Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 Daglig leder har ordet Kort om Mølla Salgsresultater 2008 Markedsføring og omdømme Kurs og prosjekter Fag og utvikling Tiltak Arbeid med bistand Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Bruktbutikken og miljøverkstedet Møllabussen Fokus på fremtiden Fokus på nye muligheter Verdiarbeid Kompetanseutvikling Organisasjonskart Resultatregnskap Balanseregnskap Styrets årsberetning

3 Daglig leder har ordet 2009 har vært et arbeidsomt år preget av overgangen fra kommunalt foretak (KF) til AS. Parallelt med dette har det vært større aktivitet enn noen gang når det gjelder arbeid rettet mot deltagere og nye prosjekter. Med andre ord har økonomiske og byråkratiske utfordringer ikke vært til hinder for nytenkning og vekst! Takk til alle medarbeidere for en fantastisk innsats! Som AS hadde vi i 2009 ikke lenger mulighet til å motta kommunalt rammetilskudd. Tap av et årlig kommunalt rammetilskudd på 5,4 mill måtte dermed medføre en betydelig volumøkning. 764 deltagere har mottatt tjenester fra Mølla i Dette er en økning på over 200 personer fra året før. Ny tjenesteproduksjon er også igangsatt for å kompensere bortfall av kommunale kroner. Dette dreier seg om transport av nærmere 200 funksjonshemmede til og fra arbeidsog aktivitetssentra i Bærum. Møllabussene er en fin arena for adekvat arbeidstrening, noe som igjen fører til at flere får vanlige jobber i det ordinære arbeidsliv. I 2009 har Mølla i samarbeid med Løxa Utvikling og Di Gruppen startet Lunsjbilen AS. Selskapet har som formål å fremme salg av lunsjmat på vegne av de tre attføringsbedriftene har på nytt vært svært innholdsrikt,utfordrende og spennende, men også preget av tristhet og sorg! Vi må allikevel se fremover, bringe hverandre og organisasjonen videre. Til å hjelpe oss på veien har vi et svært kompetent styre, fantastiske medarbeidere, gode styringsdokumenter, spennende samfunnsmessige utfordringer og ikke minst Møllas verdidokument, våre 5 verdier og vår visjon: Raushet Åpenhet Mot Ansvar Likeverd Mølla får ressurser frem som viser veien videre! Høsten 2009 var det planlagt å starte videreutdanning i metodisk jobbcoaching i samarbeid med høyskolen i Akershus. Utdanningen ble utsatt da det var for få påmeldte, men ved utgangen av året har 22 personer meldt sin interesse og utdanningen starter opp i februar 2010 med 19 godkjente studenter. Det skal bli spennende å følge erfaringen fra et tett samarbeid mellom høyskole og praksisfelt, særlig med tanke på lokaliseringen, forelesere og veiledere. Det pågående arbeidet med Møllaboka, med planlagt utgivelse sommeren 2010, vil også bidra til dokumentasjon av praksis inn i dette studiet. Gjennom hele 2009 har vi konkurrert på offentlige anbud knyttet til vårt arbeidsfelt. I løpet av året vant vi 6 av de 15 utlyste anbudsrundene vi konkurrerte på. Dette utgjør 40 %. Inntekstmessig, på dette område, nådde vi allikevel vårt omsetningsmål med kr over budsjett. Elisabeth Johansen Daglig leder Når året skal oppsummeres er det med sorg vi minnes vår kollega Merethe Præsterud som døde i september. Vi var sikre på at Merethe skulle komme tilbake frisk og rask etter sommerferien. Sjokket og sorgen ble desto større når så ikke skjedde og en brutal påminnelse om hvor skjørt livet er. 3

4 Kort om Mølla Mølla Kompetansesenter AS er en hovedaktør innenfor arbeids-, velferds- og inkluderingsfeltet. Vårt samfunnsoppdrag er: Selskapet skal ha som formål å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla Kompetansesenter skal være en sentral aktør i forhold til fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal også kunne gi utdanningstilbud innenfor de forannevnte fagområder Vi tilbyr næringslivsorienterte arbeidsmarkedstiltak som skal bidra til å få flere mennesker i arbeid. Vi samarbeider med Høgskoler og forskningsmiljøer for å utvikle vårt faglige ståsted, med fokus på innovasjon for fremtidens arbeidsmarked. I den sammenheng tilbyr vi også utdanningstilbud for ansatte som jobber innefor sektoren. I 2009 var våre hovedkunder NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Akershus, NAV Oslo, NAV Buskerud, NAV Asker og Bærum, Bærum Kommune, HUSK og Fylkesmannen i Akershus. For mer informasjon, se våre nettsider: SALGSRESULTATER 2009 I årets rapport presenterer vi en samlet oversikt over alle våre inntekter, til forskjell fra tidligere år hvor vi presenterte våre salgsinntekter for de oppdrag som vi har vunnet på anbud og innhentede prosjektmidler. Regnskapet for 2009 viser følgende fordeling mellom våre ulike inntekter: 25 Mill. kr Bruktbutikken Transporttjenester Annet Arbeid med bistand Arbeidspraksis i skjermet sektor Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) Videreutdanning/ konferanser Annet Varig tilrettelagt arbeid Tilskudd fra Bærum kommune Ung i jobb Salgsinntekter Driftsinntekter Tilskudd/prosjekter Under salgsinntekter har vi en gledelig økning av inntektene gjennom Bruktbutikken og en stor utvidelse av transporttjenester for Bærum kommune. Når det gjelder våre institusjonelle arbeidsmarkedstiltak, skyldes økningen i Arbeid med bistand vår deltagelse i prosjektet om utprøving av nye finansieringsformer for tiltaket i regi av NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet. I 2009 utgjorde gjennomføringen av arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) for NAV en stor del av virksomheten med en omsetning på i overkant av 11,6 millioner kroner. Det er i overkant av en dobling fra 2008 hvor omsetningen var på 5,1 millioner kroner. Våre kurs Avklaring av kortere varighet, Individuell karriereoppfølging og Det hele mennesket stod for en vesentlig del av inntektsøkningen i Det totale inntekstbildet i 2009 viser en positiv retning og er i samsvar med Strategisk plan Avtaler som 4

5 5

6 er inngått i 2009 legger grunnlaget for en positiv inntektsvekst også i I årene som kommer vil Mølla Kompetansesenter sitt totale inntekstbilde være sammensatt av et bredt spekter av tjenester. MARKEdsføring og omdømme Mølla Kompetansesenter ønsker å være en synlig aktør innen arbeids-, velferds- og inkluderingsfeltet, og i dialog og samhandling med våre samarbeidspartnere og kunder bidra til faglig utvikling og innovasjon innen vårt fagområde. I 2009 gjennomførte vi i samarbeid med Bærum Næringsråd et vellykket frokostmøte for næringslivet i Asker og Bærum. Tema omhandlet arbeidsgivers samfunnsansvar og daglig leder Steinar J. Olsen i Stormberg AS holdt et engasjert og dagsaktuelt foredrag. I desember 2009 ble det også klart at vi som den eneste attføringsbedriften i landet tilbyr en videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling (30 studiepoeng) i samarbeid med Høgskolen i Akershus. kurs og prosjekter Aktiviteter i tilknytning til kurs og prosjekter har vært omfattende i Omfanget av kursvirksomheten har vært 22 avrop for NAV i 2009, kursene har hatt lengde fra fire uker til et år. Avhengig av kurskonseptet. Det har til sammen vært ca 440 personer som har deltatt på kurs i Kurs og prosjekter fra 2008 er blitt videreført samtidig som det er etablert nye kurs. Kurs og prosjekt porteføljen i 2009 har bestått av: Jobbsøkerkurs Introduksjonsordningen Bærum og Asker, Det hele Mennesket Oslo og Bærum, Individuell karriereoppfølging, Avklaring kortere varighet, Medarbeider med Brukererfaring i Buskerud og Ung i Jobb. gi tilbud til hele bredden av flyktninggruppen i Introduksjonsordningen i Bærum og Asker. I 2009 har de som del av kurset tatt i bruk karriereverktøy for flyktninger og innvandere og startet utarbeidelse av et læringsverktøy basert på videoeksempler, for å nå behovet for gruppene med størst språkutfordringer. Kurset Det hele Mennesket har hatt stor aktivitet og vi har til sammen gjennomført åtte kurs i Oslo og Asker og Bærum. Rammeavtalen for Det hele mennesket i Oslo ble fornyet i 2009 og med bakgrunn i tidligere kurs og godt samarbeid med NAV og Bydel Frogner vant Mølla anbudsrunden og kan videreføre konseptet. Individuell Karriereoppfølging (IKO) er en spennende nysatsning fra Kurset har en varighet på 26 uker med mulighet for forlengelse inntil tre år. Kurset består av et tre ukers introduksjonskurs. Videre får deltakerne tilbud om oppfølging, veiledning innen jobbsøking og jobbmestring, samt karriereveiledning og coaching. Som del av kurset kan deltakerne velge tilleggsmoduler som datakortet, helse/kosthold med trening, arbeidslivskunnskap, hverdagslivbistand og arbeidspraksis. Medarbeider med brukererfaring (MB) - utdanningen ble i 2009 nyetablert som et AMO-kurs i Buskerud. Utdanningen blir evaluert av Høyskolen i Buskerud og har i 2009 fått meget gode tilbakemeldinger fra studentene. Utdanningen fortsetter med et nytt kull i Ung i Jobb konseptet er et selvstendig prosjekt og er avhengig av eksterne midler for å sikre videre drift. I 2009 har prosjektet ved siden av å tilby ungdommen i Bærum veiledning og praktisk bistand med jobbsøking og jobbmestring, hatt fokus på å fremskaffe midler for videre drift i Dette har vært meget vellykket og Bærum kommune, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet og HUSK Osloregionen (Høgskole- og Universitetssosialkontor) har bidratt til videre drift i I Jobbsøkerkurs Introduksjonsordningen Bærum og Asker, har vi i 2009 videreført todeling av gruppen og har kunnet 6

7 Kurs, prosjekter og oppdrag 2009 Navn Oppdragsgiver Målgruppe/måloppnåelse Omfang (O) Varighet (V) Antall deltakere (D) Kurs O V D AMO-kurs Jobbsøkerkurs for flyktninger, gruppe 1 NAV Arbeid Bærum Deltakere på introduksjonsprogrammet i Bærum og Asker kommune. Fulltidsjobb: 2 Deltidsjobb: 4 Lønnstilskudd: 1 Amo-kurs: 7 Praksis: 8 Utdanning: 2 Arbeidssøkere: 2 2 kurs 24 uker 20 uker 26 AMO-kurs Jobbsøkerkurs for flyktninger, gruppe 2 NAV Arbeid Bærum Deltakere på introduksjonsprogrammet i Bærum og Asker kommune. Deltidsjobb: Fulltidsjobb: 2 Overført neste kurs i 2010: 9 Praksisplass: 5 Sluttet grunnet sykdom: 1 Sluttet uten grunn: 1 Annet: 4 2 kurs 24 uker 20 uker 22 AMO-kurs Det Hele Mennesket Sandvika NAV Arbeid Oslo/Akershus Deltakere med lettere og moderate psykiske lidelser. Individuelle opplegg som på sikt skal føre deltakerne tilbake i jobb. 4 kurs 20 uker 41 Overført til rehab og behandling: 6 Kjeding til andre tiltak: 13 Jobb: 1 Annet: 1 2 kurs avsluttes i 2010: 20 AMO-kurs Det Hele Mennesket NAV Arbeid Oslo/Akershus Bydel Frogner Deltakere med lettere og moderate psykiske lidelser. Individuelle opplegg som på sikt skal føre deltakerne tilbake i jobb. 4 kurs (5) 20 uker 65 Overført til rehab og behandling: 16 Ordinær utdanning: 2 Kjeding til andre tiltak/ praksis: 19 Jobb: 1 Sluttet: 4 Annet: 4 To kurs avsluttes i 2010: 19 7

8 Navn Oppdragsgiver Målgruppe/måloppnåelse Omfang (O) Varighet (V) Antall deltakere (D) AMO-kurs IKO NAV tiltak Målgruppe: Personer som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det Arbeidsog velferdsetaten kan tilby, herunder sykmeldte. Målsetting: Hovedmålsettingen for deltakerne er at de skal komme i ordinært arbeid, eller kunne returnere til sitt eksisterende arbeidsforhold, gjennom individuelt tilpasset veiledning og oppfølging, samt utfyllende arbeidsrettet opplæring. 4 kurs med oppstart: sykmeldt uker. avsluttes: Totalt 56 Antall per kurs: AMO-kurs Avklaring av kortere varighet NAV Tiltak (Asker og Bærum) Avklaring skal tilbys ordinære arbeidssøkere som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet og som har behov for avklaringsbistand i forhold til å definere hensiktsmessige og realistiske mål. 7 kurs 4 uker 39 utdanning/ prosjekter O V D Medarbeider med brukererfaring(mb) Bærum kommune Mennesker som har hatt eller har en psykisk lidelse. Deltakerne skal ha forutsetninger for å følge undervisning på høyskolenivå. 1 kurs 1 år 20 Kurset består av 150 skoletimer teori kombinert med praksis og prosjektoppgaveskriving. 18 i praksis 15 fullført 12 bestått 8

9 Navn Oppdragsgiver Målgruppe/måloppnåelse Omfang (O) Varighet (V) Antall deltakere (D) utdanning/ prosjekter O V D Ung i jobb (oppstart nov 2007) Mølla Kompetansesenter i samarbeid med Bærum kommune og HUSK (Høgskolen og Universitetets sosialkontor). Bemanningsbyrå og karriereveiledning for ungdommer i alderen år som har droppet ut av skolen. Registrert i prosjektet: 135 Jobb eller annet forløp: 80% jobb eller tilbake til skole 3 år Ut 2010 som prosjekt 135 andre oppdrag O V D Individuell oppfølging for deltakere fra Flyktningkontoret i Bærum kommune Flyktningkontoret Flyktninger med behov for ekstra veiledning vedrørende utdanning, arbeid og jobbsøking. Hjelp til skriving av CV og søknad: 11 Hjelp til å finne praksisplass og oppfølging i praksis: 11 Overført til AMO kurs: 1 Får videre oppfølging i 2010: 9 Fikk jobb eller utdanning: 1 Individuelt Løpende 13 9

10 FAG OG UTVIKLING Fagstaben har i 2009 hatt hovedfokus på å utvikle Møllas faglige plattform Trekanten og videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling sistnevnte i samarbeid med Høgskolen i Akershus. Vi har også jobbet intenst med bokmanus som vi fikk godkjent fra forlaget like før jul. Prioriteringer for 2010 er endelig implementering av Trekanten, gjennomføring og videreutvikling av utdanningen, bokutgivelse, samt interne evalueringer. Kurs, undervisning og etterutdanning På oppdrag fra NAV Oslo har fagstaben gjennomført kurs i Supported employment og arbeidsgiverkontakt for oppfølgingsloser og tilretteleggere i bydelssamarbeidet i Oslo; totalt 45 kursdeltakere fordelt på fire kursbolker høsten Vi har også gjennomført 3 kurs om å styrke fokus på jobb gjennom LØFT og PLA-teknikker. Fagstaben har presentert Mølla på en tysk konferanse om Supported employment i mai og på gresk konferanse i november. Samarbeid, forskning og fagutvikling Mølla bedriver kontinuerlig fagutvikling som involverer hele organisasjonen gjennom utvikling av kurs, prosjekter og tiltak. Vi har for øvrig deltatt aktivt i Leonardoprosjektet Toolkit for Supported Employment gjennom å gi faglige innspill til utvikling av Position papers og How to guides. Prosjektet fortsetter til juli Arbeidet i det nordiske forskningsprosjeket innen Supported Employment har også pågått i 2009 og vil fortsette i TILTAK Avdelingen har i 2009 gitt et tilbud til 327 personer fordelt på tiltakene Arbeid med bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Fokus på fremtiden (FPF) og kurset Fokus på nye muligheter (FPNM). I tillegg har avdelingen driftet Møllabussen, som hadde en betydelig kapasitetsutvidelse høsten Utover dette har Bruktbutikken hatt to personer ansatt i Varig tilrettelagt arbeid (VTA). arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Gjennom 2009 har utnyttelsesgraden av tiltaksplasser vært 100 %. 231 personer har deltatt i tiltaket. 95 personer er skrevet ut i løpet av året. Av disse 95 fikk 29 personer jobb (31%), 10 gikk til utdanning (11%), 17 startet i andre tiltak, (18%), 16 ble uføretrygdet (17%), 19 gikk til behandling/rehabilitering (20%), én fikk alderspensjon (1%), og én flyttet (2%). 2 falt utenfor disse kategoriene (2%). Resultatene representerer en marginal bedring fra forrige år, men er likevel dårligere enn hva vi ønsker å oppnå. Ved utgangen av året har vi derfor planlagt en omfattende gjennomgang av Arbeid med bistand. Vi vil rette et kritisk blikk på egen praksis, og vi vil, i dialog med oppdragsgiver, vurdere om tiltaket tilbys riktige målgrupper. 10

11 Mølla har i 2009 deltatt i en forsøksording med alternative finansieringsformer i Arbeid med bistand. Forsøket er initiert av Arbeids- og Velferdsdirektoratet og vil bli evaluert første halvår Erfaringer med forsøket vil danne grunnlag for endringer vi forventer vil tre i kraft høsten ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET(APS) skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. 15 tiltaksplasser har vært knyttet til vår miljøsatsning; Bruktbutikken og Miljøverkstedet. Videre har vi tilrettelagt 10 tiltaksplasser i samarbeid med Radisson hotell på Fornebu, og Ikea på Slependen. 51 personer har deltatt i tiltaket. 31 personer er utskrevet i løpet av året. Av disse 31 fikk 4 jobb (13%), 6 gikk til Arbeid med bistand (19%), 3 startet i andre tiltak (10%), 4 flyttet (13%), én startet i utdanning (3%), 5 ble uføretrygdet (13%). 4 falt utenfor disse kriteriene. Antallet personer som fikk jobb er lavere enn i fjor, men vurdert mot tiltakets formål er det gjort et godt arbeid i APS i BRUKTBUTIKKEN OG MILJØVERKSTEDET har sørget for et gjenbruk av 75 tonn varer 2009, noe som viser at Miljøverkstedet lever opp til navnet. Butikken har fått flere kunder, verkstedet har økt produksjonen, og et tett samarbeid med ISI avfallsanlegg har sørget for god tilgang til salgbare varer. Reparasjon og salg av møbler og sykler, utgjør en betydelig del av omsetningen. Omsetningen har økt fra kr ,- i 2008 til kr ,- i Dette er en økning på 29,5%. Det har også vært økt aktivitet på brunevareverkstedet, som bidrar til at TV er og stereoanlegg finner nye eiere. Verkstedet 75 tonn gjenbruksvarer fant nye eiere! og butikken tilbyr variert og relevant arbeidstrening for Møllas deltakere. MØLLABUSSEN tilbyr transporttjenester til funksjonshemmede primært transport mellom hjemsted og arbeids- og aktivitetssentra. Kjøringen gjøres både av personer på arbeidstrening, og av ordinært ansatte sjåfører. Møllabussen arbeider på oppdrag fra Bærum Kommune. Møllabussen får folk dit de skal! FOKUS PÅ FREMTIDEN Omfanget av tjenesten hadde en formidabel økning høsten busser kjøres av 25 sjåfører i turnus, og de betjener ca. 300 stoppesteder per dag. For personer på arbeidstrening, utgjør Møllabussen et springbrett både mot sjåfør- og pleie og omsorgsyrket. Også i år har vi erfart at arbeidstrening herfra gir gode muligheter i arbeidslivet. Den økte aktiviteten i 2009 har også bidratt til at Møllabussen har kunnet ansette flere tidligere hospitanter i ordinært lønnede jobber. har som oppgave å avklare personer med nedsatt arbeidsevne mot jobb, utdanning, trygd eller andre hensiktsmessige tiltak. Tiltaket har til en hver tid 12 plasser. Mølla kompetansesenter, NAV og sosialkontoret samarbeider for å nå en målgruppe som beskrives som langtidsledige sosialklienter, enslige forsørgere, innvandrere/flyktninger samt ungdom mellom 20 og 24 år. 20 personer har deltatt i tiltaket. 9 personer er skrevet ut i løpet av året. Av disse 9 har én gått til jobb (etter å ha flyttet ut av regionen). To har gått over til andre tiltak, tre har gått til behandling /rehabilitering og to har fått uføretrygd. Én person ble tilbakeført til NAV / sosialkontor uten noen avklarende løsning. Når det gjelder formidling til jobb er årets resutat dårligere enn i fjor, hvor to personer fikk ordinær jobb. Fokus på fremtiden har likevel i 2009 levert et godt resultat sett opp mot tiltakets formål om avklaring mot jobb, utdanning, trygd eller andre hensiktsmessige tiltak. 11

12 FOKUS PÅ NYE MULIGHETER skal bedre langtids sosialhjelpsmottakers forutsetninger for å komme i jobb eller annen aktivitet. Prosjektet skal bidra til økt bevissthet om egen situasjon, styrke opplevelsen av mestring, positiv utvikling av fysisk helse og bidra til bedre livsstil. Deltakerne skal avklares mot jobb, utdanning og eventuelt trygd eller andre hjelpetiltak. Kurset har en varighet på 20 uker. 26 personer har deltatt i kurs. 18 deltakere har avsluttet kurs i Resultater for disse 18 var: Antall personer Formidling til jobb 1 Startet utdanning 1 Tiltakskjeding til AB 1 Tiltakskjeding til APS 2 Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 1 Startet på nytt kurs 3 Flyttet 2 Sykdom / rehabilitering 1 Uføretrygd 3 Tilbakeført NAV 3 Resultatene viser at 9 av 18 kursdeltakere har gått til aktive løsninger. Fire av 18 har fått inntektssikring i form av utføretrygd eller rehabiliteringspenger. I et slikt kurs vil man være opptatt av deltakeres opplevelse av økt livskvalitet en opplevelse av mestring og tilfriskning. Vi hadde en grundig ekstern evaluering i 2008 hvor deltakere ga en positiv vurdering av kurset. Kursopplegget i 2009 har vært det samme som i foregående år. 12

13 13

14 VERdiarbeid Mølla er en verdibasert organisasjon og vi arbeider kontinuerlig med våre verdier, og med en bevisstgjøring av verdienes betydning for vårt daglige arbeid. Verdiene våre er nedfelt i et Verdidokument (se Verdidokumentet er laget for ansatte på Mølla, men er også en rettesnor for hvordan vi skal samhandle med våre omgivelser. Verdidokumentet beskriver hva som er viktig for vår organisasjon og hva som kan forventes av oss. Verdidokumentet skal revideres i 2010; blant annet som ledd i EQUASSrevidering. KOMPETANSEUTVIKLING De ansattes kompetanse er den sentrale kilden til verdiskapning i en kunnskapsorganisasjon. Det er derfor av stor betydning hvordan det tilrettelegges for læring og utvikling, og hvordan sammensetningen av de totale ressursene i organisasjonen utnyttes. Mølla satser både på kollektiv- og individuell kompetanseutvikling av sine ansatte. I 2009 ble det i hovedsak gjennomført følgende opplæring/utdanninger: Master i Public Administration Master i sosiologi Etterutdanning av 2 ansatte innen psykiatri og rus Lederutvikling og lederveiledning Faglig veiledning Interne fagdager og fagmøter har vært viet intern kompetansedeling i

15 ORGANISASJONSKART For Mølla Kompetansesenter AS Styret administrasjon Økonomi HR Kvalitetsikring IKT Sentralbord/resepsjon daglig leder fagstab Fagutvikling Kompetanseutvikling Salg og markedsføring Videreutdanning Kurs avd. 1 arbeid, kvalifisering og oppfølging Arbeid med bistand (AB) Arbeidspraksis i skjermet sektor (APS) Jobbmestrende oppfølging Bruktbutikken Møllabussen Avd. 2 arbeid, kvalifisering og oppfølging Medarbeider med brukererfaring (MB) Ung i Jobb Det hele mennesket Individuell karriereoppfølging Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige Kontinuerlig nye kurs og prosjekter 15

16 resultatregnskap 2009 Regnskap Mølla kompetansenter Bærum KF januar-februar 09 Regnskap Mølla kompetansesenter AS mars-desember DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Salg bruktbutikken Salg kafeteria Salg tjenester Salg transporttjenester Uttak av varer kantine Driftsinntekter Inntekt fra staten AB Inntekt fra staten APS Inntekt fra staten NAV AMO Undervisning eksternt Videre/-etterutdanningskurs/jubileumskonferanse Andre kurs og prosjekter Tilskudd Tilskudd fra staten VTA Tilskudd fra Bærum kommune Tilskudd Ung i jobb Bærum kommune Tilskudd Ung i jobb andre SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad BRUTTOFORTJENESTE DRIFTSUTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Lønn Avsatte feriepenger Pensjonsforsikring Sum arbeidsgiveravgift Sum øvrige personalkostnader, sykelønnsrefusjon Kjøp av varer og tjenester Avskrivning Lokalkostnader Leie maskiner og utstyr Kostnadsførte anskaffelser Eksterne honorarer Kontorkostnader inkl. telefon og kompetnaseutvikling Drivstoff/vedlikehold/forsikring transportmidler Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnader Andre kostnader inkl. deltakerutgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansposter Renteinntekt bank Annen finanskostnad NETTO DRIFTSRESULTAT

17 BALANSEREGNSKAP 2009 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Biler Inventar Fastmontert bygningsinventar Kontormaskiner Avskrivninger varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Aksjer i Lunsjbilen AS Lån Lunsjbilen AS Lønnslån ansatte Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varebeholdning bruktbutikk Varer Kundefordringer Forskuddsbetalinger Sum fordringer Bank, driftskonti og kasser Bank, skattetrekk Sum bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Annen egenkapital Periodens resultat Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Pensjonsforpliktelser Avsetning forpliktelser Avsetning og forpliktelser Lån Santander C Bank Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 ÅRSBERETNING 2009 (mars - desember) Virksomhetens art og hvor den bedrives Mølla Kompetansesenter AS er en Equass-sertifisert attføringsbedrift med tilhold i leide lokaler på Vøyenenga i Bærum kommune. Selskapet har også en liten filial i Sandvika. Virksomhetens formål er å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla Kompetansesenter skal dessuten være en sentral aktør i forhold til fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal kunne gi utdanningstilbud innenfor selskapets arbeidsområder. Selskapet har ikke ved sin virksomhet til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapet er innmeldt i NHO-service og i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Virksomhetens utvikling, resultat og stilling Mølla Kompetansesenter AS er stiftet som et offentlig eid aksjeselskap hvor Bærum kommune eier alle aksjene. Selskapet overtok pr driften og alle ansatte fra Mølla Kompetansesenter Bærum KF. Selskapet har i perioden mars-desember (1. regnskapsår) hatt en omsetning på kr 29,8 mill. og med et netto driftsresultat på minus kr Selskapets egenkapitalandel pr er 50 % av totalkapitalen. Både omsetning, resultatgrad, likviditet og egenkapitalgrad er som forventet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har avsatt egne ressurser og kompetanse til faglig utvikling og kompetanseheving. I 2009 ble det utarbeidet en egen kurskatalog for etter- og videreutdanning. Dette videreføres i 2010 der det blant annet avholdes videreutdanning i Metodisk jobbcoaching og jobbutvikling i samarbeid med Høgskolen i Akershus (HiAk). Høsten 2009 ble det dessuten etablert en ny transportordning for brukere av aktivitets- og arbeidssentra i Bærum kommune. Dette er et konsept der målsetningen er 50 % bemanning av deltakere på arbeidstrening som sjåfører. Fortsatt drift Årsregnskapet for perioden mars-desember 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Sykefraværet var på totalt 4,0 % i 2009 (hele året). Styret anser dette som meget tilfredsstillende, men vil fortsatt ha fokus på å opprettholde et lavt sykefravær. Virksomheten er underlagt avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Selskapet har i løpet av 2009 gjennomgått og revidert sitt systematiske HMS-arbeid i tråd med lover og forskrifter. 18

19 Med utgangspunkt i virksomhetens art har styret gjort vedtak om å søke fritak fra bedriftshelsetjeneste. Likestilling Selskapet har pr utgangen av året 70 ansatte, hvorav 28 er deltidsansatte. Kvinneandelen totalt utgjør 47 % og i deltidsstillingene isolert sett 36 %. Gjennomsnittsalder er 48,5 år. Kvinneandelen i lederstillinger utgjør 50 %. Av 5 styremedlemmer er 3 kvinner. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten, blant annet ved å følge prinsippet om at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn. Tiltak for å hindre diskriminering mv. Selskapet arbeider aktivt og målrettet for å sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering. For å bidra til dette, har selskapet etablert egne rutiner for rekruttering som for eksempel at mennesker med funksjonsnedsettelser oppfordres til å søke ved utlysning av nye stillinger. Selskapet har i dag et etnisk mangfold med ansatte fra Somalia, Sør-Afrika, Balkan, Mellom-Europa og Norden. Ytre miljø Selskapets virksomhet er ikke regulert av miljømessige konsesjoner eller påbud. Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapet tilstreber generelt å opptre mest mulig miljøvennlig og har blant annet etablert samarbeid med ISI avfallsanlegg om mottak av gjenbruksanvendelig avfall for oppgradering og salg i selskapets bruktbutikk. Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Selskapet har for 2009 hatt et underskudd på kr Underskuddet foreslås dekket med overføring fra annen egenkapital på kr mens resten, kr , overføres til udekket tap. Vøyenenga Ingjerd Schou (styrets leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland (styremedlem) Marit Borg (styremedlem) Sveid Dagestad (styremedlem) Ansattes representant Elisabeth Johansen (daglig leder) 19

20 Postadresse: Postboks 117, 1314 Vøyenenga Besøksadresse: Ringeriksveien 193B, 1339 Vøyenenga Tlf: , Fax:

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0 ÅRSRAPPORT 2010 Mot Innhold 3 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 4 Ko r t o m M ø l l a 4 O rg a n i s a s j o n s k a r t 5 I n ntekter 2010 6 M a r ke d sføring og omdømme 6 7 9 Fa g o g u t v i k l

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5

INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5 ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart Daglig leder har ordet side 4 Fag og utvikling side 5 Tiltak side 6 Kurs og prosjekter side 7 Styrets årsberetning

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 FOR ARBEIDSTRENING OSLO KF

ÅRSBERETNING 2012 FOR ARBEIDSTRENING OSLO KF ÅRSBERETNING 2012 FOR ARBEIDSTRENING OSLO KF 0 Innhold 2 1. Styrets beretning Overordnede målsettinger, prioriteringer og tiltak 3 Utfordringer og fokusområder fremover 4 Styrets sammensetting 5 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 8 Mobil 95 94 9 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15 Årsmelding 2013 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2012, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

årsberetning 2011 www.astero.no www.astero.no 1

årsberetning 2011 www.astero.no www.astero.no 1 årsberetning 2011 1 NYE muligheter om oss Astero er en moderne og nytenkende servicebedrift. Våre 70 fagpersoner har stor bredde i kompetanse innen mekaniske fag, samfunnsfag, økonomi, pedagogikk, personal-

Detaljer