PROTOKOLL LUIs FAKULTETSSTYREMØTE 30. august 2012 kl Journ.nr 2012/5527 Hotell Rica Holberg, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL LUIs FAKULTETSSTYREMØTE 30. august 2012 kl. 0900-1515 Journ.nr 2012/5527 Hotell Rica Holberg, Oslo"

Transkript

1 PROTOKOLL LUIs FAKULTETSSTYREMØTE 30. august 2012 kl Journ.nr 2012/5527 Hotell Rica Holberg, Oslo Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Alaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet Bjørn Smestad Kristin Walseth Hanne Christensen Leif Askland Repr. for TA-personalet Kjersti Winger Repr. for studentene Erlend K. Schjelderup bisitter med innvilget talerett Sekretariat Knut Patrick Hanevik Cecilie Wilberg Hilde Doksrød Forfall: Tone Torgrimsby; vara Kristin Walseth møter. FAST 12/34 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. FAST 12/35 Styreseminar Generell status I året som har gått har fakultet bygget opp sin organisasjon. Likheter og forskjeller mellom fagmiljøer og de nye instituttene har kommet til syne og en bedre balanse er nådd. Omorganisering av rammebudsjetter og fordeling til instituttene bidrar til å styrke disse. Det jobbes videre med klargjøring og fordeling av hva som skal være hhv fakultets og instituttenes ansvar. Overført tilsettingsmyndighet fra HiOA for alle stillinger bortsett fra toppstillinger fra og med 1. september styrker utviklingen av selvstyre på fakultetsnivå. A. Strategi , status Ny versjon av strategisk plan for HiOA, som ble revidert på institusjonens styremøte 28. august, ble delt ut. Revisjonen av HiOAs strategiske plan kan medføre enkelte justeringer i LUIs plan. 1

2 Dekanen viste til administrasjonens notat i saken, FAST 12/35B. Det er satt fram ønske om åpne innspill fra styret til nåværende strategiutkast i dagens møte, og det er stilt spørsmål om det er spesielle utgreiinger styret ønsker å få seg forelagt til neste styremøte, når strategien skal besluttes. Videre arbeid vil ta med seg innspillene fra dagens drøfting inn i saksgrunnlaget. Fokus på de første årene i strategiperioden vil vektlegges, og ledermøtet vil behandle saken før den går til styret. Styret ga uttrykk for god retning i arbeidet med strategiene. Styret tar redegjørelsen om strategiprosessen til orientering. Innspillene fra Rolf Aslaksrud Kristiansen om at det må være begrepsmessig stringens i strategidokumentet mellom bruken av «arbeidsliv» og «næringsliv» og sett mot profesjonsutdanning, tas med i den videre prosessen. B. Årsplan og budsjett 2013, første drøfting Dekan og direktør redegjorde for årsplanarbeidet ved fakultetet. Instituttene skal lage handlingsplaner som skal gjenspeile og være forenlige med overordnet planverk. Det kan være egne tillegg, om relevante og balanserte mot totalen. Hva som skal gjøres i 2013 skal være i fokus, men også tenkning for 2014 og senere skal tas med. Styrets innspill og drøftinger tok utgangspunkt i foreløpig utkast til LUI-strategier, kfr. FAST 12/35A. Første runde med innspill gjaldt hele dokumentet og skilte ikke mellom hva som vil være bidrag til strategiformulering, og hva som tilhører handlingsplannivå: - FoU - også utviklingsarbeid må vektlegges i strategien - involvere flest mulig tilsatte i FoU-arbeid i og med FoU-basert undervisning - fremme FoU-arbeid på tvers av institutter - ansatte ute på oppdrag kan ha FoU-kompetanse som ikke er satt i system grunnet liten FoU-tid - variasjon mellom instituttene ved ILS de som forsker, underviser også - å få tid til å skrive er kritisk innsatsfaktor egnede virkemidler for dette - studenters medvirkning i FoU-arbeid hva og hvordan, kfr. også rolle mot arbeidslivet, p.t. liten praksis ved LUI - arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning bør gjenspeiles i strategien siden dette er en studiemodell med engasjement fra arbeidslivet og vi har en posisjon på området - modellen med ABF kan smittes til flere studier/institutter - kortsiktige og langsiktige tanker om infrastruktur og godt læringsmiljø bør komme fram så som behovet for hensiktsmessige og tilstrekkelige arealer - to-campus organisasjon: Kjeller-studentenes opplevelse av å tilhøre HiOA kan være mangelfull - førstelektorveien: betydningen for LUI av å opprettholde tiltak for slik kvalifisering - strategi for hhv professor- og førstelektorveien opp mot universitetssatsingen - LUIs strategiplan bør være så klar at den kan brukes i praksis; noen områder bør løftes fram, og fordeling av ressurser må knyttes til dette (arbeidsplassbasert utdanning også YFL har det, læring i arbeidslivet og livslang læring ble nevnt) - arbeidsplass student tilbyder = samspill - posisjonering generelt av høgskolen og av Fak. LUI 2

3 Andre runde av drøftingen ga nærmere innspill til områdene i strategiutkastet Utdanning, Forskning, Samfunnsrettet virksomhet og formidling, Menneskelige og økonomiske ressurser med ønske om prioritering innenfor områdene. Følgende kom fram: Generelt - strategien i lys av analysen Utdanning - implementere nye rammeplaner hjelpemidler til gjennomføringen - utdanningenes forankring til arbeidsliv og yrkesliv må klart fram - internasjonalisering av utdanningene for å få til kvalitet på alle nivåer, også i et migrasjons- og mangfoldperspektiv Utdanning/rekruttering - operasjonalisere rekruttering av studenter og bruk av teknologiske løsninger - rekrutteringsbredden: grunnutdanning videreutdanning etterutdanning - mer og bedre informasjon om søkermassen - forbedre markedsføring inkludert bedre gjenfinning av tilbud presentert på nett - tydeliggjøre utdanning i og for arbeidslivet overfor målgrupper - undersøke «ikke-kvalifisert» og opptakskravene generelt, og se på realkompetanse i forhold til opptakskrav og i forhold til lovpålagte regler - deltidsutdanning av lærerutdanning hvorfor negativitet? Avsetning av ressurser? Infrastruktur og samhandling - få infrastruktur på plass hva kan vi lære av Kjeller; mer utstyr; tilstrekkelig med midler - ha servicesystemer som ikke spiser av tid og utdanningskvalitet; «støtteparaply» - skott mellom institutter opp mot samhandling på tvers; budsjetter til bruk på tvers av instituttnivåer for å fremme samhandling - infrastruktur for intern læring og kontakt / intranett (målet er å ha kommet langt i 2013) Fokusområdene for videre planlegging ble oppsummert slik: - Rammeplaner - Læringsmiljø og studiekvalitet - Rekruttering og hvordan arbeidet med markedsføring av tilbudene og informasjon virker - Organisasjonsstruktur og gode administrative tjenester Også organisering og målsettinger for FoU, og kompetansekartlegging og tiltak sett i lys av naturlig avgang (pensjonering) av ansatte de nærmeste årene, ble framhevet som viktig. Budsjett 2013 og framover: Fakultetsdirektøren orienterte om videre prosess. Instituttenes handlingsrom, avsetning av midler til framtidig bruk og fordeling av midler over år, inngår. Prioritering vil være den vanskeligste utfordringen i forhold til valgte strategier. På spørsmål fra styret om hva instituttlederne ser for seg, ble det anført ønske om mest mulig råderett over det en får, og at departementets overføringer skjer som bestemt. Strategimidler på instituttnivå i tillegg til fakultetsnivå, og forutsigbarhet og oversikt over midler ca. 3 år fram i tid, ble nevnt. Rammebudsjetter ble sett som bra. Prodekanen for FoU viste til at også FoU-virksomhet på fakultetsnivå og totalt sett for LUI, har behov for forutsigbarhet og nok midler. Blant annet egenandeler og beregning av refusjoner fra departementet på bakgrunn av publisering må klargjøres. Styreleder takket for god diskusjon og gode innspill, som ledelsen tar med seg for å forankre dem i videre strategiarbeid og i årsplaner. Hun bemerket at utdanningsbehov i høgskolens nærområder bør kartlegges, og at storby- og mangfoldperspektivet kan konkretiseres mer i planverket. 3

4 FAST 12/36 Orienteringssaker A. Protokoll fra IDF-møter (omfordelt på møtet) Godkjent referat fra IDF-møte og utkast til referat fra møtet ble delt ut. Det var ingen spørsmål eller kommentarer. Vedtak: Referatene ble tatt til orientering. B. Referater fra HMS-gruppen Saken gjelder referat fra møter og Det ble redegjort for sak 27/15 av 10. mai om at «Alle behov for særskilt tilrettelegging imøtekommes inntil videre». Dette gjelder særskilte behov, hvor medisinsk vurdering og legeerklæring ligger til grunn er et år hvor fakultetet ønsker å samle erfaring. I denne fasen vil alle søkere kunne få sine behov innfridd. Vedtak: Referatene ble tatt til orientering. Redegjørelsen ble tatt til etterretning. C. Opptak høsten 2012 Til saken: Ny og oppdatert versjon av «Opptakstall 2012» var sendt til styret Dekanen redegjorde for trekk ved årets studieopptak ved LUI. Opptaket vil bli ytterligere analysert. Det vil være fokus på yrkesfaglige utdanninger med nedgang og følgelig ledige studieplasser, og for flere studier hva som kan være grunnlaget for å bli funnet ikke-kvalifisert til opptak. Forholdene kan ha konsekvenser for rekruttering og infrastruktur. Styret berømmet godt dokumentert grunnlag i saken. Fra styret ble det spurt om håndhevingen av formelle opptakskrav ikke speiler reell realkompetansevurdering, og om det er prosedyrer som må endres. Gjensvaret fra leder for studieavdelingen var at det er samme organer og personer som har behandlet opptaket, men at det er viktig å gå inn i materialet for å se på kriterier satt for de ulike studiene. Øvrige kommentarer til rekruttering og opptak gikk blant annet på o hvordan rekruttere personer med fagbrev fra videregående inn i den treårige yrkesfaglæreropplæringen o regler for opptak - «fagbrev eller tilsvarende», hva innebærer «tilsvarende» o opptaksprosess til restplasser i etterkant av hovedopptaket o nye rammeplaner fra KD kan gi strukturelle endringer for yrkesfaglærerutdanningen o opptak til master-studier og samordning av kurs mellom disse ved lavt antall studenter, og ev. fellesundervisning mellom master- og PhD Styreleder konkluderte med at årets erfaringer med opptak og rekruttering gir føringer inn i det videre årsplanarbeidet. Analyse og fortolkning av eget arbeid bør ikke være eneste tiltak. Andre grep, som markedsføring og formidling, kan være del av problematikken. Vedtak: Styret tar saken til orientering med framkomne innspill. D. Studiested Sandvika (muntlig orientering) Saken omhandler igangsetting av studier i Sandvika fra høsten 2013 i forlengelsen av nåværende tilbud og med eventuelt nye tilbud innen førskole- og grunnskolelærerutdanning levert av Fak. LUI. Dekanen orienterte om status og bakgrunn i saken med referanse til avtale inngått mellom HIOA sentralt og kommunen, og som LUI ikke har vært tilstrekkelig orientert om. Saken må avklares 4

5 overfor Bærum kommune i samarbeid med sentral ledelse ved HiOA, fakultetet og involverte institutter. Viktig innspill i diskusjonen var om KD kan ha synspunkter i saken og midler i tillegg til nåværende nasjonale tildeling. Saken kan ha konsekvenser for årsplan- og strategiarbeid ved LUI på kort og lengre sikt og med tanke på rekruttering og konkurranse i regionen. Vedtak: Styret ønsker å gå nærmere inn i saken og ber om den kommer opp som en forberedt sak fra administrasjonen på neste styremøte. FAST 12/37 Revidert budsjett Til saken: Notatet «Utdypende merknader til revidert budsjett» var sendt på e-post til styret På møtet ble ny versjon av sakspapiret «Nytt revidert rammebudsjett 2012» delt ut. Tallene som er lagt fram gir ikke uttrykk for innstramminger i forhold til opprinnelig budsjett. Dekanens og administrasjonens framlegg viste til at revidert budsjett er i forlengelsen av styrets behandling i juni. Inntektssiden er tydeliggjort og ytterligere fordelt på instituttene i revidert budsjett. Det er korrigert for fratrekk av midler til 75 studieplasser fakultetet ikke har tatt opp studenter til, og kun mindre justeringer kan forekomme nå. Forholdet har ikke medført færre studieplasser enn antatt ved LUI, kun færre midler. For EVU baserer tallene seg på prognoser for året. Det ble også redegjort for bruken av buffer i opprinnelig budsjett, blant annet for å utjevne inntekstgrunnlaget mellom institutter når det har vært nødvendig, kfr. midler til IST til oppbygging av tolkeutdanningen. Enstemmig vedtak i samsvar med tilrådingen: Vedtak: 1. Fakultetsstyret slutter seg til forslag til revidert budsjett med budsjettfordeling for fakultetet for 2012 slik det fremkommer i vedlegg delt ut på møtet Dekanen gis fullmakt til å foreta mindre endringer i fakultets budsjett. Styret oppfordret administrasjonen til å merke saksdokumenter med versjoner og datoer heretter. FAST 12/38 Delegering av myndighet ved etablering og nedlegging av studier Dekanen redegjorde for at saken er basert på behandling av delegasjon av myndighet i HiOAs styre og begrunnet forslaget til vedtak. Tanker om praktiske følger av vedtaket ble spilt inn og kommentert. Enstemmig vedtak i samsvar med tilrådingen: Vedtak: 1. Fakultetets myndighet til å etablere og nedlegge studier er som følger: Fakultetsstyret selv har myndighet til å etablere og nedlegge internt finansierte studier på bachelornivå og videreutdanningsnivå opp til 60 studiepoeng. Dekan har myndighet til å etablere og nedlegge eksternt finansierte studier på bachelornivå og videreutdanningsnivå opp til 60 studiepoeng. 2. Delegeringen gjelder fra 1. september

6 FAST 12/39 Eventuelt A. Oppstarten av Trafikklærerutdanning ved YSL, Kjeller, ble referert. Både representant for Vegdirektoratet, avdelingsdirektør Bente Skjetne, og prorektor Olgunn Ransedokken var til stede. B. Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning er vara for den eksterne representanten i instituttrådet på plass. Bente Borrebæk er navnet og hun er til dag rektor ved Kjenn skole i Lørenskog kommune. Oslo, 20. september 2012 Loveleen Rihel Brenna Styreleder Knut P. Hanevik Dekan 6

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14

INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 INNKALLING TIL FAKULTETSRÅDSMØTE VED FAKULTET FOR HELSEFAG 25. SEPTEMBER 2015, KL. 11-14 Det innkalles med dette til Fakultetsrådsmøte 25. september 2015, kl. 11-14, Sted: V634, Pilestredet 44 (Elisabeth

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Høgskolen i Finnmark Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Institusjon: Høgskolen i Finnmark Dato for vedtak: 24.04.12 Sakkyndige: Helga Marie Johannsen Roger Säljö Karl Elling

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund

NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund NOKUTs tilsynsrapporter Høgskolen Stord/Haugesund Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Juni 2015 SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING - EVALUERING NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN 2014 Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 3 a. Bakgrunn for mandat og vedtatt mandat... 3 b. Prosess...

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 29/2014 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Trykk Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

27/13: Utdanningsmeldingen

27/13: Utdanningsmeldingen Møtedato 10.04.13 Saksbehandler Jens Uwe Korten Arkivreferanse - 27/13: Utdanningsmeldingen 1. Bakgrunn formål med utdanningsmeldingen Hensikten med utdanningsmeldingen er å gi en oversikt over de generelle

Detaljer

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV

KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED HBV Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål og prinsipper... 4 2 Kvalitetssystemets oppbygning... 5 2.1 Del 1 Systembeskrivelse/rammer for

Detaljer

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus

Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus MØTEBOK 1/12 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 28. februar 2012 fra kl. 09.30 13.00, Pilestredet 46, rom 301. Til stede: Kari Toverud Jensen Anton Havnes Ragnar Audunson Mette Holme

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer