tett kontakt med frivillig veileder til en frivillig gruppeleder. De frivillige veilederne er med på første besøket og veileder de nye besøksvennene fortløpende mens de frivillige gruppelederne ringer rundt to ganger i året. Tilbakemeldingene på seminaret viste at vi er på rett vei og vi fortsetter derfor i hovedsak på samme måte i I november inviterte vi utvalgte bydeler til en ny dialogkonferanse (se bilde) for å utvide nedslagsfeltet. Velferdsetaten og NAV Oslo deltok også. Det var stor interesse for å bli aktivt med i prosjektet. Grunnen til det var at deltakerne fikk innblikk i den helsebringende effekten det å bli besøksvenn hadde for besøksvennene som deltok. Suksessfaktorer: God og inspirerende informasjon direkte til NAVdeltakerne Ildsjeler blant de ansatte i NAV Hjelp med påmelding på Røde Kors kurs Veilederne følger tett opp de nye besøksvennene Resultater etter prosjektets første år : 8 personer har gjennomført opplæring og blitt aktive som besøksvenner. De har fått tildelt en besøksvert på sykehjem eller i privat hjem. 5 personer er påmeldt opplæring i januar 2015 og vil være klare som besøksvenner i løpet av februar. Prosjektet har 5 faglig godt kvalifiserte veiledere. Det er rekruttert ytterligere to nye veiledere, som vil starte opp i DET VAR EN ÆRE Å FÅ TILBUDET OM Å BLI BESØKSVENN OG HJELPE ANDRE Edith Julia, besøksvenn via NAV-prosjektet Planleggingen og gjennomføringen ble ivaretatt av en komité på åtte frivillige besøksvenner og koordinator i besøkstjenesten. De frivillige hadde ansvar for sponsoravtaler, innkjøp, program og bespisning. Ansatte hadde ansvar for påmeldingene og avtaler om catering 10 11

7 Oslo Røde Kors er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors, og ble grunnlagt i Røde Kors er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon. Vårt oppdrag er å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Oslo Røde Kors besøkstjeneste Lybekkergata 2, 4. etg Oslo Du finner oss på Facebook 12

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER

AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER AKTIVITETER FOR SÅRBARE MIGRANTER 2014 Sårbare migranter RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov 04 Røde Kors som humanitær aktør Aktiviteter på asylmottak 07 Helsesenter for papirløse 09 Besøksordningen

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2013 Kvinnefeltet Innhold Aktivitetene i Kvinnefeltet 2 Forord 3 Høydepunkter 2013 4 Deltakelse 6 Helse 8 Oppvekst 10 Samarbeidspartnere 12 Året i tall 14 Aktivitetene i Kvinnefeltet Stella

Detaljer

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER

ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2004 FRIVILLIGHETSSENTRALEN I LILLEHAMMER Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2004 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning

Detaljer

NETTVERKSARBEID Årsrapport 2008

NETTVERKSARBEID Årsrapport 2008 NETTVERKSARBEID Årsrapport 2008 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 12 Forside Innholdsfortegnelse Innledning Om Røde Kors Om aktiviteten Beskrivelse av Oslo Røde Kors Nettverksarbeid

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Hvem vi er Hva vi gjør 04 Omsorgsaktiviteter 10 Eksempler på aktiviteter HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk

Detaljer

Årsrapport fra Mercy House 2011

Årsrapport fra Mercy House 2011 Årsrapport fra Mercy House 2011 Om våre fellesskapsarenaer: Mandagsmiddag Fellesskap og servering av god middag fra kl. 17-20 hver mandag. Åpent for alle. Pris kr. 35,- Mellom 20 og 30 personer har benyttet

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

Moss Frivilligsentral

Moss Frivilligsentral Årsmelding 2013 Moss Frivilligsentral Møteplasser Mangfold Muligheter Moss Frivilligsentral Skoggata 24 1530 Moss Tlf. 922 98 551 post@moss.frivilligsentral.no http://moss.frivilligsentral.no Lik Moss

Detaljer

NETTVERKSARBEID 2014

NETTVERKSARBEID 2014 NETTVERKSARBEID 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Frivillige 05 Aktiviteter Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere

Detaljer

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner

Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Organisering og ledelse av uorganiserte frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner Rapport fra RO januar 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 www.ro.no Forord RO

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

"Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet"

Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet "Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet" En evaluering av frivilligsentralene i Stavanger kommune Gjennomført i september 2013 av Sentio Research Norge 1 Innhold Innledning... 3 Metode...

Detaljer

ferie for alle Her finner du logoer og profilprogram Kors-logoen riktig. Derfor har vi

ferie for alle Her finner du logoer og profilprogram Kors-logoen riktig. Derfor har vi egen logopakke. dine logoer og en komplett profilhåndbok til din PC: ferie for alle 2012 Veiviser til riktig logobruk Det røde korset er blant verdens mest kjente og respekterte symboler. Menneskeliv avhenger

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Rapport Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007

Rapport Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Rapport Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 De fleste hjemmeboende eldre er brukere av eldresentre. Denne rapporten setter søkelyset på ikke-brukerne.

Detaljer

FLERKULTURELL ELDREOMSORG

FLERKULTURELL ELDREOMSORG FLERKULTURELL ELDREOMSORG Kartleggingsprosjekt av eldre innvandreres ønsker og behov for en god alderdom i Norge Kirkens Bymisjon Oslo og Norsk Folkehjelp August 2005 Forord I årene som kommer vil antallet

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010

Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Lyngseidet, januar 2011. Gunn Anita Vang, daglig leder 1 Aktiviteter i kronologisk rekkefølge... 4 1.

Detaljer

Home-Start Familiekontakten Asker

Home-Start Familiekontakten Asker Home-Start Familiekontakten Asker ÅRSRAPPORT 2013 0 Home-Start Familiekontakten Asker I handlingsplanen for 2013 hadde vi mål om å ha 24 familiekontakter knyttet til avdelingen vår. Dette klarte vi å innfri,

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet Program for foreldreveiledning

Barne- og likestillingsdepartementet Program for foreldreveiledning 1 Barne- og likestillingsdepartementet Program for foreldreveiledning Rapport fra Foreldreveiledningsprosjektet for etniske minoriteter basert på ICDP metoden 2004-2005. 2 Innhold: 1. Innledning.3 2. Oppsummering

Detaljer