Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 Daglig leder har ordet Kort om Mølla Salgsresultater 2008 Markedsføring og omdømme Kurs og prosjekter Fag og utvikling Tiltak Arbeid med bistand Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Bruktbutikken og miljøverkstedet Møllabussen Fokus på fremtiden Fokus på nye muligheter Verdiarbeid Kompetanseutvikling Organisasjonskart Resultatregnskap Balanseregnskap Styrets årsberetning

3 Daglig leder har ordet 2009 har vært et arbeidsomt år preget av overgangen fra kommunalt foretak (KF) til AS. Parallelt med dette har det vært større aktivitet enn noen gang når det gjelder arbeid rettet mot deltagere og nye prosjekter. Med andre ord har økonomiske og byråkratiske utfordringer ikke vært til hinder for nytenkning og vekst! Takk til alle medarbeidere for en fantastisk innsats! Som AS hadde vi i 2009 ikke lenger mulighet til å motta kommunalt rammetilskudd. Tap av et årlig kommunalt rammetilskudd på 5,4 mill måtte dermed medføre en betydelig volumøkning. 764 deltagere har mottatt tjenester fra Mølla i Dette er en økning på over 200 personer fra året før. Ny tjenesteproduksjon er også igangsatt for å kompensere bortfall av kommunale kroner. Dette dreier seg om transport av nærmere 200 funksjonshemmede til og fra arbeidsog aktivitetssentra i Bærum. Møllabussene er en fin arena for adekvat arbeidstrening, noe som igjen fører til at flere får vanlige jobber i det ordinære arbeidsliv. I 2009 har Mølla i samarbeid med Løxa Utvikling og Di Gruppen startet Lunsjbilen AS. Selskapet har som formål å fremme salg av lunsjmat på vegne av de tre attføringsbedriftene har på nytt vært svært innholdsrikt,utfordrende og spennende, men også preget av tristhet og sorg! Vi må allikevel se fremover, bringe hverandre og organisasjonen videre. Til å hjelpe oss på veien har vi et svært kompetent styre, fantastiske medarbeidere, gode styringsdokumenter, spennende samfunnsmessige utfordringer og ikke minst Møllas verdidokument, våre 5 verdier og vår visjon: Raushet Åpenhet Mot Ansvar Likeverd Mølla får ressurser frem som viser veien videre! Høsten 2009 var det planlagt å starte videreutdanning i metodisk jobbcoaching i samarbeid med høyskolen i Akershus. Utdanningen ble utsatt da det var for få påmeldte, men ved utgangen av året har 22 personer meldt sin interesse og utdanningen starter opp i februar 2010 med 19 godkjente studenter. Det skal bli spennende å følge erfaringen fra et tett samarbeid mellom høyskole og praksisfelt, særlig med tanke på lokaliseringen, forelesere og veiledere. Det pågående arbeidet med Møllaboka, med planlagt utgivelse sommeren 2010, vil også bidra til dokumentasjon av praksis inn i dette studiet. Gjennom hele 2009 har vi konkurrert på offentlige anbud knyttet til vårt arbeidsfelt. I løpet av året vant vi 6 av de 15 utlyste anbudsrundene vi konkurrerte på. Dette utgjør 40 %. Inntekstmessig, på dette område, nådde vi allikevel vårt omsetningsmål med kr over budsjett. Elisabeth Johansen Daglig leder Når året skal oppsummeres er det med sorg vi minnes vår kollega Merethe Præsterud som døde i september. Vi var sikre på at Merethe skulle komme tilbake frisk og rask etter sommerferien. Sjokket og sorgen ble desto større når så ikke skjedde og en brutal påminnelse om hvor skjørt livet er. 3

4 Kort om Mølla Mølla Kompetansesenter AS er en hovedaktør innenfor arbeids-, velferds- og inkluderingsfeltet. Vårt samfunnsoppdrag er: Selskapet skal ha som formål å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla Kompetansesenter skal være en sentral aktør i forhold til fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal også kunne gi utdanningstilbud innenfor de forannevnte fagområder Vi tilbyr næringslivsorienterte arbeidsmarkedstiltak som skal bidra til å få flere mennesker i arbeid. Vi samarbeider med Høgskoler og forskningsmiljøer for å utvikle vårt faglige ståsted, med fokus på innovasjon for fremtidens arbeidsmarked. I den sammenheng tilbyr vi også utdanningstilbud for ansatte som jobber innefor sektoren. I 2009 var våre hovedkunder NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Akershus, NAV Oslo, NAV Buskerud, NAV Asker og Bærum, Bærum Kommune, HUSK og Fylkesmannen i Akershus. For mer informasjon, se våre nettsider: SALGSRESULTATER 2009 I årets rapport presenterer vi en samlet oversikt over alle våre inntekter, til forskjell fra tidligere år hvor vi presenterte våre salgsinntekter for de oppdrag som vi har vunnet på anbud og innhentede prosjektmidler. Regnskapet for 2009 viser følgende fordeling mellom våre ulike inntekter: 25 Mill. kr Bruktbutikken Transporttjenester Annet Arbeid med bistand Arbeidspraksis i skjermet sektor Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) Videreutdanning/ konferanser Annet Varig tilrettelagt arbeid Tilskudd fra Bærum kommune Ung i jobb Salgsinntekter Driftsinntekter Tilskudd/prosjekter Under salgsinntekter har vi en gledelig økning av inntektene gjennom Bruktbutikken og en stor utvidelse av transporttjenester for Bærum kommune. Når det gjelder våre institusjonelle arbeidsmarkedstiltak, skyldes økningen i Arbeid med bistand vår deltagelse i prosjektet om utprøving av nye finansieringsformer for tiltaket i regi av NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet. I 2009 utgjorde gjennomføringen av arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) for NAV en stor del av virksomheten med en omsetning på i overkant av 11,6 millioner kroner. Det er i overkant av en dobling fra 2008 hvor omsetningen var på 5,1 millioner kroner. Våre kurs Avklaring av kortere varighet, Individuell karriereoppfølging og Det hele mennesket stod for en vesentlig del av inntektsøkningen i Det totale inntekstbildet i 2009 viser en positiv retning og er i samsvar med Strategisk plan Avtaler som 4

5 5

6 er inngått i 2009 legger grunnlaget for en positiv inntektsvekst også i I årene som kommer vil Mølla Kompetansesenter sitt totale inntekstbilde være sammensatt av et bredt spekter av tjenester. MARKEdsføring og omdømme Mølla Kompetansesenter ønsker å være en synlig aktør innen arbeids-, velferds- og inkluderingsfeltet, og i dialog og samhandling med våre samarbeidspartnere og kunder bidra til faglig utvikling og innovasjon innen vårt fagområde. I 2009 gjennomførte vi i samarbeid med Bærum Næringsråd et vellykket frokostmøte for næringslivet i Asker og Bærum. Tema omhandlet arbeidsgivers samfunnsansvar og daglig leder Steinar J. Olsen i Stormberg AS holdt et engasjert og dagsaktuelt foredrag. I desember 2009 ble det også klart at vi som den eneste attføringsbedriften i landet tilbyr en videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling (30 studiepoeng) i samarbeid med Høgskolen i Akershus. kurs og prosjekter Aktiviteter i tilknytning til kurs og prosjekter har vært omfattende i Omfanget av kursvirksomheten har vært 22 avrop for NAV i 2009, kursene har hatt lengde fra fire uker til et år. Avhengig av kurskonseptet. Det har til sammen vært ca 440 personer som har deltatt på kurs i Kurs og prosjekter fra 2008 er blitt videreført samtidig som det er etablert nye kurs. Kurs og prosjekt porteføljen i 2009 har bestått av: Jobbsøkerkurs Introduksjonsordningen Bærum og Asker, Det hele Mennesket Oslo og Bærum, Individuell karriereoppfølging, Avklaring kortere varighet, Medarbeider med Brukererfaring i Buskerud og Ung i Jobb. gi tilbud til hele bredden av flyktninggruppen i Introduksjonsordningen i Bærum og Asker. I 2009 har de som del av kurset tatt i bruk karriereverktøy for flyktninger og innvandere og startet utarbeidelse av et læringsverktøy basert på videoeksempler, for å nå behovet for gruppene med størst språkutfordringer. Kurset Det hele Mennesket har hatt stor aktivitet og vi har til sammen gjennomført åtte kurs i Oslo og Asker og Bærum. Rammeavtalen for Det hele mennesket i Oslo ble fornyet i 2009 og med bakgrunn i tidligere kurs og godt samarbeid med NAV og Bydel Frogner vant Mølla anbudsrunden og kan videreføre konseptet. Individuell Karriereoppfølging (IKO) er en spennende nysatsning fra Kurset har en varighet på 26 uker med mulighet for forlengelse inntil tre år. Kurset består av et tre ukers introduksjonskurs. Videre får deltakerne tilbud om oppfølging, veiledning innen jobbsøking og jobbmestring, samt karriereveiledning og coaching. Som del av kurset kan deltakerne velge tilleggsmoduler som datakortet, helse/kosthold med trening, arbeidslivskunnskap, hverdagslivbistand og arbeidspraksis. Medarbeider med brukererfaring (MB) - utdanningen ble i 2009 nyetablert som et AMO-kurs i Buskerud. Utdanningen blir evaluert av Høyskolen i Buskerud og har i 2009 fått meget gode tilbakemeldinger fra studentene. Utdanningen fortsetter med et nytt kull i Ung i Jobb konseptet er et selvstendig prosjekt og er avhengig av eksterne midler for å sikre videre drift. I 2009 har prosjektet ved siden av å tilby ungdommen i Bærum veiledning og praktisk bistand med jobbsøking og jobbmestring, hatt fokus på å fremskaffe midler for videre drift i Dette har vært meget vellykket og Bærum kommune, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet og HUSK Osloregionen (Høgskole- og Universitetssosialkontor) har bidratt til videre drift i I Jobbsøkerkurs Introduksjonsordningen Bærum og Asker, har vi i 2009 videreført todeling av gruppen og har kunnet 6

7 Kurs, prosjekter og oppdrag 2009 Navn Oppdragsgiver Målgruppe/måloppnåelse Omfang (O) Varighet (V) Antall deltakere (D) Kurs O V D AMO-kurs Jobbsøkerkurs for flyktninger, gruppe 1 NAV Arbeid Bærum Deltakere på introduksjonsprogrammet i Bærum og Asker kommune. Fulltidsjobb: 2 Deltidsjobb: 4 Lønnstilskudd: 1 Amo-kurs: 7 Praksis: 8 Utdanning: 2 Arbeidssøkere: 2 2 kurs 24 uker 20 uker 26 AMO-kurs Jobbsøkerkurs for flyktninger, gruppe 2 NAV Arbeid Bærum Deltakere på introduksjonsprogrammet i Bærum og Asker kommune. Deltidsjobb: Fulltidsjobb: 2 Overført neste kurs i 2010: 9 Praksisplass: 5 Sluttet grunnet sykdom: 1 Sluttet uten grunn: 1 Annet: 4 2 kurs 24 uker 20 uker 22 AMO-kurs Det Hele Mennesket Sandvika NAV Arbeid Oslo/Akershus Deltakere med lettere og moderate psykiske lidelser. Individuelle opplegg som på sikt skal føre deltakerne tilbake i jobb. 4 kurs 20 uker 41 Overført til rehab og behandling: 6 Kjeding til andre tiltak: 13 Jobb: 1 Annet: 1 2 kurs avsluttes i 2010: 20 AMO-kurs Det Hele Mennesket NAV Arbeid Oslo/Akershus Bydel Frogner Deltakere med lettere og moderate psykiske lidelser. Individuelle opplegg som på sikt skal føre deltakerne tilbake i jobb. 4 kurs (5) 20 uker 65 Overført til rehab og behandling: 16 Ordinær utdanning: 2 Kjeding til andre tiltak/ praksis: 19 Jobb: 1 Sluttet: 4 Annet: 4 To kurs avsluttes i 2010: 19 7

8 Navn Oppdragsgiver Målgruppe/måloppnåelse Omfang (O) Varighet (V) Antall deltakere (D) AMO-kurs IKO NAV tiltak Målgruppe: Personer som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det Arbeidsog velferdsetaten kan tilby, herunder sykmeldte. Målsetting: Hovedmålsettingen for deltakerne er at de skal komme i ordinært arbeid, eller kunne returnere til sitt eksisterende arbeidsforhold, gjennom individuelt tilpasset veiledning og oppfølging, samt utfyllende arbeidsrettet opplæring. 4 kurs med oppstart: sykmeldt uker. avsluttes: Totalt 56 Antall per kurs: AMO-kurs Avklaring av kortere varighet NAV Tiltak (Asker og Bærum) Avklaring skal tilbys ordinære arbeidssøkere som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet og som har behov for avklaringsbistand i forhold til å definere hensiktsmessige og realistiske mål. 7 kurs 4 uker 39 utdanning/ prosjekter O V D Medarbeider med brukererfaring(mb) Bærum kommune Mennesker som har hatt eller har en psykisk lidelse. Deltakerne skal ha forutsetninger for å følge undervisning på høyskolenivå. 1 kurs 1 år 20 Kurset består av 150 skoletimer teori kombinert med praksis og prosjektoppgaveskriving. 18 i praksis 15 fullført 12 bestått 8

9 Navn Oppdragsgiver Målgruppe/måloppnåelse Omfang (O) Varighet (V) Antall deltakere (D) utdanning/ prosjekter O V D Ung i jobb (oppstart nov 2007) Mølla Kompetansesenter i samarbeid med Bærum kommune og HUSK (Høgskolen og Universitetets sosialkontor). Bemanningsbyrå og karriereveiledning for ungdommer i alderen år som har droppet ut av skolen. Registrert i prosjektet: 135 Jobb eller annet forløp: 80% jobb eller tilbake til skole 3 år Ut 2010 som prosjekt 135 andre oppdrag O V D Individuell oppfølging for deltakere fra Flyktningkontoret i Bærum kommune Flyktningkontoret Flyktninger med behov for ekstra veiledning vedrørende utdanning, arbeid og jobbsøking. Hjelp til skriving av CV og søknad: 11 Hjelp til å finne praksisplass og oppfølging i praksis: 11 Overført til AMO kurs: 1 Får videre oppfølging i 2010: 9 Fikk jobb eller utdanning: 1 Individuelt Løpende 13 9

10 FAG OG UTVIKLING Fagstaben har i 2009 hatt hovedfokus på å utvikle Møllas faglige plattform Trekanten og videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling sistnevnte i samarbeid med Høgskolen i Akershus. Vi har også jobbet intenst med bokmanus som vi fikk godkjent fra forlaget like før jul. Prioriteringer for 2010 er endelig implementering av Trekanten, gjennomføring og videreutvikling av utdanningen, bokutgivelse, samt interne evalueringer. Kurs, undervisning og etterutdanning På oppdrag fra NAV Oslo har fagstaben gjennomført kurs i Supported employment og arbeidsgiverkontakt for oppfølgingsloser og tilretteleggere i bydelssamarbeidet i Oslo; totalt 45 kursdeltakere fordelt på fire kursbolker høsten Vi har også gjennomført 3 kurs om å styrke fokus på jobb gjennom LØFT og PLA-teknikker. Fagstaben har presentert Mølla på en tysk konferanse om Supported employment i mai og på gresk konferanse i november. Samarbeid, forskning og fagutvikling Mølla bedriver kontinuerlig fagutvikling som involverer hele organisasjonen gjennom utvikling av kurs, prosjekter og tiltak. Vi har for øvrig deltatt aktivt i Leonardoprosjektet Toolkit for Supported Employment gjennom å gi faglige innspill til utvikling av Position papers og How to guides. Prosjektet fortsetter til juli Arbeidet i det nordiske forskningsprosjeket innen Supported Employment har også pågått i 2009 og vil fortsette i TILTAK Avdelingen har i 2009 gitt et tilbud til 327 personer fordelt på tiltakene Arbeid med bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Fokus på fremtiden (FPF) og kurset Fokus på nye muligheter (FPNM). I tillegg har avdelingen driftet Møllabussen, som hadde en betydelig kapasitetsutvidelse høsten Utover dette har Bruktbutikken hatt to personer ansatt i Varig tilrettelagt arbeid (VTA). arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Gjennom 2009 har utnyttelsesgraden av tiltaksplasser vært 100 %. 231 personer har deltatt i tiltaket. 95 personer er skrevet ut i løpet av året. Av disse 95 fikk 29 personer jobb (31%), 10 gikk til utdanning (11%), 17 startet i andre tiltak, (18%), 16 ble uføretrygdet (17%), 19 gikk til behandling/rehabilitering (20%), én fikk alderspensjon (1%), og én flyttet (2%). 2 falt utenfor disse kategoriene (2%). Resultatene representerer en marginal bedring fra forrige år, men er likevel dårligere enn hva vi ønsker å oppnå. Ved utgangen av året har vi derfor planlagt en omfattende gjennomgang av Arbeid med bistand. Vi vil rette et kritisk blikk på egen praksis, og vi vil, i dialog med oppdragsgiver, vurdere om tiltaket tilbys riktige målgrupper. 10

11 Mølla har i 2009 deltatt i en forsøksording med alternative finansieringsformer i Arbeid med bistand. Forsøket er initiert av Arbeids- og Velferdsdirektoratet og vil bli evaluert første halvår Erfaringer med forsøket vil danne grunnlag for endringer vi forventer vil tre i kraft høsten ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET(APS) skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. 15 tiltaksplasser har vært knyttet til vår miljøsatsning; Bruktbutikken og Miljøverkstedet. Videre har vi tilrettelagt 10 tiltaksplasser i samarbeid med Radisson hotell på Fornebu, og Ikea på Slependen. 51 personer har deltatt i tiltaket. 31 personer er utskrevet i løpet av året. Av disse 31 fikk 4 jobb (13%), 6 gikk til Arbeid med bistand (19%), 3 startet i andre tiltak (10%), 4 flyttet (13%), én startet i utdanning (3%), 5 ble uføretrygdet (13%). 4 falt utenfor disse kriteriene. Antallet personer som fikk jobb er lavere enn i fjor, men vurdert mot tiltakets formål er det gjort et godt arbeid i APS i BRUKTBUTIKKEN OG MILJØVERKSTEDET har sørget for et gjenbruk av 75 tonn varer 2009, noe som viser at Miljøverkstedet lever opp til navnet. Butikken har fått flere kunder, verkstedet har økt produksjonen, og et tett samarbeid med ISI avfallsanlegg har sørget for god tilgang til salgbare varer. Reparasjon og salg av møbler og sykler, utgjør en betydelig del av omsetningen. Omsetningen har økt fra kr ,- i 2008 til kr ,- i Dette er en økning på 29,5%. Det har også vært økt aktivitet på brunevareverkstedet, som bidrar til at TV er og stereoanlegg finner nye eiere. Verkstedet 75 tonn gjenbruksvarer fant nye eiere! og butikken tilbyr variert og relevant arbeidstrening for Møllas deltakere. MØLLABUSSEN tilbyr transporttjenester til funksjonshemmede primært transport mellom hjemsted og arbeids- og aktivitetssentra. Kjøringen gjøres både av personer på arbeidstrening, og av ordinært ansatte sjåfører. Møllabussen arbeider på oppdrag fra Bærum Kommune. Møllabussen får folk dit de skal! FOKUS PÅ FREMTIDEN Omfanget av tjenesten hadde en formidabel økning høsten busser kjøres av 25 sjåfører i turnus, og de betjener ca. 300 stoppesteder per dag. For personer på arbeidstrening, utgjør Møllabussen et springbrett både mot sjåfør- og pleie og omsorgsyrket. Også i år har vi erfart at arbeidstrening herfra gir gode muligheter i arbeidslivet. Den økte aktiviteten i 2009 har også bidratt til at Møllabussen har kunnet ansette flere tidligere hospitanter i ordinært lønnede jobber. har som oppgave å avklare personer med nedsatt arbeidsevne mot jobb, utdanning, trygd eller andre hensiktsmessige tiltak. Tiltaket har til en hver tid 12 plasser. Mølla kompetansesenter, NAV og sosialkontoret samarbeider for å nå en målgruppe som beskrives som langtidsledige sosialklienter, enslige forsørgere, innvandrere/flyktninger samt ungdom mellom 20 og 24 år. 20 personer har deltatt i tiltaket. 9 personer er skrevet ut i løpet av året. Av disse 9 har én gått til jobb (etter å ha flyttet ut av regionen). To har gått over til andre tiltak, tre har gått til behandling /rehabilitering og to har fått uføretrygd. Én person ble tilbakeført til NAV / sosialkontor uten noen avklarende løsning. Når det gjelder formidling til jobb er årets resutat dårligere enn i fjor, hvor to personer fikk ordinær jobb. Fokus på fremtiden har likevel i 2009 levert et godt resultat sett opp mot tiltakets formål om avklaring mot jobb, utdanning, trygd eller andre hensiktsmessige tiltak. 11

12 FOKUS PÅ NYE MULIGHETER skal bedre langtids sosialhjelpsmottakers forutsetninger for å komme i jobb eller annen aktivitet. Prosjektet skal bidra til økt bevissthet om egen situasjon, styrke opplevelsen av mestring, positiv utvikling av fysisk helse og bidra til bedre livsstil. Deltakerne skal avklares mot jobb, utdanning og eventuelt trygd eller andre hjelpetiltak. Kurset har en varighet på 20 uker. 26 personer har deltatt i kurs. 18 deltakere har avsluttet kurs i Resultater for disse 18 var: Antall personer Formidling til jobb 1 Startet utdanning 1 Tiltakskjeding til AB 1 Tiltakskjeding til APS 2 Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 1 Startet på nytt kurs 3 Flyttet 2 Sykdom / rehabilitering 1 Uføretrygd 3 Tilbakeført NAV 3 Resultatene viser at 9 av 18 kursdeltakere har gått til aktive løsninger. Fire av 18 har fått inntektssikring i form av utføretrygd eller rehabiliteringspenger. I et slikt kurs vil man være opptatt av deltakeres opplevelse av økt livskvalitet en opplevelse av mestring og tilfriskning. Vi hadde en grundig ekstern evaluering i 2008 hvor deltakere ga en positiv vurdering av kurset. Kursopplegget i 2009 har vært det samme som i foregående år. 12

13 13

14 VERdiarbeid Mølla er en verdibasert organisasjon og vi arbeider kontinuerlig med våre verdier, og med en bevisstgjøring av verdienes betydning for vårt daglige arbeid. Verdiene våre er nedfelt i et Verdidokument (se Verdidokumentet er laget for ansatte på Mølla, men er også en rettesnor for hvordan vi skal samhandle med våre omgivelser. Verdidokumentet beskriver hva som er viktig for vår organisasjon og hva som kan forventes av oss. Verdidokumentet skal revideres i 2010; blant annet som ledd i EQUASSrevidering. KOMPETANSEUTVIKLING De ansattes kompetanse er den sentrale kilden til verdiskapning i en kunnskapsorganisasjon. Det er derfor av stor betydning hvordan det tilrettelegges for læring og utvikling, og hvordan sammensetningen av de totale ressursene i organisasjonen utnyttes. Mølla satser både på kollektiv- og individuell kompetanseutvikling av sine ansatte. I 2009 ble det i hovedsak gjennomført følgende opplæring/utdanninger: Master i Public Administration Master i sosiologi Etterutdanning av 2 ansatte innen psykiatri og rus Lederutvikling og lederveiledning Faglig veiledning Interne fagdager og fagmøter har vært viet intern kompetansedeling i

15 ORGANISASJONSKART For Mølla Kompetansesenter AS Styret administrasjon Økonomi HR Kvalitetsikring IKT Sentralbord/resepsjon daglig leder fagstab Fagutvikling Kompetanseutvikling Salg og markedsføring Videreutdanning Kurs avd. 1 arbeid, kvalifisering og oppfølging Arbeid med bistand (AB) Arbeidspraksis i skjermet sektor (APS) Jobbmestrende oppfølging Bruktbutikken Møllabussen Avd. 2 arbeid, kvalifisering og oppfølging Medarbeider med brukererfaring (MB) Ung i Jobb Det hele mennesket Individuell karriereoppfølging Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige Kontinuerlig nye kurs og prosjekter 15

16 resultatregnskap 2009 Regnskap Mølla kompetansenter Bærum KF januar-februar 09 Regnskap Mølla kompetansesenter AS mars-desember DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Salg bruktbutikken Salg kafeteria Salg tjenester Salg transporttjenester Uttak av varer kantine Driftsinntekter Inntekt fra staten AB Inntekt fra staten APS Inntekt fra staten NAV AMO Undervisning eksternt Videre/-etterutdanningskurs/jubileumskonferanse Andre kurs og prosjekter Tilskudd Tilskudd fra staten VTA Tilskudd fra Bærum kommune Tilskudd Ung i jobb Bærum kommune Tilskudd Ung i jobb andre SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad BRUTTOFORTJENESTE DRIFTSUTGIFTER Lønn og sosiale utgifter Lønn Avsatte feriepenger Pensjonsforsikring Sum arbeidsgiveravgift Sum øvrige personalkostnader, sykelønnsrefusjon Kjøp av varer og tjenester Avskrivning Lokalkostnader Leie maskiner og utstyr Kostnadsførte anskaffelser Eksterne honorarer Kontorkostnader inkl. telefon og kompetnaseutvikling Drivstoff/vedlikehold/forsikring transportmidler Reise, diett, bilgodtgjørelse Salgs- og reklamekostnader Andre kostnader inkl. deltakerutgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansposter Renteinntekt bank Annen finanskostnad NETTO DRIFTSRESULTAT

17 BALANSEREGNSKAP 2009 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Biler Inventar Fastmontert bygningsinventar Kontormaskiner Avskrivninger varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Aksjer i Lunsjbilen AS Lån Lunsjbilen AS Lønnslån ansatte Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Varebeholdning bruktbutikk Varer Kundefordringer Forskuddsbetalinger Sum fordringer Bank, driftskonti og kasser Bank, skattetrekk Sum bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Annen egenkapital Periodens resultat Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Pensjonsforpliktelser Avsetning forpliktelser Avsetning og forpliktelser Lån Santander C Bank Langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 ÅRSBERETNING 2009 (mars - desember) Virksomhetens art og hvor den bedrives Mølla Kompetansesenter AS er en Equass-sertifisert attføringsbedrift med tilhold i leide lokaler på Vøyenenga i Bærum kommune. Selskapet har også en liten filial i Sandvika. Virksomhetens formål er å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla Kompetansesenter skal dessuten være en sentral aktør i forhold til fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal kunne gi utdanningstilbud innenfor selskapets arbeidsområder. Selskapet har ikke ved sin virksomhet til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapet er innmeldt i NHO-service og i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Virksomhetens utvikling, resultat og stilling Mølla Kompetansesenter AS er stiftet som et offentlig eid aksjeselskap hvor Bærum kommune eier alle aksjene. Selskapet overtok pr driften og alle ansatte fra Mølla Kompetansesenter Bærum KF. Selskapet har i perioden mars-desember (1. regnskapsår) hatt en omsetning på kr 29,8 mill. og med et netto driftsresultat på minus kr Selskapets egenkapitalandel pr er 50 % av totalkapitalen. Både omsetning, resultatgrad, likviditet og egenkapitalgrad er som forventet. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har avsatt egne ressurser og kompetanse til faglig utvikling og kompetanseheving. I 2009 ble det utarbeidet en egen kurskatalog for etter- og videreutdanning. Dette videreføres i 2010 der det blant annet avholdes videreutdanning i Metodisk jobbcoaching og jobbutvikling i samarbeid med Høgskolen i Akershus (HiAk). Høsten 2009 ble det dessuten etablert en ny transportordning for brukere av aktivitets- og arbeidssentra i Bærum kommune. Dette er et konsept der målsetningen er 50 % bemanning av deltakere på arbeidstrening som sjåfører. Fortsatt drift Årsregnskapet for perioden mars-desember 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Sykefraværet var på totalt 4,0 % i 2009 (hele året). Styret anser dette som meget tilfredsstillende, men vil fortsatt ha fokus på å opprettholde et lavt sykefravær. Virksomheten er underlagt avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Selskapet har i løpet av 2009 gjennomgått og revidert sitt systematiske HMS-arbeid i tråd med lover og forskrifter. 18

19 Med utgangspunkt i virksomhetens art har styret gjort vedtak om å søke fritak fra bedriftshelsetjeneste. Likestilling Selskapet har pr utgangen av året 70 ansatte, hvorav 28 er deltidsansatte. Kvinneandelen totalt utgjør 47 % og i deltidsstillingene isolert sett 36 %. Gjennomsnittsalder er 48,5 år. Kvinneandelen i lederstillinger utgjør 50 %. Av 5 styremedlemmer er 3 kvinner. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten, blant annet ved å følge prinsippet om at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn. Tiltak for å hindre diskriminering mv. Selskapet arbeider aktivt og målrettet for å sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering. For å bidra til dette, har selskapet etablert egne rutiner for rekruttering som for eksempel at mennesker med funksjonsnedsettelser oppfordres til å søke ved utlysning av nye stillinger. Selskapet har i dag et etnisk mangfold med ansatte fra Somalia, Sør-Afrika, Balkan, Mellom-Europa og Norden. Ytre miljø Selskapets virksomhet er ikke regulert av miljømessige konsesjoner eller påbud. Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapet tilstreber generelt å opptre mest mulig miljøvennlig og har blant annet etablert samarbeid med ISI avfallsanlegg om mottak av gjenbruksanvendelig avfall for oppgradering og salg i selskapets bruktbutikk. Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Selskapet har for 2009 hatt et underskudd på kr Underskuddet foreslås dekket med overføring fra annen egenkapital på kr mens resten, kr , overføres til udekket tap. Vøyenenga Ingjerd Schou (styrets leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland (styremedlem) Marit Borg (styremedlem) Sveid Dagestad (styremedlem) Ansattes representant Elisabeth Johansen (daglig leder) 19

20 Postadresse: Postboks 117, 1314 Vøyenenga Besøksadresse: Ringeriksveien 193B, 1339 Vøyenenga Tlf: , Fax:

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0 ÅRSRAPPORT 2010 Mot Innhold 3 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 4 Ko r t o m M ø l l a 4 O rg a n i s a s j o n s k a r t 5 I n ntekter 2010 6 M a r ke d sføring og omdømme 6 7 9 Fa g o g u t v i k l

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM

MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM ÅRSRAPPORT 2013 MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM 1 INNHOLD Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart Daglig leder har ordet side 4 Kompetanseutvikling side 5 Arbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5

INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5 ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart Daglig leder har ordet side 4 Fag og utvikling side 5 Tiltak side 6 Kurs og prosjekter side 7 Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Vi snur nedturer til oppturer

Vi snur nedturer til oppturer Vi snur nedturer til oppturer Visjonen: Vi skaper fremtiden Formål Enter Kompetanse AS har til formål å drive attføring, det vil si opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved: fabrikasjon, omsetning og

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Daglig leder har ordet. Innhold: Daglig leder har ordet. Kort om Mølla. Markedsføring og omdømme. Kurs og prosjekter.

Daglig leder har ordet. Innhold: Daglig leder har ordet. Kort om Mølla. Markedsføring og omdømme. Kurs og prosjekter. ÅRSRAPPORT 2008 Postadresse: Postboks 117, 1314 Vøyenenga Besøksadresse: Ringeriksveien 193B, 1339 Vøyenenga Tlf: 67 52 10 00, Fax: 67 52 10 11 www.moella.no 1 Daglig leder har ordet Innhold: Elisabeth

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer