LEBESBY I VEKST. Mål og strategier Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2012-2015. Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet"

Transkript

1 LEBESBY I VEKST og strategier Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1

2 : :...2 Forord Innledning og bakgrunn Organisering Programorganisering og LIVs rolle i arbeidet Styret og prosjektleder i LiV Lebesby i Vekst og strategier Lebesby kommunes overordnede mål Formål/langsiktige effektmål Resultatmål i perioden Handlingsplan Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte Rekruttering av lokal ungdom og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid innen reiseliv Kompetanse- /fjernarbeidsplasser, stedsutvikling og bolyst Øvrig næringsarbeid i Lebesby kommune Budsjett...17 Budsjett Finansiering Næringsfond og fiskerifond Kritiske suksessfaktorer Oppfølging, milepæler og informasjon...18 Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 15. desember 2011, sak 92/11. 2

3 Forord Utviklings og omstillingsarbeidet LIV Lebesby i Vekst, startet 1. oktober 2007, og i desember 2010 fikk vi innvilget forlengelse for perioden Vi har årlig laget handlingsplaner, og i 2011 hadde vi særlig fokus på nye arbeidsplasser og rekruttering innen fiskeri og opprett/smolt, videreutvikle reiselivsnæringa og markedsføring av kommunen som bo- og arbeidssted. Av ulike tiltak vi har satt i gang, har vi lykkes med noen og andre har vi ikke kommet i gang med. Vi ser at det er enklere å lykkes der næringslivet har interesse av å drive utviklingsarbeid. Innsatsområdene som ble fastsatt i samarbeid med næringslivet er: 1. Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte 2. Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett 3. Utvikle og forsterke dagens reiselivsbedrifter 4. Regionalt samarbeid innen reiseliv 5. Kompetanse-/fjernarbeidsplasser 6. Utvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri Innsatsområdene vil bli videreført i arbeidet i Vi er en kommune i utvikling, og driver med utviklings- og næringsarbeid også utenom omstillingsprogrammet. Kommunens utviklingsavdeling, havna, politisk og administrativ ledelse samt kommunale sektorer jobber kontinuerlig med utvikling og omstilling. Øvrig næringsarbeid vil også bli omtalt i denne planen. Stine Akselsen Styreleder LIV 3

4 1. Innledning og bakgrunn Lebesby kommune har siden 2007 hatt status som omstillingskommune, og fått ekstra midler fra Finnmark Fylkeskommune for å drive arbeid innen nyskaping og omstilling. Innsatsen har vært rettet mot utviklingsprosjekter i eksisterende næringsliv, rekruttering til fiskeflåte spesielt samt utredninger og forprosjekter for å se på nye muligheter innen næringsutvikling. Vi har i tillegg aktivt engasjert oss i prosjekter som blant annet Ungdomssatsing Nordkyn, Fiskeridager, ungdomsfiske, Visit Nordkyn og belysning av Finnkirka. Vi har vært opptatt av å fronte kommunen som en positiv og flott kommune å bo i, med mange engasjerte mennesker i ulike lag og foreninger. Gjennom aktiv innsats i flere år, ser vi at vi får utflyttere tilbake med familier og at folketallet øker. Nedenfor har vi tatt med noen grafer som viser hvilken utvikling vi har hatt de siste årene: Befolkningsutvikling: Antall fiskere: Vi ser en positiv utvikling i antall fiskere, og antall fartøy registrert i kommunen er økt med 10 de to siste årene (hovedsakelig i gruppen 4,99-10 m (+ 8) og 10-14,99 (+ 3). Gjennomsnittalderen for fiskerne i kommunen er redusert fra 50 år i 2006 til 48 i Antall sysselsatte: 4

5 Lederyrker Akademiske yrker Høyskoleyrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Operatører, sjåfører mv Andre yrker Sum sysselsatte 4. kvartal Vi er av statistikken at det er registrert en nedgang i sysselsatte spesielt innen høyskoleyrker, salgs- og serviceyrker og operatører/sjåfører (fiskeindustri). Dette kan skyldes permitteringer i industrien 4. kvartal, og færre ansatte både innen handel og håndverk. Den samme trenden ser vi i sammenlignbare kystkommuner. Resultater i 2011: - vi har hatt fokus på fiskeri, det er registrert flere yrkesfiskere samt at snittalderen er gått ned, ungdomsfiske er gjennomført med 12 deltakere samt vellykkede fiskeridager - det er flere lokalt ansatte innen oppdrett og smolt, og vi har lagt til rette med reguleringsplanarbeid og god dialog mht nye lokaliteter - vi har støttet etableringen av bedrifter som Kyst og Fjord, Nordkyn Apotek, bruktbutikk i Dyfjord og Slåtsveens gårdstjenester - Vi har støttet til sammen 10 forprosjekter innen ulike næringer (smolt, slakteri, reiseliv, landbruk, verksted m.m.) - vi har i tillegg engasjert oss i prosesser med Visit Nordkyn, Ungdomssatsing Nordkyn og Finnkirka - Befolkningsvekst til 1350 personer pr (+ 14 siste år). Vi ser fortsatt mange utfordringer, spesielt innen fiskerinæringa og usikkerhet rundt fremtiden til Aker og Norway Seafoods her i kommunen. Ytre rammebetingelser, som uroen i den europeiske union, og usikkerhet rundt lakseprisen fremover kan også slå galt ut i vårt næringsliv. Dermed blir det enda viktigere å jobbe med og tilrettelegge for andre aktører innen fiskeri, samt andre næringer og muligheter som finnes i vår langstrakte kommune i fremtiden. Vi tenker her spesielt på vindkraft, olje- og gass og mineraler. 2. Organisering 2.1 Programorganisering og LIVs rolle i arbeidet Arbeidet med utvikling og omstilling foregår i mange prosjekter. For å sikre en koordinert innsats er prosjektene samlet i et program. Programmet har fått navnet LiV (Lebesby i Vekst), og det har følgende hovedfunksjoner; Bidra til positiv næringsutvikling gjennom nært samarbeid med lokalt næringsliv, politikere og administrasjon herunder støtte oppunder søk og utprøving av nye muligheter. Oppfølging av handlingsplan og porteføljestyring 5

6 Sikring av a-eierskap og hva dette medfører for eierne Nettverksknytting mellom aktuelle aktører. Samordning av utviklingsaktiviteter og være koordinator og pådriver for næringsutvikling Statusrapportering og forslag til lukking av avvik fra plan Skaffe delfinansiering til aktuelle prosjekter og tiltak Bidra til at prosjektmodellen PLP (prosjektlederprosessen) anvendes i prosjekter som støttes av programmet Holde oversikt over prosjektene og øvrige tiltak rapportere og informere (til eier kommunestyret) Den aller viktigste oppgaven til LiV er å sikre at det finnes interesserte aktører som står for utvikling, gjennomføring og realisering av utviklingsoppgavene. Det er viktig å finne aktører som ønsker å stå som eiere av ulike tiltak og prosjekter, kun da vil vi lykkes. LiV-styret vil i noen sammenhenger stå som eier, spesielt i en startfase av prosjektene, men det er et klart mål å få enkeltbedrifter eller næringsforeninger/bygdelag som eiere av prosjektene. 2.2 Styret og prosjektleder i LiV Lebesby i Vekst Det er opprettet et eget styre for LiV-prosjektet. Styret består av 7 representanter fra næringsliv og politikk, og det avholdes årlig 8-10 møter. Styret følger opp utviklingen i strategi- og handlingsplanen, vurderer og foreslår endringer samt behandler søknader til nærings- og fiskerifondet. I tillegg skal en egen arbeidsgruppe behandle alle søknader til fond som er under kr Denne gruppa består av to fra styret samt prosjektleder. Lebesby kommune har valgt å ansette egen prosjektleder i 100 % stilling. Stillingens formål er å være pådriver og administrativ leder for omstillings- og nyskapingsarbeidet. Prosjektleder skal også koordinere og være pådriver for aktuelle prosjekt, øvrige tiltak i programmet og ha god dialog med næringsaktørene i kommunen og øvrige kommunale sektorer. Fremtidig organisering av næringsarbeidet I løpet av første halvår av 2012 må det avklares hvordan Lebesby kommune ønsker å organisere kommunens nærings- og utviklingsarbeid etter at omstillingsperioden er over. Det vil også bli lagt opp til et mer formelt samarbeid mellom utviklingsavdelingen og LIVprosjektet, teknisk etat, havneforetaket og opplæringsavdelingen hvor statusmøter innføres. 3. og strategier 3.1 Lebesby kommunes overordnede mål Lebesby kommunes overordnede mål i nærings- og samfunnsplanen er; Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer for kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal næringsutvikling. 6

7 I nærings- og samfunnsplanens kapittel 3.1 Næringspolitikk og næringsutvikling, er det satt opp følgende hovedmål: Lebesby kommune vil i omstillingsperioden øke satsingen innen entreprenørskap og reiseliv, utvikle primærnæringene, samt satse på olje og energi. I arbeidet med utvikling og nyskaping, har vi satt oss mer konkrete mål når det gjelder resultatene vi forventer i løpet av perioden ut I tillegg har vi konkretisert forventede effektmål i 2015 av det arbeidet vi nå setter i gang: 3.2 Formål/langsiktige effektmål 2015 Lebesby kommune skal omstilles til å bli en mer robust fiskerikommune med et styrket, variert næringsliv som fører til jevnere sysselsetting og større forutsigbarhet for hele kommunen. Lebesby kommune skal gjennom programmet Lebesby i Vekst, i samarbeid med næringslivet, bidra til å skape 40 nye årsverk i perioden Gjennom rekrutteringstiltak, tiltrettelegging for kompetanseheving og nye arbeidsplasser skal befolkningen øke til 1400 innbyggere. 3.3 Resultatmål i perioden 2012 q LiV skal i samarbeid med næringslivet bidra til en netto tilvekst på 10 årsverk innen de strategiske satsingsområdene. q LiV skal i samarbeid med næringslivet bidra til økt rekruttering av lokal ungdom. q Økning i folketallet til 1365 Økning i antall årsverk og antall ansatte skal måles med bakgrunn i årlig sysselsettingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg tas det direkte kontakt med næringslivet i kommunen. Sammen med næringslivet er det prioritert noen satsingsområder: Strategiske satsingsområder: 1. Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte 2. Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett 3. Utvikle og forsterke dagens reiselivsbedrifter 4. Regionalt samarbeid innen reiseliv 5. Kompetanse-/fjernarbeidsplasser 6. Utvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri 4. Handlingsplan 2012 Tiltakene i handlingsplanen tar utgangspunkt i de prioriterte innsatsområdene som ble satt i næringsmøte den Der kom det også konkrete forslag til tiltak, hvor noen av disse er tatt med i planen. Andre tiltak er kommet med som en følge av tidligere arbeid og et ønske fra LIV-styret. Da vi er godt i gang med mange prosesser innen de ulike næringene, har vi 7

8 valgt å kun gjøre små justeringer i planen for 2012 og beholde og videreføre mange av tiltakene som ble igangsatt i Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte om økt rekruttering til lokal fiskeflåte, flere fartøy og økte kvoter. Lebesby Formannskap nedsatte i januar 2011 en egen arbeidsgruppe innen fiskeri. Gruppen skal ha ansvar for å lage en strategiplan, med fokus på rekruttering, finansiering av flåte/kvoter og attraktive fiskevær. Tiltak 1: Arbeidsgruppe innen fiskeri (rekruttering og attraktive fiskevær) Lage en strategiplan for fiskeri som kan innføres i skolen i samarbeid med Fiskarlag, industrien og Utviklingsavdelinga. Rekruttere flere selvstendige fiskere og mannskap gjennom eget rekrutteringsprosjekt. Arbeidsgruppe nedsatt av Formannskapet med representanter fra skole, fiskeflåte og industri, skal lage strategiplan for økt rekruttering i form av: - Ungdomsfiske - Tilpassing av Ungt Entreprenørskap i skolen til sjømatnæringa - Fortsatt god dialog med LOSA/videreg og næringslivet - Fiskeridager - Kvotefond/fiskerifond med fokus på rekruttering/generasjonsskifte - Rekrutteringsprosjekt kan inneholde for eks. kompetanseutvikling innenfor økonomistyring, rederi- og fartøydrift og mentorordninger. Tidsplan Strategiplan klar og vedtas i Kommunestyret i juni Organisering Prosjekteier Lebesby kommune Viktige aktører Skolen, Kjøllefjord Fiskarlag, Norway Seafoods, Innovasjon Norge Prosjektansvarlig Arbeidsgruppa fiskeri v/leder Prosjektledelse Prosjektleder LIV Økonomi Budsjett Kr til dekning av møtegodtgjørelse, reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Samarbeid med Innovasjon Norge om prosjektfinansiering. Tiltak 2: Ungdomsfiske Minimum 10 ungdommer skal delta i ungdomsfiske sommeren 2012 sammen med lokal fisker. Gjennomføre ungdomsfiske, gjøre avtale med lokal fisker med fartøy. Gjennomføre sikkerhetsopplæring for ungdomsfiskerne. Arbeide frem andre modeller hvor fiskere kan ta ungdom med seg ut, med egen ungdomskvote om bord. Tidsplan Organisering Prosjekteier LIV Viktige aktører Striptind AS. Andre fiskere? Prosjektansvarlig LiV-styret Prosjektledelse Innleid konsulent Økonomi Budsjett Kr til dekning av utgifter i prosjektet. 8

9 Det søkes om tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune. Tiltak 3: Fiskeridager Gjennomføre fiskeridager i løpet av mai med aktiviteter for skole, barnehage og ungdom. Fiskeridager i samarbeid med industri, fiskere, skolen (for eks: bedriftsbesøk hos fiskeindustri, oppdrett og smolt, besøk i egnebua/kurs, fisk i kar på kaia, fiskekonkurranse, kokkekurs, politisk møte ang aktuelle fiskeritema med mer) Tidsplan Mai 2012 Organisering Prosjekteier LIV Viktige aktører Kjøllefjord Fiskarlag, Industrien, skolen. Prosjektansvarlig Arbeidsgruppa fiskeri v/leder Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett Kr (transport, arrangement, innleid hjelp) Tiltak 4: Fiskeri- og kvotefond, større fartøy om å øke antall fiskere på blad B med 10 % i 2012, økte kvoter med 10 %. om flere større fartøy i Lebesby kommune. Sikre at fartøy/rederi/kvoter som er til salgs blir i kommunen. Utrede mulighet for nytt kvotefond eller investeringsselskap i samarbeid med industrien, fiskere og andre aktører. Utrede muligheter for flere større fartøy i kommunen. Tidsplan Innen Organisering Prosjekteier LIV Viktige aktører Fiskere, Lebesby kommune, Norway Seafoods, arbeidsgruppa fiskeri Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Prosjektleder LIV Økonomi Budsjett Kr til dekning av utredningsarbeid, møteutgifter mm. 4.2 Rekruttering av lokal ungdom og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett om å øke antall lokalt ansatte i oppdrettsnæringen. Tilrettelegge for flere arbeidsplasser innen smoltproduksjon og oppdrett, og økte ringvirkninger lokalt. Tiltak 1: Tilrettelegge for flere ansatte i oppdrettsnæringa gjennom god planlegging og god dialog mellom oppdrettsaktørene og lokalbefolkningen Økt lokal aktivitet i oppdrettsnæringa gjennom god planlegging og god dialog. Gjennomføre gode planprosesser/høringer/informasjonsmøter og langsiktig planlegging av nye lokaliteter for oppdrettsnæringa, som igjen skal resultere i flere lokalt ansatte og økte ringvirkninger. Lebesby 9

10 kommune ved LIV vil være koordinator og saksbehandler lokalt for nye søknader. Tidsplan I løpet av Organisering Prosjekteier Villa Arctic Viktige aktører Villa, Finnmark Fylkeskommune, LIV/Utviklingsavdelinga Prosjektansvarlig Villa Arctic Prosjektledelse Villa Arctic i samarbeid med prosjektleder LIV. Økonomi Budsjett Utgifter til informasjonsmøte, annonsering/offentliggjøring av nye lokaliteter dekkes av Villa. LiV andel dekkes over adm budsjettet. Tiltak 2: Økt rekruttering og samarbeid med skolen om 2 skoleelever som søker på naturbruk høsten Lage opplegg i samarbeid med skolen for bedriftsbesøk og informasjon om næringa. Skolebesøk i løpet av jan/feb. Samarbeid med Honningsvåg videregående skole angående utplassering/losa/lærlingeordning innen oppdrett og smolt. Utbedring av fagbrevopplæringen, egne samlinger på smoltanleggene. Tidsplan I løpet av Organisering Prosjekteier Lebesby kommune Viktige aktører Aktørene, Utviklingsavdelinga, Skolen, Prosjektansvarlig Opplæringsleder/utviklingsleder Prosjektledelse Prosjektleder LIV Økonomi Budsjett Utgifter til reiser, møter, administrasjonsutgifter dekkes delvis av aktørene, skolen og LIV (budsjett kr for LIV) Tiltak 3: Øke antall arbeidsplasser innen oppdrett og smoltproduksjon Øke antall lokale arbeidsplasser innen oppdrett og smoltproduksjon i Lebesby kommune med 4.. LIV skal være pådriver og legge til rette for nytt smoltanlegg i Bekkarfjord eller andre steder i kommunen, flere sysselsatte på sikt. Felles arbeid for tilrettelegging for lokalt ansatte, tilflytting og lokal bosetting i samarbeid med aktørene. LiV inviterer til Workshop med deltakere fra kommunen og fra aktørene. Tidsplan 4 nye ansatte og lokalt bosatte innen Organisering Prosjekteier Aktørene Grieg, Laksefjord og Villa Arctic Viktige aktører Grieg Seafood, Laksefjord, Villa Arcic og LIV, lokale bygdelag Prosjektansvarlig Arbeidsgruppe oppdrett og smolt. Prosjektledelse Aktørene i samarbeid med LIV, avklares. Økonomi Budsjett Utgifter med ytterligere planlegging av smoltanlegg i Bekkarfjord, LIVs andel - budsjett kr (reiseutgifter, møteutgifter, planleggings- og utredningsarbeid) Tiltak 4: Lebesby som smolthovedstaden i Finnmark økte ringvirkninger av smolt og oppdrett 10

11 Økte ringvirkninger av smolt- og oppdrettsnæringa i kommunen, 4 flere ansatte i servicenæringa som er bosatt i Lebesby kommune. Kartlegge mulighetene for økte ringvirkninger, flere lokalt ansatte/lokale bedrifter innen service- og leverandørnæringene. Avholde møter mellom lokal handelsstandforening og aktørene innen oppdrett og smolt. Tidsplan Kartlegging 2012, gjennomføring med fire flere lokalt ansatte i servicenæringa i løpet av Organisering Prosjekteier LiV i startfasen, etablere en arbeidsgruppe Viktige aktører Grieg Seafood, Laksefjord, Villa, Kjøllefjord Handelsstandsforening, lokale bygdelag, Innovasjon Norge Prosjektansvarlig Arbeidsgruppe oppdrett og smolt. Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett LIV kan bidra med tilskudd til arbeidsgruppe smolt/forprosjekt utvikling av leverandørindustri. LIVs budsjett kr Avklaring med Innovasjon Norge ang prosjektfinansiering. 4.3 Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri om å øke antall sysselsatte, samt sikre jevn sysselsetting i mottak/fiskeindustri i Lebesby kommune. Tiltak 1: Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/industri Øke antall sysselsatte og sikre jevn sysselsetting gjennom produktutvikling og andre typer produksjoner. God dialog med aktørene, legge til rette for nye prosjekter gjennom nettverk, delta i Marint Verdiskapingsprogram. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Industriaktørene i samarbeid med LIV Viktige aktører Norway Seafoods, Bacalao Nord, Nordkyn Fiskeriforum, Arnkjell Bøgeberg, nye aktører Prosjektansvarlig Må avklares Prosjektledelse Må avklares Økonomi Budsjett LIV kan bidra med midler til nettverksbygging, forprosjekter produktutvikling/infrastruktur, tiltrettelegging for økt produksjon og ny industri. Budsjett kr Tiltak 2: Infrastruktur Legge til rette med nytt industriområde i Kjøllefjord Legge til rette for nye aktører innen fiskeindustri gjennom nye industriarealer. Forprosjektere nytt industriområde og få dette finansiert. Realisere nytt industriområde i Kjøllefjord, slik at det ligger til rette for bygging av nye lokaler for fiskeindustrien. Planlegge havneområdet. Tidsplan

12 Organisering Prosjekteier Utviklingsavdeling i samarbeid med Havna Viktige aktører Lebesby kommune, Lebesby Kjøllefjord Havn KF, Teknisk etat, næringsaktørene Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Prosjektleder LiV Økonomi Budsjett kr Tiltak 2: Attraktive fiskevær Mer råstoff på land og jevnere sysselsetting i industrien, økte ringvirkninger for servicenæringa. Legge til rette for fremmedflåten gjennom; - ha en velfungerende velferd sesongen gode havneforhold og markedsføre dette for fremmedflåten - utrede investeringer/renovering av slipvogna i Kjøllefjord - bedre boforholdene for fremmedflåten, spesielt i Kjøllefjord, ved renovering av gamle Hustad eller nybygg - markedsføring av kommunen og de ulike fiskeværene for å få flere fremmedfiskere hit Tidsplan Avklare drift av velferden innen Igangsatt boligprosjekt rettet mot fremmedfiskere i løpet av 2012 Forprosjekt investeringer/renovering slipen innen Markedsføre havna/kommunen i samarbeid med aktørene Organisering Prosjekteier Lebesby Kjøllefjord Havn KF Viktige aktører Industrien og havna Prosjektansvarlig Styreleder havnestyret Prosjektledelse Havnesjef og innleid konsulent Økonomi Budsjett Budsjettramme velferdsstasjon, markedsføring av kommunen/havn, utredninger rundt boligsitasjonen m.m. Kr Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid innen reiseliv et er å legge til rette for en positiv utvikling av reiselivet i kommunen. Tiltak 1: Visit Nordkyn Visit Nordkyn skal bidra til økt trafikk og lønnsomhet for næringslivet i Lebesby og Gamvik kommune gjennom reiselivs- og destinasjonsutvikling. Finne en fremtidig organisering av Visit Nordkyn i samarbeid med næringsliv og kommunene Lebesby og Gamvik I kommende prosjektperiode vil det med utgangspunkt i det arbeidet som er lagt ned i foregående periode fokuseres på følgende hovedaktiviteter: Kommunikasjonsstrategi og profilering Produktutvikling Kompetanseheving Nettverksbygging Strategi- og organisasjonsutvikling 12

13 Arbeidet vil bidra til å styrke og utvikle eksisterende reiselivsbedrifter. Mer informasjon om arbeidet som gjøres i Visit Nordkyn, se Da prosjektet går ut mars 2012, er det viktig å få en rask avklaring på hvordan Visit Nordkyn skal drive sine aktiviteter videre etter 3. prosjektår er ferdig. Tidsplan Avklaring fremtidig drift innen januar 2012 Organisering Prosjekteier Visit Nordkyn Viktige aktører Reiselivsaktørene, Lebesby og Gamvik kommuner Prosjektansvarlig Styreleder Visit Nordkyn Prosjektledelse Prosjektleder Visit Nordkyn Økonomi Budsjett Tiltak 2: Utviklingstiltak i reiselivsnæringa Utvikle reiselivsnæringen slik at de kan tilby flere produkter, øke sin lønnsomhet og kunne drive helårlig. om en mer robust næring. Støtte utredningsprosjekter, mulighetsstudier, produktutvikling og andre utviklingstiltak i eksisterende og nye reiselivsbedrifter. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Utviklingsavdeling Viktige aktører Næringsaktørene (gamle og evt nye), Visit Nordkyn Prosjektansvarlig LiV styret Prosjektledelse Innleid konsulent Økonomi Budsjett Kr Tiltak 3: Infrastruktur Økt antall turister til området og økt omsetning i bedriftene (20 %) Gjennom videre arbeid med turistinformasjonene, turstier, caravanplass, skilt, brosjyerer, nettside, kart, Legge til rette for økt trafikk, økt lønnsomhet i lokale reiselivsbedrifter. Utrede hvordan turistene skal legge mer igjen i kommunene. Samarbeid med Gamvik kommune og Visit Nordkyn. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Utviklingsavdeling Viktige aktører Prosjektansvarlig Utviklingsleder Prosjektledelse Innleid konsulent Økonomi Budsjett kr Visit Nordkyn, Nordkyn Turlag, LIV/Utviklingsavdelingen, teknisk etat. Samarbeid med Nordkyn Utvikling/Gamvik kommune. 13

14 4.5 Kompetanse- /fjernarbeidsplasser, stedsutvikling og bolyst et er å legge til rette for flere kompetansearbeidsplasser i Lebesby kommune, samt øke rekruttering til lokale arbeidsplasser gjennom stedsutvikling og bolysttiltak. Tiltak 1: Lebesby kompetanseforum - studiesenter bedriftsutviklingsprogram Øke mulighet til høyere utdanning i kommunen, øke kompetansen i næringsliv og befolkning. Øke rekruttering til lokalt arbeidsliv. Etablering av Lebesby kompetanseforum bestående av næringsliv og kommune, kartlegge og melde inn kompetansebehov, herunder også behov for fagopplæring. Deltakelse i Øst-Finnmark Kompetanseforum og Studiesenteret.no Prosjektering av permanent studiesenter Kurs for næringslivet i samarbeid med regnskap/revisor og næringsforeninger, kartlegge interesse for kompetanseheving/ utviklingsprosjekter. Innføre frokostmøter sammen med næringslivet i kommunen Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Lebesby kommunestyre Viktige aktører Opplæringsleder, utviklingsleder, LOSA, handelsstandsforening? Prosjektansvarlig Opplæringsleder/LiV PL Prosjektledelse Avklares Innleid konsulent? Økonomi Budsjett Kartlegging av kompetansebehov, videre planlegging av studiesenter, gjennomføring av kurs for næringslivet, budsjettramme kr Tiltak 2: Markedsføring av kommunen som bo- og arbeidssted, stedsutvikling og bolysttiltak Øke antall innbyggere til 1360 i 2012 (arbeidstakere/bedriftsledere), mål om å rekruttere til ledige stillinger i kommune og næringsliv. Markedsføre området for tilflyttere, arbeidstakere/bedriftsledere gjennom Flytt hit, Finnmarksportaler osv Samle antall ledige stillinger på kommunens hjemmeside, både fra bedrifter og kommunen og hos Gamvik kommune Omdømmebygging/bevisst bruk av sosiale media, for innbyggere og næringsliv og utflyttete Lebesbyværinger. Bygdemøter hvordan markedsføre din kommune/bygd utenfor kommunen. Bistå lag, foreninger og bygdelag med tiltak. Bolysttiltak og tilrettelegging for innflyttere/innbyggere til distriktet og til kommunesenteret. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Utviklingsavdelinga 14

15 Viktige aktører Næringsaktører som Grieg, Laksefjord, Villa, Norway Seafoods, Kraftlaget, Statkraft, Lokale bygdelag Samarbeid med Nordkyn Utvikling/Gamvik kommune. Hente hjelp fra distriktssenteret. Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune. Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Innleid konsulent Økonomi Budsjett Budsjett kr Tiltak 3: Forstudie boligproblematikk i hele kommunen. Kontakt med boligbyggelag, utrede muligheter. Kartlegge boligsituasjonen i hele kommunen, og lage en langsiktig plan for hvordan dette skal løses. Gjennom kartleggingen vil man avdekke behovet i dag og i fremtiden. Finansieringsmuligheter gjennom kontakt med boligbyggelag, husbanken og andre. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Utviklingsavdelinga Viktige aktører Lebesby kommune, næringsaktørene Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Innleid konsulent Økonomi Budsjett Budsjett kr Tiltak 4: Vindkraft et er at Nordkyn Vindpark skal konsekvensutredes i løpet av 2012, og at området vårt blir en del av vindkraftområdene som pekes ut i Finnmark Fylkeskommunes vindkraftplan. Sikre at vårt område inngår i Fylkesdelplanen for vindkraft. Arbeide for fortgang i utbyggingen av sentralnettet til Adamselv og Øst- Finnmark. Holde en god dialog med aktørene som har meldt vindparker i vår kommune. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Lebesby kommune v/ordfører Viktige aktører Vindkraftaktørene Prosjektansvarlig Ordføreren Prosjektledelse Rådmann/utviklingsleder Økonomi Budsjett Kr Tiltak 5: Mineralforekomster Sikre at Nordkyn er med i videre kartlegging av mineralforekomster. Følge opp resultater av undersøkelser som er gjort i 2011, påvirke aktørene for å gjøre grundigere utredninger. Tidsplan Våren 2012 Organisering Prosjekteier Lebesby kommune v/ordføreren Viktige aktører NGU, mulige aktører, kommunen Prosjektansvarlig Ordføreren Prosjektledelse Rådmann/utviklingsleder 15

16 Økonomi Budsjett Kr Tiltak 6: Kifjord som fremtidig base for olje og gassaktivitet Markedsføre Kifjord som fremtidig areal for ilandføring av olje og gass. Komme i dialog med aktørene innen olje og gass. Avklare videre prosesser med hensyn til arealplanlegging av aktuelle områder i kommunen, dialog med Finnmark Fylkeskommune. Markedsføre Nordkyn som et fremtidig område for olje- og gassaktivitet og miljøvennlig energi/vindkraft. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Lebesby kommune v/ordføreren Viktige aktører Kommunen, næringsaktører innen olje- og gass, Kystverket, energiaktører Prosjektansvarlig Ordføreren Prosjektledelse Rådmann/utviklingsleder Økonomi Budsjett Kr Øvrig næringsarbeid i Lebesby kommune Rammebetingelser innen fiskerinæringa Lebesby kommune v/ordfører vil jobbe politisk for bedrede rammevilkår for fiskeflåten. Viktige tema som skal belyses er blant annet: - krabbekvoter til alle fartøy mellom 11 og 15 meter - påfyll av Finnmark Fylkeskommunes flåtefond og rekrutteringsfond Aker Seafoods og Kjøllefjord-modellen Lebesby kommune har aktivt fulgt opp Aker Seafoods siden omorganiseringen og nedtrappingen startet i 2007, gjennom flere møter i Fiskeri- og Kystdepartementet. Det er viktig fortsatt å holde en tett dialog med Aker Seafoods, Norway Seafoods og Fiskeri- og Kystdepartementet i forhold til oppfyllelse av leverings- og aktivitetsplikten, den såkalte Kjøllefjord-modellen. Landbruk: Lebesby kommune har egen landbrukskonsulent og avsatte midler til jordbruksfond. Det vil i perioden fortsatt legges opp til tilskudd til kjøp av melkekvoter samt nydyrkingstilskudd. Det finnes gode ordninger for landbruket gjennom Fylkesmannens landbruksavdeling (Grønn omsorg, Inn på tunet). Det er et mål å legge til rette for økt lønnsomheten i landbruksnæringa. Infrastruktur, havn og boliger Det har i de siste årene vært en stor utfordring på boligmarkedet, både i Kjøllefjord og rundt i kommunen. Det som finnes av ledige hus er gjerne gamle hus, som trenger helrenovering. Lebesby kommune vil se på sine retningslinjer for gjennomgangsboligene slik at leietakere ikke blir boende for lenge i kommunale boliger. Det er også aktuelt å se på husleieprisene og øke disse slik at man nærmer seg en markedspris som gjør det mulig for private/bedrifter å investere i utleieboliger. Oppfordre næringsaktørene til å investere i boliger til sine ansatte. Generell infrastruktur som næringsarealer (gjennom arealplan og reguleringsplaner), tilbud om skole, barnehage og fritidstilbud er utfordrende å få til overalt i en langstrakt kommune. 16

17 Strammere kommuneøkonomi gjør ikke saken bedre, og man må i samarbeid med næringa prøve å finne de mest optimale løsningene fremover. Bolyst og omdømme: Lebesby kommune støtter lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge. Det arrangeres i tillegg Chrisfestival, vinterfestival og konserter i samarbeid med bedrifter, privatpersoner og lag/foreninger. Utviklingsavdelingen og kulturkonsulenten deltar i Komhjem-treff i Kjøllefjord og Lebesby, og det skal arrangeres Lebesby-treff rundt i landet. Videregående skoletilbud Det er et klart ønske fra både lokalbefolkning, kommune og næringsliv at man får på plass en utvidelse av dagens videregående skoletilbud, LOSA. Vi har i dag første året med ulike studieretninger i samarbeid med arbeidslivet. Det bør utredes hvilke linjer som det er mulig å utvide til 2. året, inkludert studiespesialisering og gjennom politisk jobbing påvirke Finnmark Fylkeskommune til å utvide ordningen. Fiberutbygging/mobildekning/vegstandard Det er viktig å arbeide for fortsatt utbygging av fibernett og mobildekning til områder av kommunen som mangler dette. Det vil kunne legge til rette for økt næringsutvikling i flere deler av kommunen. Kommunen må også fremme sine interesser når vegbudsjetter i Finnmark Fylkeskommune skal lages, blant annet er vegen til Dyfjord rasutsatt og Veidnesklubben av dårlig standard. 5. Budsjett Utviklingsmidlene og midlene som settes av på næringsfond skal i størst mulig grad benyttes i forstudier og forprosjekt, men i noen tilfeller kan det være med på å styrke kapitalbasen til ulike hovedprosjekt/utviklingsprosjekter. Ved gjennomføring av hovedprosjekt/investeringer, bør søkere henvises til Innovasjon Norge og ordinære banker. Det opprettes en egen arbeidsgruppe bestående av styreleder i LiV, ett styremedlem og prosjektleder i LiV som får administrative fullmakter inntil kr Budsjett 2012 Innsatsområder: 4.1 Nye arbeidsplasser og rekruttering innen fiskeri/flåte kr Nye arbeidsplasser og rekruttering innen smolt/oppdrett kr Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri/ Tilrettelegge for nye aktører/attraktive fiskevære kr Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid kr Kompetanse- stedsutvikling og bolyst kr Budsjett næringsfond kr Budsjett fiskerifond/kvotefond kr Prosjekt- og prosessledelse og styret i LiV, kr Møteutg, reiseutg, husleie, adm. utg. kr Sum kr Finansiering 2012 Ubrukte midler kr

18 Tilskudd FFK 2012 kr *) Lebesby kommune egenandel i utviklingsarbeidet i 2011 kr Sum kr *) Det er avklart at vi har omstillingsstatus i 2012 også, men ikke hvor stort beløp vi vil få tildelt. Næringsfond og fiskerifond 2012 Næringsfondet får en budsjettramme på kr til ulike søknader om tilskudd og fiskeriog kvotefondet kr som kan ytes i tilskudd/lån. Pengene som bevilges over næringsfond skal i hovedsak gå til ulike forstudier, forprosjekter og utredninger av nye muligheter og utviklingsprosjekter. 6. Kritiske suksessfaktorer Dersom vi skal lykkes i dette arbeidet er vi helt avhengige av at næringsaktørene tar initiativ og deltar aktivt i arbeidet. Det er også viktig at de ulike sektorene i kommunen deltar der det er naturlig. Utviklingsarbeid er svært krevende, og det er en stor utfordring både for næringslivet og kommunen som organisasjon å drive slike prosesser fremover, men der vi får til et samspill har vi store sjanser til å lykkes. Den innsatsen ildsjelene både i næringslivet og lag/foreninger legger ned i å skape utvikling og bolyst er helt avgjørende for at samfunnene skal utvikles videre. 7. Oppfølging, milepæler og informasjon Det er viktig å fokusere på oppfølging og fremdrift. Prosjektleder skal rapportere jevnlig til styret hvordan arbeidet går i forhold til oppsatt fremdriftsplan og mål. Kommunestyret skal orienteres i møte i juni og desember. Strategi og handlingsplan for LiV 2012 sendes ut til deltakerne på næringsmøtet som ble avholdt , næringsforeninger som Fiskarlag, Bondelag, Handelsstanden, Visit Nordkyn og bygdelag, samt sentrale aktører i kommunen. Informasjon om arbeidet som foregår og resultater som oppnås legges ut på kommunens hjemmeside, samt artikler i På Norsktoppen. Det er fortsatt viktig å presentere kommunen på en positiv måte overfor innbyggerne, tilreisende og nye innbyggere både gjennom egne kanaler, folkemøter og gjennom media. 18

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST og strategier 2011-2015 Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 Forord... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 1.1 Status (fortrinn og svakheter) i Lebesby

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Omstilling i Berlevåg

Omstilling i Berlevåg TFoU-rapport 2015:7 Omstilling i Berlevåg Sluttevaluering av omstillingsprogram Roald Sand Espen Carlsson Postboks 2501, N-7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no TFoU-rapport 2015:7

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

Loppa kommune. Handlingsplan 2012. Vedtatt i programstyret. Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012

Loppa kommune. Handlingsplan 2012. Vedtatt i programstyret. Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012 2012 Loppa kommune Handlingsplan 2012 Vedtatt i programstyret Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012 Handlingsplan for 2012 BAKGRUNN Denne planen følger opp strategiplanen for 2011 2012 og beskriver tiltaksdelen

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune

Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune Strategisk utviklingsanalyse Rollag kommune Lysaker, 8. desember 2011 Roald A Johansen partner ifo-institutt for organisasjonsutvikling DA Strategisk utviklingsanalyse for Rollag kommune Side 1 1. Sammendrag...

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 7/10 09/868 STUDIESENTER

Detaljer

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Nordre Land kommune Storgata 28 2870 Dokka Tlf: 61 11 60 00 www.nordre-land.kommune.no Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet,

Detaljer

Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003

Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003 Årsmelding for Hasvik i Utvikling 2003 FORORD Hasvik i utviklin kf (HUT) ble formelt dannet i kommunestyremøte den 28.oktober 2002, men arbeidet kom for alvor i gang fom 1.1.03. Denne rapporten omhandler

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

«MELØY SOM NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE» Fagrapport fra gjennomført forstudie

«MELØY SOM NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE» Fagrapport fra gjennomført forstudie «MELØY SOM NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE» Fagrapport fra gjennomført forstudie 13. mai 2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektet «Næringsvennlig kommune»... 3 1.3 Eierskap og organisering...

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE

NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE NÆRINGSSTRATEGIER 2012-2022 NORDKAPP KOMMUNE Innhold 1 Innledning... 2 2 Utfordringer og satsingsområder... 2 2.1 Finnmark - utfordringer og satsingsområder... 2 2.2 Vest Finnmark Region - utfordringer

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no,

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2015 1. Innledning Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer