Referat Fylkesstyremøte MDG Hedmark Sted/tid: Linjevegen 58, Ilseng 20.mars 2014 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat Fylkesstyremøte MDG Hedmark 2014. Sted/tid: Linjevegen 58, Ilseng 20.mars 2014 kl. 18.00-21.30."

Transkript

1 Referat Fylkesstyremøte MDG Hedmark 2014 Sted/tid: Linjevegen 58, Ilseng 20.mars 2014 kl Fremmøte/hele styret: Espen Andreas Borgersen (møteleder), Kjetil Frode Vangløkken, Rikke Torgersen, Øystein Hanevik (via Skype), Hilde Rigmor Amundsen (ref). Saksliste 1. Åpning av møte 1.1. Valg av ordstyrer og referent Espen A. Borgersen ble valgt som ordstyrer. Hilde R. Amundsen ble valgt som referent Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Godkjent. 2. Konstituering av styret Espen A. Borgersen ble gjenvalgt (2.året) som fylkesleder i Hedmark MDG på Årsmøtet 16.februar Valg av nestleder Kjetil F. Vangløkken ble gjenvalgt som nestleder Valg av sekretær Hilde R. Amundsen ble valgt som sekretær Valg av kasserer Rikke Torgersen ble valgt som kasserer Valg av vara til Landsstyret Kjetil F. Vangløkken ble valgt som vara til Landsstyret. Alle valg var enstemmige. 2.5 Øvrige valg

2 Styret foretar øvrige valg av funksjoner i styret ved behov. På dette møtet ble medlemsansvarlig, lokallagsansvarlig, politisk ansvarlig og skoleringsansvarlig drøftet/valgt: Medlemsansvarlig: Kjetil F. Vangløkken. Arbeidet vil bestå av å holde oversikt over antall medlemmer i lokallagene, og spesielt oppfølging av nye medlemmer. Kjetil får tilgang til medlemsregisteret i tillegg til Espen. Lokallagsansvarlige: Det ble foretatt en fordeling av lokallagene mellom styremedlemmene som følger: Espen: Åmot/Stor-Elvdal og Fjellregionen. Hilde: Stange/Løten. Rikke: Hamar og Ringsaker. Kjetil: Elverum/Solør. Øystein: Glåmdalen. Arbeidet vil bestå av organisasjonsbygging, mellom annet å ta initiativ til årsmøter for lokallag som ikke har holdt dette. I dette inngår valg av leder og andre funksjoner, samt formalia som Brønnøysundsregisteret etc. Spesielt med tanke på fylkes- og kommunevalget 2015 er det et mål å opprette kommunevise lokallag for de som i dag er sammenslått av flere kommuner. Politisk ansvarlig: Valg av person avventes. Det kan være behov for å supplere styret med flere ressurser (dvs.personer). Skoleringsansvarlig: Bård Sødal Grasbekk, Hamar MDG ble valgt som skoleringsansvarlig, med fylkessekretær Jon André Danielsen som støttespiller. Arbeidet vil bestå av å bistå lokallagene i politiske saker, kursing, organisering av møter med foredrag fra MDG nasjonalt etc. Øystein sa at han ønsket å bistå i arbeidet fremover, ved behov. Samt; Grønt kvinnenettverk: Kjetil orienterte om at Grønt kvinnenettverk ønsker en kontaktperson i Hedmark, helst fra styret. Det ble enighet om at det helst bør være en kvinne, men verken Rikke eller Hilde var særlig engasjement i temaet. Beate Larsen Eiklid, Hamar MDG ble foreslått som en aktuell kontaktperson. Espen avklarer med MDG sentralt om det er i orden med en person utenom styret. 3. Orienteringer 3.1. Orientering om aktivitet i fylket siden sist Espen orienterte om at fylkessekretær Jon André Danielsen knytter kontakter med MDG sentralt og med Oppland MDG, og med arbeidsdager både i Oslo og Lillehammer. Han holder seg oppdatert i media, legger ut saker på nettsider, bistår i skriving av leserinnlegg etc. Det har vært flere gode leserinnlegg i avisene: Glysofat-saken i Ringsaker (som det i tilllegg ble avgitt høringsuttalelse til og intervju på NRK P1), jordvern med fokus på

