Åpen anbudskonkurranse Ny 6-mannsbolig Gjekstadveien 105/107

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpen anbudskonkurranse Ny 6-mannsbolig Gjekstadveien 105/107"

Transkript

1 Åpen anbudskonkurranse Ny 6-mannsbolig Gjekstadveien 105/107 Tiltakshaver Sandefjord Kommune TOTALENTREPRISE NS 8407 Administrert av Boligbyggelaget Usbl

2 Boligbyggelaget USBL Prosjekt: Beskrivelse Gjekstadveien Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del Konkurransegrunnlag Tilbudsmappe Prisskjema SHA Plan Rådgivere Tegnings- og vedleggs liste Plikter og ansvar vedrørende prosjektering Ansvar for mengder og mål Avfallshåndtering Kvalitetssikring Fremdrift Ferdigbefaring/garantibefaring Andre presiseringer Prisbærende poster Rigg og drift Bygningsmessige arbeider Generelt Bygningsmessige arbeider Utomhus og grunnarbeider Generelt Grunnarbeider F:\Avd- og seksjonsmapper\teknisk\5. Avd Vestfold\2. Prosjekter\Gjekstadveien \Beskrivelse Gjekstadveien 105-

3 Boligbyggelaget USBL Prosjekt: Beskrivelse Gjekstadveien Generell del 00 Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Ny 6-mannsbolig Gjekstadveien 105/107 Sandefjord kommune Tilbudsfrist: kl Utarbeidet av Usbl Teknisk avdeling

4 KONKURRANSEGRUNNLAG INNHOLD 1. INNLEDNING 2. GENERELT OM TILBUDET 2.1 Avtalen og kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3 Avtalens varighet antall leverandører 2.4 Tidsfrister 2.5 Alternative tilbud 2.6 Vedståelsesfrist 2.7 Språk 2.8 Forbehold 2.9 Tilbudsåpning 2.10 Tilbudsinnhold 2.11 Generelle krav til tilbudsutforming 2.12 Avvisningsgrunner og forkasting 2.13 Tildeling av kontrakt begrunnelse - klageadgang 3. ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN 3.1 Regler for konkurransen 3.2 Anskaffelsesprosedyre 3.3 Opplysningsplikt 3.4 Offentlighet 3.5 Taushetsplikt 3.6 Forbud mot at oppdragsgivers ansatte deltar i konkurransen 3.7 Habilitet 3.8 Retting av åpenbare feil 3.9 Utskrift av anskaffelsesprotokoll for avviste og forkastede tilbud 4. KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØREN 4.1 Generelt om kvalifikasjonskrav 4.2 Mangelfull dokumentasjon Vedlegg Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Tilbudsmappe Prisskjema Plan og fasadetegninger SHA-plan konkurransegrunnlag side 2

5 1.0 INNLEDNING Sandefjord kommune innbyr herved leverandører med dokumentert kvalifikasjon til åpen anbudskonkurranse på bygging av Ny 6-mannsbolig i Gjekstadveien i henhold til konkurransedokumentene. Byggherren tar forbehold om at hele eller mindre deler av dette prosjektet kan utgå som et resultat av endrede politiske retningslinjer eller endrede økonomiske rammer og tidsfrister. 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Avtalen og kunngjøring Kunngjøringen gjelder oppretting av tomteareal med utomhus områder og oppføring av en 6- mannsbolig i 2. etasjer.1 etasje skal inneholde 2 leiligheter tilpasset rullestolbruk, og 2 etasje skal bestå av 4 enkle leiligheter. Totalt bruttoareal vil være ca. 500m 2. Det kreves godkjenning i tiltaksklasse 1 for alle fagområder. Oppdraget vil bli gjennomført som Totalentreprise i henhold til NS 8407, Kontrakt om totalentreprise. Anskaffelsen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter. Denne loven med forskrifter finnes på Anskaffelsen er kunngjort: DOFFIN-databasen ( 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen Alle kontakter og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget kan rettes til: USBL: Vidar Brudal Tlf.: E-post: Eller Sandefjord kommune: Dag-Petter Tveitan Tlf: / E-post: 2.3 Avtalens varighet antall leverandører Bygget skal være innflyttningsklart og ferdig til bruk senest 4 kvartal 2017, etter nærmere avtale. Det skal velges 1 leverandør. konkurransegrunnlag side 3

6 2.4 Tidsfrister HENDELSE DATO Kunngjøring Felles befaring kl Frist for å stille spørsmål Tilbudsfrist kl Evaluering av tilbudene Uke 23, 2016 Avtaleinngåelse Uke 25, 2016 Oppstart byggearbeider E.N.A Ferdigstillelse E.N.A USBL v/vidar Brudal vil løpende ta i mot og besvare spørsmål knyttet til konkurransegrunnlaget. Siste frist for å stille spørsmål er utgang vanlig arbeidsdag Tilbudsbefaring Det vil bli avholdt tilbudsbefaring Dato og klokkeslett: Torsdag kl Oppmøte: Gjekstadveien 105/107 Påmelding til befaringen innen kl på mail til eller på tlf.: Utgifter mv. i forbindelse med tilbudsbefaringen dekkes av den enkelte deltaker. Tilbudsfrist/innlevering av tilbudet Tilbudet leveres inn i ett -1- eksemplar på papir og ett -1- ferdig «sladdet» eksemplar på minnepenn for eventuelle krav om innsyn i lukket konvolutt til: Usbl Sandefjord Teknisk avdeling Rådhusgata Sandefjord Tilbud levert med post, kurer og lignende skal være Usbl Sandefjord i hende innen tilbudsfristen. Dersom tilbudet kommer Usbl Sandefjord i hende etter tilbudsfristen vil tilbudet bli vurdert som levert inn etter tilbudsfristen, og derav bli avvist. Det er ikke anledning til å gi tilbudet via telefaks eller elektronisk post. Dersom tilbudet skal leveres ved personlig oppmøte, gjøres dette i Usbl Sandefjords lokaler i Rådhusgata 24, 1 etg i resepsjonen, der representant for Usbl Sandefjord skal signere på den lukkede konvolutten, påføre eksakt klokkeslett for innlevering og gjennom dette bekrefte at tilbudet er levert innen fristen. Tilbudsfrist: kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Tilbudet merkes: Ny 6-mannsbolig i Gjektadveien konkurransegrunnlag side 4

7 2.5 Alternative tilbud Alternative tilbud vil ikke bli vurdert. 2.6 Vedståelsesfrist Leverandøren må minimum vedstå seg tilbudet i 4 måneder regnet fra tilbudsfristen. 2.7 Språk Alle dokumenter, eller annen kommunikasjon som omhandler dette tilbudet, skal være/foregå på norsk. 2.8 Forbehold Det er adgang til å ta forbehold dersom de ikke er vesentlige. Tilbud som inneholder vesentlige forbehold vil bli avvist, jf FOA (1) d. Forbehold(ene) skal klart fremgå i vedlegg 1, Tilbudsmappen, under kapittelet om forbehold. Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. Dersom forbeholdet ikke lar seg kostnadsberegne vil det kunne føre til at tilbudet anses ufullstendig og blir avvist. Forbehold på skal krav (absolutte krav) er å anse som et vesentlig forbehold. 2.9 Tilbudsåpning Det vil ikke være offentlig tilbudsåpning. Tilbudene vil bli åpnet og protokollført med minst to representanter fra oppdragsgiver til stede Tilbudsinnhold Tilbyder forutsettes å utarbeide et tilbud i h h t kravene i denne tilbudsforespørsel. Alle kostnader forbundet med tilbudsprosessen skal i sin helhet dekkes av de respektive tilbydere Generelle krav til tilbudsutforming Tilbudet skal inneholde de opplysninger som er krevet, og undertegnet av autorisert representant for tilbyder. Tilbudet skal leveres inn på tilbudsmappen (vedlegg 1). Tilbudet som ikke leveres inn på tilbudsmappen blir forkastet Avvisningsgrunner og forkastning Sandefjord kommune forbeholder seg retten til å forkaste tilbud, eller deler av tilbud, som ikke er i samsvar med vilkårene i tilbudsgrunnlaget eller senere endringer på dette. Sandefjord kommune vil avvise tilbud der: 1. tilbyder er konkurs, under gjeldsforhandling eller under avvikling, eller som har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter. konkurransegrunnlag side 5

8 2. tilbyder er begjært konkurs, hvor det er begjært åpning av gjeldsforhandlinger eller begjært tvangsoppløsning eller annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover eller forskrifter. 3. tilbyder ved rettskraftig dom er kjent skyldig i forhold som angår den yrkesmessige vandel. 4. tilbyder som i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje, som er påvist ved metoder som Sandefjord kommune kan forsvare. 5. tilbyder som ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av trygdeavgifter, i samsvar med lovbestemmelsene i den stat hvor tilbyder er etablert, eller i Norge. 6. tilbyder som ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelsene i den stat hvor tilbyder er etablert, eller i Norge. 7. tilbyder som ikke er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, eller i det faglige register som er foreskrevet i lovgivningen i det land hvor tilbyder er etablert. 8. tilbud er levert inn etter frist for innlevering av tilbud. 9. det avdekkes at tilbyder benytter arbeidskraft, eller andre elementer, som strider mot norsk lov. For nærmere om avvisning av tilbud, som Sandefjord kommune følger, vises det Forskrift om offentlige anskaffelser m.v. For nærmere informasjon om forskriften vises det til Tildeling av kontrakt begrunnelse - klageadgang Før det inngås kontrakt, vil alle tilbyderene få informasjon om hvem det vil bli inngått kontrakt med og når kontrakten vil bli inngått. Denne informasjonen vil også inneholde en begrunnelse for det valget som er gjort, samt frist for leverandør til å klage over beslutningen. konkurransegrunnlag side 6

9 3.0 ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN 3.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlig anskaffelser. 3.2 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsesprosedyren som er valgt er åpen anbudskonkurranse. Alle leverandører som ønsker det vil få tilsendt konkurransegrunnlag, og får anledning til å levere inn tilbud. 3.3 Opplysningsplikt Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom forespørselen om å få delta i konkurransen eller tilbudet avvises, oppdragsgiver beslutter å forkaste samtlige tilbud eller beslutter å avlyse konkurransen. Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor deres forespørsel om å delta er avvist, tilbudet er avvist eller hvorfor deres tilbud ikke ble valgt. Oppdragsgiver plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter anmodningen er mottatt. 3.4 Offentlighet I henhold til offentlighetsloven 23 tredje ledd vil oppdragsgiver holde anskaffelsesprotokollen og tilbudene skjermet fra innsyn inntil tildelingen er skjedd. Etter at tildeling har funnet sted, vil det hovedsakelig være opplysninger som kan ansees som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger som kan unntas fra offentligheten, jf. Offentlighetsloven 1:3 og forvaltningsloven 1:3 første ledd nr 1 og 2.. Oppdragsgiver vil foreta en selvstendig vurdering av foreliggende dokumenter ved håndtering av innsynskrav. 3.5 Taushetsplikt Oppdragsgivers og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår. 3.6 Forbud mot at oppdragsgivers ansatte deltar i konkurransen En ansatt hos oppdragsgiver kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den administrasjon hvor han gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgivers ansatte. 3.7 Habilitet Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr Retting av åpenbare feil Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes. 3.9 Utskrift av anskaffelsesprotokoll for avviste og forkastede tilbud Leverandørene vil ikke få tilsendt utskrift av anskaffelsesprotokollen. Tilbudene vil ikke bli returnert konkurransegrunnlag side 7

10 4.0 KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØREN 4.1 Generelt om kvalifikasjonskrav Oppdragsgiver kan stille krav til leverandørene, herunder krav til leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Vurdering av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner skal særlig baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet. Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Omfanget av de krav som stilles skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres. Oppdragsgiver skal ta hensyn til leverandørens berettigede interesser når det gjelder beskyttelse av tekniske og forretningsmessige hemmeligheter vedrørende deres foretak. For oversikt over stilte krav vises det til tilbudsmappen (vedlegg 1). 4.2 Mangelfull dokumentasjon Dersom tilbyder ikke vedlegger forespurt dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonskravene, kan oppdragsgiver vurdere leverandøren som ikke kvalifisert, hvilket betyr at tilbudet ikke blir med i den videre evalueringen. Pass derfor på at all dokumentasjon er vedlagt. Oppdragsgiver har plikt til å avvise leverandører som ikke har sendt inn skatteattester innen de angitte frister, og de leverandører som ikke oppfyller de kvalifikasjonskrav oppdragsgiver har krevd. For nærmere informasjon mht. avvisning se punkt 2.12 Avvisningsgrunner og forkastning. Dersom ikke skatteattest eller merverdiavgiftsattest er levert innen tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom leverandøren har sendt inn skatteattester som er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Leverandøren har ikke krav på at oppdragsgiver benytter denne retten. Tilleggsfristen gjelder for alle deltagere i konkurransen og oppdragsgiver skal ikke begynne å vurdere de innkomne tilbud før tilleggsfristen er utløpt. konkurransegrunnlag side 8

11 Boligbyggelaget USBL Prosjekt: Beskrivelse Gjekstadveien Generell del 01 Tilbudsmappe Tilbudsmappe VEDLEGG 1. Prosjekt: Ny 6-mannsbolig Gjekstadveien 105/107 Sandefjord kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Innhold 1. Erklæring fra tilbyder 2. Kvalifikasjonskrav 3. Tildelingskriterier 4. Forbehold Utarbeidet av Usbl Teknisk avdeling

12 1. ERKLÆRING FRA TILBYDER I overensstemmelse med konkurransegrunnlaget med tilhørende vedlegg tilbyr vi å utføre oppdraget slik som redegjort for i dette tilbudet. Vi bekrefter med dette at vi aksepterer de forutsetninger og regler som i følge konkurransegrunnlaget gjelder for denne tilbudskonkurransen. Vi bekrefter at vi har mottatt alle tekstsider og vedlegg som er angitt i innholdsfortegnelsen til Konkurransegrunnlaget og satt oss inn i alle dokumenter. Vi har i dette tilbudet gitt svar på alle krav og spørsmål som er stilt. Dette tilbudsbrevet med utfylte skjemaer og annen informasjon utgjør vårt komplette tilbud. Vi er innforstått med at oppdragsgiver vil velge leverandør etter det tilbudet som har det mest økonomisk fordelaktige tilbud i forhold til oppgitte tildelingskriterier. Vi er også innforstått med at alle utgifter og kostnader vi har i forbindelse med å inngi tilbud, er for egen regning og risiko. Vi har satt oss nøye inn i konkurransegrunnlaget og har inngitt tilbudet under forutsetning av at foreliggende dokumenter skal danne grunnlag for en eventuell kontrakt. Vi aksepterer at vårt tilbud er bindende og har en vedståelsesfrist på 6 - måneder regnet fra tilbudsfristen. Dette tilbudet, sammen med Konkurransegrunnlaget og Oppdragsgiverens skriftlige aksept av vårt tilbud, vil utgjøre en bindende avtale mellom oss. Underskrift: Dato Stempel og signatur Tilbudsmappe side 1

13 2. KVALIFIKASJONSKRAV Kvalifikasjonskrav 1: Betaling av offentlige avgifter Om kvalifikasjonskravet: Norske leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (Skjema RF-1244) der entreprenøren har sitt hovedkontor. Skatteattestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbyder skal ikke ha restanser. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Bekreftes dokumentert i vedlegg Skatteattest Vedlegg 1 Merverdiavgiftsattest Vedlegg 2 Dokumentene er datert (ååååmmdd) Kvalifikasjonskrav 2: Lovlig etablert foretak Om kvalifikasjonskravet: Oppdragsgiver krever at leverandøren har et lovlig etablert foretak. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Bekreftes dokumentert i vedlegg Firmaattest Vedlegg 3 Kvalifikasjonskrav 3: Økonomisk evne til å gjennomføre avtalen Om kvalifikasjonskravet: Det kreves at tilbyderen har økonomisk evne til å gjennomføre avtalen. Det vurderes: Leverandøren skal ikke være under konkurs eller under gjeldsforhandling Leverandøren skal ikke ha vesentlige restanser knyttet til skatte- og avgiftsbetaling Leverandørens soliditet, likviditet og finansielle evne til å gjennomføre kontrakten og å bære et eventuelt tap på den aktuelle og andre kontrakter Resultatet av kredittvurdering Bevis for at de stilte krav er oppfylt Bekreftes dokumentert i vedlegg Fremleggelse av foretakets årsregnskap (siste Vedlegg 4 årsberetning til Brønnøysund registeret, inkl. revisors vurdering), og nyere regnskapstall. Kreditvurdering med nøkkeltall og rating fra anerkjent kreditvurderingsselskap (ikke eldre enn 3 måneder). Kredittrating god eller tilsvarende. Kredittvurdering fra godkjent kredittinstitusjon, som for eksempel Dun&Bradstreet, Lindorf eller CreditInform. Vurderingen Vedlegg 5 Tilbudsmappe side 2

14 skal baseres på sist kjente regnskapstall med en angivelse om hvordan kredittvurderingen har utviklet seg siste tre år. Kvalifikasjonskrav 4: Tilfredsstillelse av ILO-konvensjon Om kvalifikasjonskravet: Det kreves også at Tilbyder aksepterer at arbeidstakerne sikres like lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet i tråd med ILO 94. Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for yrket. Dette gjelder for ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Leverandøren skal på anmodning legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende forskrifter. Dersom leverandøren ikke etterlever disse pliktene, har Sandefjord kommune rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Leverandøren bekrefter at arbeidstakerne sikres like lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet i tråd med ILO 94. Dvs. at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for yrket. Dette gjelder for ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Leverandøren skal på anmodning legge fram dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende forskrifter. Dersom leverandøren ikke etterlever disse pliktene, har Sandefjord kommune rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Sandefjord kommune bestemmer selv størrelse på dette beløpet (inntill 50 % av kontraktssum). Bekreftende signatur og stempel fra leverandøren: Kvalifikasjonskrav 5: Kontraktører Om kvalifikasjonskravet: Kommunal og Arbeidsdepartementet har i rundskriv H-15/93 presisert forholdene vedrørende kontraktører i statlige byggesaker. Sandefjord kommune har adoptert denne statlige klausulen, og den settes derfor inn nedenfor. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtalen om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i anbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Tilbudsmappe side 3

15 Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved entreprise som anvendt i dette avtaledokumentet. Byggherren vil kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktsummen, men ikke mindre enn kr pr. hverdag. Ved konstatert brudd på ovenfornevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. Bekreftende signatur og stempel fra leverandøren: Kvalifikasjonskrav 6: Diverse Om kvalifikasjonskravet: Byggherren krever at tilbyderen/leverandøren aksepterer og etterlever seriøsitetskrav utarbeidet av, og protokollført av Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening 16. november Tilbudsmappe side 4 Bekreftes akseptert Bevis for at de stilte krav er oppfylt 1. HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 2. Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden. 3. Krav om faglærte håndverkere Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og

16 anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 4. Lærlinger Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor byggog anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova 4-1. Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova 3-5, i annet EU/EØS-land. Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter tillegg til Norsk Standard. Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 5. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven 5-6. Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal betales av ham. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Tilbudsmappe side 5

17 Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: Minst en av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter tillegg til Norsk Standard. Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: LI Forskrift om allmenngjort tariffavtale. EI Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns-og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni skal gjelde i begge disse tilfellene. Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter Tilbudsmappe side 6

18 foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter tillegg til Norsk Standard. 8. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr eks. mva skal leverandøren innhente skatteattest jfr forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten. Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 9. Krav om betaling til bank Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 10. Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 11. Revisjon Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Underskrift: Dato Stempel og signatur Tilbudsmappe side 7

19 Kvalifikasjonskrav 7: Tekniske og faglige kvalifikasjoner Om kvalifikasjonskravet: Det kreves at leverandøren har tekniske og faglige kvalifikasjoner til å håndtere avtalen. Leverandøren skal ha god kompetanse og erfaring og tilstrekkelig kapasitet og gjennomføringsevne. Bevis for at de stilte krav er oppfylt Bekreftes dokumentert i vedlegg Tiltaksklasser 1 (en) godkjenning Vedlegg 6 Attest for firmaets kvalitetssystem/styringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, eksempelvis ISO 9001:2002. Oppdragsgiver godtar også annen dokumentasjon som viser at leverandøren har likeverdige kvalitetssikringstiltak. Her må det minimum gis en overordnet beskrivelse av innholdet i systemet herunder en oversikt over kontrollplaner og sjekklister som er relevant for denne kontrakten. Vedlegg 7 Leverandøren skal ha internkontrollsystem i hht plan- og bygningsloven og relevante forskrifter Vedlegg 8 Kvalifikasjonskrav 8: Miljøledelsessystem Grønne krav Om kvalifikasjonskravet: Det kreves at tilbyderen har satt miljøarbeid i system med visjon og mål for miljøarbeid og handlingsplan som består av rutiner for å ivareta: system for virksomhetens miljømål og miljøpolitikk prosedyrer for utførelse av oppdrag på en miljømessig forsvarlig måte Bevis for at de stilte krav er oppfylt Bekreftes dokumentert i vedlegg Sertifisering (dokumentasjon) og / eller egenerklæring Vedlegg 9 vedrørende foretakets miljøledelsessystem. Dette skal dokumenteres ved kort egenerklæring (maks to sider) der man tar for seg forhold rundt blant annet materialer, støy, støv, rengjøring, avfallshåndtering, tildekking osv. Tilbudsmappe side 8

20 Kvalifikasjonskrav 9: Erfaring fra tilsvarene oppdrag Referanseliste: Bevis for at de stilte krav er oppfylt Leverandøren skal vedlegge en liste over sine viktigste leveranser de siste 3 år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt og byggherrer (navn telefon og e-post). Referanser vil kun bli kontaktet ved behov Bekreftes dokumentert i vedlegg Vedlegg 10 Bekreftende signatur og stempel fra leverandøren: Sted/ Dato Tilbudsmappe side 9

21 3. TILDELINGSKRITERIER Oppdragsgiver vil velge den tilbyder med det økonomisk mest fordelaktige tilbud ved kontraktstildeling. Følgende kriterier legges til grunn: Tildelingskriterier Vekting % Laveste pris Pris Innenfor tildelingskriteriet pris vurderes priser og betingelser som angitt nedenfor. Nr Krav 1 Priser Tilbyderens innlevert tilbud står ved makt i måneder med faste priser regnet fra innleveringsdato. Alle priser skal være faste i hele byggeperioden. Det aksepteres ikke tillegg for lønns- og prisstigning i avtaleperioden. Bekreftes og aksepteres av tilbyder: Ja: Nei: For prisangivelse er det utarbeidet eget prisskjema se vedlegg 2 Pristilbudet skal være i henhold til byggherrens prosjektbeskrivelser og tegninger. Prisbetingelsene er absoluttkrav som tilbyder må akseptere for å kunne bli valgt som leverandør. 2 Kontraktsbetingelser Kontrakt vil bli opprettet etter NS8407 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser. Presiseringer i forhold til NS8407: Pkt Totalentreprenørens fremdriftsplan ( Vedlegg 11) Tilbyder skal utarbeide og vedlegge tilbudet en fremdriftsplan i hht NS8407 pkt 21.2 Pkt Faktureringsplan Før kontrakt inngås skal totalentreprenøren utarbeide en faktureringsplan i hht NS8407 pkt Endringer i forhold til NS8407: Tilbudsmappe side 10 Ja: Nei:

22 Pkt 7.3 Sikkerhetsstillelse Byggherren stiller ikke sikkerhet Pkt Indeksregulering Dette tilbud står ved makt i måneder med faste priser regnet fra innleveringsdato. Alle priser skal være faste i hele perioden fram til overlevering. Kontrakts betingelsene er et absoluttkrav som tilbyder må akseptere for å kunne bli valgt som leverandør. 3 Forsikringer og bankgarantier Dokumentasjon som skal foreligge før eventuell kontraktsinngåelse: Angitte forsikringsbevis og sikkerhetsstillelse for utførelses- og reklamasjonstid. Tilbyder skal gis bankgaranti som sikrer gjennomføring av prosjektet. Ja: Nei: Bekreftende signatur og stempel fra leverandøren: Sted/ Dato Tilbudsmappe side 11

23 3.2 Gjennomføringskrav Nr Krav 1 Etisk handel Tilbyder aksepterer at oppdragsgiver på et senere tidspunkt vil kunne kreve opplysninger fra tilbyder og dennes underleverandører i henhold til vedlegg 3 i Veilederen for Etiske krav i offentlige anskaffelser ( 2 Taushetsplikt Alle personer som er involvert i en eventuell avtale har taushetsplikt. Oppdragsgiver vil kunne kreve at taushetserklæring signeres ved eventuell kontraktsinngåelse. 3 Fakturering Fakturaer skal sendes til og merkes som følger: Sandefjord kommune, Fakturamottak, Postboks 2016, 3202 Sandefjord Mrk.: Dag-Petter Tveitan, ID , e-sak 16/1210 Bekreftes Ja: Nei: Ja: Nei: Ja: Nei: Bekreftende signatur og stempel fra leverandøren: Sted/ Dato Tilbudsmappe side 12

24 3.3 Tekniske bestemmelser Nr Tekst fra konkurransegrunnlaget 1 Orientering om prosjektet Sandefjord kommune som byggherre ønsker tilbud på bygging av ny 6- mannsbolig i Gjekstadveien i Sandefjord. Bekreftes og aksepteres av tilbyder: Ja: Nei: Tilbudet skal baseres på vedlagte spesifikasjoner, beskrivelser og tegninger. 2 Krav til utførelse Det ferdige produktet skal tilfredsstille alle relevante lover, forskrifter og standarder. Der vedlagte beskrivelse og tegninger ikke viser konkrete løsninger skal det velges bygningsmessige og tekniske løsninger i henhold til Byggforskserien. Det kreves godkjennelse i min. tiltaksklasse 1 for alle fagområder. Entreprenøren skal dokumentere godkjente tiltaksklasser. Arbeidsmiljøloven og andre relevante forskrifter og krav for HMS skal overholdes. 3 Forhold til offentlige myndigheter Alle offentlige gebyrer betales av byggherren. Entreprenøren sender forhåndsmelding til arbeidstilsynet. Entreprenøren utarbeider søknad om igangsetting, ansvarsrett og ferdigattest. Entreprenøren skal utarbeide HMS-plan og sørge for at planen etterfølges i hele gjennomføringsfasen. Entreprenøren skal være HMS-koordinator for gjennomføringen, kfr. Byggherreforskriftens 12. Alle nødvendige anmeldelser vedr. VVS- og elektroanlegg skal innsendes til relevante godkjennende myndigheter, og godkjennelser skal oppnås. Entreprenøren skal følge opp og ajourføre underlaget for byggherrens eventuelle endringsmeldinger i hele byggeperioden. For øvrig skal bestemmelsene i Byggherreforskriften og i Forskrift om internkontroll ivaretas. Dagens kunnskap om miljøforhold samt gjeldende lovverk er basis for miljøarbeidet. 4 Arkivering og distribusjon Tegninger, beskrivelser, beregninger, referater med mer som entreprenøren utarbeider skal arkiveres og distribueres til alle berørte parter. Tilbudsmappe side 13 Ja: Ja: Ja: Nei: Nei: Nei:

25 5 Fremdrift Foreløpig framdrift for prosjektet er som følger: Oppstart: E.N.A Ferdigstillelse: hht levert fremdriftsplan, ferdigstillelse senest Nov 2017 Entreprenøren skal utarbeide fremdriftsplan for prosjektet som vedlegges tilbudet. 6 Rigg og drift For rigging og drift av byggeplass må entreprenøren selv vurdere hvilke ytelser, og kostnadene for disse, som er nødvendige og relevante for oppfyllelse av forpliktelsene gitt i tilbudsmaterialet. Planlegging av rigg og drift gjøres i samsvar med Byggherre/byggets stedlige ledelse og verneorganisasjon. Miljøledesystem Grønne krav beskrives i kvalifikasjonskrav 8, vedlegg 9. 7 FDV FDV-dokumentasjon er en del av leveransen. Entreprenøren skal utarbeide komplett dokumentasjon som leveres elektronisk samt ett sett papirkopier i perm før overtakelse kan finne sted. 8 Øvrige forutsetninger Tilbudet skal inkludere 3 års service for alle tekniske anlegg som leveres. 9 Møtevirksomhet Det forutsettes byggherremøter hver 4 uke i hele byggefasen. Det presiseres at møter utover dette må avholdes etter behov og hyppighet som tilbyder mener er nødvendig for å gjennomføre prosjekteringsarbeidet. 10 Byggherrens forbehold om gjennomføring Gjennomføringen av prosjektet forutsetter politisk godkjenning. Det forutsettes at prosjektet skal gjennomføres innenfor de politiske vedtak og de rammebetingelser som til enhver tid er forankret i prosjektet. Byggherren tar forbehold om at hele eller mindre deler av dette prosjektet kan utgå som et resultat av endrede politiske retningslinjer eller endrede økonomiske rammer og tidsfrister. Ja: Ja: Ja: Ja: Ja: Ja: Nei: Nei: Nei: Nei: Nei: Nei: Dersom tilbyder krysser av for NEI i tabellen ovenfor er dette å tolke som et forbehold. Tilbyder utdyper sitt forbehold under avsnittet om forbehold. Forbehold som har priskonsekvens skal prises. Bekreftende signatur og stempel fra leverandøren: Sted/ Dato Tilbudsmappe side 14

26 4. FORBEHOLD Om forbehold: Dersom tilbyder tar forbehold til krav i forespørselen må følgende gjøres: Tilbyder skal henvise til de eventuelle punkter i tilbudsgrunnlaget som det enkelte forbehold/unntak refererer seg til. Tilbyder oppgir hvilken konsekvens det får dersom forbeholdet ikke aksepteres.. Avvikene skal være presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med tilbyder. Forbehold og konsekvens av forbeholdet Referanse: Punkt: Forbehold: Konsekvens: Referanse: Punkt: Forbehold: Konsekvens: Referanse: Punkt: Forbehold: Konsekvens: Referanse: Punkt: Forbehold: Konsekvens: Tilbudsmappe side 15

27 5. VEDLEGG Vedlegg 1 Skatte attest Vedlegg 2 Merverdiavgift attest Vedlegg 3 Firma attest Vedlegg 4 Vedlegg 5 Årsregnskap Kredittvurdering Vedlegg 6 Tiltaksklasse godkjenning Vedlegg 7 Attest kvalitetssikring Vedlegg 8 Internkontrollsyetm Vedlegg 9 Egenerklæring miljøledesystem Vedlegg 10 Referanseliste Vedlegg 11 Fremdriftsplan i hht NS8407 pkt 21.2 Eventuelt andre vedlegg fra leverandøren: Vedlegg 12 Vedlegg 13 Vedlegg 14 Vedlegg 15 Tilbudsmappe side 16

28 Boligbyggelaget USBL Prosjekt: Beskrivelse Gjekstadveien Generell del 02 Prisskjema VEDLEGG 2. PRISSKJEMA I tilbudets priser skal alle kostnader være inkludert inklusive administrasjon, garantier, reise, frakt, sjau, sosiale utgifter, gebyrer, diett, losji etc. Kapittel Tekst Sum 0 Generell del Kr 1 Rigg og drift Kr 2 Bygningsmessige arbeider Kr 3 Utomhus og grunnarbeider Kr Sum ekskl mva Kr + 25 % mva Kr Anbudssum inkl mva Kr REGNINGSARBEIDER (ALLE) Timesatser inklusiv alle påslag skal oppgis her: For regningsarbeider tilbys følgende påslag - På materialer netto selvkost. : % Timepriser som benyttes ved regningsarbeider skal inkludere alle påslag, men eks. mva. - for egne fagarbeidere : kr/t - for egne hjelpearbeidere : kr/t - Murer : kr/t - Rørlegger : kr/t - Maler : kr/t - Elektriker : kr/t - Tømrer : kr/t - Grunnarbeider : kr/t Alle regningsarbeider SKAL godkjennes av byggherren før oppstart. GENERELLE OPPLYSNINGER Dette tilbudet står ved makt i måneder med faste priser regnet fra innleveringsdato. Alle priser skal være faste. Det aksepteres ikke tillegg for lønns- og prisstigning i byggeperioden. Entreprenørens tilbud på byggetid og ferdigstillelsesdato føres opp her: Oppstartsdato:... Ferdigstillelsesdato:... Tilbyder erkjenner å ha satt seg nøye inn i hele konkurransegrunnlaget, og er innforstått Utarbeidet av Usbl Teknisk avdeling

29 Boligbyggelaget USBL Prosjekt: Beskrivelse Gjekstadveien Generell del 02 Prisskjema med at dette vil danne grunnlag for kontrakt om utførelse av byggearbeidene i henhold til NS8407. Sted, dato, stempel og underskrift: Sted og dato Stempel og underskrift Utarbeidet av Usbl Teknisk avdeling

30 Boligbyggelaget USBL Prosjekt: Beskrivelse Gjekstadveien Generell del 03 SHA Plan SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Bygge-, vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter Prosjekt: Gjekstadveien 105/107 Prosjektleder: Dato: Sak-arkiv nr.: 16/1210 Utarbeidet av Usbl Teknisk avdeling

31 SANDEFJORD KOMMUNE TEKNISK ETAT BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSSEKSJONEN VEDLEGG 3 INNHOLD 1.0 Forord 2.0 Generelt 3.0 SHA - organisasjon 4.0 SHA - generelt for prosjektgjennomføringen 5.0 Instruks- og dokumentliste VEDLEGG 1. Organisasjonsplan 2. Veiledende plikter i henhold til byggherreforskriften 3. Fremdriftsplan 4. Risikoanalyse 5. Beredskapsplan 6. Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 7. Melding om arbeidsulykke med 8. Avviksrapport 9. Avtaledokument KP / KU SHA plan side 2

32 SANDEFJORD KOMMUNE TEKNISK ETAT BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSSEKSJONEN VEDLEGG Forord Sandefjord kommune plikter å utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHAplan). Denne planen er utarbeidet for, og skal følges av, alle som deltar i prosjektet og/eller har leveranser til byggeplassen. Planen inngår som et vedlegg til konkurransegrunnlaget på lik linje med beskrivelser og tegninger. Hensikten med denne SHA-planen er: Kartlegging og oppfølging av risikoområder som kan ha påvirkning på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) under prosjektgjennomføringen. Planen skal ettersom arbeidet med prosjektet skrider frem revideres og ajourføres ved behov. Det er viktig at alle som er involvert i prosjektet leser denne planen og følger henvisningene. 2.0 Generelt Sandefjord kommune som byggherre har som målsetting at prosjektet skal gjennomføres uten at arbeidstakere får helseskader og blir utstøtt fra arbeidslivet på grunn av skader eller sykdom som er påført i forbindelse med prosjektgjennomføringen. Byggherren har ifølge byggherreforskriften ansvar for å planlegge og gjennomføre bygge - og anleggsvirksomheten på en slik måte at sikkerhet, helse, og arbeidsmiljø, samt det ytre miljø blir ivaretatt i prosjekterings og gjennomføringsfasen. Denne SHA-planen skal dokumentere alle forhold som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø prosjekterings og gjennomføringsfasen. Både prosjekterende og utførende part forventes å følge gjeldene regelverk. Det skal legges vekt på å benytte tekniske- og organisasjonsmessige løsninger som minimaliserer risikoen for helseplager og ulykker. I tillegg skal alle krav i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter etterleves. Før byggearbeidene igangsettes skal alle verneombud og andre prosjektdeltagere informeres om SHA-planen og dens innhold. Spesielle hensyn som er innarbeidet i SHA-planen skal etterleves i den daglige driften m.h.t. planlegging og tilrettelegging av arbeidet. Planen skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og den skal sammen med andre relevante lover, forskrifter og regelverk danne en fullstendig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved gjennomføringen av bygge-, vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter i Sandefjord kommunes regi. Vedlegg og oppslag er en integrert del av SHA-planen. Prosjektleder skal i hvert prosjekt vurdere hvilke vedlegg og oppslag som er nødvendige, og krysse av for disse i SHA-planens instruks- og dokumentliste. SHA plan side 3

33 SANDEFJORD KOMMUNE TEKNISK ETAT BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSSEKSJONEN VEDLEGG 3 KU er ansvarlig for å oppdatere SHA-planen med tilhørende oppslag og vedlegg. 3.0 SHA organisasjon PROSJEKT: Gjekstadveien 105/107 BYGGEPLASSENS ADRESSE: Gjekstadveien 105/107 TILTAKSHAVER, NAVN OG ADRESSE: Sandefjord kommune Pb Sandefjord PROSJEKTLEDER, NAVN OG ADRESSE: <Navn> Pb Sandefjord KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTETS ART: Bygging av 6 mannsbolig KOORDINATOR (KP) FOR ARBEIDSMILJØSPØMÅL UNDER PROSJEKTERING AV PROSJEKTET. <KP s navn og adresse> HOVEDBEDRIFT (HB) ER ANSVARLIG SAMORDNER I HENHOLD TIL FLERE ARBEIDSGIVERE PÅ SAMME ARBEIDSPLASS. <Bedriftens navn> Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet, blankett 369e, er innsendt dato: KOORDINATOR (KU) FOR ARBEIDSMILJØSPØMÅL UNDER GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET. <KU s navn og adresse> Prosjektleders signatur: DATO: SHA-PLAN ER UTARBEIDET AV: SIGN.: SHA plan side 4

34 SANDEFJORD KOMMUNE TEKNISK ETAT BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSSEKSJONEN VEDLEGG SHA generelt for prosjektgjennomføring Når flere entreprenører arbeider på samme prosjekt skal PL avgjøre hvem som skal være Koordinator for utførelse (KU). Kopi av kontrakt henges opp på HMS tavle. Entreprenør plikter å gjennomgå Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) planen med alle ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte før arbeidet påbegynnes Alle skal bruke hjelm og vernesko Alle som utfører arbeid for Sandefjord kommune skal være utstyrt med Arbeidstilsynets identitetskort (grønt id kort) Alle utvendige arbeider skal være avgrenset med byggegjerde. Ved innvendige arbeider følges kommunens internkontroll (prosedyre T-7405 og T-7406). Ved risikofylte arbeidsoperasjoner skal sikker jobb analyse (SJA) gjennomføres av entreprenør før arbeidet starter og dokumenteres med tiltak Førstehjelpsutstyr skal være tilstede på arbeidsplassen Arbeid over 2 meter over avrettet plan, skal skje fra stillas eller lift. Ved bruk av stillas skal dette være montert og sikret i henhold til gjeldende bestemmelser. Ved varme arbeider skal brannslokningsutstyr alltid være tilstede på arbeidsstedet og skjema for varme arbeider skal være utfylt Benyttes helsefarlige stoffer, skal sikkerhetsdatabladene være gjennomgått med brukerne av stoffene og databladene skal oppbevares på arbeidsstedet Transport og kjøring på prosjektområdet skal kun utføres etter avtale. Støyende arbeider må avklares med leietaker før arbeidet starter Trappekanter, utsparinger og dekkekanter skal være sikret med rekkverk eller tildekkes Ved støvende arbeider må tiltak iverksettes som hindrer støvspredning For spiseplasser, garderobe og toalett, benyttes fasiliteter etter avtale. Parkering skal kun skje på anviste plasser Alle som opererer mekanisk løfteutstyr (lift, etc.) skal kunne dokumentere tilstrekkelig kompetanse for bruk av dette Vernerunder gås hver 14. dag der hvor arbeidet varer lenger enn 14 dager. Disse dokumenteres og forevises på forespørsel. Varslingsplan for entreprenører skal være tilstede på byggeplassen Arbeidsområdet skal sikres mot uvedkommende Arbeidsområdet skal holdes ryddig. Avfall fjernes av håndverker. Verktøy/materiell skal til enhver tid holdes under oppsyn eller være innelåst Denne SHA planen fratar ikke entreprenør /KU å utarbeide egne rutiner der entreprenør/ku finner at denne planen ikke er tilstrekkelig. I tillegg til ovennevnte punkter har entreprenør/ku ansvar for at alle relevante lover og forskrifter følges. SHA plan side 5

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav Seriøsitetskrav Side 1 1. HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere

Detaljer

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Vedlegg 1 Søknadsmappe Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming Sandefjord kommune Tilbudsfrist: 08.04.2016, kl. 12.00 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. GENERELT OM TILBUDET

Detaljer

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Tilbudsmappe Vedlegg 2 Sanering av Sandefjord sykehus Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

Tilbudsmappe. Prosjekt: Sandefjord svømmehall

Tilbudsmappe. Prosjekt: Sandefjord svømmehall VEDLEGG 1. Tilbudsmappe Prosjekt: Sandefjord svømmehall Ombygging av HC-garderober og nytt tilbygg for treningsfasiliteter Sandefjord kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Tilbudsmappe. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming

Tilbudsmappe. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming Tilbudsmappe Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming Sandefjord kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: E-post: Internettadresse: Kontaktperson:

Detaljer

Tilbudsmappe. Prosjekt: ISHALL I BUGÅRDEN

Tilbudsmappe. Prosjekt: ISHALL I BUGÅRDEN Tilbudsmappe Prosjekt: ISHALL I BUGÅRDEN Sandefjord kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Innhold 1. Erklæring

Detaljer

Tilbudsmappe. Sandefjord Rådhus Utbedring av røropplegg varmeanlegg

Tilbudsmappe. Sandefjord Rådhus Utbedring av røropplegg varmeanlegg Tilbudsmappe Sandefjord Rådhus Utbedring av røropplegg varmeanlegg Sandefjord kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Nybygg og rehabilitering, Raveien 366 Sandefjord kommune INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger Konkurransegrunnlag Del 1 Valmueveien 9 Omsorgsboliger Larvik kommune, Eiendom - dato 09 juli 2014 Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres med dette om følgende

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

TILBUDSMAPPE. for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen. OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF

TILBUDSMAPPE. for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen. OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF TILBUDSMAPPE for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF Bedriftsnavn: Org.nr.: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Gateadresse: Postadresse: Web-adresse: Tlf.:

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015

SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015 SERIØSITET OG NYE KONTRAKTSKRAV REVIDERTE KRAV TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER ANNO 16.9.2015 Seriøsitet og nye kontraktkrav informasjonsskriv fra Statsbygg 16.9.2015 Som et tiltak i satsingen på seriøsitet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Rådgivere Valmueveien 9, Omsorgsboliger Larvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del 1

Konkurransegrunnlag. Del 1 20140402 Konkurransegrunnlag 1 Berg Skole, Ny Ventilasjon, div. bygningstekniske og elektroarbeider 11.04.2014 Konkurransegrunnlag Del 1 BERG SKOLE Ny ventilasjon, diverse bygningstekniske- og elektroarbeid

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav SFO Andebu skole Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt: thore.helge.larsen@andebu.kommune.no

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Konkurransegrunnlag Lokes vei Horten kommune Konkurransegrunnlag Kommunalteknisk ledningsnett. Lokes vei

Konkurransegrunnlag Lokes vei Horten kommune Konkurransegrunnlag Kommunalteknisk ledningsnett. Lokes vei Horten kommune Konkurransegrunnlag Kommunalteknisk ledningsnett. Lokes vei 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Generelt om tilbud... 3 2.1 Kunngjøring... 3 2.2 Anbudsbefaring... 3 2.3 Kontaktperson i anskaffelsesprosessen...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale - Kjøp av uniformer Åpen anbudskonkurranse Innledning... 2 Generelt om tilbudet... 2 Kunngjøring... 2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen... 2 Antall leverandører...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Avtale Kolonialvarer og juice sak 15/5022 For Larvik kommune (Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM

Detaljer

LKBS. Øvre Haraldsgate 4 Østre Halsen i Larvik TOTALENTREPRISE. Del I, Konkurransegrunnlag. Her

LKBS. Øvre Haraldsgate 4 Østre Halsen i Larvik TOTALENTREPRISE. Del I, Konkurransegrunnlag. Her LKBS Øvre Haraldsgate 4 Østre Halsen i Larvik Her TOTALENTREPRISE Del I, Konkurransegrunnlag 2 1.00 Innhold 1.00 Innhold... 2 2.00 Innledning... 3 3.00 Kontraktsbestemmelser... 3 3.1 Kontraktsbestemmelser

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Djupvik-Seines for. Narvik kommune Veg og park. Firma:

TILBUDSMAPPE. Djupvik-Seines for. Narvik kommune Veg og park. Firma: TILBUDSMAPPE Djupvik-Seines 2012-2017 for Narvik kommune Veg og park Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side 1 av

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme TILBUDSMAPPE Innkjøp av pellets Til Kirkebakken nærvarme i Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: Side 1 av 11 Innhold Innhold

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

1. SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE Byggetrinn 2 ORIENTERING OG GENERELL DEL TOTALENTREPRISE BYGG

1. SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE Byggetrinn 2 ORIENTERING OG GENERELL DEL TOTALENTREPRISE BYGG 1. SAM EYDE VIDEREGÅENDE SKOLE Byggetrinn 2 ORIENTERING OG GENERELL DEL TOTALENTREPRISE BYGG Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE TOTALENTREPRISE BYGG INNHOLDSFORTEGNELSE... 0 0.0 GENERELT... 2 0.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Sandefjord Rådhus Rehabilitering av 3. etasje Sandefjord kommune Tilbudsfrist: 11.03.2016, kl.10.

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Sandefjord Rådhus Rehabilitering av 3. etasje Sandefjord kommune Tilbudsfrist: 11.03.2016, kl.10. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Sandefjord Rådhus Rehabilitering av 3. etasje Sandefjord kommune Tilbudsfrist: 11.03.2016, kl.10.00 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. GENERELT OM TILBUDET 2.1 Avtalen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSKE FORBRUKSVARER, HUDPLEIE- OG HYGIENEPRODUKTER INKONTINENSPRODUKTER. Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSKE FORBRUKSVARER, HUDPLEIE- OG HYGIENEPRODUKTER INKONTINENSPRODUKTER. Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSKE FORBRUKSVARER, HUDPLEIE- OG HYGIENEPRODUKTER INKONTINENSPRODUKTER Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 Sekretariatsbidrag... 3 2.0 GENERELT

Detaljer

Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping

Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping Innkjøpskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78554/2015 2015/6567 601 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Organisasjonsutvalget 26.01.2016 15/155 Formannskapet 28.01.2016 Anskaffelser

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Hobøl kommune Vedlegg I Tilbudsmappe slamtømming i Hobøl Kommune TILBUDSMAPPE. Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune.

Hobøl kommune Vedlegg I Tilbudsmappe slamtømming i Hobøl Kommune TILBUDSMAPPE. Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune. TILBUDSMAPPE Rammeavtale for slamtømming i Hobøl Kommune Hobøl kommune Side 1 av 13 Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Firma: Selskapsform: Foretaksnummer:

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I 06.11.2012 Konkurransegrunnlag Del I Modulbaserte omsorgsboliger Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet i 2009 og forvalter Larvik kommunes eiendomsmasse. 1 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

SHA-plan. (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Bygge-, vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter

SHA-plan. (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Bygge-, vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) Bygge-, vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter Sett eventuelt inn et bilde fra prosjektet her. Prosjekt: Sandefjord svømmehall Prosjektleder: Erik

Detaljer

Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Utviklingsutvalget

Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Utviklingsutvalget Tiltak mot sosial dumping Arkivsaknr: 15/242 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 15/1118 K2-X50 Per Kristian Bjønnes Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Formannskapet 12.02.2015 005/15 Kommunestyret 26.02.2015

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Arbeidskriminalitet Samarbeid om seriøsitet Hvorfor er arbeidet med seriøsitet

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser

Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser 1 Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser Alle vinner på seriøs drift! Fellesforbundet har i sitt arbeid for et seriøst arbeidsliv sett med økende bekymring

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng Oslomodellen gir et mer seriøst arbeidsliv - Vi håper at Oslomodellen kan bli den nasjonale

Detaljer

Ås kommune. Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse

Ås kommune. Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse Ås kommune Tilbudsinnbydelse, åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Ås kommune v/kommunalteknisk avdeling, heretter kalt Oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med oppgradering/rehabilitering

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester for en bruker

Konkurransegrunnlag. Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester for en bruker Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester for en bruker Modum kommune ligger sentralt plassert på Østlandet mellom Hønefoss og Drammen, og har 13500 innbyggere Se også våre nettsider: www.modum.kommune.no

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Ventilasjonsentreprise for utvidelse av kantinekjøkken

Ventilasjonsentreprise for utvidelse av kantinekjøkken Oslo kommune Rådhusets forvaltningstjeneste KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Ventilasjonsentreprise for utvidelse av kantinekjøkken 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune

Detaljer

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246 KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1 Prisforespørsel 17.11.2016 Kystverkets sak nr. 2011/5246 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver...

Detaljer

TJØME TILBUDSMAPPE. «Inn på tunet» for kommunene Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg (oppdragsgiver)

TJØME TILBUDSMAPPE. «Inn på tunet» for kommunene Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg (oppdragsgiver) TJØME TILBUDSMAPPE «Inn på tunet» for kommunene Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg (oppdragsgiver) Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson:

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus . KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 23. april 2015 kl. 12.00 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN...

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer