Spenncon AS STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spenncon AS STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2002"

Transkript

1

2 Spenncon AS STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2002 Virksomhetens art og tilholdssted Spenncon AS er et ledende selskap innen norsk betongelementindustri. Kjernevirksomheten er produksjon av betongelementer til yrkesbygg, boliger samt vei, jernbane og annen anleggsvirksomhet. Innen yrkesbygg og boliger leverer selskapet i hovedsak råbygg, men også varierende grader av ferdigstillelse etter oppdragsgivers ønske. En mindre del av omsetningen består av totalentrepriser. Foruten de rene betongelementene og andre bygningselementer, omfatter leveransene prosjektutvikling, prosjektledelse, konstruksjonsløsninger og montasje. Selskapet har en ledende posisjon som leverandør av råbygg basert på prefabrikerte betongelementer og stål bæresystem. Selskapet produserer også jernbanesviller. Selskapet er landsdekkende, og er organisert med resultatenheter i 3 regioner: Midt-Norge, med produksjonsanlegg i Trondheim, Verdal og Hjørungavåg, Vestlandet med produksjonsanlegg i Bergen og Sandnes, og Østlandet, hvor fabrikken ligger på Hønefoss. Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum. Omsetningen i 2002 var 747 millioner NOK, og selskapet hadde en gjennomsnittsbemanning på 585 ansatte. Spenncon AS er en del av Consolis OY AB (endret navn fra Addtek International OY AB) som har hovedkontor i Finland og datterselskaper i 11 europeiske land. Konsernet har en samlet omsetning på over 4 milliarder NOK og har ca ansatte. Fortsatt drift Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å redusere faren for skader og sykdom samt øke trivselsen er gjennomført systematisk gjennom vernerunder, arbeidsmiljømøter og som en naturlig del av den daglige virksomheten. Kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet i et bredere perspektiv gis høy prioritet. Utviklingen i sykefravær blir gitt høy oppmerksomhet og er jevnlig på dagsorden i styremøter og andre fora i bedriften som bl.a. tillitsmannsmøter, bedriftsutvalg og lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det totale sykefraværet utgjorde dager ( i 2001) hvilket tilsvarer 9,5% av den totale arbeidstiden. Av det totale sykefraværet utgjorde langtidsfravær (over 16 dager) 5,8% (4,8% i 2001) og korttidsfravær 3,7% (3,6% i 2001). Selskapet har arbeidet aktivt med nye tiltak for å redusere sykefraværet. Virksomhetene på Hønefoss og Hjørungavåg har etablert avtaler med trygdeetaten om å være inkluderende arbeidslivsbedrifter (IA-avtale). Selskapet har som målsetting at det ikke skal oppstå personskader i noen del av virksomheten. Alle hendelser registreres slik at de kan analyseres med tanke på å forhindre gjentagelser. Alle skader behandles av HMS-organisasjonen og rapporteres videre til lokale AMU. I løpet av året er HMS-avvik og hendelser inkludert i det ordinære avviksbehandlingssystemet. Ved utgangen av desember var H-verdien (antall skader som førte til fravær per million arbeidstimer) 27 (26 i 2001) og antall skader som førte til fravær 25 (24 i 2001).

3 Av disse var 1 av skadene alvorlig, men arbeidstakeren slipper varige mèn. De mindre alvorlige skadene skyldes i stor grad mangel på personlig oppmerksomhet og/eller brudd på instrukser og bestemmelser. Det har ikke vært hendelser som har medført vesentlige materielle skader eller ødeleggelser. Det ytre miljø Betong er bestandig og behøver ingen giftige konserveringsmidler. Hovedinnsatsfaktorene våre er rene produkter som sand, singel, sement, vann, stål, trematerialer og isolasjon som ikke avgir forurensende stoffer i forbindelse med vår bruk av materialene. Våre armerte betongprodukter i det ferdige bygg er ikke helse- eller miljøskadelige, og ved hjelp av sin vekt og bestandighet er de en god beskytter mot ytre forurensing fra giftige stoffer og støy. Den gode varmelagringskapasiteten i betong bidrar til en vesentlig reduksjon av energiforbruket i bygningen. Våre prefabrikkerte konstruksjoner er lett demonterbare. Komponenter som ikke kan benyttes i nye konstruksjoner kan knuses ned til fyllmasse eller benyttes som tilslag i nye betongelementer. Alt avfall kildesorteres. Herdete betongrester blir knust og brukt som fyllmasse eller som tilslag til betong. Stål, trematerialer, isolasjon og papir blir levert på mottaksanlegg for gjenvinning. Spesialavfall samles forsvarlig og leveres til egne deponi for destruksjon. Slam fra betongproduksjonen er analysert med hensyn til skadelige forbindelser, og mengden av tungmetaller har et så lavt nivå at slammet på grunn av sitt høye kalkinnhold kan brukes som jordforbedringsmiddel. Oppvarming skjer elektrisk og via fjernvarme, og olje brukes bare som erstatning for tilfeldig kraft. Alle oljetanker er kontrollert og i god forfatning. Spenncon arbeider kontinuerlig med å forbedre produksjonsprosessene og montasjearbeidet og på den måten redusere avfallsmengdene til et minimum. Det legges stor vekt på å utvikle miljøriktige produkter slik at disse i produksjonsprosessen, i endelig bruk og ved senere kassering, ikke skal innebære noen form for miljø- og helserisiko. På byggeplassene gjennomfører vi arbeidene ut i fra et rent bygg konsept. Spenncon ble revidert i henhold til miljøstandarden NS-EN i oktober og miljøsertifikatet forventes utstedt i mars I tilknytning til sertifiseringsprosessen er det blitt utført en omfattende miljøkartlegging ved samtlige fabrikker. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Omsetningen var på 747,1 MNOK (750,6 NOK året før). Driftsresultatet ble 21,1 MNOK, mot 20,1 MNOK i Årsoverskudd etter beregnet skattekostnad er 15,1 MNOK. Omsetning fra elementproduksjon og jernbanesviller har økt i 2002 i forhold til året før, og svakt mer en den øvrige del av bransjen, mens det har vært redusert salg av totalentrepriser og innkjøpte tjenester. Den markerte bedringen i driftsresultatet skyldes økt volum og lønnsomhet i elementproduksjonen og et høyere volum av jerbanesviller. Driftsresultatet for 2001 var

4 dessuten preget av flere tapsbringende prosjekter i totalentreprisevirksomheten, og dette er unngått i Resultatet for 2002 er preget av god aktivitet i første halvår som følge av en god ordrereserve ved inngangen til året, mens nedgang i nybyggingsaktiviteten utover høsten førte til lavere ordreinngang og svakere resultater i siste del av året. Markedsforhold Yrkesbyggmarkedet har totalt sett falt med ca. 4% i forhold til 2001, men det viktige segmentet for kontor- og forretningsbygg har hatt en kraftigere tilbakegang, spesielt i 2. halvår. Dette har ført til redusert ordreinngang for selskapet og for elementbransjen for øvrig. Det er imidlertid store geografiske forskjeller. Oslo og Akershus har hatt en betydelig nedgang, mens det har vært en økende aktivitet i trøndelagsfylkene, med blant oppstart på det nye universitetssykehuset i Trondheim. For boligbyggingen viser foreløpige prognoser en tilbakegang på 7,0% i antall igangsettinger i forhold til året før. Oslo og Akershus viser samlet en tilbakegang på 15% i dette segmentet. Selskapet har i løpet av året ytterligere styrket sin posisjon innen boligbygging. Til tross for en tilbakegang i markedet totalt sett, har selskapet økt sitt produksjonsvolum med ca. 2% i forhold til året før. Salg, kunder, leveranser Oppdragsgivere er entreprenører, bedrifter, offentlige etater og private byggherrer. Selskapet har i løpet av året hatt en rekke store og utfordrende prosjekter både innen yrkesbygg og boligbygging. Noen av de største byggene i løpet av året har vært: Hydro Aluminium Sunndalsøra TMV Odden Lerkendal Stadion Rica Hotel Trondheim Lagerbygg Wenaas Lakseslakteri Pan Fish Fjordtorget Ålesund Brygger Radialen Terrasse Biltema Sandviken Brygge Smart Hotell Badedammen Lervig Maritime Aadnøygården Alnafossen Kontorpark Rolvsrud Park P-hus Lillestrøm Kunsthøgskole Kjørbokollen

5 Produksjonsvolum Total produksjon av betongelementer utgjorde tonn, mot i I tillegg ble det produsert tonn jernbanesviller ved anlegget på Hønefoss, som er tonn mer enn året før. Investeringer Det ble i 2002 investert for i alt 11,3 MNOK. Av dette utgjør ca.10 MNOK investeringer i maskiner og utstyr. Herunder oppgradering av kraner, fornyelse av utstyr til hulldekkproduksjon og former etc. i forbindelse med effektivisering av veggproduksjonen. Bygningsmessige investeringer utgjør ca.1 MNOK. Kapitalstruktur og Balanse Egenkapitalen er 127,4 MNOK ved utgangen av 2002, noe som utgjør en egenkapitalandel på 33,9%. Selskapet har ved årsskiftet ingen rentebærende langsiktig gjeld. Langsiktig gjeld i balansen består av utsatt skatt, pensjonsforpliktelser og garantiavsetninger. Årets tap på fordringer er NOK ,-. Fremtidsutsikter Markedsanalytikerne forventer tilbakegang i nybyggingsmarkedet som helhet også i Det stiller selskapet overfor store utfordringer. Målet om å bearbeide markedet slik at prefabrikasjon med betongelementer øker som byggemetode står fast. Produksjon av betongelementer skal fortsatt være selskapets kjernevirksomhet og selskapet skal fremstå som ledende innen prefabrikasjon av næringsbygg og boliger. Selskapet skal være i stand til å møte kundekrav om tilleggstjenester som øker kundenes verdiskaping. Det forutsetter forbedret markedskommunikasjon, forbedrede forretningsprosesser, økt kompetanse og kapasitet innen prosjektutvikling og prosjektledelse samt en mer effektiv produksjon. Ny organisasjonsmodell som ble innført i slutten av 2001 har vist seg å være et steg i riktig retning. Denne modellen er videreutviklet gjennom 2002 med mål om ytterligere økt markedsretting og kundefokus. Produksjonsvolumet av jernbanesviller er avhengig av Jernbaneverkets behov. På kort sikt forventes ingen større endringer i råvarepriser og salgspriser. Ordrereserven ved inngangen til 2003 er 231 MNOK, mot 343 MNOK ved forrige årsskifte.

6 SPENNCON AS RESULTATREGNSKAP (i NOK) Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Driftsresultat Finansposter Renteinntekter fra konsernselskap Annen renteinntekt Andre finansinntekter Rentekostnader til konsernselskap Andre finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnader Skattekostnad(-)/skatteinntekt(+) Ordinært resultat Disponering av årsresultatet Konsernbidrag - brutto herav skatt på konsernbidrag Annen egenkapital Sum disponering

7 EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger, fast eiendom Maskiner, inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Utført, ikke fakturert arbeid Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8

9

10 SPENNCON AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2002 ( Alle verdier i 1000 NOK ) Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, er det tatt hensyn til. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporteringsformål, samt på risiko og inntjening. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. For langsiktige tilvirkningskontrakter anvendes løpende inntektsføring. For identifiserte tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet kostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette på beslutningstidspunktet. Andre driftsinntekter Vesentlige inntekter som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kr

11 Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Varelager Råvarer og ferdigvarer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggskontrakter Foretakets virksomhet består hovedsakelig i utførelse av entreprenøroppdrag (prosjekter) med varighet fra noen måneder til flere år. For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer etter hvert som arbeidet utføres i henhold til fullføringsgraden. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets forventede fortjeneste tas til inntekt. For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Garantitiden er normalt tre år. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har dekket pensjonsforpliktelser overfor ansatte gjennom kollektiv pensjonsforsikring.. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv.. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.

12

13

14

15

16 SPENNCON AS Note 7 Skatt Midlertidige tidsforskjeller: Netto 1. Utsatt skatt: Negative: Positive: Negative: Positive: endring: 2002 Anleggsreserve Garantier Kundefordringer Varereserver Tilvirkningskontrakter Gevinst og tapskonto Sum midlertidige tidsforskjeller Brutto midlertidige resultatforskjeller Utligning neg.forskjeller og underskudd Netto midlertidige forskjeller e/utligning Pensjonsforpliktelser Opp/nedskrivning anleggsmidler Grunnlag utsatt skattefordel/utsatt skatt Utsatt skatt/utsatt skattefordel Netto utsatt skatt Betalbar skatt fremkommer slik : Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på ordinært resultat betalbar skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt Årets skattekostnad fremkommer slik : Betalbar skatt på ordinært resultat For lite avsatt skatt i fjor Utsatt skatt netto endring Årets skattekostnad

17

18

19 SPENNCON AS Note 12 Bankinnskudd, kontanter, mm Kortsiktige, tilgjengelige likvider: Bankinnskudd, kontanter Kortsiktige plasseringer innen konsern 0 0 Sum Bankinnskudd som er bundet til betaling av skattetrekk Ubenyttet del av kassekreditt Note 13 Datterselskap Datterselskap Eierandel Bokført verdi Elematic Engineering AS 100 % 50 Det har ikke vært noen aktivitet i dette selskapet i Selskapet inngår i underkonsern og er derfor fritatt for konsolidering. Note 14 Nærstående parter Selskapene innen Consolis-konsernet er nærstående parter. De selskap vi har hatt transaksjoner med av betydning i 2002, er følgende : Consolis Oy Ab, Vantaa, Finland Strangbetong AB, Nacka, Sverige Consolis Technology Oy Ab, Finland PCE Engineering Oy Ab, Toijala, Finland hvorav Consolis Oy Ab er morselskapet innen konsernet. Transaksjoner mellom selskapene gjelder tjenester og industrielt utstyr, og prises som transaksjoner mellom uavhengige parter.

20

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2012 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamoxkonsernet er en ledende leverandør til verdens

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Nøkkeltall 3. Konsernet Glamox 4. Hovedpunkter fra virksomhetsområdene 6. Styrets årsberetning 10. Resultatregnskap 16. Kontantstrømoppstilling 17

Nøkkeltall 3. Konsernet Glamox 4. Hovedpunkter fra virksomhetsområdene 6. Styrets årsberetning 10. Resultatregnskap 16. Kontantstrømoppstilling 17 årsrapport 2007 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

~ DAVVIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA

~ DAVVIBUOHCCEVIESSOAPOTEHKA ~ ~ SYKEHUSAPOTEK NORD Årsregnskap Sykehusapotek Nord HF Årsregnskap.JVJ,~...SYKEHUSAPOTEKNORD Resultatregnskap NOTE Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter 2,3 209 164 844 789218 209 954

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 årsrapport 2011 6 10 18 26 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008

International Research Institute of Stavanger AS Årsregnskap 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004

Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Årsrapport 2004 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Full light A2 (2 x A3) glass EASL Vindauge 16 Polylevels First flexible EASL display

Detaljer

Backe Østfold AS Årsrapport 2012

Backe Østfold AS Årsrapport 2012 Backe Østfold AS Årsrapport 2012 Backe Østfold AS 1 1: Nordbytun, Vestby. NORDBYTUN Byggherre: Nordbytunet Utbygging as Oppstart: Mars 2011 Ferdigstillelse: Desember 2012 Beskrivelse: Nordbyhagen 8-14

Detaljer

TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører*

TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Årsmelding 2014 TILLITSVALGTE (* betyr at vedkommende er på valg i 2015) Ordfører/varaordfører: Lars Myraune, ordfører* Jan Diesen, varaordfører* Styret: Eilif Due, leder* Morten Tømte, nestleder* Olav

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsrapport 2013 SE UMULIG- HETENE

Årsrapport 2013 SE UMULIG- HETENE Årsrapport 2013 SE UMULIG- HETENE 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2013 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2013 // 3 KRUSE SMITH ER SELSKAPET SOM IDENTIFISERER DE GODE IDEENE OG SOM HAR GJENNOMFØRINGSKRAFTEN

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning BERNER GRUPPEN årsrapport 2007 Innhold Omstilling og posisjonering 3 Dette er Berner Gruppen 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 2007 6 Års- og konsernregnskap for 2007 11 Balanse 12 Revisjonsberetning 23 Nyhetsåret

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012 buer entreprenør as Foto: dag jenssen Foto: dag jenssen 1 2 Borgestadholmen. 1: Fra prosjekt Marensro. André Kittilsen, Tore Åkredalen, Gunnar Fredrikstad, Jørn Petter

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning 2012 1 Innhold SANDEFJORD LUFTHAVN AS (SLH)... 3 STATISTIKK... 4 TRAFIKK... 5 SIKKERHET... 5 YTRE MILJØ... 5 HMS... 6 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ... 6 ØKONOMI... 7 BEGIVENHETER ETTER ÅRSAVSLUTNING...

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer