REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 16. august REK. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 16. august 2012 0900-1600 REK. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem"

Transkript

1 REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 16. august REK Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Gunnar Nicolaysen Leder medisin Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem Karen Helene Ørstavik Nestleder medisin Komitémedlem Roald Bjørklund Psykologi Komitémedlem Ragnhild Hellesø Sykepleie Komitémedlem Marianne Bjerke Pasientorganisasjon Vara Forfall: Navn Stilling Medlem/Vara Louise Kårikstad Pasientorganisasjon Komitémedlem Nye søknader 2012/1114 En fase I/II studie av UV1 vaksine til pasienter med ikke-småcellet lungekreft Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Paal Fr Brunsvig Oslo universitetssykehus - Radiumhospitalet Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Paal Fr. Brunsvig UV1/hTERT-2012-L UV1 er en vaksine som kan stimulere immunapparatet til å angripe celler i kroppen som har telomeraseenzymet. Dette er et enzym som gjør at kreftceller kan gjennomgå et ubegrenset antall celledelinger. UV1 er en videreføring av vaksinen GV1001. Hensikten med studien er å undersøke om vaksinen er et sikkert legemiddel, hvilke bivirkninger den kan gi, om den er i stand til å stimulere immunapparatet, å velge den mest egnede peptidkonsentrasjon, og å undersøke om behandlingen kan redusere risikoen for tilbakefall av kreftsykdommen. Vaksinen er ikke tidligere gitt til mennesker. Dette er en åpen ikke randomisert studie med ca 21 pasienter med metastatisk lungekreft der svulsten ikke kan fjernes med operasjon og der pasientene har fått kjemoterapi og/eller strålebehandling. Behandling er over 6 måneder og blir gitt ved doseeskalering. Avhengig av hvordan kroppen reagerer og av tilgjengelighet kan behandlingstiden forlenges. Det skal registreres en rekke helseopplsyninger, taes blodprøver, og gjøres MR

2 og CT med kontrastvæske. Det skal opprettes en ny spesifikk forskningsbiobank, UV1/hTERT-2012-L, for oppbevaring av blodprøver. Ansvarshavende er Paal Fr Brunsvig. Deltakerne samtykker til innhenting, oppbevaring og bruk av det biologiske materialet, og til utlevering til utlandet. Biobanken planlegges å vare i 15 år etter at studien er avsluttet. Pasientene som skal rekrutteres har dårlig prognose og kan ha interesse av å delta i utprøvende behandling, til tross for ulempene ved deltagelse, som er risiko for alvorlige bivirkninger og bruk av tid på kontroller. Komiteen har dermed ingen innvendinger til utprøvningen som sådan. Komiteen ønsker imidlertid at informasjonsskrivet forbedres på to punkter: 1) Det må gis mer informasjon om den første vaksinen, GV1001, som UV1 er en videreføring av, hvorfor den ikke er god nok og hvorfor det er behov for en ny vaksine. 2) Informasjonsskrivet inneholder lite informasjon om pasientenes prognose og om hvor god den eksisterende behandlingen er. På bakgrunn av den informasjonen som gis, er det derfor vanskelig å forstå hvorfor pasientene skulle ønske å delta i en utprøvning med mulige bivirkninger. Komiteen ber prosjektleder derfor redegjøre bedre under Bakgrunn og hensikt for pasientens valgsituasjon, for eksempel med setningen "Det er behov for forbedring av behandlingen av den sykdommen du har. Derfor forespørres du om å delta i en studie hvor en ny behandlingsmetode prøves ut." Søker informerer for øvrig om at vaksinen er basert på en oppfinnelse gjort av forskere ved OUS. Det er etablert et selskap for å utvikle og kommersialisere vaksinen. Dersom det skulle bli en økonomisk nettogevinst basert på oppfinnelsen vil deler av dette etter interne retningslinjer bli fordelt til oppfinnerne. Verken prosjektleder eller andre personer som har pasientkontakt har økonomiske interesser i resultatene fra studien, men en av oppfinnerne skal utføre immunanalyser av pasientprøver. Komiteen mener at denne økonomiske koblingen er akseptabel, men vil likevel anbefale prosjektleder å vurdere om analysen bør gjøres av et uavhengig laboratorium Vedtak i saken utsettes. Prosjektleder bes sende inn et nytt informasjonsskriv, revidert i tråd med komiteens to merknader beskrevet ovenfor. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet etter mottatt svar. 2012/1118 En randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie av effekten og sikkerheten av REGN727/SAR hos pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi. Odyssey FH ll Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Gisle Langslet Oslo universitetssykehus HF Eksisterende diagnostiske biobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Alan Rousseau Fisher Bio Services Prosjektet er en klinisk utprøving (fase III) av legemiddelet REGN727 hos personer med heterozygot familær hyperkolesterolemi. Det primære målet med studien er å vurdere effekt og sikkerhet av REGN727 sammenlignet med placebo etter 24 ukers behandling. REGN727 er et humant monoklonalt antistoff som hemmer et proprotein, PCSK9, noe som fører til økt opptak av LDL-kolesterol i leveren og redusert nivå av LDL-kolesterol i blodet. I fase 1- og 2-studier har REGN727 blitt godt tolerert og har gitt statistisk betydelige reduksjoner av LDL-kolesterol. Det er primært effekten av REGN727 på LDL-kolesterol som skal undersøkes, da studier har vist en sterk årsakssammenheng mellom nivået av LDL-kolesterol og risiko for koronar hjertesykdom. Studien er en internasjonal multisenterstudie, med 250 deltagere globalt. I Norge skal det rekrutteres pasienter med diagnosen heterozygot familiær hyperkolesterolemi. To tredjedeler av pasientene får behandling med studiemedisin, en tredjedel med placebo. Dette kommer i tillegg til standard behandling for denne pasientgruppen. Det skal innhentes helseopplysninger fra pasientens journal, og fra

3 studiebesøk i løpet av studien. Blodprøver sendes til utlandet for analyse, og skal lagres i en biobank ved Fisher BioServices i USA (ansvarshavende er Alan Rousseau). Studien inkluderer en frivillig tilleggsstudie, som skal gjøre farmakogenetiske undersøkelser av deltagerne. Komiteen har ingen innvendinger til selve den kliniske utprøvningen, men har noen merknader til informasjons- og samtykkeskrivet og til tilleggsstudien: 1) På side 2 i samtykkeskrivet, står det Noen av blodprøvene dine vil bli samlet inn og bli oppbevart (ved Fisher BioServices, Massachusetts, USA) i opptil 10 år etter at studien er fullført og kan bli brukt i fremtidig forskning. Komiteen gjør oppmerksom på at for at blodprøvene skal kunne brukes til fremtidig forskning, må deltakerne eksplisitt gi et bredt samtykke til dette. Dette skal være en egen avkrysningsmulighet på samtykkeskrivet, slik at man kan delta i legemiddelutprøvingen uten å godta bruk av blodprøver til fremtidig forskning. Videre følger det av helseforskningsloven 13 at et bredt samtykke skal være til nærmere bestemte, bredt definerte forskningsformål. Et bredt samtykke kan dermed ikke gis til fremtidig forskning uten at det presiseres hvilke forskningsformål man samtykker til. 2) I det separate samtykkeskrivet Forespørsel om deltakelse i en tilleggsstudie for farmakogenetisk analyse, innhentes både samtykke til den spesifikke tilleggsstudien og et bredt samtykke til fremtidig bruk av DNA for forskning. Komiteen mener at beskrivelsen av den fremtidige forskningen er for lite spesifikk for å ligge til grunn for et bredt samtykke. Komiteen ber om at det presiseres at DNA kun brukes til fremtidig forskning på effekt av legemidler og på sykdommer knyttet til høyt kolesterol, og at delsetningen inkludert forskning for å forstå hvorfor noen mennesker responderer bedre på et visst legemiddel og hvorvidt visse gensekvenser er assosiert med visse sykdommer eller lidelser presiseres slik at det kommer frem hva slags legemidler og sykdommer det dreier seg om. 3) I samtykkeskrivet til tilleggsstudien står det at ingen av testresultatene vil bli gitt tilbake til forskningsdeltakeren. Komiteen ber om at det presiseres at selv om slik tilbakeføring ikke planlegges, har forskningsdeltager en rett til innsyn i opplysningene som er lagret om vedkommende (jf. helseforskningsloven 40). 4) Prosjektleder må ha en skriftlig avtale om utlevering av helseopplysninger og biologisk materiale med de databehandlingsansvarlige i utlandet som skal motta materialet; denne avtalen skal sikre at forskningsdeltakerne har de samme rettigheter til innsyn i sine data og til å få sine data slettet som det de har i henhold til helseforskningsloven. 5) Det fremgår av protokollen (seksjon ) at det kan bli aktuelt å gjøre genomsekvensering som en del av den farmakogenetiske tilleggsstudien. Komiteen gjør oppmerksom på at helgenomundersøkelser kan være å regne som prediktive undersøkelser i bioteknologilovens forstand, og at bruk av prediktive genetiske undersøkelser i forskning er underlagt et eget regelverk, med bl.a. krav til genetisk veiledning og til virksomhetsgodkjenning. Ettersom det i søknaden ikke står noe mer om på hvilke vilkår det kan bli aktuelt å genomsekvensere materialet, eller om hvilke tiltak prosjektleder da vil treffe for å ivareta bioteknologilovens krav, legger komiteen til grunn at det ikke skal gjøres helgenomundersøkelser av prøvene fra de norske deltagerne. Hvis slike undersøkelser skal gjøres, må det søkes om det i en endringsmelding. Prosjektleder opplyser også om at Sponsoren, Regeneron Pharmaceuticals Inc. vil ha rett til å gjennomgå alle publikasjoner som er basert på denne studien. Komiteen forutsetter at Helsinkideklarasjonsens 30 om publisering etterleves. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 10, under forutsetning av at følgende vilkår blir tilfredsstilt: 1) Informasjonskrivene endres i tråd med punkt 1-3 ovenfor. Revidert informasjonsskriv og samtykkeerklæring sendes komiteen til orientering. 2) Avtalen med databehandlingsansvarlig i utlandet sikrer deltagerne den samme rett til innsyn i og sletting av data som de har i henhold til helseforskningsloven. Godkjenningen omfatter ikke eventuell bruk av helgenomsekvensering i tilleggsstudien. I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og i samsvar med de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter.

4 Godkjenningen gjelder til Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest ved prosjektets avslutning. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1126 En fase I/IIa studie av UV1 vaksine til pasienter med prostatakreft med spredning. Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Lilleby Oslo Universitetssykehus- Radiumhospitalet Ny spesifikk forskningsbiobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Wolfgang Lilleby UV1/hTERT-2012-P Studien er en klinisk utprøvning av legemiddelet UV1 hos pasienter som har prostatakreft med spredning. UV1 er en vaksine som kan stimulere immunapparatet til å angripe celler i kroppen som har telomeraseenzymet. Dette er et enzym som gjør at kreftceller kan gjennomgå et ubegrenset antall celledelinger. UV1 er en videreføring av vaksinen GV1001, som hittil er gitt over 1000 pasienter. Det er forventet at UV1-vaksinen vil gi en vesentlig kraftigere immunrespons enn GV1001-vaksinen. Hensikten med studien er å kartlegge om UV1-vaksinen er et sikkert legemiddel, samt å undersøke hvilke bivirkninger vaksinen kan medføre når det gis til pasienter med kreft. I tillegg vil man undersøke om vaksinen er i stand til å stimulere immunapparatet, samt velge den mest egnede peptidkonsentrasjon. Dette er en åpen ikkerandomisert studie med 21 pasienter. Vaksinen skal gis som en doseringseskalering. Det skal innhentes en rekke helseopplysninger fra journalen. I tillegg skal det gjøres klinisk undersøkelse med blant annet blodprøver, MR og skjelettscintigrafi. I en frivillig tilleggsstudie med spesifikt samtykke skal blod- og urinprøver analyseres for å kartlegge genetiske og ikke-genetiske biomarkører. I tillegg skal det bli gjort en prostatabiopsi for genetiske undersøkelse av tumor. Det biologiske materialet sendes til utlandet (Danmark og USA) for analyse. Det skal opprettes en ny spesifikk forskningsbiobank, UV1/hTERT-2012-P. Ansvarshavende er Wolfgang Lilleby. Deltakerne samtykker til innhenting, oppbevaring og bruk av det biologiske materialet, og til utlevering til utlandet. Biobanken planlegges å vare i 15 år etter at studien er avsluttet. Pasientene som skal rekrutteres har en usikker prognose og kan ha interesse av å delta i utprøvende behandling, til tross for ulempene ved deltagelse, som er risiko for alvorlige bivirkninger og bruk av tid på kontroller. Komiteen har ingen innvendinger til utprøvningen som sådan. Komiteen ønsker imidlertid at informasjonsskrivet forbedres på tre punkter: 1) Det må gis mer informasjon om den første vaksinen, GV1001, som UV1 er en videreføring av, hvorfor den ikke er god nok og hvorfor det er behov for en ny vaksine. 2) Informasjonsskrivet inneholder lite informasjon om pasientenes prognose og om hvor god den eksisterende behandlingen er. På bakgrunn av den informasjonen som gis, er det derfor vanskelig å forstå hvorfor pasientene skulle ønske å delta i en utprøvning med mulige bivirkninger. Komiteen ber prosjektleder derfor redegjøre bedre under Bakgrunn og hensikt for pasientens valgsituasjon, for eksempel med setningen

5 "Det er behov for forbedring av behandlingen av den sykdommen du har. Derfor forespørres du om å delta i en studie hvor en ny behandlingsmetode prøves ut." 3) Det må gis mer informasjon om hva tilleggstestene innebærer, særlig om fordeler og ulemper ved prostatabiopsi. Informasjon om tilleggsstudien bør også løftes tydeligere frem som en del av informasjonsskrivets første del, og ikke kun stå i Kapittel A utdypende forklaring om hva studien innebærer. Søker informerer for øvrig om at vaksinen er basert på en oppfinnelse gjort av forskere ved OUS. Det er etablert et selskap for å utvikle og kommersialisere vaksinen. Dersom det skulle bli en økonomisk nettogevinst basert på oppfinnelsen vil deler av dette etter interne retningslinjer bli fordelt til oppfinnerne. Verken prosjektleder eller andre personer som har pasientkontakt har økonomiske interesser i resultatene fra studien, men en av oppfinnerne skal utføre immunanalyser av pasientprøver. Komiteen mener at denne økonomiske koblingen er akseptabel, men vil likevel anbefale prosjektleder å vurdere om analysen bør gjøres av et uavhengig laboratorium. Vedtak i saken utsettes. Prosjektleder bes sende inn et nytt informasjonsskriv, revidert i tråd med komiteens tre merknader beskrevet ovenfor. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet etter mottatt svar 2012/1127 STRASS - En fase III randomisert studie av preoperativ strålebehandling pluss operasjon versus operasjon alene for pasienter med retroperitonealt sarkom (RPS) Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Stephan Stoldt OUS Prosjektet er en klinisk studie (fase III) som skal sammenligne to former for behandling av pasienter med retroperitonealt sarkom (RPS): standardbehandling alene, som består av en kirurgisk fjerning av tumoren, og strålebehandling i 5-6 uker etterfulgt av kirurgisk operasjon. Hovedmålet er å vurdere om preoperativ strålebehandling, som tillegg til operasjon, forbedrer prognosen til pasienter med RPS. Deltakerne blir randomisert til en av de to formene for behandling. Det skal samles inn kliniske og røntgenologiske data før og etter behandling. Det er en internasjonal studie, med to deltakere fra Norge. I en tilleggsstudie skal vev lagres i en biobank for fremtidig forskning. Komiteen har ingen innvendinger til den kliniske studien som sådan. Komiteen har imidlertid noen merknader til informasjonsskrivet og samtykkeskjemaet: - Overskriften på tittelen bør ikke være Pasientinformasjon, men Invitasjon til deltagelse i et forskningsprosjekt - Informasjonsskrivet bør ikke begynne med Vi vil gjerne invitere deg til å delta, men med Dette er en forespørsel om å delta. - På side 3 i informasjonsskrivet står det: [ ] resultatene vil hjelpe til med å forbedre behandlingen av personer med retroperitonealt [ ] sarkom. vil er her misvisende og bør erstattes med kan eller vil muligens. - Selve skjemaet for informert samtykke skal ikke inneholde mange setninger om hva deltageren samtykker til og forstår. Denne informasjonen skal være i informasjonsskrivet. Samtykkeskjemaet bør lages etter modell av mal for informasjonsskriv som kan finnes på REK s hjemmesider. Når det gjelder tilleggsstudien med lagring av vev i biobank, finner ikke komiteen at den er tilstrekkelig opplyst til at komiteen kan behandle den. Komiteen etterlyser nærmere informasjon om hva biobanken skal inneholde, hvor den skal være og hva materialet skal brukes til. Videre må informasjonsskrivet ha tydeligere informasjon

6 om dette, og samtykket til tilleggsstudien må være at separat avkrysningspunkt på samtykkeskjemaet, slik at man kan samtykke til hovedstudien uten å samtykke til tilleggsstudien. For å behandle søknaden om tilleggsstudien, må komiteen derfor også ha et revidert informasjons- og samtykkeskriv. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 10, under forutsetning av at informasjonskrivet endres i tråd med komiteens merknader. Revidert informasjonsskriv og samtykkeerklæring sendes komiteen til orientering. Komiteen godkjenner ikke tilleggsstudien med lagring av vev i biobank, men etterspør prosjektleders svar på komiteens merknader. I tillegg til vilkår som fremgår av dette vedtaket, er godkjenningen gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og i samsvar med de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Godkjenningen gjelder til Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest ved prosjektets avslutning. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1148 Fluorerte forbindelser og effekter på immunsystemet Prosjektsøknad Prosjektleder: Unni C Nygaard Nasjonalt folkehelseinstitutt Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Den norske mor og barn studien Prosjektet skal undersøke om det er en sammenheng mellom fosteres eksponering for fluorerte forbindelser (PFC) og endringer i barnas immunforsvar. Dette vil undersøkes i en gruppe av 950 forskningsdeltakere, hvor nivåene av 19 ulike PFC allerede er målt i prøver fra mor under svangerskapet. Disse dataene vil sammenstilles med helseutfall som astma- og allergi-relaterte symptomer, vanlige infeksjoner og barnesykdommer, som barnas mor har rapportert om i spørreskjema fra 0 til 7 års alder. Prosjektet har som mål å gi ny kunnskap om en mulig sammenheng mellom mors eksponering for ulike PFC og skader på barnets immunsystem, og kan bidra til bedret risikovurdering av slike stoffer. Prosjektet benytter seg utelukkende av prøver og spørreskjemainformasjon som allerede er samlet inn som en del av MoBa-studien, samt av opplysninger fra Medisinsk fødselsregister. Det foreligger bredt samtykke fra alle kvinnene som deltar, på egne vegne og på vegne av deres barn. Prosjektet omfattes av det foreliggende samtykket. Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres.

7 Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 10. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og i samsvar med de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Godkjenningen gjelder til Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest ved prosjektets avslutning. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1152 Langtidsoppfølging av pasienter med medfødt blodårenøste (AVM) i hjernen Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Iver Arne Langmoen Nevrokirurgisk avdeling Prosjektet, som er utformet som en retrospektiv observasjonsstudie, skal analysere alle pasienter som fikk diagnostisert intracerebral arteriovenøs malformasjon (AVM) i hjernen i perioden På grunn av blødningsfaren opereres de pasienter der AVM er teknisk tilgjengelig, der allmenntilstand er tilstrekkelig god, og der pasienter selv ønsker det. I angjeldende periode har avdelingen 98 opererte og 208 uopererte pasienter, hvorav henholdsvis 37 og 48 pasienter er døde. Rikshospitalet opererte alle norske pasienter med AVM i angjeldende periode. Det skal brukes helseopplysninger fra pasientjournal. Ved innleggelse ble det registrert data vedrørende helsetilstand, tidligere sykdommer, debutsymptomer, tidligere hjerneblødning, arbeidssituasjon og data om malformasjon. Pasientene har blitt fulgt gjennom årene, og det foreligger data om evnt nye hjerneblødninger, epileptiske anfall, hodepine, fokale nevrologiske utfall, funksjonsnivå og arbeidssituasjon. I tillegg søkes det om tilgang til dødsårsaksregisteret for opplysninger om de pasientene som er døde, og man vil sammenlikne overlevelse i de to grupper med normalbefolkningen. Som fordeler med studien angis at man vil få et sikrere grunnlag for å bedømme fordeler/ulemper knyttet til å velge mellom ekspektans og operasjon for hver enkelt pasient, man vil kunne identifisere personer som trenger særskilt oppfølging og stille en bedre prognose mht fare for hjerneblødning, hodepine, epilepsi, nedsatt funksjonsnivå i dagliglivet, og arbeidssituasjon på lang sikt. Man vil også gjøre et grovt overslag over sykdommens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Komiteen anser at prosjektet er å regne som kvalitetssikring av Rikshospitalets behandling av pasienter med AVM. Kvalitetssikring av denne typen faller utenfor helseforskningslovens virkeområde og krever ikke godkjenning av REK. Av samme grunn har ikke REK myndighet til å gi tilgang på data fra dødsårsaksregisteret for gjennomføring av prosjektet. Etter søknaden fremstår prosjektet som kvalitetssikring og faller derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf helseforskningsloven 2. Prosjektet kan gjennomføres uten godkjenning av REK.

8 Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1153 Oppfølging av kolesterolscreening Prosjektsøknad Prosjektleder: Kjetil Retterstøl Universitet i Oslo Formålet med dette prosjektet er å vurdere hvorvidt personer som måler forhøyet totalkolesterol over 7,8 mmol/l i en landsomfattende gratis kolesterolkampanje oppsøker fastlege eller mottar kostholdsveiledning som kan påvirke til medikamentbruk og/eller livsstilsendringer etter kampanjeslutt. Prosjektet er en oppfølging av et tidligere prosjekt, der det fra 7. mai til 12.mai 2012 ble gjennomført en kolesterolkampanje som tilbød gratis kolesterolmåling på alle landets Boots apotek, for å få en oversikt over totalkolesterolnivået i et ikkerepresentativt utvalg av befolkningen og å vurdere om en landsomfattende lavterskelkampanje gir deltagerne ny kunnskap om eget kolesterolnivå. 43 av de deltagerne som målte høyt totalkolesterol i det første prosjektet samtykket til å bli kontaktet for en oppfølgingsstudie. Det er denne studien det nå søkes om godkjenning for. Deltakerne skal svare på spørreskjemaer om hvilke følger kolesterolmålingen har fått for dem, blant annet om de har kontaktet medisinsk personell etter å ha målt totalkolesterolet sitt. Etter komiteens oppfatning har ikke prosjektet som mål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom i helseforskningslovens forstand. Det dreier seg mer om å få kunnskap om hvordan man kan, ved kampanjer som kolesterolkampanjen, nå ut med kjent kunnskap og påvirke adferd. Etter søknaden fremstår prosjektet ikke som et medisinsk eller helsefaglig forskningsprosjekt, og faller derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf helseforskningsloven 2. Prosjektet kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1154 Føflekkreft hos organtransplanterte Prosjektsøknad Prosjektleder: Oslo Universitetssykehus Formålet med studien er å undersøke forekomsten av føflekkreft blant alle organtransplanterte i Norge i perioden (ca personer). Risikoen for å få non-melanom hudkreft hos transplanterte er høyere enn i normalbefolkningen. For forekomsten av føflekkreft viser studier noe sprikende resultater, særlig forskjell i forekomst mellom Norge og Sverige. For å få mer kunnskap om dette, skal det kobles data mellom Kreftregisteret (funn av føflekkreft og beskrivelse av histopatologiske funn som type føflekkreft og tykkelse) Norsk Nefrologiregister og tilsvarende opplysninger om hjerte-, lever-, lunge- og pankreastransplanterte pasienter fra registre ved Rikshospitalet (kjønn, fødselsår, organ, årstall for transplantasjon). Alle pasientidentifiserbare opplysninger skal fjernes etter at registrene er koblet og materialet leveres forskerne

9 avidentifisert. Koblingsnøkkel ligger hos tredje part Kreftregisteret for eventuell etterprøving. Komiteen har ingen forskningsetiske innvendinger til at prosjektet gjennomføres. Komiteen forutsetter at alle de aktuelle registre har et gyldig behandlingsgrunnlag, og at materialet utleveres avidentifisert til forskerne. Petter Jensen Gjersvik er ført opp som kontaktperson for forskningsansvarlig i søknaden. Etter innhentet informasjon forstår komiteen det dithen at Gjersvik skal være prosjektleder, mens Mohammad Rizvi, som er ført opp som prosjektleder, skal stå som prosjektmedarbeider. Komiteen ber om at det sendes inn en endringsmelding med disse endringene, og om at søker tar kontakt hvis dette ikke stemmer. Komiteen godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven 10. Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og i samsvar med de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. Godkjenningen gjelder til Med hjemmel i helseforskningsloven 35, gir komiteen tillatelse til at opplysninger som er innsamlet i helsetjenesten kan gis fra helsepersonell til bruk i forskning uten hinder av taushetsplikt, og til at disse opplysningene brukes i forskning uten pasientens samtykke. Dersom det skal gjøres endringer i prosjektet i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren. Personidentifiserbare data slettes straks det ikke lenger er behov for dem og senest ved prosjektets avslutning. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, se helseforskningsloven 12, senest et halvt år etter prosjektslutt. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1155 Validering av finometer på gravide Prosjektsøknad Prosjektleder: Leiv Arne Rosseland Oslo Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus Eksisterende diagnostiske biobank: Ansvarshavende: Navn på Biobanken: Thomas Åbyholm STORK (266) Prosjektets formål er å validere en non-invasiv metode (finometer) for måling av blodtrykk og hjerteminuttvolum under keisersnitt hos friske kvinner og pasienter med pre-eklampsi (svangerskapsforgiftning). Valideringen skal gjøres ved å sammenligne med en invasiv metode som innebærer innleggelse av arteriekateter. Forskningsdeltakerne er gravide kvinner som som skal gjennomføre keisersnitt og som allerede har samtykket til deltakelse i en tidligere godkjent studie om risikofaktorer knyttet til pre-eklampsi. Målingen av blodtrykk vil skje som et tillegg til forskningsprosjektet kvinnene allerede skal delta i. Det skal være 40 forskningsdeltakere, hvorav 20 med normale blodtrykksforhold og 20 med pre-eklampsi.

10 Blodtrykk skal måles ved hjelp at et arteriekateter. Informasjonsskrivet må informere om at innleggelse av arteriekateter normalt ikke gjøres på kvinner som ikke har eklampsi under keisersnitt mens dette skal gjøres i studien. Det må også informeres om eventuelle ulemper knyttet til denne innleggelsen. Utover denne merknaden, har komiteen ingen forskningsetiske innvendinger til prosjektet. Vedtak i saken utsettes. Prosjektleder bes sende inn et nytt informasjonsskriv, revidert i tråd med komiteens merknad ovenfor. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet etter mottatt svar. Dokumentnummer: 2012/ /1156 Miljø og gener i autoimmune sykdommer - revmatoid artritt Prosjektsøknad Prosjektleder: Benedicte Alexandra Lie Oslo Universitetssykehus Tidligere godkjent forskningsbiobank (opptil 3): Revmatoid artiritt i Oslo Kronisk sykdom: Mestring, sosialt nettverk og livskvalitet MRI ved revmatoid artritt og beslektede sykdommer Utvikling av autoimmune sykdommer som multippel sklerose (MS), revmatoid artritt (RA), type 1 diabetes (T1D), primær skleroserende kolangitt (PSC) og myastenia gravis (MG) er resultat av komplisert samspill mellom risikofaktorer av både genetisk og miljømessig art. Vi har lang erfaring og etablerte biobankmaterialer for studier av genetiske risikofaktorer for autoimmune sykdommer, og vi ønsker nå å også inkludere undersøkelser av miljøfaktorer. I den forbindelse ønsker vi å sende ut et felles spørreskjema til pasientmaterialene våre samt til vårt felles kontrollmaterialet. Gjennom en slik samkjøring kan vi både se etter miljøfaktorer som er felles risikofaktorer for autoimmune sykdommer, samt avdekke sykdomsspesifikke faktorer. Suksess med en slik tilnærming er allerede oppnådd når det gjelder de genetiske risikofaktorene hvor autoimmune fellesnevnere er avdekket. Vi har REK godkjenninger for MS, PSC og kontroller (2010/2332a), og vi ønsker nå utvide med RA pasienter. Dokumentnummer: 2012/ /1158 langvarig ståing og korsryggsmerter Prosjektsøknad Prosjektleder: Sykehuset i Vestfold Det aktuelle prosjektet tar utgangspunkt i at rundt halvparten av friske mennesker opplever smerte eller ubehag i korsryggen når de står lenge. Hensikten med denne undersøkelsen er å få mer innsikt i hvordan kognitive prosesser som tanker og tro har betydning for hvordan en beveger seg og for muskulaturen når en blir stående over tid. Det skal gjennomføres et eksperiment der deltakerne står barføtt på ei plate og

11 muskelaktiviteten måles med elektromyografi. Dessuten skal de fylle ut et en rekke spørreskjemaer: Oswestry disability index (ODI); Tampa scale of kinesiophobia (TSK); Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ); Örebro Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire (ÖMPSQ) Det planlegges å rekruttere 20 pasienter fra Kysthospitalet og 20 ansatte fra sykehus og universitetet til en kontrollgruppe. Komiteen har vurdert prosjektopplegget og ber om tilbakemelding på følgende merknader: 1. Phd-kandidaten er ført opp som prosjektleder. Det følger ingen dokumentasjon på tilfredsstillende forskerkompetanse. Det framgår heller ikke hvem som er hovedveileder. Det kreves enten dokumentasjon for at prosjektleder oppfyller kravene til forskerkompetanse eller at veileder blir prosjektleder. 2. Det synes å være noe uklarhet om forskningsspørsmålet. I informasjonsskrivet står det blant annet følgende: Studien tar sikte på å undersøke endringer i muskelaktivitet i korsryggsmuskler. I skjemaet punkt 1a heter det: Jo mer dramatisk en tenker at årsaken til ryggsmerten er, jo "stivere" beveger man seg og mer aktivitet registreres i ryggmusklene. Dette kan se ut til å gi et "overforbruk" av ryggmusklene og kan knyttes opp mot den smerten en påviser ved klinisk undersøkelse. I protokollen ser det ikke ut til at det er formulert noen spesifikke forskningsspørsmål, men det er formulert målsettinger: Study relationship between; psychometric profile, altered muscle activation (missing flexion relaxation response in lumbar muscle during trunk flexion), lumbar position sense, reduced/altered balance in quiet standing and postural control in prolonged standing. Komiteen ber om at hypoteser blir presisert slik at det blir lettere å se begrunnelsen for opplegget for innhenting av data og å vurdere hva som kan komme ut av undersøkelsen i form av resultater. 1. Rekrutteringsprosedyren er uklar. I søknaden står det at pasienter rekrutteres via oppslag på sykehuset og muntlig i felles undervisningsmøter, mens i prosjektbeskrivelsen står det at deltakere vil bli forespurt av lege, fysioterapeut eller ergoterapeut. 2. I informasjonsskrivet heter det om behandling av personopplysninger: Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Men dette gjelder ikke for spørreskjemaene som skal påføres navn og fødselsdato. Bør ikke det også påføres en kode? Dessuten bør formålet med studien uttrykkes mer presist under tittelen bakgrunn og hensikt. Vedtak i saken utsettes. Det bes om tilbakemelding om de merknader som er anført før endelig vedtak fattes. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet etter mottatt svar. 2012/1163 ICDP fedregrupper - forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Ane-Marthe Solheim Skar Psykologisk institutt ICDP (International Child Development Programme) er en metode for veiledning av foreldre. Hensikten med tiltaket som omtales i søknaden er å se om denne typen av veiledning fører til endringer i atferd, spesielt med tanke på å redusere vold i nære relasjoner. Det skal rekrutteres 40 fedre fra de mest utsatte miljøene i Oslo. Søknaden om forhåndsgodkjenning gjelder en undersøkelse som har til formål å evaluere effekten av ICDP i den aktuelle konteksten. Fedre som deltar i ICDPs fedregruppe vil derfor bli spurt om å fylle ut et spørreskjema før og etter deltagelse i fedregruppen. Komiteens vurdering ICDP er en etablert metode for foreldreveiledning. Tiltaket som her er omtalt skal gjennomføres med denne

12 metoden i den spesielle konteksten for å endre og bedre atferd med tanke på vold. Det dreier seg ikke om testing av en ny metode for diagnostikk eller behandling av sykdom. Den aktuelle spørreundersøkelsen legges opp for å evaluere effekten av veiledningen for denne gruppen. En slik evaluering kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordninger som gjelder med hensyn til f. eks. regler for taushetsplikt og personvern. Etter søknaden fremstår prosjektet som en form for evaluering av et etablert veiledningstilbud, og faller derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2. Prosjektet kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1169 Effekten av foreldreveiledning på bruk av vold i barneoppdragelse i Colombia Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Ane-Marthe Solheim Skar Psykologisk institutt, University College London Søknaden beskriver et prosjekt der en vil bruke ICDP-veiledning i Colombia. Målet med tiltaket er å påvirke foreldres adferd med tanke på å redusere bruken av vold i barneoppdragelsen. Foreldre som ønsker å være med vil bli tilfeldig fordelt til en av tre betingelser: 1) Ordinær ICDP-veiledning, 2) Ordinær ICDP-veiledning pluss en voldsreduksjonsmodul og 3) En kontrollgruppe som står på venteliste til å motta ICDP-veiledning. Et overordnet mål for prosjektet er å utvikle kunnskapsbaserte manualer spesifikt relatert til forebygging av vold, formidle resultatene gjennom artikler og seminarer, og produsere arbeidsdokumenter og anbefalinger til politiske organer og andre med beslutningsmyndighet. Søker opplyser at det er en signifikant sammenheng mellom tidlige erfaringer og hvordan man lykkes i livet, blant annet i forhold til akademiske prestasjoner, utvikling av psykiske lidelser og lovovertredelse. Tidlig intervensjon er således en samfunnsøkonomisk investering. ICDP er et veiledningsprogram som retter seg mot alle omsorgsgivere. I det aktuelle prosjektet er det spesifikt rettet mot barneoppdragelse i Colomibia. Målet er å påvirke atferd til foreldre og andre omsorgsgivere, spesielt med tanke på å redusere bruken av vold. Selv om anvendelsen av programmet kan ha betydning for helse, er det ikke primært en klinisk metode for behandling av sykdom og faller derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde. Dessuten ser det ut til at den aktuelle søknaden ikke gjelder selve tiltaket men evalueringen av det. Potensielle deltakere forespørres om å delta i en evaluering av ICDP-programmet i den aktuelle konteksten. Det som kreves av deltakerne er derfor at de fyller ut et skjema før og etter deltakelse i en foreldreguppe. En slik evaluering kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordninger som gjelder med hensyn til f. eks. regler for taushetsplikt og personvern. Etter søknaden fremstår prosjektet som en form for evaluering av et etablert veiledningstilbud, og faller derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2. Prosjektet kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1170 Psykologiske ettervirkninger av kreftsykdom

13 Prosjektsøknad Prosjektleder: Trude Reinfjell NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden gjelder en studie som skal undersøke potensielle psykiske ettervirkninger hos mennesker som har overlevd kreft. To hovedmål spesifiseres: 1) å undersøke den psykiske helse og livskvalitet blant personer som har hatt en kreftdiagnose, men som ikke lenger er i medisinsk behandling for kreftsykdommen; 2) å identifisere oppfølgingstilbud pasientene har hatt i forhold til psykologiske helsetjenester, og hvor fornøyde de er med aktuelle tilbud. Det skal rekrutteres 150 personer som tidligere har hatt ulike kreftdiagnoser, men som har hatt en periode på seks måneder uten symptomer på kreft. Til innhenting av data i studien vil en benytte spørreskjemaer som dekker mål på livskvalitet, depresjon, angst og andre relevante, psykologiske faktorer: 1. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; Zigmond & Snaith, 1983); 2. Impact of Events Scale (IES; Horowitz, Wilner & Alvarez, 1979); 3. Metacognitions Questionnaire-30 (MCQ-30; Wells & Cartwright-Hatton, 2004); 4. Resilience Scale for Adults (RSA; Friborg et al., 2003) og 5. Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL; Varni, Seid & Rode, 1999). De innsamlede dataene skal oppbevares med tanke på en senere intervensjonsstudie etter ny søknad til REK. Komiteens vurdering Komiteen har vurdert prosjektet først og fremst ut fra studiens første hovedspørsmål som gjelder psykiske helse og livskvalitet for pasienter med kreftdiagnose. Det andre hovedspørsmålet som gjelder oppfølgingstilbud i forhold til psykologisk helsetjeneste om tilfredshet med tilbudet ligger utenfor helseforskningslovens virkeområde og kan isolert sett gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteen ber om tilbakemelding på to merknader før endelig avgjørelse fattes: 1. Denne undersøkelsen planlegges gjennomført seks måneder etter avsluttet kreftbehandling. Komiteen anser at dette er veldig kort tid ette avsluttet behandling og ber derfor om en begrunnelse for valget av tidspunkt og en vurdering av spørsmålet om det bør gå lengre tid etter avsluttet kreftbehandling før pasientene blir inkludert i studien. 2. Informasjonsskrivet må revideres med utgangspunkt i malen for informasjonsskriv. Blant annet heter det i skrivet: Alle persondata behandles konfidensielt og lagres utilgjengelig for uvedkommende. Alle data vil anonymiseres, men ved å oppgi en kode (fødselsdato og måned, samt fire første siffer i ditt telefonnummer) er det mulig for oss å spore deg opp ved en senere anledning". Slik dette er formulert er det villedende. Hvis det foreligger en kodenøkkel kalles dataene avidentifisert. Dessuten må det opplyses om at det ikke vil få noen konsekvenser for videre oppfølgning om man takker nei til å delta i studien, at man når som helst og uten grunn kan trekke seg og hvor man i så fall henvender seg. Se malen på Maler for informasjon og samtykke under fanen Frister og skjemaer. Vedtak i saken utsettes. Det bes om tilbakemelding om de merknader som er anført før endelig vedtak fattes. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet etter mottatt svar. Dokumentnummer: 2012/ /1171 Helse og livskvalitet etter hjerneslag Prosjektsøknad Prosjektleder: Kristin Haraldstad Universitetet i Agder

14 Søknaden gjelder en mastergradsoppgave i folkehelsevitenskap. Spørsmålene som skal besvares i studien er følgende: 1) Hvordan opplever slagrammede sin livskvalitet etter trombolytisk behandling? 2) På hvilken måte kan slagrammedes erfaringer påvirke sykepleiers rolle i forebyggende og helsefremmende sykepleie? 10 pasienter som har gjennomgått trombolytisk behandling etter hjerneslag, skal intervjues om hva de legger i begrepene helse og livskvalitet, om sine opplevelser av livskvalitet etter slaget, sine tanker om sammenhengen mellom hjernelag og livsstil, samt om sykepleiers rolle med hensyn til informasjon om og hjelp til livsstilsendringer. Komiteens vurdering Ut over informasjon om pasientens oppfatninger om helse, egen livskvalitet og livsstil og helsetjenesten skal det ikke innhentes identifiserbare helseopplysninger i studien. Målet er ikke å utvikle bedre metoder for diagnose eller behandling av sykdom, men å få innsikt i pasienters oppfatninger, noe som kan ha betydning for utførelse av helsetjenesten slik det uttrykkes i søknaden: Pasientene kan bidra til at man som helsepersonell kan få viktig informasjon og kunnskap om deres opplevelser og erfaringer etter de har gjennomgått et hjerneslag. Prosjektet kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordninger som gjelder for helsetjenesten med hensyn til f. eks. regler for taushetsplikt og personvern. Etter søknaden fremstår prosjektet som forskning rettet mot helsetjenesten for en bestemt pasientgruppe. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2 og kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven /1172 Rehabiliterende kommunikasjon - om kommunikasjon og språk for bemyndigelse av eldre med rehabiliteringsplass på sykehjem. Dokumentnummer: 2012/ Prosjektsøknad Prosjektleder: Marie Berg Høgskolen i Oslo og Akershus Søknaden gjelder en mastergradsoppgave som skal undersøke hvordan eldre med rehabiliteringsplass på sykehjem opplever kommunikasjon med personalet, og om kommunikasjonen oppleves som "bemyndigende". Resultatene av undersøkelsen vil kunne ha betydning for brukere og personale ved andre rehabiliteringsinstitusjoner og korttids behandlingsavdelinger ved at de kan anvendes til å veilede og tilrettelegge rehabiliteringspraksis. Studien har et kvalitativt opplegg med intervju og observasjon. Observasjonsdelen gjennomføres før intervjuene slik at erfaringer fra disse kan unyttes under intervjuene. Det skal rekrutteres 5-8 eldre over 65 år med kroniske eller midlertidige fysiske funksjonsnedsettelser med rehabiliteringsplass på sykehjem. Komiteens vurdering Hensikten med denne studien er å bidra til mer kunnskap om hvordan eldre med rehabiliteringsplass på sykehjem opplever kommunikasjonen med personalet. Det skal registreres tanker og opplevelser rundt kommunikasjon. Det skal registreres opplysninger om diagnose men ellers ikke andre helseopplysninger. Formålet med prosjektet er ikke å utvikle bedre metoder for diagnose eller behandling av sykdom, men å få innsikt i pasienters oppfatninger og opplevelser, som videre vil kunne bidra til å bedre helsetjenesten for disse pasientene. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde og kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordninger som gjelder for helsetjenesten med hensyn til f. eks. regler for taushetsplikt og personvern.

15 Etter søknaden framgår det at formålet med prosjektet er bedring av visse sider ved helsetjenesten for en bestemt pasientgruppe. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2 og kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1173 FNs barnekonvensjon og Ungdoms medvirkning i sykehus Prosjektsøknad Prosjektleder: Kristin Halvorsen Høgskolen i Oslo og Akershus Den aktuelle undersøkelsen er en mastergradsoppgave som er lagt opp for å undersøke om foreldre opplever at ungdommer med nyoppdaget diabetes type 1 blir stimulert av helsepersonell til å medvirke i sin egenomsorg i henhold til FN s barnekonvensjon. Resultatene av studien skal benyttes til å øke kunnskap og bevissthet blant helsepersonell om barn og unges rett til medvirkning i helsetjenesten og dermed fremme og sikre bedre praksis. Det er formulert følgende forskningsspørsmål: 1) Hva vet foreldre om barns rett til medvirkning i helsetjenesten? 2) Hvordan opplever foreldre at helsepersonell stimulerer barna deres til å medvirke i sin egenomsorg med fokus på aktivitet, kosthold og blodsukkerregulering? 3) Hvilken holdning opplever foreldrene at helsepersonell har til deres barns evne til å medvirke til egenomsorg med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og blodsukkerregulering ved nyoppdaget diabetes? Komiteens kommentar Temaet for studien er opplevelser, erfaringer og oppfatninger om hvordan helsetjeneste utføres for barn og unge med nyoppdaget diabetes 1. Det som kommer fram i intervjuene i form av erfaringer og opplevelser skal brukes til å informere helsearbeiderne og på denne måten bidra til å bedre helsetjenesten. Formålet med prosjektet er ikke å utvikle bedre metoder for diagnose eller behandling av sykdom, men å få innsikt i pasienters oppfatninger og opplevelser. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde og kan gjennomføres uten godkjenning av REK innenfor de ordninger som gjelder for helsetjenesten med hensyn til f. eks. regler for taushetsplikt og personvern. Etter søknaden fremstår prosjektet som forskning rettet mot helsetjenesten for barn og unge. Prosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf. 2 og kan gjennomføres uten godkjenning av REK. Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jfr. helseforskningsloven 10, 3 ledd og forvaltningsloven 28. En eventuell klage sendes til REK Sørøst A. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet, jfr. forvaltningsloven 29. Dokumentnummer: 2012/ /1174 En utprøving av en ny diett for å gå ned i vekt Prosjektsøknad Prosjektleder: Nina Cecilie Øverby Institutt for folkehelse

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 19. september 2013 09 til 17 Gullhaugveien. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 19. september 2013 09 til 17 Gullhaugveien. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 19. september 2013 09 til 17 Gullhaugveien Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern. Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. oktober 2012 0900-1600 Blindern Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem Hanne Sofie Logstein Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 12. april 2012 10 Gullhaug torg 4a Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Kristian Hagestad Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 30. november 2011 10:00-16:00 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Grete Dyb Nestleder medisin Komitémedlem Forfall: Navn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 11. juni 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara. Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 05. mai 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Helene Braanen Jus personvern Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 09. februar 2012 9 Gullhaug torg. Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 09. februar 2012 9 Gullhaug torg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Hanne Sofie Logstein Jus personvern Komitémedlem Erik Ringnes Lekrepresentasjon Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. august 2015 0900:1700 gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Knut Engedal Leder medisin Komitémedlem Erik

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 15. januar 2014 0900-1630 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 14. februar 2013 0900-1600 O.J.Dahls hus. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 14. februar 2013 0900-1600 O.J.Dahls hus. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 14. februar 2013 0900-1600 O.J.Dahls hus Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Anne-Kristine Schanke Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 26. februar 2015 09:00-17:00 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 26. februar 2015 09:00-17:00 gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 26. februar 2015 09:00-17:00 gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 13. mars 2013 10-16.30 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 21. september 2011 10:00-16:30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 21. september 2011 10:00-16:30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 21. september 2011 10:00-16:30 Møterom i REKs lokaler i Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Berit Herlofsen Helsemyndighet Komitémedlem Ingun Sletnes

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 08. mai 2014 0900 nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 08. mai 2014 0900 nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 08. mai 2014 0900 nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut Engedal Leder

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 14. februar 2013 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 14. februar 2013 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Arvid Heiberg Leder medisin Komitémedlem Berit

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 25. mars 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb Leder medisin

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 02. april 2014 0900 Nydalen. Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 02. april 2014 0900 Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Jon Anders Lindstrøm Etikk Komitémedlem Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 27. november 2013 0900-1630 REK møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Ola Skjeldal Helsemyndighet Komitémedlem Grete Dyb

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 17. september 2014 0900-1600 Møterom REK, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Stein Andersson Psykologi Ekstern bruker Ola Skjeldal Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara. Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 21. august 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Helge Worren Helsemyndighet Komitémedlem Knut

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 09. mai 2012 10:00-16:30 Møterom, Gullhaug torg 4a, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 09. mai 2012 10:00-16:30 Møterom, Gullhaug torg 4a, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 09. mai 2012 10:00-16:30 Møterom, Gullhaug torg 4a, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst B. 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B REFERAT Komitémøte REK sør-øst B 28. november 2012 10-1630 Møterom (kantine), Nydalen 37B Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjetil Fretheim Etikk Komitémedlem Berit Herlofsen Helsemyndighet

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 01. april 2014 0900-1600. Navn Stilling Medlem/Vara. Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 01. april 2014 0900-1600 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee Bygrave Jus personvern

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231. Navn Stilling Medlem/Vara. Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 27. mai 2010 Frederik Holsts hus 231 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 28. oktober 2010 Adm. bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 28. oktober 2010 Adm. bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 28. oktober 2010 Adm. bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Marianne Forsman Etikk Komitémedlem Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Eli Feiring Etikk Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK midt. 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK midt. 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg. Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK midt 19. september 2014 09:00 ISM, Møterom 1.etg Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Siri Granum Carson Etikk Komitémedlem Arne Vaaler Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. september 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst A. 18. september 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst A 18. september 2014 0900-1700 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Eli Feiring Etikk Komitémedlem Knut Engedal Leder medisin Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 20. august 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst C. 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3. Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK sør-øst C 07. mai 2015 0900-1600 Gullhaugveien 1-3 Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Gry Oftedal Etikk Komitémedlem Fredrik A. Dahl Helsemyndighet Komitémedlem Lee

Detaljer