3 Ringsaker kommunes planer om næringspark i Nydalen, samt innlegg om vindkraft og skolepolitikk. Det var et vellykket temamøte ved Martin Løken på Hamar 10.mars, med ca. 20 deltagere. Det ble avholdt årsmøte 16.februar (neste sak). Det ble konkludert med at aktivitetsnivået er høyt, og at MDG er blitt mer synlig i media. Det har å gjøre med medlemsvekst og -aktiviteter i lokallag og ved enkeltpersoner. MDG vokser på meningsmlingene - veldig bra! 4. Årsmøte Oppsummering av årsmøtet 16/2-14 Årsmøtet ble avholdt 16.februar i Formannskapssalen, Hamar Rådhus. Det var kun syv deltagere, og Espen påpekte at det må bli bedre oppmøte. I tillegg til valg og øvrige formalia, ble to politiske saker diskutert: debatten i MDG om talsperson- versus ledermodell og OL i Oslo/Lillehammer 2022 (diskusjonene er utdypet i eget referat fra Årsmøtet). Det var stor interesse blant de fremmøte om deltagelse på Landsmøtet i april. Syv delegater og to vara ble valgt. 5. Landsstyremøte mars 5.1. Saker Espen deltar på Landsstyremøtet. Espen hadde sendt sakspapirene til styret i forkant av styremøtet. Det ble en diskusjon om et alternativt budsjettforslag fra Østfold MDG som hadde et oppsett om økte midler til fylkes- og lokallag mot et budsjettkutt til Grønn Ungdom. Det ble enighet i styret om at dette ikke var rimelig, i og med at Grønn Ungdom allerede var blitt lovt midlene. Forslaget kommer for sent. Det er dessuten viktig å opprettholde et godt forhold til ungdomsorganisasjonen. Landsstyret innstiller på saker til Landsmøtet. Evt. innspill til øvrige saker må formidles til Espen før helgen. Vedtak: Hedmark MDG stemmer mot Østfold MDG sitt alternative budsjettforslag. 6. Landsmøte Informasjon Landsmøtet arrangeres i Sandvika, Bærum april. Det åpnes for registerering fra kl fredag 25.april, men det er også mulig å registere seg senere. Landsmøtet avsluttes

4 kl søndag 27.april. Hotellovernatting dekkes av MDG sentralt. Hedmark MDG dekker reiseutgifter over sitt budsjett. Syv delegater og to vara ble valgt på Årsmøtet 2014, jfr. ovenstående. Øystein fikk tilbud om å stille som observatør, og Hedmark MDG vil dekke utgifter til dette. Han sa han skulle tenke på saken Åpen diskusjon om LM-saker Espen viste til at saken om fremtidig ledermodell i MDG, talspersoner versus leder, vil bli en sentral diskusjon på Landsmøtet. Det ble en diskusjon om dette i styret. Noen mente at talspersonmodellen var viktig å opprettholde mens andre mente at partiet ville bli tydeligere med en leder. Det var enighet om at dagens løsning med at en talsperson kun kan sitte i seks år er uheldig, og at dette bør utvides - spesielt fordi MDG nå er blitt et Stortingsparti. Partiet trenger dyktige og erfarne frontpersoner over tid. Vedtak: diskusjonen om lederstruktur tas til etterretning. 7. Vern av gravfelt fra bronsealderen 7.1. Innledning ved Hilde En mulig kulturminneskandale er på trappene i Ringsaker kommune. I forbindelse med kommunedelplan for ny Mjøsbru mellom Moelv og Biri vil bru-alternativ sør berøre et unikt gravrøysfelt fra bronsealder - eldre jernalder ved Mjøsas strandlinje. Denne type gravrøyser er sjeldne langs Mjøsa - og det er forøvrig kun ved Mjøsa i Stange og Ringsaker kommuner denne type graver finnes i hele i Hedmark fylke. Samme type graver ligger langs kystledene, både i Norge og i Norden forøvrig. Gravrøysene ved Mjøsa viser, sammen med gjenstandsfunn og andre kulturspor, at fortidens mennesker på Hedemarken var tilknyttet en sørskandinavisk kulturtradisjon, som fra siste del av yngre steinalder og i bronsealderen utviklet seg til et rikt jordbrukssamfunn. Gravfeltet har formell status som et automatisk fredet kulturminne/kulturmiljø av nasjonal verdi. Selv om det ble fremmet innsigelse fra fag-administrasjonen i Hedmark fylkeskommune, valgte fylkespolitikerne å se bort fra dette. Det er i seg selv er meget betenkelig i og med at fylkeskommunene har regionalt ansvar for kulturminnevern - et ansvar de påtok seg frivillig i Innsigelse i saken er i steden fremmet av Riksantikvaren, fordi det dreier seg om kulturminner av nasjonal verdi. Bru-alternativ sør vil i tillegg ramme et fint turområde og en del av pilegrimsleden ved Mjøsa. Det fremgår i media at kommunepolitikerne i Ringsaker ønsker dette alternativet, og derved velger å se bort fra Riksantikvarens innsigelse. I så fall vil saken gå til mekling hos Fylkesmannen og evt. videre til Kommunal- og fornyingsdepartementet (som har overtatt arealsaker fra Miljøverndepartementet). Med dagens borgelige regjering er det ikke godt å si hvordan dette vil gå! Både Høyre og Frp er opptatt av kommunalt selvstyre, og anser pålegg (som innsigelser) fra nasjonale fagmyndigher (her Riksantikvaren) som "overgrep". På den annen side er dagens regjering opptatt av å bygge "kunnskapssamfunnet". Uttalelser i HA fra Høyre-politikere i Ringsaker i denne saken er et eksempel på det motsatte, da de hevder at her er det kun "vanlige kokegroper" som blir berørt, uten å nevne at det faktisk dreier seg om gravrøyser. Dette er direkte feil-informasjon, og Hilde undres over om det er bevisst (manipulasjon, latterliggjøring) eller om det skyldes at de ikke har lest innsigelsesbrevet fra Riksantikvaren? Uansett er det verdt å påpeke. Hilde stiller med fagekspertise i saken, som arkeolog og tidligere ansatt i Hedmark fylkeskommune. Hun anser det som aktuelt med et leserinnlegg i HA, i samarbeid med

5 Ringsaker MDG. Dersom Hilde skal underskrive med eget navn, må hun først avklare det med sin arbeidsgiver (Norsk institutt for kulturminneforskning), men regner med at det går i orden. Hun har orientert dagens arkeologer i fylkeskommunen om at MDG vil kunne ta opp saken, og vil følge opp denne kontakten videre Diskusjon Det ble enighet om at dette er en viktig sak for Hedmark MDG - med synliggjøring av kulturminnevern som en del av det samlete miljøvernet. Rikke påpekte at plasseringen av ny Mjøsbru vil kunne ha betydning for adkomst til det nye Innlandssykehuset, der et alternativ er lokalisert ved Moelv. Det betyr at dette er en krevende arealplansak, noe som kan vanskeliggjøre bevaring av gravfeltet (mange argumenter mot, som "liv og helse"). Kommundelplanen for Mjøsbrua må gjennomgås. Kjetil foreslo at Steinar Semmingsen, Hamar MDG kobles inn i saken. Han er ansatt i Statens Vegvesen og kan bidra med viktig kompetanse og opplysninger. Saken profileres i form av et leserinnlegg. NRK Hedmark og Oppland må også orienteres.viktig å koble på Ringsaker MDG, og avklare nærmere hvem som underskriver leserinnlegget, mediakontakt etc. Hilde foreslo et møte med Ringsaker MDG på en kafe på Moelv og en befaring til gravfeltet - det vil gjøre saken mer konkret. Vedtak: Espen innkaller Ringsaker MDG ved leder Janne Vikerødegården og Svein Erik Kjærvik, fylkessekretær Jon A. Danielsen, Steinar Semmingsen og Hilde til et møte/befaring. 8. Oppfølging lokallag 8.1. Status lokallag Bakgrunn: I 2014 skal det jobbes med organisasjonsbygging, både lokalt og på fylkesnivå. Viktig som en forberedelse til kommune- og fylkestingvalget Et hovedmål er å stille lister til valget i 18 av Hedmarks 22 kommuner. Det er en høy målsetning, og det må jobbes for å få det til. Med unntak av Trysil-Engerdal, er alle kommunene dekket med dagens lokallag. Flere av dagens "sammensatte" lokallag bør etterhvert splittes opp og bli rene kommunelag, med tanke på valget Espen orienterte om at Hamar. Ringsaker og Fjellregionen MDG har avholdt årsmøte i år. De øvrige gjenstår (Stange/Løten, Åmot/Stor-Elvdal, Elverum/Solør og Glåmdalen). Årsmøter bør holdes i første halvdel av året. Øystein (leder i Glåmdalen MDG) supplerte med at årsmøtet i Glåmdalen er under planlegging, og vil sannsynligvis avholdes i april Tiltak for å gjennomføre årsmøter Jfr. ovenstående: Espen og Hilde var enige om at de bør ta initiativ til årsmøte i Stange/Løten, og at nye styremedlemmer bør velges i lokallaget - i tillegg er det en målsetning å dele opp i to lokallag, et for Stange og et for Løten. Espen avklarer med MDG sentralt om dette er en

6 grei fremgangsmåte, jfr. problematikken om at leder som ble valgt i 2011, ikke har avholdt årsmøter på to år. Når dette er avklart, har Hilde hovedansvaret for videre arbeid. Kjetil tar tilsvarende ansvar for Elverum/Solør. Aktuelt at Elverum blir eget lokallag, da det er flere medlemmer i kommunen. Og at Solør-kommunene inntil videre er felles lokallag. Espen tar tilsvarende ansvar for Åmot/Stor-Elvdal Tiltak for økt engasjement i alle lokallag Aktuelle tiltak er å avholde årsmøter, jfr. ovenstående, samt å sørge for at alle formalia er på plass. Andre tiltak kan være å arrangere møteplasser (feks. Grønn kafe), skolering, foredrag, kurs etc. Det kan være aktuelt med en foredragsholder på et årsmøte, feks. fra MDG sentralt, noe som kan gjøre det mer spennende å møte opp. Kjetil supplerte med at det er viktig å følge opp Grønn Ungdom. Espen sa at de inviteres til å delta på styremøtene fremover. 9. Møteplan for fylkesstyret Møtedatoer/møtefrekvens Fylkesstyremøtene avholdes i ca. en uke i forkant av Landsstyremøtene. Det gjør det mulig å diskutere aktuelle saker til Landsstyret, samt å fatte vedtak dersom aktuelt. Neste møte ble fastsatt til lørdag 24.mai. Videre møtedatoer avtales underveis Mulige møteplasser Hjemme hos hverandre...! Møter kan avholdes både på Hedemarken og i Kongsvinger. Tilgang til Skype viktig dersom Øystein ikke møter "fysisk". 10. Formalia Registrering i Brønnøysund Espen registerer det nye styret i Brønnøysundsregisteret, og vil spørre om fødsels- og personnr. dersom nødvendig Registrering av kasserer i Bank2 Espen registerer seg selv og Rikke (kasserer) i Bank2. Begge får tilgang til konto Innmelding av landsmøtedelegater Følgende syv kandidater til Landsmøtet 2014 ble valgt på Årsmøtet 16.februar: Espen A. Borgersen, Kjetil F. Vangløkken, Solveig Østby, Jon A. Danielsen, Svein Erik Kjærvik, Janne Vikerødegården og Habib Hosseini. Vara 1: Hilde R. Amundsen. Vara 2: Rikke

7 Torgersen. Espen har meldt inn alle kandidatene og vil sørge for at alle får nødvendig informasjon fra MDG sentralt, også varaene Øvrig Det vil ordnes med protokollunderskrift fra Årsmøtet. 11. Styrearbeid i praksis Hva slags organisasjonserfaring har vi? Det ble lite diskusjon av dette punktet. Kjetil har erfaring fra styrearbeid fra før, de øvrige har ulike erfaringer fra jobb, utdanning, foreninger etc Hvordan jobber vi mellom møter? Det er vesentlig at alle gjennomfører det som er avtales på møtene, slik at samme tema ikke behøver å gjentas gang på gang. Alle følger med i media og tar opp aktuelle, nye saker på møtene, herunder er det viktig å ta kontakt med medlemmene (i lokallagene, fagpersoner etc.) for synspunkter. Rikke foreslo kommunikasjon via Google. Espen tar kontakt med Jon A. for evt. kursing i dette Hvordan forberede saker? Det ble enighet om at politiske saker fremlegges styret i form av korte notat med bakgrunnsinformasjon (ca. 1/2 A4-side) som vedlegges sakspapirene til møtene. I tillegg til redegjørelse av saken, bør argumenter og evt. forslag til vedtak inngå. Det vil gjøre diskusjonen og vedtak enklere på møtene, og kunne korte ned møtetiden (jfr. sak 7 over). Skriftlige saksfremlegg er også viktig av hensyn til media - alle kan få spørsmål om saker der MDG profileres. Det er greit å ha kjennskap til saken i forkant! Dette gjelder både fylkesstyremedlemmer og medlemmer i lokallagene. Jon A. får ansvar for å legge ut møteinnkallinger, referater, saksfremlegg etc. på hjemmesidene til Hedmark MDG (med link til Facebook) Gjennomføring av møter Den enkelte bør sette av mer tid til forberedelse av møtene. Vedlegg for politiske saker, jfr. ovenstående, er sentralt i den sammenheng. 12. Eventuelt Rikke orienterte om at aksjonen "Våkenatt for klima" er foreslått av Audun Hjertaker i Fjellregionen. Aktuelt å gjennomføre dette i hele fylket. Espen tar opp saken videre med Landsstyret i helgen.

8 Referat Hilde R. Amundsen sekretær

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors

høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors høringsnotat Lover for Norges Røde Kors Arrangør: Buskerud, Telemark og Vestfold Røde Kors 2. omslagsside = blank Lover for Norges Røde Kors høring på større, substansielle endringer Som et ledd i forberedelsene

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Innhold 1. GODKJENNING AV INNKALLING...2 1.1 Forslag til dagsorden...2 2. KONSTITUERING...2

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 1 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 9 Arbeidsutvalget... 10 Landsmøtet... 22 Landsstyret... 23 Internasjonalt

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

STRATEGI VALGKAMP 2015

STRATEGI VALGKAMP 2015 STRATEGI VALGKAMP 2015 Side 1 av 20 INNLEDNING Du leser Grønn Ungdoms strategi for valgkampen 2015. Strategien inneholder overordnede planer for valgkampen. Dokumentet er til for deg som tar beslutninger

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær

Innledning. God valgkamp, og lykke til! Senterpartiskolen høsten 2014 Kristin Madsen Generalsekretær 1 Innledning Velkommen til heftet Klar for valgkamp 12015!, som er laget med tanke på lokallag i Senterpartiet som skal planlegge og gjennomføre valgkamp. Heftet skal benyttes som et studiehefte, slik

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015. Trondheim 6. 7. februar. Scandic Solsiden, Trondheim Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2015 Trondheim 6. 7. februar Scandic Solsiden, Trondheim 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 2015 Deltakerlista vil bli sendt ut med andre utsending

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer