Mobiltelefon og internett i tyskundervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobiltelefon og internett i tyskundervisningen"

Transkript

1 Mobiltelefon og internett i tyskundervisningen Sluttrapport til Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Halden, august 2007 v/ Anita Listou, ARM Lingua

2 INNHOLD Innledning s. 3 Metode s. 3 Resultater s. 5 Konklusjon og diskusjon s. 11 Litteratur s. 14 Vedlegg 1: Testsetninger s. 15 Vedlegg 2: Prosjektskoler + antall deltakere s. 17 Vedlegg 3: Spørreskjema motivasjon ved 3. testomgang s. 18 Vedlegg 4: Oversikt resultater s. 21 2

3 INNLEDNING I denne rapporten legges resultatene fra prosjekt Mobiltelefon og internett i tyskundervisningen et forsøk med utvikling av elevers delferdigheter innenfor 2. fremmedspråk frem. Prosjektet ble startet høsten 2006 for å undersøke effekter av bruk av IKT i språkopplæring. Prosjektet har blitt omtalt i Forskning viser 9 (Universitetet i Oslo 2007). Prosjektet er knyttet til tiltak i Språk åpner dører. Strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen (revidert utgave januar 2007) (Kunnskapsdepartementet 2007:42) som sier at det skal igangsettes forsøk med grupper av elever hvor opplæringen legger større vekt på muntlige delferdigheter og relevante vurderingsformer i grunnskolen. Målet med prosjektet har vært å kartlegge i hvilken grad bruk av henholdsvis mobiltelefon- og internettbaserte hjelpemidler i undervisningen påvirker elevenes motivasjon for å lære språk, samt progresjonen i selve språkopplæringen. Dette ble gjort i skoleklasser som brukte henholdsvis mobiltelefonbaserte (testgruppe mobil) og internettbaserte plattformer (testgruppe internett) som tillegg til ordinær tyskundervisning. Kunnskapsnivå og motivasjon ble også kartlagt i kontrollklasser, for å kunne avdekke i hvilken grad bruk av tyskkurs på mobilen eller internett i testgruppene førte til bedre progresjon enn ordinær klasseromsundervisning uten tilleggskomponenter. Prosjektet ble gjennomført i regi av ARM Lingua gjennom skoleåret 2006/2007 i tett samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. METODE For å kartlegge eventuelle forskjeller med hensyn til elevenes tyskkunnskaper i prosjektets to brukergrupper (internett og mobil) og kontrollgruppen, utviklet prosjektlederen i samarbeid med faglig veileder på Fremmedspråksenteret en språktest som besto av tre deler: rettskrivning, forståelse og uttale. Samlet anses disse tre delene å danne et tilstrekkelig grunnlag for objektiv dokumentasjon av elevenes språkferdigheter i tysk som fremmedspråk. 3

4 Testen ble gjennomført ved tre ulike tidspunkt i løpet av skoleåret, slik at prosjektets grunnleggende antagelse om økt progresjon i brukergruppene i forhold til kontrollgruppen kunne bli undersøkt og tallfestet. Testene fant sted ved prosjektstart (september/oktober 2006), i midten av året (januar/februar 2007) og ved skoleslutt (mai/juni 2007). Her må anmerkes at en viss spredning av testdatoene måtte aksepteres på grunn av ulike planleggingsforutsetninger ved deltakerskolene. I alle tre testomganger var testgrunnlaget 15 korte og forholdsvis enkelt strukturerte tyske setninger (se vedlegg 1). Fire setninger ble gjentatt i alle testomganger, resten varierte mellom de forskjellige testene. Hensikten med å gjenta en del av testsetningene var å få nøyaktig innsikt i den normale progresjonen med hensyn til elevenes tyskkunnskaper. Hver test besto altså av tre oppgaver. Testene ble gjennomført med hjelp av en Internettside med lyd og tekst (se bilde nedenfor), som elevene hadde tilgang til gjennom et unikt passord. Deltakerne fikk instruksjon om å høre godt på setningene og skrive dem ned på tysk. Denne oppgaven gjorde det mulig å uttale seg om elevenes kunnskaper med hensyn til rettskrivning. Elevene fikk selv velge å lytte til kvinnelig eller mannlig stemme, og det var mulig å høre på de enkelte setningene opp til fire ganger. Etter å ha skrevet ned setningen skulle den oversettes til norsk. Hensikten med denne oppgaven var å se om elevene hadde forstått innholdet i de tyske setningene. I den tredje og siste oppgaven skulle elevene, ved hjelp av mikrofon, spille inn sin egen uttale av setningene. Formålet med den siste oppgaven var å bedømme deltakernes uttale i tysk. Bilde 1. Testprogram på elevenes pc er. 4

5 Totalt var i overkant av 160 elever fra 8 skoler i 6 forskjellige fylker (Akershus, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Rogaland og Telemark; se vedlegg 2) med i undersøkelsen. Både ungdomsskoler og videregående skoler var med i utprøvingen, men størsteparten av elevene (ca. 2/3) gikk i ungdomsskolen. I hver testgruppe var det én videregående skole og to eller tre ungdomsskoler. Antallet elever varierte litt mellom de tre testdelene og testomgangene, men lå hele tiden over 20 deltakere per testomgang, testdel og deltakergruppe (se også vedlegg 2). I utgangspunktet var alle elevene nybegynnere i tyskfaget. I ungdomsskolen var det elever på 8. trinnet som var med i undersøkelsen. I videregående skole var det elever i 1. klasse med fremmedspråk nivå 1. Noen av elevene i de videregående skolene oppgir at de allerede hadde hatt litt tysk i ungdomsskolen. Det er også et par elever som nevner at de har bodd i Tyskland eller kan tysk fra før. I tillegg til kunnskapstestene ble elevenes motivasjon for tyskfaget undersøkt. Utgangspunkt for denne undersøkelsen var en antagelse om positiv sammenheng mellom bruk av mobil- og internettkurs i tysktimene og motivasjon for å lære tysk, og videre en sammenheng mellom motivasjon og resultat i kunnskapstesten. Motivasjonen ble undersøkt med hjelp av et spørreskjema, som elevene ble bedt om å fylle ut ved første og tredje testomgang. Spørreskjemaet fra tredje testomgang er vedlagt rapporten (se vedlegg 3). RESULTATER I dette avsnittet vil resultatene fra kunnskapstester og motivasjonsundersøkelsen bli presentert. Resultatene fra kunnskapstesten vil bli framstilt separat for de tre testdelene og etter hvert bli sammenfattet ut fra undersøkelsens antagelse om at bruk av tilleggsmoduler på internett eller mobiltelefon i tyskundervisningen har positiv effekt på elevenes progresjon i tysk. Her presenteres de viktigste tallene. En fullstendig oversikt over resultatene finnes i vedlegg 4. Kunnskap Kunnskapstestene fant sted i tysktimene og elevenes svar ble vurdert av de deltakende skoleklassenes egne tysklærere. Vurderingen fulgte en fempunktsskala, der elevene fikk 0 poeng for ikke besvarte eller fullstendig feilaktig nedskrevne, oversatte eller uttalte setninger. 5

6 Var svaret helt riktig, fikk deltakeren 4 poeng. Lærerne ble instruert av prosjektleder om kriteriene i forbindelse med vurderingsskalaen. 1 Poenggjennomsnittet ved rettskrivningsoppgaven (R) ligger på et forholdsvis lavt nivå for alle gruppene (se diagram 1). Resultatet i brukergruppene stiger jevnt i løpet av året. Internettgruppen ligger på ca. 1,8 poeng høsten 2006, stiger noe i januarmålingen og avslutter året med ca. 2,2 poeng. Mobilgruppen viser tilsvarende tall, men på et lavere nivå. Resultatene i kontrollgruppen følger et avvikende mønster. Her ser vi at tyskkunnskapene ligger på omtrent samme nivå på høsten 2006 og ved skoleslutt 2007, men er lavere i testen i januar. Dette kan forklares med at de utvalgte setningene i første testomgang var forholdsvis enkle, hvis man sammenlikner med de to andre målingene. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 I. Kontroll II. Nett III. Mobil Diagram 1. Resultater for kunnskapstesten, testdel rettskrivning (R). 2 Resultatene fra de andre to testdelene viser stort sett samme bilde som tallmaterialet fra rettskrivningsoppgaven. Tallene fra oversettelses-/ forståelsesoppgaven (F) ligger på samme nivå som i rettskrivningstesten, igjen stort sett mellom 1,5 og 2,0 (se diagram 2). Også her 1 Lærerne brukte i utgangspunktet en sekspunktsskala (der ett poeng ble tildelt for feil besvarte testitems), som senere av metodiske grunner ble redusert til en fempunktsskala (uten poeng for feil svar). 2 For lettere å kunne se forskjell mellom enkeltresultatene har man valgt å bruke en karakterskala opp til 3 (ingen elever fikk høyere karakter enn 3). 6

7 viser tallene en progresjon med hensyn til elevenes tyskferdigheter i internett- og mobilgruppen, mens kontrollgruppen går ned fra høst til vinter og opp igjen til sommeren. Dette kan igjen forklares med setningsutvalget i første testomgang. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 I. Kontroll II. Nett III. Mobil Diagram 2 Resultater for kunnskapstesten, testdel forståelse (F). Resultatene fra rettskrivnings- og forståelsesprøven gjentas i store trekk i uttaleoppgaven (U), men her ligger tallene på et markert høyere nivå (ca. 0,5 poeng over de to andre testdelene; se diagram 3). Dette kan forklares på to forskjellige måter: 1) Lærerne kan ha vært tilbøyelig til å vurdere elevenes uttale på en mer positiv måte enn ved vurderingen av de andre testdelene. 2) det kan ha vært en viss grad av selv-seleksjon blant respondentene, da det var flere elever som valgte å avstå fra deltakelse i denne testdelen. Det kan ha handlet om elever som ikke følte seg trygge nok i tysk til å lese inn og som muligens ikke ville fått like gode resultater som de andre deltakerne. 7

8 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 I. Kontroll II. Nett III. Mobil Diagram 3. Resultater for kunnskapstesten, testdel uttale (U). Når man beregner gjennomsnittstall over alle oppgaver for de enkelte testgruppene bekreftes bildet fra de enkelte testdelene. Også her ser vi at resultatet i brukergruppene følger en entydig stigende tendens, mens kontrollgruppen først går ned for så å gå opp igjen (se diagram 4). Det er tidligere antydet at en årsak til dette kan være at setningsutvalget i Test 1 var enklere enn i de to påfølgende testene. Hvis man på bakgrunn av dette korrigerer resultatene i brukergruppene for den negative effekten mellom 1. og 2. testomgang identifisert i kontrollgruppen, settes også stigningen i brukergruppene i et annet lys. Sammenlignet med kontrollgruppen er dermed progresjonen i brukergruppene vesentlig bedre gjennom skoleåret. 8

9 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 I. Kontroll II. Nett III. Mobil Diagram 4. Samlete resultater for kunnskapstesten. Det er relevant å se nærmere på progresjonen mellom første testomgang (høst 2006) og siste testomgang ved skoleslutt Vi tar utgangspunkt i de fire setningene som har vært med i alle de tre testomgangene. Her forventet vi at samtlige elever skulle vise progresjon, samt at elevene i brukergruppene ville vise bedre progresjon enn elevene i kontrollgruppen (normalprogresjon). Resultatene i alle deltakergrupper går opp i løpet av året. Den normale progresjonen i kontrollgruppen er på ca. 0,3 poeng (fra 1,7 til 2,0 poeng) i løpet av skoleåret, mens brukergruppene viser bedre progresjon enn kontrollgruppen (se diagram 5). Resultatet i internettgruppen øker med om lag 0,7 poeng (fra 1,7 til 2,4 poeng) og stigningen i mobilgruppen ligger på ca. 1,1 poeng (fra 1,2 til 2,3 poeng). Sluttresultatet i brukergruppene ligger altså på et høyere nivå ved skoleslutt, selv om begge gruppene begynte på et lavere nivå enn kontrollgruppen. Dette bekrefter inntrykket fra de samlete resultatene for alle setninger, og er et resultat i tråd med prosjektets grunnleggende hypotese om at bruk av tilleggsmoduler på internett eller mobiltelefon i tyskundervisningen har positiv effekt på elevenes progresjon i tysk. 9

10 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 Test 1 Test 2 Test 3 I. Kontroll II. Nett III. Mobil Diagram 5. Resultater for kunnskapstesten, stabilt setningsutvalg. Motivasjon En del av problemstillingen i prosjektet var å kartlegge i hvilken grad bruk av mobiltelefon og internett påvirker elevenes motivasjon for å lære tysk, samt om det er sammenheng mellom motivasjon og resultatene. Motivasjonen ble målt ved 1. og ved 3. testomgang. Det kan ikke sies å være vesentlige forskjeller i den generelle innstillingen til skolen mellom de tre gruppene, verken ved skolestart eller skoleslutt. Heller ikke når det gjelder motivasjon for skolearbeid generelt kan det sies å være påfallende forskjeller mellom gruppene ved skolestart. Det kan imidlertid antydes at mobilgruppen i løpet av skoleåret opplever faget som noe vanskeligere enn antatt ved skolestart. Når det gjelder motivasjon for tysk kan det virke som om alle elevene hadde relativt høye forventninger til tysk ved skolestart, mellom 84% og 91% prosent hevdet at de synes tysk er morsomt, eller at de liker tysk. Dette sank noe gjennom skoleåret (se tabell 1). 10

11 Gruppe v/ Test 1 v/ Test 3 I. Kontroll 84% 60% II. Nett 84% 63% III. Mobil 91% 71% Tabell 1. Andelen elever med høye forventninger til tysk. Samtidig viser det seg at antall elever som synes tysk er kjedelig øker til 33% for kontrollgruppen, 32% for mobilgruppen og 25% for internettgruppen i løpet av året. Tilsvarende utvikling ses i elevenes forventninger til det å lære tysk, fra 36% til 51% hevder de gleder seg ganske mye eller veldig mye til å lære tysk i den første testen, mens dette synker gjennom skoleåret (se tabell 2). Gruppe v/ Test 1 v/ Test 3 I. Kontroll 36% 25% II. Nett 51% 37% III. Mobil 48% 18% Tabell 2. Andelen elever som gledet seg til tysktimen. Den relativt store endringen for mobilbrukerne kan forklares med at brukerne ved den første motivasjonstesten var blitt informert om at de skulle få utdelt og bruke avanserte mobiltelefoner i undervisningen. Dette kan ha skapt urealistisk høye forventninger til tyskundervisningen. Noe av den samme effekten kan antas å ha gjort seg gjeldende for webbrukerne. Samlet sett betyr tallene at det ikke er mulig, med dette datagrunnlaget, å konkludere med at motivasjonen er høyere for brukerne enn for kontrollklassene. KONKLUSJON OG DISKUSJON Ut i fra tallmaterialet ser vi klart at bruk av internett- og mobilbaserte hjelpemidler i språkundervisningen har hatt positiv effekt på læringen. Videre er det klart at den faglige progresjonen var større for mobilgruppen enn for internett- og kunnskapsgruppene. Selv om 11

12 det ikke kan konkluderes med at motivasjonen økte, har bruk av disse hjelpemidlene en tydelig, positiv effekt på elevenes faglige progresjon. At elevene visste at de skulle få internett og mobiltelefon som hjelpemiddel i tyskundervisningen kan ha påvirket deres motivasjon ved starten av skoleåret. På grunn av tekniske problemer i noen av deltakerklassene var det en del elever som ikke fikk lest inn sin egen stemme under kunnskapstestene. Dette var et problem man så allerede ved 1. testomgang og testene ble etter hvert omprogrammert fra Flash til Java for å unngå blant annet brannmursproblemer ved de deltakende skolenes datasystem. Dessverre var det ikke til å unngå at noen altså slet med det tekniske. Når det gjelder resultatene for oppgave 3 (uttale) er det vanskelig å si hva som er mest utslagsgivende for resultatet; tekniske problem eller elevers manglende motivasjon til å lese inn. Størsteparten av skolene ser ut til å være veldig fornøyd med metode, men noen skoler har også gitt uttrykk for kritiske synspunkter. Et par av lærerne oppgir at de synes at kunnskapstestene har vært strevsomme å få gjennomført. Det var bedt om at elevene skulle benytte hjelpemidlene 30 min. hver uke. Ved flere av brukerskolene oppgir lærerne at de ikke har brukt hjelpemidlene så mye i undervisningen. Årsakene til dette varierer, men flere nevner at mange tysktimer allerede var falt vekk og at det føltes nødvendig å prioritere ordinær undervisning. Flere nevner også at språkfagene ble lagt til vanskelige tidspunkter (for eksempel siste time fredag), og at mye undervisning falt bort på grunn av andre aktiviteter. Hjelpemidlene skulle være et supplement til ordinær undervisning og elevene ble oppfordret til å jobbe hjemme noe et fåtall gjorde. Språkkursene har inneholdt fraser som en del lærere og elever oppfattet som mindre relevante. Det kan synes som om lærerne i stor grad foretrekker å bruke internett som hjelpemiddel i undervisningen. Verktøyet er mer kontrollerbart i forhold til elevenes arbeid. Læreren kan lettere følge med på hva elevene gjør, og det oppleves av de fleste som mer håndterbart. De ovennevnte punktene er viktige å ta i betraktning ved bruk av mobil- og internettbaserte hjelpemidler i språkundervisning, både når det gjelder generelle forutsetninger for 12

13 språkundervisning ved skolene, måten hjelpemidlene brukes på og utvalg og sammensetning av fraser i kursene. Totalt sett kan det trekkes en positiv konklusjon fra prosjektet. Metoden ser ut til å være et godt hjelpemiddel for å oppnå bedre resultat i tyskfaget; bruk av hjelpemidlene og de forbedrede resultat står i direkte sammenheng. Prosjektet har ikke klart å vise en klar sammenheng mellom bruk av hjelpemidler og motivasjon, grunnet faktorer nevnt over. Når det gjelder motivasjon kan det imidlertid nevnes at man ved en av mobilbruker-skolene har sett en stor økning i interessen for tyskfaget. Tysklærerne ved denne skolen hevder at dette er en direkte effekt av mobiltelefonkursene. Antallet elever har økt fra 25 på 8. trinnet i skoleåret 2006/2007 til 40 for skoleåret 2007/2008. Skolen skal fortsette å bruke mobiltelefon som hjelpemiddel og vil i tillegg benytte seg av internett. 13

14 LITTERATUR Kunnskapsdepartementet (2007). Språk åpner dører. Strategi for styrking av fremmedspråk i grunnopplæringen (revidert utgave januar 2007) Oslo. Lenke : /neted/upload/attachment/site/group55/udir_sprakapnerdorer_07nett.pdf (lesedato august 2007). Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplanverket for kunnskapsløftet. Midlertidig utgave juni Oslo. Lenke: larerplaner/fastsatte_lareplaner_for_kunnskapsloeftet/kunnskapsloftet_midlertidig_utgave_2 006_tekstdel.pdf (lesedato august 2007). Universitetet i Oslo (2007). Pedagogisk praksis med håndholdt teknologi. I: Forskning viser, 9, s. 1. Lenke: 14

15 VEDLEGG 1: TESTSETNINGER Oversikt over testsetningene for 1., 2. og 3. testomgang. Gjennomgående setninger er markert med kursiv skrift i oversikten. 1. Testomgang Nr. Testsetning 1 Leider kein Zimmer frei. 2 Die Reise vergesse ich nie. 3 Uhlandsstrasse Nummer Es ist überhaupt nicht teuer. 5 Es steht in der Zeitung. 6 Was hast du gemacht? 7 Das Telefon klingelt. 8 Michaela wohnt in München. 9 Ich bereue nichts. 10 Legenden leben länger. 11 Du bist frisch und gesund. 12 Ich heisse Dieter und meine Schwester heisst Heidi. 13 Wo wohnst du? 14 Die Sonne scheint. 15 Ich und du. 2. Testomgang Nr. Testsetning 1 Leider kein Zimmer frei 2 Wissen Sie wo Lübeck liegt? 3 Meine Mutter arbeitet in einer Bank. 4 Es ist überhaupt nicht teuer. 5 Ich hätte meine Haare schneiden lassen sollen. 6 Die Jugendherberge liegt neben der Kirche. 7 Das Telefon klingelt. 8 An die Ostseeküste kommen jeden Sommer mehr Badegäste. 9 Meine Famile war in Berlin während der Weltmeisterschaft. 10 Legenden leben länger. 11 Amerikanische Poplieder sind auch in Deutschland populär. 12 Wenn Gletscher schmelzen, kann das Meer steigen. 13 Meine zwei Brüder sind 8 und 12 Jahre alt. 14 Die Sonne scheint. 15 Im Winterurlaub werden wir nach Österreich fahren. 15

16 3. Testomgang Nr. Testsetning 1 Die nächste Mahlzeit ist in zwei Stunden. 2 Eine Portion Bratwurst mit Pommes, bitte. 3 Wo wohnst du? 4 Wie viele Autostunden ist es von Berlin nach München? 5 Legenden leben länger. 6 In Wien gibt es ein Studentenheim. 7 Es ist überhaupt nicht teuer. 8 Guten Tag, mein Name ist Gerd Müller. 9 Fussball ist in Deutschland allgemein ganz wichtig. 10 Im Neandertal wurde ein Urmensch gefunden. 11 Das Telefon klingelt. 12 Das Jahr 2006 war das wärmste seit langem. 13 Wer produziert mehr Autos, Mercedes oder BMW? 14 Leider kein Zimmer frei. 15 In meiner Klasse sind wir 14 Jungen und 15 Mädchen. 16

17 VEDLEGG 2: PROSJEKTSKOLER + ANTALL DELTAKERE 1. Prosjektskoler. Skole Skoletype Gruppe Alta Videregående skole Kontroll, Internett Bjertnes (Nittedal) Ungdomsskole Kontroll Gimsøy (Skien) Ungdomsskole Internett Giske (Sandnes) Ungdomsskole Kontroll Håstein (Bergen) Ungdomsskole Mobil Kjenn (Lørenskog) Ungdomsskole Mobil Løten Ungdomsskole Kontroll Vestby Videregående skole Mobil 2. Antallet deltakere per testgruppe og testomgang, spesifisert etter testdel: rettskrivning (R), forståelse (F) og uttale (U). Gruppe Test Deltakere Alt R F U I. Kontroll Test Test Test II. Nett Test Test Test III. Mobil Test Test Test Antallet deltakere i motivasjonsundersøkelsen. Gruppe Deltakere v/ Test 1 v/ Test 3 I. Kontroll II. Nett III. Mobil

18 VEDLEGG 3: SPØRRESKJEMA MOTIVASJON 3. TESTOMGANG SPØRRESKJEMA Pilotprosjekt i tysk Spørsmålene du besvarer her er absolutt anonyme og spørreskjema og svar vil bli brukt kun i dette prosjektet. Brukernavn Passord 1: Har du gledet deg til å jobbe med tysk dette året?? 1. Ikke i det hele tatt 2. Litt 3. Verken eller 4. Ganske mye 5. Veldig mye 2: Hvor mye tid pleier du å bruke på tyskleksen? 1. Mindre enn 15 minutter per uke minutter per uke minutter per uke minutter per uke 5. Mer enn 60 minutter per uke 3: Synes du tysk er vanskelig? 1. Ja 2. Litt 3. Ikke i det hele tatt 4. Nei 18

19 4: Synes du tysk er vanskeligere enn engelsk? 1. Mye vanskeligere 2. Litt vanskeligere 3. Like vanskelig 4. Nei 5: Hva har du lært mest av dette året? (gi gjerne flere svar) 1. Ingenting 2. Å snakke 3. Å lese 4. Å skrive 5. Å forstå når noen snakker tysk 6: Hvordan liker du tysk? 1. Jeg synes tysk er morsomt 2. Jeg hater tysk 3. Jeg synes tysk er kjedelig 4. Jeg liker tysk 5. Jeg ville gjerne hatt færre tysktimer 7: Hvilke påstander stemmer for din innsats i tysk? 1. Hvis jeg får en vanskelig tyskoppgave gir jeg fort opp 2. Jeg gjør minst mulig i tysken 3. Jeg slurver mye med tysken 4. Jeg gjør alltid mitt beste i tysken 5. Jeg jobber grundig med tysken 8: Har du vært i Tyskland eller andre tyskspråklige land i løpet av året? 1. Ja 2. Nei 9: Hører du tysk utenom tysktimene? 1. Nei, aldri 2. Sjelden 3. Ofte 4. Hver dag 19

20 10: I hvilken grad stemmer følgende påstander? Litt Litt Vet Usant usant sant Sant ikke Jeg lærer lett på skolen Skolefagene er ikke min sterke side Jeg gjør det godt på prøver i nesten alle fag Skolearbeidet er ofte vanskelig for meg Jeg trenger mye hjelp med skolearbeidet Jeg lærer lett i alle skolefag 11: Hva synes du om skolen? Litt Litt Vet Usant usant sant Sant ikke Jeg skulle ønske jeg slapp å gå på skolen Jeg liker de fleste skolefagene Jeg er interessert i alle skolefagene Jeg hater skolen Skolen er kjedelig Jeg liker å gå på skolen Jeg gleder meg til å gå på skolen Jeg gruer meg til å gå på skolen 12: Hva synes du om å bruke mobiltelefon/internett i tyskundervisningen? Veldig bra Bra Verken bra eller dårlig Jeg liker det ikke Annet (gi gjerne kommentarer vedrørende prosjektet): 20

21 VEDLEGG 4: OVERSIKT RESULTATER 1. Sammenlagte resultater for alle grupper, alle testdeler og alle testomganger. Gruppe Test Resultat Alt R F U I. Kontroll Test 1 2,1 2,1 1,8 2,5 Test 2 1,6 1,5 1,6 1,7 Test 3 2,1 2,0 2,0 2,1 II. Nett Test 1 1,9 1,8 1,6 2,2 Test 2 2,0 1,8 1,6 2,5 Test 3 2,3 2,2 2,1 2,7 III. Mobil Test 1 1,6 1,4 1,5 2,0 Test 2 1,7 1,5 1,7 2,1 Test 3 2,2 2,0 2,1 2,4 21

22 2. Resultater med hensyn til de enkelte testsetninger, spesifisert etter testdel: rettskrivning (R), forståelse (F) og uttale (U). Rettskrivning (R) Item Gruppe Test I. Kontroll Test Test Test II. Nett Test Test Test III. Mobil Test Test Test Forståelse (F) Item Gruppe Test I. Kontroll Test Test Test II. Nett Test Test Test III. Mobil Test Test Test Uttale (U) Item Gruppe Test I. Kontroll Test Test Test II. Nett Test Test Test III. Mobil Test Test Test

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag!

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag! LEKTION 1 Wer bist du? 1 Hallo! Guten Tag! a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Morgen! Tschüss! Wir sehen uns. Auf Wiedersehen! Bis später.

Detaljer

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 1/2016 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtall

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Fellesfag, spansk, tysk og fransk i prosent

Fellesfag, spansk, tysk og fransk i prosent Elevenes valg av fremmedpråk på videregående 216-217 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen - Notat 3/217 Årets tall for språkvalg på videregående har for kort tid siden blitt publisert av Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

LEKTION 5. Das Jahr. 1 Meine Lieblingsfarbe. a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen.

LEKTION 5. Das Jahr. 1 Meine Lieblingsfarbe. a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen. LEKTION 5 Das Jahr 1 Meine Lieblingsfarbe a Les dialogen og skriv deretter din egen dialog. Les den gjerne høyt sammen med en annen. Johannes: Hast du eine Lieblingsfarbe? Jakob: Ja, ich mag blau. Johannes:

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Utvalg Nasjon HUS

Utvalg Nasjon HUS Utvalg Nasjon HUS 2015 2016 Trivsel Trives du på skolen? 4,3 4,1 Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? 4,7 4,8 Motivasjon Er du interessert i å lære på skolen? 4,1 4 Hvor godt liker du

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

En profil av spansklærere i norsk skole (I): Hva mener elevene? Hvordan påvirker læreren elevenes motivasjon?

En profil av spansklærere i norsk skole (I): Hva mener elevene? Hvordan påvirker læreren elevenes motivasjon? En profil av spansklærere i norsk skole (I): Hva mener elevene? Hvordan påvirker læreren elevenes motivasjon? Debora Carrai Stipendiat Høgskolen i Østfold ILS/Universitetet i Oslo debora.carrai@hiof.no

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2011 (6.5.2011) 1 v/ Gerard Doetjes Innledning I dette notatet

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14 1 : stabile tall for engelsk, fransk, spansk og tysk rask vekst for kinesisk Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, notat 2/2014 I dette

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen ITU monitor 2005 Om ITU-Monitor En longitudinell undersøkelse Gjennomføres hvert annet år (første gang 2003) Mål: kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen Målgruppe: elever, foresatte, lærere, rektorer

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Begrep Forklaring Eksempel

Begrep Forklaring Eksempel Adjektiv Adverb Akkusativ Ord som beskriver et substantiv (navn på ting, dyr, personer). Ord som beskriver et verb (det noen gjør eller det som hender). Adverbet sier noe mer om handlingen. Som på norsk

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 214 Sammendrag I 214 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn:J Alder:49 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, og greier meg sjølv. Ja und ich bin selbständig Liker du reglar? Nei Kva

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

- Utdrag fra Lektion 1 i Los geht`s 9: Sag mal was! (s. 11) - Diverse sanger på YouTube (bl.a. Fliegerlied og Be cool speak deutsch ) - Talekor

- Utdrag fra Lektion 1 i Los geht`s 9: Sag mal was! (s. 11) - Diverse sanger på YouTube (bl.a. Fliegerlied og Be cool speak deutsch ) - Talekor Fag: TYSK Faglærere: GHA Trinn: 10 Skoleår: 2016-2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. Sommerferien SVEITS - delta i enkle, - samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Faglærer: GHA Trinn: 8 Skoleår: Lektion 1: Wer bist du? i Los geht`s 8. Talekor. CD til Los geht`s 8. Arbeidsbok til Los geht`s 8.

Faglærer: GHA Trinn: 8 Skoleår: Lektion 1: Wer bist du? i Los geht`s 8. Talekor. CD til Los geht`s 8. Arbeidsbok til Los geht`s 8. Fag: TYSK Faglærer: GHA Trinn: 8 Skoleår: 2017-2018 Periode Kompetansemål Grunnleggen de ferdigheter 1-2 Å hilse /presentere seg, tallene 0-100, tlf.nummer, alfabetet, e- mail og sanger - utnytte egne

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

9A Arbeidsplan for uke 22

9A Arbeidsplan for uke 22 Matematikk Norsk Uke 24 Uke 23 Uke 22 Nye Kirkevei 26 4645 Nodeland Tlf.9. trinn: 381 85 972 9A Arbeidsplan for uke 22 Navn: Informasjon: Vil du ha planen på nett eller e-post? Gå inn på skolens hjemmeside

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Film Oppgåve 1 Was ist Ihr Lieblingsfilm? Warum finden Sie diesen Film so gut? Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar om favorittfilmen din. Du skal skrive på tysk. Oppgåve 2 Les teksten

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers

Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Informasjonsbrosjyre til foresatte ved skoler som deltar i Two Teachers Alle foto: Elisabeth Tønnessen Kjære foresatte Barnet ditt skal begynne i første klasse på en skole som har takket ja til å være

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 4. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011

NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 Offentlig versjon Saksnr: 201005976-21 Saksbehandler: KJWE Delarkiv: SARK-223 NyGIV overgangsprosjektet Rapport fra pilotprosjekt våren 2011 1 INNLEDNING Om Ny GIV Gjennom partnerskapet Ny GIV har regjeringen

Detaljer

Faglærer: GHA Trinn: 10 Skoleår: Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter

Faglærer: GHA Trinn: 10 Skoleår: Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Fag: TYSK Faglærer: GHA Trinn: 10 Skoleår: 2017-2018 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Læringsressurser 1-2 REPETISJON 9. TRINN SVEITS - delta i enkle, spontane samtalesituasjoner - samtale

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Årsplan Tysk for ungdomstrinnet

Årsplan Tysk for ungdomstrinnet Hovedområdene i læreplanen Språklæring, Kommunikasjon og Språk, kultur og samfunn jobbes det med gjennomgående i alle kapitlene. Se eget dokument Læreplan i fremmedspråk nivå 1. 1 Das bin ich 6 uker august-september

Detaljer

Sigrunn Askland (UiA)

Sigrunn Askland (UiA) Grammatikkundervisningens rolle i spansk som fremmedspråk i norsk skole. -Resultater fra en undersøkelse. Sigrunn Askland (UiA) sigrunn.askland@uia.no 5. FELLES SPRÅKL ÆRERDAG 2017 LØRDAG 1. APRIL 2017

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Lærere må lære elever å lære

Lærere må lære elever å lære Artikkel i Utdanning nr. / Lærere må lære elever å lære Undersøkelser har vist at mange norske skoleelever har for dårlig lesekompetanse. Dette kan ha flere årsaker, men en av dem kan være at elevene ikke

Detaljer