LEBESBY I VEKST. Mål og strategier Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2012-2015. Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet"

Transkript

1 LEBESBY I VEKST og strategier Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1

2 : :...2 Forord Innledning og bakgrunn Organisering Programorganisering og LIVs rolle i arbeidet Styret og prosjektleder i LiV Lebesby i Vekst og strategier Lebesby kommunes overordnede mål Formål/langsiktige effektmål Resultatmål i perioden Handlingsplan Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte Rekruttering av lokal ungdom og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid innen reiseliv Kompetanse- /fjernarbeidsplasser, stedsutvikling og bolyst Øvrig næringsarbeid i Lebesby kommune Budsjett...17 Budsjett Finansiering Næringsfond og fiskerifond Kritiske suksessfaktorer Oppfølging, milepæler og informasjon...18 Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 15. desember 2011, sak 92/11. 2

3 Forord Utviklings og omstillingsarbeidet LIV Lebesby i Vekst, startet 1. oktober 2007, og i desember 2010 fikk vi innvilget forlengelse for perioden Vi har årlig laget handlingsplaner, og i 2011 hadde vi særlig fokus på nye arbeidsplasser og rekruttering innen fiskeri og opprett/smolt, videreutvikle reiselivsnæringa og markedsføring av kommunen som bo- og arbeidssted. Av ulike tiltak vi har satt i gang, har vi lykkes med noen og andre har vi ikke kommet i gang med. Vi ser at det er enklere å lykkes der næringslivet har interesse av å drive utviklingsarbeid. Innsatsområdene som ble fastsatt i samarbeid med næringslivet er: 1. Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte 2. Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett 3. Utvikle og forsterke dagens reiselivsbedrifter 4. Regionalt samarbeid innen reiseliv 5. Kompetanse-/fjernarbeidsplasser 6. Utvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri Innsatsområdene vil bli videreført i arbeidet i Vi er en kommune i utvikling, og driver med utviklings- og næringsarbeid også utenom omstillingsprogrammet. Kommunens utviklingsavdeling, havna, politisk og administrativ ledelse samt kommunale sektorer jobber kontinuerlig med utvikling og omstilling. Øvrig næringsarbeid vil også bli omtalt i denne planen. Stine Akselsen Styreleder LIV 3

4 1. Innledning og bakgrunn Lebesby kommune har siden 2007 hatt status som omstillingskommune, og fått ekstra midler fra Finnmark Fylkeskommune for å drive arbeid innen nyskaping og omstilling. Innsatsen har vært rettet mot utviklingsprosjekter i eksisterende næringsliv, rekruttering til fiskeflåte spesielt samt utredninger og forprosjekter for å se på nye muligheter innen næringsutvikling. Vi har i tillegg aktivt engasjert oss i prosjekter som blant annet Ungdomssatsing Nordkyn, Fiskeridager, ungdomsfiske, Visit Nordkyn og belysning av Finnkirka. Vi har vært opptatt av å fronte kommunen som en positiv og flott kommune å bo i, med mange engasjerte mennesker i ulike lag og foreninger. Gjennom aktiv innsats i flere år, ser vi at vi får utflyttere tilbake med familier og at folketallet øker. Nedenfor har vi tatt med noen grafer som viser hvilken utvikling vi har hatt de siste årene: Befolkningsutvikling: Antall fiskere: Vi ser en positiv utvikling i antall fiskere, og antall fartøy registrert i kommunen er økt med 10 de to siste årene (hovedsakelig i gruppen 4,99-10 m (+ 8) og 10-14,99 (+ 3). Gjennomsnittalderen for fiskerne i kommunen er redusert fra 50 år i 2006 til 48 i Antall sysselsatte: 4

5 Lederyrker Akademiske yrker Høyskoleyrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv Håndverkere Operatører, sjåfører mv Andre yrker Sum sysselsatte 4. kvartal Vi er av statistikken at det er registrert en nedgang i sysselsatte spesielt innen høyskoleyrker, salgs- og serviceyrker og operatører/sjåfører (fiskeindustri). Dette kan skyldes permitteringer i industrien 4. kvartal, og færre ansatte både innen handel og håndverk. Den samme trenden ser vi i sammenlignbare kystkommuner. Resultater i 2011: - vi har hatt fokus på fiskeri, det er registrert flere yrkesfiskere samt at snittalderen er gått ned, ungdomsfiske er gjennomført med 12 deltakere samt vellykkede fiskeridager - det er flere lokalt ansatte innen oppdrett og smolt, og vi har lagt til rette med reguleringsplanarbeid og god dialog mht nye lokaliteter - vi har støttet etableringen av bedrifter som Kyst og Fjord, Nordkyn Apotek, bruktbutikk i Dyfjord og Slåtsveens gårdstjenester - Vi har støttet til sammen 10 forprosjekter innen ulike næringer (smolt, slakteri, reiseliv, landbruk, verksted m.m.) - vi har i tillegg engasjert oss i prosesser med Visit Nordkyn, Ungdomssatsing Nordkyn og Finnkirka - Befolkningsvekst til 1350 personer pr (+ 14 siste år). Vi ser fortsatt mange utfordringer, spesielt innen fiskerinæringa og usikkerhet rundt fremtiden til Aker og Norway Seafoods her i kommunen. Ytre rammebetingelser, som uroen i den europeiske union, og usikkerhet rundt lakseprisen fremover kan også slå galt ut i vårt næringsliv. Dermed blir det enda viktigere å jobbe med og tilrettelegge for andre aktører innen fiskeri, samt andre næringer og muligheter som finnes i vår langstrakte kommune i fremtiden. Vi tenker her spesielt på vindkraft, olje- og gass og mineraler. 2. Organisering 2.1 Programorganisering og LIVs rolle i arbeidet Arbeidet med utvikling og omstilling foregår i mange prosjekter. For å sikre en koordinert innsats er prosjektene samlet i et program. Programmet har fått navnet LiV (Lebesby i Vekst), og det har følgende hovedfunksjoner; Bidra til positiv næringsutvikling gjennom nært samarbeid med lokalt næringsliv, politikere og administrasjon herunder støtte oppunder søk og utprøving av nye muligheter. Oppfølging av handlingsplan og porteføljestyring 5

6 Sikring av a-eierskap og hva dette medfører for eierne Nettverksknytting mellom aktuelle aktører. Samordning av utviklingsaktiviteter og være koordinator og pådriver for næringsutvikling Statusrapportering og forslag til lukking av avvik fra plan Skaffe delfinansiering til aktuelle prosjekter og tiltak Bidra til at prosjektmodellen PLP (prosjektlederprosessen) anvendes i prosjekter som støttes av programmet Holde oversikt over prosjektene og øvrige tiltak rapportere og informere (til eier kommunestyret) Den aller viktigste oppgaven til LiV er å sikre at det finnes interesserte aktører som står for utvikling, gjennomføring og realisering av utviklingsoppgavene. Det er viktig å finne aktører som ønsker å stå som eiere av ulike tiltak og prosjekter, kun da vil vi lykkes. LiV-styret vil i noen sammenhenger stå som eier, spesielt i en startfase av prosjektene, men det er et klart mål å få enkeltbedrifter eller næringsforeninger/bygdelag som eiere av prosjektene. 2.2 Styret og prosjektleder i LiV Lebesby i Vekst Det er opprettet et eget styre for LiV-prosjektet. Styret består av 7 representanter fra næringsliv og politikk, og det avholdes årlig 8-10 møter. Styret følger opp utviklingen i strategi- og handlingsplanen, vurderer og foreslår endringer samt behandler søknader til nærings- og fiskerifondet. I tillegg skal en egen arbeidsgruppe behandle alle søknader til fond som er under kr Denne gruppa består av to fra styret samt prosjektleder. Lebesby kommune har valgt å ansette egen prosjektleder i 100 % stilling. Stillingens formål er å være pådriver og administrativ leder for omstillings- og nyskapingsarbeidet. Prosjektleder skal også koordinere og være pådriver for aktuelle prosjekt, øvrige tiltak i programmet og ha god dialog med næringsaktørene i kommunen og øvrige kommunale sektorer. Fremtidig organisering av næringsarbeidet I løpet av første halvår av 2012 må det avklares hvordan Lebesby kommune ønsker å organisere kommunens nærings- og utviklingsarbeid etter at omstillingsperioden er over. Det vil også bli lagt opp til et mer formelt samarbeid mellom utviklingsavdelingen og LIVprosjektet, teknisk etat, havneforetaket og opplæringsavdelingen hvor statusmøter innføres. 3. og strategier 3.1 Lebesby kommunes overordnede mål Lebesby kommunes overordnede mål i nærings- og samfunnsplanen er; Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer for kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal næringsutvikling. 6

7 I nærings- og samfunnsplanens kapittel 3.1 Næringspolitikk og næringsutvikling, er det satt opp følgende hovedmål: Lebesby kommune vil i omstillingsperioden øke satsingen innen entreprenørskap og reiseliv, utvikle primærnæringene, samt satse på olje og energi. I arbeidet med utvikling og nyskaping, har vi satt oss mer konkrete mål når det gjelder resultatene vi forventer i løpet av perioden ut I tillegg har vi konkretisert forventede effektmål i 2015 av det arbeidet vi nå setter i gang: 3.2 Formål/langsiktige effektmål 2015 Lebesby kommune skal omstilles til å bli en mer robust fiskerikommune med et styrket, variert næringsliv som fører til jevnere sysselsetting og større forutsigbarhet for hele kommunen. Lebesby kommune skal gjennom programmet Lebesby i Vekst, i samarbeid med næringslivet, bidra til å skape 40 nye årsverk i perioden Gjennom rekrutteringstiltak, tiltrettelegging for kompetanseheving og nye arbeidsplasser skal befolkningen øke til 1400 innbyggere. 3.3 Resultatmål i perioden 2012 q LiV skal i samarbeid med næringslivet bidra til en netto tilvekst på 10 årsverk innen de strategiske satsingsområdene. q LiV skal i samarbeid med næringslivet bidra til økt rekruttering av lokal ungdom. q Økning i folketallet til 1365 Økning i antall årsverk og antall ansatte skal måles med bakgrunn i årlig sysselsettingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg tas det direkte kontakt med næringslivet i kommunen. Sammen med næringslivet er det prioritert noen satsingsområder: Strategiske satsingsområder: 1. Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte 2. Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett 3. Utvikle og forsterke dagens reiselivsbedrifter 4. Regionalt samarbeid innen reiseliv 5. Kompetanse-/fjernarbeidsplasser 6. Utvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri 4. Handlingsplan 2012 Tiltakene i handlingsplanen tar utgangspunkt i de prioriterte innsatsområdene som ble satt i næringsmøte den Der kom det også konkrete forslag til tiltak, hvor noen av disse er tatt med i planen. Andre tiltak er kommet med som en følge av tidligere arbeid og et ønske fra LIV-styret. Da vi er godt i gang med mange prosesser innen de ulike næringene, har vi 7

8 valgt å kun gjøre små justeringer i planen for 2012 og beholde og videreføre mange av tiltakene som ble igangsatt i Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte om økt rekruttering til lokal fiskeflåte, flere fartøy og økte kvoter. Lebesby Formannskap nedsatte i januar 2011 en egen arbeidsgruppe innen fiskeri. Gruppen skal ha ansvar for å lage en strategiplan, med fokus på rekruttering, finansiering av flåte/kvoter og attraktive fiskevær. Tiltak 1: Arbeidsgruppe innen fiskeri (rekruttering og attraktive fiskevær) Lage en strategiplan for fiskeri som kan innføres i skolen i samarbeid med Fiskarlag, industrien og Utviklingsavdelinga. Rekruttere flere selvstendige fiskere og mannskap gjennom eget rekrutteringsprosjekt. Arbeidsgruppe nedsatt av Formannskapet med representanter fra skole, fiskeflåte og industri, skal lage strategiplan for økt rekruttering i form av: - Ungdomsfiske - Tilpassing av Ungt Entreprenørskap i skolen til sjømatnæringa - Fortsatt god dialog med LOSA/videreg og næringslivet - Fiskeridager - Kvotefond/fiskerifond med fokus på rekruttering/generasjonsskifte - Rekrutteringsprosjekt kan inneholde for eks. kompetanseutvikling innenfor økonomistyring, rederi- og fartøydrift og mentorordninger. Tidsplan Strategiplan klar og vedtas i Kommunestyret i juni Organisering Prosjekteier Lebesby kommune Viktige aktører Skolen, Kjøllefjord Fiskarlag, Norway Seafoods, Innovasjon Norge Prosjektansvarlig Arbeidsgruppa fiskeri v/leder Prosjektledelse Prosjektleder LIV Økonomi Budsjett Kr til dekning av møtegodtgjørelse, reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Samarbeid med Innovasjon Norge om prosjektfinansiering. Tiltak 2: Ungdomsfiske Minimum 10 ungdommer skal delta i ungdomsfiske sommeren 2012 sammen med lokal fisker. Gjennomføre ungdomsfiske, gjøre avtale med lokal fisker med fartøy. Gjennomføre sikkerhetsopplæring for ungdomsfiskerne. Arbeide frem andre modeller hvor fiskere kan ta ungdom med seg ut, med egen ungdomskvote om bord. Tidsplan Organisering Prosjekteier LIV Viktige aktører Striptind AS. Andre fiskere? Prosjektansvarlig LiV-styret Prosjektledelse Innleid konsulent Økonomi Budsjett Kr til dekning av utgifter i prosjektet. 8

9 Det søkes om tilskudd fra Finnmark Fylkeskommune. Tiltak 3: Fiskeridager Gjennomføre fiskeridager i løpet av mai med aktiviteter for skole, barnehage og ungdom. Fiskeridager i samarbeid med industri, fiskere, skolen (for eks: bedriftsbesøk hos fiskeindustri, oppdrett og smolt, besøk i egnebua/kurs, fisk i kar på kaia, fiskekonkurranse, kokkekurs, politisk møte ang aktuelle fiskeritema med mer) Tidsplan Mai 2012 Organisering Prosjekteier LIV Viktige aktører Kjøllefjord Fiskarlag, Industrien, skolen. Prosjektansvarlig Arbeidsgruppa fiskeri v/leder Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett Kr (transport, arrangement, innleid hjelp) Tiltak 4: Fiskeri- og kvotefond, større fartøy om å øke antall fiskere på blad B med 10 % i 2012, økte kvoter med 10 %. om flere større fartøy i Lebesby kommune. Sikre at fartøy/rederi/kvoter som er til salgs blir i kommunen. Utrede mulighet for nytt kvotefond eller investeringsselskap i samarbeid med industrien, fiskere og andre aktører. Utrede muligheter for flere større fartøy i kommunen. Tidsplan Innen Organisering Prosjekteier LIV Viktige aktører Fiskere, Lebesby kommune, Norway Seafoods, arbeidsgruppa fiskeri Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Prosjektleder LIV Økonomi Budsjett Kr til dekning av utredningsarbeid, møteutgifter mm. 4.2 Rekruttering av lokal ungdom og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett om å øke antall lokalt ansatte i oppdrettsnæringen. Tilrettelegge for flere arbeidsplasser innen smoltproduksjon og oppdrett, og økte ringvirkninger lokalt. Tiltak 1: Tilrettelegge for flere ansatte i oppdrettsnæringa gjennom god planlegging og god dialog mellom oppdrettsaktørene og lokalbefolkningen Økt lokal aktivitet i oppdrettsnæringa gjennom god planlegging og god dialog. Gjennomføre gode planprosesser/høringer/informasjonsmøter og langsiktig planlegging av nye lokaliteter for oppdrettsnæringa, som igjen skal resultere i flere lokalt ansatte og økte ringvirkninger. Lebesby 9

10 kommune ved LIV vil være koordinator og saksbehandler lokalt for nye søknader. Tidsplan I løpet av Organisering Prosjekteier Villa Arctic Viktige aktører Villa, Finnmark Fylkeskommune, LIV/Utviklingsavdelinga Prosjektansvarlig Villa Arctic Prosjektledelse Villa Arctic i samarbeid med prosjektleder LIV. Økonomi Budsjett Utgifter til informasjonsmøte, annonsering/offentliggjøring av nye lokaliteter dekkes av Villa. LiV andel dekkes over adm budsjettet. Tiltak 2: Økt rekruttering og samarbeid med skolen om 2 skoleelever som søker på naturbruk høsten Lage opplegg i samarbeid med skolen for bedriftsbesøk og informasjon om næringa. Skolebesøk i løpet av jan/feb. Samarbeid med Honningsvåg videregående skole angående utplassering/losa/lærlingeordning innen oppdrett og smolt. Utbedring av fagbrevopplæringen, egne samlinger på smoltanleggene. Tidsplan I løpet av Organisering Prosjekteier Lebesby kommune Viktige aktører Aktørene, Utviklingsavdelinga, Skolen, Prosjektansvarlig Opplæringsleder/utviklingsleder Prosjektledelse Prosjektleder LIV Økonomi Budsjett Utgifter til reiser, møter, administrasjonsutgifter dekkes delvis av aktørene, skolen og LIV (budsjett kr for LIV) Tiltak 3: Øke antall arbeidsplasser innen oppdrett og smoltproduksjon Øke antall lokale arbeidsplasser innen oppdrett og smoltproduksjon i Lebesby kommune med 4.. LIV skal være pådriver og legge til rette for nytt smoltanlegg i Bekkarfjord eller andre steder i kommunen, flere sysselsatte på sikt. Felles arbeid for tilrettelegging for lokalt ansatte, tilflytting og lokal bosetting i samarbeid med aktørene. LiV inviterer til Workshop med deltakere fra kommunen og fra aktørene. Tidsplan 4 nye ansatte og lokalt bosatte innen Organisering Prosjekteier Aktørene Grieg, Laksefjord og Villa Arctic Viktige aktører Grieg Seafood, Laksefjord, Villa Arcic og LIV, lokale bygdelag Prosjektansvarlig Arbeidsgruppe oppdrett og smolt. Prosjektledelse Aktørene i samarbeid med LIV, avklares. Økonomi Budsjett Utgifter med ytterligere planlegging av smoltanlegg i Bekkarfjord, LIVs andel - budsjett kr (reiseutgifter, møteutgifter, planleggings- og utredningsarbeid) Tiltak 4: Lebesby som smolthovedstaden i Finnmark økte ringvirkninger av smolt og oppdrett 10

11 Økte ringvirkninger av smolt- og oppdrettsnæringa i kommunen, 4 flere ansatte i servicenæringa som er bosatt i Lebesby kommune. Kartlegge mulighetene for økte ringvirkninger, flere lokalt ansatte/lokale bedrifter innen service- og leverandørnæringene. Avholde møter mellom lokal handelsstandforening og aktørene innen oppdrett og smolt. Tidsplan Kartlegging 2012, gjennomføring med fire flere lokalt ansatte i servicenæringa i løpet av Organisering Prosjekteier LiV i startfasen, etablere en arbeidsgruppe Viktige aktører Grieg Seafood, Laksefjord, Villa, Kjøllefjord Handelsstandsforening, lokale bygdelag, Innovasjon Norge Prosjektansvarlig Arbeidsgruppe oppdrett og smolt. Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett LIV kan bidra med tilskudd til arbeidsgruppe smolt/forprosjekt utvikling av leverandørindustri. LIVs budsjett kr Avklaring med Innovasjon Norge ang prosjektfinansiering. 4.3 Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri om å øke antall sysselsatte, samt sikre jevn sysselsetting i mottak/fiskeindustri i Lebesby kommune. Tiltak 1: Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/industri Øke antall sysselsatte og sikre jevn sysselsetting gjennom produktutvikling og andre typer produksjoner. God dialog med aktørene, legge til rette for nye prosjekter gjennom nettverk, delta i Marint Verdiskapingsprogram. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Industriaktørene i samarbeid med LIV Viktige aktører Norway Seafoods, Bacalao Nord, Nordkyn Fiskeriforum, Arnkjell Bøgeberg, nye aktører Prosjektansvarlig Må avklares Prosjektledelse Må avklares Økonomi Budsjett LIV kan bidra med midler til nettverksbygging, forprosjekter produktutvikling/infrastruktur, tiltrettelegging for økt produksjon og ny industri. Budsjett kr Tiltak 2: Infrastruktur Legge til rette med nytt industriområde i Kjøllefjord Legge til rette for nye aktører innen fiskeindustri gjennom nye industriarealer. Forprosjektere nytt industriområde og få dette finansiert. Realisere nytt industriområde i Kjøllefjord, slik at det ligger til rette for bygging av nye lokaler for fiskeindustrien. Planlegge havneområdet. Tidsplan

12 Organisering Prosjekteier Utviklingsavdeling i samarbeid med Havna Viktige aktører Lebesby kommune, Lebesby Kjøllefjord Havn KF, Teknisk etat, næringsaktørene Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Prosjektleder LiV Økonomi Budsjett kr Tiltak 2: Attraktive fiskevær Mer råstoff på land og jevnere sysselsetting i industrien, økte ringvirkninger for servicenæringa. Legge til rette for fremmedflåten gjennom; - ha en velfungerende velferd sesongen gode havneforhold og markedsføre dette for fremmedflåten - utrede investeringer/renovering av slipvogna i Kjøllefjord - bedre boforholdene for fremmedflåten, spesielt i Kjøllefjord, ved renovering av gamle Hustad eller nybygg - markedsføring av kommunen og de ulike fiskeværene for å få flere fremmedfiskere hit Tidsplan Avklare drift av velferden innen Igangsatt boligprosjekt rettet mot fremmedfiskere i løpet av 2012 Forprosjekt investeringer/renovering slipen innen Markedsføre havna/kommunen i samarbeid med aktørene Organisering Prosjekteier Lebesby Kjøllefjord Havn KF Viktige aktører Industrien og havna Prosjektansvarlig Styreleder havnestyret Prosjektledelse Havnesjef og innleid konsulent Økonomi Budsjett Budsjettramme velferdsstasjon, markedsføring av kommunen/havn, utredninger rundt boligsitasjonen m.m. Kr Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid innen reiseliv et er å legge til rette for en positiv utvikling av reiselivet i kommunen. Tiltak 1: Visit Nordkyn Visit Nordkyn skal bidra til økt trafikk og lønnsomhet for næringslivet i Lebesby og Gamvik kommune gjennom reiselivs- og destinasjonsutvikling. Finne en fremtidig organisering av Visit Nordkyn i samarbeid med næringsliv og kommunene Lebesby og Gamvik I kommende prosjektperiode vil det med utgangspunkt i det arbeidet som er lagt ned i foregående periode fokuseres på følgende hovedaktiviteter: Kommunikasjonsstrategi og profilering Produktutvikling Kompetanseheving Nettverksbygging Strategi- og organisasjonsutvikling 12

13 Arbeidet vil bidra til å styrke og utvikle eksisterende reiselivsbedrifter. Mer informasjon om arbeidet som gjøres i Visit Nordkyn, se Da prosjektet går ut mars 2012, er det viktig å få en rask avklaring på hvordan Visit Nordkyn skal drive sine aktiviteter videre etter 3. prosjektår er ferdig. Tidsplan Avklaring fremtidig drift innen januar 2012 Organisering Prosjekteier Visit Nordkyn Viktige aktører Reiselivsaktørene, Lebesby og Gamvik kommuner Prosjektansvarlig Styreleder Visit Nordkyn Prosjektledelse Prosjektleder Visit Nordkyn Økonomi Budsjett Tiltak 2: Utviklingstiltak i reiselivsnæringa Utvikle reiselivsnæringen slik at de kan tilby flere produkter, øke sin lønnsomhet og kunne drive helårlig. om en mer robust næring. Støtte utredningsprosjekter, mulighetsstudier, produktutvikling og andre utviklingstiltak i eksisterende og nye reiselivsbedrifter. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Utviklingsavdeling Viktige aktører Næringsaktørene (gamle og evt nye), Visit Nordkyn Prosjektansvarlig LiV styret Prosjektledelse Innleid konsulent Økonomi Budsjett Kr Tiltak 3: Infrastruktur Økt antall turister til området og økt omsetning i bedriftene (20 %) Gjennom videre arbeid med turistinformasjonene, turstier, caravanplass, skilt, brosjyerer, nettside, kart, Legge til rette for økt trafikk, økt lønnsomhet i lokale reiselivsbedrifter. Utrede hvordan turistene skal legge mer igjen i kommunene. Samarbeid med Gamvik kommune og Visit Nordkyn. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Utviklingsavdeling Viktige aktører Prosjektansvarlig Utviklingsleder Prosjektledelse Innleid konsulent Økonomi Budsjett kr Visit Nordkyn, Nordkyn Turlag, LIV/Utviklingsavdelingen, teknisk etat. Samarbeid med Nordkyn Utvikling/Gamvik kommune. 13

14 4.5 Kompetanse- /fjernarbeidsplasser, stedsutvikling og bolyst et er å legge til rette for flere kompetansearbeidsplasser i Lebesby kommune, samt øke rekruttering til lokale arbeidsplasser gjennom stedsutvikling og bolysttiltak. Tiltak 1: Lebesby kompetanseforum - studiesenter bedriftsutviklingsprogram Øke mulighet til høyere utdanning i kommunen, øke kompetansen i næringsliv og befolkning. Øke rekruttering til lokalt arbeidsliv. Etablering av Lebesby kompetanseforum bestående av næringsliv og kommune, kartlegge og melde inn kompetansebehov, herunder også behov for fagopplæring. Deltakelse i Øst-Finnmark Kompetanseforum og Studiesenteret.no Prosjektering av permanent studiesenter Kurs for næringslivet i samarbeid med regnskap/revisor og næringsforeninger, kartlegge interesse for kompetanseheving/ utviklingsprosjekter. Innføre frokostmøter sammen med næringslivet i kommunen Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Lebesby kommunestyre Viktige aktører Opplæringsleder, utviklingsleder, LOSA, handelsstandsforening? Prosjektansvarlig Opplæringsleder/LiV PL Prosjektledelse Avklares Innleid konsulent? Økonomi Budsjett Kartlegging av kompetansebehov, videre planlegging av studiesenter, gjennomføring av kurs for næringslivet, budsjettramme kr Tiltak 2: Markedsføring av kommunen som bo- og arbeidssted, stedsutvikling og bolysttiltak Øke antall innbyggere til 1360 i 2012 (arbeidstakere/bedriftsledere), mål om å rekruttere til ledige stillinger i kommune og næringsliv. Markedsføre området for tilflyttere, arbeidstakere/bedriftsledere gjennom Flytt hit, Finnmarksportaler osv Samle antall ledige stillinger på kommunens hjemmeside, både fra bedrifter og kommunen og hos Gamvik kommune Omdømmebygging/bevisst bruk av sosiale media, for innbyggere og næringsliv og utflyttete Lebesbyværinger. Bygdemøter hvordan markedsføre din kommune/bygd utenfor kommunen. Bistå lag, foreninger og bygdelag med tiltak. Bolysttiltak og tilrettelegging for innflyttere/innbyggere til distriktet og til kommunesenteret. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Utviklingsavdelinga 14

15 Viktige aktører Næringsaktører som Grieg, Laksefjord, Villa, Norway Seafoods, Kraftlaget, Statkraft, Lokale bygdelag Samarbeid med Nordkyn Utvikling/Gamvik kommune. Hente hjelp fra distriktssenteret. Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune. Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Innleid konsulent Økonomi Budsjett Budsjett kr Tiltak 3: Forstudie boligproblematikk i hele kommunen. Kontakt med boligbyggelag, utrede muligheter. Kartlegge boligsituasjonen i hele kommunen, og lage en langsiktig plan for hvordan dette skal løses. Gjennom kartleggingen vil man avdekke behovet i dag og i fremtiden. Finansieringsmuligheter gjennom kontakt med boligbyggelag, husbanken og andre. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Utviklingsavdelinga Viktige aktører Lebesby kommune, næringsaktørene Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Innleid konsulent Økonomi Budsjett Budsjett kr Tiltak 4: Vindkraft et er at Nordkyn Vindpark skal konsekvensutredes i løpet av 2012, og at området vårt blir en del av vindkraftområdene som pekes ut i Finnmark Fylkeskommunes vindkraftplan. Sikre at vårt område inngår i Fylkesdelplanen for vindkraft. Arbeide for fortgang i utbyggingen av sentralnettet til Adamselv og Øst- Finnmark. Holde en god dialog med aktørene som har meldt vindparker i vår kommune. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Lebesby kommune v/ordfører Viktige aktører Vindkraftaktørene Prosjektansvarlig Ordføreren Prosjektledelse Rådmann/utviklingsleder Økonomi Budsjett Kr Tiltak 5: Mineralforekomster Sikre at Nordkyn er med i videre kartlegging av mineralforekomster. Følge opp resultater av undersøkelser som er gjort i 2011, påvirke aktørene for å gjøre grundigere utredninger. Tidsplan Våren 2012 Organisering Prosjekteier Lebesby kommune v/ordføreren Viktige aktører NGU, mulige aktører, kommunen Prosjektansvarlig Ordføreren Prosjektledelse Rådmann/utviklingsleder 15

16 Økonomi Budsjett Kr Tiltak 6: Kifjord som fremtidig base for olje og gassaktivitet Markedsføre Kifjord som fremtidig areal for ilandføring av olje og gass. Komme i dialog med aktørene innen olje og gass. Avklare videre prosesser med hensyn til arealplanlegging av aktuelle områder i kommunen, dialog med Finnmark Fylkeskommune. Markedsføre Nordkyn som et fremtidig område for olje- og gassaktivitet og miljøvennlig energi/vindkraft. Tidsplan 2012 Organisering Prosjekteier Lebesby kommune v/ordføreren Viktige aktører Kommunen, næringsaktører innen olje- og gass, Kystverket, energiaktører Prosjektansvarlig Ordføreren Prosjektledelse Rådmann/utviklingsleder Økonomi Budsjett Kr Øvrig næringsarbeid i Lebesby kommune Rammebetingelser innen fiskerinæringa Lebesby kommune v/ordfører vil jobbe politisk for bedrede rammevilkår for fiskeflåten. Viktige tema som skal belyses er blant annet: - krabbekvoter til alle fartøy mellom 11 og 15 meter - påfyll av Finnmark Fylkeskommunes flåtefond og rekrutteringsfond Aker Seafoods og Kjøllefjord-modellen Lebesby kommune har aktivt fulgt opp Aker Seafoods siden omorganiseringen og nedtrappingen startet i 2007, gjennom flere møter i Fiskeri- og Kystdepartementet. Det er viktig fortsatt å holde en tett dialog med Aker Seafoods, Norway Seafoods og Fiskeri- og Kystdepartementet i forhold til oppfyllelse av leverings- og aktivitetsplikten, den såkalte Kjøllefjord-modellen. Landbruk: Lebesby kommune har egen landbrukskonsulent og avsatte midler til jordbruksfond. Det vil i perioden fortsatt legges opp til tilskudd til kjøp av melkekvoter samt nydyrkingstilskudd. Det finnes gode ordninger for landbruket gjennom Fylkesmannens landbruksavdeling (Grønn omsorg, Inn på tunet). Det er et mål å legge til rette for økt lønnsomheten i landbruksnæringa. Infrastruktur, havn og boliger Det har i de siste årene vært en stor utfordring på boligmarkedet, både i Kjøllefjord og rundt i kommunen. Det som finnes av ledige hus er gjerne gamle hus, som trenger helrenovering. Lebesby kommune vil se på sine retningslinjer for gjennomgangsboligene slik at leietakere ikke blir boende for lenge i kommunale boliger. Det er også aktuelt å se på husleieprisene og øke disse slik at man nærmer seg en markedspris som gjør det mulig for private/bedrifter å investere i utleieboliger. Oppfordre næringsaktørene til å investere i boliger til sine ansatte. Generell infrastruktur som næringsarealer (gjennom arealplan og reguleringsplaner), tilbud om skole, barnehage og fritidstilbud er utfordrende å få til overalt i en langstrakt kommune. 16

17 Strammere kommuneøkonomi gjør ikke saken bedre, og man må i samarbeid med næringa prøve å finne de mest optimale løsningene fremover. Bolyst og omdømme: Lebesby kommune støtter lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge. Det arrangeres i tillegg Chrisfestival, vinterfestival og konserter i samarbeid med bedrifter, privatpersoner og lag/foreninger. Utviklingsavdelingen og kulturkonsulenten deltar i Komhjem-treff i Kjøllefjord og Lebesby, og det skal arrangeres Lebesby-treff rundt i landet. Videregående skoletilbud Det er et klart ønske fra både lokalbefolkning, kommune og næringsliv at man får på plass en utvidelse av dagens videregående skoletilbud, LOSA. Vi har i dag første året med ulike studieretninger i samarbeid med arbeidslivet. Det bør utredes hvilke linjer som det er mulig å utvide til 2. året, inkludert studiespesialisering og gjennom politisk jobbing påvirke Finnmark Fylkeskommune til å utvide ordningen. Fiberutbygging/mobildekning/vegstandard Det er viktig å arbeide for fortsatt utbygging av fibernett og mobildekning til områder av kommunen som mangler dette. Det vil kunne legge til rette for økt næringsutvikling i flere deler av kommunen. Kommunen må også fremme sine interesser når vegbudsjetter i Finnmark Fylkeskommune skal lages, blant annet er vegen til Dyfjord rasutsatt og Veidnesklubben av dårlig standard. 5. Budsjett Utviklingsmidlene og midlene som settes av på næringsfond skal i størst mulig grad benyttes i forstudier og forprosjekt, men i noen tilfeller kan det være med på å styrke kapitalbasen til ulike hovedprosjekt/utviklingsprosjekter. Ved gjennomføring av hovedprosjekt/investeringer, bør søkere henvises til Innovasjon Norge og ordinære banker. Det opprettes en egen arbeidsgruppe bestående av styreleder i LiV, ett styremedlem og prosjektleder i LiV som får administrative fullmakter inntil kr Budsjett 2012 Innsatsområder: 4.1 Nye arbeidsplasser og rekruttering innen fiskeri/flåte kr Nye arbeidsplasser og rekruttering innen smolt/oppdrett kr Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri/ Tilrettelegge for nye aktører/attraktive fiskevære kr Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid kr Kompetanse- stedsutvikling og bolyst kr Budsjett næringsfond kr Budsjett fiskerifond/kvotefond kr Prosjekt- og prosessledelse og styret i LiV, kr Møteutg, reiseutg, husleie, adm. utg. kr Sum kr Finansiering 2012 Ubrukte midler kr

18 Tilskudd FFK 2012 kr *) Lebesby kommune egenandel i utviklingsarbeidet i 2011 kr Sum kr *) Det er avklart at vi har omstillingsstatus i 2012 også, men ikke hvor stort beløp vi vil få tildelt. Næringsfond og fiskerifond 2012 Næringsfondet får en budsjettramme på kr til ulike søknader om tilskudd og fiskeriog kvotefondet kr som kan ytes i tilskudd/lån. Pengene som bevilges over næringsfond skal i hovedsak gå til ulike forstudier, forprosjekter og utredninger av nye muligheter og utviklingsprosjekter. 6. Kritiske suksessfaktorer Dersom vi skal lykkes i dette arbeidet er vi helt avhengige av at næringsaktørene tar initiativ og deltar aktivt i arbeidet. Det er også viktig at de ulike sektorene i kommunen deltar der det er naturlig. Utviklingsarbeid er svært krevende, og det er en stor utfordring både for næringslivet og kommunen som organisasjon å drive slike prosesser fremover, men der vi får til et samspill har vi store sjanser til å lykkes. Den innsatsen ildsjelene både i næringslivet og lag/foreninger legger ned i å skape utvikling og bolyst er helt avgjørende for at samfunnene skal utvikles videre. 7. Oppfølging, milepæler og informasjon Det er viktig å fokusere på oppfølging og fremdrift. Prosjektleder skal rapportere jevnlig til styret hvordan arbeidet går i forhold til oppsatt fremdriftsplan og mål. Kommunestyret skal orienteres i møte i juni og desember. Strategi og handlingsplan for LiV 2012 sendes ut til deltakerne på næringsmøtet som ble avholdt , næringsforeninger som Fiskarlag, Bondelag, Handelsstanden, Visit Nordkyn og bygdelag, samt sentrale aktører i kommunen. Informasjon om arbeidet som foregår og resultater som oppnås legges ut på kommunens hjemmeside, samt artikler i På Norsktoppen. Det er fortsatt viktig å presentere kommunen på en positiv måte overfor innbyggerne, tilreisende og nye innbyggere både gjennom egne kanaler, folkemøter og gjennom media. 18

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST og strategier 2011-2015 Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 Forord... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 1.1 Status (fortrinn og svakheter) i Lebesby

Detaljer

LAGA I LEBESBY KOMMUNE

LAGA I LEBESBY KOMMUNE LAGA I LEBESBY KOMMUNE Foto; Fabrice Milochau Strategier og mål 2008-2015 handlingsplan 2008 for nyskapings- og utviklingsarbeidet 1 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Organisering...

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Foto: Bjørn Tore Forberg. Mål og strategier Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Foto: Bjørn Tore Forberg. Mål og strategier Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg og strategier 2010-2015 Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : Forord...3 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Organisering...3 2.1 Programorganisering...3

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00. Saksliste PS 1/13 13/20 MØTEPLAN 2013

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00. Saksliste PS 1/13 13/20 MØTEPLAN 2013 Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/13 13/20 MØTEPLAN 2013 PS 2/13 13/69 NÆRINGSKONSULENT

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 Vedtatt av styret 10.desember 2015, og kommunestyret 17.desember2015 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

Utviklingsarbeid i Lebesby kommune

Utviklingsarbeid i Lebesby kommune Utviklingsarbeid i LEBESBY I VEKST Prosjektleder Toril Svendsen Foto: Fabrice Milochau Nordkyn på toppen av Norge Råstoff kg Befolkning Antall arbeidsplasser Finnmarkskysten har vært preget av nedgangstider

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 170/11 11/961 MØTEPLAN 2012 PS 171/11 11/958 ØKONOMIRAPPORTERING

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Utkast til politisk behandling i Formannskapet den 4. des. Behandlet i LiV-styret den 21. og 24. nov.

LEBESBY I VEKST. Utkast til politisk behandling i Formannskapet den 4. des. Behandlet i LiV-styret den 21. og 24. nov. LEBESBY I VEKST Utkast til politisk behandling i Formannskapet den 4. des. Behandlet i LiV-styret den 21. og 24. nov. Mål og strategier 2009-2015 Handlingsplan 2009 for utviklings- og omstillingsarbeidet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 26.02.2010 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/10 09/1034 KARTLEGGING I

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Sluttevaluering av utviklings- og omstillingsarbeidet 2007-2012. Behandlet i Lebesby kommunestyret sak 47/13 den 16.12.2013.

LEBESBY I VEKST. Sluttevaluering av utviklings- og omstillingsarbeidet 2007-2012. Behandlet i Lebesby kommunestyret sak 47/13 den 16.12.2013. LEBESBY I VEKST Sluttevaluering av utviklings- og omstillingsarbeidet 2007-2012 Behandlet i Lebesby kommunestyret sak 47/13 den 16.12.2013. 1 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 3 2. Sammendrag...

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00-12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2017-2021 Vedtatt av Formannskapet 24.november 2016, og kommunestyret 15.desember2016 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE 0 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2014 Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 1 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en gjennomgang

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009.

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009. HANDLINGSPLAN 2009 4.utkast januar 2009. 1 FORORD Båtsfjord FISKERIHOVEDSTADEN har gjennom årtier vært et globalt handelssted. Gjennom eksport av fisk og andre marine produkter er vi en del av den internasjonale

Detaljer

Utv.midl 50.000. Utv.midl 50.000

Utv.midl 50.000. Utv.midl 50.000 STATUS - HANDLINGSPLAN M/BUDSJETT FOR LIV LEBESBY I VEKST 2009 PR. 10.12.09 Status pr 10.12.09 er satt opp med blå skrift i dokumentet. Tiltak i kursiv er saker vi har vært involvert i på utviklingsavdelingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Omstilling

Omstilling Omstilling 2017-2022 Kragerø kommune Handlingsplan 2017-2018 Versjon: 1-19. April 2017 Behandlet av styringsgruppa:19.04.2017 Vedtatt av kommunestyret: 11.05.2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Flakstad kommune, Kystfiskarlaget. Hilde Rødås Johnsen Q2 Q RGZ Innleid Kystfiskarl. Q3 Q Vi imøteser søknader

Flakstad kommune, Kystfiskarlaget. Hilde Rødås Johnsen Q2 Q RGZ Innleid Kystfiskarl. Q3 Q Vi imøteser søknader Handlingsplan 2013 Innsatsområde Prosjekt/tiltak Resultatmål 2013 Prosjekteier PA PL Ressurser Oppstart Ferdig Kostnad Årsverk Innb. 1. Fiskeri, Marin industri og havbruk Friske midler 2013 1 000 000 Overført

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

OMSTILLINGSPROGRAM FLAKSTAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2012 HANDLINGSPLAN 2012 FOR NYSKAPINGS- OG OMSTILLINGSARBEIDET I FLAKSTAD

OMSTILLINGSPROGRAM FLAKSTAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2012 HANDLINGSPLAN 2012 FOR NYSKAPINGS- OG OMSTILLINGSARBEIDET I FLAKSTAD HANDLINGSPLAN 2012 FOR NYSKAPINGS- OG OMSTILLINGSARBEIDET I FLAKSTAD November 2011 0 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag av strategi for omstillingsarbeidet 3. Prioriterte prosjekter i 2012 1. Innledning

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

Omstilling Bindal. Handlingsplan 2015

Omstilling Bindal. Handlingsplan 2015 Omstilling Bindal Handlingsplan 2015 1 1. INNLEDNING 3 1.1 UTVIKLINGSANALYSEN - KORT OPPSUMMERT 3 1.2 HVA SIER OMSTILLINGSPLANEN? 4 1.2.1 OMSTILLINGSPLANEN MÅLSETTINGER 4 1.2.2. OMSTILLINGSPLANENS INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017

Dato: utkast HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Dato: utkast 06.01.2017 HANDLINGSPLAN FOR OMSTILLING HURUM KOMMUNE 2017 Vedtatt av Omstillingsstyret, Hurum2020 31.01.2017 Kommunestyret 07.03.2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Overordnet målsetting for

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotellet Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2010 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2010 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Thord Karlsen, Berit Sørbø,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2017

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2017 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status... 4

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg

Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Side 1 av 6 Prosjektplan for videre utredninger for eventuelle kommunesammenslåinger Tjøme- Nøtterøy- Tønsberg Rådmannens innstilling Styringsgruppens forslag til prosjektbeskrivelse vedtas. Kortversjon

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 12.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00-13.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 12.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00-13.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 12.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00-13.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 11/11 11/374 UNGDOMSFISKE

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 22.05.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling Johannes Skaar Spesialrådgiver Regional omstilling som offentlig virkemiddel Hva er regional omstilling? En nasjonal ekstraordinær innsats for kommuner

Detaljer

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen Regiontinget 8.11 2013 Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn av: Bortfall av ca 550 arbeidsplasser

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN Tiltak planlagt gjennomført i Meløys omstillingsprogram i 2016

HANDLINGSPLAN Tiltak planlagt gjennomført i Meløys omstillingsprogram i 2016 HANDLINGSPLAN 2016 planlagt gjennomført i Meløys omstillingsprogram i 2016 1. Bakgrunn For bakgrunnsinformasjon knyttet til handlingsplanen vises til revidert strategiplan for omstillingsprogrammet i Meløy

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan

Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Innflagging Tjeldbergodden og Taftøyan Hovedmål Etablering av ny næringsvirksomhet i Tjeldbergodden-regionen. Dagens Tjeldbergodden I 2012 har metanolanlegget på Tjeldbergodden vært i drift i 15 år. For

Detaljer

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Omstilling - Lierne kommune Handlingsplan Behandlet av styret i Lierne Utvikling AS: 3. februar Vedtatt av kommunestyret: 16. februar - Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Teksten settes her. med ny næringsplan!

Teksten settes her. med ny næringsplan! Teksten settes her med ny næringsplan! Agenda - Bakgrunnen - Prosessen - Resultater ett år etter - Hva har vi lært Bakgrunn for prosessen - Tiltak i kommuneplanens langsiktige del - Flere utdaterte planer

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014

Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Omstillingsplan for Rollag 2014-2017 Med handlingsplan for 2014 Forslag fra Omstillingsstyret 27.01.2014 Til behandling i formannskap og kommunestyre Omstilling og nyskaping i Rollag Side 1 Innledning

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen INFORMASJON INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE OMSTILLING I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen w HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Den store nedturen I mars 2012 besluttet REC at all produksjon

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a.

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a. Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommuneplanen, Større grad av samarbeid og Kommuneplan samfunnsdel som kommunikasjon mellom

Detaljer