Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 100

2 101

3 102

4 103

5

6 Kafédialog Øystein Nystad 105

7 106

8 107

9 108

10 109

11 110

12 111

13 112

14 113

15 114

16 115

17 116

18 117

19 118

20 Kafédialog Kjerringøy Livskraftige regioner! Referat: Sammenstillingen inneholder alle spørsmålene deltakerne mente var viktig for Kjerringøy og som kom frem under Open Space. En oppsummering fra dialogen rundt bordene inngår også. Deltakerne hadde i tillegg anledning til å skrive sine tanker ned på dukene på bordene under dialogen. Disse er ordrett gjengitt. Innledere til kafédialogen var Øystein Nystad [førstelektor HHB], Ove Jakobsen [professor HHB] og Stig Jakobsen [professor HHB]. Referatet er sammenstilt av Are-Severin Ingulfsvann [doktorgradsstipendiat fra HHB] og Fritz Nilssen [doktorgradsstudent fra HHB]. Kaféverter på Kjerringøy var: Mikkel Vebendstad Matias Smørvik Carine Lousie Nilsen Sara K. Olsen Kristin Mørch Lisa Milliane Nøtnes Maiken Bartholdsen Ida Bergitte Hundvebakke Martine Haugland Petter Moen Nilsen Maria Holand Tøsse Oppsummeringen fra dialogen rundt bordene er skrevet av kafévertene. De er studenter ved journalistutdanningen på Høgskolen i Bodø. Referatet er bygd opp på den måten at spørsmålene fra Open Space gjengis først. Disse er forsøkt relatert til hovedproblemstillingene eller fargen rød, blå og grønn.

21 Referat fra Open Space: Under sesjonen Open Space utarbeidet deltakerne forslag til problemstillinger. Problemstillingene ble samordnet og bearbeidet til spørsmål som deretter ble brukt under kafédialogen. Rød farge inneholder spørsmål som angår dagens situasjon for Kjerringøy. Blå farge er relatert til hva man ønsker Kjerring skal være i fremtiden. Mens grønn farge innholder spørsmål knyttet til hvordan man skal skape engasjement og endring. Rød: Hva lever beboerne på Kjerringøy av? Er vi for gammeldags i måten å tenke byutvikling på? Gi en beskrivelse av hvordan ulike funksjoner, hotell, bru, skole, gårdsbruk med mer henger sammen? Hvordan markedsfører kjerringøy seg? Beskriv hvordan ting henger sammen på kjerringøy og i forhold til omgivelser? Hva er Kjerringøy i dag? Hvorfor er det så mange her som er interessert i småsamfunn som ikke selv vil bo der? Hva har Kjerringøy som Bodø ikke har? Er vi for sikker på at vi allerede er gode? Har vi feil type arbeidsplasser for fremtiden? Viktig med arealplaner pga stort press fra fritidsbebyggelse! Hva oppfattes som Kjerringøys identitet? Hvordan ivareta det vi har og hvordan utnytte det videre? Service behovet til innbyggerne? Hva er bygdas identitet? Fritidstilbud? 120

22 Hvordan gjøre Kjerringøys kvaliteter kjent? Hvordan kan Kjerringøy utnytte smådrift fordelene sine og hva er smådriftfordelene? Hva med offentlig kommunikasjon, buss og hurtigbåt? Kompetanse, er det overutdanning i forhold til offentlige jobber? Hvordan engasjere bygda? Hva vil vi med bosetningen? Hva er livskvalitet for innbyggerne? Hva gjør at du vil bo på Kjerringøy? Hva er det unike ved Kjerringøy? Hvordan gjøre hyttefolket til en ressurs? Tiltak for flere fastboende? Hvordan engasjere flere av befolkningen i utviklingsarbeidet? Blå: Hva trenger Kjerringøy fra byen? Hva skal til for å gjøre landbruket mer attraktivt? Hva med maritim utvikling, videreforedling og oppdrett? Viktig med aktivt jordbruk, vi har store naturressurser. Hvordan vil du at Kjerringøy skal være i 2020? Hvor stor vil kjerringøy bli? Hvor mange innbyggere bør Kjerringøy ha? Fastlandsforbindelse eller ei? Ny nasjonalpark, betydning for Kjerringøy? Hvordan ta vare på lokale avfallressurser? Visjon i målet eller middelet? Matproduksjon på Kjerringøy? Hva trenger vi i år 2020? 121

23 Hvilke type folk trenger vi aller mest? Hvordan utnytte at vi bor der andre bruker sin fritid? Hva med lokalt drevet turselskap? Hva kan vi gjøre for å ta vare på den fine naturen vi har her? Kjerringøy som en del av Bodø kommune? Hva vil Bodø kommune med Kjerringøy? Hvordan kan Kjerringøy være en ressurs for Bodø by? Hvordan kan vi utnytte lokale ressurser på en bærekraftig måte? Hvordan få lagt til rette for flere boliger for fastboende? Hvordan gjøre Kjerringøy til et godt sted for de mellom 12 og 22år? Hvordan skape flere arbeidsplasser, grønne arbeidsplasser? Hvordan skal vi på Kjerringøy få det bedre? Hvordan få Kjerringøy til å bli Norges beste bygd å bo i? Hvordan ta vare på og benytte natur og kulturressurser på beste måte? Hvordan vil vi at bosetningen skal være, størrelse, sammensetning? Hva med videreføring av riksvei, ferge til Steigen? Hvordan utvikle kjerringøy uten å forandre bygdestrukturen? Grønn: Hvordan involvere kommunen på Kjerringøy i saker befolkningen er opptatt av? Hvilke nye bedrifter, offentlige organisasjoner med mer kan bidra til å skape et bedre samfunn? Hvordan kan det lokale nivå bidra til regional utvikling? Hvordan skape stolthet og engasjement? Hvordan få mye folk til å flytte hit? Trenger vi lokalutvalg? Hvordan utnytte at man er et relativt lite samfunn hvor alle kjenner alle? 122

24 Hvordan engasjere folk på Kjerringøy? Hvordan samarbeide for å gjøre dette? Hvordan kan vi få folk til å flytte hjem? Hvordan skal vi skape engasjement i bygda? Hvor blir det av gründerne, skape evne av arbeidsplasser? Hvem ønsker vi å tiltrekke oss, målgruppe, omdømme? Skal vi klare dette selv eller benytte Bodø? Hvordan markedsføre Kjerringøy som et godt sted å bo? o Reiseliv o Miljø Hva vil vi, hvordan kunne det? Hvordan skape stolthet og identitet? 123

25 Kommentarer til Open Space Dagens situasjon på Kjerringøy De spørsmålene som ble nevnt under open space dialogen dreier i stor grad om lokalsamfunnets identitet. Et viktig begrep i denne forbindelsen er sosial kapital (se Joakim Svelis foredrag). Sosial kapital omfatter sosial integrasjon, sosiale nettverk, sosiale ressurser, frivillighet og dugnadsånd. I tillegg til sosial integrasjon ble det stilt spørsmål ved hvordan ulike samfunnsfunksjoner henger sammen og er gjensidig avhengige på Kjerringøy. Det er også viktig å kartlegge hvilken menneskelig kompetanse som er tilstede i lokalsamfunnet (se Heidi Meland foredrag). Hvordan Kjerringøysamfunnet er knyttet sammen med resten av Bodø og med andre lokalsamfunn er også et viktig spørsmål når en skal finne ut hva Kjerringøy er i dag. Mange var opptatt av om vekst i antall innbyggere er ønskelig, det ble også stilt spørsmål ved forholdet mellom fastboende og hytte og fritidsboliger. Hvis målet er befolkningsvekst er det nødvendig å vite hva det er som gjør det attraktivt å bo på Kjerringøy for å nå frem med informasjon til personer som kan tenke seg å flytte. Hvordan skal Kjerringøy bli i fremtiden Mange stilte spørsmål ved hvordan landbruket kan utvikles til å bli mer produktivt og attraktivt. Er det mulig å videreforedle produktene slik at produksjon mat til nærmarkedene kan bli en betydelig inntektskilde for Kjerringøy. Er det mulig å skape grønne arbeidsplasser ved å utnytte lokale naturgitte og kulturelle ressurser. Spørsmål knyttet til mulighetene for å utvikle velfungerende ressurskretsløp der produksjon, forbruk og gjenvinning av avfall ble nevnt av flere. Mange var opptatt av hvordan kommunikasjon med Bodø og nabokommunen i nord, Steigen skal utvikles i fremtiden. Spørsmål knyttet til utvikling av høy livskvalitet for alle generasjoner sto også sentralt. Hvordan skape engasjement for endring Spørsmålene dreide seg i hovedsak om hvordan samarbeid mellom ulike mennesker, organisasjoner, næringsliv offentlige etater kan bidra til å skape engasjement for å videreutvikle Kjerringøy til et levende lokalsamfunn som gir høy livskvalitet for innbyggerne. Problemstillingen ligger nært opp til Regional Agenda 21 for Nordland der det nevnes at alle grupper i befolkningen skal gis økte muligheter for deltakelse og innflytelse i arbeidet med bærekraftig utvikling (se Ove Jakobsens foredrag). Hvordan en kan skape muligheter for helhetssyn og tverrsektoriell tenkning er også viktige problemstillinger med relevans for utviklingen av Kjerringøy. I den sammenhengen er det viktig å etablere arenaer for kommunikativ samhandling (se Stig Ingebrigtsens foredrag). 124

26 Referat fra kafédialogen Med utgangspunkt i alle spørsmålene over ble - 3 hovedproblemstillinger formulert og drøftet under kafédialogen, disse var: 1. [Rød] Hva er Kjerringøy i dag? a. Aktuell situasjon b. Tegn kart over hvordan ting henger sammen 2. [Blå] Beskriv Kjerringøy i 2020, hva vil vi at Kjerringøy skal være? a. Visjon 3. [Grønn] Hvordan, skape engasjement og endring mot det vi vil? a. Hvordan skal vi nå målet? Utvalgte momenter som kom frem under dialogen rundt bordene og de påskrevne dukene gis en kort oppsummering av før hver farge eller problemstilling. I tillegg er det en fremstilling av alle momentene fra dialogen og dukene rett etter oppsummeringen. Rød problemstilling: Hva er Kjerringøy i dag? Oppsummering: Man er enige om at øya har et godt omdømme i regionen og i landet. Stedet er vakkert og har mye natur å by på. Hav, fjell og idylliske strender nevnes som en styrke for Kjerringøy. Salten museum trekkes frem som en stor turistattraksjon. Et spesielt landbrukslandskap trekkes frem, særegent med full fjære og kyr. Det finnes et bakeri med særpreg og det finnes lokal matproduksjon. Områder på øya er vernet, nasjonalpark i Ramsa området. Her finnes 10 årig grunnskole og det finnes en ny barnehage. Kulturskolen nevnes også. Man er også stolt over at øyas fotballag jenter-16 vant Norway Cup Kirken er et populært sted for bryllup og konserter, ikke bare for lokalbefolkningen. Her finnes naturressurser som ikke er utnyttet. Av negative ting som nevnes, hotellet fungerer ikke. Eiere og ansatte ved hotellet har ingen tilknytning til stedet. 125

27 Fra dialogen rundt bordene Øya har et godt omdømme i resten av landet og i utlandet, omtales som vakkert. Folk assosierer ofte Bodø som kald med mye vind, mens Kjerringøy får god omtale. Salten museum, Stor turist attraksjon. Nasjonalpark Det drives aktivt jordbruk og husdyrhold. Særegent med full fjære og kyr/landbrukslandskap i fjæra. Lokal matproduksjon, særegent bakeri Arealet på øya er totalt sett svært bra vernet: Nasjonalpark, Ramsar området. Halvdan Sivertsen sang: Gå i land på Kjerringøy. Sangen gir positive assosiasjoner. Filmatiseringen av Hamsun. Idylliske hvite strender med bademuligheter, alltid sol. 10 årig skole, pluss ny barnehage Kulturskole, Karl Erik Harr, kunstner Øyas fotballag Jenter-16 vant Norway Cup Kirke, populær til konserter og bryllup. Et nytt hotell med sjøhus Gode forhold for jakt, mye elg. Reindrift Gode ferjeforbindelser, skal bli enda bedre. Har ikke indre strid i diskusjon, kan diskutere større spørsmål Flere naturressurser som ikke er utnyttet Hotellet fungerer ikke, dårlig kommunikasjon mellom øyas lokalbefolkning og Innflyttere, eierne og drivere er ikke fastboende Et veldig typisk bilde på Nord-Norge 126

28 Oppsummering fra dukene Matproduksjon på Kjerringøy? Folketall eller trivsel? Hva er Kjerringøy i dag? Hva er positivt og hva er negativt? Hvordan ta vare på det lokale? Ingen diskusjon om plassering av funksjoner o Natur Fastboende o Balanse o Synergi fritids boende Fritids boende ca 500 Kirka Jordbruk Husdyr Ysteri K. E. Harr Våtmark Landskap o Stranda o Fjæra Hamsun Kvite strender 10-årig skole Ny barnehage Kulturskole Beliggenhet mellom Bodø og Steigen Sal fjøsen 127

29 Utendørs klatrevegg Hotell 350 innbyggere Reinbeite vinter E6 Lag foreninger og interesser o Ingen felles plattform Båtbyggeri Kjerringøy sangen Fungerer ikke som samlingsplass [Nyfjøsen?] o Feile folk som driver o Bør være fastboende Bru fritt gir et bedre samfunn Omdømme o Vakkert o Norges best bevarte handelssted o Populært å gifte seg her Kirka o Skole Salten museet o Nordnorsk kystkultur Nasjonalpark Landbruk i fjæra Vernede områder o Strandå o Fjære o Sjunkhatten o Karlsøyvær 128

30 Godt ivaretatt o Havkajakk o Padling Norway cup, jente 16 vant Bakeri Natur utenom strendene o Nordfjorden o Sørfjorden o Landskap Kjempegøy dagene o Manglende Engasjement Samarbeid Har et mangfold av aktiviteter Ikke flinke til å utnytte ressurser Godt engasjement blant noen få Mangler arbeidsplasser Dårlig tilgjengelighet på boliger God natur/kultur Bærekraftig utvikling som hovedfokus o Transition o Del av Steigen, Hamarøy Problem å skaffe seg utleiebolig Flytte studieplasser fra byen Fremtidens matprodusent, energiprodusent Bærekraftig ressursbruk 129

31 Spørsmål 1. Kommentar til dialogen Det er åpenbart at de fleste deltakerne i kafedialogen mente at Kjerringøy er et lokalsamfunn med store ressurser knyttet til natur. Det finnes i dag et levende landbruk og videreforedling av landbruksprodukter. Det er også en bedrifter innenfor turisme som bruker naturen som ressurs. Mange nevner også at det finnes et uutnyttet potensial når det gjelder sosial kapital. Kjerringøysamfunnet preges av høyt aktivitetesnivå i frivillige organisasjoner og foreninger, det arrangeres ulike dager som skaper aktivitet. Men situasjonen preges også av at det er dårlig tilgang på boliger for mennesker som ønsker å flytte til stedet. En forklaring på den vanskelige boligsituasjonen er at det ikke bygges nye boliger og at folk som flytter fra stedet beholder husene som ferieboliger. 130

32 Blå problemstilling: Beskriv Kjerringøy i 2020, hva vil vi at Kjerringøy skal være? (visjon/mål) Oppsummert: Man ønsker et samspill mellom Bodø og Kjerringøy. Det må samarbeides mer og bedre. Det må legges til rette for en bedre forbindelse mellom Kjerringøy og fastlandet, bedre ferge forbindelse og bru er momenter som er nevnt. Ulike næringer er nevnt som bør bygges opp innen 2020, eksempler er båtbyggeri, økologiske bønder, kjøtt og melkeproduksjon. Det må legges til rette for at ungdommen blir på øya. Vindmøller i sjøen er nevnt som tiltak for å skaffe energi. Beboerne ønsker ikke at Kjerringøy skal være et museum men et levende samfunn. Men beboerne ønsker ikke at Kjerringøy skal vokse for stort. Man ønsker å trekke til seg teknologiske bedrifter. Man ønsker en bærekraftig utvikling av samfunnet. Det er viktig å ta vare på det gamle, restaurere gamle hus er nevnt. Turisme er en næring som er nevnt som bør satses på. Man ønsker at Kjerringøy skal være ett naturlig møtested for regionen. Fra dialogen rundt bordene Samspill mellom bykjernene Bodø-Kjerringøy. (Prøv å unngå konflikt mellom by og land) Vi må samarbeide mer og bedre. Bedre fergeforbindelse mellom Bodø og Kjerringøy. Kjerringøy trenger en solid by. Avhengig av Bodøs tjenester. Eventyrlig naturlandskap -> Dette må vi markedsføre oss som. Om 20 år bør vi satse på båtbyggeri, bønder og et levende landbruk. (Enda flere etablerte) Sterkt samarbeid mellom de som bor på Kjerringøy. Kjøtt og melk er viktige produkter som vi på Kjerringøy ønsker å leve av i fremtiden. Kjerringøy ønsker seg i fremtiden økologiske bønder. Som kan markedsføre seg i Bodø by for flere brukere. (Lokalt marked) Skape flere arbeidsplasser. 131

33 Lage gode råvarer, slik slipper vi transport utenfra. Driver med et prosjekt om våtmarksområder. Dette vil de knytte opp mot turisme. Ungdommen på Kjerringøy ønsker at det skal fortsette å være et nært lite miljø på Kjerringøy. Ønsker seg flere beboere til Kjerringøy. Skaffe arbeidsplasser gjennom turisme og primærnæring. Ønsker seg vindmøller i sjøen. (Slik kan de skaffe seg sin egen strøm) Kjerringøy bør bli glansbildet for Bodø Økologisk produksjon, idyllisk beliggenhet. Teknologiske bedrifter bør etablere seg på kjerringøy. Infrastruktur: Skal vi ha bro over hit til øya? Vedlikehold av gamle hus, slik at vi kan leie dem ut. Beboerne ønsker på ingen måte ikke et museums samfunn. (Det må være aktivitet og liv på øya.) Samtidig ønsker de seg et lite og rolig samfunn Med stabil befolkning. Tror Kjerringøy kommer til å forsterke seg form fristed. (mange har fritidshytter her ute) Ønsker å knytte Kjerringøy enda bedre opp mot turisme. De som bor her ønsker seg et urbant liv her på kjerringøy, da også i fremtiden. Ønsker å se på mulighetene for nattferger, for et bedre kollektiv tilbud til øya. Ønsker å øke de faste innbyggerne. Tror og håper turismen vil utvikle seg og øke. Mener at matproduksjon og fiske er noe man skal fokusere på i fremtiden. Ønsker seg fastlandsforbindelse. Men er litt redde for hva som skjer med lokalbefolkningen her på øya om dette skjer. 132

34 Ønsker å forvalte naturen, og styrke den verdien den har i dag også i fremtiden. Mange mener Kjerringøy bør satse på bærekraftige verdier i framtiden. Bærekraftig akvakultur, dyrke ting, satse på fornybare ressurser. Vi må ha skole, en attraktiv skole Ungdommen må ut, det blir for smått, kanskje til og med u-skole burde vært lagt ned. I all fall på deltid. Ellers må det flere ungdommer hit. Et mål at vi er mange nok til å ha ei aktiv og levende bygd. Vi må ha et tilbud til alle aldersgrupper, vi vil ikke ha en pensjonistbygd. Unger, barnefamilier og voksne må også ha et tilbud. Vi må ha flere arbeidsplasser, f.eks. utnytte restavfall, og skape noe nytt Hvilke arbeidsplasser? Vi må legge til rette for nye kunnskaps arbeidsplasser. Tilbud til unge mellom Lærlingeplasser Det sosiale miljøet gjøre Kjerringøy til en møteplass? Kurssenter, leirskole? Legge til rette for at også ungdommer kommer hit regelmessig. Sommerleir, folkehøyskole. Kurssenter med organisert virksomhet hele året Vi må ikke bli færre innbyggere, da forsvinner skole/barnehage osv. Vi må være nok folk, ikke nødvendigvis så mange flere. Vi vil ha leieboliger/gjennomgangsboliger slik at folk kan få prøve seg i 1-2 år, før de evt gjør store investeringer (boligkjøp) 2025, mange individuelle arbeidsplasser Næringshage for selvstendig næringsdrivene (kontorplasser osv) Vil IKKE ha fastlandsforbindelse, en styrke for Kjerringøy at vi ikke har det. Fastlandsforbindelse vil undergrave organisasjons livet (idrettslag, fritidstilbud etc.) NB. Her er det delte meninger! 133

35 400 innbyggere i 2010 Vi tar vare på det vi har og har forsterket vår identitet i Identiteten er definert! Vil ikke at Kjerringøy skal bli større Jeg føler at vi er en belasting for samfunnet ellers slik det er i dag Skole, utviklingsmuligheter, alle tilbud vil vi ha! Skal Kjerringøy være bare for alle som er lei stress og mas, eller er det en fare for at det blir for stillestående? Vil ikke ha fastlandsforbindelse, men her er Kjerringøy delt i to. Vi ønsker at Kjerringøy skal være et levedyktig samfunn! Opprettholde det lille selvstendige samfunn med alle funksjonene vi har i dag Viktig! Vi må reindyrke Kjerringøy for det det er, med fokus på kystkulturen... Gylden omvei med fergeforbindelse til Steigen, slik at flere kommer innom. En bru vil gjøre at Kjerringøy mister identiteten. Om 10 år skal vi ha større skole enn det er nå Vi har et kunnskapssenter Ikke bru Ikke nødvendig med bru Om 10 år fortsatt gårdsdrift Mellom innbyggere i 2020, men det er rom for 600 Vil ha bru Har tro på kystriksvei videre til Steigen Gang og sykkelsti, bedre veier Integrere by og land mer. Lettere tilgjengelige små boliger med liten hage Kvalitetsstempel vernet, kulturmark, utstillingsvindu for kretsløpsøkonomi, lokal mat, energi, utnytte gjødsel 134

36 Oppsummering fra dukene Land og by, utvikling o Samhandling o Bru o Melk, kjøtt, grønnsaker o Småskala, økologisk o Kultur o Arbeidsplasser o Bedre ferge o Båtbyggeri Samarbeid mellom bønder Godt samhold Lokalt mangfold Videreforedling Senter for våtmark Synergieffekter o Nye funksjonsområder gir økt kraft o Bedre lønnsomhet i små gårder I 2020 ønsker vi et levende og selvstendig samfunn Gylden omvei til Steigen Det må legges til rette for åringer Tjeneste selvstendighet o Kultur og identitet En forutsetning for at kjerringøy skal eksistere 135

37 Spørsmål 2. Kommentarer til dialogen Budskapet fra dialogdeltakerne er at Kjerringøy trenger utvikling og fornyelse basert på de grunnleggende verdiene som kjennetegner lokalsamfunnet i dag. For at Kjerringøy skal bli et levende samfunn som gir optimale betingelser for innbyggerne er det nødvendig å videreutvikle næringslivet til å omfatte flere typer bedrifter som kan gjøre bruk av mennesker med ulik kompetanse. For at ungdommen skal flytte tilbake etter at studiene er gjennomført er det viktig at det finnes arbeidsoppgaver der de kan gjøre bruk av og videreutvikle kompetansen. I dialogen blir bedrifter innenfor fornybar energi og avfallshåndtering nevnt. En videreføring av satsningen innenfor turisme er også ønsket. Landbruk og videreforedling av ulike landbruksprodukter har også et stort potensial. For å lykkes med næringsutvikling er kommunikasjonen om sørover og nordover av stor betydning. I dialogen fremkom det en viss uenighet om fremtidsvisjoner, de som ønsket å beholde bygda slik den er i dag var mer skeptisk til bygging av bru og etablering av fergeforbindelse nordover. Et fellestrekk ved dialogen omkring fremtidsvisjonen for Kjerringøy er at de fleste ser for seg en bygd som er basert på kreative nettverk der næringsliv, kultur- og naturaktiviteter utgjør integrerte deler av et livskraftig samfunn. 136

38 Grønn problemstilling: Hvordan, skape engasjement og endring mot det vi vil, og hvordan skal vi nå målet? Oppsummering: Innbyggerne savner ett bedre engasjement for å få til en endring. Det finnes mange lag og foreninger, man må få de til å trekke sammen. Det må skapes en felles arena hvor man kan møtes. Man må ha et samlet engasjement. I tillegg må det startes, med det befolkningen er mest opptatt av. Mange arbeider med de samme sakene fordi det ikke er god nok kommunikasjon mellom innbyggerne. Her finnes mye kompetanse som kan utnyttes til det felles beste. Ressurspersoner må løftes frem og tilbys hjelp. Ett fast møtested er ønskelig. Her opplyses det at bygda er engasjert og at innbyggerne virkelig bryr seg. Man bør fokusere på kvalitative mål ikke kvantitative. Det må skapes lokale arbeidsplasser for at folk skal bli fastboende. Hotellet kan knyttes til ulike aktiviteter. Humor er nevnt som driver for å markedsføre Kjerringøy. Det er arrangert tilstelninger på Kjerringøy med svært godt resultat. Oppsummering fra dialogen De som er her i dag er en del av lokalutvalget, og et par tre andre. Det er ikke bra engasjement. Vi har veldig mange lag og foreninger. Jeg tror det er hele 17 av dem. Vi har lite samlet engasjement. Det er mer fordelt mellom ulike foreninger og lag. Vi trenger å få en felles fora. Det er viktig at vi begynner å jobbe med det som befolkningen virkelig er interesserte i. Jeg får inntrykk av at folk jobber med de samme sakene, og ikke kommuniserer godt nok med hverandre. Vi behøver en fora, som er en naturlig plass og møtes på. Vi har hatt noen kafékvelder, der vi blant annet har feiret kvinne dagen og sånn, det har vært suksess fullt, så kanskje vi kan bygge videre på det. 137

39 Vi bor i utkanten av en by, ikke i et distrikt. Vi må fighte slik at vi ikke blir glemt. Diskusjonene om nedleggelse er her hele tiden, så vi er nødt til å være engasjerte. Vi har mye kompetanse her, på alle områder. Vi må bli flinkere til å dra nytte av ressurspersoner, uten å gnage på enkeltpersoner. Jeg synes vi skal bruke rapporten som kommer fra denne kafédialogen, møtes på ungdomshuset med vafler, og diskutere de samme spørsmål som vi har diskutert her i dag, med flere innbyggere tilstedet. Lokalutvalget burde være et felles forum for alle foreninger og lag. Vi burde ha et fast møtested annenhver måned. Kjerringøy er egentlig ei eksepsjonelt engasjert bygd. Målet er å være ei levende og attraktiv bygd. Vi ønsker å være norges beste bygd å bo i i Vi burde slutte å sette oss økonomiske og kvantitative mål, som innbyggertall, og heller fokusere på kvaliteten på bygda. Vi må være mer visjonære, og ikke tenke på at så og så mange skal vi være. Vi lever av oljepenger, hva skal vi gjøre etter det? Er vi for konservative og gammeldags? Det er viktig at vi går løs på nye prosjekter for å mobilisere folk. Vi ønsker å skape flere arbeidsplasser lokalt, slik at vi har færre pendlere. Problemet er at folk er så fornøyde med det de har, og jobbene de har i Bodø. Vi trenger flere utleieboliger. Prisnivået her er ekstremt høyt. Vi må bli flinkere til å markedsføre bygda. Det er veldig viktig at vi har et godt omdømme. 138

40 Jeg synes vi skal prøve oss som en sånn Transition town. Vi trenger engasjement og endring, men folk må se nytteverdien. Hva kan de selv oppnå? Jeg synes man skal begynne med noe som er bra for miljøet. Et greit mål kan være å bli energimessig uavhengig fra fastlandet. Det er noe som er lett å bli enige om. Vi kan utvikle økolandbruk. Det hadde vært fint om man produserte forskjellige ting, på forskjellige gårdsbruk, slik at man lettere kan samarbeide. Det hadde vært ypperlig med et turselskap i denne bygda her, med for eksempel padling. Det krever ikke mye, og alle kan gjøre det. Det kunne vært spennende med klatring, sjarkturer osv. Folk ønsker å være med på slike ting. Folk fra Storbritannia, fra Tyskland og Fredrikstad. Vi har ingen aktiviteter som gjør at folk vil bruke hotellet. Folk som bor her, eller som er på hytta her, ønsker ikke å dra på pub kveld. Man må finne på noe annet. Vi kan bli den første Transition town i Norge. Vi kunne brukt humor som markedsføring, og laget reklamefilm for kjerringøy. Markedsføre med Hamsun. Oppsummering fra dukene Eksempel til etterfølgelse Engasjement og endring o Energimessig uavhengig o Lokalt kretsløp forankra i jordbruk o Turselskaper o Lokalsamfunnet driver hotellet 139

41 o Humor o Leiemarked Transition Town o Konkrete tiltak Småskala økolandbruk Uavhengig energi Leieboliger Turselskap o Padle o Fjellklatring o Kajakk utleie Turister Lokalsamfunn Endring Mange foreninger o Skape relasjoner mellom dem Lokalutvalg som kommunikativ arena Kjerringøy er godt kjent nasjonalt Lage en oversikt over hva vi har o Sosial kapital Kommunikasjon til Bodøs innbyggere Ei engasjert bygd Kjerringøy verdens fineste plass Finn ildsjeler o Lokale ildsjeler vet Disse har kunnskap om hva stedet kan tilby Disse har oversikt over sosial kapital Ta i bruk tilbudene som finnes på en måte som engasjerer gang på gang 140

42 Skape aktiviteter for barn og unge, det trekker med de voksne også de som har fritidsboliger Kunnskap om lokalsamfunnet må ut ti de som bor i byen og andre steder, og kommunen som tilrettelegger for utvikling av lokalsamfunnet Gjør kjerringøy til et sted for barn for å tiltrekke voksne Fremsnakk de gode sakene Spørsmål 3. Kommentar til dialogen For å komme videre i retning av de visjonene som ble trukket opp under spørsmål 2 er det mange som påpeker behovet for økt koordinering av aktivitetene. Dette er i overensstemmelse med ideene bak Transition Towns (se foredraget til Mauricio Deliz) som bygger på at all endring begynner med lokalt engasjement gjennom utvikling av samarbeidende nettverk. I tillegg til mennesker med spesielt engasjement bør alle foreninger og næringsvirksomheter bør være representert i et slikt kreativt forum. Det må også åpnes for et bedre samspill mellom fastboende og de som har hytter og fritidsboliger. I tråd med Transition Towns bevegelsen er det flere som nevner at Kjerringøy har muligheter til å utvikle et kretsløpsbasert næringsliv som gjør bygda selvforsynt med energi og en rekke landbruksprodukter. Det vil si at Kjerringøy kan leve opp 141

43 til de visjonene som er nevnt i Regional Agenda 21 for Nordland. Dette gir muligheter for utvikling av grønn turisme, der de lokale naturressursene knyttes sammen med bygdas sosiale kapital til en bærekraftig økonomi. Ved å sette i verk en rekke koordinerte tiltak er det mulig å nå målsetningen om å gjøre Kjerringøy til et attraktivt bosted for alle aldersgrupper i fremtiden. Den viktigste forutsetningen for å lykkes er at ildsjeler eller det i dag går under betegnelsen sosiale entreprenører gis muligheter til å utvikle nettverk som gjennom selvforsterkende prosesser initierer endring. 142

44 Omtale av kafeverter og innledere Are Ingulfsvann f. 1982, Siviløkonom med spesialisering i økologisk økonomi (HHB). Han er stipendiat ved Senter for Økologisk Økonomi og etikk. Are arbeider med en Ph.D. avhandling der han kartlegger og diskuterer hvilke konsekvenser økt vektlegging av økonomiske verdier har for friluftsliv. Stig Ingebrigtsen f Professor i bedriftsøkonomi / markedsføring ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø og forsker innenfor økologisk økonomi, kretsløpsøkonomi med mer. Arbeidet 20 år ved CBS (Copenhagen Business School). Ove Jakobsen f.1952 Professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø. Dr. oecon NHH (1989) og Cand. Philol. UiB (1991) Hans forskning innenfor økologisk økonomi, kretsløpsøkonomi og økonomiens etikk er publisert i en rekke bøker, artikler og kronikker (nasjonalt og internasjonalt). Formidler og knytter forskningen opp mot praksis gjennom foredrag ved seminarer og konferanser. Øystein Nystad f Førstelektor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø. Kursutvikler og foreleser i miljøledelse. Har vært sentral i utviklingen av kafédialog som metode. Har publisert artikler og kronikker nasjonalt og internasjonalt. Formidler forskningen gjennom foredrag ved seminarer og konferanser. Fritz Nilssen f 19 Master in Science of Business. Pågående doktorgradsprogram: Verdier i helsevesenet - familierettet læring - ferdig Joakim Sveli f Fra Moss studerte fem år i Australia. Han tok en dobbel bachelor økonomi og politikk. Etter Swinburne University of Technology i Melbourne, tok han mastergrad ved Handelshøgskolen i Bodø. Han var ferdig våren 2007, og arbeidet som rådgiver i Ernst & Young. Arbeidsområder er granskning av misligheter og 143

45 korrupsjon, samt miljø og CSR. Arbeider i dag som næringsrådgiver klima og energi i Østfold Fylkeskommune. Ketil Stoknes f Biolog med erfaring fra miljøteknologi, matproduksjon og biodiversitet i kulturlandskap. Bor nå i Oslo og jobber i Drammens-baserte Lindum AS hvor han driver med prosjekter knyttet til systemløsninger for avfall, energi, mat- og biomasseproduksjon, samt grønne vegger og jordproduksjon. Hovedkompetanse knyttet til sopp, planter, mikroorganismer og menneskeskapte økosystemer. Arbeider også med en doktorgrad knyttet til integrering av biogass og soppdyrking. Heidi Meland f Sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole med etterutdanning i ledelse. Tidligere arbeidserfaring fra offentlig landbruksforvaltning, forsøkvirksomhet i lakseoppdrett, veiledning og konsulentvirksomhet. Jobber i Kunnskapssenteret i Gildeskål med prosjektledelse, utviklingsarbeid, kundekontakt, råd- og utvalgsarbeid. Mauricio DelizMauricio Deliz f Er utdannet dataingeniør med studier i antropologi og sosialgeografi. Han har i tillegg kurs i "Miljø- og energiplanlegging" og "Internationale utviklingsstudier" ved Universitetet i Oslo. Han tok designkurs i permakultur med Max Lindegger i Norge i 1993 og videregående kurs med David Holmgren i Sverige i Han har jobbet i mer enn 15 år med praktisk arbeid og undervisning innen permakulturdesign i økolandsbyer i Norge og Latin-Amerika. Han har tatt "Transition Town-kurs" i London, i Nederland og i Oxford og er nå med i den europeiske lærergruppen for Transition Town-bevegelsen. Han er godkjent som underviser i todagers-kurset i Transition Town. Han er også leder av organisasjonen "Change the World" i Oslo og er med i styre i Transition Norway (Omstilling Norge). 144

46 To kafédialoger, ett år imellom er det noe som er endret? To kafédialoger, ett år imellom er det noe som er endret? Spørsmålet er relevant å stille siden det nå har vært arrangert to kafédialoger på Kjerringøy med et års mellomrom hvor hovedfokuset har vært Livskraftige regioner. Riktig nok kan ikke begge arrangementene settes helt opp mot hverandre, men det finnes likheter og det er forskjeller. I det første arrangementet kom initiativet fra Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø(HHB), mens initiativet til den andre dialogen ble tatt av medlemmer av lokalutvalget på Kjerringøy. Det første arrangementet var ment å være et forsøk på metode og en mulig klargjøring av prosjektet Livskraftige regioner, mens det andre arrangementet var ment fra lokalutvalgets side som en mulig måte å få innspill til handlingsplanen for Kjerringøy. Parallelt med dette hadde også Nordland fylkeskommune og Senter for økologisk økonomi og etikk et ønske om også å se på metoden. Erfaringene fra mange kafédialoger viser at det kan være vanskelig å få stilt gode problemstillinger / spørsmål som skal danne grunnlag for samtalen rundt bordene. Spørsmålene skal åpne opp slik at man har muligheter for å skape noe, dele på kunnskap for så å utvikle samfunnet i ønsket retning. Samtidig som spørsmålene skal være av en slik art at de fremmer kunnskapsdeling mellom deltakerne. Spørsmålene virker styrende på dialogen, derfor blir det ekstra viktig at disse er godt forberedt og i tråd med ønske om hva dialogen skal føre til. I den første dialogen på Kjerringøy, høsten 2009 ble alle spørsmålene laget på forhånd av arrangøren, Senter for økologisk økonomi og etikk, HHB. Mens man i dialogen høsten 2010 forsøkte å få deltagerne til å konstruere spørsmål. Til hjelp her ble brukt metoden open space, samtidig som arrangørene hjalp til med å redigere for å komme frem til 3 forskjelleie hovedproblemstillinger. I den første dialogen var spørsmålene av en mer generell art, mens de i den andre dialogen gikk mer direkte på forholdene på Kjerringøy. Formålet med den siste dialogen var å involvere befolkningen på Kjerringøy i arbeidet med en ny handlingsplan for lokalutvalget på Kjerringøy. Lokalutvalget hadde slitt med å få engasjement rundt slike planer tidligere. Derfor mente lokalutvalget, basert på erfaringene fra den første dialogen at et slikt arrangement ville vært en god mulighet til å få flere engasjert i planprosessen. Resultatene fra det siste arrangementet viste at de fremmøtte deltagerne lot seg engasjere, og var opptatt av Kjerringøys framtid. I dialogene kom det frem mange konkrete forslag som er listet opp i oppsummeringene. Mange av forslagene er av en slik art at vi tror lokalutvalget kan ha svært god nytte av disse. 145

47 Problemstillingene i dialogen var etter vårt skjønn av en slik art at disse kan danne grunnlag for arbeide i lokalutvalget. Den første problemstillingen; Hva er Kjerringøy i dag? tjener flere hensikter. Denne kan skape en felles forståelse av situasjonen i dag, det er vanskelig å komme videre dersom oppfatningen om nå situasjonen er svært forskjellig. Oppsummert virker det som om beboerne på Kjerringøy er stolte og ser mange muligheter for Kjerringøy. Det andre spørsmålet; Beskriv Kjerringøy i 2020, hva vil vi at Kjerringøy skal være? hadde potensialet for og om mulig finne en felles retning eller tanker om hvordan befolkningen på Kjerringøy vil ha det i framtiden. Også her fremkom det mange konkrete forslag på tiltak selv om det nok er ulike holdninger til hva man vil. Et fellestrekk er at utviklingen bør være innenfor de næringer som i dag er representert på Kjerringøy samt ønske om bedre kommunikasjon med Bodø. På det siste spørsmålet skulle deltakerne se på Hvordan skape engasjement og endring mot det en vil og hvordan man skal nå målet. Kjennskap, kunnskap og koordinering var ord som gikk igjen. Flere hevdet at økt koordinering måtte til, for mange arbeidet med det samme uten å kjenne til hva de andre arbeidet med. Både i den første og i den andre dialogen viste det seg at prosessen, deltagelsen bidro til å skape engasjement og ideer. I den siste dialogen med mange og gode forslag til praktiske tiltak som kan komme 146

48 Aktuell litteratur Andersen, Dag, 2009: 100-årsmålene - Rapport fra et samfunnseksperiment, Flux forlag, Oslo Downton, Paul F. 2009: Ecopolis: Architecture and ciries for a changing climate, Springer Adalaide Holbæk-Hanssen, Leif, 1984, Et samfunn for menneskelig utvikling, TANO, Oslo Holbæk-Hanssen, Leif, 2009: Økonomi og samfunn Når mennesket blir viktigst Antropos forlag Oslo Hopkins, Rob. 2009: The Transition Handbook From oil dependency to local resilience. Green Books Ingebrigtsen, Stig, and Jakobsen, Ove, 2004: Økonomi, natur og kultur - Ny økonomi på et filosofisk grunnlag, Abstrakt, Oslo Ingebrigtsen, Stig, and Jakobsen, Ove, 2006: Økonomi, natur og kultur Praktiske eksempler, Abstrakt, Oslo Ingebrigtsen, Stig, and Jakobsen, Ove, 2007: Circulation economics - Theory and Practice, Oxford, Peter Lang Publ. Internettadresser: 147

49 Deltakere Kafèdialog på Kjerringøy 2. oktober Oddbjørn Olsen 2. Vegard J. Olsen 3. (Martin Olsen) 4. (Tove Kusch) 5. Åse Wickstrøm 6. Jan Hugo Wickstrøm 7. Eva Nohr 8. Sara K. Asen 9. Lisa Sklett Larsen 10. Heidi Ramsvik 11. Britt Kjensli 12. Torger Karlsen 13. Rita Hustad 14. (Geir Helge Sandvik) 15. Erika Søfting 16. (Anne G. Karlsen) 17. Roger Johansen 18. Bjørn Abelsen 19. (Mary Olsen) 20. Ulf Mikalsen 21. Åge Mohus 22. (Roselyn Riley) 23. Fredrik Paulsen 24. (Susan Hansen) 25. (Inger-Lise Deila) 26. (Gunn Elin Pedersen) 27. (Norunn Greve Alsos) 28. Bjørn Ivar Sjåfjell 29. Arvid Olsen 30. Nils Bjørnar Nilsen 31. Lisa Milliane Nøhns 32. Stig Ingebrigtsen 33. Øystein Nystad 34. Ove Jakobsen 35. Joakim Sveli 36. Ketil Stoknes 37. Mauricio Deliz 38. Heidi Meland 39. Per Jarl Elle + 11 kafèverter og følge/partner til innlederne. 148

50 HHB Rapporten er utgitt av Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Senter for økologisk økonomi og etikk Er en flerfaglig arena for utvikling av forskning og undervisning i miljøog samfunnsansvarlig økonomi Utvikler kurs innenfor økologisk økonomi og etikk på alle nivåer ved Handelshøgskolen i Bodø Arbeider aktivt for å fremme samarbeide med nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler vedrørende kurs og forskning innenfor økologisk økonomi Bidrar til samarbeid med næringsliv og offentlige etater gjennom aktiv deltakelse på konferanser, seminarer og kurs Publiserer forskningen i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter Deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom kronikker og artikler rettet mot praktikere og offentligheten generelt Senter for økologisk økonomi og etikk samarbeider om metodeutvikling med Norsk dialog og har økonomisk støtte fra Iris Retura AS

RAPPORT FRA PARTNERSKAPSKONFERANSE MANGFOLDIGE SALTEN 21. oktober 2011, Bodø Kulturhus

RAPPORT FRA PARTNERSKAPSKONFERANSE MANGFOLDIGE SALTEN 21. oktober 2011, Bodø Kulturhus RAPPORT FRA PARTNERSKAPSKONFERANSE MANGFOLDIGE SALTEN 21. oktober 2011, Bodø Kulturhus Ove Jakobsen Øystein Nystad Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø UiN-rapport 4/2012 1 Ove

Detaljer

MITT NORDLAND MI FRAMTID - et attraktivt Nordland 2030

MITT NORDLAND MI FRAMTID - et attraktivt Nordland 2030 MITT NORDLAND MI FRAMTID - et attraktivt Nordland 2030 Rapport fra 6 kafédialoger i tilknytning til regional planstrategi for Nordland Are Ingulfsvann, Ove Jakobsen, Thomas Johansen, Øystein Nystad Senter

Detaljer

Rapport fra kafédialog:

Rapport fra kafédialog: Rapport fra kafédialog: Livskraftige regioner Kjerringøy 21. september 2009 Stig Ingebrigtsen Ove Jakobsen Øystein Nystad (red.) UiN rapport 5-2011 8049 Bodø www.uin.no REFERANSESIDE, UiN-RAPPORT Tittel:

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen.

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen. Prosjektrapport nr. 3/2007 Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder May-Linda Magnussen Nina Jentoft Morten Jeppesen Liv Mari Nesje Helge Røed Tittel Forfattere Gode

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Lokalmatens betydning for distrikts-norge

Lokalmatens betydning for distrikts-norge Lokalmatens betydning for distrikts-norge En litteraturstudie MENON-PUBLIKASJON NR. 40/2013 Desember 2013 av Anniken Enger og Julia S. P. Loe Sammendrag Denne rapporten presenterer hovedfunn fra en litteraturstudie

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Rekruttering og bolyst i Finnmark

Rekruttering og bolyst i Finnmark Rapport 2010:2 Rekruttering og bolyst i Finnmark Fra bedrifters og kommuners ståsted Trine Kvidal Vigdis Nygaard Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og

Detaljer

Regional utvikling, boligsosialt arbeid og stedsutvikling i Nord-Troms og Finnmark

Regional utvikling, boligsosialt arbeid og stedsutvikling i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2009: 7 Regional utvikling, boligsosialt arbeid og stedsutvikling i Nord-Troms og Finnmark Sluttrapport Vigdis Nygaard Christen Ness Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Regional utvikling, boligsosialt

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

En studie av tiltak i nord

En studie av tiltak i nord En studie av tiltak i nord Det norske oljeselskap Jan Terje Henriksen og Jan-Oddvar Sørnes UiN-rapport 13/2012 Handelshøgskolen i Bodø Universitetet i Nordland Jan-Oddvar Sørnes og Jan Terje Henriksen

Detaljer

"Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet"

Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet "Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet" En evaluering av frivilligsentralene i Stavanger kommune Gjennomført i september 2013 av Sentio Research Norge 1 Innhold Innledning... 3 Metode...

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Flytting og bofasthet i Finnmark

Flytting og bofasthet i Finnmark Rapport 2009:9 Flytting og bofasthet i Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Ivar Lie Inge Berg Nilssen Forsidebilde: Vardø Øksfjord Kiberg Bergsfjord Foto: Vigdis Nygaard Tittel: Forfattere: Flytting

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning Trine Berg og Karen Bøhle Aarhus 1 INNHOLD: SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MANDAT... 4 BEGREPSAVKLARING... 5 RAPPORTENS

Detaljer

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight-prosessen visjonsfasen: Referat fra lokale workshops i Norge

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight-prosessen visjonsfasen: Referat fra lokale workshops i Norge Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight-prosessen visjonsfasen: Referat fra lokale workshops i Norge Hasvik og Kautokeino, Norge Introduksjon Foresightprosjektet gjennomføres

Detaljer

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Beboerundersøkelse 2009 Sosialgruppa på Svartlamon Innhold Forord 3 1 Innledning 4 2 Bakgrunn 4 Fra arbeiderbydel og industri til byøkologi 4 3 Analyse 6

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer