Dokument xx Tittel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokument xx-1999. Tittel:"

Transkript

1 Dokument xx-1999 Tittel: Verneverdier og brukerinteresser i Sandvikselva (008.Z) Forfatter: Ole Kristian Spikkeland Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: November 1999 Opplag: 50 Sammendrag: Sandvikselva ble, som en del av Oslomarkvassdragene, vernet mot kraftutbygging i I denne publikasjonen beskrives naturfaglige forhold, planstatus, tekniske inngrep og brukerinteresser i vassdraget. De naturfaglige emnene som beskrives er landskap, geologi, hydrologi, vegetasjon og dyreliv. Brukerinteressene som beskrives er naturvern, kulturminnevern, friluftsliv, jakt, fiske, vannforsyning og resipientforhold, primærnæringene og turisme/reiseliv. Mesteparten av nedbørfeltet består av skog, men nedre del domineres av jordbruk, industri og boligområder. Vassdraget ligger i det geologisk interessante oslofeltet. Terrengformene er varierte og delvis utformet av elvene. Middelvannføringen er ca 3 m³/s, og vannføringsvariasjonen er stor. Nedbørfeltet har en rik og variert flora som skyldes gunstige geologiske, topografiske og klimatiske forhold. Store botaniske interesser knytter seg bl.a. til Kjaglidalen som har et betydelig innslag av edellauvskog og et stort mangfold av vegetasjonstyper, plantearter og - samfunn. En rekke skogområder er vernet etter naturvernloven. Laks og sjøøret kan vandre opp til Vøyendammen og Bjørum Sag/Nypefossen, tilsammen 9 km. Dyrelivet ellers er rikt og variert. Engervatnet skiller seg ut som den viktigste våtmarkslokaliteten. Nedbørfeltet er rikt på kulturminner, særlig fra perioden etter reformasjonen. Bærums Verk ble etablert på begynnelsen av 1600-tallet, og er en stor turistattraksjon. Aurevatn og Østernvatn har betydning som drikkevannskilder. Forurensningssituasjonen i nedre del av Sandvikselva er problematisk. Emneord: verneplan for vassdrag, verneverdier, brukerinteresser Ansvarlig underskrift: Haavard Østhagen seksjonssjef

2

3 Innhold 1. Naturfaglig beskrivelse 5 Beliggenhet 5 Landskap 6 Geologi6 Hydrologi 8 Vegetasjon 9 Dyreliv Eksisterende og planlagte inngrep 11 Tekniske inngrep 11 Plansituasjon Brukerinteresser 12 Naturvern 12 Kulturminnevern 13 Friluftsliv 15 Jakt 16 Fiske 16 Vannforsyning og resipientinteresser 17 Primærnæringene 18 Turisme/reiseliv Litteratur 19

4

5 Sandvikselva (008.Z) Fylker: Kommuner: Objekt nr.: Nedbørfelt: Toppunkt: Utløpspunkt: Marin grense: Naturgeografisk region: Akershus, Buskerud Bærum, Hole, Ringerike 006/1 222,5 km m o.h. 0 m o.h. 220 m o.h. 19b (Den sørøstnorske lavtliggende blandingsskogsregion, Oslofeltets lavereliggende granskoger) 20 (Østlandets sentrale barskog- og jordbruksområde) 1. Naturfaglig beskrivelse Beliggenhet Sandvikselva har sine kilder på Krokskogen og renner ut i Oslofjorden i Sandviksbukta vest for Oslo. Om lag halvparten av nedbørfeltet ligger i Hole og Ringerike kommuner i Buskerud, resten i Bærum kommune. Målt i luftlinje er vassdragets totale utstrekning ca. 26 km. Vassdraget grenser mot Askerelva i sørvest og Lysakerelva i øst. Mesteparten av nedbørfeltet består av skog. Jordbruks-, industri og boligområder dekker ca. 15 % av arealet og er konsentrert om vassdragets nedre deler. Pr soknet ca personer til nedbørfeltet. Nesten all bosetting er knyttet til tettsteder i Bærum, hvor Sandvika ved elvas utløp er administrasjonssenter. Gjennom sentrale deler av Bærum, og særlig langs utløpet i Sandvika sentrum, er Sandvikselva berørt av forskjellige inngrep. Lange elvestrekninger er forbygd, lukket eller skjemmet av utfyllinger. I tillegg følger veier og bebyggelse flere steder kloss inntil vassdraget. Hele 52 bruer krysser den lakseførende delen av Sandvikselva. E18 og jernbanen krysser vassdraget nær utløpet, mens E16 følger Isielva/Rustadelva mot Sollihøgda. Også RV160, RV164, RV168 og Kolsåsbanen berører nedbørfeltet. Ved Glitredammen i nedre del av Lomma ligger en mindre kraftstasjon. Ellers er Trehørningen, Byvatnet, Aurevatnet og enkelte andre innsjøer i Marka regulert. Nedbørfeltet har et gunstig klima. Nedbøren øker med høyden, fra 820 mm i Sandvika (2 m o.h.) til 951 mm ved Stovi (117 m o.h.) og videre til mm ved Kampeseter i Hole (406 m o.h.). Det faller mest nedbør i august-oktober, minst i februar-april. Dønski (59 m o.h.) har en årsmiddeltemperatur på 5,2ºC. Juli er varmest med 16,5ºC, januar er kaldest med 5,1ºC. Ved Fornebu (10 m o.h.) 5 km øst for nedbørfeltet er årsmiddeltemperaturen 5,9ºC. Her er temperaturen i juli 17,1ºC og i januar 4,6ºC. 5

6 Landskap Sandvikselva strekker seg fra skogkledde åspartier på Krokskogen i nordvest til rike jordbruksområder i Bærum i sørøst. Vassdraget har sitt utspring i Gyrihaugtjern (602 m o.h.) og Skardtjern (462 m o.h.), nær bratthenget ned mot Tyrifjorden i vest. I dette området ligger også nedbørfeltets høyeste punkt, Gyrihaugen (682 m o.h.). Skogområdene i nord dreneres av Lomma og Isielva. Lomma er største delfelt og dekker ca. halvparten av nedbørfeltet. Elva renner gjennom Lommedalen og videre forbi Bærums Verk. Ved Åmot tas Vesleelva med innsjøene Trehørningen, Byvatnet og Aurevatnet inn fra øst. Skogområdene på høydeplatået i nordvest dreneres av Isielva, som følger den markerte Djupedalen/ Kjaglidalen ned mot det åpne kulturlandskapet sentralt i Bærum. Ved Isi kommer Rustadelva inn fra vest. Elva får navnet Sandvikselva etter samløpet mellom Isielva og Lomma ved Vøyenenga. Nær utløpet i Sandvika kommer Øverlandselva inn fra øst. Øverlandselva har utspring i et kupert skoglandskap i Bærumsmarka og passerer et flatt, åpent jordbrukslandskap mellom Østerås og Haslum på ferden mot Engervannet, nordøst for Sandvika. Elva følger i hovedsak sprekkesoner i berggrunnen. Landskapsprofilen fra Sandvika mot Kolsås og videre innover mot Krokskogen er klassisk i geologisk sammenheng. Høydepartiene i nord og vest består av lavabergarter som danner skogkledde platåer og koller. Mot sør ender platåene i karakteristiske brattkanter, og under brattkantene kommer lettere nedbrytbare sedimentbergarter fram i dagen. I lavereliggende deler av nedbørfeltet, blant annet omkring Engervannet, ligger parallelle åsrygger og forsenkninger som er orientert sørvest-nordøst. Landformen avspeiler hvordan den kaledonske fjellkjeden skjøv/foldet sedimentbergartene sammen fra nordvest. De mest motstandsdyktige bergartene danner åsryggene. Innsjøer og tjern utgjør kun 1,3 % av nedbørfeltets totalareal, og de fleste ligger langt fra utløpet. Sammen med forholdsvis bratte dalsider langs vassdraget fører dette til at Sandvikselva er ulik de typiske østlandselvene. I stedet viser vassdraget likhetstrekk med Vestlandets flomelver. Geologi Nedbørfeltet ligger i sin helhet innenfor Oslofeltet, som var preget av stor geologisk aktivitet i jordas permtid. Området har en variert geologi. I lavereliggende partier ligger kalkrike sedimentbergarter fra kambro-silur, og i høyereliggende partier er disse overdekket av yngre bergarter fra permtidens vulkanisme. Kolsås danner den sørøstre avgrensningen av lavaplatået som strekker seg vestover mot Krokskogen og Tyrifjorden. 6

7 Profilen fra Sandvika mot Kolsåstoppen illustrerer den geologiske lagpakken i nedbørfeltet. Fra utløpet av Sandvikselva og oppover mot Dælibekken består berggrunnen av foldete lag av skifer og kalkstein, vekselvis av ordovicisk og silurisk alder. I skiferlagene er det bevart tydelige rester av store trær og planter, bl.a. kjempesnelletrær og store primitive bartrær. Skifer- og kalksteinslagene avløses så av ringerikssandstein. Oppå ringerikssandsteinen kan det tydelig observeres et subpermiske peneplan, hvor endestilte sandsteinslag avløses av horisontalstilte bergarter. Denne såkalte vinkeldiskordansen er av stor faglig og pedagogisk verdi. De horisontale lagene over peneplanet består nederst av rød skifer, deretter av konglomerat (sammenkittet lavastein) og øverst av lavabergartene basalt og rombeporfyr. Lenger nord i nedbørfeltet er også dypbergarten nordmarkitt representert. Innsynkningen av Oslofeltet i permtiden førte til en gjennomgripende oppsprekking. De mest markerte forkastningssonene er nord-sørgående. Djupedalen/Kjaglidalen er den best bevarte forkastningsdalen i hele Marka, og kan følges fra Sandvika over Krokskogen og videre ut Krokkleiva til et stykke forbi Hønefoss. Dalen har et V- formet tverrsnitt og er preget av Isielva og dens arbeid. Djupedalen/ Kjaglidalen er det eneste området hvor en finner en komplett lagserie av de forskjellige lavatypene på Krokskogen; rompeporfyrlavaene RP1-RP12 og basaltlavane B1-B3. Fire rombeporfyrlavaer har sine typelokaliteter i dalføret, og har fått sine navn etter en gård eller et stedsnavn i området. Djupedalen/ Kjaglidalen er derfor et viktig referanseområde som er godt egnet for forskning og undervisning. I sentrale deler av Bærumsmarka ligger Bærumskalderaen, som er et ringformet innsynkningsområde som oppstod i forbindelse med vulkanismen i perm. Store deler av nedbørfeltet er dekket av et tynt morenemateriale. I høyereliggende områder er det mye bart fjell i dagen, bl.a. ved Gyrihaugflaka, Bukkehøgda og langs nordsiden av Djupedalen/Kjaglidalen. Mektige moreneavsetninger finnes i Lommas dalføre fra Fjellsæter og sørover. Skredmateriale opptrer lokalt under flere av brattkantene og i de nord-sørgående forkastningsdalene. Stedvis finnes også myrjord. I deler av Lommas dalføre er det fluviale avsetninger. Sandvikselva meandrerer ved Vøyenenga og ved Hamang like nord for Sandvika. Marine avsetninger finnes i Lommedalen og i hoveddalføret vest for Kolsås. Langs Isielva ligger flere elveterrasser, hvor det er avsatt løsmasser ved sjøkanten eller brefronten. Terrassen ved Kjaglia er mest tydelig. Et elvedelta ved Kjaglia indikerer marin grense ca. 220 m o.h. Isielva går i canyon i Djupedalen/Kjaglidalen, mens Øverlandselva går i canyon ved Løkebergsfossen. 7

8 Ved Dælibekkens utløp i Sandvikselva har elva brudt seg gjennom en stor morenerygg som løper på tvers av hoveddalføret. Moreneryggen tilhører Akertrinnet fra siste istid. Ved Presteveien/Løkebergfossen i Øverlandselva finnes jettegryter. Hydrologi Middelvannføringen i Sandvikselva er ca. 3 m³/s. Målinger ved Bjørnegårdsvingen i 1983 viste relativt lange perioder både sommer og vinter med vannføring <1 m³/s. Under vår- og høstflommene samme året lå vannføringen rundt m³/s. En middelflom er beregnet til 57 m³/s. Sandvikselva betraktes som en typisk flomelv, dvs. at raske og høye flomtopper avløses av perioder med lav vannføring. Den raske avrenningen i nedbørfeltet skyldes jordsmonn, fallgradient og at feltet er svært fattig på innsjøer. De innsjøer som finnes ligger, med unntak av Engervannet, høyt oppe i nedbørfeltet og gir liten demningseffekt. Flomforløpet viser derfor likhet med Vestlandselver. Flomproblemer i Lomma/Isielva er først og fremst registrert i områdene Lommedalen-Bærums Verk og Holma-Vøyenenga-Løxa-Tangen. Øvre deler av vassdraget er svakt surt. Berggrunn, løsmasser og forurensningstilførsler gjør at ph øker nedover i vassdraget, fra ca. 6,5 ved Aurevann til i underkant av 8 ved Bjørnegårdsvingen. Ledningsevnen blir firedoblet på den samme strekningen. Mye av dette skyldes forurensningstilførsler og ikke naturlig tilsig. På Isi ligger det blant annet en større søppelfylling som i flomperioder kan føre til forurensning av Isielva. Øvre del av Øverlandselva har god vannkvalitet, mens kvaliteten er dårlig i nedre deler. Vannet er her uegnet for bading og tilfredsstiller heller ikke kravet for reproduksjon av fisk pga. tilslemmede gyteplasser. Forurensningen av vassdraget skriver seg fra lekkasjer og overløp fra avløpsnettet, avrenning og jorderosjon fra landbruksområder, avrenning fra trafikkområder og i noen tilfeller tilsig fra gamle fyllinger. Engervannet nederst i Øverlandselva er betydelig forurenset. I dypere lag ligger næringsrikt slam. Vannets oksygeninnhold er lavt, noe som fører til råtningsprosesser og tidvise luktproblemer. Høyt næringsinnhold gir algeoppblomstring sommerstid, hvilket er et estetisk problem. Vannet får også tilførsel av brakkvann fra Sandvikselva pga. tidevann. Bakterieinnholdet i Engervannet er varierende, med til dels høye verdier. Avløpsvann går ofte i overløp i Østerndalen, Haslum og Kloppa, ved stor flom også ved Fossveien. Vannkvaliteten i vassdraget har utviklet seg positivt gjennom de siste ti år. Fosforkonsentrasjonen i elvas nedre del er redusert med mer enn 60 %. 8

9 Nitrogenkonsentrasjonen har imidlertid vært svakt stigende. Avskjærende kloakkledninger langs vassdraget gir i dag en relativt god beskyttelse mot forurensninger. Overløp og overvannsnett har derimot utslipp til elva. Vegetasjon Nedbørfeltet har en rik og variert flora. Dette har sammenheng med geografisk beliggenhet, gunstige klimaforhold, variert geologi og topografi og innslag av kalkholdige bergarter og løsmasser. Nedbørfeltet berøres av tre ulike vegetasjonsregioner. De lavereliggende delene inngår i den boreonemorale region, som karakteriseres av edellauvskoger med eik, ask, alm, lind og hassel. Undervegetasjon av frostømfintlige og varmekrevende arter dominerer i solvendte lier med godt jordsmonn. Bjørke-, gråor- eller barskoger dominerer resten av landskapet. Med økende høyde overtar den sørboreale region, som domineres av barskog. Det finnes store arealer med oreskog og høymyr samt bestander av edellauvskog og tørrengvegetasjon. Typisk er et sterkt innslag av arter med krav til høy sommertemperatur. De høyestliggende områdene i Marka inngår i den mellomboreale region, som også domineres av barskog. Typisk lågurtgranskog stopper opp i denne regionen, likeså velutviklet gråorskog og en rekke varmekjære samfunn og arter. Myr dekker store arealer, og bakkemyr kommer inn. I de lavereliggende delene av vassdraget er gråor, hegg og edle treslag som ask, eik og lønn vanlige langs vannstrengen. Det finnes elveskog langs Lomma mot Løken. I nedre deler av vassdraget er det store naturinnslag også ved Bjørnegård, Hølja og Glitredammen. Vegetasjonen langs Øverlandselva består i hovedsak av almlindeskog, gråor-heggeskog og gråor-askeskog. Vanlige treslag er alm, lind, ask, hassel, lønn, gråor, selje og eik. Stedvis er det også innslag av storvokst gran. Engervannet omkranses av rik vegetasjon som dels består av edellauvskog, dels av våtmarksvegetasjon. På høydedragene omkring finnes også betydelig innslag av furu. Vannet er svært næringsrikt, noe som gir gunstige betingelser for plantevekst. Flere saltelskende plantearter er registrert langs hovedelvas løp helt opp til Øverlandselvas samløp med Sandvikselva. Saltvannspåvirkning og kulturpåvirkning gjør at en her finner et stort antall arter over korte strekninger. De største botaniske interessene knytter seg til Kjaglidalen. Skogbildet domineres av gran, men med betydelige innslag av edellauvskog. Den sørlige delen av Kjaglidalen rommer et usedvanlig stort mangfold av vegetasjonstyper, plantearter og plantesamfunn. I tillegg finnes en rekke sjeldne og plantegeografisk interessante arter. Det er registrert ca. 290 plantearter, hvorav flere er varmekjære og svært næringskrevende. Blant de mest interessante og sjeldne artene er gulveis, som her har sin største forekomst i landet, junkerbregne, skjellrot, skogsvingel, kjempesvingel og storrapp. Ramsløk har sin nordgrense på Østlandet i denne dalen. Mye av den sjeldne og interessante floraen er knyttet opp mot edellauvskogen i dalføret, som har store mer eller mindre sammenhengende forekomster og mange velutviklede utforminger. 9

10 Barskogen i området domineres av lågurt- og høgstaudegranskog. Flere lokaliteter har en utforming og et artsinventar som gjør dem interessante i botanisk sammenheng. Også Ramsåsen sørvest i nedbørfeltet hører til de klassiske lokaliteter i botanikken. Her finnes velutviklet alm-lindeskog, svartor-gråorsumpskog og gråor-askeskog. Floraen er rik med ca. 300 registrerte arter. Mange av disse er knyttet til næringsrike lokaliteter. Blant sjeldne og interessante arter kan nevnes barlind, marisko, tannrot, myskemaure og skogstarr. I Marka knytter det seg spesielle botaniske interesser til barskogforekomster i Kulpåsen og i området Merratjern/Søndagsbrenna. Kulpåsen er et svært viktig etableringsområde for urskogslav, bl.a. huldrestry. Vegetasjonen domineres av blåbærgranskog, gransumpskog, småbregnegranskog og storbregnegranskog, sistnevnte med innslag av skogburkne og fjellburkne. Området ved Merratjern/Søndagsbrenna har det best bevarte innslag med naturlig furuskog i Markas sørlige del. Vegetasjonen er mellomboreal og består av småbregnegranskog, storbregnegranskog, blåbærgranskog, gransumpskog, røsslyngskinntrytefuruskog og furumyrskog. Området har en rik og interessant lavflora med bl.a. huldrestry, lungenever og en liten forekomst av ulvelav. Det finnes også mange kjuker i dette området, bl.a. rødrandkjuke, vedmusling og fiolkjuke. Dyreliv Sandvikelvas geografiske beliggenhet, med sine geologiske, topografiske og klimatiske forhold, gir grunnlaget for en rik fauna. Vegetasjonsbeltet langs vassdraget skaper viktige oppholdsområder for elg og rådyr vinter og vår. Nær vannstrengene opptrer også grevling, rødrev, mink, smågnagere, spissmus, pinnsvin og flaggermus. Innenfor nedbørfeltet for øvrig forekommer hare, ekorn, mår og røyskatt vanlig. Av mer sjeldne arter er registrert ilder og oter. Fuglefaunaen i nedbørfeltet er rik. Engervannet skiller seg ut som den klart viktigste våtmarkslokaliteteten og har regional verdi. Vannet er viktig overvintringsplass for stokkand. I løpet av året påtreffes de fleste norske andefuglarter i vannet, likeledes mange vade- og måkefuglarter. Av mer sjeldne fuglearter som hekker langs vassdraget er vintererle, gulsanger, bøksanger og kjernebiter. Videre opptrer fasan, kaie, nøttekråke og en rekke sangere og hulerugende arter, bl.a. kattugle. Lokalitetene Jong-Bjørnegård, Hølja og Vøyendammen-Løken har stor verdi for sangerarter tilknyttet lauvskog. Med unntak av Engervannet er typiske vannfuglbiotoper sjeldne langs vassdraget. Dette skyldes at elva har få grunne og vide partier. Glitredammen er den viktigste biotopen av denne typen, og er sammen med de tilgrensende beite- og skogområdene oppholdssted for ca. 100 fuglearter. For øvrig er partier av vassdraget som ikke er islagte, viktige vinterbiotoper for fossekall og andefugler. 10

11 Kjaglidalen har en meget rik og variert fuglefauna. Det er observert over 100 arter, hvorav 75 hekker. Rosenfink er vanlig hekkefugl. Videre finnes mange rovfuglarter, hulerugere og sangerarter. Markaområdene har en typisk barskogfuglefauna. Ved Øverlandselva finnes spissnutefrosk. På en 20 m lang strekning av Øverlandselva er hele 21 av 28 norske steinfluearter påvist. I Kjaglidalen er det funnet mange dagsommerfuglarter, hvorav almestjertvingen har særlig interesse. Av fisk forekommer 14 arter. Abbor, ørret, ål og ørekyt dominerer, mens gjedde, laks og mort karakteriseres som vanlige i vassdraget. Videre opptrer sjøørret i god bestand. Brasme, havniøye, elveniøye, skrubbe, trepigget stingsild og nipigget stingsild forekommer alle sparsomt. Bestanden av ferskvannskreps viser nedgang. I de øverste innsjøene er kun ørret og abbor naturlig utbredt. Regnbueørret er satt ut i noen vann i Marka. Sandvikselva er en regionalt viktig lakse- og sjøørretelv. Fangsten har i gode år kommet opp i kg. I sesongene ble det fisket gjennomsnittlig 350 kg laks og 633 kg sjøørret i elva. Vassdraget er lakse- og sjøørretførende til Vøyendammen og Bjørum Sag/Nypefossen. I Øverlandselva har fisken fri gang opp til Løkebergfossen. Den lakse- og sjøørretførende delen av vassdraget utgjør til sammen ca. 9 km. Det er bygd laksetrapp ved Frantzefoss og i Isielva. 2. Eksisterende og planlagte inngrep Tekniske inngrep De tekniske inngrepene i Sandvikselva er betydelige og er særlig konsentrert om nedre deler av vassdraget. Dette gjelder bosetting, jordbruk, veier, jernbane, bruer, kraftledninger og ulike former for næringsvirksomhet. Lange elvestrekninger er i tillegg forbygd, lukket eller skjemmet av lovlige og ulovlige utfyllinger. Spesielt er mange sidebekker lagt i rør. Industrien er samlet om nedre del av Sandvikselva, nedre del av Isielva og Rud/Hauger-området. Det er ikke tungindustri i området. Ved Glitredammen i nedre del av Lomma ligger en mindre kraftstasjon. Ellers er flere innsjøer regulert. Ved Frantzefoss bruk foregår omfattende råstoffutvining. Bortsett fra en del hytter, skogsbilveier og kraftledninger, er øvre deler av nedbørfeltet lite berørt av tekniske inngrep. Plansituasjon Nedbørfeltet omfatter sentrale deler av Bærum kommune, som har vedtatt kommuneplan fra Nedbørfeltet domineres av landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), hvor det ikke er tillatt ny fritidsbebyggelse. Det opereres med fire ulike kategorier. De høyestliggende delene, Bærumsmarka og Vestmarka, ligger innenfor Markagrensa og faller inn under kategorien LNF; skogbruks-, natur- og friluftsområder. Mot lavere høydenivå avløses denne kategorien av LNF; 11

12 jordbruksområder. Ved Bærums Verk, Løken, Vestre Jong, Tanum og Haslum er mindre områder avsatt som LNF; jordbruksområder med sterke flerbruksinteresser. Langs store deler av elveløpet er det avsatt en sone LNF; friluftsområder i bebygde områder og langs sjøen. De resterende arealer er avsatt som boligområder, industri-/ kontorområder, senterområder med bolig-/næringsutvikling, institusjoner/offentlig bebyggelse, friidrettsanlegg mm. Ved Isi er et større areal avsatt som anlegg for avfallsbehandling/gjenvinning. Ved Frantzefoss og Steinshøgda er områder avsatt for råstoffutvinning. Betydelige arealer er avsatt til kommunikasjonsformål, vesentlig veier. Områdene nord for E16/Rustadelva mot Sollihøgda er avsatt som planlagte boligområder. Flere områder er båndlagte, eller foreslått båndlagte, etter naturvernloven: Ramsåsen, Endli, Vensåsmyra, Kolsås/Dælivann, Stubberud, Jongsåsveien, Kampebråten, Heggelia, Vallerkroken og Kjaglidalen. I LNF-områder gjelder byggeforbud i en sone på 30 m langs alle vann og vassdrag. Det samme gjelder i byggeområder langs Lomma, Isielva og Sandvikselva ned til Slependveien. Fra Åsterud til Rønne elv i Øverlandselva er sonen innskrenket til 20 m, og i alle øvrige elver og bekker i byggeområder til 10 m. Sonen nærmest vassdragets utløp i Sandviksbukta omfattes av rikspolitiske retningslinjer (RPR) for Oslofjorden. Kommunen har utarbeidet vannbruksplaner for Sandviksvassdraget (1990) og Øverlandselva med Engervannet (1995). De vestlige deler av nedbørfeltet ligger i Hole kommune, som har godkjent kommuneplan fra De aktuelle arealene er avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), sone 2. Siden arealene i sin helhet ligger innenfor Markagrensa, er oppføring av bygninger, anlegg og andre tiltak som ikke er ledd i landbruksvirksomhet, forbudt. Området Søndagsbrenna/Merratjern er båndlagt etter naturvernloven, mens Djupedalen er foreslått vernet etter naturvernloven. De nordligste deler av nedbørfeltet ligger i Ringerike kommune, som har godkjent kommuneplan fra I gjeldende kommuneplan er arealene avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), sone Marka, hvor det ikke er tillatt med spredt boligeller hyttebygging, ervervsbebyggelse eller anleggstiltak som ikke er ledd i tradisjonell landbruksvirksomhet. Kulpåsen og Søndagsbrenna/Merratjern er båndlagt etter naturvernloven. 3. Brukerinteresser Naturvern Sandvikselva ble, som en del av Oslomarkavassdragene, vernet mot kraftutbygging i 1973 gjennom behandlingen av Verneplan for vassdrag I. Vernemotivene var i hovedsak de naturvitenskapelige verdiene knyttet til fisk og geomorfologi. Flere enkeltområder innenfor nedbørfeltet er fredet etter naturvernloven: Merratjern/Søndagsbrenna (naturreservat granskog), Kulpåsen (naturreservat barskog 12

13 med bl.a. huldrestry), Ramsåsen og Endli (begge naturreservat alm-lindeskog), Vensåsmyra (naturreservat rikmyr), Stubberud (naturreservat skogpark) og Kolsås/Dælivann (landskapsvernområde) med de fire naturreservatene Kolsåstoppen, Kolsåsstupene, Dalbo og Skotta (barskog og edellauvskog). I tillegg er følgende områder foreslått fredet: Kjaglidalen (naturreservat), Ramsåsen (utvidelse naturreservat) og Djupedalen (landskapsvernområde). Det er opprettet geologiske/fossile naturminner følgende steder: Jongsåsveien, Kampebråten, Heggelia og Vallerkroken. Ved Tanum er en eik fredet. Sandvikselva grenser til Askerelva i sørvest og Lysakerelva i øst, som begge inngår i de vernede Oslomarkavassdragene (006/1, VP 1). Kulturminnevern Bærum betyr fjellandet. Det gamle navnet Bergheim forteller om en bygd fylt av åser og fjell. Da de første menneskene kom til stedet, lå mesteparten av området under vann. Etter hvert som innlandsisen smeltet, vokste det fram et frodig område med fruktbart jordsmonn. Under Kolsåstoppen er det funnet helleristninger, figurer av skip, himmellegemer og skålgroper helt fra bronsealderen, år f.kr. På Kalvøya like utenfor Sandvikselvas utløp, er det spor etter bosetting fra bronse-/jernalderen. Stedsnavnet Bærum nevnes første gang i Sverres Saga. Etter at helgenkongen Olav Haraldsen falt i slaget på Stiklestad i år 1030 bega mange seg på pilegrimsvandring til Nidaros. Denne gamle leden er nå merket gjennom Bærum. Svartedauen, som herjet fra 1349 til 1350, la tre fjerdedeler av alle gårdsbruk i Bærum øde. Det fulgte økonomiske uår, og i hele 200 år lå fortsatt en fjerdedel av de gamle gårdsbrukene udyrket. Nesøyagodset ble i de urolige tidene omkring tallet flyttet til Kjørbo ved Sandvika. I flere hundre år var godset et økonomisk og kulturelt sentrum for hele landet. Kalkbrenningen har i flere hundre år vært en viktig næring i bygda. Så tidlig som på 1300-tallet var kalkovnene i drift. Kalken ble brukt til de mange store byggeprosjektene som pågikk rundt Oslo; kirker, klostre og Akershus festning. Kalken ble skipet ut fra Sandvika og Slependen. I dag finnes en godt bevart kalkovn på Ringi. Det industrialiserte Bærum er kjent for mer enn kalkbrenning. I 1603 ble det funnet jernmalm, og Bærums Verk ble etablert. I 1780 ble hammeren på Fossum bygd. Bærums Verk var på denne tiden med på å prege økonomien i Norge. Peder Anker var en av eierne, og etter hans død overtok svigersønnen grev Herman Wedel- Jarlsberg. I 1902 overtok familien Løvenskiold. Malmskrivergården i Sandvika ble bygget på 1600-tallet, da malmen til Bærums Verk ble skipet inn til Sandvika. Fra de tidligste tider, år f.kr. og videre framover, finnes fortrinnsvis løse kulturminner fra Bærum og miljøet rundt Sandvikselva, dvs. fangst- og jordbruksredskaper, våpen og smykker. Faste kulturminner skriver seg vesentlig fra 13

14 senere oldtid. Eksempler på dette er bygdeborgen på Kolsås, gravhauger, røyser og helleristninger. En vesentlig del av gårdene i området ble trolig ryddet allerede i jernalderen. Antakelig stammer også navnene fra den tid. Den tidligste bosetting knyttes til de gamle ferdselsveier og gravhauger. Utover i middelalderen fram til svartedauden i utviklet Bærum seg videre som jordbruksbygd. Svartedauden førte til at over halvparten av gårdene i Bærum ble liggende øde i lange tider. Dette kan være forklaringen på at det finnes få kulturminner fra middelalderen. Mest kjent er Haslum og Tanum kirker fra tallet. Tanum kirke har kalkmalerier fra tallet på veggene. Videre bør nevnes bevarte deler av Bispeveien, detaljert beskrevet av biskop Jens Nilssøn i 1594, fra Granfoss over Jar, Haslum, Lommedalen og Krokskogen. Det er fra perioden etter reformasjonen (1537) en har det store spekteret av kulturminner. Mange av minnene har også betydelig miljømessig og arkitektonisk verdi. Mest interessant i nasjonal målestokk er trolig området ved Bærums Verk, der Bærums Jernverk ble grunnlagt i I dette området er det bevart et stort antall bygninger og anlegg, særlig fra og 1800-tallet. Her ble Norges første masovn for jernsmelting bygget. Hundre år senere var Jernverket landets største industribedrift, og det største tettstedet i Bærum. I dag er de gamle husene restaurert, og fire av dem er fredet. På Bærums Verk finnes også Norges eldste vertshus, fra Det finnes videre et ovnsmuseum, som i tillegg rommer andre gjenstander i tilknytning til verkets historie. Løkke bro, som er Norges eldste støpejernbro, ble støpt på Bærums Jernverk i Broa befinner seg fortsatt i Sandvika. Langs samtlige større vassdrag finnes spor etter eldre industrivirksomhet som sagbruk, møller og fabrikker med tilhørende damanlegg. Hamang er eksempel på industrianlegg fra 1800-tallet, som er bevart og rehabilitert. For øvrig er det mange steder synlige minner som gruver, skjerp mm., særlig etter utvinning og brenning av kalk. Denne virksomheten foregikk i tilknytning til gårdsdriften gjennom mange hundre år. Flere eldre veianlegg er helt eller delvis bevart, bl.a. Ankerveien, anlagt av Peder Anker i Blant de miljømessig mest verdifulle er gårdsanleggene med bebyggelse hovedsakelig fra 1800-tallet, likeså villabebyggelse i rikt utsmykket sveitserstil fra omkring Til sistnevnte hører en gruppe bolighus ved Engervannet, som ble oppført i forbindelse med jernbane- og sentrumsutviklingen i Sandvika. I tettstedsområdene representerer den eldre villabebyggelsen og de inneklemte gårdsanleggene de viktigste kulturminnene. Også de fleste bevarte industrianlegg finnes her. 14

15 Gårdsbebyggelsen og samspillet med kulturlandskapet og Marka, som rammer inn de fleste av disse arealene, er blant de mest uerstattelige kulturminner i området. Her finner en også en vesentlig del av de bevarte spor fra oldtid og middelalder. I Marka finnes bygdeborger, gravhauger, skjerp og gruver, særlig i tilknytning til virksomheten på Bærums Verk og Fossum, og spor etter trekullbrenning. Videre er det bevart eldre veitrasèer og spor etter demninger, vannrenner, torvuttak og steder det knytter seg spesielle historier eller sagn til. Bevarte setrer og husmannsplasser, som fremdeles i stor grad ligger i sitt opprinnelige miljø, er også viktige kulturminner i Marka. Helt fra den antatt første bosettingen for år siden har Marka tjent næringsinteressene. Det var her de første fangstfolkene livberget seg med jakt og fiske. Skogen og tømmeret har også vært en god inntektskilde. Også gårdsfolket fant matauk i skogens dyr, fisken i vannene og i bær og sopp. Samfunnsendringene på slutten av 1800-tallet, med industrialisering og et nytt bosettingsmønster, førte til at Marka ble tatt i bruk til andre formål enn tidligere. Fram til 1964 foregikk fløting i Isielva, med damvann fra Aurtjern og Holmevannet. Den gamle riksvei over Krokskogen, som var en etappe av Den Bergenske Kongevei, ble åpnet ned Krokkleiva i Steinbroa ved Øverland fra 1838 er også en del av denne veien. Friluftsliv Nedbørfeltet, med skogen, marka og vannene, legger naturlig til rette for et variert og innholdsrikt friluftsliv sommer som vinter. Bærumsmarka, Vestmarka og Krokskogen danner store, sammenhengende naturområder og har et godt utbygd sti- og løypenett. Til sammen utgjør de et viktig friluftslivs- og rekreasjonsområde for store deler av befolkningen i de tilstøtende kommunene Oslo, Bærum, Asker, Lier, Hole og Ringerike. Områdene brukes som nærtur- og helgeturområde og har lett adkomst gjennom gode P-muligheter. De preparerte skiløypene trekker flest folk til Marka. Oslo og Omegn Turistforening har milevis med merkede løyper. Flere stuer er åpne for servering. Noen steder tilbys også overnatting. I sommerhalvåret sverger mange til badevannene i Marka. Med merkede turveier og stier, samt gode kart, ligger det godt til rette for friluftslivsaktiviteter som turgåing, sykling og ridning. Flere områder egner seg godt for kanopadling. Områdene er også viktige for idrett som terrengløp og orientering. Høsten, med bær- og soppturer, jakt og fiske, er den viktigste sesongen utenom vinteren. 15

16 Tidligere bruk av utmarksområdene har etterlatt en rekke kulturminner, som i dag er viktige bidrag til opplevelsesrikdommen i Marka. Dette kan dreie seg om plasser, finnegraver, setrer, koier, kølabånner, veier, bruer og en rekke fløtingsinnretninger, inkludert dammer. Marka har ellers mange lokaliteter med rikt og til dels sjeldent plante- og dyreliv. I lavereliggende deler av nedbørfeltet har friluftslivbruken en annen karakter. Det er opparbeidet turveier flere steder langs vassdraget. Mange gamle badeplasser er ute av bruk pga. forurensning. I Kolsås utøves klatresport. Andre aktiviteter er padling, ridning, slalåm, golf og skyting. Det er etablert to naturstier. Området Kolsås-Dælivann er særlig mye brukt til friluftsliv. Jakt Nedbørfeltet er et godt produksjonsområde for viktige viltarter, og har gode bestander av hjortevilt og andre jaktbare arter. Elgjakta står i en særstilling når det gjelder utbytte og økonomisk betydning. Jakttilbudet er i hovedsak styrt av grunneierne. Allmennhetens adgang til jakt er dårlig. Stort folketall og begrensede arealer tilsier at jegere i lokalsamfunnet i stor grad må søke til jaktmarker andre steder. Bærum kommune har fått tildelt myndighet når det gjelder organisering av jaktvald og kvotefordeling av jaktbart vilt. Fiske Sandviksvassdraget, og spesielt Sandvikselva, Isielva og Dælibekken, er fra gammelt av kjent for svært godt fiske. De nedre delene av vassdraget er oppvekstområde for usedvanlig mye laks og sjøørret, sett i forhold til utstrekning og vannføring. Særlig sjøørretbestanden betegnes som god. Fangsten har enkelte år vært oppe i ca kg laks og sjøørret, noe som er mye sammenlignet med andre småelver i Norge. I sesongene ble det fisket gjennomsnittlig 350 kg laks og 633 kg sjøørret i elva. Sammenlignet med andre vassdrag har lakse- og sjøørretstammene fra Sandviksvassdraget en rask vekst de tre-fire første årene, senere langsom vekst. Sandviksvassdraget er lakse- og sjøørretførende til Vøyendammen og Bjørum Sag/Nypefossen, og til Løkebergfossen i Øverlandselva, til sammen ca. 9 km. Det er bygd laksetrapp ved Frantzefoss (ca. 1920) og i Isielva (1993), førstnevnte med fangstkammer. Det er i tillegg anlagt flere terskler. I ekstreme tørkeperioder er det synlig vann bare i kulper. 16

17 Den anadrome strekningen i Sandvikselva har reduserte gyte- og oppvekstmuligheter, blant annet pga. tilslammet bunnsubstrat. Selv under gode forhold vokser bare 1 % av lakseyngelen opp til fangbar størrelse. Bærum kommune setter årlig ut yngel av laks og yngel av sjøørret i Sandvikselva. Yngelutsetting har foregått i vassdraget i 130 år, og klekkingen skjer i Hamang klekkeri. Det er i flere år registrert fiskedødelighet i Sandvikselva pga. sykdommen UDN. I 1995 ble det påvist furunkulose på laks og sjøørret i elva. Lomma har en god bestand av innlandsørret, hvilket tyder på at både gyteområder og oppvekstvilkår er gode. Sportsfisket i Øverlandselva har i dag ikke spesielt stort omfang. Det foregår sporadisk ålefiske. Lomma og Øverlandselva har sammen med vassdragene i Marka mange fine fiskeplasser, som særlig gir gode tilbud til de yngste fiskerne. I de øverste innsjøene er kun ørret og abbor naturlig utbredt. I tillegg er regnbueørret satt ut i noen vann. Det settes ut ett-treårige ørret i til sammen 12 vann. I tillegg foregår det kalking av enkelte sure skogsvann. Bestanden av ferskvannskreps viser nedgang, og det er for tiden totalforbud mot krepsing. Fiskekort for laks og sjøørret selges til allmennheten av Bærum Jeger- og Fiskerforening og Vestre Bærum Sportsfiskere. Fiskeforeningene driver også oppsyn. I forskrifter om innlandsfiske i Oslo og Akershus, fastsatt av fylkesmannen i 1990, er det opprettet en særskilt fredningssone i tilknytning til utløpet av Sandvikselva. Her er alt fiske, unntatt med stang og håndsnøre, forbudt hele året. Fisketiden er 15/6-30/9. Lomma og Øverlandselva har fritt fiske, mens vann og bekker i Marka administreres av Oslomarkas Fiskeadministrasjon, Sollihøgda Jeger- og Fiskerforening og Hole Jeger- og Fiskerforening. Det selges forskjellige typer fiskekort hos en rekke forhandlere. Det er kun tillatt å fiske med stang eller håndsnøre, samt vanlig isfiske, kun ett redskap av gangen. For ørret gjelder minstemål på 25 cm. I oktober er det fiskeforbud i elver, bekker og 100 m fra bekke- og elveos. Vannforsyning og resipientinteresser Ca. 2/3 av innbyggerne i Bærum forsynes med vann fra Aurevann i Lommavassdraget. Drikkevannet har noe for høyt humusinnhold, og det bygges derfor renseanlegg som skal stå ferdig i Resten av Bærum forsynes med vann fra Asker og Bærum vannverk, hvor det må bygges alkaliseringsanlegg. Østernvann er reservevannkilde. Sandvikselva nyttes stedvis som vanningskilde i jordbruket. Forurensningssituasjonen i nedre deler av Sandvikselva er problematisk, spesielt i perioder med lav vannføring. Utslipp fra befolkningen dominerer, etterfulgt av 17

18 naturlig tilsig og utslipp fra landbruk. Årlige forurensningstilførsler er beregnet til 202 tonn nitrogen og 4,5 tonn fosfor. Avløpsvannet fra Bærum renses ved det interkommunale anlegget Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS). Antall p.e. tilknyttet renseanlegg steg fra i 1980 til i Dårlig standard på avløpsnettet har medført tilsig og forurensning av Sandvikselva. Avskjærende kloakkledninger langs vassdraget gir i dag en relativt god beskyttelse mot forurensninger, men overløp og overvannsnett har utslipp til elva. Det er vedtatt saneringsplan. Overføring av avløpsvannet til VEAS førte til en sterk forbedring av vannkvaliteten fra 1982 til Fram mot 1995 har fosforkonsentrasjonen avtatt ytterligere, slik at reduksjonen har vært på mer enn 60 % i denne perioden. Nitrogenkonsentrasjonen har derimot vært svakt stigende. Prøver av partikkelinnholdet viser ingen klar endring. Målinger ved Bjørnegårdsvingen nederst i vassdraget viser at Sandvikselva i henhold til SFTs klassifikasjonssystem nå er i tilstandsklasse IV (dårlig). Dette innebærer en total fosforkonsentrasjon (TOT-P) på g P/l og en total nitrogenkonsentrasjon (TOT-N) på g N/l. Tidligere var elva på dette målepunktet henført til tilstandsklasse V (meget dårlig), dvs. en total fosforkonsentrasjon (TOT-P) på >50 g P/l og en total nitrogenkonsentrasjon (TOT-N) på >800 g N/l. Høyere opp i hovedvassdraget blir vannkvaliteten gradvis bedre. Det samme er tilfelle i Engervannet, Øverlandselva, Dælivann og Stovivannet. Bakterieinnholdet i Sandvikselva er varierende, med til dels høye verdier. Primærnæringene Berggrunn, løsmasser og gunstige klimaforhold har gitt grunnlag for rike jordbruksområder i sentrale deler av Bærum. På de omkringliggende åsryggene, og videre nordover i Marka, har barskogen hatt gode vekstbetingelser. Jordbruk var fra gammelt av den viktigste næringen i Bærum. Gradvis nedbygging av jordbruksarealer gjennom lang tid har ført til at det dyrkede arealet i Sandvikelvas nedbørfelt i dag utgjør ca da. Av dette sokner omlag da til Øverlandselvas delfelt. Her dominerer korn og oljevekster, som dekker ca da. Resten er eng. De dyrkede arealene ligger hovedsakelig på silt og siltig leire. Husdyrholdet er beskjedent. Det finnes enkelte hestebruk/ridesentre. Kjøtt- og melkeproduksjonen er minimal. Skogbruket er meget omfattende i nedbørfeltet, og det er bygd ut et nett av skogsbilveier i Marka. Hovedvassdraget har tidligere vært nyttet til tømmerfløting. Turisme/reiseliv Den største turistattraksjonen i nedbørfeltet er Bærums Verk Senter, med idyllisk natur og bygninger fra tallet. Det gamle jernverket fra 1610 er i dag et av 18

19 landets mest særpregete handels- og håndverkssenter, hvor en finner alt fra kunsthåndverk og brukskunst til spisesteder og dagligvarebutikker. Andre attraksjoner er Haslum og Tanum middelalderkirker, sistnevnte med kalkmalerier fra tallet på veggene. På Ringi finnes en godt bevart kalkovn. Lommedalsbanen er en museumsbane for anleggsvirksomheten i Lommedalen. Det er mulig å kjøre tog på musèets jernbanestrekning. Den gamle leden som ble fulgt under pilegrimsvandringen til Nidaros etter at helgenkongen Olav Haraldsen falt i slaget på Stiklestad i år 1030, er merket gjennom Bærum. Det er satt opp informasjonsskilter og severdigheter underveis. Fra Sollihøgda Tursenter ved E16 går det stier og skiløyper innover i Krokskogen mot nord, og i Vestmarka mot sør. Milevis med preparerte skiløyper tiltrekker turister vinterstid. Andre skibaserte reiselivsprodukter er: Kirkerudbakken, Skuibakken, Kolsåsbakken og Krydsbyløypa. Sommerstid byr følgende områder i nedbørfeltet på store naturopplevelser: Kolsåstoppen, Dælivannet, Øverland Arboretet og Lommedalen/Krokskogen. Fra Lommedalen over Krokskogen til Sundvollen i Hole er det anlagt en natur- og kultursti. Det finnes flere hoteller og overnattingsbedrifter innenfor, eller i nærheten av, nedbørfeltet. 4. Litteratur Akershus Jeger- og Fiskerforbund, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Fiskekortområder og utbredelse av ferskvannsfisk i Oslo og Akershus. Bærum kommune Vannbruksplan for Sandviksvassdraget. Reguleringsvesenet. Bærum kommune Forslag til vannbruksplan for Øverlandselva med Engervannet. Plan- og bygningsetaten. Bærum kommune Miljømelding 97. Med kommunestyrets vedtak. Bærum kommune 1998b. Plan for kulturvern i Bærum. Avd. levekår, Natur- og idrettsforvaltning, Kulturvern. Dahl, E., Elven, R., Moen, A. & Skogen, A Vegetasjonsregionkart over Norge 1: Nasjonalatlas for Norge. Statens kartverk. 19

20 Espvik, K. & Strand, T Vannkvalitetsutvikling i vassdragene i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune, Avløpssambandet Nordre Øyeren & Fylkesmannen i Oslo og Akershus. ANØ-rapport nr. 32/97. Fylkesmannen i Buskerud & Fylkesmannen i Oslo og Akershus Verneforslag for områder i Marka. Høringsutkast. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fiskekultiveringsplan for Akershus og Oslo. Delplan nr. 1: Innlandsfisk. Rapport nr Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fiskekultiveringsplan for Akershus og Oslo. Delplan nr. 2: Anadrome laksefisk. Rapport nr Haugen, I Barskog i Øst-Norge. Utkast til verneplan. DN-rapport Korsmo, H., Moe, B. & Svalastog, D Verneplan for barskog. Regionrapport for Øst-Norge. NINA Utredning 25. Løvstad, Ø Regional undersøkelse av vassdrag i Oslo og Akershus. Eutrofiering. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Rapport nr Miljøverndepartementet Utkast til flerbruksplan for Oslomarka. Moen, E. & Vistad, O.I Verneplan I og II for vassdrag. En oversikt over kunnskapsnivået innenfor naturfag og friluftsliv. Verneplanens regionvise dekning. DN-rapport

BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239

BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239 BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239 FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret 24.03.2010 Dokument 914579 1 FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER

Detaljer

Gravem Bio rådgiving Februar 2004

Gravem Bio rådgiving Februar 2004 1 Byttes ut med framside 2 FORORD Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge en videregående skole på Sætre i Hurum. Skolen planlegges etablert som et flerbrukshus av samarbeidspartene Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Rik på historie. - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum. Regulering Natur og Idrett

Rik på historie. - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum. Regulering Natur og Idrett Rik på historie - et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum Regulering Natur og Idrett Forord Velkommen til en reise i Bærums rike kulturarv, - fra eldre steinalder, jernalder, middelalder og frem

Detaljer

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

Konsekvensutredning Arealdel VEDLEGG TIL HØRINGSFORSLAG

Konsekvensutredning Arealdel VEDLEGG TIL HØRINGSFORSLAG NEDRE EIKER KOMMUNE VEDLEGG 7 Kommuneplan 2007-2018 Konsekvensutredning Arealdel VEDLEGG TIL HØRINGSFORSLAG Vedlegg til Kommunestyrets høringsforslag av 14.06.06 (PS 49/06) 1 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling

Detaljer

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1003 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning FORFATTERE:

Detaljer

Landskapsregioner i Norge -landskapsbeskrivelser

Landskapsregioner i Norge -landskapsbeskrivelser Landskapsregioner i Norge -landskapsbeskrivelser Anne Elgersma Vidar Asheim Norsk institutt for jord- og skogkartlegging NIJOS rapport 2/98 ISBN 82-7464-131-0 Forsidebilder: Anne Elgersma Tittel: Landskapsregioner

Detaljer

Biologisk mangfold i Hurdal kommune

Biologisk mangfold i Hurdal kommune Biologisk mangfold i Hurdal kommune Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 69 Miljøfaglig Utredning AS Rapport 2004: 69 Utførende institusjon: Kontaktperson: ISBN-nummer: Miljøfaglig Utredning AS og Stiftelsen

Detaljer

Samlet Plan skal videre gi et gnumlag for å ta stilling til hvilke vassdrag som ikke bør bygges ut, men disponeres ~l andre formål.

Samlet Plan skal videre gi et gnumlag for å ta stilling til hvilke vassdrag som ikke bør bygges ut, men disponeres ~l andre formål. Samlet plan for vassdrng (Samlet Plan) skal gi et forslag til en gruppevis prioritert rekkefølge av vannkraftprosjekter for senere konsesjonsbehandling. Prioritering av prosjektene skal skje etter en vurdering

Detaljer

Spro Havn - boligutvikling. Konsekvensanalyse naturmiljø. WKN rapport 2005:1

Spro Havn - boligutvikling. Konsekvensanalyse naturmiljø. WKN rapport 2005:1 Spro Havn - boligutvikling Konsekvensanalyse naturmiljø WKN rapport 2005:1 Dato: 13.08.2005 Rapport 2005: 1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri

Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Stedsanalyse for Granavollen - St. Petri Civitas, Landskapsfabrikken, Geo Mars 2007 Innhold 1. Innledning 3 2. Geologi og landskapsform 4 3. Områdets kulturhistorie - eldre tid 6 4. Områdets kulturhistorie

Detaljer

verneområder ved Tyrifjorden

verneområder ved Tyrifjorden Utkast til forvaltningsplan for verneområder ved Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen februar 2011 Prosjektleder Kjetil Heitmann 1 Forord Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidet

Detaljer

HovedflyplassGardermoen -flyplassog tilbringersystem

HovedflyplassGardermoen -flyplassog tilbringersystem HovedflyplassGardermoen -flyplassog tilbringersystem Naturvern, Konsekvensutredning: landskap,limnologi,fisk, vilt og friluftsliv (red.) JørnThomassen NORSK INST1TU1TFOR NATUTZFORSKI -11 D Hovedflyplass

Detaljer

Hovedflyplass Gardermoen -flyplass

Hovedflyplass Gardermoen -flyplass Hovedflyplass Gardermoen -flyplass Konsekvensutredning: Naturvern, landskap, limnologi, fisk, vilt og friluftsliv Jørn Thomassen (red.).a NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING Hovedflyplass Gardermoen -flyplass

Detaljer

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Revisjon mars 2010 INNHOLD: SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 9 2 RAMMEBETINGELSER.... 10 2.1 Statlige rammebetingelser.... 10 2.1.1 Lover og sentrale forskrifter for

Detaljer

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner

Gruvearbeidernes kulturlandskap - Løkkelandskapet i Kongsberg. Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Vurdering av verneverdi og forslag til hensynssoner Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Løkkelandskapets historikk... 4 1.2 Kildegrunnlaget... 5 2.

Detaljer

VERNEOMRÅDER I OSLO OG AKERSHUS

VERNEOMRÅDER I OSLO OG AKERSHUS 2-2003 årg. 22 GREVLINGEN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Hovedtema VERNEOMRÅDER I OSLO OG AKERSHUS Foto: Øystein Søbye HUSK NOAs SOMMERFEST 23. MAI! SE www.noa.no Leder Natur- og

Detaljer

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG SØR-TRØNDELAG VASSDRAGS RAPPORT PROSJEKT: 499.26 HENVOLA. våren 1984 ISBN 82-7243-400-8

SAMLET PLAN FOR VASSDRAG SØR-TRØNDELAG VASSDRAGS RAPPORT PROSJEKT: 499.26 HENVOLA. våren 1984 ISBN 82-7243-400-8 SAMLET PLAN FOR VASSDRAG SØR-TRØNDELAG FYLKE VASSDRAGS RAPPORT PROSJEKT: 499.26 HENVOLA våren 1984 ISBN 82-7243-400-8 Forord Denne vassdragsrapporten er utarbeidet sam del av Samlet Plan-arbeidet i Sør-Trøndelag

Detaljer

SAMLET PLAN 00481 SØLNA HAMAR, FEBRUAR 1984 ISBN 82-7243-212-9

SAMLET PLAN 00481 SØLNA HAMAR, FEBRUAR 1984 ISBN 82-7243-212-9 SAMLET PLAN 00481 SØLNA HAMAR, FEBRUAR 1984 ISBN 82-7243-212-9 l Forord. Denne vassdragsrapporten er utarbeidet som en del av Samlet planarbeidet i Hedmark fylke. Rapporten redegjør for mulige kraftverksplaner

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Miljøplan for Sandnes 2011-2025 Forslag til endelig plan, august 2011 2 Innhold 1 Innledning...5 2 Naturgrunnlag, bio. mangfold, kulturminner og jordvern...11

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Revidering av forskrifter for Tekssjøen og Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservater Høringsforslag Rapport Miljøvernavd. nr. 2012/5 Fylkesmannen

Detaljer

Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap

Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Vedlegg til fredningssak Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Navn: Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Adresse: Sørkedalen, Oslo Gnr/bnr: 13/1, 13/3, 13/36, 27/50, 27/2751,

Detaljer

Vannkvaliteten i Mjøsa - før og nå Mjøsovervåkingen gjennom 25 år

Vannkvaliteten i Mjøsa - før og nå Mjøsovervåkingen gjennom 25 år Akkurat som Mjøsa har påvirket livet rundt seg, har menneskene påvirket Mjøsa. Lenge var samspillet i balanse, men på 1970-tallet tok forurensningene overhånd. Mjøsa holdt på å dø! Mjøsaksjonen ble et

Detaljer

Jord- og skogeiendommer. Flerbruksplan 2009-2019

Jord- og skogeiendommer. Flerbruksplan 2009-2019 Jord- og skogeiendommer Flerbruksplan 2009-2019 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 1.2. HVA PLANEN INNEHOLDER... 3 1.3. FORHOLD TIL OVERORDNET LOVVERK... 4 1.4. OPPFØLGING AV PLANEN...

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-4 250131 Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og

Detaljer

Friluftsetaten Pb. 4695 Nydalen, 0405 Oslo Telefon: 23 22 70 00 Telefaks: 23 22 70 01. Rapport nr: 1-2001

Friluftsetaten Pb. 4695 Nydalen, 0405 Oslo Telefon: 23 22 70 00 Telefaks: 23 22 70 01. Rapport nr: 1-2001 Friluftsetaten Pb. 4695 Nydalen, 0405 Oslo Telefon: 23 22 70 00 Telefaks: 23 22 70 01 Rapport nr: 1-2001 Tittel: Naturtyper langs Ljanselva. Kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold. Referanse:

Detaljer

Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap

Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Dokumentasjon av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap Vedlegg til fredningssak Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klimaog miljødepartementet i utviklingen

Detaljer