Yrkesveilederen for ungdom og rådgivere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesveilederen for ungdom og rådgivere"

Transkript

1 Yrkesveilederen for ungdom og rådgivere Forebygging 2009/1/0375 Astma og Allergiforbundet, februar 2011

2 Forord Dette er et ettårig forebyggingsprosjekt rettet mot ungdom, lærere, veiledere og foresatte. Prosjektet har hatt som målsetting å veilede ungdom til å tenke gjennom yrkesvalg i forhold til utvikling og/eller forverring yrkessykdom (astma, allergi og eksem spesielt). Regionale og sentralt ledd i Astma og Allergiforbundet (NAAF) har sammen utviklet nettbasert informasjon tilpasset ungdom for å adressere målsetningene i prosjektet. Takk til lærere og elever, fagarbeidere og fagfolk, som har bidratt med nyttige kommentarer og innspill underveis! Vi som jobber i NAAF har lært mye i løpet av prosessen, og vi håper at målgruppa også vil ha nytte av sluttproduktet! Sammendrag Det anslås at 15% av personer med astma ikke ville fått sykdommen uten eksponering for støv, røyk, gass eller damp på arbeidsplassen. I tillegg kommer den langt større andelen hele 40 til 70% i følge nordiske undersøkelser som får forverret sin astma og allergi i arbeidet. Dette er unødvendige forekomsttall, når man i dag vet hva som er gode forebyggingstiltak. Derfor har NAAF gjennom utvikling av nettbasert materiale på satt fokus på hvordan ungdom selv kan forebygge utvikling og forverring av astma, allergi eller eksem i arbeidslivet. Nettsiden er også til nytte for alle som vil vite mer om yrkesrelatert sykdom, og hvordan man skal gå fram dersom man mistenker at man blir syk på grunn av eksponering i arbeidet. Både regionale og sentralt ledd i organisasjonen har vært involvert i utarbeidelsen av nettsiden. Regionssekretærer har sørget for at materiellet er relevant for brukere gjennom innspill fra elever, lærere og fagarbeidere. Videre er alt materiell kvalitetssikret av yrkesmedisiner, og deler av materiellet er også utviklet i tett samarbeid med advokat som jobber med yrkesskadeerstatning. Forutsetningen for at ungdom tar i bruk nettsiden er at den gjøres kjent i skoleverket, blant annet for bruk i faget Utdanningsvalg. I tillegg til å bruke interne ressurser for å markedsføre nettsiden, er formidlingsbyrået SubjectAid (www.subjectaid.no) engasjert. Denne organisasjonen spesialiserer seg på å nå lærere i grunn og videregående skole med relevant utdanningsmateriell fra bedrifter, myndigheter og organisasjoner. 2

3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 3 Om prosjektet... 3 Bakgrunn for prosjektet... 3 Målsettinger... 4 Prosjektgjennomføring / metode... 5 Prosjektgruppen... 5 Tildelte midler... 5 Nettsidens innhold... 5 Kvalitetssikring... 6 Resultater og resultatvurdering... 6 Nettsiden... 6 Tilbakemeldinger... 7 Oppsummering / Videre planer... 7 Markedsføring med interne ressurser... 8 Markedsføring med eksterne ressurser... 8 Videreutvikling... 8 Om prosjektet Bakgrunn for prosjektet Astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er nå blitt de vanligste formene for yrkesbetingede lungesykdommer i Europa og Nord Amerika, og forekomsten synes å øke for begge. Det anslås at 15% av personer med astma ikke ville fått sykdommen uten eksponering for støv, røyk, gass eller damp på arbeidsplassen. I tillegg kommer den langt større andelen som får forverret sin astma og allergi i arbeidet. I Finland er det rapportert en forekomst på ca. 40% av arbeidsrelaterte plager blant astmatikere i arbeid, mens en norsk undersøkelse viser at opptil 70% av astmatikere kan bli verre på arbeid og bedre når de er borte fra arbeid 1. Dette er unødvendige forekomsttall, når man i dag vet hva som er gode forebyggingstiltak. 1 Håkon Lasse Leira s Astma i norsk arbeidsliv, Tidsskrift Den Norske Legeforeningen nr 23, 2008; 128:

4 Videre er det slik at sammenhengen mellom astma/allergi og arbeid ofte blir oversett og først notert når personer er i ferd med å måtte slutte i arbeid på grunn av plagene. Hadde man kartlagt sammenhengen og satt inn tiltak på et tidligere tidspunkt, kunne en del pasienter blitt helt bra og de aller fleste ville fått et lettere liv med mindre uheldige konsekvenser for arbeid, inntekt og helse 2. Dette er bakgrunnen for at Astma og Allergiforbundet (NAAF) gjennom dette prosjektet har satt fokus på å veilede ungdom til gode yrkesvalg. Vi har ønsket å gjøre kunnskap om hvordan en kan forebygge utvikling og forverring av astma, allergi eller eksem i arbeidslivet lett tilgjengelig for unge. Videre har vi ønsket å gi lærere og rådgivere i grunn og videregående skole kunnskap om arbeidsrelatert sykdom knyttet til astma, allergi eller eksem. Det er viktig at skolen tar høyde for denne problematikken, når lærere veileder ungdom i yrkesvalg og underviser i faget Utdanningsvalg. Målsettinger Prosjektets to hovedmål har vært å: Veilede ungdom i å velge yrker som ikke forårsaker astma eller allergi senere i livet. Veilede ungdom som allerede har astma/allergi til å velge yrker som ikke forverrer sykdommen deres. For å oppnå dette satte NAAF seg som mål å: 1. Utvikle en hendig brosjyre/folder rettet mot ungdom og rådgivere som gir basisinformasjon om yrkesvalg og yrkesrelatert astma og/eller allergi. 2. Utvikle nettbasert informasjon som gir mer spesifikk informasjon om yrkesvalg og risikoene for astma og/eller allergi. En del av informasjonen skal være rettet mot ungdom spesielt, i hovedsak klassetrinn, og en annen del skal være rettet mot rådgivere på ungdoms og videregående skole. 3. I tillegg til informasjonen om egnede yrkesvalg, skal prosjektet formidle relevant informasjon dersom man har fått yrkesastma eller astma/allergi forverret i arbeidslivet, for eksempel i form av rettigheter (trygd, erstatning, tilrettelegging på arbeidsplassen) og hvem man bør kontakte for utredning og bistand etc. 4. Dokumentere prosjektet slik at andre pasientorganisasjoner lettere kan gjennomføre tilsvarende prosjekter for sine målgrupper. 2 Håkon Lasse Leira s Astma i norsk arbeidsliv, Tidsskrift Den Norske Legeforeningen nr 23, 2008; 128:

5 Prosjektgjennomføring / metode Prosjektgruppen En prosjektgruppe bestående av prosjektleder fra NAAF sentralt og to regionssekretærer ble etablert. Disse var regionssekretær fra Agder, Inger Rudnes, og fra Nord, Anne Karin Isaksen, samt Fundraiser Mari Ødegaard som prosjektleder. På slutten av prosjektperioden ble Mari avløst av Politisk rådgiver Ellen Bugge, da Mari gikk ut i permisjon. Regionssekretærene hadde vært med på å utforme prosjektet under søknadsskriving og var begge ivrige etter å delta i implementeringen. Gruppen kom raskt fram til at en del av materialet kunne de skrive selv, slik som eksponeringen og forebyggingstiltak for utvalgte yrker. Andre deler, for eksempel de som hadde med yrkessykdom og erstatning å gjøre, måtte skrives i tett samarbeid med fagpersoner (advokat og yrkesmedisiner). Tildelte midler NAAF fikk innvilget midler til gjennomføring av nettbasert informasjon, men ikke til å utvikle en brosjyre for ungdom og lærere. Komiteen mente det ville være tilstrekkelig med informasjon tilgjengelig på internett. Nettsidens innhold For å avklare innholdet på nettsiden diskuterte prosjektgruppen med tillitsvalgte i ulike aldre. Slik fikk de en forståelse av hva folk allerede opplevde som potensielle risikofaktorer for utvikling av astma, allergi og eksem, og hva det var viktig å fokusere videre på. Resultatet ble en oversikt over 11 utvalgte yrker med informasjon om eksponeringsrisiko og tiltak som bør følges av arbeidstaker og arbeidsgiver, for å hindre utvikling og/eller forverring av sykdom. De utvalgte yrkene er vanlige yrkesvalg blant ungdom og viser også et bredt spekter av ulike eksponeringskilder, som for eksempel melstøv og tunge kjemikalier. Det ble vurdert å ha med en yrkestest på nettsiden. Siden slike tester er tilgjengelig på andre nettsider, og det vil være vanskelig å inkludere yrkesråd i forhold til den enkeltes helsemessige tilstand i slike tester, vurderte vi det som uhensiktsmessig. Målet har hele tiden vært å være løsningsfokusert og ikke fraråde ungdom i å velge yrker de gjerne vil utdanne seg til. Risikoen for at en person med astma/allergi (og som derved har en disposisjon for sykdom) blir syk av en viss grad av eksponering er større enn for en som på forhånd er robust. Det er likevel mange med disposisjon for allergi som ikke blir syke i et risikoyrke, hvis forebyggende tiltak er gode. Derfor kan man ikke nekte noen fritt yrkesvalg, men desto viktigere er det at disponerte personer vet hva forutsetningen er for å klare seg. 5

6 Informasjonen om hvert yrke er prøvd begrenset ned til maksimum en A4 side. Vi har brukt et enkelt språk støttet med bilder. Dette av hensyn til målgruppen og sannsynligheten for at ungdommen vil ta seg bryet å lese det. Informasjonen om yrkesrelatert sykdom og forebygging er hentet fra forskjellige kilder, som det svenske og danske Astma og Allergiforbundets nettsider, Statens institutt for arbeidsmiljøforskning (STAMI), helsenettsider og relevant faglitteratur (e.g. Allergi i Praksis). Videre har prosjektgruppen vært i dialog med det danske Astma og Allergiforbundet, lærere/veiledere, ungdom og fagarbeidere for innspill. I tillegg til ovennevnte informasjon er det også informasjon om sykdommene astma, eksem og ulike former for allergi. I denne sammenheng har vi linket den nettbaserte filmen om Astma, som er laget med midler fra ExtraStiftelsen. Kvalitetssikring I løpet av prosessen har tekstene blitt revidert flere ganger både av prosjektgruppen og eksterne. Alt tekstmateriale er blitt kvalitetssikret av yrkesmedisiner Finn Levy ved Ullevål universitetssykehus. Videre er teksten om yrkesrelatert sykdom også kvalitetssikret av advokat Thomas Benestad, som til daglig jobber med yrkesskadeerstatningssaker. For å sørge for at arbeidstakere og givere følte seg hjemme i beskrivelsene av yrkene og at de helseforebyggende tiltakene vi hadde beskrevet var mest mulig à jour med dagens utvikling, fikk vi fagarbeidere til å se over yrkestekstene. Til tross for vår uttalte løsningsfokusering, fikk vi nyttig tilbakemelding fra fagpersonell at de til tider syns vi var vel pessimistiske. Nettsiden vil også bli vurdert av unge mennesker, bl.a. fra NAAFs ungdomsorganisasjon. Tilbakemelding fra ungdom har vi dessverre ikke fått gjennomføre innen prosjektetperioden, men det er lagt opp til at nettsiden vil bli vurdert fortløpende. Brukere (unge, lærere, foresatte, fagpersoner) kan for eksempel komme med tips, dersom det er noe de mener mangler på nettsiden. Resultater og resultatvurdering Nettsiden Nettsiden er utviklet. Vi mener sluttproduktet gir en informativ og realistisk beskrivelse av risikofaktorer og forebyggende tiltak ved utvalgte yrker, som vil gi ungdom et godt utgangspunkt til å ta selvstendige yrkesvalg. Nettsiden er ment for både skoleelever, lærere, yrkesveiledere og foresatte. Dette har til tider vært nokså utfordrende. For å nå alle har vi valgt å tilpasse det meste av materialet til ungdommen. 6

7 Et unntak finnes for delen om yrkesrelatert sykdom og yrkesskadeerstatning, som sannsynligvis føles lite relevant for ungdom flest. Til tross for at dette er vanskelig tilgjengelig stoff, er det forsøkt å gi det en så enkel språkdrakt som mulig med praktisk fokus, f.eks. hvordan og hvem man bør kontakte dersom man mistenker en yrkesrelatert sykdom. Tilbakemeldinger Prosjektmedarbeiderne i regionene (regionssekretærene) har møtt mye positiv tilbakemelding underveis i prosessen. De har hørt fra lærere, unge og arbeidstakere at det er bra det lages et nettsted der folk kan få veiledning i både hvordan en kan forebygge yrkesrelatert sykdom, og hvordan man skal gå fram når en har møtt utfordringene. Noen lærere har sagt at de ikke har nok kunnskap om astma og allergier, og hvordan disse sykdommene kan ha konsekvenser for yrkesvalg. Få har oversikt over hvordan yrkeseksponering kan trigge utvikling eller forverring av sykdommene. På store ungdoms og videregående skoler vet ikke alltid den som er veileder i faget utdanningsvalg hvilke ungdom som har astma, allergi, eksem (på lik linje med for eksempel hvem som er hørselshemmede). Flere lærere visste heller ikke at astma og allergi er definert som funksjonshemning, og at elever med disse diagnosene har krav på individuell veiledning på lik linje med andre funksjonshemmede. En jente i 8.klasse med eksem, som ville bli sykepleier, sa det slik: Læreren bør si litt om yrker og hva man bør tenke på om man har eksem. Jeg var ikke klar over at det kan være lurt at jeg tenker meg om, når jeg skal velge yrke. Tilbakemeldingene ovenfor viser at det er behov for informasjonen som er tilpasset de unge til bruk både i undervisningssammenheng og privatlivet. I hvilken grad prosjektet virkelig når de gruppene det er ment å nå, vil i stor grad avhenge av det videre formidlingsarbeidet. Oppsummering / Videre planer Grunnlaget for å veilede ungdom til gode yrkesvalg ut fra egne helseforutsetninger er nå lagt med utvikling av nettsiden Hovedutfordringen framover blir å gjøre nettsiden kjent og benyttet. NAAF har konkrete planer for å oppnå dette. Disse er: 1. å markedsføre nettsiden ved hjelp av våre interne ressurser 2. å benytte formidlingsbyrået SubjectAid (www.subjectaid.no) som retter seg utelukkende mot skoleverket 3. å holde stand på yrkesorienteringsmesser 4. linke nettsiden til Yrkesveilederen opp til andre nettsider om yrkesvalg (f.eks. vilbli.no) 7

8 Markedsføring med interne ressurser Våre 16 regionssekretærer og rådgivningstjenesten er daglig i kontakt med pasienter, pårørende og ulike yrkesgrupper på telefon eller ansikt til ansikt. Å informere om nettsidene i passende anledninger blir viktig. Regionssekretærene vil få tilsendt 500 visittkort hver som informerer om nettsiden og muligheten for individuell assistanse via NAAFs rådgivningstjeneste. Visittkort har ved tidligere anledninger vist seg å være lett å distribuere og lett for mottakere å ta med seg, for eksempel i lommeboken. Sistnevnte er særlig viktig med ungdom som målgruppe. For dem passer ikke utfyllende brosjyrer i stort format. Videre er det viktig at vi har laget relevante søkerord til nettsidene slik at personer som søker på nettet får treff til våre sider. Disse søkerordene kan vi oppdatere, dersom vi finner at de ikke er treffende nok. Markedsføring med eksterne ressurser SubjectAid formidler nytt og oppdatert materiell fra bedrifter, myndigheter og organisasjoner ovenfor lærere i grunnskolen og videregående skole. Alt materiell er kostnadsfritt for ansatte i skoleverket. Det er organisasjonene som har utviklet materiellet som står for kostnadene (inklusiv frakt). NAAF har spesielt gode erfaringer med materiell som er formidlet av SubjectAid. Etterspørselen etter disse brosjyrene har vært stor, og informasjonsavdelingen i NAAF anbefaler byrået til alle som ønsker å nå fram til elever og lærere i grunnskolen. SubjectAid henvender seg til lærere gjennom kataloger, e post og utdanningsblad. De har utviklet et bredt nettverk av lærere som er interessert i materiellet de formidler. SubjectAid gir nye prosjekter spesiell spalteplass og gir også jevnlig tilbakemelding til organisasjonen om etterspørselen av informasjonsmaterialet deres. For at SubjectAid skal kunne markedsføre prosjektet trenger de et elev og lærerhefte. Materialet må nemlig kunne brukes i undervisningsøyemed. NAAF vil iløpet av februar utvikle et elevhefte som stiller spørsmål om de viktigste tingene vi vil at ungdom skal vite om yrkeseksponering og forebygging, og som elevene må finne svar på ved å lete på Lærerheftet vil gi svar på spørsmålene i elevheftet og si hvor denne informasjonen finnes på nettsidene. Det er vår intensjon at også de erfaringene vi gjør oss med formidling og markedsføring av prosjektet skal dokumenteres til nytte for andre frivillige organisasjoner. Etter et års tid vil vi derfor også legge ut informasjon om dette på nettsiden til prosjektet. Videreutvikling Selv om det er vanskelig å videreutvikle produkter som det ikke lenger finnes midler til, må NAAF sørge for at nettsiden til Yrkesveilederen har oppdatert informasjon og relevante 8

9 lenker. I tillegg til at nettlesere kan komme med tilbakemelding på nettsiden, vil vi be lærere og elever tipse oss dersom det er ting de savner i elev og lærerheftene. Takk til ExtraStiftelsen for denne flotte muligheten til å gi ungdom informasjon som kan forebygge utvikling og/eller forverring av astma, allergi og eksem i arbeidslivet! *** 9

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg ...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg RAPPORT FRA PROSJEKT NR 00/05116 STØTTE TIL UNGDOM MED TOURETTES SYNDROM, AD/HD OG NARKOLEPSI ELLER MISTANKE OM NARKOLEPSI VED OVERGANG

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2010. Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier. LMS-barn

Årsrapport 2010. Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier. LMS-barn Årsrapport 2010 Lærings- og mestringssenteret for barn, unge og deres familier LMS-barn Hovedmål : LMS-barn skal være ledende i utviklingen av fagfeltet knyttet til gruppebaserte lærings- og mestringstilbud

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Veileder for individuell plan 2001

Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 IS-1013 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Idet nye opplaget av veilederen er det gjort noen endringer som følge av omorganiseringen av den statlige

Detaljer

Heidi Gautun. Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte

Heidi Gautun. Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte Heidi Gautun Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte Heidi Gautun Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere. Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken

WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere. Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken WWW.Drift og Helse.no. praktisk nettside for bygg- og boligeiere Prosjekt av Astma- og Allergiforbundet med utviklingsmidler fra Husbanken Prosjektleder Kai Gustavsen Seniorrådgiver/yrkeshygieniker 13.03.2014

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Mitt liv, mine valg. Svein Erik Larsen

Mitt liv, mine valg. Svein Erik Larsen Mitt liv, mine valg En modell for lærings-og mestringskurs for mennesker med sjeldne, kroniske, progredierende muskelsykdommer Svein Erik Larsen Et prosjekt initiert av Foreningen for Muskelsyke, finansiert

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

SINTEF A5149 RAPPORT. Jobbmestrende oppfølging. Andre delrapport. Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug

SINTEF A5149 RAPPORT. Jobbmestrende oppfølging. Andre delrapport. Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug SINTEF A5149 RAPPORT Jobbmestrende oppfølging Andre delrapport Trond Harsvik, Tone Opdahl Mo og Sissel Steihaug SINTEF Helse Januar 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Attføring og psykisk helse...6 1.1 Vilje

Detaljer