Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell."

Transkript

1 Desember 2008 Test av talegarnityr og PTT-knapp i Sverige DSB ble invitert av Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge i Sverige til å delta på en test av talegarnityr til røykdykkerterminaler 10. og 11. desember. Räddningsverket gjennomførte testen etter DSBs mal, men med lokale tilpasninger. Dag en ble testene gjennomført i varme omgivelser, mens de dag to testet i kalde og støyfylte omgivelser. Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell. Besøket ga nyttige erfaringer som DSB vil ta hensyn til ved vår neste test av talegarnityr til ATEXterminaler. Under besøket ble det knyttet kontakter som det vil være naturlig å dele erfaringer med under den videre utvikling av nødnett. Spesielt Jörgen Persson og Martin Petersson fra Räddningstjänten i Östra Blekinge, som har som mål å komme i gang med TETRA i løpet av våren.

2 I Sverige er det ingen statlig koordinering og den enkelte kommune må selv stå for innføring av nytt samband i sin kommune. Svenskene ga sterkt utrykk for at de misunner oss den norske modellen hvor staten har tatt styringen for innføring av nødnett. Fra venstre: Jan-Erik Andersen fra DSB, Odd Ellingsen fra DSB, Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge og Nils Petter Bryde fra DSB. Aktiviteter ved Alarmsentral Brann Øst Nødnett-aktiviteten er for tiden meget stor hos Alarmsentral Brann Øst. Konfigurasjon av Vision, prøvemontering av terminaler i ulike typer av brannbiler, avklaringer og forberedelser til å sende superbrukere på kurs tar mye av tiden. Konfigurasjonen av Vison er høyest prioritert for tiden, og det ble gjennomført en workshop hos Fortek i England i uke 40 med stor hell. Vision er et omfattende program som vil gi alle 110-sentraler en økt mulighet for å utføre 110-tjenesten enda bedre en i dag, men konfigurasjonen er meget omfattende og her blir det viktig å ha tilstrekkelig ressurser frigjort når det kommer til den enkelte 110-sentral. I den siste tiden har det ikke vært noen særlig grad av aktiviteter på teknisk rom eller sentralen i november. Mye av fokuset nå er å få opp konfigurasjonen av Vision. Fortek, leverandøren av Vision løsingen, deltok i en tre dagers work-shop. Her var målet å få gjennomgått alle forhold som skal konfigureres, slik at de kan utføre jobben tilbake i England, før vi får dataene tilbake en gang på nyåret.

3 Pilotinstallasjon i brannbiler Ferno Norden har ansvaret for å montere radioterminaler i alle brannbiler i fase 0. Det er montert inn prøveinstallasjoner i fem kjøretøy fra Moss interkommunale brannvesen, som har vært villig til å avse biler til dette. Prøveinstallasjonen gir et godt bilde av de typer kjøretøy som radioterminaler skal installeres i og det foregår tester med større høyttaler og eventuelt to høytalere for god lydkvalitet. Erfaringer Ferno Norden får ved disse prøveinstallasjonene legger grunnlaget for installasjonene fremover. Prosjektet dekker grunninstallasjon og det skal lages en prisliste over muligheter for ekstra installasjoner (dette gjelder også ekstra høyttaler hvis det er ønskelig), som hvert brannvesen kan velge i. Ekstra installasjoner må betales av hvert enkelt brannvesen. Det er utviklet skjemaer som skal kvalitetssikre at sluttbruker får en godkjent installering. Testresultater og målinger fremkommer i dette dokumentet. Sluttkontroll og test skjer sammen med sluttbruker etter ferdig installasjon. Det skal lages en tidsplan for installasjoner i biler som omhandler programmering, utlevering av radioterminaler, installasjon hos brannvesen og test.

4 Ny kommunekoordinator i nødnett Etter nesten to år i DSB med tittelen kommunekoordinator i Nødnett, går Odd Ellingsen nå tilbake til sin stilling som avdelingssjef i Drammensregionens brannvesen IKS. Kommunekoordinatorene: Jan-Erik Andersen til venstre og Odd Ellingsen til høyre. Oppgaven som kommunekoordinator i nødnett er å være bindeleddet mellom brannvesen og prosjektet (DSB), i tillegg til å informere om nødnett til alle brannvesen i fase 0. Han har også hatt ansvaret for å ha oversikt over antall radioterminaler og anskaffelse av talegarnityr og PTT-knapp til røykdykking. Informasjonsplan er utarbeidet i samarbeid med Odd Skarbomyr, som også er medansvarlig på nyhetsbrevene som sendes ut hver måned. I tillegg jobbes det med å få Sivilforsvaret inn i nødnett før evalueringen. Jan-Erik Andersen, som er ansatt i Oslo Brann- og redningsetat, er leid ut til prosjektet for å overta oppgavene som kommunekoordinator. Han begynte i stillingen 1. november. På denne måten ble det en overlapp hvor Jan-Erik har blitt kjent med oppgavene som er utført og hvilke utfordringer som ventes i tiden frammover. Jan-Erik har overtatt oppgavene til Odd i prosjektet og vil være brannvesenets kontaktperson mot Nødnett i Alle henvendelser som før gikk til Odd skal heretter rettes til Jan- Erik. Han kan kontaktes på og på mobil Jeg vil benytte anledningen til å takke for samarbeidet med alle jeg har vært i kontakt med i fase 0. Det har vært to givende og krevende år. Mye har skjedd og vi går alle en spennende tid i møte hvor ny teknologi skal tas i bruk. Jeg er fortsatt overbevist om at dette blir en stor kvalitetsøkning av sambandet som øker sikkerheten både når det gjelder dekning og talekvalitet. Jeg ønsker alle lykke til i det videre arbeidet med Nødnett, sier Odd Ellingsen.

5 Testmåling av nødnettet Statens strålevern gjennomførte 20. november testmålinger ved basestasjonen på Rykkinn i Bærum av stråling fra basestasjoner i nødnettet. Det er ingen grunn til at folk skal være redde for strålingen fra nødnettmasten på Rykkinn, understreket Statens strålevern. Testmålingene viser at radiobølgene fra nødnettet ligger langt under de internasjonalt anerkjente grenseverdiene. Resultater av mer omfattende målinger Statens strålevern har gjort av stråling fra basestasjoner i nødnettet blir publisert senere. Basestasjonen til nødnettet på Rykkinn ble satt i drift med full styrke den dagen målingene ble foretatt. Måleapparatene som Strålevernet bruker har blitt testet opp mot Post- og Teletilsynets måleinstrumenter. Sammenligningsmålinger av andre nødnettsendere, viser at Strålevernets apparater måler riktig ved den type signaler og de nivåer man har i området rundt en TETRA-antenne. Nivåene på bakken under masten, i området rundt masten og ut til rundt 100 meters avstand, var over alt langt under grenseverdiene. Nivåene som ble registrert var mellom 0,0001 og 0,002 W/m2, sammenlignet med en grenseverdi på 2 W/m2. Smidig overgang fra gammelt til nytt Det nye nødnettet innebærer etablering av en rekke nye kontrollrom. For nødetatene er det viktig at kontrollrommene fungerer optimalt fra første dag. Derfor legges det stor vekt på å utvikle en effektiv prosess for overgangen fra gammelt til nytt utstyr. Denne prosessen kalles transisjonsprosessen. Utbyggingen av det nye nødnettet innebærer, i tillegg til utplassering av basestasjoner, også etablering og drift av nytt brukerutstyr, det vil si kontrollromsutstyr og radioterminaler. Kontrollromsutstyret (ICCS) skal installeres i etatenes eksisterende kontrollrom. I det første utbyggingstrinnet, som omfatter store deler av det sentrale Østlandet, skal det installeres nytt utstyr i 60 kontrollrom. Overgangen fra gammelt til nytt utstyr medfører endringer i rutiner og organisering av arbeidsprosesser. For at overgangen skal gå så smidig som mulig, er det viktig å planlegge, følge opp og evaluere transisjonsprosessen løpende. Målet er at systemet skal fungere best mulig fra første stund, hver gang et nytt kontrollrom eller en basestasjon skal settes i drift. Leverandøren Nokia Siemens Networks (NSN), Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og etatene har samarbeidet tett om å utvikle et generelt transisjonskonsept for alle brukergruppene. Det er mye som må være på plass før nytt brukerutstyr kan tas i bruk. Arbeidet med overgang fra gammelt til nytt innebærer møter mellom alle involverte parter, der koordinering av oppgaver knyttet til opplæring, leveranse av utstyr, installasjon, test og godkjenning av leveransen står sentralt. Hvert team følger opp arbeidet ved hjelp av sjekklister, rapporteringsverktøy, samt en liste med utsjekkskriterier. Det avholdes også ukentlige statusmøter mellom involverte parter og prosjektledelsen for de relevante kontrollrommene. Dette for å hindre at det oppstår uklarheter eller feilsituasjoner, med tanke på å sikre fremdriften. Utrullingen av kontrollrom vil innebære mange gjentatte prosesser. Kunnskaps- og erfaringsdeling er derfor viktig for at arbeidet skal gå så effektivt som mulig. Etter hver transisjonsprosess møter prosjektleder for neste transisjon teamet fra forrige transisjon for å dele erfaringer og forbedre prosessen. Så langt er det for eksempel levert kontrollromsutstyr til flere kontrollrom (operasjonssentraler) i politiet, og noen av dem er også i operativ drift. Erfaringene fra prosessen er positive så langt, og har lagt et godt grunnlag for videre utvikling av transisjonsarbeidet. Det er også satt i gang transisjonsprosesser for kontrollrom til brannetaten og helsetjenesten.

6 Faktaark om Nødnett DSB har til sammen laget fire faktaark om Nødnett. Disse finner du på Radioterminaler for brannvesenet Opplæring av brannvesen Nødnett - for 110-operatører Nødnett - for brannvesenet Disse personene er sentrale i nødnett prosjektet: Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål. Jan Helge Kaiser Prosjektleder Jobbtelefon: Mobil: E-post: Nils Petter Bryde Prosesseier teknikk, funksjonalitet og kontrollrom (sykemeldt) Jobbtelefon: Mobil: E-post: Kristian Bording Prosesseier teknikk, funksjonalitet og kontrollrom Jobbtelefon: Mobil: E-post: Svend Robert Berthelsen Prosesseier opplæring Jobbtelefon: Mobil: E-post: Jan-Olav Vagle Prosessleder test Mobil: E-post:

7 Jan-Erik Andersen Prosesseier kommunikasjon og koordinering Mobil: E-post: Odd Skarbomyr Prosessleder informasjon Jobbtelefon: Mobil: E-post: Ann Christin Olsen Haines Prosesseier dokumentasjon og plan Jobbtelefon: Mobil: E-post: Bente Larbøl Modin Prosessleder gevinstrealisering Jobbtelefon: Mobil: E-post: Du finner mer informasjon om Nødnett på og

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf. 33412610 «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om

Detaljer

Februar 2013 Valg av samband til røykdykking

Februar 2013 Valg av samband til røykdykking Februar 2013 Valg av samband til røykdykking Nødnett har fått kritikk fra flere hold for manglende dekning innendørs. For brannvesenets del har dette vært fremmet i forbindelse med røykdykking og det er

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner NYHETSBREV Nødnett Nr. 5 September 2015 FOTO: DSB Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner Tidsplaner og turnuser for brann- og redningsvesenene må holdes ved like, og jevnlig oppdateres i

Detaljer

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet Nødnett- magasinet En utgivelse fra DNK 2014/2015 Et Nødnett med lang levetid Som eier av Nødnett skal vi sikre at nødetatene i mange år fremover har et godt system som brukerne kan stole på. Side 18-21

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT Nyhetsbrev Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Geir Jahrsengene ble ansatt som ny prosjektleder i DSB 1. juni og gleder seg til mye spennende aktiviteter i branns innføringsprosjekt

Detaljer

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Oktober 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Det er aktive og spennende dager i Nødnettprosjektet for tiden. Det pågår aktiviteter i hele landet for at nettet skal rulles ut som planlagt innen

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8

3.1 Organisasjonen 7. 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 A1 1 3 3 9 Åp e n side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET 5 2 SAMMENDRAG 6 3 ORGANISERING AV ARBEIDET 7 3.1 Organisasjonen 7 3.2 Møter 7 4 METODE FOR INNHENTING AV DATA OG BEARBEIDING AV DATA 8 4.1 Hvilke

Detaljer

[Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning] Tromsø Kommune. - Delprosjekt 2 i forprosjekt velferdsteknologi 1.02.2013 1.03.

[Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning] Tromsø Kommune. - Delprosjekt 2 i forprosjekt velferdsteknologi 1.02.2013 1.03. Tromsø Kommune [Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning] - Delprosjekt 2 i forprosjekt velferdsteknologi 1.02.2013 1.03.2014 En delrapport i forprosjekt velferdsteknologi om utfordringer og

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Høring NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli- kommisjonen.

Høring NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli- kommisjonen. Oscarsgt. 20 0352 Oslo Tlf: 22 54 27 40 postmottak@jd.dep.no Org.nr.: 971 037 296 MVA Høring NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli- kommisjonen. IKT- Norge takker for anledningen til å avgi høring vedrørende

Detaljer

Strategi 2013-2016 1

Strategi 2013-2016 1 Strategi 2013-2016 1 2 Kjære kollega! DNK står foran viktige oppgaver i årene som kommer. Investeringen i Nødnett er en av de største satsinger på samfunnssikkerhetsområdet noen gang. Innføring av et felles,

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Høring NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli- kommisjonen.

Høring NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli- kommisjonen. Oscarsgt. 20 0352 Oslo Tlf: 22 54 27 40 postmottak@jd.dep.no Org.nr.: 971 037 296 MVA Høring NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli- kommisjonen. IKT- Norge takker for anledningen til å avgi høring vedrørende

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Innlegg på Brannforebyggende forum 8. september 2015 (tale m/ foiler)

Innlegg på Brannforebyggende forum 8. september 2015 (tale m/ foiler) Innlegg på Brannforebyggende forum 8. september 2015 (tale m/ foiler) Innledning 1. foil Jeg vil takke for muligheten til å få komme hit til Brannforebyggende forum for å dele regjeringens tanker og prioriteringer

Detaljer