Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold"

Transkript

1 Søknad midler samhandlingstiltak Helsedialog 2012 fra Sykehuset i Vestfold 1. Navn på tiltaket det søkes midler til Prosjekt Akutt syke eldre hva kjennetegner helsesituasjon og behovet for helsehjelp ved innleggelse i sykehus og det påfølgende året? Prosjektet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i Vestfold og seks kommuner i Vestfold; Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Sandefjord. Innen sykehuset er prosjektmedarbeiderne sammensatt av sykepleiere, leger, fysioterapeut og farmasøyt. Prosjektet er godkjent i Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste mars Prosjektet ble startet opp og planlegges avsluttet Viser til vedlagte prosjektbeskrivelse for ytterligere informasjon. Vi opplever at studien faller inn under begge punkter i krav søknad om midler fra Helsedialog. Funnene fra studien vi bidra til å dokumentere/evaluere nytteverdi samt forutsetninger og suksesskriterier for samhandling, og kunne gi informasjon om hvilke kompetanse det er behov for å utvikle i kommunene. Hjemmeboende syke eldre med helsehjelp fra hjemmesykepleie og fastlege og pasienter som er i korttidsplass i sykehjem, vil ofte fremstå med et symptombilde preget av tap av dagliglivets ferdigheter og evne til å klare seg selv når ytterligere somatisk sykdom eller sykdomsforverring inntreffer. Studien gjennomføres for å registrerer pasientforløpet hos multisyke eldre med akutt og subakutt funksjonssvikt fra innleggelse i Sykehuset i Vestfold og tilbake til kommunehelsetjenesten. Vi trenger kunnskap om hvordan multisyke eldres behov for helsehjelp må ivaretas på tvers av forvaltingsnivå etter innføring av samhandlingsreformen. Vi planlegger en deskriptiv studie av funksjonsnivå forut for innleggelsen og gjennom forløpet, årsak til sykehusinnleggelse, hvilke utredning og behandling pasienten får, liggetid i sykehus og hvilken oppfølging og helsehjelp pasienten får i kommunene det påfølgende året. Et annet viktig element i denne studien vil være å beskrive det faktiske samarbeidet som finner sted mellom nivåene i helsetjenesten. 2. Hvem deltar fra kommunene? Representant i styringsgruppen: Anne Rosslund, seksjonsleder hjemmebaserte tjenester, Utviklingssenteret, Sandefjord kommune Kommunekontakter:

2 Horten kommune: Ingunn Finsveen Tønsberg kommune: Ingerd Saasen Backe Nøtterøy kommune: Lise Olafsen Sandefjord kommune: Ellinor Bakke Yddal, Utviklingssenteret Holmestrand kommune: Gina Iren Andersen, Heidi Nålby Re kommune: Hilde Tufte Sykepleiere som utfører testene i kommunene Horten Kommune: Anita Thorhaug Tønsberg kommune: Heidi Ramm Nøtterøy kommune: Inger Marie Moripen Sandefjord kommune: Anita Lie Haugen og Kari Lise Nylen Holmestrand kommune: Karianne Brathelie og Siri Backe Re kommune:? 3. Hvem deltar fra helseforetaket? Prosjektorganisering Prosjektleder: Marit Dahl Mikkelsen, rådgiver, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold Veileder: Gro Næss, Høgskolen i Vestfold Biveileder: Torgeir Bruun Wyller, Universitetssykehuset i Oslo Styringsgruppe: Lisbeth Sommervoll, klinikksjef, Medisinsk klinikk Runar Danielsen, avdelingssjef, Avdeling for sykepleie, Medisinsk klinikk Irene Jørgensen, samhandlingssjef, SiV Anne Rosslund, seksjonsleder hjemmebaserte tjenester, Utviklingssenteret, Sandefjord kommune Marit Dahl Mikkelsen, rådgiver, Medisinsk klinikk, prosjektleder Prosjektgruppe: Hege Elisabeth Holtar, geriatrisk koordinator, Medisinsk klinikk Marte Wang Hansen, lege i spesialutdanning, SiV Marit Dahl Mikkelsen, rådgiver, Medisinsk klinikk, prosjektleder Prosjektmedarbeidere: Ingrid Kjærnes, sykepleier SiV Margrete Klemmetsby, sykepleier SiV Ansten Due, fysioterapeut, SiV Lara Hvidsten, spesialist i geriatri, SiV (fom ) Gløer, Gløersen, farmasøyt, Sykehusapoteket SiV

