Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref # )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)"

Transkript

1 Buskerudene som møteplass (Ref # ) Søknadssum: Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud fylkes / Grønland Drammen Institusjonens leder Trond Minken Ansvarlig kontaktperson (søker) Camilla Sørbye / Mål for prosjektet Prosjektet har til hensikt å stimulere folkeene i Buskerud til å utvikle seg som uavhengige møteplasser og debattarenaer. Hovedmålet er å styrke ansattes kompetanse knyttet til møteplass- og debattfunksjonen, og å prøve ut nye arrangementstyper og samarbeidsformer på tvers av kommunegrenser. Delmål blir som følger: - å få økt kunnskap om utforming av attraktive og hensiktsmessige lokaler - å få erfaring og trygghet i rollen som debattleder og -arrangør - å styrke tekniske ferdigheter knyttet til arrangementer - å fremme initiativ innenfor et bredt spekter av arrangementstyper - å teste ut nye former for interkommunalt samarbeid - å formidle suksesshistorier fra prosjektet til andre Prosjektbeskrivelse "Buskerudene som møteplass" er et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkes (prosjektleder) og folkeene i elleve kommuner (ni likeverdige samarbeidspartnere). Prosjektet har fire hoveddeler der alle prosjektene bidrar i henhold til intensjonsavtale (vedlegg 1). Del 1. Kompetanseheving Kompetanseheving står sentralt i prosjektet, som innledes med tre samlinger i regi av Buskerud fylkes. To eksterne kursholdere supplerer ansatte ved fylkeset. Deltakerne får en kombinasjon av teori og praksis som differensieres ut ifra ulike kompetansenivåer. Temaene er valgt på bakgrunn av Side 1 av 8

2 innspill om kompetansebehov fra prosjektene. Første samling (mai 2014) a. Introduksjon til prosjektet. Ved prosjektleder Camilla Sørbye, Buskerud fylkes Avklaring: Forventninger, ønsker og behov knyttet til prosjektet Idémyldring/diskusjon: Hva innebærer det egentlig å være en møteplass/debattarena? Hvordan fungerer Buskerudene som møteplass og debattarena i dag? Hvordan kan ene videreutvikle det fysiske og virtuelle rommet slik at flere ønsker å tilbringe tid der? Hvordan kan ene legge til rette for nye typer møter? Hva er ets rolle og ansvar som debattarrangør?hvordan kan ene samarbeide om møteplassfunksjonen på tvers av kommunegrenser? Mål: Det lages en arrangementsplan for perioden , basert på innspill om aktuelle arrangementer fra prosjektene (vedlegg 2). b. Arrangørkompetanse/produksjonskompetanse og publikumsutvikling/markedsføring. Ved Stig Elvis Furset og Petter von Krogh, Buskerud fylkes Tema: - Hvordan finne aktuelle aktører og spennende konstellasjoner/vinklinger? - Hvordan kvalitetssikre bestilling, innhold og foredragsholdere? - Hvordan være profesjonelle på avtaler og andre rammer rundt arrangementer? - Hvordan sy sammen et godt program? - Hvordan hvordan markedsføre arrangementer? - Hvordan treffe bestemte målgrupper? Mål: Deltakerne skal bli mer profesjonelle i rollen som arrangører og produsenter. Andre samling (juni/september 2014) Utforming av rommet. Ved Mette Milling, Tegnestuen (Århus) Tema: Hvordan gjøre det beste ut av de lokalene vi har i dag, slik at de framstår som attraktive og hensiktsmessige møteplasser og debattarenaer? Det legges vekt på å være realitetsorienterte og ta utgangpsunkt i eksisterende lokaler, framfor å tenke visjonært omkring ideelle bygg i ubestemt framtid. Mål: Deltakerne skal se hvilke muligheter de har innenfor nåværende rammer, og få konkrete innspill til grep de kan gjøre i. Tredje samling (september 2014) a. Tekniske ferdigheter. Ved Håkon Knappen og Petter von Krogh, Buskerud fylkes Tema: Lyd, lys og streaming Det gis veiledning i bruk av fylkesets mobile arrangementsutstyr som folkeene kan låne etter ønske. De som har lyst, får begynneropplæring i streaming. Mål: Deltakerne skal kjenne seg trygge på bruk av lys og enkelt lydanlegg. Noen skal få lyst til å lære å "streame" på egenhånd. b. Forfatterintervju/lesesirkel. Ved Camilla Sørbye, Buskerud fylkes Tema: Hvordan lede en samtale om et litterært verk? Mål: Alle prosjektene skal ha minst en ansatt som er komfortabel med å lede et forfatterintervju eller en lesesirkel. c. Debatt. Ved Geir Arne Bore, tidligere redaktør i Drammens Tidende og intervjuer i Drammensdebatten Tema: Intervjuteknikk, debattledelse og valg av panel. Mål: Alle prosjektene skal ha minst en ansatt som er komfortabel med forberede og lede en debatt. Del 2. Arrangementer i Side 2 av 8

3 Læringseffekten fra første del av prosjektet forsterkes ved at kursdeltakerne planlegger, gjennomfører og evaluerer to konkrete arrangementer i i etterkant av samlingene. Hvilke konkrete arrangementer som velges ut til prosjektet, blir bestemt på første samling i forbindelse med at det lages en felles arrangementsplan. Arrangementene som prøves ut skal være nyskapende og kreative, samtidig som det tas høyde for at deltakerne har ulik erfaring og kompetanse. Arrangementene skal være gratis og tilgjengelige for alle. De skal legge til rette for møter mennesker som ligner eller er forskjellige fra hverandre, og de skal åpne for at publikum kan møte andre interesser eller verdier enn dine egne. Arrangementene skal utfordre gjennom diskusjon og debatt. Møtene som oppstår, kan være organiserte eller uforpliktende og tilfeldige, og de kan skje både fysisk og virtuelt. Arrangementene skal rette seg mot et bredt spekter av publikumsgrupper, og de skal ha en inkluderende profil. Prosjektet vil ha et spesielt fokus på ungdom og flerkulturelle. Drammensets mangeårige satsing på prosjektet Popkult ligger til grunn for arbeidet med møteplasser for ungdom. Når det gjelder flerkulturelle møteplasser, har fylkeset og flere av prosjektene et solid erfaringsgrunnlag fra det polsk-norske EØS-prosjektet "Libraries as a Meeting Place for Many Cultures" samt prosjektene "Ny i Buskerud" og "Lesesirkel for innvandrere" (alle støttet av Nasjonalet). Det legges vekt på å involvere målgruppene og gi dem et sterkere eierskap til ets arrangementer. Nye kommunikasjonskanaler som streaming og sosiale medier vil bli brukt for publikumsutvikling og for å utvikle debattformatet. Del 3. Hospitering/mentorordning Den faglige kompetansen som ene tilegner seg gjennom prosjektets del 1 og del 2, økes ved at de ansatte hospiterer på to arrangementer tilknyttet prosjektet utenfor og fungerer som mentorer for hverandre. Navnet Buskerudene signaliserer at det prøves ut en tettere struktur innad i fylket enn tidligere, slik det også legges opp til Bibliotekstrategi for Buskerud (Strategien behandles politisk høsten 2014, mfør Ambisjonene om å etablere et mer forpliktende samarbeid er dessuten forankret i fylkeskommunens visjon om å skape resultater gjennom samhandling. Del 4. Erfaringsoverføring Prosjektet avsluttes med at deltakerne deler sine suksesshistorier med hele feltet gjennom å bidra til en utvidet og bearbeidet utgave av "Kokebok for debatt i ". Den opprinnelige versjonen oppsummerer erfaringer fra Drammensdebatten i Drammenset, og ble publisert på nett av Buskerud fylkes i mars 2013 (http://buskerud.fylkesbibl.no/?s=kokebok). Responsen fra ansatte i og utenfor fylket tilsier at en slik håndbok kan være svært nyttig når man skal i gang med nybrottsarbeid i et, og at den med fordel kunne vært gjort mer utfyllende ved å inkludere andre typer arrangementer. I den nye versjonen vil hvert bidra med minst én oppskrift på et vellykket arrangement som er testet i, med illustrasjoner, fotografier, eventuelt lenker til film, og oversikt over suksesskriterier. Fylkeset sørger for at håndboka publiseres både på nett og papir, og at den digitale versjonen blir oppdatert med nye eksempler også etter at prosjektet er avsluttet. Papirutgaven blir sendt ut gratis til alle folkeene i Buskerud og alle fylkesene i Norge. Side 3 av 8

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Ettårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Planlegge og gjennomføre tre samlinger/kurs/workshops Gjennomføre to arrangementer i Hospitere ved to arrangementer i andre prosjekt Utvide og bearbeide håndbok Publisere og distribuere ny utgave av håndbok Andre opplysninger Av praktiske årsaker regnes Midtfylkeset (Modum, Sigdal og Krødsherad) som én samarbeidspartner i prosjektet. Med felles sjef legges det opp til at ene i de tre kommunene har en aktiv og likeverdig rolle, og at deres samlede innsats tilsvarer aktiviteten i hvert enkelt av de andre prosjektene. Samarbeidspartnere Side 4 av 8

5 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Kongsberg Christian Augustsgate 1, postboks Kongsberg Kongsberg skal: arrangementer i Midtfylkeet (Modum, Krødsherad og Sigdal) 3370 Vikersund Ringerike Sentrumskvartalet, postboks 154 Sentrum 3510 Hønefoss Hemsedal 3560 Hemsedal Øvre Eiker Stasjonsgata Hokksund Nedre Eiker Klopptjernsgt Mjøndalen Midtfylkeet skal: arrangementer i Ringerike skal: arrangementer i Hemsedal skal: arrangementer i Øvre Eiker skal: arrangementer i Nedre Eiker skal: arrangementer i Side 5 av 8

6 Lier Postboks Lier Drammen Grønland Drammen Hole Viksveien Røyse Lier skal: arrangementer i Drammen skal: arrangementer i Hole skal: arrangementer i Side 6 av 8

7 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalet Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader/lønn, folkeene: Prosjektdeltakelse (55556 per samarbeidspartner) Personalkostnader/lønn, fylkeset: Prosjektledelse, kurs/workshops med oppfølging, bearbeiding av håndbok Varer/utstyr, folkeene: Lydanlegg (allerede innkjøpt), lerret, projector mm. Varer/utstyr, fylkeset: Administrasjonskostnader, kontorplass prosjektleder, utstillingsmateriale og møbler til "pop up-", lydanlegg og lerret/projector til debatt/arrangement, streamingutstyr Andre utgifter: Reisekostnader, overnatting ved behov 3 samlinger/kurs/workshops (bevertning, leie av auditorium) Arrangementer i folkeene: Markedsføring, innledere og bevertning (kr per arrangement) Utvikling av lokaler: Scene, lydanlegg, headsets, trådløse mikrofoner, "roll ups", mobilt kjøkken etc. etter behov ( per samarbeidspartner) Tjenester kjøpt av andre: Eksterne kursholdere og vikarer (lønn), betjening av "pop up-" (lønn 2 personer, helg), trykking av håndbok (100 eksemplarer) Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalet Personalkostnader/lønn, folkeene: Prosjektdeltakelse (50000 per samarbeidspartner) (bekreftet tilskudd) Personalkostnader/lønn, fylkeset: Prosjektledelse, kurs/workshops med oppfølging, bearbeiding av håndbok (bekreftet tilskudd) Varer/utstyr, folkeene: Lydanlegg (allerede innkjøpt), lerret, projector mm. (bekreftet tilskudd) Varer/utstyr fylkeset: Administrasjonskostnader, kontorplass prosjektleder, utstillingsmateriale og møbler til "pop up-", lydanlegg og lerret/projector til debatt/arrangement (bekreftet tilskudd) Totale inntekter Side 7 av 8

8 Vedleggsoversikt Beskrivelse Intensjonsavtale Aktuelle arrangementer Side 8 av 8

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Det skjer på biblioteket! (Ref #53f5c338)

Det skjer på biblioteket! (Ref #53f5c338) Det skjer på biblioteket! (Ref #53f5c338) Søknadssum: 1 300 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14)

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Søknadssum: 780 400 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek /

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Sluttrapport Prosjektet Ny i Buskerud Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 29.08.2014 Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac)

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Søknadssum: 1 125 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr kommune Kulturetaten Deichmanske

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / 974574934

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Aktivt utadvendt (Ref #1133)

Aktivt utadvendt (Ref #1133) Aktivt utadvendt (Ref #1133) Søknadssum: 110000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Holmestrand kommune ved biblioteket / 838500382 Serviceboks

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013

Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0020 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Bolyst og blilyst i Sigdal 2013 Kort beskrivelse Det er viktig å få flere til å ta et aktivt valg om at de vil

Detaljer

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ byog stedsutvikling

Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ byog stedsutvikling Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ byog stedsutvikling Prosjektrapport Drammen 09.02.12 Forord Drammen kommune, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ved Institutt for Landskapsplanlegging

Detaljer