3 4. Kort beskrivelse av metodikken vi ønsker å benytte Studien vil baseres på både kvalitative og kvantitative data som innhentes fra tilgengelige registre og eksisterende pasientdokumentasjon, og samt på data om pasienten innhentet spesielt for studien. Utvalg: Vi planlegger å inkludere 250 pasienter som kommer til akuttmottaket fra de seks deltakende kommunene. Inklusjonskriterier: 1. Som inklusjonskriterium vil hjemmesykepleie eller korttids institusjonsplass bidra til å finne frem til sårbare pasienter som lett vil utvikle subakutt/akutt funksjonssvikt, og som derfor er i prosjektets målgruppe. 2. Vi velger å bruke samme aldersgrense som i definisjonen av multisyke eldre, det vil si 75 år. 3. Vi ønsker å innlemme pasienter uansett antall diagnoser. Innsamling av data: Fra innleggelsesskriv og DIPS Årsak til innleggelse i sykehus. Bakgrunnsdata: alder, kjønn, kommune, kommunalt vedtak som foreligger, informasjon jfr definisjon av multisyke eldre Hvilke diagnoser har pasientene? Hvilke legemidler får pasienten? Fra DIPS Hvilke undersøkelser og vurderinger gjøres av pasienten? Hvilke annen behandling mottar pasienten under innleggelse? Hvilke endringer gjøres i legemiddelbehandlingen under oppholdet? Hvor lang liggetid er det for pasientene? Epikrise og sykepleiesammenfatning Hvilke planer og andre dokumenter utskrives pasienten med? Hvordan skjer kommunikasjonen mellom sykehus og kommunehelsetjeneste? Fra kommunens dokumentasjonssystem Hvordan følges pasienten opp etter utskrivelse til kommunen? Hvilke behov for helsehjelp fra kommunen har pasienten et år etter utskrivelse, er det endringer? Fra DIPS Hvilke behov for spesialisthelsetjenester har pasienten det påfølgende året?

4 Målinger som skal gjennomføres: Funksjonsnivå med Barthel ADL Index i sykehus og etter tre uker. Ernæringsstatus med ernærings kartleggingsskjema MUST som brukes i kommunene under innleggelse og etter tre uker. Gangfunksjon TUG ( Timed up and go ) under innleggelse i sykehus og etter tre uker i kommunen Gripestyrke med hånddynamometer i sykehus og etter tre uker MMSE og IQCODE (kognisjon)i sykehus og etter tre uker. Legemiddel relaterte problem og endring i legemiddelbehandling under innleggelse. Dette vil gjøres kun for en gruppe pasienter som legges inn i avdelingen der man gjennomfører samstemming av legemidler. Her vil farmasøyt bidra. Antall reinnleggelser i løpet av en måned etter utskrivelse Antall sykehusopphold i løpet av påfølgende år Ulik type dokumentgransking: Det vil være nødvendig å samle data fra eksisterende dokumentasjon i sykehuset. Alle dokumenter fra innleggelse til utskrivelse må brukes for å samle data som beskrevet over. Det er utviklet en egen sjekkliste for å sikre at det samles data som er nødvendig for å svare på forskningsspørsmålene. Det utarbeides en database som data overføres til i sykehuset. Det er også utviklet en mappe for hver pasient som pasienten får med seg tilbake til kommunen. Her er beskrevet hvilke nye data som kommunen skal samle om pasienten med tidsangivelse. Hver kommune har utnevnt sykepleier med geriatrisk kompetanse som har et spesielt ansvar for både å samle og sikre datainnsamlingen i kommunen. Data som samles i kommunene overføres etter et år til den samme databasen i sykehuset. 5. Beskriv nytteverdi for brukere/pasienter Som nevnt er målet med studien å fremskaffe kunnskap om pasientgruppen multisyke eldre som trolig er den gruppen pasienter som i størst grad vil påvirkes av Samhandlingsreformen. Funnene og eventuelle endringer på bakgrunn av disse, vil trolig føre til positive endringer i pasientforløpene på tvers av nivåene i helsetjenesten for denne pasientgruppen. 6. Plan for implementering i drift Funn i studien som tilsier at det er behov for endring i pasientlogistikk og behandlingsforløp vil presenteres for ledere i sykehus og kommune. 7. Hvilke overføringsverdi kan dette prosjektet ha for andre kommuner?

5 Selv om ikke alle kommunene deltar i studien er funnene overførbare til alle kommuner da pasientgruppen er den samme. 8. Plan for evaluering/rapportering Resultater fra studien vil beskrives i rapport og artikler. 9. Budsjett Totalt beløp det søkes om: kr ,. Vi søker om midler til lønn til veileder, økt lønn og driftsutgifter til kommunen og lønn til farmasøyt. Se vedlagt budsjett med oversikt over midler fra SiV og forslag til budsjett for 2013 og Søknad Helsedialog 2012 Lønn veileder 20% stilling inkl sosiale utgifter Lønn til sykepleieressurser i kommunene opp til totalt 100% stilling Administrative kommunekontakter planlegging og administrasjon av prosjekt Utgifter kjøring besøk hos pasienter Farmasøyt 20% Totalt midler det søkes om fra Helsedialog for Utviklingssenteret i Sandefjord kommunen har søkt om samhandlingsmidler, kr ,, fra Helsedirektoratet til samme prosjekt. 10. Signatur fra søker: Navn og telefonnummer Marit Dahl Mikkelsen, , 11. Leders navn og telefonnummer Lisbeth Sommervoll, Vedlegg: 1 Budsjett

6 2 Prosjektplan

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg!

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Utviklingen i helsevesenet medfører større og nye krav til sykepleierens rolle og kompetanse 1 av 42 God virksom sykepleie utgjør en forskjell for pasienten! Vi

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29 SPØRSMÅL FRA OLE J. ANDERSEN (FrP) Forslag til vedtak: Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

SAKSFRAMLEGG DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 13/137-2 Arkiv: 233 H12 DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER Forslag til vedtak:

Detaljer

Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2

Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner. Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2 Samhandlingsreformen i Drammensregionen Lokalmedisinske tjenester i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner Sluttrapport fra Delprosjekt 3 Fase 2 Einar Braaten Dato: 11.04.2012 1 Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012 2012 Delrapport Lindrende enhet Utredning av lindrende enhet Skedsmotun videre drift og utvikling sett i forhold til behovet for å møte samhandlingsreformen gjennom tettere interkommunalt samarbeid mellom

Detaljer

asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement.

asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement. S A M H A N D L I N G I Ø S T F O L D DIALOGEN N R. 1 / U K E 2 6 / J U N I 2 0 1 1 Noen av sakene i dette nummeret: Nytt i Østfold Sykehus Sarpsborg med nye plasser til USK-pasienter Samhandlingstips

Detaljer

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen.

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Driftsplan INTERKOMMUNAL LEGEVAKT. Heldøgns øyeblikkelighjelpsenger. Prosjekt Kommunesamarbeid Bardu, Salangen, Lavangen og Målselv

Driftsplan INTERKOMMUNAL LEGEVAKT. Heldøgns øyeblikkelighjelpsenger. Prosjekt Kommunesamarbeid Bardu, Salangen, Lavangen og Målselv INTERKOMMUNAL LEGEVAKT BARDU SALANGEN LA VANGEN MÅLSELV Heldøgns øyeblikkelighjelpsenger Driftsplan Prosjekt Kommunesamarbeid Bardu, Salangen, Lavangen og Målselv 18.06.2012 Innholdsfortegnelse Politisk

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2 april 2012 Endelig inn for landing Landingsplassen for helikopter kan være i funksjon til sommeren 2013, sier prosjektleder i

Detaljer

Interkommunalt samarbeid Øyeblikkelig hjelp Døgn

Interkommunalt samarbeid Øyeblikkelig hjelp Døgn 2012 Interkommunalt samarbeid Øyeblikkelig hjelp Døgn Samhandlingsprosjektet Nedre Romerike og Rømskog 2011-2013 27.11.2012 Delrapport 1 - Akuttmedisinske tjenester INNHOLD Sammendrag... 4 1. Bakgrunn

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

jsj Tid som gave Frivillighetsprosjekt Revidert: 21. januar 2015. Ansvarlig: Ida Eide Johansen Godkjent:

jsj Tid som gave Frivillighetsprosjekt Revidert: 21. januar 2015. Ansvarlig: Ida Eide Johansen Godkjent: jsj Tid som gave Frivillighetsprosjekt Revidert: 21. januar 2015. Ansvarlig: Ida Eide Johansen Godkjent: Innhold Sammendrag... 2 1. Mandat... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktuelt... 4 1.3 Hensikt og mål...

Detaljer

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459

Styresak 61/08. Prehospital observasjons- og behandlingsenhet. Dato: 09.12.2008. Saksnr.: 2008/4459 Seksjon for fagutvikling og analyse Styresak 61/08 Prehospital observasjons- og behandlingsenhet Saksbehandler: Helge Søråsdekkanog Elisabeth Mentzoni Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold

Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold www.pwc.com Forprosjekt Lokalmedisinske tjenester et mulig samarbeid mellom 9 kommuner i Vestfold Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om lokalmedisinske tjenester mellom 9 kommuner i Vestfold,

Detaljer

Evaluering av Nord- Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter

Evaluering av Nord- Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter Abakus AS Evaluering av Nord- Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter TILBUD 4. mars 2011 2 Evaluering av NGLMS Innhold 1 BAKGRUNN 5 2 FORSTÅELSE AV OPPDRAGET 5 2.1 DET LOKALMEDISINSKE SENTERET TILBUD OG ORGANISERING

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde

Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Utviklingsprosjekt: Mobile røntgentjenester i Vestre Viken HF sykehusområde Nasjonalt topplederprogram Bess Margrethe Frøyshov Larvik 060411 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ny folkehelselov,

Detaljer

En naturlig avslutning på livet

En naturlig avslutning på livet En naturlig avslutning på livet Mer helhetlig pasientforløp i samhandlingsreformen Palliativ omsorg, trygghet og valgfrihet SLUTTRAPPORT 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: KS Rapportnr.: 7543 Rapportens tittel:

Detaljer